(Egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Egységes szerkezetben)"

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2011. (X.04.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ban, 32. (3) bekezdésében, 37/A. (3) bekezdésében, 38. (1) bekezdés c) pontjában és (9) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 55/C. (4) bekezdésében, 58/B (2) bekezdésében, 132. (4) bekezdés b)-c) pontjában, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. tv. 34. (3) bekezdésére, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény 18. (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében, 21. (1) bekezdésében, 131. (1) bekezdésében és a 148. (7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el: ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Fejezet 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szociális ellátások tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 3. (3) bekezdése és a gyermekvédelmi támogatások tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4. (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti személyekre, akik Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkeznek. (3) 1 A 26. és a 37. (2) bekezdés vonatkozásában a rendelet hatálya kiterjed a köztemetési költség, vagy jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére kötelezettekre, tekintet nélkül arra, hogy Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén rendelkeznek-e lakcímmel. 1 Módosította a 2/2013.(II.27.) Ö. r. 12. (2) bek. a) pont

2 2 2. (1) E rendelet alkalmazásában a) nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege; b) környezettanulmány (helyzetértékelés): a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló többször módosított évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 56-57/B. -a szerinti helyszíni szemle, amelynek célja a kérelmező szociális, családi és vagyoni viszonyainak ellenőrzése, kötelezettségei teljesítésének vizsgálata. Készítésében a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény szociális munkás családgondozó szakemberei is részt vehetnek; c) elemi kár: időjárással összefüggésbe hozható esemény - különösen árvíz, belvíz, szélvihar, felhőszakadás stb. hatására, valamint tűzeset miatt bekövetkező kár; d) gyermekintézmény: Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő bölcsőde, óvoda, általános iskola, szakiskola, szakmunkásképző és középiskola; e) adósság: a vezetékes gáz, távhő-szolgáltatási, víz és csatornahasználati, szemétszállítási díjtartozás, közösköltség-hátralék, lakbérhátralék, ha a szolgáltatóval, a társasház közös képviselőjével, a lakás kezelését ellátó szervezettel az Önkormányzat keretmegállapodást kötött f) 2 lakbér: a lakásbérleti szerződés alapján a bérlő által fizetett bérleti díj és a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásokért fizetett díj együttes összege. (2) Ahol e rendelet jövedelmet, vagyont, családot vagy háztartást említ, - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a Sztv. 4. -ában meghatározott fogalmakat kell használni. (3) 3 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetén vagyon alatt a Gyvt. 19. (7) bekezdésében meghatározott vagyon fogalmat kell érteni, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban Gyer.) 65. (5)-(7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. KÜLÖNÖS RÉSZ II. Fejezet Szociálpolitikai Kerekasztal 3. (1) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre, amelynek feladata a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepció véleményezése. (2) 4 A Szociálpolitikai Kerekasztal létszáma 11 fő, tagjai: A Közgyűlés Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke, A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Dr. Waltner Károly Otthon igazgatója, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi igazgatója, Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény főigazgatója, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Helyi Fogyatékosügyi Fóruma képviselője, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa képviselője, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-alföldi Régió képviselője, 2 Kiegészítette a 3/2012.(II.29.) Ö. r. 1. -a (hatályos március 1-től) 3 Módosította a 2/2013.(II.27.) Ö. r. 12. (2) bek. b) pont (hatályos február 28-tól) 4 Módosította a 2/2013.(II.27.) Ö. r. 1. -a (hatályos február 28-tól)

3 Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány (ÁGOTA) elnöke, Szegedi Ősz Idősotthon intézményvezetője Humán Közszolgáltatási Tanácsnok Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. (3) A Szociálpolitikai Kerekasztal elnöke a Humán Közszolgáltatási Tanácsnok. 3 (4) A Szociálpolitikai Kerekasztal legalább évente egy alkalommal ülést tart, tagjai határozzák meg működésének rendjét, az üléseket a Szociálpolitikai Kerekasztal elnöke hívja össze. (5) 5 A Szociálpolitikai Kerekasztal működése során az ügyviteli feladatokat a Polgármesteri Hivatal szociális feladatokat ellátó irodája (továbbiakban: Iroda) látja el. III. Fejezet Pénzbeli ellátások Aktív korúak ellátása 4. 6 Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság időtartama alatt rendszeres szociális segélyre jogosult, ha a) benyújtja a legalább 40 %-os mértékű egészségkárosodását, vagy a legalább 50 %-os munkaképesség-csökkenését igazoló szakvéleményt, vagy a rehabilitációs hatóság komplex minősítésére irányuló szakvéleményével igazolja, hogy egészségi állapota nem haladja meg a 60 %-os mértéket. b) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza vagy kizárja, és ezt orvosi véleménnyel igazolja, vagy c) gyermeket vár, és ezt terhesgondozási kiskönyvvel igazolja. 5. (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek (továbbiakban: rendszeres szociális segélyben részesülő) kötelező együttműködése intézményi feltételeit a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Tabán Családsegítő Közösségi Ház, Gyermekjóléti Központ és Dél-Alföldi Regionális Módszertani Családsegítő Szolgálat (továbbiakban Családsegítő Szolgálat) biztosítja. (2) A Családsegítő Szolgálat, mint együttműködésre kijelölt szerv feladatai: a) a rendszeres szociális segélyben részesülőt nyilvántartásba veszi, a nyilvántartásba vétel céljából történő megjelenés elmulasztása esetén kapcsolatfelvételt kezdeményez a jogosulttal. Ha ez sem vezet eredményre, az együttműködési kötelezettség ismételt megszegéséről 15 napon belül értesíti az Irodát, b) a beilleszkedést segítő programról a rendszeres szociális segélyben részesülővel írásban megállapodik, és erről 8 napon belül értesíti az Irodát, c) figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő program teljesülését, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, szükség esetén kezdeményezi a beilleszkedést segítő program módosítását. Amennyiben a beilleszkedést segítő programban foglaltak elmulasztása a rendszeres szociális segélyben részesülő személynek felróható, 5 Módosította a 2/2013.(II.27.) Ö. r. 1. -a (hatályos február 28-tól) 6 Módosítja a 3/2012.(II.29.) Ö. r. 2. -a (hatályos március 1-től)

4 figyelmezteti a jogosultat az együttműködési kötelezettségére, annak ismételt megszegéséről 8 napon belül értesíti az Irodát. (3) Az együttműködési kötelezettség ismételt megszegésére vonatkozó értesítésnek tartalmaznia kell a kötelezettség teljesítésének határidejét, a kötelezettségszegés időpontját, valamint a mulasztás leírását. 6. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő a Családsegítő Szolgálattal és a beilleszkedést segítő programban foglalt más intézménnyel, szervezettel legalább háromhavonta kapcsolatot tart, és az általuk előírt vagy közölt időpontban megjelenik, az előírt programokon részt vesz. (2) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez, mentális és egészségi állapotához igazodva tartalmazhatja az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló, illetve munkavégzésre irányuló felkészítő a) tanácsadáson, a saját erőforrások feltárására irányuló egyéni programokon, és/vagy b) csoportos foglalkozáson való részvételt. (3) A rendszeres szociális segélyben részesülő számára előírható csoportos foglalkozások típusai: a) szocializációs csoportok (izoláció elkerülése, szinten tartás érdekében) b) álláskeresést ösztönző csoportok (önéletrajzírásra, álláskeresésre vonatkozóan). (4) Az egyéni és csoportos beilleszkedést segítő program az alábbi célok elérésére irányul: a) más ellátásra való jogosultság megszerzése, b) szinten tartás, a társadalmi integráció erősítése, c) foglalkoztathatóság javítása, felkészítés álláskeresésre, d) álláskeresés, elhelyezkedés. 4 (5) A Családsegítő Szolgálat beilleszkedést segítő programban foglaltak végrehajtása érdekében más intézménnyel, szervezettel is megállapodást köthet. 7. A rendszeres szociális segélyben részesülő részéről az együttműködési kötelezettség felróható megszegésének minősül, ha: a) a Családsegítő Szolgálatnál nyilvántartásba vétel céljából a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem jelenik meg, b) a beilleszkedést segítő programról a Családsegítő Szolgálattal nem köt írásos megállapodást, c) a megállapodásban foglalt időpontokban a Családsegítő Szolgálatnál nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja, d) a Családsegítő Szolgálat munkatársának a szociális helyzetéről való tájékozódását akadályozza, e) a beilleszkedést segítő programban foglaltakat nem teljesíti. 8. Nem minősül felróhatónak az együttműködési kötelezettség megszegése, ha a jogosult akadályoztatását a Családsegítő Szolgálat felé az együttműködési időpontot követő 8 napon belül jelzi, és hitelt érdemlő módon igazolja.

5 5 Lakásfenntartási támogatás Lakbértámogatás 11. (1) Lakbértámogatásra jogosult az a szociális alapon bérbe adott lakás bérlője, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum két és félszeresét, és a háztartás nem rendelkezik vagyonnal - feltéve, hogy az általa bérelt lakás nagysága a (2) bekezdésben szabályozott, a háztartás létszáma szerinti elfogadható mértékét nem, vagy legfeljebb egy kategóriával haladja meg. Lakbértámogatás ugyanazon lakásban csak egy bérlőnek adható, függetlenül a bérlőtársak számától. (2) A bérlő által lakott lakás elfogadható nagyságának kategóriái: a) egyedül élő személy vagy kétszemélyes háztartás esetén legfeljebb 2 lakószoba, b) háromszemélyes háztartás esetén legfeljebb 2,5 lakószoba, c) 4-5 személyes háztartás esetén legfeljebb 3 lakószoba, d) ha 5 személynél több lakik a háztartásban, a c) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 0,5 lakószoba. (3) Az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem számításánál a Sztv. 38. (2a) - (2c) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni. 12. (1) A lakbértámogatás egy havi összege a) a bérleti díj 33 %-a, ha a jogosult által bérelt lakás nagysága a 11. (2) bekezdés szerinti mértéket nem haladja meg, b) a bérleti díj 22 %-a, ha a jogosult által bérelt lakás nagysága a 11. (2) bekezdés szerinti mértéket egy kategóriával meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2.500,- Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra felfelé kerekítve kell meghatározni. (2) 9 A lakbértámogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától a lakásbérleti szerződés érvényességéig, de legfeljebb egy évre kell megállapítani. A jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban nyújtható be. Ha az ismételt megállapítás iránti kérelmet a korábbi jogosultság megszűnésének hónapjában, vagy azt megelőzően nyújtották be, az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő hónap első napjától kell megállapítani. (3) 10 Ha a lakbértámogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, a bérleti jogviszony megszűnik, vagy a jogosult meghal, a támogatás folyósítását a változás, illetve a haláleset hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni. 7 Hatályát veszti a 3/2012.(II.29.) Ö. r a alapján március 1-től 8 Hatályát veszti a 3/2012.(II.29.) Ö. r a alapján március 1-től 9 Módosítja a 3/2012.(II.29.) Ö. r. 3. -a (hatályos március 1-től) 10 Kiegészítette a 3/2012.(II.29.) Ö. r. 4. -a (hatályos március 1-től)

6 6 (4) 11 A lakbértámogatást tárgyhónap 15-ig az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. számlájára kell utalni. 13. (1) Nem jogosult lakbértámogatásra az a bérlő, aki a (2) bekezdésében foglalt esetek kivételével életvitelszerűen nem tartózkodik a lakásban, vagy aki a lakás hasznosításával jövedelemhez jut, vagy költségelvű, illetve piaci alapú lakbért fizet, továbbá aki a lakásába nem jogszerűen fogad be másik személyt. (2) A lakbértámogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a bérlő azért van távol, mert a) gyógykezelésben részesül, b) katonai szolgálatot teljesít, c) a lakóhelyén kívül dolgozik és ott nincs állandó lakása, d) a lakóhelyén kívül végzi tanulmányait, e) szabadságvesztés büntetését tölti, f) az épület vagy a lakás karbantartásával, felújításával, helyreállításával, átalakításával, bővítésével vagy korszerűsítésével kapcsolatos munkák miatt a lakást rendeltetésszerűen, átmenetileg nem tudja használni, g) 12 üdül, vagy családi, illetve egészségügyi körülményei ezt indokolttá teszik, és ezt hitelt érdemlő módon bizonyítja. (3) 13 A lakbértámogatás megszüntetéséről kell rendelkezni, ha a jogosult bejelentése vagy hivatalból észlelt változás esetén elrendelt felülvizsgálat alapján a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy a felülvizsgálatot elvégezni nem lehetett. (4) 14 A lakbértámogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén a Sztv ában foglaltakat kell alkalmazni. Átmeneti segély Kérelemre, alkalmanként pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában átmeneti segély állapítható meg: a) az egyedül élő személynek, amennyiben havi jövedelme a nyugdíjminimum kétszeresét, illetve a 15. (1) bekezdés g) pontjában szabályozott esetben a nyugdíjminimum két és félszeresét, b) a családban élő személynek, ha az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum másfélszeresét, illetve a 15. (1) bekezdés g) pontjában szabályozott esetben a nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg, és az egyedül élő személy, illetve a családban élő személyek vagyonnal nem rendelkeznek. 15. (1) Alkalmanként átmeneti segély adható a) a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belül bekövetkezett, előre láthatóan tartós jövedelemcsökkenés esetén; 11 Kiegészítette a 3/2012.(II.29.) Ö. r. 4. -a (hatályos március 1-től) 12 Módosítja a 3/2012.(II.29.) Ö. r a (hatályos március 1-től) 13 Módosította és a bekezdéseket átszámozta a 2/2013.(II.27.) Ö. r. 2. -a (hatályos február 28-tól) 14 Kiegészítette a 3/2012.(II.29.) Ö. r. 5. -a (hatályos március 1-től) 15 Módosította a 2/2013.(II.27.) Ö. r. 3. -a (hatályos február 28-tól)

7 7 b) gyógyszerköltségek, gyógyászati segédeszközök támogatásaként, kórházi kezelés, vagy egyéb, egészségi állapot miatt jelentkező váratlan kiadás esetén; c) haláleset miatt bekövetkezett, a temetéssel kapcsolatos többletköltségek enyhítésére; d) szabadságvesztés büntetéséből egy hónapnál nem régebben szabadult személynek, ha börtönkeresményéből a szükséges kiadásai nem fedezhetők; e) 16 ha lakásfenntartással összefüggő alkalmankénti jelentős kiadások következtében (pl. tüzelővásárlás, kimagaslóan magas fűtési számla, stb.) a kérelmező pénzbeli segítségre szorul, vagy közüzemi szolgáltatóknál, közös költség címén fennálló hátralékok rendezéséhez, előrefizetős áramfogyasztást mérő készülék működtetéséhez, illetve, ha közüzemi díjhátralék miatt adósságkezelési szolgáltatásra jogosult, a megállapított önrész megfizetéséhez; f) Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának támogatása című pályázatot nyert társasházban élő lakástulajdonos lakásának felújítási költségére, amennyiben a vállalt önerőt még nem fizette be; g) 17 ha elemi kár következtében lakhatását biztosító ingatlan és ingósága megrongálódott, és helyrehozatali költségének teljesítése átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja létfenntartását veszélyezteti; h) egyéb súlyos krízishelyzet megoldásához. (2) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, közüzemi szolgáltatóknál vagy közös költség címén fennálló hátralékokra nyújtott átmeneti segély abban az esetben állapítható meg, ha a hátralék a kérelmező vagy a kérelemben feltüntetett családtagja nevén szerepel. (3) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott átmeneti segély ugyanazon lakásra csak egy lakástulajdonosnak és egy nyertes pályázatra csak egy alkalommal állapítható meg, függetlenül a lakás tulajdonosainak számától és a tulajdonos személyének változásától, feltéve, hogy a kérelem a nyertes pályázatról szóló értesítést követően a vállalkozói szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül került benyújtásra. Kivételes méltánylást érdemlő esetben akkor is megállapítható, ha a kérelem a vállalkozói szerződés megkötésétől számított 6 hónapon túl került benyújtásra, de az önkormányzat és a társasház között megkötött támogatási szerződés megkötésétől vagy annak módosításától számított 6 hónap még nem telt el. (4) Az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott átmeneti segély ugyanazon lakásra és ugyanazon elemi kárra egy alkalommal állapítható meg. (5) Árvíz vagy belvíz okozta károkra igényelt átmeneti segélyt akkor lehet az (1) bekezdés g) pontja szerint elbírálni, ha a kérelmet a kihirdetett árvíz- vagy belvíz-védekezési készültség ideje alatt és azt követő 60 napon belül nyújtották be. Egyéb elemi kár esetén a kérelem benyújtásának határideje a káresemény bekövetkeztét követő 60 nap. 16 Módosítja a 3/2012.(II.29.) Ö. r. 6. -a (hatályos március 1-től) 17 Módosította a 2/2013.(II.27.) Ö. r. 12. (2) bek. c) pontja (hatályos február 28-tól

8 16. (1) 18 Az alkalmanként adott átmeneti segélyek összege a 15. (1) bekezdés f) és g) pontjában szabályozott eset kivételével egyedül élő kérelmezőnként, illetve családonként a gyermekek átmeneti segélyével együtt egy naptári évben legfeljebb ,- Ft lehet. (2) A 15. (1) bekezdés f) pontjában szabályozott esetben a segély összege legalább ,- Ft, legmagasabb összege az egyéb indokkal adott alkalmankénti átmeneti segélyekkel (a gyermekek átmeneti segélyét is beleértve) együtt egyedül élő kérelmezőnként, illetve családonként egy naptári évben legfeljebb ,- Ft lehet, azonban nem lehet magasabb a vállalt és meg nem fizetett önerő összegénél. (3) A 15. (1) bekezdés g) pontjában szabályozott esetben a segély összege legalább ,- Ft, legfeljebb ,- Ft, ugyanakkor nem lehet magasabb, mint a helyreállítási költség 90%-a és a biztosító által fizetett kártérítés különbsége. 17. (1) Ha a rendelet másként nem rendelkezik, az átmeneti segélyt a kérelmező által megjelölt tartózkodási helyre kell utalni. Krízishelyzet, továbbá hajléktalan személyek esetében pénztári kifizetést lehet alkalmazni. (2) A 15. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, közüzemi szolgáltatóknál vagy közös költség címén fennálló hátralékokra nyújtott átmeneti segélyt a közüzemi szolgáltatóhoz, illetve a társasház közös képviselője által megadott számlaszámra kell utalni. (3) A 15. (1) bekezdés f) pontja szerint megállapított átmeneti segélyt - a kérelmező által bemutatott önerő megfizetésére vonatkozó megállapodás megkötését követően - a társasház közös képviselője által megadott számlaszámra kell utalni. Temetési segély 18. (1) Temetési segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott (továbbiakban: eltemettető), és a kérelmet a temetést (hamvasztást) követő 2 hónapon belül terjesztette elő. (2) 19 Az elhunyt eltemettetéséhez temetési segély csak egy alkalommal állapítható meg. (3) Temetési segélyre jogosult az eltemettető, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum háromszorosát nem haladja meg és vagyonnal a kérelmező, illetőleg családja nem rendelkezik. (4) A temetési segély mértéke az alábbi jövedelemkategóriák szerint alakul: a nyugdíjminimum testtemetés hamvasztás másfélszereséig ,-Ft ,-Ft háromszorosáig ,-Ft ,-Ft (5) Nem állapítható meg temetési segély, ha az elhunyt temetése közköltségen történt. 18 Módosította a 2/2013.(II.27.) Ö. r. 4. -a (hatályos február 28-tól) 19 Módosította a 3/2012.(II.29.) Ö. r. 7. -a (hatályos március 1-től) 8

9 9 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 19. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás fajtái: a) önkormányzat által tárgyév május hónapjában biztosított, a Gyvt. 20/A. -a szerint meghatározott összegű egyszeri támogatás azok részére, akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév május 1-jén fennáll, b) gyermekintézményi étkeztetési térítési díj megfizetéséhez nyújtott támogatás, c) gyermekek átmeneti segélye, d) Gyermekintézményi étkeztetési térítési díj megfizetéséhez nyújtott támogatás (1) A gyermekintézményben - napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetés térítési díjának megfizetésére a szülő, gyám (továbbiakban: törvényes képviselő) köteles. (2) A gyermekintézményi étkeztetési térítési díj megfizetéséhez nyújtott támogatás (továbbiakban: térítési díj támogatás) adható, ha a) a törvényes képviselő saját háztartásában gyermekintézményi ellátást igénybe vevő kiskorú gyermeket nevel, aki nem áll átmeneti vagy tartós nevelésben, vagy olyan fiatal felnőttet nevel, aki középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul; b) a Gyvt. 19. (4) bekezdése szerinti család ba) nem rendelkezik vagyonnal, és bb) az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét, továbbá bc) önhibáján kívül eső okból olyan rendkívüli szociális nehézséggel terhelt életkörülmények között él, mely miatt a gyermek(ek) megfelelő élelmezésének biztosítása veszélyben van. 21. (1) 21 A térítési díj támogatásra jogosító időszak (továbbiakban: jogosultsági időszak) a) bölcsőde esetén legfeljebb egy év, b) köznevelési intézmény (óvoda, iskola) esetén legfeljebb tíz hónap (szeptember 1-től június 30-ig) (2) 22 A térítési díj támogatást a törvényes képviselő kérelme alapján és az (1) bekezdésben foglalt időszak figyelembevételével, de legfeljebb a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani. (3) 23 A térítési díj támogatás havi összege a) gyermekenként a b) pontban foglalt kivételével 3.000,- Ft, mely összeget 1.500,-Ftra kell módosítani - amennyiben a gyermek részére a gyermekintézmény 50 %-os normatív étkezési kedvezményt állapít meg a normatív étkeztetési kedvezmény megállapítását követő hónap első napjától. 20 Hatályát veszti a 3/2012.(II.29.) Ö. r a alapján március 1-től 21 Módosította a 2/2013.(II.27.) Ö. r. 5. -a (hatályos február 28-tól) 22 Módosította a 2/2013.(II.27.) Ö. r. 5. -a (hatályos február 28-tól) 23 Módosítja a 3/2012.(II.29.) Ö. r. 8. -a (hatályos március 1-től)

10 10 b) gyermekenként 1.500,- Ft, ha a gyermek részére a gyermekintézmény 50 %-os normatív étkezési kedvezményt állapít meg. Ezt az összeget 3.000,-Ft-ra kell módosítani a megszűnés hónapjának első napjától, amennyiben a gyermek 50 %-os normatív étkezési kedvezményre való jogosultsága megszűnik. (4) A térítési díj támogatás összegének szempontjából a jogosultsági időszak alatt minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. (5) 24 A térítési díj támogatás a jogosultsági időszak alatt havonta az adott hónap első munkanapján kerül átutalásra, a) az önkormányzat által fenntartott bölcsődék esetében a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi; b) az önkormányzat által fenntartott óvodák és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolák, szakiskolák, szakmunkásképző- és középiskolák esetében a Nevelési-oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (továbbiakban: NGSZ); c) nem önkormányzati és nem állami fenntartású gyermekintézmények esetében az intézmény számlaszámára (1) Ha a térítési díj támogatásra jogosult gyermek a jogosultsági időszak alatt Szeged közigazgatási területén intézményt vált, az a) önkormányzat vagy az állami intézményfenntartó központ által fenntartott gyermekintézmény köteles a változást az NGSZ felé jelezni a térítési díj támogatás átvezetése érdekében, ha a gyermek ugyancsak önkormányzati, vagy állami fenntartású új étkeztető gyermekintézménybe jár. Ha az új étkeztető gyermekintézmény nem önkormányzati vagy állami fenntartású, a még fel nem használt térítési díj támogatást vissza kell utalni az önkormányzat elszámolási számlájára, és az új gyermekintézményre vonatkozó térítési díj támogatásról új kérelem alapján kell dönteni; b) nem önkormányzati és nem állami fenntartású gyermekintézmény esetén, a még fel nem használt térítési díj támogatást minden esetben vissza kell utalni az önkormányzat számlájára. Az új gyermekintézményre vonatkozó térítési díj támogatásról új kérelem alapján kell dönteni. (2) A jogosultsági időszak alatt folyósított térítési díj támogatásból fel nem használt összeget az (1) bekezdésben szereplő intézmény az időszak lejártát követően 30 napon belül visszautalja az önkormányzat elszámolási számlájára a gyermek nevének, szülője nevének és lakcímének feltüntetésével. (3) Amennyiben a kedvezményezett gyermek törvényes képviselője az étkeztetést nem igényli meg, vagy a normatív étkezési kedvezményben változás történt, az (1) bekezdésben szereplő intézmény köteles azt a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül írásban bejelenteni az Irodához. (4) A térítési díj támogatás megszüntetéséről kell rendelkezni, ha a) a kedvezményezett gyermek törvényes képviselője az étkeztetést nem igényli meg, b) a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe kerül, c) a gyermek Szeged közigazgatási területén kívül eső gyermekintézménybe kerül, d) a törvényes képviselő szegedi lakcíme megszűnik, e) a törvényes képviselő bejelentése vagy hivatalból észlelt változás esetén elrendelt felülvizsgálata alapján a jogosultság feltételei már nem állnak fenn vagy a felülvizsgálatot elvégezni nem lehetett, 24 Módosította a 2/2013.(II.27.) Ö. r. 5. -a (hatályos február 28-tól) 25 Módosította a 2/2013.(II.27.) Ö. r. 6. -a (hatályos február 28-tól)

11 11 f) a kedvezményezett gyermek a Gyvt. alapján 100 %-os normatív étkezési kedvezményre szerzett jogosultságot, g) a gyermekintézmény jelzése szerint a kedvezményezett gyermek bölcsődei, óvodai nevelése vagy tanulói jogviszonya megszűnt. 23. Gyermekek átmeneti segélye A szülő, törvényes képviselő kérelmére, alkalmanként pénzbeli ellátás formájában gyermekek átmeneti segélye állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét és a családnak vagyona nincs (1) Gyermekek átmeneti segélye a) várandós anya gyermekének fogadására, gyermek beiskolázására, tandíjra, tankönyv és tanszervásárlás kiadásaira, tavaszi, téli ruhanemű pótlásához, a gyermek megnövekedett élelmezési költségére, illetve egyéb - a gyermeket érintő - nagyobb összegű, nem várt és indokolt kiadásokra; b) táplálékallergiája vagy más alapbetegsége miatt speciális diétára szoruló, vagy rendszeresen gyógyszert fogyasztó gyermek egészségi állapotához igazodó étkeztetése, gyógyszerköltségének csökkentése érdekében; c) a Gyámhivatal által nevelésbe vett gyermekkel való kapcsolattartásra, a nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülése érdekében a törvényes képviselőnek, a c) pontban foglalt esetben a kapcsolattartásra jogosult szülő részére adható. (2) 27 A gyermekek átmeneti segélyének összege családonként a 15. (1) bekezdés a), b), c), d) e) és h) pontja alapján nyújtott átmeneti segélyekkel együtt egy naptári évben legfeljebb ,- Ft lehet. (3) 28 A gyermekek átmeneti segélyét a kérelmező által megjelölt tartózkodási helyre, az NGSZ-hez vagy a gyermekintézményhez kell utalni. Krízishelyzet esetén pénztári kifizetést lehet alkalmazni Módosítja a 3/2012.(II.29.) Ö. r. 9. -a (hatályos március 1-től) 27 Módosította a 2/2013.(II.27.) Ö. r. 7. -a (hatályos február 28-tól) 28 Módosította a 2/2013.(II.27.) Ö. r. 7. -a (hatályos február 28-tól) 29 Hatályát veszti a 3/2012.(II.29.) Ö. r a alapján március 1-től

12 IV. Fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés A Sztv. 48. (3) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelező jogerős határozat kézhezvételét követő 30 napon belül benyújtott kérelemre, méltányosságból engedélyezheti: a) a köztemetés költségének részletekben történő törlesztése, ha az eltemettetésre köteles személy aa) ab) 12 egyedülélő és havi jövedelme a nyugdíjminimum háromszorosát nem éri el, vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum két és félszeresét nem éri el, b) a köztemetés költségének legfeljebb 60%-kal történő csökkentése, ha az eltemettetésre köteles személy ba) egyedülélő és havi jövedelme a nyugdíjminimum két és félszeresét nem éri el, vagy bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum kétszeresét nem éri el, c) a köztemetés költségének elengedése, ha az eltemettetésre köteles személy ca) egyedülélő és havi jövedelme a nyugdíjminimum kétszeresét nem éri el, vagy cb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum másfélszeresét nem éri el. Méltányosságból biztosított közgyógyellátás 27. (1) A jövedelmi viszonyai alapján közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg méltányosságból annak a személynek, aki a társadalombiztosítási támogatásba befogadott a) járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerek ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is, b) egyes, külön jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök, ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is, valamint azok javítása és kölcsönzése, továbbá c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátások költségét létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. (2) Méltányosságból biztosított közgyógyellátásra jogosult az a) az egyedül élő személy, akinek aa) a havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, feltéve, hogy a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) meghaladja a nyugdíjminimum 15 %-át, ab) a havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát, feltéve, hogy a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri a nyugdíjminimum 25 %-át, 30 Módosította a 2/2013.(II.27.) Ö. r. 8. -a (hatályos február 28-tól)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról

Kazincbarcika Város Önkormányzata 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról Kazincbarcika Város Önkormányzata 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben