A R. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A R. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép:"

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 24/2011. (X.04.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ban, 32. (3) bekezdésében, 37/A. (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 55/C. (4) bekezdésében, 58/B (2) bekezdésében, 132. (4) bekezdés b)-c) pontjában, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. tv. 34. (3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében, 21. (1) bekezdésében, 131. (1) bekezdésében és a 151. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 24/2011. (X.04.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki: 2. (1) (E rendelet alkalmazásában) f) lakbér: a lakásbérleti szerződés alapján a bérlő által fizetett bérleti díj és a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásokért fizetett díj együttes összege. A R. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság időtartama alatt rendszeres szociális segélyre jogosult, ha a) benyújtja a legalább 40 %-os mértékű egészségkárosodását, vagy a legalább 50 %-os munkaképesség-csökkenését igazoló szakvéleményt, vagy a rehabilitációs hatóság komplex minősítésére irányuló szakvéleményével igazolja, hogy egészségi állapota nem haladja meg a 60 %-os mértéket. b) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza vagy kizárja, és ezt szakorvosi véleménnyel igazolja, vagy c) gyermeket vár, és ezt terhesgondozási kiskönyvvel igazolja. 3. A R. 12. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 12. (2) A lakbértámogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától a lakásbérleti szerződés érvényességéig, de legfeljebb egy évre kell megállapítani. A jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban nyújtható be. Ha az ismételt megállapítás iránti kérelmet a korábbi jogosultság megszűnésének hónapjában, vagy azt megelőzően nyújtották be, az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő hónap első napjától kell megállapítani.

2 4. A R a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: 12. (3) Ha a lakbértámogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, a bérleti jogviszony megszűnik, vagy a jogosult meghal, a támogatás folyósítását a változás, illetve a haláleset hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni. (4) A lakbértámogatást tárgyhónap 15-ig az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. számlájára kell utalni. 5. A R a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 13. (3) A lakbértámogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén a Sztv ában foglaltakat kell alkalmazni. 6. A R. 15. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 15. (1) (Alkalmanként átmeneti segély adható) e) ha lakásfenntartással összefüggő alkalmankénti jelentős kiadások következtében (pl. tüzelővásárlás, kimagaslóan magas fűtési számla, stb.) a kérelmező pénzbeli segítségre szorul, vagy közüzemi szolgáltatóknál, közös költség címén fennálló hátralékok rendezéséhez, előrefizetős áramfogyasztást mérő készülék működtetéséhez, illetve, ha közüzemi díjhátralék miatt adósságkezelési szolgáltatásra jogosult, a megállapított önrész megfizetéséhez; 7. A R a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a (2), (3) és (4) bekezdésének számozása (3), (4) és (5) bekezdésre változik: 18. (2) Az elhunyt eltemettetéséhez temetési segély csak egy alkalommal állapítható meg. 8. A R. 21. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 21. (3) A térítési díj támogatás havi összege a) gyermekenként a b) pontban foglalt kivételével 3.000,- Ft, mely összeget 1.500,-Ft-ra kell módosítani - amennyiben a gyermek részére a gyermekintézmény 50 %-os normatív étkezési kedvezményt állapít meg a normatív étkeztetési kedvezmény megállapítását követő hónap első napjától. b) gyermekenként 1.500,- Ft, ha a gyermek részére a gyermekintézmény 50 %-os normatív étkezési kedvezményt állapít meg. Ezt az összeget 3.000,-Ft-ra kell módosítani a megszűnés hónapjának első napjától, amennyiben a gyermek 50 %-os normatív étkezési kedvezményre való jogosultsága megszűnik.

3 9. A R a helyébe a következő rendelkezés lép: 24. (1) Gyermekek átmeneti segélye a) várandós anya gyermekének fogadására, gyermek beiskolázására, tandíjra, tankönyv és tanszervásárlás kiadásaira, tavaszi, téli ruhanemű pótlásához, a gyermek megnövekedett élelmezési költségére, illetve egyéb - a gyermeket érintő - nagyobb összegű, nem várt és indokolt kiadásokra; b) táplálékallergiája vagy más alapbetegsége miatt speciális diétára szoruló, vagy rendszeresen gyógyszert fogyasztó gyermek egészségi állapotához igazodó étkeztetése, gyógyszerköltségének csökkentése érdekében; c) a Gyámhivatal által nevelésbe vett gyermekkel való kapcsolattartásra, a nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülése érdekében a törvényes képviselőnek, a c) pontban foglalt esetben a kapcsolattartásra jogosult szülő részére adható. (2) A gyermekek átmeneti segélyének összege legalább 4.000,- Ft, legmagasabb összege családonként a 15. (1) bekezdés a), b), c), d) e) és h) pontja alapján nyújtott átmeneti segélyekkel együtt egy naptári évben legfeljebb ,- Ft lehet. (3) A gyermekek átmeneti segélyét a kérelmező által megjelölt tartózkodási helyre kell utalni. Krízishelyzet esetén pénztári kifizetést lehet alkalmazni. 10. A R. 32. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy az adósságcsökkentési támogatás időtartama alatt adósságkezelési tanácsadás formájában a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 53. (4) bekezdése alapján köteles együttműködni. 11. A R. 35. (1) bekezdés c) és f) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 35. (1) (Ahol a rendelet melléklete szerint jövedelemigazolás benyújtására van szükség, a jövedelem) c) nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, illetve egyéb nyugdíjszerű ellátás esetén a kifizetett ellátás igazoló szelvényével, banki átutalási igazolással, amennyiben az ellátást levonás terheli, a fenti igazolásokon felül a nyugdíjfolyósító szerv által tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy az ellátást megállapító határozattal, f) ösztöndíj esetén a közép-, ill. felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, vagy a számítógépes nyilvántartásból kinyomtatott és a hallgató aláírásával ellátott adatlappal, (igazolható.) 12. A R. 38. (5) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki: 38. (5) (A Közgyűlés a) h) lakhatást segítő támogatásra (vonatkozó hatásköreit a Polgármesterre ruházza át.)

4 13. A R. 13. (2) bekezdés g) pontjában és 14. -ában az illetőleg szövegrész helyébe az illetve szövegrész lép. 14. A R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 15. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R ai, 19. d) pontja, 25. -a, valamint 30. (1) (2) bekezdése hatályát veszti. (3) E rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított helyi lakásfenntartási támogatást napját követően lakhatást segítő támogatás néven tovább kell folyósítani a megállapító határozatban foglalt időpontig, összegben és feltételekkel. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése február 24-én tartott ülésén. Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

5 MELLÉKLET Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 24/2011. (X.04.) rendeletéhez a kérelemhez csatolandó igazolások jegyzéke Ellátási formánként 1. Lakásfenntartási támogatás A Korm. rendelet 20. -ban foglaltakon túl d) annak a közüzemi költségnek az utolsó havi számláját vagy igazolását kell csatolni, amely költséghez a lakásfenntartási támogatást kéri, figyelemmel a 15. -ra, e) fogyatékossági támogatásra való jogosultságot igazoló irat 2. Lakbértámogatás d) lakásbérleti szerződés másolata e) lakbérközlő 3. Átmeneti segély d) a 15. (1) bekezdés a) pontjában szabályozott esetben a tartós jövedelemcsökkenést igazoló irat, pl.: munkaviszony, rendszeres pénzellátás megszűnéséről igazolás, napi munkaidő csökkenéséről igazolás, álláskeresési támogatást megállapító határozat; e) a 15. (1) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben a gyógyszerköltség, gyógyászati segédeszköz költségének igazolása vagy az eljárás során hivatalból ismert szakhatósági állásfoglalás - 18 hónapnál nem lehet régebbi, illetve orvosi beutaló vagy kezelőorvos javaslata, zárójelentés a kórházi kezelésre vonatkozóan; f) a 15. (1) bekezdés d) pontjában szabályozott esetben: szabadulási igazolás; g) a 15. (1) bekezdés e) pontjában szabályozott esetben a szolgáltatási díjhátralékról szóló igazolás vagy kifizetetlen számla; h) a 15. (1) bekezdés f) pontjában szabályozott esetben: ha) a lakóközösség nyertes pályázatáról szóló értesítés hb) a lakóközösség kivitelezővel megkötött megállapodásának másolata hc) a lakástulajdonosra háruló felújítási költségről szóló társasházi közgyűlési határozat másolata, vagy közös képviselő által kiadott igazolás hd) közös képviselő által kiadott igazolás a lakástulajdonos által a felújításhoz önerőként befizetett összegről, ennek hiányában a közös képviselővel kötött megállapodás az önerő megfizetésére vonatkozólag he) a lakóközösség közös képviselője által megadott számlaszám, amelyre a megállapított átmeneti segélyt kell utalni hf) az önkormányzat és a társasház között megkötött támogatási szerződés i) a 15. (1) bekezdés g) pontjában szabályozott esetben: ia) az elemi kárral, tűzkárral sújtott ingatlan tulajdonviszonyát, vagy lakáshasználat jogcímét igazoló okirat vagy annak másolata

6 ib) a kár felmérésben illetékes hatóság véleménye vagy igazolása, tűzkár tényét igazoló tűzvizsgálati igazolás, ic) a helyreállítási költség igazolására szakhatóság véleménye, a helyreállítást vállaló szakember igazolása, valamint a biztosító által kiadott igazolás 4. Temetési segély A Korm. rendelet 32. -ban foglaltakon túl d) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata 5. Gyermekintézményi étkeztetési térítési díj megfizetéséhez nyújtott támogatás, vagyonnyilatkozat a Gyer. 3. sz. melléklete szerint c) az étkeztetést biztosító gyermekintézmény igazolása arról, hogy a gyermekintézmény tanulója, illetve a gyermekintézmény javaslata a támogatás odaítéléséhez 6. Gyermekek átmeneti segélye, vagyonnyilatkozat a Gyer. 3. sz. melléklete szerint c) a 24. (1) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben a kezelőorvos igazolása, vagy gyógyszerköltség, gyógyászati segédeszköz költségének igazolása d) a 24. (1) bekezdés c) pontjában szabályozott esetben a Gyámhivatal határozatának másolata 7. Köztemetés a) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata b) halottvizsgálati bizonyítvány temetést intéző példánya eredetben c) amennyiben a halálesettel kapcsolatban hatósági eljárás indult, rendőrségi temetési engedély eredetben d) hamvasztás esetén nyilatkozat a hamvaszthatóságról, valamint az elhalton lévő nemesfémnek vélt tárgyakról, melyet a bejelentő vagy a hozzátartozó tesz e) ismeretlen elhunyt esetén személyleírást tartalmazó irat f) amennyiben az elhunytat meglévő sírhelybe (Belvárosi Temető, illetve Kiskundorozsmai Temető) kívánják közköltségen temettetni, a sírhely bérlőjének írásbeli hozzájáruló nyilatkozata g) nem kórházi halott esetén boncolás nélküli hamvasztáshoz a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv engedélye Amennyiben az elhunytnak van eltemettetésre köteles hozzátartozója, a fentebb felsoroltak, továbbá: h) jövedelemnyilatkozat i) jövedelemigazolások a Sztv. 10. (2)-(5) bekezdései szerint j) nyilatkozat arról, hogy volt-e az elhunytnak tartási szerződéses jogviszonya, illetve arról, hogy van-e bíróság által tartásra kötelezett személy 8. Méltányosságból biztosított közgyógyellátás c) a havi rendszeres gyógyító ellátásokról kiállított háziorvosi igazolás

7 9. Adósságcsökkentési támogatás A Korm. rendelet 51. -ban foglaltakon túl d) a lakott ingatlan alapterületét hitelt érdemlő módon igazoló irat vagy annak másolata e) az adósságkezelési tanácsadó javaslatát tartalmazó fizetési kapacitás vizsgálata elnevezésű adatlap

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2011. (X.04.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.26.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.27.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 3/2015./II.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 3/2015./II.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat 3/2015./II.27./ önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Általános tájékoztatás. Rendszeres Ellátási Csoport

Általános tájékoztatás. Rendszeres Ellátási Csoport Általános tájékoztatás Rendszeres Ellátási Csoport cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. telefon: 215-1077 / 307, 312, 313, 354; fax: 217-7105 e-mail: humanszolg@ferencvaros.hu - Ferencvárosi jövedelempótló

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelete önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Hatályon kívül helyezte a 10/2015.(VIII.26.) ör. 6. -a. Hatályos 2015.08.26.

Hatályon kívül helyezte a 10/2015.(VIII.26.) ör. 6. -a. Hatályos 2015.08.26. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 10/2015.(VIII.25.) önkormányzati

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben