6. A zöldfelületek, és a termõföld védelme, illetve a mezõgazdaság környezetkímélõbbé tétele érdekében történõ adóztatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. A zöldfelületek, és a termõföld védelme, illetve a mezõgazdaság környezetkímélõbbé tétele érdekében történõ adóztatás"

Átírás

1 6. A zöldfelületek, és a termõföld védelme, illetve a mezõgazdaság környezetkímélõbbé tétele érdekében történõ adóztatás Rohamosan fogy egyik legfontosabb nemzeti kincsünk, a termõföld. Míg 1938-ban a mûvelésbõl kivont terület aránya az ország teljes területének csak 6,6 százalékát tette ki, 1990-ben ez az arány 11,5%, 1996-ban pedig már 13,8% volt. (Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az utóbbi években a vonatkozó statisztikák nem követték megfelelõen a valódi változásokat. Ezért javasoljuk, hogy a hagyományos statisztikai módszerek mellett ûrfelvételek alapján folyamatosan kövessék nyomon a földhasználat változásait.) Az ipar, a bányászat, a közlekedés, a kereskedelmi és lakóépületek, valamint egyéb létesítmények egyre több értékes földterületet fednek le gyakorlatilag visszavonhatatlanul. A szuburbanizáció, a közúti közlekedés robbanásszerû növekedése, a bevásárlóközpontok terjedése és egyéb zöldmezõs beruházások azonban nemcsak környezeti szempontból okoznak súlyos veszteségeket, hanem gyakran társadalmilag is károsak és nemzetgazdaságilag is ésszerûtlenek. Ennek a jelenségnek az egyik fõ oka szintén a hibás árviszonyokban található. Egyrészt Magyarországon a föld ára csak töredéke a nyugat-európai áraknak. Másrészt még Nyugat-Európában sem tükrözi a föld ára mindazokat a tényezõket, amelyek meghatározzák a föld valódi értékét. Az alább felsorolt és a 12. mellékletben részletesen ismertetett javaslataink megvalósítása esetén a föld ára sokkal inkább megközelítené annak valós értékét. Bevezetésük arra is ösztönözné a befektetõket, hogy zöldmezõs beruházások helyett barnamezõs (felhagyott ipari és egyéb leromlott, zöldfelülettel nem fedett területen történõ) beruházásokat valósítsanak meg, ami környezetvédelmi és településfejlesztési szempontból is sokkal elõnyösebb. Hasonló jellegû intézkedéseket terveznek az EU több országában is. A német parlament Ember- és Környezetvédelmi Bizottsága (Enquete-Komission Schutz des Menschen und der Umwelt ) 1998-ban elkészült jelentése is javasolja az ilyen jellegû adóztatás bevezetését a termõföld, a zöldfelületek védelmére. A bizottság által javasolt intézkedés a becslések szerint 2010-re 90%-kal mérsékelné az éves termõföld-csökkenést az évihez képest. A brit kormány szintén azt fontolgatja, hogy adópolitikai eszközökkel is megpróbálja megvédeni a zöldfelületeket, és területi korlátok közé szorítani a lakóházak, az ipar és a közlekedési hálózat terjeszkedését A földvédelmi járulék emelése A termõföldrõl szóló évi LV. törvény 52. (1) bekezdése szerint: A termõföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni a külön jogszabályban meghatározott számlára. Jelenleg azonban a földvédelmi járulék olyan alacsony, és annyi a lehetõség a megfizetése alóli mentességre, hogy nem ösztönöz eléggé a termõföld megõrzésére. Ezért mértékét többszörösére kell emelni (ld. a 12. mellékletet!). A járulék emelése megakadályozhatja egyik legfontosabb nemzeti kincsünk elkótyavetyélését. Ennek az intézkedésnek nem a többletbevételek elõteremtése a célja, hanem az, hogy a bevezetésével jelentõsen visszaszoruljon a termõföld egyéb célra történõ felhasználása. Sajnos azonban a földárak olyan alacsonyak, hogy még a nagymértékû emelés ellenére sem várható, hogy ezáltal a termõföldünket megfelelõen meg tudjuk védeni. Bizonyos eredmény még így is elérhetõ, ezért sürgetõnek tartjuk az emelést. Az így keletkezõ többletbevételt ami az FVM-hez folyik be évi milliárd forintra becsüljük. Meg kell vizsgálni a földvédelmi járulék jelenlegi behajtási gyakorlatát annak megállapítására, hogy az valóban minden esetben megfelelõen beszedésre kerül-e. Amennyiben kiderül, hogy nem ez a helyzet, akkor haladéktalanul meg kell tenni a megfelelõ intézkedéseket A földvédelmi járulék kiterjesztése Az évi LV. törvény meghatározása szerint termõföld az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szõlõ, gyümölcsös, kert, gyep, nádas és erdõ mûvelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván. A földvédelmi járulékot nemcsak a fenti meghatározásban szereplõ területre kellene kivetni, hanem minden olyan területre, amely jelenleg zöldfelület, illetve be nem épített terület (potenciális zöldfelület). Továbbá, az ilyen jellegû belterületi földeken a földvédelmi járulék jóval Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei 165

2 magasabb legyen, mint a külterületen. A termõföldrõl szóló évi LV. törvény jelenleg hatályos rendelkezéseivel ellentétben akkor is meg kellene fizettetni a földvédelmi járulékot, ha az adott területen lakóépületekkel vagy egyéb módon kívánják a termõföldet, ill. a beépítetlen területet felszámolni. Bár ennek az adónak sem a bevételnövelés a célja, durva becslés szerint ez a jogszabálymódosítás évi milliárd forint többletbevételt biztosíthat az FVM részére A fák és cserjék értékmeghatározása korszerû módszerének bevezetése Jelenleg egy fa kivágása esetén annak pénzbeli értékét általában tûzifa értékben szokták meghatározni, ami távol áll az élõ fa valóságos értékétõl. Ez mindenütt igaz, de különösen érvényes a sûrûn lakott településrészekre. A fák értékelésére több megoldást is kidolgoztak. Az egyik az ún. Radó-Párkányi-féle módszer, amely a lombkorona-egyenértéken alapszik, és amelyet a Belügyminisztérium ajánlásként közzétett. A másik egy egyszerûsített, de az elõbbinél egyértelmûbb számítás, amely a törzskerületet veszi figyelembe. A növényzet értékarányos védelmét a fák védelmérõl szóló kormányrendelet módosításával lehetne elérni, amelyre a 13. mellékletben teszünk javaslatot. (Értesüléseink szerint a környezetvédelmi tárca a kormányrendelet módosítása helyett törvényjavaslatot kíván elõterjeszteni. Ezt elvben támogatjuk, hiszen ez utóbbi hatékonyabb favédelmet tud biztosítani. Ugyanakkor félõ, hogy a törvény megalkotása hosszabb ideig elhúzódik, ami semmiképp sem kívánatos. Egyébként a kormányrendelet módosítására tett javaslatunkat a törvényhez ugyanúgy fel lehet használni.) Az ebbõl az intézkedésbõl származó önkormányzati többletbevétel becslése rendkívül nehéz. Itt sem az újabb bevételek megteremtése a cél, hanem a zöldterületek pusztításának megakadályozása. Az állami költségvetés haszna pedig csak közvetett a jobb környezeti állapotból, az egészségesebb életmódból és az ésszerûbb településgazdálkodásból adódóan Az agrártermelés ökológiai alapú adóztatása A hosszú távon mûködõképes mezõgazdaság és az EU agrárprogramjaihoz való kapcsolódás elengedhetetlenné teszi a környezetet a lehetõ legkisebb mértékben terhelõ gazdálkodás megteremtését. Ezt a folyamatot segítené elõ az agrártermelés ökológiai alapú adóztatása, amelyet 3 csoportba sorolhatunk: a) a tevékenység típusának progresszív ökológiai adóztatása aszerint, hogy milyen mértékben illeszkedik a környezetéhez; b) a földhasználat intenzitási fokának sávos, progresszív ökológiai adóztatása; c) a fajlagos ráfordítási szintek termõhelyek szerinti differenciált adózása. Az ezekbõl az intézkedésekbõl származó többletbevételek meghatározásához további kutatások szükségesek. A keletkezõ bevételeket agrár-környezetgazdálkodási célokra javasoljuk fordítani. A téma részletes elemzését az 2. melléklet tartalmazza Az agrártámogatási rendszer átalakítása Az EU Agrártámogatási Rendszere (CAP) nem szolgálja sem a magyar mezõgazdaság versenyképességét, sem pedig a természetközeli gazdálkodást. Veszélybe sodorja az agrárszektor még meglevõ komparatív elõnyeit. A CAP keretében bejövõ pénzek kára nagyobb, mint a haszna, ugyanis ezek a pénzek termelési támogatások formájában az intenzív gazdálkodás további térnyerését segítik. Ezzel kapcsolatban független szakértõknek kellene elemzéseket készíteni. Az EU-ban rendkívül nagy az intenzív mezõgazdasági termelésben érdekelt gazdasági csoportok érdekérvényesítõ képessége. Ennek hatása Magyarországon is érzõdik. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy az idõszakosan jelentkezõ túltermelési válságokra hivatkozással felfuttassanak olyan ágazatokat, amelyek a környezetre, az egészségre károsak, és csak jelentõs adókedvezmények és támogatások mellett gazdaságosak: biobenzin, alkoholból elõállított üzemanyag, géntechnológia. Piac- és fogyasztóvédelmi szempontból hasonlóan veszélyesnek tartjuk az élelmiszerfeldolgozó ágazat azon bejelentését, hogy 2004-tõl az alapanyagokat (sertéshús, gabona, zöldség) az olcsóbb EU-piacokról kivánják beszerezni. Hosszú távon az az érdekünk, hogy Magyarország megõrizze és elmélyítse azt a gyakorlatot, hogy a termelés mennyisége helyett a minõségre helyezi a hangsúlyt (antibiotikum-mentes állattartás, fajtagazdagság, ártéri gyümölcstermesztés stb.). Az agrártámogatási rendszert úgy javasoljuk átalakítani, hogy az egyre nagyobb mértékben segítse elõ a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program megvalósítását. Ez az FVM költségvetésén belül jelentene átcsoportosítást javaslatunk szerint 2004-ben 20 milliárd forintot (részletesebben lásd a 2. mellékletben). 166 Levegõ Munkacsoport, 2003

3 6.6. Lefedettségi díj bevezetése A nagy lebetonozott, leaszfaltozott felületek megszüntetik a biológiai asszimilációt biztosító zöldterületeket, ami egyértelmûen rontja a környezet állapotát. Ezen túlmenõen ezek a felületek nem tudják a csapadékvizet elnyelni, ezért a környezõ terület nagyobb csatornakapacitást igényel, ami jelentõs többletköltséggel jár. Ezért javasoljuk a lefedettségi díj bevezetését, amelynek mértéke a leburkolt felület jellegétõl függ. Ilyen díjat eredményesen alkalmaznak például Berlinben. A város egész területén feltérképezték a burkolt felületeket (tetõk, parkolók, utak stb.) 5 négyzetméteres (!) bontással. Ezután minden ingatlantulajdonosnak kiküldték az adatokat egyeztetésre, majd megállapították, hogy mekkora díjat kell fizetnie a leburkolt felületei után. Néhány hónap leforgása alatt mintegy 20%- kal csökkent a városban a burkolt felületek aránya. Ezt a tulajdonosok a következõ módon tudták elérni: a lapos vagy enyhe meredekségû tetõn zöld tetõt alakítanak ki; feltörik az udvar betonburkolatát, és ahol feltétlenül szükséges, grünbetonnal (betonrács, amely között fû nõ), illetve vízáteresztõ zúzalékkal helyettesítik; a járdán kicserélik a beton- vagy aszfaltburkolatot homokba (nem betonba!) helyezett lapburkolatra. Hasonló módon a járdák, sétányok, terek kõ vagy mûkõ elemekbõl készült burkolata is több elõnnyel jár egyszerre: beszívja, majd szükség esetén kipárologtatja a csapadékot, légmozgást, helyi lehûlést eredményezve; nem hal el a talaj a burkolat alatt; könnyebb a közmûvek javítása; jóval esztétikusabb. Megfontolandónak tartjuk, hogy meghatározott területnagyság felett (pl. 500 négyzetméter egybefüggõen leburkolt felület) a díj progresszíven emelkedjen. A díj kivetéséhez komoly elõkészítõ munkára van szükség. Ennek elvégzése után az Országgyûlésnek törvényben kellene megállapítania a díj kivetésének feltételeit és mértékeit, és annak bevezetését a szükséges felkészülési idõ után kötelezõvé kellene tenni minden önkormányzat számára Az iparûzési adó csökkentése Az átalakuló országokban az ún. tevékenység-típusú (iparûzési, idegenforgalmi) adók elterjedtebbek a tulajdon-típusú adóknál (telekadó, többletérték-adó). A telephelyhez tartozó önkormányzat által beszedhetõ iparûzési adó egyik legnagyobb problémája az, hogy nem áll arányban a település és a vállalat méretével. Így egyes települések adópotenciáljai aránytalanul megnõnek, miközben a tevékenységbõl származó károk nagyobb területen érvényesülnek. A kisebb önkormányzatok az aránytalanság miatt gyakran hajlandóak jelentõs adókedvezményekkel magukhoz csalogatni a befektetõket. Németországban ezt az ellentmondást azzal oldják fel, hogy a nagyobb adóbevételeket több önkormányzat között, térségi szinten osztják el. Tapasztalataink szerint az iparûzési adó alakulása is komoly mértékben befolyásolja a zöldterületek állapotát, ezért ezt a témát is itt tárgyaljuk (bár tudatában vagyunk annak, hogy ebben az esetben az összefüggés bonyolultabb, és ez az adó számos más tényezõvel is szorosan összefügg). Az önkormányzatok minden lehetséges eszközzel igyekeznek magukhoz csábítani a nagy befektetõket, gyakran figyelmen kívül hagyva a környezet- és egészségvédelmi szempontokat. Ezeknek a befektetéseknek sok esetben zöldfelületek is áldozatul esnek. Ennek a jelenségnek az egyik fontos oka az, hogy az iparûzési adó számos önkormányzat részére fontos bevételi forrást jelent. (Például a Fõvárosi Önkormányzat évi 213 milliárd forint összbevételében az iparûzési adó 104 milliárdot tett ki, vagyis 43 százalékot.) Tehát emiatt is óriási a verseny az önkormányzatok között az ipari üzemek, bevásárlóközpontok, erõmûvek és egyéb környezetkárosító létesítmények megszerzésére. (Ebben a jelenségben nagy szerepet játszik a korrupció is.) Tulajdonképpen az iparûzési adó sok esetben arra ösztönöz, hogy az egyik önkormányzat kirabolja a másikat, és részben a saját lakosságát is. Ezt a káros versenyfutást visszafoghatná az iparûzési adó csökkentése, esetleg eltörlése. A jelenlegi iparûzési adó hátránya az is, hogy csak iparilag fejlett területeken származik belõle jelentõs bevétel, tehát az elmaradó térségek leszakadása tovább nõ. Ez megengedhetetlen. Az önkormányzatok adókivetési politikája ugyanakkor különbözõ, így az egyes térségek tényleges érdekei sokszor nem érvényesülnek. Eltörlés esetén viszont az önkormányzatok évi kb. 226 milliárd forint bevételtõl esnének el (ld. a II.6.7 táblázatot!), amit részben az ajánlásaikban javasolt egyéb többletbevétellel lehetne pótolni. Ezáltal szükségtelenné válna az iparûzési adóval kapcsolatos adminisztráció, ami költségmegtakarítást jelent a vállalkozásoknak, az önkormányzatoknak és az államnak egyaránt. Megjegyezzük, hogy ezen adó behajtásának rendkívül magas a költsége a beszedett összeg mintegy felét teszi ki, ezért sem felel meg a közadó követelményének. Így a nettó kiesõ összeg csupán 80 milliárd forintra tehetõ. Továbbá ez az intézkedés is hozzájárulna ahhoz, hogy ne a hasznos vállalkozási tevékenységeket sújtsuk túlzott mértékû adókkal, hanem a környezet szennyezé- Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei 167

4 Megnevezés Építményadó Telekadó Kommunális (magán) adó Kommunális adó (vállalkozások) Idegenforgalmiadó (tartózkodási) Idegenforgalmiadó (építmény után) Iparûzésiadó Egyéb, tanácsi II.6.7. táblázat: A helyi adóbevételek alakulása Ft Helyiadók összesen Megjegyzés: * Forrás: Pénzügyminisztérium sét. A helyi adókból származó bevételek növelésére irányuló törekvés az önkormányzatok részérõl néhány településen olyan mértékûvé vált, hogy az már az ott lakók környezetét és életminõségét veszélyezteti (lásd Budaörs példáját) A környezetvédelmi bírság helyben maradó hányadának emelése Az önkormányzatoknak a helyi adókat és díjakat úgy kell megállapítaniuk, hogy mérséklõdjenek a környezetre és a társadalomra káros tevékenységek. Ezt szolgálhatja például a parkolási és úthasználati díjak bevezetése, illetve növelése, a bírságok gyakoribb és a jogszabályok által megengedett minél magasabb mértékû kivetése. Ez utóbbi elõsegítése érdekében javasoljuk, hogy a környezetvédelmi bírságnak az önkormányzatnál maradó része a jelenlegi 30% helyett 60% legyen. Ugyanakkor javasoljuk a bírságok mértékének jelentõs emelését. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy az iparûzési adót csak akkor szabad csökkenteni vagy eltörölni, ha ezzel egyidejûleg más forrásból pótoljuk az önkormányzatok így kiesõ adóbevételeit. 168 Levegõ Munkacsoport, 2003

5 7. Az élvezeti cikkek adójának és a kulturális járuléknak az emelése 7.1. A dohányáruk jövedéki adójának a fogyasztói árindexet meghaladó mértékû emelése déki adóját. Az ezer darab cigaretta után eddig fizetett 3435 forint helyett 4200 forint jövedéki adót kell fizetni, vagyis ez az adó 22,2 %-kal nõtt. A szivarka eddigi mérsékeltebb adóját is a cigaretta szintjére emelték.) Az adót 2003-ban év közben is emelik. Örömmel látjuk tehát, hogy az utóbbi években megvalósul a Levegõ Munkacsoportnak az a javaslata, hogy a dohánytermékek adóját az inflációnál nagyobb mértékben növeljék. Tanulságként megemlítendõ a következõ: augusztusában a dohányáruk fogyasztói ára 36,1%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Ugyanezen idõszak alatt a dohányáruk fogyasztási adója 7,6%-kal nõtt, vagyis a jelentõs áremelkedés a fogyasztási adó mérsékelt növelése mellett következett be! 1997-ben 1996-hoz viszonyítva a dohányipari termékek belföldi értékesítésének volumene (mennyisége) 9,2%-kal nõtt. Tehát az adó reálértékben történt csökkenése nem a fogyasztás visszaszorulása miatt következett be, hanem éppen ellenkezõleg, növekvõ fogyasztás mellett valósult meg folyamán a dohányáruk fogyasztói ára 19,9 százalékkal nõtt, miközben az átlagos fogyasztói árszint 14,3%-kal emelke- II.7.1. táblázat: A dohányzás számított gazdasági veszteségeinek összesítése (1995. évi áron)* Vizsgált területek A dohányzás hatásának tulajdonítható költség, illetve kiesett jövedelem a minimális Közvetlen hatások érték szerint, milliárd Ft a középsõ Jövedelemkiesés betegség miatt Kórháziápolás év összes rokkantságinyugdíj Táppénz Az élvezeti cikkek (dohány és alkohol) fogyasztási (jövedéki) adójának emelése az 1990-es években egészen 1999-ig rendszeresen elmaradt az inflációtól. Ezáltal növekedett az ösztönzés e káros termékek fogyasztására ellentétben az egész társadalom érdekeivel (ami különösen a családokat sújtja). Ez a folyamat 1999-ben megfordult, amikor a Kormány igen helyesen a dohányáruk jövedéki adóját elkezdte közelíteni az EU-beli mértékhez. Ezt a továbbiakban még inkább fel kellett volna gyorsítani annak érdekében, hogy már január elsejétõl a dohányáruk jövedéki adója érje el az uniós szintet. A dohánytermékek jövedéki adója 2001-ben 14%- kal emelkedett ben az adót kétszer is emelték. (A jelenlegi kormány az eredeti január 1. helyett már augusztus 15-tõl emelte a dohányáruk jöve- Járóbeteg- és háziorvosiellátás Gyógyszertámogatás 4 10 Közvetlen hatások összesen Közvetett hatások Jövedelemkiesés halálozás miatt Összes közvetett hatás Összesen * évi áron ezek az összegek mintegy kétszeresek Forrás: NEVI, 1996 Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei 169

6 dett. Ugyanakkor a dohányáruk után fizetett jövedéki adóbevétel mindössze 11,8%-kal nõtt. Becslésünk szerint ennek az emelkedésnek nagyobbik része a behajtás szigorításából és a fogyasztás sajnálatos növekedésébõl adódott. Tehát amennyiben a fogyasztási adót nem növeljük legalább az infláció mértékének megfelelõen, akkor az állami bevételek helyett a dohányipari cégek extraprofitja nõ, amelynek nagy részét külföldre viszik, és ez végeredményben rontja az ország fizetési mérlegét is. Ezen felül a megnövekedett egészségkárosodás költségeit is a magyar társadalomnak kell viselnie. Mindez jól jellemzi, hogy mennyit ér az ily módon folytatott antiinflációs politika. Tehát helyes az utóbbi évek említett gyakorlata, hogy az adót az inflációnál nagyobb mértékben emelik. Az inflációt azzal is lehetne mérsékelni, ha erõteljes programot indítanánk a dohányzásról való leszoktatásra, illetve a rászokás megelõzésére. Ennek érdekében a dohányadók többletbevételének jelentõs részét erre a feladatra kellene fordítani. A dohányáruk jövedéki adójának mértékét mielõbb az EU-országok szintjére kell emelni. Az EU minden tagországra kötelezõ elõírása szerint a cigaretta adója legalább 57%-os kell hogy legyen. Néhány országban az adó ennél is magasabb, Hollandiában például 62,7%, Franciaországban 59,3%. Ez nálunk jóval alacsonyabb. Amennyiben e tekintetben haladéktalanul az EU elõírásaihoz igazodnánk, és ennek külföldön is megfelelõ nyilvánosságot adnánk, az kedvezõen befolyásolná Magyarország megítélését. Nem fogadható el az az érv, hogy a dohányáruk adójának emelése a csempészet növekedéséhez vezetne: 1. A cigarettacsempészet túlnyomó részét az teszi ki, hogy az EU-ból legálisan adómentesen kiviszik a cigarettát, majd ugyanoda visszacsempészik. A magyarországi cigarettaáraknak erre semmiféle hatása nincsen. 2. Amennyiben Magyarországon alacsonyabb a cigaretta ára, mint az EU-ban, akkor az arra ösztönöz, hogy tõlünk csempésszenek cigarettát az EU országaiba. 3. Már most is jelentõs különbség van a cigaretta árában Magyarország és egyes közeli (nem EU) országok között. A javasolt emelés ezen érdemben nem változtat, tehát a csempészet ettõl nem fog növekedni. A csempészet visszaszorítására az emelés nélkül is határozott intézkedéseket kell hozni. A dohánytermékek jövedéki adójának az ausztriai szintre történõ emelése a jelenlegihez képest több tíz milliárd forint többletbevételt jelentene az állami költségvetés részére. Számolva a feketegazdaság elleni hatékonyabb fellépéssel, a jelentõs mértékû többletbevétel behajtása (áfával együtt) mindenképpen elvárható. Ezt az összeget teljes egészében át kell utalni az Egészségbiztosítási Alap részére. Az említett termékek egészségkárosító és egyéb ártalmas hatása évente többszörösét teszi ki ennek az összegnek. Az Egyesült Államokban és az EU-ban végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a dohányzással összefüggõ társadalmi költségek jóval nagyobbak, mint a dohányárukból származó állami adóbevételek. A GKI Gazdaságkutató Rt. és az Alius Kft. közös tanulmánya szerint Magyarországon 1995-ben milliárd Ft ( milliárd Ft évi áron) társadalmi veszteség keletkezett a dohányzás miatt (ld. a II.7.1. táblázatot!). Megjegyezzük, hogy a tanulmány adatai alábecsültnek tekinthetõk, mivel a szerzõk nem vettek számításba minden tényezõt, így például a dohányzás miatt bekövetkezõ tûzeseteket és baleseteket (Nagy-Britanniában az ipari tûzesetek 6,5 százalékát írják a dohányzás számlájára). Ezzel szemben ugyanebben az évben a dohánytermékek fogyasztási adójából származó állami bevétel mindössze 44 milliárd Ft volt. A dohányvertikum egyéb államháztartási befizetései (áfa, vám, tb-járulék és egyéni biztosítás egészségbiztosítási része), amelyek 18 milliárd Ft-ot tettek ki, ebbõl a szempontból nem vehetõk figyelembe, hiszen ezek a bevételek az általános társadalmi rezsiköltséget kell hogy finanszírozzák (ahogyan ez minden egyéb gazdasági tevékenység esetén is történik). Sõt, mivel a dohányzás költségeinek nagyobbik részére ezen adók és járulékok nem kerülnek kifizetésre, a veszteségek még nagyobbnak tekinthetõk. A dohánytermékek jövedéki adójának emelésébõl becslésünk szerint évente mintegy 40 milliárd forint többletbevételre lehet számítani. Ebbõl az összegbõl 10 milliárd forintot javaslunk egészségvédelmi felvilágosításra, különösen dohányzásellenes, illetve a dohányzásról leszoktató programokra fordítani. (A hazai dohánygyárak megközelítõleg ekkora összeget költenek a dohányzás reklámozására.) További évi több tíz milliárd forint költségvetési megtakarítást, illetve többletbevételt eredményez, hogy csökkennek a dohányzás következtében bekövetkezõ károk A pornó-, szex- és erõszaktartalmú termékek és szolgáltatások kulturális járulékának emelése és megfizettetése A televízióban, a mozikban, a videofilmeken, a nyomtatott termékeken stb. rendkívül elszaporodott az erõszak és pornó megjelenítése. Nem szükséges itt kifejteni, hogy ez milyen komoly mértékben járul hozzá számos, a társadalom számára rendkívül kedvezõtlen je- 170 Levegõ Munkacsoport, 2003

7 A kulturális járulékot az APEH szedi be, ugyanakkor a járulékköteles termékek és szolgáltatások meghatározása, a járulékfizetésre kötelezettek körének megállapítása, a beszedés hatékonysága, az ellenõrzés és a szankcionálás tapasztalatunk szerint igen sok kívánnivalót hagy maga után. A járulék megfizetése önbevallálenség terjedéséhez (devianciák, bûnözés stb.), hiszen ezt társadalomtudósok, pszichológusok, pedagógusok és mások már sok alkalommal részletesen elmondták. A Science címû tudományos folyóirat március 29-i száma olyan kutatások eredményét ismertette, amelyek két évtizeden keresztül tartottak, és amelyek minden kétséget kizáróan bebizonyították ezt az összefüggést (Ld. a Lélegzet 2002/7-8. számát!). Ezek a káros folyamatok pénzben is kifejezhetõ jelentõs veszteségeket okoznak az egész társadalomnak. Ezen indokok miatt a pornó-, szex- és erõszaktartalmú termékekre és szolgáltatásokra javasoltuk a kulturális járulék emelését az 1998-ban hatályos 20%-ról 50%-ra. Ehhez kapcsolódóan javasoltuk a játékfegyverek kulturális adójának megemelését is a jelenlegi 10%-ról 30%- ra. Egyrészt véleményünk szerint ezek a játékok is hozzájárulnak az erõszakra neveléshez, és így az erõszakos cselekedetek elterjedéséhez. Másrészt ezzel a gesztussal csatlakozni kívánunk a horvát fiataloknak hozzánk is eljuttatott háborúellenes felhívásához, amelyben egyebek között a játékfegyverek árusításának betiltását szorgalmazzák. Örömmel állapítottuk meg, hogy a Kormány és az Országgyûlés részben elfogadta az emelésre tett javaslatunkat, és 1999-tõl kezdve 25%-ra emelte a pornó- és erõszaktartalmú termékek és szolgáltatások járulékát. Javaslatainkkal szemben a évi költségvetés megalkotásakor további emelésekre nem került sor a II.7.2. táblázatban megjelölteknek megfelelõen (szögletes zárójelbe a jelenleg hatályos mértéket tettük). Az ebbõl a forrásból származó többletbevételt évi 4 6 milliárd forintra becsüljük a járulék megfelelõ behajtása esetén. Ez utóbbinak pedig meg kell teremteni a feltételeit. Örömmel fogadtuk, hogy Rockenbauer Zoltán volt kulturális miniszter is ezt szorgalmazta: Gondolkodunk egy francia mintára létrehozott filmközpontról, amely a filmmel kapcsolatos állami pénzeket és a magyar filmvagyont kezelné. Ide telepítenénk a filmregisztráció intézményét is, amely elkerülhetetlenné tenné, hogy az erõszakot terjesztõ és pornográf filmek befizessék a 25 százalékos járulékot a Nemzeti Kulturális Alapnak. (Magyar Hírlap, április 1.) Sajnálattal kellett ugyanakkor megállapítanunk, hogy ez a helyes elgondolás nem valósult meg. Kertész Imre Nobel-díjas írónk Sorstalanság címû regényébõl készülõ a kulturális tárca által tervezett filmet ebbõl a forrásból javasoljuk finanszírozni (900 Ft). BTO-szám ból (nyomtatott könyv, brosúra, röplap és hasonlók) ból (postai levelezõlapok, üdvözlõlapok, képek és más nyomtatott termékek) ból (videofelvételt tartalmazó szalagok és lemezek) ból (mágnesszalag és -lemez, CD adatfeldolgozási információval) bõl (kártya) bõl (televízióhoz kapcsolható videojáték) Pornó-, szex- és erõszaktartalmú videojáték Pornó-, szex- és erõ-szak- tartalmú mûvek kölcsönzése ból (SZJ-szám; szórakoztatási, kulturális, sport- és egyéb szabadidõs cikkek, berendezések kölcsönzése) 1913-ból (SZJ-szám; filmvetítés) II.7.2. táblázat: Javaslat a pornó-, szex- és erõszaktartalmú anyagi javak járulékkulcsának növelésére Megnevezés Pornó-, szex- és erõszaktartalmú mû Pornó-, szex- és erõszaktartalmú termék Pornó-, szex- és erõszaktartalmú mû Pornó-, szex- és erõszaktartalmú mû Pornó-, szex- és erõszaktartalmú kártya Pornó-, szex- és erõszaktartalmú filmek vetítése Járulékkulcs % A járulék fizetésére kötelezett [ 25] 50 Kiadó (importáló) [25] 50 [ 25] 50 Kiadó Kiadó (importáló) [ 25] 50 Kiadó (importáló) [ 25] 50 Gyártó (importáló) [ 25] 50 Gyártó (importáló) [ 25] 50 Szolgáltató [ 25] 50 Forgalmazó (kiadó) Játékfegyver [ 10] 30 Forgalmazó Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei 171

8 son alapul, azonban az említett hiányosságok miatt gyakorlatilag követhetetlen, hogy a járulékból mekkora bevétel kellene, hogy az APEH-hez befolyjon, és annak mekkora része folyik be valójában. Gyakorlatilag semmi szankcióra nem kell azoknak számítaniuk, akik egyszerûen nem fizetik meg ezt a járulékot, ugyanis jelenleg az APEH-nél nincsenek meg a járulék beszedéséhez nélkülözhetetlen információk. A Levegõ Munkacsoport többször próbálta megtudni az APEH-tõl, hogy melyek a kulturális járulék kivetésének módjai, azonban érdemleges választ nem kaptunk. Az APEH-hel folytatott levélváltásaink során nyilvánvalóvá vált, hogy az adóhatóság nem tudja értelmezni az ide vonatkozó jogszabályt. (A levelek a Levegõ Munkacsoport irodájában megtalálhatók.) Véleményünk szerint úgy nem lehet a törvénynek megfelelõen beszedni ezen járulékot, hogy a beszedõ hatóság nincs tisztában a fizetésre kötelezett termékek és szolgáltatások pontos körével. Ennek következtében a kulturális járulékra vonatkozó jogszabályi elõírások csak részben segítik a járulék társadalmi céljainak megvalósítását. Ez a megállapítás különösen érvényes a hirdetések, valamint a pornó- és erõszaktartalmú mûvek kulturális járulékára. Ezért javasoljuk a vonatkozó jogszabályok pontosítását A hirdetések kulturális járulékának emelése Javasoljuk a hirdetések kulturális járulékának emelését 14 százalékponttal (ld. a II.7.3.a. táblázatot! szögletes zárójelbe a jelenleg hatályos mértéket tettük), és az így keletkezõ többletbevételt teljes egészében társadalmi célú reklámra fordítani. Korábban az említettnél jóval magasabb, 50 százalékos járulékkulcs megállapítását javasoltuk a szórólapok, postai úton terjesztett reklámok, valamint azon sajtótermékekben közölt reklámok után, amelyek felületének több mint 50 százalékát reklámok foglalják el. Az ilyen módon terjesztett reklámok már elöntik a postaládákat, zavarva a lakosságot, továbbá jelentõs pazarlást és környezetszennyezést okoznak. (Erre utal az a tény is, hogy egyre több házban írják ki: reklámanyagokat nem kérünk.) Örömmel fogadtuk, hogy a Kormány tulajdonképpen elfogadta ezt a javaslatunkat, és 2003-tól kezdve termékdíjat vet ki ezekre a termékekre. Ugyanakkor félõ, hogy a szabályozás nem eléggé pontos ahhoz, hogy ez a díj megfelelõ mértékben behajtásra kerüljön. Ezért szorgalmazzuk a mielõbbi jogszabály-pontosítást. A fentiek csak a gazdasági reklámra vonatkoznak. A társadalmi célú reklám és a politikai reklám legyen mentes a járulék fizetése alól. A javasolt módosítások nagymértékben elõsegítenék a gazdasági reklámokról szóló törvény bevezetõ részében felsorolt célok különösen a fogyasztói érdekek védelme, a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi jólétet szolgáló piaci verseny fenntartása, valamint a fogyasztók tisztességes tájékoztatása megvalósulását. A gazdasági reklámok ugyanis természetükbõl adódóan a hirdetett terméknek vagy szolgáltatásnak kizárólag az elõnyös oldalát mutatják be. Egy autóreklám például sohasem hívja fel a figyelmet a gépjármû-közlekedés súlyos környezeti és egészségügyi következményeire. A mosópor-reklámok soha nem említik azt a környezeti kárt, amelyet ezek a termékek okoznak az élõvizek elszennyezésével. Az élelmiszer-reklámok általában nem adnak tájékoztatást arról, hogy az adott étel vagy ital SZJ-szám (BTO-szám) Megnevezés Szakmai reklámanyag, kereskedelmi katalógus és hasonlók Járulékkulcs % A járulék fizetésére kötelezett [ 1] 15 Kiadó (importáló) 143 Hirdetés [ 1] 15 Szolgáltató 143-ból Nyomtatott sajtóban megjelenõ hirdetés [ 0,5] 15 Szolgáltató 143-ból II.7.3.a. táblázat: Javaslat a hirdetések kulturális járulékának emelésére Szórólapok, postai úton terjesztett reklámok, illetve reklámként terjesztett szóróajándékok, valamint azon nyomtatott sajtótermékekben közölt hirdetések, amelyek felületének több mint 70 százalékát hirdetések foglalják el [0,5] Reklámépítmény [ 1] 15 Kivitelezõ 172 Levegõ Munkacsoport, 2003

Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei. Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez

Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei. Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez Budapest, 2003 Vezetõ szakértõ: Pavics Lázár Szerkesztette: Lukács András és Szabó Zoltán

Részletesebben

Levegő Munkacsoport AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖKOSZOCIÁLIS REFORMJA

Levegő Munkacsoport AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖKOSZOCIÁLIS REFORMJA Levegő Munkacsoport AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖKOSZOCIÁLIS REFORMJA Levegő Munkacsoport, 2008 1 A LEVEGŐ MUNKACSOPORT TANULMÁNYAI, KIADVÁNYAI A ZÖLD ÁLLAMHÁZTARTÁSI REFORMRÓL Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez

Részletesebben

TERVEZET. Módosító javaslatok

TERVEZET. Módosító javaslatok TERVEZET Módosító javaslatok a.../2009. (...) OGY határozat a világgazdasági válság magyarországi következményeinek kezeléséről, és Magyarország növekedési esélyeinek javításáról című, H/9010. számú képviselői

Részletesebben

Környezetbarát közlekedés

Környezetbarát közlekedés Lukács András Pavics Lázár Horváth Zsolt Pál János Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal megbízásából a Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére

Részletesebben

Ökoszociális államháztartási reform: kiút a válságból*

Ökoszociális államháztartási reform: kiút a válságból* Lukács András Ökoszociális államháztartási reform: kiút a válságból* A szocialista országok gazdasága azért omlott össze, mert az árak nem a gazdasági valóságot mutatták. A kapitalizmus össze fog omlani,

Részletesebben

Az anyagot a Gazdasági Versenyképességi Kerekasztal 2007. dec. 17-i ülésén 8 igen, 1 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett fogadta el.

Az anyagot a Gazdasági Versenyképességi Kerekasztal 2007. dec. 17-i ülésén 8 igen, 1 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett fogadta el. A Gazdasági Versenyképesség Kerekasztal álláspontja az adó-és járulékrendszer célszerű átalakításáról 2009-ben Budapest, 2007. december 17. Készítette: Zara László Kiegészítette és szerkesztette: Török

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL

ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL MAKK Magyar Környezetgazdaságtani Központ 1016 Budapest Mészáros u. 18. Tel: 212 67 75 Fax: 212 67 78 Drótposta: makk@zpok.hu Világháló: www.zpok.hu/~makk ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Javaslatok a 2016. évi állami költségvetéshez

Javaslatok a 2016. évi állami költségvetéshez Javaslatok a 2016. évi állami költségvetéshez Azt tartják, a pénz teszi az angolt. Nos, vedd el a pénzt az angoltól, hagyd meg az eszét. Add oda a pénzt a magyarnak, de hagyd meg oly butának és mind marad

Részletesebben

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL KIADVÁNYA Fodor Bea Kiss Károly Szabó Sándor Szabó Zoltán Támogatások, ökológiai célú pénzügyi ösztönzôk 103. SZÁM Európai

Részletesebben

Környezetgazdászok kiútkeresése

Környezetgazdászok kiútkeresése ZÖLD VÁLSÁGKEZELÉS ÉS GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS Környezetgazdászok kiútkeresése összegzés Budapest, 2010. november 1. 2 (A címlapon: Kassák Lajos grafikája) ZÖLD VÁLSÁGKEZELÉS ÉS GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS Környezetgazdászok

Részletesebben

Hamupipőkéből királyné. A Levegő Munkacsoport véleménye a távfűtés jövőjéről

Hamupipőkéből királyné. A Levegő Munkacsoport véleménye a távfűtés jövőjéről Hamupipőkéből királyné A Levegő Munkacsoport véleménye a távfűtés jövőjéről 1 A korszerű távfűtést második évtizede szorgalmazza a Levegő Munkacsoport. Környezeti és szociális szempontok mellett műszaki

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Nonprofit Kft.

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Nonprofit Kft. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Nonprofit Kft. KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI ÉS HÁLÓZATFEJLESZTÉSI TAGOZAT A KÖZÚTI ÉS VASÚTI KÖZLEKEDÉS TÁRSADALMI MÉRLEGE MAGYARORSZÁGON Kutatási jelentés Egyeztetési változat Budapest,

Részletesebben

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák?

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák? Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

Az iskola fontosabb, mint az autózás

Az iskola fontosabb, mint az autózás Az iskola fontosabb, mint az autózás A Levegő Munkacsoport álláspontja a 2009. évi állami költségvetési törvényjavaslatról és az IMF-hitelről A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat (illetve annak most

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Adórendszer. Tanulmányok

Adórendszer. Tanulmányok .1 Adórendszer Tanulmányok 5 6 Bakos Péter i Bíró Anikó ii Elek Péter iii Scharle Ágota iv A magyar adórendszer szerkezete és hatékonysága * Bevezetés A tanulmány célja, hogy feltárja a magyar adórendszer

Részletesebben

1 forrás: 2007-es APEH jelentés

1 forrás: 2007-es APEH jelentés Út a valódi közteherviselés felé: a zöld adóreform Adócsökkentés helyett (előtt) adóreform Többen fejtegetik mostanában, hogy egy radikális kiadáscsökkentés nélkül nem lehet semmit tenni az adókkal és

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSOK. A közlekedéssel kapcsolatos állami bevételek és kiadások

KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSOK. A közlekedéssel kapcsolatos állami bevételek és kiadások KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSOK A közlekedéssel kapcsolatos állami bevételek és kiadások A közhiedelem szerint a közlekedés és ezen belül különösen a közúti közlekedés óriási bevételeket jelent az államnak. Ez

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

Az EU-konform környezeti szabályozás és költség-haszon elemzése, implementációs vizsgálata

Az EU-konform környezeti szabályozás és költség-haszon elemzése, implementációs vizsgálata Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Koloszár Miklós Ásványi Zsuzsanna Bulla Miklós Az EU-konform környezeti szabályozás

Részletesebben

előszó a zöld fordulat programjához

előszó a zöld fordulat programjához előszó a programjához Magyarország alapjaiban változott meg a Fidesz KDNP-kormány 2010-es hivatalba lépése óta. A társadalmi egyenlőtlenségek nőttek, az adó- és támogatási rendszer igazságtalanabbá vált,

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Stabil növekedés kezdõdhet Galler Károly, a KEMGYE új elnöke Komárom-Esztergom megye üzleti kilátásairól (11 12. oldal) Kötelezõ

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

dohányzás visszaszorítása

dohányzás visszaszorítása dohányzás visszaszorítása 2007 Készült az Egészségügyi Minisztérium támogatásával a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében. Kiadja az Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2007 Felelős kiadó: Gábor

Részletesebben

Dohányzás Ellenes Nemzeti Akció Terv 2005-2010

Dohányzás Ellenes Nemzeti Akció Terv 2005-2010 1 Dohányzás Ellenes Nemzeti Akció Terv 2005-2010 HÁTTÉRTANULMÁNY Készítette az Országos Egészségfejlesztési Intézet által felállított munkacsoport: Dr. Antmann Katalin, Dr. Barta Judit, Dr. Csépe Péter,

Részletesebben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben III. évfolyam (2008) 1. szám 79 106. oldal http://www.kormanyzas.hu Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben Bakos Péter, Bíró Anikó, Elek Péter és Scharle Ágota A tanulmány kiindulópontja,

Részletesebben

Társadalmi Klíma Riport 6. cigaretta, szünet nélkül. A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése. 2008. május 6.

Társadalmi Klíma Riport 6. cigaretta, szünet nélkül. A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése. 2008. május 6. cigaretta, szünet nélkül A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése 2008. május 6. Összefoglalás > Mit gondolnak az emberek? A visegrádi országok lakói közül Magyarországon Dohányoznak a legtöbben

Részletesebben

Javaslatok a nem közlekedési felhasználású energia adóztatásának

Javaslatok a nem közlekedési felhasználású energia adóztatásának Javaslatok a nem közlekedési felhasználású energia adóztatásának átalakítására Budapest, 2012. szeptember Javaslatok a nem közlekedési felhasználású energia adóztatásának átalakítására Írta: dr. Kiss

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban AZ A KINCS AMI NINCS 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban A hulladékmegelőzés elvének érvényesülése a környezetpolitikai dokumentumokban A hulladékmegelőzés elvének

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben