F6igazgat6. Orszagos Egeszsegblztositasi Penztar. BESZAMOlO. A fovarosi es megyei korrnanvhivatalok egeszsegbiztositasl szakteruletet erinto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F6igazgat6. Orszagos Egeszsegblztositasi Penztar. BESZAMOlO. A fovarosi es megyei korrnanvhivatalok egeszsegbiztositasl szakteruletet erinto"

Átírás

1 Orszagos Egeszsegblztositasi Penztar F6igazgat6 BESZAMOlO A fovarosi es megyei korrnanvhivatalok egeszsegbiztositasl szakteruletet erinto evi hatosagi ellentirzeseinek vegrehajtasarol es az Orszagos Egeszsegbiztosftasi Penztar Penzbeli Ellatasi es Ellenorzesi Foosztaly evi tarsadalomblztosttasi kiflzetchelvl ellenorzesi tevekenvsegenek vegrehajtasarol

2 - 2 I. Resz A fovarosi es megyei korrnanvhivatalok egeszsegblztosltasl szakterilletet erinto evi hatosagl ellendrzeseinek vegrehajtasarol Az Orszagos Egeszsegblztosftasi Penztarnak, mint szakmai iranvito szervnek az ellencrzesek elrendelesekor az egvseges jogalkalmazas erdekeben els6dleges szempontja volt a prevencio, mascdlagos a hibak feltarasa, a jogkovetesre vale figveimeztetes es vegsd esetben szankcio kiszabasaval a jogkovetes klkenvszerltese. A fovarosi es megyei kormanvhivatalok egeszsegbiztositasi penztari szakigazgatasl szervei ellenorzesi szakegvsegeinek ellendrzes kereteben, evben kiemelten vizsgalnia kellett. Tarsadalombiztosftasi kiflzetdhelvet mukcdteto foglalkoztatok eseteben: a kotelezo egeszsegbiztosltas ellatasairol szolo evi LXXXIII. torvenv (Ebtv.), valamint a vegrehajtasara kiadott 217/1997. (XII.1.) korrnanyrendelet julius 6-atel, illetve IS-et61 hatalvba lepett rendelkezeseinek vegrehajtasat, a jovedelempotlekhoz kapcsolodo kerelmek elblralasat, folvosltasat, illetve a terhessegi-gvermekagvi segelvben es gvermekgondozasi dijban reszesulok szamara nvujtott jovedelernpotlekrol sz616 6/2012. (11.1.) Korm. rendelet december 30-t61 hatalvba lepett rnodositasanak figyelembe vetelevel a jovedelernpotlek evben torteno tovabbfolvositasat, A jogalap nelkul felvett jovedelernpotiek megtcrftesevel kapcsolatos eljarast, a kifizetohelvek altai folytatott eljarasokat, kulonos tekintettel a kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalvairol szolo evi (XL. torvenvben foglaltak alkalmazasara. Tarsadalombiztositasi kifizetdhelvet nem rnukodtetc foglalkoztat6k eseteben: A penzbeli ellatasok megallapltasahoz kozolt adatok heivesseget, az elektronikus uton benvujtott ellatas lranti kerelrnek eseteben az elektronlzalt dokumentumon es a papiralapu eredeti igazolason leva adatok egvezdseget, a kerelernhez kapcsolodo jovedelernigazotason szerepl6 adatok helvesseget,

3 - 3 Eredmenyek: I. Bacs-Kiskun-Szolnok Megyei Kormanvhlvatal Egeszsegbiztosftasi Penztari Szaklgazgatasi Szerve A evre Litemezett es lezajlott ellendrzesek a tarsadalornblztositasl klfizetdhelvet rmlkodteto foglalkoztatoknal: evben 50 atfcgo es 24 uto, el6re Otemezett ellenorzes szerepelt a Szakigazgatasi Szerv hatosagi ellenorzesl terveben, A tervben szerepl6 vizsgalatokon felul osszesen 10 atfogo, 5 zaro, 4 instrualo valamint 1 eel ellendrzesre kerolt sor. A rnegvalosult ellenorzesek szarna evben osszesen: 60 atfogo, 5 zaro, 24 uto, 4 instrualo es 1 eel (osszesen 94) ellenorzes. A evben lezajlott ellendrzesek saran tapasztalt szabalvtalansagok, elteresek: A Szaklgazgatasi Szerv ellen6rei a vizsgalatok soran kiemelt figyelmet fordftanak a jogszabalvok betartasara, az aktualis jogszabalvvaltozasok helves alkalmazasara, az ellen6ri tevekenyseg soran folyamatosan figyelemmel klsertek, szukseg eseten korrigaltak a hibakat. Az ellenorzesek elrendelesekor els6dleges szempont a rnegelozes, rnasodlagos a hibak feltarasa, a jogkovetesre valo figyelrneztetes es vegso esetben szankcio kiszabasaval a jogkovetes klkenvszeritese az egvseges jogalkalrnazas erdekeben. Az ellendrzesek celja, hogy el6segftse az egeszsegbiztosftashoz kapcsolodo (foglatkoztatol, kifizet6helyi) feladatellatast, amelynek elvarhato eredrnenve az egeszsegbiztosltast penzbell ellatasok jogszeru rnegallapltasa. Mindezek ismereteben evben a leggyakrabban elofordulo szabalvtalansagok a kovetkezok voltak: a Vhr. 31. (5) bekezdeseben foglaltakat nem megfelel6en alkalrnaztak, a nem rendszeres jovedelmeket nem a kifizetes id6pontja szerint vettek figyelembe, tobb esetben nem, vagy tevesen alkalrnaztak az Ebtv. 48. (6a) es (6b) bekezdesben foglaltakat baleseti tappenz eseteben a nem rendszeres j6vedelmek osztoszarnat tobb esetben indokolatlanul csokkentettek, helyette a rendszeres jovedelern osztoszarnat alkalrnaztak es nem a szamltasi id6szak honapjanak a naptari napjait, a terhessegi-gverrnekagvi segelv napi osszegenek rnegallapitasakor az Ebtv. 42. (3) bekezdeseben foglaltakat helytelenoi alkalmaztak, 180 napi kereset hianvaban a tenvlegesen elert kereset helyett a jogcsultsag kezd6 napjan

4 -4 ervenves szerzcdes szerinti ber 30-ad resze alapjan allapltottak meg az ellatas alapjat, az ellatas alapjanak megallapitasakor az Ebtv. 48. (5) bekezdeset helvtelenul a terhessegi-gverrnekagvi segelv napi osszegenek megallapitasakor is alkalmaztak, az Ebtv. 39. (2) bekezdeset helvtelenul alkalrnaztak, gvermekgondozast dij es gverrnekgondozasi segelv egy id6ben torteno kett6s folvositasara kerult sor, a biztositotti bejelentesek vizsgalata soran, a kifizet6helyeken es foglalkoztatoknal el6fordultak lezaratian-rendezetlen jogviszonyok. a nem kifizet6helyi ellenorzesek alkalmaval tapasztalt leggyakrabban el6fordul6 hianvossag, hogy a foglalkoztat6k nem, vagy kesedelrnesen teljesitik adatszolgaltatasi kotelezettseguket. A evben lezajlott ellendrzesek eredmenvei: Az Ellenorzesi Osztalv feladatai sokrettlek, ezert az allando jogszabalvvaltozasok betartasa erdekeben rendszeres onkepzesre van szukseg, ezt segftik eld az evente megrendezesre kerulo szakmai f6rumok, melyek nagy nepszerusegnek 6rvendenek a tarsadalornbiztositasi kifizetohelvl ugvintezok koreben is. A rendszeres jogszabalvvaltozasok ellenere, a szakterulet a rnunkajat zokkencmentesen es a hataridck betartasaval latta el, szorosan egvuttmukodve a tars osztalvokkal, a tars szervekkel, valamint a tarsadalombiztosftasi kifizetohelvekkel. A feltart hibak megszuntetese celjabol rnunkatarsaink a hatosagi ellenorzesek alkalrnaval folyamatosan konzultalnak a tarsadalornbiztositasi kifizetohelvek szakugvintezclvel. lehetoseg szerint egvutt korrigaljak a hibas gyakorlatot, a jovobenl eredrnenves munkavegzes es a helyes jogszabalv alkalrnazas erdekeben. Az elteresek eredrnenvekeppen evben osszesen 29 esetben ,-Ft 6sszegben kerul sor potutalas elrendelesere, 16 esetben ,-Ft 6sszegben fizetesi meghagvas kiadasara, 4 esetben ,-Ft 6sszegben mulasztasi bfrsag kiszabasara. A Szaklgazgatasi Szerv 6sszesen 24 ut6 es 1 eel ellendrzest tartott a kifizet6helyeken annak megallapitasa celjabol, hogy a megel6z6 atfogo ellendrzesek alkalmaval tapasztalt hianvossagok rnegszuntetese illetve az el6irt rendezendo feladatok vegrehajtasa rnegtortent-e.

5 - 5 Statisztikai adatok, mutatoszamok alapjan a szakterulet evi tevekenvsegenek bernutatasa: evi statisztikai adatszolgaltatas Megnevezes Engedelvezett letszarn Ellenorzesben resztvevok tenvleges Ietszarna Tenvlegesen betoltott letszarn 9 Munkanapok szama ebbol: kiesett napok szama ugyfelszolgalati napok szarna 0 Ellenorzesek szarna: atfogo instrualo zara eel uta Hzetesi rneghagvasok eset szarna tetei osszege Mennviseg osszesen Ft Eb. tv. 68./A. kesedelrni potlek szarna tetei osszege 1 % kifizetonelvi koltsegterltes Potutalasok szarna tete] osszege Mulasztasi birsag szarna osszege 1/3-05 fizetesi rneghagvas szarna osszege Eb. tv. 61. (7) kesedeirnl potlek szama osszege Az aktualis ldoszakban ellenorzott foglalkoztatok biztositottainak szarna Beerkezett ugviratok szarna Ft Ft Ft Ft Ft Elintezett ugviratok szarna 294 Nem kifizetohelven vegzett ellenorzesek szarna 193 Kifizetohelvek szama osszesen 230 "Telephelyes" klfizetohelvek szarna osszesen 0

6 - 6 II. Baranya Megyei Korrnanvhivatal Egeszsegbiztosftasi Penztari Szakigazgatasl Szerve A szakteruleten 4 dolgozo vegzi az egeszsegbiztosftasi penzellatasok ellenorzeset a kifizet6helyeken es egveb foglalkozatoknal a rnegveben, evben a szakteruleten dolgozok szarna nem valtozott, Ennek kovetkezteben az ellenorzesek szarna a korabbi evekhez kepest nem valtozott. Az ellendrzesi evfordulok altalanossagban 3 ev, fgy sikerult megtartani az tit even belu!i ellenorzeseket. Baranya rnegveben en 146 db kifizet6hely mukodott, amely a korabbi evhez kepest nem valtozott. Az OEP Penzbe!i Ellatasi es Ellenorzesi F60sztalya hivatalunknal illetve osztalvunkon isrnet felugveleti ellenorzest vegzett, melynek rnegallapitasai jelent6s elterest nem allapitott meg az ellencrzesi szakteruleten. Bels6 ellendrzes nem volt. Tovabbi f6 feladatunk volt a klflzetdhelveknel es az egveb foglalkoztatoknal a evi jogszabalv valtozasok es ezzel osszefuggesben ezek gyakorlati alkalrnazasanak vizsgalata. Ezen ellenorzesek soran azt tapasztaltuk, hogy altalanossagban a vizsgalt kifizet6helyeken jol hajtottak vegre, azonban a jogszabalv bonvolultsaga miatt kisebb kifizet6helyeken ez problernat okozott. Vizsgaltuk a kifizet6helyeken kiadott hatarozatok forrnajat es tartalmat, jogszeruseget. Altalanossagban helves dontest es jogszabalvi hivatkozasokat tartalmaztak. Alakilag is altalaban megfelel6 volt, mert a lettilthet6 nvorntatvanvokat alkalmaztak, de nehanv esetben meg regi nem hatalvos jogszabalvi hivatkozasokat tartalrnazo hatarozatokat is talaltunk, Tapasztalataink alapjan a kifizet6helyek az uzernl balesettel osszefuggesben hozott hatarozatokon kivul es az esetlegesen kiadott visszafizetesre ktitelez6 hatarozatokon kivul, valamint a terhessegi-gverrnekagvi segelv es gverrnekgondozasi dfj rnegallapitasarol szolo hatarozatokon kivul, mas tipusu hatarozatot, illetve vegzest (pi. hlanvpotlo) nem igen bocsatanak ki. Altalaban ezt azzal valtjak ki az ugvmtezok, hogy szoban kerik be a biztosltottol a hianvzo igazolasokat, EI6forduit olyan eset is, amikor az egeszsegbiztosltasi penzellatas alapjat nem a hatalvos [ogszabalvok, hanem a jet61 hatalvba lepd jogszabalv alapjan allapitottak meg. Tavaly 49 db atfogo, 7 db zaro, 4 db instrualo. 1 db uta ellenorzest vegeztunk, amely az atfcgo eseteben 7%-05, instrualo eseteben 33%-05 ernelkedest, zaro eseteben 66%-05 csokkenest, jelentett a korabbi evhez kepest. Ennek oka, hogy a kifizet6helyi ellenorzesekre nagyobb er6t fordftottunk. Erre azert volt szukseg, mert a korabbi evekben nehezen tudtuk tartani az at ev ellenorzesi evfordulot. A zaro ellenorzesek csokkenesehez az is hozzajarult, hogy az ezt megel6z6 evben 20B-ban 50%-05

7 - 7 ernelkedes k6vetkezett be, ami most visszaallt a korabbi 2012 evire. Az instrualo ellenorzesek ernelkedese f61eg az uj kifizet6helyek ietrehozasaval, valamint a lenveges jogszabalvvaltozasokkal fuggenek ossze evben 14 db fizetesi rneghagvast adtunk ki, amely 7%-05 ernelkedessel vlsszaallt a 2012 evi szintre. Az osszeget tekintve ,-Ft volt atlagban egy fizetesi rneghagvasra vetftve, amely ez el6z6 evhez viszonyftva 11%-05 csokkenes. Mulasztasi es eljarasi birsagok szarna 11 db, amely 15%-05 csokkenes, de a evhez kepest a ketszerese. Az osszeget tekintve 17%-05 csokkenes, de 2012 evhez kepest tobb mint a harornszorosa. Kiutaiasok szama 29 db, amely 32%-05 novekedes, osszeget tekintve ,-Ft, amely 32%-05 csokkenes. A evben a kiutalasok 6sszege tobb mint negyszerese volt. 60 db hatarozatot es vegzest adtunk ki kotelezesrdl, ldezesrol, blztosltastorlesrol, es hianvpotlasrol. Tovabbi feladataink koze tartozik a tobbi osztalvok altai atadott ugviratok ellenorzese jen a szakteruleten 55 db ugvirat maradt, melyhez tovabbi 247 db ekezett, melyb61 6sszesen 254 db-ot vizsgaltunk ki fgy 48 db maradt. A korabbi evhez kepest a beerkezett es az elintezett ugviratok utan a maradt ugvlratok szarna 13%-kal cs6kkent. A beerkezett ugviratok szarna 4%-kal nott, az elintezett ugviratok szarna l%-kal cs6kkent. Ogyviteli egvseg kapcsolatrendszere: Az osztalv a tobbi szervezeti egyseggel a napi rnunkavegzes soran j6 kapcsolatot alakftott ki. Kuls6 szervekkel (NAV, Nvugdijblztosftasi Ig. MAK) az adatszolgaltatasokkal kapcsolatban folyamatos es j6 az egvuttrnukodes. A 2014-es evben 21 kozos ellenorzest vegeztunk a Megyei Nvugdijbiztositasi lgazgatosag ellenorzesi szakteruletevel. Az ellenorzest az ellenorzesi tervben rneghatarozott kifizet6helyeken vegeztu k ev elsa feleveben varhato legfontosabb feladatok: Az ugvfelek elegedettsegenek tovabbi novelese szeleskoril es pontes tajekoztatassal az ugveik intezese soran evben is jelent6s es lenveges jogszabalyvaltozas k6vetkezett be ami miatt varhatoan megn6vekszik az ugvfelforgalorn az ugvfelszolgalaton, kisterseg! ugvfelszolgalaton, internetes elerhetosegeken, levelekben es telefonon. Mar januar els6 feleben erezheto ez a valtozas. Szinten a jogszabalvvaltozas eredrnenvekeppen az adohatosagtol megkapott bevaliasok alapjan kerulnek az ellatasok 6sszegeinek megallapltasa, amelynek hlanva eseten az adrninisztracios terhek is tovabb n6nek. EI61eg megallapitasa, onellendrzes utan es a hianvzo bevallas potlasa eseten

8 - 8 hatarozatok kiadasa, ellatas ujra szamitasa, utalasa. Ennek eredrnenvekent a hatarozatok es vegzesek szarna is noni fog es ezzel a levelek szarna is. Az ellenorzes: szakteruleten szinten kiemelt feladat lesz a jogszabalvvaltozas vegrehajtasanak vizsgalata a klflzetobelveken. Tovabba a kifizetohelvek altai kiadott igazolasok, adatszolgaltatasok ellenorzese, valamint a hatarozatok jogszerusege es alakisaganak val6 rnegfeleles vizsgalata. III. Bekes Megyei Korrnanvhivatal Egeszsegbiztositasi Penztari Szakigazgatasi Szerve A megallapitott [ogsertesek tlpusa (az ellendrzesek soran feltart, [ellernzd hibak] kiflzetdhelv eseten: A beerkezett igenvek dokurnentalasa tobb kifizetdhelven nem torrent meg, [gy a hataridok betartasa nem ellenorizhetd (a hatarldo tullepese nem allapithato meg). A IJ6vedelemigazolas"-on nem rendszeres j6vedelem rendszeres jovedelernkent val6 feltuntetese. Nem tortenik meg az alapbizonylatok ervenvtelenitese, illetve a kifizetohely nem hasznalja a ITajekoztat6" pontja szerint eldirt kifizetohelvi nvorntatvanvt. A kifizetohelv a donteset nem a Ket.-ben meghatarozottak szerint hozta meg IV. negvedeveben Ellenorzest Osztalvunk 15 esetben terna ellenorzest vegzett, melynek soran kizarolag az uzerni balesetek, Uzeminek nem rnindsulo balesetek kivlzsgalasat (a felvett jegvzokonvveket, nyilatkozatokat), a balesetek nvilvantartasat, a.baleseti jegyzek" vezeteset, a hatarozatok Ket. szerinti alakszeruseget es a tartalmi elemek rnegletet, a kezelcorvostol a.jgazolasok" rnegkereset, valamint a Munkabaleseti Jegvzdkonvv es az lgazolas az OEP TerUleti Hivatala fele torteno rnegkuldeset vizsgaltuk. A rnegallapftott [ogsertesek tlpusa a ternaellendrzes soran: A jogercs, uzerniseget elisrnero hatarozattal nem kerult megkuldesre a haziorvos/kezeioorvos reszere az.jgazolas" nvorntatvanv. Az uzerniseget elismerd hatarozatot, valamint a hazlorvos/kezeidorvos altai visszakuldott, gvogvszerkoltseget tartalmaz6 u1gazolas"-t nem kuldte meg a kifizet6hely az OEP TH-nak. A,,4"_es k6du "Nyilatkozat" rnegkuldese nem torrent meg a OEP TH-nak. Uzemiseget elisrnerd hatarozatot nem a kifizetohelv, hanem a foglalkoztat6 hozta. Az uzemiseget elismerd hatarozat nem felel meg a Ket. elofrasainak,

9 - 9 A kifizetohely a baleseti jegvzeket vezetl, a balesetek feltuntetesre kerultek, azonban a munkavedelmi felel6s a jegvzeket nem frta ala. A baleseti tappenz osztoszamanak megallapitasa nem az eloirasoknak megfelel6en tortent. A rnegallapltott [ogsertesek tipusa (az ellencrzesek soran feltart, jellemz6 hlbak) kifizet6hely nem mukodteto foglalkoztatok eseten: A KATA-s biztosftott bejelentese nem tortenik meg (az egveni vallalkozo, illetve a megbfzott k6nyvel6 indokolasa szerint a KATA jogszabalvban nines benne a bejelentesi kotelezettseg). A rnegszunt jogviszonyok nem kerulnek lezarasra, ezert a biztosftottat tobbes jogviszonnyal rendelkezokent kezeljok az ellenorzes megkezdese el6tt. A keresokeptelenseget igazol6 orvosi dokumentacio atadasakor az Ogyfel nem kap igazolast a foglalkoztat6t61, valamint a foglalkoztat6 vagy a k6nyvel6je nem a jogszabalvban el6frt hataridoben tovabbltja a Penztar fele a kerelmet. A foglalkoztat6k nem talalhatok a megadott szekhelven (pi: kulfoldi tulajdonos altai alapftott Kft. szekhelven nem fellelheto, bevallasokat nem tesz). A tappenz megallapltasahoz szukseges.foglalkoztatot lgazolasv-t, a felszarnolo, vegelszarnolo adathlanvra hivatkozva nem kuldi meg. A "P6tlap"-on nem az egeszsegbiztositasi- es munkaer6-piaei jarulek alapja kerult feltuntetesre (a nvugdijjarulek alapjat kepezo j6vedelem iljetve a szocialis hozzajarulasi ad6 alapja szerepel). Az egveni vallalkozok kerelrne, igenvbejelentese az Ogyfel altai nem kerul alalrasra. Rendszeres, nem rendszeres j6vedelmek rneghatarozasa nem a [ogszabalvnak megfelel6en torrent. Jovedelernigazolasoknal a jogszabalvban el6frt tartalmi es formai kovetelrnenvek nem kerulnek betartasra (nem szigoru szarnadasu nvorntatvanvt hasznal a foglalkoztat6). Onfoglalkoztat6k eseteben a vallalkozasi tevekenvseg szuneteltetese nem kerul kozlesre a NAV fele,

10 - 10 A szakigazgatasi szerv ellenorzesere vonatkoz6 statisztikai adatok Megnevezes Mennviseg Engedelvezett letszam 6fO - ebbol betoltott letszarn: 6fO - tenvlegesen ellenorzest vegzok szarna: 6fO Munkanapok szarna: 1566 nap - ebbol kiesett munkanapok szarna: 268 nap Ellenorzesek szarna: kifizetohelv foglalkoztato - atfogo 20 db - - zaro 11 db - I - terna 17 db - - eel 4 db 247 db - uta 6 db - - lnstrualo 1 db - Fizetesl rneghagvasok szarna osszege: Eb. tv. 68/A. alapjan kamat esetszarn: osszege: Potutalasok szarna: osszege: Mulasztasi birsag szarna: osszege: Eljarasi birsag szarna: osszege: 8/13 db Ft. 7/7 db Ft. 16/69 tetei Ft. 2 db Ft. - db. 1/3-05 fizetesi rneghagvas szarna: - db osszege: - Ft. Eb. tv. 61. (7) kesedelmi potlek szarna: osszege: Beerkezett Ogyiratok szarna: Elintezett Ogyiratok szarna: Az aktualis idoszakban ellenorzott kifizewhelyi fogla Ikoztatok biztosftottaina k szarna: KifizeWhelyek szarna osszesen:.telephelves" kifizewhelyek szarna osszesen: Nem kifizewhelyen vegzett ellenorzesek szama: Az aktualis idoszakban ellencrzott nem kifizewhelyi foglalkoztatok biztosftottainak szama: - Ft. 9/14 db Ft. 361 db 356 db fo 148 db 10 db 247 db 319 fa

11 - 11 IV. Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Egeszsegbiztcsitasi Penztari Szakigazgatasi Szerve Tarsadalombiztositasi kifizetohelvet mukodteto foglalkoztat6k rnegallapitasal: ellenorzesenek 1) A kotelezo egeszsegbiztosltas ellatasairol szolo evi LXXXIII. tv., valamint a vegrehajtasara kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet julius 6-atol, llletoleg 15-etal hatalvos rendelkezeseinek vegrehajtasat minden ellenorzesnel kiemeltem vizsgaltuk. A tappenz ellatas megallapitasaval osszefuggesben osszesen 550 eset ellenorzesere kerult sor, am csak 18 esetben fuggott ossze a feltart hiba a hivatkozott jogszabalvvaitozas rendelkezeseinek a megszegesevel. Valamennyi esetben az okozta az elterest, hogy tevesen (nem csak a fennallo biztositasi jogviszonvbol) kerult megallapitasra az iranvado idoszak. A gverrnekapolasi tappenzre vonatkozo szabalvozas valtozasaval osszefuggesben 31 eset ellenorzesere kerult sor, a valtozassal osszefuggo hiba nem kerult feltarasra. A terhesseg-gverrnekagvi segely, illetdleg a gverrnekgondozasl dij megallapitasa kapcsan 123 esetben etlenoriztuk a hatarozatok kiadasat, ebbdl 12 esetben nem kerult sor a hatarozat rneghozatalara, 3 esetben az ugvintezesi hataridon tul, kesve kerult ra sor, 7 esetben tart fel az ellenorzes az ellatas napi osszegere, ill. ldotartarnara vonatkozo hibat, 2} A jovedelernpotlekhoz kapcsolodo kerelrnek elbiralasat, folvositasat, ill. a 6/2012. (11.l.) Korm. rendelet december 30-tol hatalvos rendelkezesei szerinti - tovabbfolvositasat, valamint a jogalap nelkul felvett jovedelernpotlek megteritesevel kapcsolatos eljarast 37 esetben ellenoriztuk, melvbcl 5 esetben kerult sor jogszabalvsertes feltarasara, 1 esetben a jogosult nem, 4 esetben nem a helyes 6sszegben kapott jovedelernpotlekot. 3) A klflzetchelveken folytatott eljarasok, kulonos tekintettel a Ket.-ben foglaltak alkalrnazasanak vizsgalata. Evek eta kiemelt szempont a Ket. szabalvai alkalrnazasanak ellenorzese a kifizetdhelveken, es tapasztalhato ugyan nerni fejlodes, de altalanossagban elrnondhato, hogy meg mindig ezen a teruleten a legtobb a gond. A kifizetohelvek alkalrnazzak ugyan az Orszagos Egcszsegblztosltasl Penztar altai kozzetett, llletoleg a szakigazgatasi szerv altai rendelkezesukre bocsatott "mintakat", de sajnos gyakran sematikusan. 217 vizsgalt esetbdl 55 esetben kerult rnegallapitasra eljarasi hiba. A leggyakoribb meg mindig a dontesek jogerosftesenek elrnaradasa annak ellenere, hogy ennek jelentdsegere es szuksegessegere mar a korabbi evek ellenorzesei soran is felhfvtuk a figyelmet. Orvendetes azonban, hogy mfg evben a hibas tetelek 74 %-a adodott ebbol, 2014-ben mar csak 41 %-a. 16 esetben allapitotta meg az eilenorzes, hogy forrnalis dontest kellett vojna hozni az ugyben, de erre nem kerult sor. 4 esetben a dentes nem a kifizetohely, hanem a foglalkoztato neveben kerult kiadasra, 8 esetben volt a dentes indokolasa teljesen hibas, nem a tenvallashoz ilia, 2

12 - 12 esetben hianvzott a baleset uzerniseget elismer6 hatarozatbol az egeszsegkarosito kovetkezrnenv. Altalanossagban elmondhato, hogy a hlbakat reszben a kifizet6helyi ugvlntezok eziranvu kepzettsegenek hlanva, reszben a jogi szabalvozas bonvoluitsaga okozza. A 18 napos ugvintezesi hataridore vonatkozo szabalvokat valamennyi ellencrzott esetben betartottak a kifizet6helyek. A Borsod-Abauj-Zernplen Megyei Korrnanvhivatal Egeszsegbiztosltasi Penztari Szakigazgatasi Szerve kockazatelernzese alapjan valamennyi kifizet6helyi atfcgo es eel ellenorzes alkalrnaval vizsgaltuk: 4) A munka- es uzerni balesetekkel kapesolatos anyagi es eljarasi [ogszabalvok betartasat, az elbiralas helvesseget, a baleseti tappenz ellatasra valo jogosultsag elbiralasat, folvosltasat, Evek eta kiemelt feladatkent kezeljuk a baleset uzemisege elbiralasanak, es a baleseti tappenz rnegallapltasanak helvesseget. Az ellencrzes celja, hogya kifizet6helyek - es a foglalkoztatok - helyesen alkalrnazzak az uzerni balesetek kivizsgalasara es elbiralasara vonatkozo anyagi es eljarasi szabalvokat. Az ellenorzes jelent6sebb eltereseket nem tart fel, az egyedi ugvekben a szukseges intezkedeseket megtettok. 5) A biztositasi jogviszony vegen kiallitott [ovedeiemigazolassal kapesolatos jogszabalvi rendelkezesek betartasanak ellenorzeset - a tarsadalornbiztosltasi kiflzetohelveknel is - kiemelten kezeltuk evben is, mivel az anvasagi ellatasok ketfele medon terrene kiszarnftasa erdekeben fontos annak pontos kitoltese, ill. hasznalata. Tapasztalataink szerint ezen a teroleten annak ellenere gyakori a hiba, hogya szabalvozas elvei evek ota nem valtoztak. A tarsadalornblztositasi kifizet6helyet nem mukddteto foglalkoztat6k ellencrzesenek tapasztalatai: 1) A kifizet6helyet nem milkodtetd foglalkoztatok penzbeli ellatasokhoz kozolt adatai szabalvszenisegenek vizsgalata saran osszevetettuk az elektronizalt dokumentumon kozolt adatokat a foglalkoztatonal fellehet6 eredeti dokumentumokkal. 192 foglalkoztatonal, 539 esetet ellendriztunk, es a vizsgalt tetelek kb. 20 %-aban, 110 esetben talaltunk elterest, A leggyakoribb hibak: 88 esetben a rendszeres es nem rendszeres jovedelern egy osszegben torteno kozlese, a nem rendszeres jovedelern vonatkozasi idejenek hlbas rnegadasa, 8 esetben a kies6 napok szarnanak helytelen rnegadasa, 14 esetben a jogutodlassal osszefuggo teves adatkozles eredrnenvezett hibat, Minden esetben intezkedtunk a foglakoztatoi igazolas helyes adattartalomma I tortend kiallitasa es a penzbeli ellatasi szakterulet reszere torteno rnegkuldese irant, ahol rnegtortentek a tovabbi szukseges intezkedesek (uta/as, visszafizetesre, i/1. megteritesre kotelezes, stb).

13 - 13 2) A jovedelernigazolason szerepel6 adatok helvesseget 170 foglalkoztatonal 774 esetben ellenorlztuk, elterest a vizsgalt tetelek kb. 28 %-aban, 214 esetben talaltunk, A leggyakoribb hiba jovedelernlgazolas eseteben is a rendszeres es nem rendszeres j6vedelem egy 6sszegben tortent feltuntetese, a nem rendszeres j6vedelem vonatkozasi idejenek helytelen meghatarozasa, valamint a j6vedelemmel el nem iatott id6tartam teves kozlese volt. 10 esetben okozott elterest az, hogy a foglalkoztato nem hasznalta a szigoru szarnadasu nvorntatvanvt. A Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Korrnanvhivatal Egeszsegbiztosftasi Penztari Szakigazgatasi Szerve kockazatelernzese alapjan vizsgaltuk meg: 3) A biztositasi jogviszony letrejottevel, szunetelesevel, rncgszunesevel osszefuggo adatszolgaltatasi es nvilvantartasi eldirasok betartasat, az adatok helvesseget, az igazolasok atadasanak megtortentet. Ezen szempont szerinti ellenorzes valamennyi foglalkoztatonal megtortent. A rendelkezesre alia BSZJ nvilvantartas adatait a foglalkoztato aktualis nvllvantartasalval 6sszevetve intezkedtunk a feltart hianvossagok rnegszuntetese lrant, Tapasztalataink szerint a biztositasi jogviszony ki- es bejelentesere vonatkozo szabalvok altalaban ismertek a foglalkoztatok el6tt. Legt6bb esetben az okoz elterest, hogya foglalkoztatonak nines visszajelzese arrol, hogy a jelentese hibatlan-e, gyakran esak az ellendrzes saran szembesolnek a hibaval. Az igazolasok kiadasa kapcsan tobb esetben talaltunk hianvossagot, es koteleztuk a foglalkoztatot a jogszcnl eljarasra. 4) Az egcszscgbiztosftas penzbeli ellatasai iranti igenvek benvujtasaval kapesolatos hataridok betartasat evek ota vizsgaljuk, A foglalkoztatok ellenorzesre kivalasztasanal is szempont, hogy biztosftottaik penzbeli ellatasban reszesultek-e, fgy celzottan tudjuk vizsgalni a benvujtott kerelmek alapjan az adatkozles helvesseget, illet61eg a hatariddk betartasat. Gyakori hiba a kerelrnek (lgazolasok) erkeztetesenek hianva, amely miatt nem allaplthato meg, hogy az el6frt hatariddben eleget tett-e a foglalkoztato a kerelern tovabbltasara vonatkozo kotelezettsegenek. Minden esetben megtettok a jogszertl eljaras erdekeben a szukseges intezkedeseket. A evi hatosagi es felogyeleti ellendrzeselnk "eredmenyekent" 30 esetben adtunk ki fizetesi rneghagvast 6sszesen Ft 6sszegr61. Mulasztasl birsag kirovasara 16 esetben kerult sor 6sszesen Ft 6sszegben. Eljarasi birsagot 3 esetben rottunk ki 6sszesen Ft 6sszegben.

14 - 14 v. Budapest Fovaros Korrnanyhivatala Egeszsegbiztosftasi Penztarl Szakigazgatasi Szerve Az Ellenorzesi Szakterulet a foglalkoztatok, kifizetohelvek ellenorzeset vegzi, valamint a biztosftottak, foglalkoztatcsk, kifizet6helyek reszere igenv szerint, illet6leg szervezetten es folyamatosan tajekoztatast ad. Lefolytatja a tarsadalombiztosftasl kifizetohelvek letesttesevel, engedelvezesevel, rnegszuntetesevel osszefuggo eljarasokat, felelos a kiflzetohelvek szakmai iranvitasaert, ellenorzeseert. Orszagos llletekesseggel lat]a el az Orszagos Egeszsegbiztosftasi Penztar altai a fegyveres erdkkel es a rendvedelrni szervekkel, a polgari nernzetbiztonsagi szolgalatokkal kotott rnegallapodas alapjan foglalkoztatott koztisztviseldk es k6zalkalmazottak eseteben a jogorvoslati eljaras lefolvtatasat es a kapcsolodo meltanvossagi (elengedesi, merseklesl) ugvekben torteno elokeszltest. Feladata tovabba: a kiftzetohelv lntezkedese, illetve hatarozata ellen erkezo jogorvoslati beadvanvok [fellebbezesek) intezese, a vitas ugvek elbfralasa, dontesre torteno elkeszftese. A rnasodfoku hatarozatok elkeszitese, a klfizetohelvl kerelrnezo altai benvujtott penzbeli ellatas (a baleseti tappenz) visszafizetesevel kapcsolatos rneltanvossagi ugvben (rnersekles, elengedes] eloterjesztes keszftese, tobb felelos, (foglalkoztatok, rnaganszernelvek) eseten - a jogalap nelkul folvositott penzbe!i ellatas vonatkozasaban - kozrehatas aranvaban a visszafizetesre, rnegterftesre kotelezo hata rozatok, illet6leg a fizetesi rneghagvasok kibocsatasa, a penzbe!i ellatasokkal, jogszabalv ertelrnezessel kapcsolatos tajekoztatasok kiadasa a tarsadalombiztositasi klfizetohelvek, foglalkoztatok, maganszernelvek reszere. llletekessegi teruletunkon tobb mint kifizetdhelvet nem mukodteto foglalkoztato talalhato, mely munkaltatoknal az egeszsegbiztosltas penzbeli ellatasainak rnegaliapltasahoz teljesftett adatszolgaltatasok helvesseget ellendrizzuk, valamint ezek hianvaban a penzbeli ellatas teljesltesehez szukseges adatszolgaltatas beszerzeset vegezzuk evben esetben tartottunk revlziot kifizet6helyet nem rmlkodtetd foglalkoztatonal tobb mint tetelre vonatkozoan. Kulonos figyelmet fordftunk a biztosltasi jogviszony letrejottenek, fennallasanak vizsgalatara, helyes elbfralasara. Szukseg eseten a biztositasi jogviszony hatarozattal torteno ellsmereserol, torleserdl intezkedunk.

15 - 15 Ellenorzesi feladataink elvegzeset nehezfti, hogy a foglalkoztat6k az adataikban bek6vetkez6 valtozasokkal kapcsolatos (pld: szekhelv) bejelentesi kotelezettseguknek nem minden esetben tesznek eleget a Cegbirosag fele, vagy a megadott cfmen szekhelv szolgaltato mukodik, esetenkent a vezet6 tisztsegviselo is ismeretlen helyen, vagy kulf61d6n tart6zkodik. A felszarnolas, vegelszarnolas alatt allo foglalkoztat6k eseten is szinte lehetetlen az ellendrzes rnegtartasa, mivel a felszamolo sok esetben nyilatkozik arrol, hogy reszere iratanyag nem kerult atadasra, adatszolgaltatasi kotelezettsegenek nem tud eleget tenni. Ezen esetekben egveb szervnel (pld: Cegbirosag), rnaganszemelveknel folytattunk eljarasokat, melyek szarna tobb mint Mulasztasi es eljarasl blrsag kiszabasara 250 esetben tobb mint 27 milli6 forint 6sszegben kerult sor. Jelenleg llletekessegi korunkbe tartozik 1769 klfizetdhelv, melyek ellenorzeset az egeszsegbiztoslto kovetelesenek ervenvesftesere nyitva allo hataridon belul (5 ev) el kell vegeznunk. Az elevulesi hataridon beloli ellendrzesek rnegtartasa erdekeben minden lehetcseget kihasznalunk (pl. ellen6r6k vezenvlese tarsosztalvokrol, feszftett hataridok), hisz az E. Alap, valamint a biztosftottak vedelrnet csak ezen id6szakon belul tudjuk biztosftani. Terrneszetesen az atfogo ellendrzesek, valamint az el6re nem tervezhet6, de azonnali ellenorzest igenvlo zaro ellenorzesek miatt nagyon keves lehetosegunk van prevenci6t szolgalo instrualo ellenorzesek tartasara, amelyekkel a tovabbi hibak lehetdseget csokkenthetnenk. Az ev soran 130 kifizet6hely ietesltesere, valamint 179 kifizet6hely rnegszuntetesere kerult sor. A rnegszuntetes legtobb esetben a letszarn csokkenese, foglalkoztat6 fizeteskeptelensege, valamint felszarnolasi eljaras rneginditasa miatt torrent. A 642 tarsadalornblztositasi kifizet6helyen elvegzett vizsgalat kiterjedt tobbek kozott a blztosftasl jogviszony ietrejottenek, fennallasanak, az egeszsegblztositasl penzbeli ellatasok rnegallapitasanak, folvosftasanak es elszarnolasanak ellenorzesere. A tetel ellendrzese soran fizetesi rneghagvasra vettunk Ft-ot, melynek kamata kozel 25 milli6 forint. Felszamolas, vegelszarnolas ala kerult rnunkaltatok eseten, fokent alapbizonylatok hianva miatt hitelez6i igenvt nvujtottunk be kozel 14 milli6 forintra vonatkoz6an. Mulasztasi bfrsag kirovasara 1.8 milli6 forint feletti 6sszegben kerult sor, es 820 tetel vonatkozasaban tobb mint 42 millie forint potutalasa irant is intezkedtunk. Kifizet6hely intezkedese, illetve hatarozata ellen 199 jogorvoslati beadvanv erkezett. A benvujtasra kerult fellebbezesek 16 %-aban a kifizet6helyet u] eljarasra kotelezte foosztalvunk, 17 %-aban a dentes rnegvaltoztatasara kerult sor. Feladatellatasunk soran az iktatott ugvlratforgalmunk db volt. Ezen belul a beerkezo iratok szama 63% a kimen6 iratokenak.

16 - 16 Kozerdekii bejelentesek legtobb esetben alairas nelkul erkeznek, melyek a penzbe!i ellatasok jogtalan felvetelere, [arulek bevallasanak, valamint befizetesenek elrnaradasara iranvulnak. A panaszok a foglalkoztatok bejelentesi kotelezettsegelnek, a penzbeli ellatas iranti kerelrnek - nem a jogszabalvban rneghatarozott idon beluli - tovabbltasanak elrnulasztasaval kapesolatosak. Hataskorunkbe nem tartozo panaszok, kozerdekil bejelentesek tovabbitasra kerulnek, ilyen peldaul a NAV fele a jarulekok bevallasanak es befizetesek elrnulasztasa. Szakigazgatasi SzervUnk hataskorebe tartozo Ugyekben a penzbeli ellatasok jogtalan felvetele nem volt bizonvithato, a panaszos Ugyekben az eljarasok soran kiallltasra kerultek a kert nvorntatvanvok. Targviddszakban db dontest hoztunk hatarozat, illetve vegzes forrnajaban. Az Orszagos Egeszsegbiztosltasi Penztar - mint szakmai iranvlto - altai kiadott iranvmutatas alapjan evre kibccsatott ellendrzesi tervunk teljesitesere a lefolytatott atfcgo, zaro es eel ellenorzeseink soran fordftottunk kiemelt figyelmet. Ternaellencrzesek rnegtartasat a kepzesek es a hataridck betartasa miatti tarsosztalvokon torteno helvettesltesek, a kiesd munkanapok (betegseg, szabadsag, oktatas) magas szarna is nehezftette. Tarsadalombiztosftasi kifizetdhelveken az egeszsegbiztositasl penzbeli ellatasok megallapitasara, folvcsftasara es elszamolasara vonatkoz6 vizsgalat lefolvtatasa: Az eljarasok soran rnegallapftott fontosabb elteresek: - a tappenz osszeget a minimalber figyelembe vetelevel allapltottak meg az un. "elonyszabaly" helyett, - a szarnitasi ldoszakban kifizetett nem rendszeres j6vedelmet az ellatas alapjakent nem vettek szamitasba, - az ellatasok naptari napi osszegenek rnegallapltasanal nem vizsgaltak a keresetveszteseget, - a kifizetdhelv a nem rendszeres j6vedelem osztoszarnanak rnegallapitasanal figyelmen kivul hagyta, hogy annak osztoszarna nem lehet kevesebb, mint a rendszeres j6vedelem osztoszarna, - banki kornpenzaciot, melyet az ellatasok folvositasa alatt is fizettek, ellatasi alapkent szarnltasba vettek, - egvszerusitett kozteherviselesi hozzajarulas alapjan jarulekot flzetok eseteben figyelembe vettek az ellatasok rnegallapftasanal azt a nem rendszeres j6vedelmet, ami utan nem fizettek penzbeli egeszsegbiztosltasi jarulekot, - a [anuar O'l-tdl hatalvos jogszabalvvaltozasokat figyelemmel kisertek, elterest, abban az esetben tapasztaltunk, ha a biztositott nem rendelkezett 180 naptari napi j6vedelemmel az ellatas alapjanak rnegallapftasanal a nem rendszeres j6vedelmet is szarnitasba vettek.

17 - 17 Terhessegi-gverrnekagvi segelvnel "kedvezmeny-szabalyt" alkalmaztak. - ha a blztosltott nem rendelkezett 180 napi jovedelernmel, a kifizet6hely tevesen a mlnirnalber ketszeresenek harmincad reszevel folvosltotta az ellatast, mikozben a tenvleges jovedelrne azt nem erte el. Ezt kovetden a gverrnekgondozasi dfj is a tevesen rnegallapitott osszeg figyelembe vetelevel kerult folvositasra. - az igenyl6k rendelkeztek legalabb 180 napi jovedelcrnrnel, ennek ellenere a minimalber ketszerese kepezte a terhessegi-gverrnekagvi segelv alapjat, Gyermekgondozasi di] osszege az Ebtv (5) un. elonvszabalv alapjan kerult megallapltasra, ennek ellenere januartol rnegerneltek az ellatas osszeget, Ozemi baleseti tappenznel nem a szarnitasi id6szakra jaro, hanem a szamitasi id6szakban kifizetett nem rendszeres jovedelrnet vettek figyelembe. - a szarnltasi id6szakra vonatkozo utolag kifizetett nem rendszeres jovedelern utan ellatasi differenciat nem folvositottak, - a rendszeres jovedelern osztoszarnat tevesen allapitottak meg a szabadsagot koveto pihen6napok miatt, A tarsadalombiztosltasi kiflzetohelvek altai folvositott ellatasok elszarnolasanak vizsgalata soran az alabbl eltereseket allapltottuk meg. - hivatasos allornanvuak "un" szarnltott tappenzet nem a rnegallapodasban rogzftettek szerint allapitottak meg, az alapba beszarnitottak a hivatasosok egveb jogviszonya alapjan kifizetett [arulekalapot kepezo jovedelrneket is. - a hivatasos allornanvu szuld n6k eseteben a szulesl szabadsag idejere nem a rnegallapodasban rogzftett, az Ebtv. rendelkezesei szerint megallapltott terhessegigverrnekagvi segelynek megfelel6 osszeget, hanem a kifizetett illetrnenv 70 %-at lgenvelte terhessegi-gvermekagvi segelv jogcfmen. - veszelveztetett terhesseg miatti keresokeptelenseg eseten kifizetett tappenz osszeget az elszarnolasban rossz sorban tuntettek fel, ebb61 adodoan nem fizettek meg a tappenz-hozzajarulast. A kotelezo egeszsegblztosttas ellatasairol sz evi LXXXIII. tcrvenv, valamint a vegrehajtasara kiadott 217/1997.(XII.1.} korrnanvrendelet julius 6-at61, iiietve 1S-etol hatalvba lepett rendelkezeseinek vegrehajtasa: A gverrnekapolassal kapcsolatos jogszabalyvaltozasokat a vizsgalt tetelek eseteben a kifizet6helyek helyesen alkalmaztak, a szuld reszere gverrnekenek korhazi tartozkodasanak idejere az egveb jogosultsagi fcltetelek fennallasa mellett 50%-05 merteku ellatast foly6sftottak. A folyamatos biztositasi id6 fogalrnat jol ertelrneztek, a jogosultsag es rnertek illetve az ellatas osszegenek megallapitasa tekinteteben. A tappenz, terhessegi-gvermekagvi segelv, gverrnekgondozasi dfj osszegenek megaliapftasanal a jogosultsag kezd6 napjan fennallo biztositasi jogviszonyban elert jovedelrnet vettek figyelembe. Az ellatasok osszegenek kiszamltasara vonatkoz6 atrneneti rendelkezeseket betartottak, vizsgaltak a korabban hatalvos rendelkezesek szerint figyelembe vehet6

18 - 18 j6vedelem alapjan rnegallapitott 6sszeget, az osszehasonlitast nehanv esetben rnulasztottak el. A kifizet6hely az egvszenlsitett hatarozatot meghozta, az eljaras soran azokat felugyeleti dentes kereteben tobbszor meg kellett valtoztatni, teves jogosultsagi id6 rneghatarozasa vagy, helytelen napi 6sszeg megallapftasa miatt. A jovedelempotlekhoz kapcsolodo kerelrnek elbfralasa, folvosftasa, tovabbfolvosftasa. A jogalap nelkill felvett [ovedelempotlek rnegteritesevel kapcsolatos eljaras: A kifizet6hely a gyed januari ernelesenek ellenere, tovabbra is valtozatlan 6sszeggel folvositotta a jovedelernpotlekot. A jogalap nelkiil felvett jovedelernpotlekrol a visszafizetesre k6telez6 hatarozatot kiadtak, az 6sszeget a visszafizetes utan az elszarnolasban megterttettek. A kifizetdhelvek altai folytatott eljarasok vizsgalata, kiilonos tekintettel a kozigazgatasl hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalvalrol szolo evi (XL. torvenvben foglaltak alkalrnazasara: A kifizet6hely a rendelkezesre alia adatokbol az Ebtv. -ben foglaltak szerint az ellatas osszeget a megadott hataridcn belui meg tudta allapitani. FeifUggeszt6 vegzest nem hozott, belf61di jogsegelv kerelernrnel nem elt, hianv potlasara nem volt szukseg, Tarsadalornbiztosftasi klfizetohelvet nem rnukodtetd foglalkoztatok eseteben a penzbeli ellatasok megallapftasahoz kozolt adatok helvessege: az elektronikus uton benviijtott ellatas iranti kerelmek eseteben az elektronizalt dokumentumon es a papfralapii eredeti igazolason leva adatok egvezosege, a kerelernhez kapcsolodo jovedelemlgazolason szereplo adatok helvessege: Az orvosi igazolasok atvetelenek igazolasa gyakran elmarad. A foglalkoztatoi igazolasokon a rendszeres es nem rendszeres j6vedelmek nincsenek helyesen elkulonitve, az utolso berrel ellatott nap gyakran tevesen van kozolve. A jovedelernlgazolasok uj kiallitasi rendjerol a foglalkoztatok nagy resze nem tudott, igy irasbel! kerelern nelkul is kiallitottak azokat. Kiemelt figyelmet fordftottunk a biztosftasi jogviszonyok be- illetve kijelentesevel kapcsolatos adatszolgaltatasi kotelezettseg teljesitesere. Az ellenorzes Idopontjaban aktualis adatainkat egveztettuk a foglalkoztatok allornanvi letszarnaval, elteres eseten rendeztettok a jogviszonyokat.

19 - 19 VI. Csongrad Megyei Korrnanvhlvatal Egeszsegbiztosftasi Penztari Szakigazgatasl Szerve Statisztikai adatok, mutatoszarnok alapjan a szakterulet evi tevekenvsegenek bernutatasa: evre 6sszesen 102 tarsadalornblztositasi kifizet6helyet rrulkodteto foglalkoztat6 ellenorzese kerolt beuternezesre. A tervezett ellenorzesek k6z01 29 foglalkoztatonal maradt el a vizsgalat, az alabbiak szerint: Foglalkoztat6 H.V.C. Kft. Szegvar es Videke Tak.szovetkezet Tornorkenvi Agrar Kft. Hundee Kft. Szentes Varosi Szolgaltato Kft. Derekmezo Zrt. Szentes Varosi Varosellato Intezrnenv Csongradi Kozrnu Szolgaltato Prim6r Profit Kft. Hunor Coop Zrt. Kinizsi 2000 Zrt. Legrand Zrt. Delalfoldi Kerteszek Zoldseg- GyOmbles Terrneloi es Ertekeslto Szovetkezete Az ellenorzes elmaradasanak indoka Felszarnolas ala kerult ceg, felkeresunkre Bp. bizonylatok hianvaban nem tudta lefolytatni az ellenorzest ugvintezo tartosan keresokeptelen nem rende/kezett kelld rnennvisegu igennvel ugvfelszolgalati pontok uzemeltetese szabadsagon leva kollega helvettesitese A biztosftotti letszarn drasztikusan lecsokkent. nem rendelkezett kello mennvisegil lgennvel 1 A biztosftotti letszarn drasztikusan lecsokkent. A kifizetohelv al megsziint, el6re jeleztek a beolvadast ugvintezd valtozas miatt kerte a kesobbi id6pontot, eel szabadsagon leva kollega helvettesitese ugvfelszolgalati pontok rnukodtetese nem rendelkezett kelld mennvisegu igennvel evi tervbe beepltve, elevulesi ldon beluli Csorniep Beton Melior Kft. 8 id6szakkal evi tervbe beepltve, elevulesi iddn beluli Szegedi Hoszolgaltato Kft. 12 id6szakkal beolvadt az EDF DEMASZ Halozati Eloszt6 Kftbe, mely ellenorizve januarban EDF DEMASZ Partner Kft. 15 FONTANA Credit evi tervbe beepftve, elevulesi id6n beluli 10 Takarekszbvetkezet idoszakkal Hcdmezovasarhelvl evi tervbe beepitve, elevulesi idon beluli Varosellato es Foglalkoztat6 13 idoszakkal Kozhasznu Nonprofit Kft evi tervbe beepltve, elevulesi idon beluli H6dagro Kft. 10 ldoszakkal Tervezett munkanap

20 - 20 Szegedi Felnottoktatasi Gimn. es Szakkepzo Iskala Szegedfish Kft. Szeged Csanadi Egvhazrnegve I'v1EDIKEMIA Zrt. DEMAsz PRIMAVILL Kft. Vestfarst Zrt. Puskin-Tej Kft. Agro-Garda Zrt. Metalcom Zrt. Zoltan Ter Mg. es Szolg. Kft januar 20-i megszunes miatt zara ellenorzes alatt decemberi forgalrnazasi damping miatt a foglalkoztato halasztast kert, a evi tervbe beepitve, elevulesi idon beluli idoszakkal evi tervbe beepftve, elevulesi iddn beluli iddszakkal evi tervbe beepltve, elevulesi iddn belu!i idoszakkal bealvadt az EDF DEMAsz Halozati Eloszto Kftbe, mely ellendrizve januarban A kifizetchelv kerte a I. felevi ellenorzest epuiet atalakitas miatt szakmai tovabbkepzesen valo reszvetel szabadsag miatti helvettesites A kifizetohelv en rnegszunt ugvfelszolgalati pantak rmlkodtetese A Ie nem folytatott ellencrzesek tervezett iddigenve 202 munkanap evben soron kivui kerult elvcgzesre (be nem tervezett) 5 kifizetchelyi zaro, vajamint felkeresre tovabbi 4 atfogo ellenorzes.: A soron kivuli kiflzetdhelvi ellencrzesek, es kapcsolodo intezkedesek tenvleges idcigenye 149 munkanap volt. Foglalkoztat6 megnevezese Ellendrzes tipusa, rnegjegvzes Munkanap Baly Mezdgazdasagi Terrnelri es Kereskedelmi felkeresre atfogo Zrt. 18,13 Boivi Agrokernia Kft. felkeresre atfogo 5,63 Dalmandi Mezdgazdasagi Zrt. felkeresre atfogo 9 Dunamenti Eramu Zrt. felkeresre atfogo 11,25 Zara (tervezett ida 14 nap, Phalatrax Kft. tenvleges ida - elvi hiba, 2,63 kotelezes, FM - 16,63 Feketesas Pharma Kft. Zara 21,63 HUNBAU 2003 Kft. Zara 11 TISZA-VOLAN Zrt. Resz-zaro 5,25 Primer-Profit Kft. Zara 64 saran kfvuli munkanapjai ellenorzesek 149 Az elmaradt klfizetohelvi ellenorzesek evre kerultek beuternezesre. Az erintett foglalkoztatok vonatkozasaban minden esetben az igenvervenvesitesre vonatkozo hataridon beluli az ellenorzott iddszak.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Főigazgató B E S Z Á M O L Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Főigazgató B E S Z Á M O L Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgató B E S Z Á M O L Ó A fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakterületét érintő 2014. évi hatósági ellenőrzéseinek végrehajtásáról és az

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ 514-1 /2013. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2014. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó BESZÁMOLÓ a fővárosi /megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakterületét érintő 2013. évi hatósági ellenőrzéseinek végrehajtásáról és az

Részletesebben

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012. július 1-jétől az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egységeinek

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015/3. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait, a baleseti táppénzt, illetve a pénzbeli ellátások

Részletesebben

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni.

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni. 2012/3 TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE A terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról A terhességi-gyermekágyi segélyben

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS A. Igényelt ellátás: 1. A kérelmező (biztosított, foglalkoztatott) adatai: ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Csecsemőgondozási díj (CSED) B. A kérelmező jogviszonya: Határozatlan

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsz nt, a lakóhely. egyéni vállalkozónak, stermel nek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye

Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsz nt, a lakóhely. egyéni vállalkozónak, stermel nek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye Hatóságiügyneve: Ahatáskörrelrendelkezd szervneve, postacím,ügyfélfogadásicím, elérhetségésnyitvatartásiid Eljárószervilletékességi területe Ügyintézéshezszükséges dokumentumok Ügymenet Eljárástmegindítóirat

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma)

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) 2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek az 1997. évi LXXXIII. törvényben (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) A következő változások érintik a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015/1. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben és a törvény

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRI SZAKIGAZGATÁSI SZERVÉNEK 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRI SZAKIGAZGATÁSI SZERVÉNEK 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRI SZAKIGAZGATÁSI SZERVÉNEK 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE Jóváhagyom: Horváth László kormánymegbízott Eger, 2013.12.15. 2 ELLENŐRZÉSI TERV 2014. Az

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről Egészségbiztosító:. címe:..... Társadalombiztosítási kifizetőhely:..... címe:.... Hivatkozási szám:... Felhívjuk a figyelmét, hogy a év.. hó nap történt balesetével (sérülésével) kapcsolatban a 217/1997.

Részletesebben

Jogforrás: Ami nem változik

Jogforrás: Ami nem változik Változások a pénzbeli ellátások területén 2015. január 27. Előadó: 9 00-12 00 Dr. Bogdán Zsuzsanna tb. szakértő Jogforrás: A vállalkozói adminisztratív terheinek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK CSED,GYED 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK CSED,GYED 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOK CSED,GYED 2015. 2015. január 1-től megváltozott a pénzbeli ellátások rendszere. A rendszerbeli változások mellett az ellátások elnevezésében is történt módosulás. 2015-től a terhességi

Részletesebben

2.8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

2.8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2.8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2.8.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenırzési Osztály 1. A Pénzbeli Ellátási és Ellenırzési Osztály koordinációs feladatai tekintetében a Kormányhivatalhoz

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLY Érdi Járási Hivatal tölti ki: Érkezett:.... No.:. Átvevő aláírása:... Ügyfélfogadás helye és rendje: Hétfő: 13.00-18.30 Szerda: 8.00-12.00

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

Betegszabadság, táppénz. Adó- és járulékcsökkentő megoldások www.kisado.hu

Betegszabadság, táppénz. Adó- és járulékcsökkentő megoldások www.kisado.hu Betegszabadság, táppénz Betegszabadság A betegség miatti keresőképtelenség első 15 munkanapjára az általánosan használt kifejezéssel ellentétben nem táppénzt, hanem ún. betegszabadságot vehet igénybe az

Részletesebben

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló 2015. szeptember 21. Előadó: Sümegi Nóra Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai a táppénz Jogszabályi háttér: - a társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

3. A valasztott eljaras fajtaja: A Kbt. III. resz VI. fejezet 251. (2) bekezdes szerinti altalanos egyszeru eljaras,

3. A valasztott eljaras fajtaja: A Kbt. III. resz VI. fejezet 251. (2) bekezdes szerinti altalanos egyszeru eljaras, Osszegezes az ajanlatok elbiralasarol 1. Az ajanlatkero neve es eime: Paks Varos Onkormanyzata 7030 Paks, D6zsa Gyorgy u. 55.-61. 2. A kozbeszerzes targya es mennyisege: Targya: 1 db hasznalt lanctalpas

Részletesebben

Európai Unió más tagállamába kiküldött munkavállalókat foglalkoztató adózók ellenőrzéseinek tapasztalatai

Európai Unió más tagállamába kiküldött munkavállalókat foglalkoztató adózók ellenőrzéseinek tapasztalatai Európai Unió más tagállamába kiküldött munkavállalókat foglalkoztató adózók ellenőrzéseinek tapasztalatai Készítette: Nagy László Norbert főosztályvezető 1. Adózói bejelentés alapján indult a vizsgálat.

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00079-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az Energetikai Központ Zrt. (1053 Budapest, Magyar u. 36.; adószám: 23342385-2-41), a továbbiakban:

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió

ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió Általános tudnivalók A biztosított az egészségbiztosítás

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 0552256/2015. TÁRGY: KÖZFOGLALKOZTATÁSI JOGVI SZONYBÓL SZÁRMAZÓ BEHAJT HATATLAN KÖVETELÉSEK TÖR LÉSE MELLÉKLET: E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE PÉNZÜGYI

Részletesebben

Közös szabályok a pénzbeli ellátásokra

Közös szabályok a pénzbeli ellátásokra 2014/02/R Közös szabályok a pénzbeli ellátásokra Tartalom: Mit tehetek, ha az adataimban változás következik be? Mit tehetek, ha nem értek egyet a döntéssel? Fellebbezés Bírósági felülvizsgálat Választás

Részletesebben

V. Fejezet AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI. Általános rendelkezések

V. Fejezet AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI. Általános rendelkezések V. Fejezet AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Általános rendelkezések 39. (1) Az, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg táppénzre vagy baleseti táppénzre és terhességi-gyermekágyi

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: ), hogy

H A T Á R O Z A T. Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: ), hogy Iktatószám: Tárgy: KE/001/00729-0007/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: 14000041-2-11), hogy - a kérelmez

Részletesebben

Gyermekápolási táppénz (GYÁP)

Gyermekápolási táppénz (GYÁP) 2014/02/R Gyermekápolási táppénz (GYÁP) A gyermekápolási táppénz a 12 éven aluli gyermek betegsége esetén a szülőt megillető pénzbeli ellátás. Ebben az esetben a szülő nem a saját betegsége okán válik

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. - a fogyasztók szóbeli panaszáról minden esetben vegye fel a jogszabályban elírt tartalommal a jegyzkönyvet.

H A T Á R O Z A T. - a fogyasztók szóbeli panaszáról minden esetben vegye fel a jogszabályban elírt tartalommal a jegyzkönyvet. Iktatószám: Tárgy: KEO/001/00029-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Kötelezem a Bogár Petrol Kft.-t (székhely: 2890 Tata, Május 1 út 1412. hrsz., adószám: 23099458-2-11

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére.

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14703-7-3/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz. I. fejezet Általános rendelkezések A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

Belügyminisztérium Beszámoló a közfoglalkoztatási programok 2015. évben lefolytatott hatósági ellenőrzéseiről

Belügyminisztérium Beszámoló a közfoglalkoztatási programok 2015. évben lefolytatott hatósági ellenőrzéseiről Belügyminisztérium Beszámoló a közfoglalkoztatási programok 2015. évben lefolytatott hatósági ellenőrzéseiről 2016. február I. Bevezető Magyarország Kormányának célkitűzése, hogy a közfoglalkoztatás keretén

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Kérelem Települési támogatása megállapítása iránt 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

1.) Az Északdunántúli Vízm Zrt. (székhely: 2800 Tatabánya, Sárberek 100.; adószám: ) terhére

1.) Az Északdunántúli Vízm Zrt. (székhely: 2800 Tatabánya, Sárberek 100.; adószám: ) terhére Iktatószám: Tárgy: KE/001/00652-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az Északdunántúli Vízm Zrt. (székhely: 2800 Tatabánya, Sárberek 100.; adószám: 11186748-2-11)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB14.számú nyomtatványhoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB14.számú nyomtatványhoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB14.számú nyomtatványhoz. I. fejezet Általános rendelkezések A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3050/2 Hatályos 2014. március

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Iktatószám: Tárgy: HE/001/00105-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1609k-00005 H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB11 számú nyomtatványhoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB11 számú nyomtatványhoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB11 számú nyomtatványhoz. I. fejezet Általános rendelkezések A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:.

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:. (Átvétel:... Szignó... ) Makó Város Polgármesteri Hivatal Makó, Széchenyi tér 22. Tel.:511-800 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének Név Születéskori

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése

Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése Az éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet (továbbiakban: Ber.)

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1739/2013. számú ügyben Az eljárás megindítása Alkalmazott jogszabályok

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1739/2013. számú ügyben Az eljárás megindítása Alkalmazott jogszabályok Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1739/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügyek: AJB-1182/2013., AJB-2043/2013., AJB-2825/2013., AJB-3003/2013., AJB-5148/2013., AJB-5220/2013.) Előadó: dr. Tóth

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

CIB Visszafizetési Védelem

CIB Visszafizetési Védelem CIB Visszafizetési Védelem A CIB Bank Zrt. lakossági üzletfelei számára nyújtott biztosítási szolgáltatás Annuitásos jelzáloghitel A CIB VISSZAFIZETÉSI VÉDELEM CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1 ÚTMUTATÓ AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJ, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 3.1 verzió Tartalomjegyzék

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására KÉRELEM települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására A támogatást kérő személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-4978/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében Tura Város Polgármesteri Hivatal 2194 Tura, Petfi tér 1. Tel.:06-28-581-020 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében A kérelmez személyére vonatkozó személyi adatok Neve:

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül fogyasztói

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról 2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

Részletesebben

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN ARE-HIR-003-ELREND HIRDETMÉNY ADÓSSÁGRENDEZÉSI ÜGYSZÁM: ARE2016000219 BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN (A természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016.

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10 Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó

Részletesebben

Terra Credit Zrt. panaszkezelési Szabályzata (továbbiakban Szabályzat ) elérhető honlapunkon, az alábbi útvonalon.

Terra Credit Zrt. panaszkezelési Szabályzata (továbbiakban Szabályzat ) elérhető honlapunkon, az alábbi útvonalon. Tisztelt Ügyfelünk! A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatosan született jogszabályok (2014. évi XXXVIII. törvény, a 2014. évi XL.

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00833-0027/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma:13338037-2-44) kötelezem

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Forrás: Önadózó 2016/7-8 Példákon keresztül mutatjuk be a változásokat. Az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIV.

Részletesebben