5. sz. melléklet Összefoglaló az EU Bizottság keretében folyó Better Regulation munkálatokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. sz. melléklet Összefoglaló az EU Bizottság keretében folyó Better Regulation munkálatokról"

Átírás

1 5. sz. melléklet Összefoglaló az EU Bizottság keretében folyó Better Regulation munkálatokról Előzmények 1. Bevezetés Az újragondolt Lisszaboni Stratégiában a Bizottság főként a növekedésre, illetve a foglalkoztatásra helyezi a hangsúlyt. Az Európai Unió Better regulation elnevezésű politikája mindehhez szervesen kapcsolódva a szabályozás hatékonyságának növelésével, a gazdasági költségek minimális szinten tartásával kívánja a közigazgatási rendszereket megreformálni. A első felében kiadott kommüniké 1 elindította a közép-távra szóló kezdeményezéseket, miközben biztosította a jelenleg folyó Better regulation intézkedésekkel való koherenciát. 1.A) Better regulation uniós - tagállami szinten 2 Az európai vezetők és a Bizottság az utolsó években nagy hangsúlyt fektettek az európai szabályozási környezet hatékonyságának növelésére 3. Ennek érdekében a Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács számos kezdeményezést indított a meglévő jogszabályok konszolidálására, egyszerűsítésére. A Better regulation program segíteni fog abban, hogy az EU vonzóvá váljon, nem csak a befektetők, hanem a munkát vállaló polgárok számára is. A jobb szabályozás ugyanis lecsökkenti a szükségtelen költségeket, és eltünteti az alkalmazkodás és az innováció korlátait, valamint jogbiztonságot teremt. Ebben a folyamatban az EU-s intézkedéseket ki kell egészítsék a tagállami Better regulation kezdeményezések. 1.B) Az EU-s szinten már megvalósított Better regulation intézkedések 4 Az utolsó négy évben az EU széleskörű szabályozás-minőség, hatékonyság- és transzparencia-javító stratégiát indított el. Az intézmények megtették az 1997-es amszterdami kormányközi konferencián kormányfők által elfogadott 39-es deklarációval kapcsolatos szükséges lépéseket dec. 22-i intézményközi együttműködésen a közösségi jogszabályozás minőségének fejlesztéséről tervezetet fogadtak el és biztosították az abban megfogalmazott vezérelvek alkalmazásának teljesülését. A Legal Service más bizottsági részlegek számára képzéseket kínál a jogi tervezetek könnyebb megfogalmazásának érdekében, valamint szemináriumokat szervez a jobb minőségű szabályozás fontosságának felismerésére. A Bizottság 2002 júniusában átfogó a göteborgi Európai Tanács üléssel összhangban akciótervet 5 készített a szabályozási környezet egyszerűsítésére és továbbfejlesztésére. Ebben szerepelt az EU-n belüli és azon kívüli gazdasági, környezeti és szociális hatások vizsgálatának fontossága is. A jogalkotás magas minőségének biztosítására egy új hatásvizsgálati rendszert mutattak be, amely integrálta az eddigi önálló kezdeményezéseket, mivel az addig nem integrált 1 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Better Regulation for Growth and Jobs in the European Union (SEC(2005)xxx) 2 COM(2002)278 of 5 June COM(2005)24 of 2 February COM(2002) (COM(2002)278)

2 elemzések elhanyagolható hatással voltak a szabályozás minőségének a javítására. Az új integrált megközelítés az arányos elemzés elvét követi, ami azt jelenti, hogy több hatásvizsgálati forrást allokálnak azon javaslatokhoz, amelyek feltehetően jelentősebb hatással bírnak. A transzparenciát a hatásvizsgálati roadmap -ek publikációjával biztosítják, felvázolva a főbb vizsgálandó területeket. A szabályozás alternatív megközelítéseit jelentő eszközöket, úgymint a co-regulation-t és a self-regulation-t megfontolás tárgyává kell tenni. A rendszer 2003-as bevezetése óta már 50 javaslat hatásvizsgálatát elvégezték 6. A hatásvizsgálati procedúra részeként a Bizottság az érdekelt felek konzultációjához minimum standardokat 7 fektetett le, amelyek a transzparenciát hivatottak elősegíteni, jobb információáramlással, participációval és dialógussal. A Bizottság prioritásként kezeli az EU jog tagállami szintű alkalmazásának fejlesztését, ezért 2003-ban a meglévő EU-s jogszabályok frissítése és egyszerűsítése érdekében ambiciózus programot 8 dolgozott ki 9. Az utolsó években a Bizottság több körben is hatályon kívül helyezett elavult jogszabályokat (2004-ben kb. 100-at), a es időszakban a Bizottság évente kívánja felülvizsgálni és így eliminálni az elavult jogszabályokat elején a Bizottság egy egységes megközelítést dolgozott ki az adminisztratív terhek mérésére (EU Net Administrative Cost Model 10 ). Ezen program eredményei végére várhatók. Az eredmények ismeretében a Bizottság dönteni fog arról, hogy miként tudja integrálni a megközelítést a hatásvizsgálati metodológiába. 1.C) Better regulation politika megvalósítása tagállami szinten A tagállamok számos kezdeményezést indítottak a jogi szabályozás megreformálására. A 10 új tagállamban egy közös EU OECD project van folyamatban: a SIGMA project (Support for Inprovement in Governance and Management). A projekt célja a Better regulation gyakorlatok megvalósítása, illetve annak fejlesztése. Az egyes tagországi áttekintéseknek végére kell elkészülniük. 1.D) Minden intézmény felismerte a Better regulation szükségességét 11 A jobb jogalkotással kapcsolatos, decemberi intézményközi megállapodás szerint (IIA) a három EU intézmény (Parlament, Tanács, Bizottság) egy globális stratégiát alkot az egész EU-s jogalkotási folyamat jobbá reformálására. A megállapodás főbb elemei az intézményközi koordináció fejlesztése, az átláthatóság elősegítése, a hatásvizsgálatok használatának növelése a közösségi döntéshozatalban. Jelenlegi helyzet 2. Az EU-s szintű eszközök segítségével a Better regulation elősegítése Az együttes szabályozás (co-regulation) és a saját szabályozás (self-regulation) definíciói, kritériumai és eljárásai a jobb jogalkotás intézményközi megállapodásában szerepelnek. Mindez elő fogja segíteni a proporcionalitás és szubszidiaritás elveinek hatékony alkalmazását ben ez a szám már 100 körülire emelkedik. 7 COM(2002)704 8 COM(2003)71 9 A Prodi vezette Bizottság 25%-os közösségi joganyag csökkentési célja 2005-re még nem valósult meg a fordítási nehézségek miatti kodifikációs csúszások következtében. 10 SEC (2005) 175, COM (2005) OJ C 321, , p 1. 2

3 2.A) Hatásvizsgálatok 12,13,14,15 A Bizottság integrált hatásvizsgálatai a fenntartható fejlődés elvein alapulnak és a jogalkotók számára választásokat tesznek lehetővé, a gazdasági, szociális, és környezeti hatások átfogó vizsgálatának segítéségével. A hatásvizsgálatokat széleskörű konzultáció kell, hogy kísérje, elegendő időt biztosítva az érintettek álláspontjának megismeréséhez. A Bizottság ezzel kapcsolatosan a gazdasági hatásvizsgálatokra kívánja helyezni elsődlegesen a hangsúlyt a lisszaboni stratégiai célok elérése érdekében. A megközelítés a áprilisától alkalmazandó Impact Assesment Guidelines elnevezést kapta. 2.B) A függőben lévő jogalkotási javaslatok szűrése 2005-től a Bizottság a függőben lévő javaslatok átfogóbb és mélyrehatóbb vizsgálatát kezdi meg, a versenyképességi és egyéb szempontok szem előtt tartásával. Ezen folyamat eredményeként a Bizottság megfontolhatja az egyes függőben lévő javaslatok módosítását, helyettesítését, sőt, vissza is vonhatja azokat. 2.C) Jelenlegi EU-s jogszabályok egyszerűsítése februárjában a Bizottság olyan intézkedéseket indított el, amik a közösségi joganyag terjedelmét csökkentik le, a joganyaghoz való hozzáférés lehetőségét javítják, és a jelen joganyag egyszerűsítését célozzák meg. A Bizottság az egyszerűsítésre olyan, kb. 30 kezdeményezést tartalmazó úgynevezett rolling programot dolgozott ki, amelyeknek egyszerűsítő hatásai vannak a gazdasági szereplőkre, az állampolgárokra és a nemzeti adminisztrációkra. 3. A tagállami szintű eszközök segítségével a Better regulation elősegítése 3.A) Better regulation a tagállamokban 17 A Bizottság javaslata szerint a Better regulation programnak a nemzeti lisszaboni programok részévé kell válnia. A Bizottság nagy figyelmet szentel erre a témára, az Unió gazdasági reformjának részeként, és így az előrehaladásról évente beszámolási kötelezettséget ró a tagállamokra a lisszaboni stratégia keretében. A Better regulation nem csak az EU feladata egyedül, kizárólag EU-s szinten nem is elérhető. Néhány tagállamban a jogszabályi kezdeményezéseket már hatáselemzésnek vetik alá, így a Bizottság azt ajánlja, hogy az összes tagállam alakítson ki Better regulation stratégiát, különös tekintettel a szabályozások gazdasági hatásainak értékelésére. Új jogszabályok felvázolásakor a tagállamoknak amennyire lehetséges figyelembe kell venniük az új jogszabály belső piacra és más tagállamokra gyakorolt hatását. 3.B) Nemzeti jogalkotás egyszerűsítése 18 A nemzeti jogalkotás egyszerűsítése a tagállamok feladatába tartozik. A Bizottság az egyszerűsítési lépéseket a közösségi jognak való megfelelés esetében is alkalmazni fogja, nevezetesen a közösségi irányelvek megvalósítása során, az EC 226 cikkely és az EC 98/ Ecofin Council of21 October 2004 and European Council of 4.5 November SEC(2005) OJ C 321, , point COM(2003) SEC (2005) COM(2002)725 final/4 of

4 es irányelv 19 alapján. Ezen utóbbi irányelvet a Bizottság a tudományos és technológiai fejlődéssel kapcsolatban is használni kívánja, a nemzeti szabályozás fejlesztése érdekében. Mindez ugyanis egyben a szubszidiaritás elvének alkalmazását is elősegítené. 4. Szabályozási szakértők és az érintettek javaslatai A Bizottság 2005 során felállít egy magas szintű, nemzeti szabályozási szakértőkből álló csoportot, a Better regulation lépéseinek megvalósítására. A csoport mind EU-s, mind nemzeti szinten vizsgálja a jogszabályokat, hatékony kapcsolatot teremtve a Bizottság és a kulcsfontosságú nemzeti kormány intézmények között. A magas szintű csoporton keresztül a Bizottság a tagállamok együttműködését segíti elő a szabályozásminőségi indikátorok, benchmarkok és a tagállami szabályozási gyakorlatok kidolgozásával. A Bizottság egy másik, Better regulation szakértőkből, tudósokból és gazdasági szakértőkből álló, tanácsadó jellegű csoportot is fel fog állítani, amelynek feladata a hatásvizsgálatok esetén a megfelelő vizsgálati metódus kiválasztása lesz. Tervezett intézkedések 5. Következtetés - tennivalók A Better regulation kezdeményezéseket mind EU-s, mind tagállami szinten támogatni szükséges. A tagállamok számára pedig különösen fontos a Better regulation programjának sikeressége, hiszen az versenyképességüket is nagyban befolyásolja. Az Európai Bizottságnak a következőket szükséges szem előtt tartania: Biztosítani kell az elkövetkezendő törvénykezési kezdeményezések teljes körű hatáselemzését az adminisztratív terhek tekintetében is. Meg kell vizsgálni (szűrni) azokat a kezdeményezéseket is, amelyek az Európai Parlament, illetve a Tanács előtt állnak, a versenyképességre gyakorolt, és egyéb hatásaikat tekintve, és meg kell hozni a szükséges intézkedéseket. További szabályozási egyszerűsítések szükségesek az egyes érdekeltek véleményének figyelembe vételével, a októberére tervezett közlemény alapján. Ösztönözni kell az egyes tagállamokat a szabályozásuk egyszerűsítésére, amely az egyes nemzeti joganyagok felülvizsgálatával, illetve az uniós joganyag hatékonyabb nemzeti joganyagba való beültetésén keresztül érhető el. A tagállamokat bevonva létre kell hozni egy magas-szintű nemzeti szakértőkből álló tanácsadó testületet, amely javaslatot tesz a Bizottságnak az adminisztratív terhek egyszerűsítésével kapcsolatosa, illetve kidolgozza a Közösség Better regulation menetrendjét. Better regulation weboldal létrehozása, ahol összegyűjtik az egyes érdekeltek véleményeit. Emelni kell az Európai Unió törvénykezésére vonatkozó hatásvizsgálat hatékonyságának a minőségét külső szakértői eljárások alkalmazásával. 19 Directive 98/34/EC 4

5 Legkésőbb végéig át kell tekinteni a közleményben megfogalmazott intézkedések eredményeit. 5

A 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉSI ADATOK. (Frissítés és kiegészítés a könyv 321. oldalához)

A 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉSI ADATOK. (Frissítés és kiegészítés a könyv 321. oldalához) A 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉSI ADATOK (Frissítés és kiegészítés a könyv 321. oldalához) A Bizottság 2011. november 4-én tette közzé a 2010. évre vonatkozó hivatalos közbeszerzési adatokat: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2010_en.pdf

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A Városi Környezet Tematikus Stratégia előkészítő anyaga

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A Városi Környezet Tematikus Stratégia előkészítő anyaga EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2004. február 2. COM(2004)60 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.2.2007 COM(2007) 62 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA FEHÉR KÖNYV

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA FEHÉR KÖNYV AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.5.2007 COM(2007) 279 végleges FEHÉR KÖNYV A táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekre vonatkozó európai stratégiáról {SEC(2007)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére

Részletesebben

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG ISSN 1725-6917 Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG Európai Bizottság Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről 2007 Brüsszel Luxembourg, 2008 Az Európai Bizottság

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Módosított javaslat Brüsszel, 2006.5.24. COM(2006) 234 végleges 2005/0042(COD) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén

Részletesebben

Szorgalmas jogalkotók vagy piaci kényszer? Avagy: miért nincs szüksége a pénzügyi szolgáltatások piacának Bolkestein-direktívára?

Szorgalmas jogalkotók vagy piaci kényszer? Avagy: miért nincs szüksége a pénzügyi szolgáltatások piacának Bolkestein-direktívára? Szorgalmas jogalkotók vagy piaci kényszer? Avagy: miért nincs szüksége a pénzügyi szolgáltatások piacának Bolkestein-direktívára? Pelle Anita Somosi Sarolta Tanulmányunkban az Európai Unión belüli egységes

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV EURÓPAI ÁTLÁTHATÓSÁGI KEZDEMÉNYEZÉS

ZÖLD KÖNYV EURÓPAI ÁTLÁTHATÓSÁGI KEZDEMÉNYEZÉS HU HU HU ZÖLD KÖNYV EURÓPAI ÁTLÁTHATÓSÁGI KEZDEMÉNYEZÉS I. BEVEZETÉS Az a kötelezettségvállalás, miszerint bővíteni kell az érdekelt feleknek az EU politikája alakításában való aktív részvételével kapcsolatos

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.2. COM(2014) 397 final 2014/0201 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv, a csomagolásról és a csomagolási

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Hatásvizsgálat összefoglalása. amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Hatásvizsgálat összefoglalása. amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.14. SWD(2012) 381 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Hatásvizsgálat összefoglalása amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK,

Részletesebben

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI,

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék 1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, KÖRNYEZETVÉDELMI JOG FELOSZTÁSA...7

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

2.1. Közösségi szintű kezdeményezések az információs társadalom európai modelljének megteremtésére a kilencvenes években

2.1. Közösségi szintű kezdeményezések az információs társadalom európai modelljének megteremtésére a kilencvenes években 2. EURÓPAI UNIÓ Az információs társadalom európai megteremtésével kapcsolatos EU-szintű intézkedések és tervek fő kezdeményezőjének tisztét az EU-Bizottság tölti be. A 20 fős EU-Bizottságban ( európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 27.9.2007 COM(2007) 558 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15.

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1093/2010/EU RENDELETE (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0318/2006 2005/0043(COD) HU 27/09/2006 Közös álláspont A Tanács által 2006. szeptember 25-én elfogadott közös álláspont az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési

Részletesebben

KÖZÖS KÖZLEMÉNY AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

KÖZÖS KÖZLEMÉNY AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Strasbourg, 2015.4.28. JOIN(2015) 17 final KÖZÖS KÖZLEMÉNY AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Kapacitásépítés a biztonság és a

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról Fontos jogi nyilatkozat 32002D1600 Hivatalos Lap L 242, 10/09/2002 o. 0001-0015 Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési

Részletesebben

Európai Bizottság. Az Európai Unió új állat-egészségügyi stratégiájáról (2007 2013), melynek alapelve: jobb megelőzni, mint gyógyítani

Európai Bizottság. Az Európai Unió új állat-egészségügyi stratégiájáról (2007 2013), melynek alapelve: jobb megelőzni, mint gyógyítani Európai Bizottság Az Európai Unió új állat-egészségügyi stratégiájáról (2007 2013), melynek alapelve: jobb megelőzni, mint gyógyítani Sem az Európai Bizottság, sem pedig a Bizottság nevében eljáró más

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ORBÁN ANNAMÁRIA AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA A környezetvédelmi politika fejlődése Nehéz meghatározni, mit is nevezünk az Európai Unió (EU) környezetvédelmi politikájának. A legtöbb dokumentum

Részletesebben

Az állami foglalkoztatási szolgálatokkal kapcsolatos uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. Nemzetközi kitekintés. Zárótanulmány

Az állami foglalkoztatási szolgálatokkal kapcsolatos uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. Nemzetközi kitekintés. Zárótanulmány Foglalkoztatási Hivatal Kutatási Főosztály Az állami foglalkoztatási szolgálatokkal kapcsolatos uniós elvárások, fejlesztési stratégiák Nemzetközi kitekintés Zárótanulmány Készítette: Dr. Frey Mária Gerzsényi

Részletesebben

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Európai Gazdasági és Szociális Bizottság A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Az Európai Unió nemzeti GSZT-ivel együttműködésben

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása Dr. Szuchy Róbert A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében Pápa város e-önkormányzati stratégiája Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében 2005. április 18. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben