F6igazgat6. Orszagos Egeszsegblztositasi Penztar. BESZAMOlO. A fovarosi es megyei korrnanvhivatalok egeszsegbiztositasl szakteruletet erinto

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F6igazgat6. Orszagos Egeszsegblztositasi Penztar. BESZAMOlO. A fovarosi es megyei korrnanvhivatalok egeszsegbiztositasl szakteruletet erinto"

Átírás

1 Orszagos Egeszsegblztositasi Penztar F6igazgat6 BESZAMOlO A fovarosi es megyei korrnanvhivatalok egeszsegbiztositasl szakteruletet erinto evi hatosagi ellentirzeseinek vegrehajtasarol es az Orszagos Egeszsegbiztosftasi Penztar Penzbeli Ellatasi es Ellenorzesi Foosztaly evi tarsadalomblztosttasi kiflzetchelvl ellenorzesi tevekenvsegenek vegrehajtasarol

2 - 2 I. Resz A fovarosi es megyei korrnanvhivatalok egeszsegblztosltasl szakterilletet erinto evi hatosagl ellendrzeseinek vegrehajtasarol Az Orszagos Egeszsegblztosftasi Penztarnak, mint szakmai iranvito szervnek az ellencrzesek elrendelesekor az egvseges jogalkalmazas erdekeben els6dleges szempontja volt a prevencio, mascdlagos a hibak feltarasa, a jogkovetesre vale figveimeztetes es vegsd esetben szankcio kiszabasaval a jogkovetes klkenvszerltese. A fovarosi es megyei kormanvhivatalok egeszsegbiztositasi penztari szakigazgatasl szervei ellenorzesi szakegvsegeinek ellendrzes kereteben, evben kiemelten vizsgalnia kellett. Tarsadalombiztosftasi kiflzetdhelvet mukcdteto foglalkoztatok eseteben: a kotelezo egeszsegbiztosltas ellatasairol szolo evi LXXXIII. torvenv (Ebtv.), valamint a vegrehajtasara kiadott 217/1997. (XII.1.) korrnanyrendelet julius 6-atel, illetve IS-et61 hatalvba lepett rendelkezeseinek vegrehajtasat, a jovedelempotlekhoz kapcsolodo kerelmek elblralasat, folvosltasat, illetve a terhessegi-gvermekagvi segelvben es gvermekgondozasi dijban reszesulok szamara nvujtott jovedelernpotlekrol sz616 6/2012. (11.1.) Korm. rendelet december 30-t61 hatalvba lepett rnodositasanak figyelembe vetelevel a jovedelernpotlek evben torteno tovabbfolvositasat, A jogalap nelkul felvett jovedelernpotiek megtcrftesevel kapcsolatos eljarast, a kifizetohelvek altai folytatott eljarasokat, kulonos tekintettel a kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalvairol szolo evi (XL. torvenvben foglaltak alkalmazasara. Tarsadalombiztositasi kifizetdhelvet nem rnukodtetc foglalkoztat6k eseteben: A penzbeli ellatasok megallapltasahoz kozolt adatok heivesseget, az elektronikus uton benvujtott ellatas lranti kerelrnek eseteben az elektronlzalt dokumentumon es a papiralapu eredeti igazolason leva adatok egvezdseget, a kerelernhez kapcsolodo jovedelernigazotason szerepl6 adatok helvesseget,

3 - 3 Eredmenyek: I. Bacs-Kiskun-Szolnok Megyei Kormanvhlvatal Egeszsegbiztosftasi Penztari Szaklgazgatasi Szerve A evre Litemezett es lezajlott ellendrzesek a tarsadalornblztositasl klfizetdhelvet rmlkodteto foglalkoztatoknal: evben 50 atfcgo es 24 uto, el6re Otemezett ellenorzes szerepelt a Szakigazgatasi Szerv hatosagi ellenorzesl terveben, A tervben szerepl6 vizsgalatokon felul osszesen 10 atfogo, 5 zaro, 4 instrualo valamint 1 eel ellendrzesre kerolt sor. A rnegvalosult ellenorzesek szarna evben osszesen: 60 atfogo, 5 zaro, 24 uto, 4 instrualo es 1 eel (osszesen 94) ellenorzes. A evben lezajlott ellendrzesek saran tapasztalt szabalvtalansagok, elteresek: A Szaklgazgatasi Szerv ellen6rei a vizsgalatok soran kiemelt figyelmet fordftanak a jogszabalvok betartasara, az aktualis jogszabalvvaltozasok helves alkalmazasara, az ellen6ri tevekenyseg soran folyamatosan figyelemmel klsertek, szukseg eseten korrigaltak a hibakat. Az ellenorzesek elrendelesekor els6dleges szempont a rnegelozes, rnasodlagos a hibak feltarasa, a jogkovetesre valo figyelrneztetes es vegso esetben szankcio kiszabasaval a jogkovetes klkenvszeritese az egvseges jogalkalrnazas erdekeben. Az ellendrzesek celja, hogy el6segftse az egeszsegbiztosftashoz kapcsolodo (foglatkoztatol, kifizet6helyi) feladatellatast, amelynek elvarhato eredrnenve az egeszsegbiztosltast penzbell ellatasok jogszeru rnegallapltasa. Mindezek ismereteben evben a leggyakrabban elofordulo szabalvtalansagok a kovetkezok voltak: a Vhr. 31. (5) bekezdeseben foglaltakat nem megfelel6en alkalrnaztak, a nem rendszeres jovedelmeket nem a kifizetes id6pontja szerint vettek figyelembe, tobb esetben nem, vagy tevesen alkalrnaztak az Ebtv. 48. (6a) es (6b) bekezdesben foglaltakat baleseti tappenz eseteben a nem rendszeres j6vedelmek osztoszarnat tobb esetben indokolatlanul csokkentettek, helyette a rendszeres jovedelern osztoszarnat alkalrnaztak es nem a szamltasi id6szak honapjanak a naptari napjait, a terhessegi-gverrnekagvi segelv napi osszegenek rnegallapitasakor az Ebtv. 42. (3) bekezdeseben foglaltakat helytelenoi alkalmaztak, 180 napi kereset hianvaban a tenvlegesen elert kereset helyett a jogcsultsag kezd6 napjan

4 -4 ervenves szerzcdes szerinti ber 30-ad resze alapjan allapltottak meg az ellatas alapjat, az ellatas alapjanak megallapitasakor az Ebtv. 48. (5) bekezdeset helvtelenul a terhessegi-gverrnekagvi segelv napi osszegenek megallapitasakor is alkalmaztak, az Ebtv. 39. (2) bekezdeset helvtelenul alkalrnaztak, gvermekgondozast dij es gverrnekgondozasi segelv egy id6ben torteno kett6s folvositasara kerult sor, a biztositotti bejelentesek vizsgalata soran, a kifizet6helyeken es foglalkoztatoknal el6fordultak lezaratian-rendezetlen jogviszonyok. a nem kifizet6helyi ellenorzesek alkalmaval tapasztalt leggyakrabban el6fordul6 hianvossag, hogy a foglalkoztat6k nem, vagy kesedelrnesen teljesitik adatszolgaltatasi kotelezettseguket. A evben lezajlott ellendrzesek eredmenvei: Az Ellenorzesi Osztalv feladatai sokrettlek, ezert az allando jogszabalvvaltozasok betartasa erdekeben rendszeres onkepzesre van szukseg, ezt segftik eld az evente megrendezesre kerulo szakmai f6rumok, melyek nagy nepszerusegnek 6rvendenek a tarsadalornbiztositasi kifizetohelvl ugvintezok koreben is. A rendszeres jogszabalvvaltozasok ellenere, a szakterulet a rnunkajat zokkencmentesen es a hataridck betartasaval latta el, szorosan egvuttmukodve a tars osztalvokkal, a tars szervekkel, valamint a tarsadalombiztosftasi kifizetohelvekkel. A feltart hibak megszuntetese celjabol rnunkatarsaink a hatosagi ellenorzesek alkalrnaval folyamatosan konzultalnak a tarsadalornbiztositasi kifizetohelvek szakugvintezclvel. lehetoseg szerint egvutt korrigaljak a hibas gyakorlatot, a jovobenl eredrnenves munkavegzes es a helyes jogszabalv alkalrnazas erdekeben. Az elteresek eredrnenvekeppen evben osszesen 29 esetben ,-Ft 6sszegben kerul sor potutalas elrendelesere, 16 esetben ,-Ft 6sszegben fizetesi meghagvas kiadasara, 4 esetben ,-Ft 6sszegben mulasztasi bfrsag kiszabasara. A Szaklgazgatasi Szerv 6sszesen 24 ut6 es 1 eel ellendrzest tartott a kifizet6helyeken annak megallapitasa celjabol, hogy a megel6z6 atfogo ellendrzesek alkalmaval tapasztalt hianvossagok rnegszuntetese illetve az el6irt rendezendo feladatok vegrehajtasa rnegtortent-e.

5 - 5 Statisztikai adatok, mutatoszamok alapjan a szakterulet evi tevekenvsegenek bernutatasa: evi statisztikai adatszolgaltatas Megnevezes Engedelvezett letszarn Ellenorzesben resztvevok tenvleges Ietszarna Tenvlegesen betoltott letszarn 9 Munkanapok szama ebbol: kiesett napok szama ugyfelszolgalati napok szarna 0 Ellenorzesek szarna: atfogo instrualo zara eel uta Hzetesi rneghagvasok eset szarna tetei osszege Mennviseg osszesen Ft Eb. tv. 68./A. kesedelrni potlek szarna tetei osszege 1 % kifizetonelvi koltsegterltes Potutalasok szarna tete] osszege Mulasztasi birsag szarna osszege 1/3-05 fizetesi rneghagvas szarna osszege Eb. tv. 61. (7) kesedeirnl potlek szama osszege Az aktualis ldoszakban ellenorzott foglalkoztatok biztositottainak szarna Beerkezett ugviratok szarna Ft Ft Ft Ft Ft Elintezett ugviratok szarna 294 Nem kifizetohelven vegzett ellenorzesek szarna 193 Kifizetohelvek szama osszesen 230 "Telephelyes" klfizetohelvek szarna osszesen 0

6 - 6 II. Baranya Megyei Korrnanvhivatal Egeszsegbiztosftasi Penztari Szakigazgatasl Szerve A szakteruleten 4 dolgozo vegzi az egeszsegbiztosftasi penzellatasok ellenorzeset a kifizet6helyeken es egveb foglalkozatoknal a rnegveben, evben a szakteruleten dolgozok szarna nem valtozott, Ennek kovetkezteben az ellenorzesek szarna a korabbi evekhez kepest nem valtozott. Az ellendrzesi evfordulok altalanossagban 3 ev, fgy sikerult megtartani az tit even belu!i ellenorzeseket. Baranya rnegveben en 146 db kifizet6hely mukodott, amely a korabbi evhez kepest nem valtozott. Az OEP Penzbe!i Ellatasi es Ellenorzesi F60sztalya hivatalunknal illetve osztalvunkon isrnet felugveleti ellenorzest vegzett, melynek rnegallapitasai jelent6s elterest nem allapitott meg az ellencrzesi szakteruleten. Bels6 ellendrzes nem volt. Tovabbi f6 feladatunk volt a klflzetdhelveknel es az egveb foglalkoztatoknal a evi jogszabalv valtozasok es ezzel osszefuggesben ezek gyakorlati alkalrnazasanak vizsgalata. Ezen ellenorzesek soran azt tapasztaltuk, hogy altalanossagban a vizsgalt kifizet6helyeken jol hajtottak vegre, azonban a jogszabalv bonvolultsaga miatt kisebb kifizet6helyeken ez problernat okozott. Vizsgaltuk a kifizet6helyeken kiadott hatarozatok forrnajat es tartalmat, jogszeruseget. Altalanossagban helves dontest es jogszabalvi hivatkozasokat tartalmaztak. Alakilag is altalaban megfelel6 volt, mert a lettilthet6 nvorntatvanvokat alkalmaztak, de nehanv esetben meg regi nem hatalvos jogszabalvi hivatkozasokat tartalrnazo hatarozatokat is talaltunk, Tapasztalataink alapjan a kifizet6helyek az uzernl balesettel osszefuggesben hozott hatarozatokon kivul es az esetlegesen kiadott visszafizetesre ktitelez6 hatarozatokon kivul, valamint a terhessegi-gverrnekagvi segelv es gverrnekgondozasi dfj rnegallapitasarol szolo hatarozatokon kivul, mas tipusu hatarozatot, illetve vegzest (pi. hlanvpotlo) nem igen bocsatanak ki. Altalaban ezt azzal valtjak ki az ugvmtezok, hogy szoban kerik be a biztosltottol a hianvzo igazolasokat, EI6forduit olyan eset is, amikor az egeszsegbiztosltasi penzellatas alapjat nem a hatalvos [ogszabalvok, hanem a jet61 hatalvba lepd jogszabalv alapjan allapitottak meg. Tavaly 49 db atfogo, 7 db zaro, 4 db instrualo. 1 db uta ellenorzest vegeztunk, amely az atfcgo eseteben 7%-05, instrualo eseteben 33%-05 ernelkedest, zaro eseteben 66%-05 csokkenest, jelentett a korabbi evhez kepest. Ennek oka, hogy a kifizet6helyi ellenorzesekre nagyobb er6t fordftottunk. Erre azert volt szukseg, mert a korabbi evekben nehezen tudtuk tartani az at ev ellenorzesi evfordulot. A zaro ellenorzesek csokkenesehez az is hozzajarult, hogy az ezt megel6z6 evben 20B-ban 50%-05

7 - 7 ernelkedes k6vetkezett be, ami most visszaallt a korabbi 2012 evire. Az instrualo ellenorzesek ernelkedese f61eg az uj kifizet6helyek ietrehozasaval, valamint a lenveges jogszabalvvaltozasokkal fuggenek ossze evben 14 db fizetesi rneghagvast adtunk ki, amely 7%-05 ernelkedessel vlsszaallt a 2012 evi szintre. Az osszeget tekintve ,-Ft volt atlagban egy fizetesi rneghagvasra vetftve, amely ez el6z6 evhez viszonyftva 11%-05 csokkenes. Mulasztasi es eljarasi birsagok szarna 11 db, amely 15%-05 csokkenes, de a evhez kepest a ketszerese. Az osszeget tekintve 17%-05 csokkenes, de 2012 evhez kepest tobb mint a harornszorosa. Kiutaiasok szama 29 db, amely 32%-05 novekedes, osszeget tekintve ,-Ft, amely 32%-05 csokkenes. A evben a kiutalasok 6sszege tobb mint negyszerese volt. 60 db hatarozatot es vegzest adtunk ki kotelezesrdl, ldezesrol, blztosltastorlesrol, es hianvpotlasrol. Tovabbi feladataink koze tartozik a tobbi osztalvok altai atadott ugviratok ellenorzese jen a szakteruleten 55 db ugvirat maradt, melyhez tovabbi 247 db ekezett, melyb61 6sszesen 254 db-ot vizsgaltunk ki fgy 48 db maradt. A korabbi evhez kepest a beerkezett es az elintezett ugviratok utan a maradt ugvlratok szarna 13%-kal cs6kkent. A beerkezett ugviratok szarna 4%-kal nott, az elintezett ugviratok szarna l%-kal cs6kkent. Ogyviteli egvseg kapcsolatrendszere: Az osztalv a tobbi szervezeti egyseggel a napi rnunkavegzes soran j6 kapcsolatot alakftott ki. Kuls6 szervekkel (NAV, Nvugdijblztosftasi Ig. MAK) az adatszolgaltatasokkal kapcsolatban folyamatos es j6 az egvuttrnukodes. A 2014-es evben 21 kozos ellenorzest vegeztunk a Megyei Nvugdijbiztositasi lgazgatosag ellenorzesi szakteruletevel. Az ellenorzest az ellenorzesi tervben rneghatarozott kifizet6helyeken vegeztu k ev elsa feleveben varhato legfontosabb feladatok: Az ugvfelek elegedettsegenek tovabbi novelese szeleskoril es pontes tajekoztatassal az ugveik intezese soran evben is jelent6s es lenveges jogszabalyvaltozas k6vetkezett be ami miatt varhatoan megn6vekszik az ugvfelforgalorn az ugvfelszolgalaton, kisterseg! ugvfelszolgalaton, internetes elerhetosegeken, levelekben es telefonon. Mar januar els6 feleben erezheto ez a valtozas. Szinten a jogszabalvvaltozas eredrnenvekeppen az adohatosagtol megkapott bevaliasok alapjan kerulnek az ellatasok 6sszegeinek megallapltasa, amelynek hlanva eseten az adrninisztracios terhek is tovabb n6nek. EI61eg megallapitasa, onellendrzes utan es a hianvzo bevallas potlasa eseten

8 - 8 hatarozatok kiadasa, ellatas ujra szamitasa, utalasa. Ennek eredrnenvekent a hatarozatok es vegzesek szarna is noni fog es ezzel a levelek szarna is. Az ellenorzes: szakteruleten szinten kiemelt feladat lesz a jogszabalvvaltozas vegrehajtasanak vizsgalata a klflzetobelveken. Tovabba a kifizetohelvek altai kiadott igazolasok, adatszolgaltatasok ellenorzese, valamint a hatarozatok jogszerusege es alakisaganak val6 rnegfeleles vizsgalata. III. Bekes Megyei Korrnanvhivatal Egeszsegbiztositasi Penztari Szakigazgatasi Szerve A megallapitott [ogsertesek tlpusa (az ellendrzesek soran feltart, [ellernzd hibak] kiflzetdhelv eseten: A beerkezett igenvek dokurnentalasa tobb kifizetdhelven nem torrent meg, [gy a hataridok betartasa nem ellenorizhetd (a hatarldo tullepese nem allapithato meg). A IJ6vedelemigazolas"-on nem rendszeres j6vedelem rendszeres jovedelernkent val6 feltuntetese. Nem tortenik meg az alapbizonylatok ervenvtelenitese, illetve a kifizetohely nem hasznalja a ITajekoztat6" pontja szerint eldirt kifizetohelvi nvorntatvanvt. A kifizetohelv a donteset nem a Ket.-ben meghatarozottak szerint hozta meg IV. negvedeveben Ellenorzest Osztalvunk 15 esetben terna ellenorzest vegzett, melynek soran kizarolag az uzerni balesetek, Uzeminek nem rnindsulo balesetek kivlzsgalasat (a felvett jegvzokonvveket, nyilatkozatokat), a balesetek nvilvantartasat, a.baleseti jegyzek" vezeteset, a hatarozatok Ket. szerinti alakszeruseget es a tartalmi elemek rnegletet, a kezelcorvostol a.jgazolasok" rnegkereset, valamint a Munkabaleseti Jegvzdkonvv es az lgazolas az OEP TerUleti Hivatala fele torteno rnegkuldeset vizsgaltuk. A rnegallapftott [ogsertesek tlpusa a ternaellendrzes soran: A jogercs, uzerniseget elisrnero hatarozattal nem kerult megkuldesre a haziorvos/kezeioorvos reszere az.jgazolas" nvorntatvanv. Az uzerniseget elismerd hatarozatot, valamint a hazlorvos/kezeidorvos altai visszakuldott, gvogvszerkoltseget tartalmaz6 u1gazolas"-t nem kuldte meg a kifizet6hely az OEP TH-nak. A,,4"_es k6du "Nyilatkozat" rnegkuldese nem torrent meg a OEP TH-nak. Uzemiseget elisrnerd hatarozatot nem a kifizetohelv, hanem a foglalkoztat6 hozta. Az uzemiseget elismerd hatarozat nem felel meg a Ket. elofrasainak,

9 - 9 A kifizetohely a baleseti jegvzeket vezetl, a balesetek feltuntetesre kerultek, azonban a munkavedelmi felel6s a jegvzeket nem frta ala. A baleseti tappenz osztoszamanak megallapitasa nem az eloirasoknak megfelel6en tortent. A rnegallapltott [ogsertesek tipusa (az ellencrzesek soran feltart, jellemz6 hlbak) kifizet6hely nem mukodteto foglalkoztatok eseten: A KATA-s biztosftott bejelentese nem tortenik meg (az egveni vallalkozo, illetve a megbfzott k6nyvel6 indokolasa szerint a KATA jogszabalvban nines benne a bejelentesi kotelezettseg). A rnegszunt jogviszonyok nem kerulnek lezarasra, ezert a biztosftottat tobbes jogviszonnyal rendelkezokent kezeljok az ellenorzes megkezdese el6tt. A keresokeptelenseget igazol6 orvosi dokumentacio atadasakor az Ogyfel nem kap igazolast a foglalkoztat6t61, valamint a foglalkoztat6 vagy a k6nyvel6je nem a jogszabalvban el6frt hataridoben tovabbltja a Penztar fele a kerelmet. A foglalkoztat6k nem talalhatok a megadott szekhelven (pi: kulfoldi tulajdonos altai alapftott Kft. szekhelven nem fellelheto, bevallasokat nem tesz). A tappenz megallapltasahoz szukseges.foglalkoztatot lgazolasv-t, a felszarnolo, vegelszarnolo adathlanvra hivatkozva nem kuldi meg. A "P6tlap"-on nem az egeszsegbiztositasi- es munkaer6-piaei jarulek alapja kerult feltuntetesre (a nvugdijjarulek alapjat kepezo j6vedelem iljetve a szocialis hozzajarulasi ad6 alapja szerepel). Az egveni vallalkozok kerelrne, igenvbejelentese az Ogyfel altai nem kerul alalrasra. Rendszeres, nem rendszeres j6vedelmek rneghatarozasa nem a [ogszabalvnak megfelel6en torrent. Jovedelernigazolasoknal a jogszabalvban el6frt tartalmi es formai kovetelrnenvek nem kerulnek betartasra (nem szigoru szarnadasu nvorntatvanvt hasznal a foglalkoztat6). Onfoglalkoztat6k eseteben a vallalkozasi tevekenvseg szuneteltetese nem kerul kozlesre a NAV fele,

10 - 10 A szakigazgatasi szerv ellenorzesere vonatkoz6 statisztikai adatok Megnevezes Mennviseg Engedelvezett letszam 6fO - ebbol betoltott letszarn: 6fO - tenvlegesen ellenorzest vegzok szarna: 6fO Munkanapok szarna: 1566 nap - ebbol kiesett munkanapok szarna: 268 nap Ellenorzesek szarna: kifizetohelv foglalkoztato - atfogo 20 db - - zaro 11 db - I - terna 17 db - - eel 4 db 247 db - uta 6 db - - lnstrualo 1 db - Fizetesl rneghagvasok szarna osszege: Eb. tv. 68/A. alapjan kamat esetszarn: osszege: Potutalasok szarna: osszege: Mulasztasi birsag szarna: osszege: Eljarasi birsag szarna: osszege: 8/13 db Ft. 7/7 db Ft. 16/69 tetei Ft. 2 db Ft. - db. 1/3-05 fizetesi rneghagvas szarna: - db osszege: - Ft. Eb. tv. 61. (7) kesedelmi potlek szarna: osszege: Beerkezett Ogyiratok szarna: Elintezett Ogyiratok szarna: Az aktualis idoszakban ellenorzott kifizewhelyi fogla Ikoztatok biztosftottaina k szarna: KifizeWhelyek szarna osszesen:.telephelves" kifizewhelyek szarna osszesen: Nem kifizewhelyen vegzett ellenorzesek szama: Az aktualis idoszakban ellencrzott nem kifizewhelyi foglalkoztatok biztosftottainak szama: - Ft. 9/14 db Ft. 361 db 356 db fo 148 db 10 db 247 db 319 fa

11 - 11 IV. Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Egeszsegbiztcsitasi Penztari Szakigazgatasi Szerve Tarsadalombiztositasi kifizetohelvet mukodteto foglalkoztat6k rnegallapitasal: ellenorzesenek 1) A kotelezo egeszsegbiztosltas ellatasairol szolo evi LXXXIII. tv., valamint a vegrehajtasara kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet julius 6-atol, llletoleg 15-etal hatalvos rendelkezeseinek vegrehajtasat minden ellenorzesnel kiemeltem vizsgaltuk. A tappenz ellatas megallapitasaval osszefuggesben osszesen 550 eset ellenorzesere kerult sor, am csak 18 esetben fuggott ossze a feltart hiba a hivatkozott jogszabalvvaitozas rendelkezeseinek a megszegesevel. Valamennyi esetben az okozta az elterest, hogy tevesen (nem csak a fennallo biztositasi jogviszonvbol) kerult megallapitasra az iranvado idoszak. A gverrnekapolasi tappenzre vonatkozo szabalvozas valtozasaval osszefuggesben 31 eset ellenorzesere kerult sor, a valtozassal osszefuggo hiba nem kerult feltarasra. A terhesseg-gverrnekagvi segely, illetdleg a gverrnekgondozasl dij megallapitasa kapcsan 123 esetben etlenoriztuk a hatarozatok kiadasat, ebbdl 12 esetben nem kerult sor a hatarozat rneghozatalara, 3 esetben az ugvintezesi hataridon tul, kesve kerult ra sor, 7 esetben tart fel az ellenorzes az ellatas napi osszegere, ill. ldotartarnara vonatkozo hibat, 2} A jovedelernpotlekhoz kapcsolodo kerelrnek elbiralasat, folvositasat, ill. a 6/2012. (11.l.) Korm. rendelet december 30-tol hatalvos rendelkezesei szerinti - tovabbfolvositasat, valamint a jogalap nelkul felvett jovedelernpotlek megteritesevel kapcsolatos eljarast 37 esetben ellenoriztuk, melvbcl 5 esetben kerult sor jogszabalvsertes feltarasara, 1 esetben a jogosult nem, 4 esetben nem a helyes 6sszegben kapott jovedelernpotlekot. 3) A klflzetchelveken folytatott eljarasok, kulonos tekintettel a Ket.-ben foglaltak alkalrnazasanak vizsgalata. Evek eta kiemelt szempont a Ket. szabalvai alkalrnazasanak ellenorzese a kifizetdhelveken, es tapasztalhato ugyan nerni fejlodes, de altalanossagban elrnondhato, hogy meg mindig ezen a teruleten a legtobb a gond. A kifizetohelvek alkalrnazzak ugyan az Orszagos Egcszsegblztosltasl Penztar altai kozzetett, llletoleg a szakigazgatasi szerv altai rendelkezesukre bocsatott "mintakat", de sajnos gyakran sematikusan. 217 vizsgalt esetbdl 55 esetben kerult rnegallapitasra eljarasi hiba. A leggyakoribb meg mindig a dontesek jogerosftesenek elrnaradasa annak ellenere, hogy ennek jelentdsegere es szuksegessegere mar a korabbi evek ellenorzesei soran is felhfvtuk a figyelmet. Orvendetes azonban, hogy mfg evben a hibas tetelek 74 %-a adodott ebbol, 2014-ben mar csak 41 %-a. 16 esetben allapitotta meg az eilenorzes, hogy forrnalis dontest kellett vojna hozni az ugyben, de erre nem kerult sor. 4 esetben a dentes nem a kifizetohely, hanem a foglalkoztato neveben kerult kiadasra, 8 esetben volt a dentes indokolasa teljesen hibas, nem a tenvallashoz ilia, 2

12 - 12 esetben hianvzott a baleset uzerniseget elismer6 hatarozatbol az egeszsegkarosito kovetkezrnenv. Altalanossagban elmondhato, hogy a hlbakat reszben a kifizet6helyi ugvlntezok eziranvu kepzettsegenek hlanva, reszben a jogi szabalvozas bonvoluitsaga okozza. A 18 napos ugvintezesi hataridore vonatkozo szabalvokat valamennyi ellencrzott esetben betartottak a kifizet6helyek. A Borsod-Abauj-Zernplen Megyei Korrnanvhivatal Egeszsegbiztosltasi Penztari Szakigazgatasi Szerve kockazatelernzese alapjan valamennyi kifizet6helyi atfcgo es eel ellenorzes alkalrnaval vizsgaltuk: 4) A munka- es uzerni balesetekkel kapesolatos anyagi es eljarasi [ogszabalvok betartasat, az elbiralas helvesseget, a baleseti tappenz ellatasra valo jogosultsag elbiralasat, folvosltasat, Evek eta kiemelt feladatkent kezeljuk a baleset uzemisege elbiralasanak, es a baleseti tappenz rnegallapltasanak helvesseget. Az ellencrzes celja, hogya kifizet6helyek - es a foglalkoztatok - helyesen alkalrnazzak az uzerni balesetek kivizsgalasara es elbiralasara vonatkozo anyagi es eljarasi szabalvokat. Az ellenorzes jelent6sebb eltereseket nem tart fel, az egyedi ugvekben a szukseges intezkedeseket megtettok. 5) A biztositasi jogviszony vegen kiallitott [ovedeiemigazolassal kapesolatos jogszabalvi rendelkezesek betartasanak ellenorzeset - a tarsadalornbiztosltasi kiflzetohelveknel is - kiemelten kezeltuk evben is, mivel az anvasagi ellatasok ketfele medon terrene kiszarnftasa erdekeben fontos annak pontos kitoltese, ill. hasznalata. Tapasztalataink szerint ezen a teroleten annak ellenere gyakori a hiba, hogya szabalvozas elvei evek ota nem valtoztak. A tarsadalornblztositasi kifizet6helyet nem mukddteto foglalkoztat6k ellencrzesenek tapasztalatai: 1) A kifizet6helyet nem milkodtetd foglalkoztatok penzbeli ellatasokhoz kozolt adatai szabalvszenisegenek vizsgalata saran osszevetettuk az elektronizalt dokumentumon kozolt adatokat a foglalkoztatonal fellehet6 eredeti dokumentumokkal. 192 foglalkoztatonal, 539 esetet ellendriztunk, es a vizsgalt tetelek kb. 20 %-aban, 110 esetben talaltunk elterest, A leggyakoribb hibak: 88 esetben a rendszeres es nem rendszeres jovedelern egy osszegben torteno kozlese, a nem rendszeres jovedelern vonatkozasi idejenek hlbas rnegadasa, 8 esetben a kies6 napok szarnanak helytelen rnegadasa, 14 esetben a jogutodlassal osszefuggo teves adatkozles eredrnenvezett hibat, Minden esetben intezkedtunk a foglakoztatoi igazolas helyes adattartalomma I tortend kiallitasa es a penzbeli ellatasi szakterulet reszere torteno rnegkuldese irant, ahol rnegtortentek a tovabbi szukseges intezkedesek (uta/as, visszafizetesre, i/1. megteritesre kotelezes, stb).

13 - 13 2) A jovedelernigazolason szerepel6 adatok helvesseget 170 foglalkoztatonal 774 esetben ellenorlztuk, elterest a vizsgalt tetelek kb. 28 %-aban, 214 esetben talaltunk, A leggyakoribb hiba jovedelernlgazolas eseteben is a rendszeres es nem rendszeres j6vedelem egy 6sszegben tortent feltuntetese, a nem rendszeres j6vedelem vonatkozasi idejenek helytelen meghatarozasa, valamint a j6vedelemmel el nem iatott id6tartam teves kozlese volt. 10 esetben okozott elterest az, hogy a foglalkoztato nem hasznalta a szigoru szarnadasu nvorntatvanvt. A Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Korrnanvhivatal Egeszsegbiztosftasi Penztari Szakigazgatasi Szerve kockazatelernzese alapjan vizsgaltuk meg: 3) A biztositasi jogviszony letrejottevel, szunetelesevel, rncgszunesevel osszefuggo adatszolgaltatasi es nvilvantartasi eldirasok betartasat, az adatok helvesseget, az igazolasok atadasanak megtortentet. Ezen szempont szerinti ellenorzes valamennyi foglalkoztatonal megtortent. A rendelkezesre alia BSZJ nvilvantartas adatait a foglalkoztato aktualis nvllvantartasalval 6sszevetve intezkedtunk a feltart hianvossagok rnegszuntetese lrant, Tapasztalataink szerint a biztositasi jogviszony ki- es bejelentesere vonatkozo szabalvok altalaban ismertek a foglalkoztatok el6tt. Legt6bb esetben az okoz elterest, hogya foglalkoztatonak nines visszajelzese arrol, hogy a jelentese hibatlan-e, gyakran esak az ellendrzes saran szembesolnek a hibaval. Az igazolasok kiadasa kapcsan tobb esetben talaltunk hianvossagot, es koteleztuk a foglalkoztatot a jogszcnl eljarasra. 4) Az egcszscgbiztosftas penzbeli ellatasai iranti igenvek benvujtasaval kapesolatos hataridok betartasat evek ota vizsgaljuk, A foglalkoztatok ellenorzesre kivalasztasanal is szempont, hogy biztosftottaik penzbeli ellatasban reszesultek-e, fgy celzottan tudjuk vizsgalni a benvujtott kerelmek alapjan az adatkozles helvesseget, illet61eg a hatariddk betartasat. Gyakori hiba a kerelrnek (lgazolasok) erkeztetesenek hianva, amely miatt nem allaplthato meg, hogy az el6frt hatariddben eleget tett-e a foglalkoztato a kerelern tovabbltasara vonatkozo kotelezettsegenek. Minden esetben megtettok a jogszertl eljaras erdekeben a szukseges intezkedeseket. A evi hatosagi es felogyeleti ellendrzeselnk "eredmenyekent" 30 esetben adtunk ki fizetesi rneghagvast 6sszesen Ft 6sszegr61. Mulasztasl birsag kirovasara 16 esetben kerult sor 6sszesen Ft 6sszegben. Eljarasi birsagot 3 esetben rottunk ki 6sszesen Ft 6sszegben.

14 - 14 v. Budapest Fovaros Korrnanyhivatala Egeszsegbiztosftasi Penztarl Szakigazgatasi Szerve Az Ellenorzesi Szakterulet a foglalkoztatok, kifizetohelvek ellenorzeset vegzi, valamint a biztosftottak, foglalkoztatcsk, kifizet6helyek reszere igenv szerint, illet6leg szervezetten es folyamatosan tajekoztatast ad. Lefolytatja a tarsadalombiztosftasl kifizetohelvek letesttesevel, engedelvezesevel, rnegszuntetesevel osszefuggo eljarasokat, felelos a kiflzetohelvek szakmai iranvitasaert, ellenorzeseert. Orszagos llletekesseggel lat]a el az Orszagos Egeszsegbiztosftasi Penztar altai a fegyveres erdkkel es a rendvedelrni szervekkel, a polgari nernzetbiztonsagi szolgalatokkal kotott rnegallapodas alapjan foglalkoztatott koztisztviseldk es k6zalkalmazottak eseteben a jogorvoslati eljaras lefolvtatasat es a kapcsolodo meltanvossagi (elengedesi, merseklesl) ugvekben torteno elokeszltest. Feladata tovabba: a kiftzetohelv lntezkedese, illetve hatarozata ellen erkezo jogorvoslati beadvanvok [fellebbezesek) intezese, a vitas ugvek elbfralasa, dontesre torteno elkeszftese. A rnasodfoku hatarozatok elkeszitese, a klfizetohelvl kerelrnezo altai benvujtott penzbeli ellatas (a baleseti tappenz) visszafizetesevel kapcsolatos rneltanvossagi ugvben (rnersekles, elengedes] eloterjesztes keszftese, tobb felelos, (foglalkoztatok, rnaganszernelvek) eseten - a jogalap nelkul folvositott penzbe!i ellatas vonatkozasaban - kozrehatas aranvaban a visszafizetesre, rnegterftesre kotelezo hata rozatok, illet6leg a fizetesi rneghagvasok kibocsatasa, a penzbe!i ellatasokkal, jogszabalv ertelrnezessel kapcsolatos tajekoztatasok kiadasa a tarsadalombiztositasi klfizetohelvek, foglalkoztatok, maganszernelvek reszere. llletekessegi teruletunkon tobb mint kifizetdhelvet nem mukodteto foglalkoztato talalhato, mely munkaltatoknal az egeszsegbiztosltas penzbeli ellatasainak rnegaliapltasahoz teljesftett adatszolgaltatasok helvesseget ellendrizzuk, valamint ezek hianvaban a penzbeli ellatas teljesltesehez szukseges adatszolgaltatas beszerzeset vegezzuk evben esetben tartottunk revlziot kifizet6helyet nem rmlkodtetd foglalkoztatonal tobb mint tetelre vonatkozoan. Kulonos figyelmet fordftunk a biztosltasi jogviszony letrejottenek, fennallasanak vizsgalatara, helyes elbfralasara. Szukseg eseten a biztositasi jogviszony hatarozattal torteno ellsmereserol, torleserdl intezkedunk.

15 - 15 Ellenorzesi feladataink elvegzeset nehezfti, hogy a foglalkoztat6k az adataikban bek6vetkez6 valtozasokkal kapcsolatos (pld: szekhelv) bejelentesi kotelezettseguknek nem minden esetben tesznek eleget a Cegbirosag fele, vagy a megadott cfmen szekhelv szolgaltato mukodik, esetenkent a vezet6 tisztsegviselo is ismeretlen helyen, vagy kulf61d6n tart6zkodik. A felszarnolas, vegelszarnolas alatt allo foglalkoztat6k eseten is szinte lehetetlen az ellendrzes rnegtartasa, mivel a felszamolo sok esetben nyilatkozik arrol, hogy reszere iratanyag nem kerult atadasra, adatszolgaltatasi kotelezettsegenek nem tud eleget tenni. Ezen esetekben egveb szervnel (pld: Cegbirosag), rnaganszemelveknel folytattunk eljarasokat, melyek szarna tobb mint Mulasztasi es eljarasl blrsag kiszabasara 250 esetben tobb mint 27 milli6 forint 6sszegben kerult sor. Jelenleg llletekessegi korunkbe tartozik 1769 klfizetdhelv, melyek ellenorzeset az egeszsegbiztoslto kovetelesenek ervenvesftesere nyitva allo hataridon belul (5 ev) el kell vegeznunk. Az elevulesi hataridon beloli ellendrzesek rnegtartasa erdekeben minden lehetcseget kihasznalunk (pl. ellen6r6k vezenvlese tarsosztalvokrol, feszftett hataridok), hisz az E. Alap, valamint a biztosftottak vedelrnet csak ezen id6szakon belul tudjuk biztosftani. Terrneszetesen az atfogo ellendrzesek, valamint az el6re nem tervezhet6, de azonnali ellenorzest igenvlo zaro ellenorzesek miatt nagyon keves lehetosegunk van prevenci6t szolgalo instrualo ellenorzesek tartasara, amelyekkel a tovabbi hibak lehetdseget csokkenthetnenk. Az ev soran 130 kifizet6hely ietesltesere, valamint 179 kifizet6hely rnegszuntetesere kerult sor. A rnegszuntetes legtobb esetben a letszarn csokkenese, foglalkoztat6 fizeteskeptelensege, valamint felszarnolasi eljaras rneginditasa miatt torrent. A 642 tarsadalornblztositasi kifizet6helyen elvegzett vizsgalat kiterjedt tobbek kozott a blztosftasl jogviszony ietrejottenek, fennallasanak, az egeszsegblztositasl penzbeli ellatasok rnegallapitasanak, folvosftasanak es elszarnolasanak ellenorzesere. A tetel ellendrzese soran fizetesi rneghagvasra vettunk Ft-ot, melynek kamata kozel 25 milli6 forint. Felszamolas, vegelszarnolas ala kerult rnunkaltatok eseten, fokent alapbizonylatok hianva miatt hitelez6i igenvt nvujtottunk be kozel 14 milli6 forintra vonatkoz6an. Mulasztasi bfrsag kirovasara 1.8 milli6 forint feletti 6sszegben kerult sor, es 820 tetel vonatkozasaban tobb mint 42 millie forint potutalasa irant is intezkedtunk. Kifizet6hely intezkedese, illetve hatarozata ellen 199 jogorvoslati beadvanv erkezett. A benvujtasra kerult fellebbezesek 16 %-aban a kifizet6helyet u] eljarasra kotelezte foosztalvunk, 17 %-aban a dentes rnegvaltoztatasara kerult sor. Feladatellatasunk soran az iktatott ugvlratforgalmunk db volt. Ezen belul a beerkezo iratok szama 63% a kimen6 iratokenak.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó BESZÁMOLÓ a fővárosi /megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakterületét érintő 2013. évi hatósági ellenőrzéseinek végrehajtásáról és az

Részletesebben

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest 2012. TÁJÉKOZTATÓ Készítették: Dr. Bogdán Zsuzsanna Bagolyné Hampó Anita Dénes Edit Dr. Földi Barbara

Részletesebben

Beszámoló. a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai által a 2013. évben lefolytatott hatósági ellenőrzésekről

Beszámoló. a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai által a 2013. évben lefolytatott hatósági ellenőrzésekről Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Iktatószám: 3-8/41-25/2014. Beszámoló a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai által a 2013. évben lefolytatott hatósági ellenőrzésekről

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015/1. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben és a törvény

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Ügyszám: FEC/01/4-3/2013. BESZÁMOLÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről 8000 Székesfehérvár, Piac

Részletesebben

Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2008. évi tevékenységérõl

Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2008. évi tevékenységérõl 2008 Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2008. évi tevékenységérõl ELÕSZÓ Idén 10. alkalommal jelenik meg az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elõzõ évi

Részletesebben

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012. július 1-jétől az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének

Részletesebben

[1] Szakmai beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2014. évi tevékenységéről

[1] Szakmai beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2014. évi tevékenységéről [1] BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Szakmai beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2014. évi tevékenységéről [2] I. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának. 1/2005. számú módszertani útmutatója

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának. 1/2005. számú módszertani útmutatója A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának 1/2005. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztári tagdíjtartozások (tagdíjhátralék) behajtásával, végrehajtásával, az adóhatóság megkeresésével

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEK

MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEK Ágazati Párbeszéd Központ Szolgáltató Közhasznú Társaság MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEK - tanulmány - Készítette: Sárosi Péter 2006. december Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az ellenőrzések célterületei...

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképesség ű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképesség ű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképesség ű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős

Részletesebben

Átlagkereset, távolléti díj számítása

Átlagkereset, távolléti díj számítása Átlagkereset, távolléti díj számítása A munkavállalót egyes munkában nem töltött időre díjazás illeti meg. Ez lehet távolléti díj, de lehet átlagkereset is. Mikor kell átlagkeresetet fizetni? Átlagkereset

Részletesebben

Félévi összefoglaló ankét a tb. változásokról

Félévi összefoglaló ankét a tb. változásokról OMI KONFERENCIA Félévi összefoglaló ankét a tb. változásokról 2014. május Előadó: Soltész Lászlóné társadalombiztosítási szakértő, OEP szakmai tanácsadó A bemutató anyag szerzői jogvédelem alatt áll és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HIVATAL 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A HIVATAL 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szociális és Gyámhivatal BESZÁMOLÓ A HIVATAL 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199. Telefon: 42/599-380 Fax: 42/599-399 E-mail: szocialis.gyamhivatal@szszbmkh.hu

Részletesebben

A NYUGDÍJFOLYÓSÍTÁS SZABÁLYAI VARGA ZOLTÁN *

A NYUGDÍJFOLYÓSÍTÁS SZABÁLYAI VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/2. (2011), pp. 351 386 A NYUGDÍJFOLYÓSÍTÁS SZABÁLYAI VARGA ZOLTÁN * Bevezető gondolatok A nyugdíjbiztosítás intézményi rendszerén belül nyugdíjfolyósítás

Részletesebben

OMI konferencia. 2012 évi változások. 2012 szeptember. Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı

OMI konferencia. 2012 évi változások. 2012 szeptember. Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı 2012 évi változások 2012 szeptember Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı Az oktatási segédlet szerzıi jogvédelem alatt áll. Kizárólag az OMI Kft által szervezett elıadáson használható

Részletesebben

1. V ezetői összefoglaló 4 2. A z intézményi munk ater vben foglaltak ér vényesülése 5 3. A kormányhivatalt feladat- és hatáskör ök változása 6

1. V ezetői összefoglaló 4 2. A z intézményi munk ater vben foglaltak ér vényesülése 5 3. A kormányhivatalt feladat- és hatáskör ök változása 6 T A R T AL OM J E G Y ZÉ K 1. V ezetői összefoglaló 4 2. A z intézményi munk ater vben foglaltak ér vényesülése 5 3. A kormányhivatalt feladat- és hatáskör ök változása 6 3.1. A járási hivatalok működésével

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió

Részletesebben

Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2009. évi tevékenységérõl

Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2009. évi tevékenységérõl 2009 Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2009. évi tevékenységérõl HU ISSN 1586-5851 ELÕSZÓ Idén 11. alkalommal jelenik meg Az APEH világa címû évkönyv. Kiadványunkban

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

04/725/2011. Beszámoló. A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal és a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi tevékenységéről

04/725/2011. Beszámoló. A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal és a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi tevékenységéről 04/725/2011 Beszámoló A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal és a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi tevékenységéről TARTALOMJEGYZÉK I. BESZÁMOLÓ A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI

Részletesebben

Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása

Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása A munkabérek közterhei A bérköltség fogalmát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) határozza meg. E szerint bérköltség minden olyan az üzleti évhez

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére 8. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 9. szám 2009. május 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 78/2009. (IV. 30.) Ö.h. A

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. személyek ellátásai

Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. személyek ellátásai Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család és Ifjúságügyért Felelős

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben