Tervezet. a területi monitoring rendszer feladat-és hatásköréről, szervezeti és működési rendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tervezet. a területi monitoring rendszer feladat-és hatásköréről, szervezeti és működési rendjéről"

Átírás

1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/6063/2009. Tervezet a területi monitoring rendszer feladat-és hatásköréről, szervezeti és működési rendjéről Budapest, augusztus jóváhagyta:

2 EGYEZTETÉSI LAP 1. Az egyeztetés alapadatai szakmapolitikai egyeztetés időpontja: honlapon való közzététel időpontja: közigazgatási egyeztetésre megküldés: közigazgatási egyeztetés lezárása: államtitkári értekezlet időpontja: kormányülés időpontja: 2. Az egyeztetésben részt vevők munkaterv szerint ténylegesen 2.1 A kormány ügyrendje alapján észrevételezésre jogosultak, jogszabály alapján egyetértési joggal rendelkezik intézmény egyetért nem ért egyet nem adott véleményt MeH IRM PM 2.2. A Kormány ügyrendje vagy jogszabály alapján véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet nem adott véleményt EÜM FVM HM KHEM KVVM KÜM OKM ÖM SzMM PTF TNM TPF TNM 2.3. Egyéb állami szervek Intézmény egyetért nem ért egyet nem adott véleményt KSH Állampolgári Jogok OGY biztosa Adatvédelmi Biztos észrevétele fenn észrevétele fenn észrevétele fenn maradt maradt maradt jóváhagyta: 2

3 Jövő Nemzedéke OGY Biztos 2.4. Társadalmi szervezetek Intézmény egyetért nem ért egyet nem adott véleményt Ágazati Párbeszéd Bizottság Regionális Fejlesztési Tanácsok Balaton Fejlesztési Tanács Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács észrevétele fenn maradt jóváhagyta: 3

4 1. Az előterjesztés célja ÖSSZEFOGLALÓ 1.1.A kormány-előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél Az Országgyűlés, a Kormány, valamint az országos és térségi szereplők döntéseinek elősegítése a társadalmi-gazdasági térbeli folyamatok, az ágazati és területi tervek hatásának monitoringozásával. 1.2.A kormány-előterjesztés szükségességének okai A közpolitikai cél elérése érdekében olyan területi monitoring rendszer kialakítása, amely országos, regionális, megyei, kistérségi szinten, valamint az Országos Területfejlesztési Koncepcióban (OTK) meghatározott kiemelt térségekre, egyéb területekre rendszerszerűen elemzi és értékeli a területi folyamatok alakulását, a fejlesztések hatását, valamint vizsgálja a területi tervek és a fejlesztési tervek területi tartalmát. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 27. (1) bekezdés h) pontja értelmében a Kormánynak rendeletben kell szabályoznia a területi monitoring rendszer feladat- és hatáskörét, szervezeti és működési rendjét. Az előterjesztés a Tftv. 7. j) pontjában lévő kormányzati feladat végrehajtását segíti. A területi monitoring rendszer kialakítása a területfejlesztési célok érvényesítését szolgáló intézmény - és eszközrendszer fejlesztési irányai között, az OTK-ban is szerepel. 1.3.Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása Az érintett közfeladatok: A társadalom tájékoztatása a területfejlesztési politika hatásairól. A fejlesztéspolitikai programok hatékonyabb tervezése, végrehajtása. A területfejlesztési intézményrendszer korszerűsítése, megszilárdítása. A területfejlesztés és területrendezés szabályozási rendszerének tovább fejlesztése. 2. Az igénybe vett eszközök A Korm. rendelet megalkotására a Tftv-ben kapott felhatalmazás alapján kerül sor. A jogszabály tervezet elfogadása és végrehajtása biztosítja, hogy az elemzés és értékelés segítse elő a területfejlesztési politika érvényesítését, irányainak és beavatkozási területeinek, területi fókuszainak meghatározását és területi hatásainak mérhetőségét. Támogatja az OTK-ban megfogalmazott hosszú, illetve középtávú területpolitikai célok előrehaladásának megfigyelését, a területrendezési tervek érvényesülésének vizsgálatát, a területfejlesztést közvetve és közvetlenül szolgáló állami támogatási rendszerek hatékonyságának területi szempontú értékelését, a területi célkitűzések ágazati politikákba történő integrációját, az ország térségei fejlődésének folyamatos nyomon követését és értékelését. A Kormány létrehozza a területi monitoring rendszert, azonban ez új szervezet létrehozásával nem jár, tekintettel arra, hogy a monitoring rendszerrel kapcsolatos feladatokat a fejlesztési tanácsok látják el a már meglévő szervezeti struktúrával. jóváhagyta: 4

5 2.2. egyéb intézkedés Az előterjesztés egyéb kormányzati lépéseket nem igényel alternatívák A megalkotott jogszabály tervezet el nem fogadása hátráltatja a kiemelt globális és országos kihívások következményeinek, a várospolitika és városfejlődés alakulásának, a leghátrányosabb és a hátrányos helyzetű térségek, települések, kiemelt és speciális térségek fejlődési folyamatainak, változásainak, a kiemelt, államilag támogatott fejlesztések területi hatásainak és eredményeinek, valamint a határon túli magyarok lakta területek és települések helyzetének és fejlődésének összehasonlító területi értékelését. 3. Kormányprogramhoz való viszony A Magyar Köztársaság Kormányának Új Magyarország Szabadság és Szolidaritás programja FEJLŐDŐ, SIKERES KÖZTÁRSASÁG fejezet, TERÜLETFEJLESZTÉS ESÉLYTEREMTŐ MODERNIZÁCIÓ című része utal rá, hogy 2007-től kezdődően soha nem tapasztalt fejlesztési források nyílnak meg Magyarország számára. A kormányprogramban megfogalmazottak szerint a hátrányos helyzetű térségek eredményes és hatékony fejlesztése érdekében az alapvető és ösztönző fejlesztési feltételek megteremtése és az elmaradott térségek és települések fejlesztését szolgáló célok kijelölése mellett, olyan hatékony intézményrendszert, egységes irányítási és monitoring rendszert kell kiépíteni, ami biztosítja a fejlesztési források lehető leghatékonyabb, a modernizációt szolgáló felhasználását. 4. Előzmények, kapcsolódások Az előterjesztés kapcsolódik a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (XII. 28.) Korm. rendelethez, amely szabályozza a területi reálfolyamatok mérésének alapjául szolgáló Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) működését. Az említett Korm. rendelet módosításának munkái jelenleg folyamatban vannak. A TeIR működtetése biztosított, amely információszolgáltatási rendszer a területi monitoring és értékelő tevékenységek ellátásához szükséges adatköröket, és információkat biztosítja. 5. Európai uniós kapcsolódások Az utóbbi másfél évtizedben Európában megnőtt az igény mind szakmai, mind társadalmi oldalról a regionális politika hatásának területi értékelésére. Közösségi szinten a legfontosabb területi értékelés, az Európai Bizottság által háromévente elkészített ún. Kohéziós Jelentés. A területi szempontú értékelések egy speciális típusa a területi hatásértékelés. A lényegesebb állomások: - a területi hatásértékelést (TIA) először az 1999-ben elfogadott Európai Területfejlesztési Perspektíva (ESDP) említi; - az ESPON (European Spatial Planning and Observation Network) Európai Tervezési Megfigyelő Hálózat Program olyan interregionális program, amely tanulmányokkal, kutatásokkal segíti a jóváhagyta: 5

6 2013-as kohéziós politikát, ezen belül többek között a Területi Agenda végrehajtását és az azt megalapozó Területi Állapot és Perspektívák című dokumentum kidolgozását. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Az előterjesztést az OGY nem tárgyalja. 7. Társadalmi egyeztetés 8. Vitás kérdések 9. Az előterjesztés kommunikációja Javasolt-e az előterjesztés kommunikációja? Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató További szakmai programok szervezése További lakossági tájékoztatás A kormányzati kommunikáció tartalma (sajtózáradék): Igen / nem? Igen Nem Igen Nem Nem Nem Az előterjesztő részéről nyilatkozni fog: Következik-e kommunikációs kényszer a döntésből? Nem Milyen fogadtatása várható az előterjesztésnek, érintett társadalmi gazdasági csoportok és várható reakciójuk Részletes kommunikációs terv: A tájékoztatási célú szakmai és lakossági programok kifejtését tartalmazó kommunikációs terv. Célcsoport, fő üzenet, konfliktus mezők, tervezett időtartam, eszközrendszer és anyagi ráfordítás. jóváhagyta: 6

7 I. A végrehajtás feltételei HATÁSVIZSGÁLATI LAP A végrehajtás feltételei rendelkezésre állnak. II. A társadalmi hatások összefoglalása A kiegyensúlyozott társadalmi fejlődést, a hátrányos helyzetű csoportok és térségek felzárkóztatását szolgálhatják a területi monitoring rendszerből nyerhető, a társadalmi folyamatokra vonatkozó információk, amelyek összevetve a támogatások területi eredmény- és hatásértékelésével elősegíthetik a társadalmi problémák új típusú, integrált szemléletű kezelését, valamint a társadalmi, intézményi és szervezetfejlesztési beavatkozások területi összehasonlíthatóságát, területi fókuszainak meghatározását, területi eredményeinek és hatásainak összehasonlító elemzését. III. Társadalmi költségek a) A vállalkozások pénzügyi terhei Az előterjesztés nem jelent terhet a vállalkozásoknak. b) A háztartások pénzügyi terhei Az előterjesztés nem jelent terhet a háztartásoknak. c) Az előterjesztéssel érintett valamely konkrét társadalmi csoport terhei Az előterjesztés nem befolyásolja a társadalmi csoportok terheit. d) Hatékonysági és versenyképességi költségek Az előterjesztés szerint kidolgozandó területi monitoring rendszer támogatja az OTK-ban megfogalmazott hosszú, illetve középtávú területpolitikai célok, valamint a területrendezési tervek érvényesítésének vizsgálatát, a területfejlesztést közvetve szolgáló állami támogatási rendszerek hatékonyságának és hatásosságának területi szempontú eredmény- és hatásértékelését, a területi célkitűzések ágazati szakpolitikákba történő integrációjának vizsgálatát, az ország térségei fejlődésének folyamatos nyomon követését és értékelését. e) Az előterjesztés adminisztratív terhei Az előterjesztés többlet adminisztratív teherrel nem jár. IV. Költségvetési hatások jóváhagyta: 7

8 A forrást az NFGM biztosítja, a terület és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) központi fejlesztési feladatok sorának terhére. V. Egészségügyi hatások Az előterjesztésnek egészségügyi hatása nincs. VI. Környezeti hatások Az előterjesztésnek környezeti hatása nincs. jóváhagyta: 8

9 HATÁROZATI JAVASLAT A Kormány megtárgyalta és elfogadta a területi monitoring rendszer feladat- és hatáskörének, szervezeti és működési rendjének szabályozásáról szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés mellékletét képező kormányrendeletnek a Magyar Közlönyben történő kihirdetését. jóváhagyta: 9

10 Melléklet az NFGM/6063//2009. számú előterjesztéshez A Kormány /2009. (. ) Korm. rendelete a területi monitoring rendszer feladat- és hatásköréről, szervezeti és működési rendjéről A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 27. -a (1) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a következőket rendeli el: 1. A területi monitoring rendszer célja, hogy: a) hiteles, megbízható, összehasonlítható, ellenőrizhető, a tervezésbe és a döntéshozatalba visszacsatolható információt szolgáltasson: aa) a területi folyamatok alakulásáról; ab) az ország és régiói európai térbe való integrációjáról; ac) a területfejlesztési politika érvényesüléséről; ad) a területrendezési tervek hatásairól; ae) a térségek fejlődését befolyásoló fejlesztési koncepciókról, programokról; af) a térségekre jutó támogatásokról, azok eredményeiről és hatásairól; ag) a területfejlesztés és rendezés intézmény- és eszközrendszeréről; b) segítse elő: ba) a területfejlesztési politika céljainak érvényesítését, elemzését, értékelését, felülvizsgálatát; bb) az egyéb ágazati koncepciók és programok területi szempontok alapján történő kidolgozását; bc) a területfejlesztés - és rendezés intézmény- és eszközrendszerének működését, korszerűsítését; bd) a területfejlesztési koncepciók és programok végrehajtását, valamint területrendezési tervek érvényesítését; c) erősítse a fejlesztéspolitika területi kohézióhoz és térségi versenyképességhez való hozzájárulását; d) folyamatosan, közérthetően és hitelt érdemlően tájékoztassa a nyilvánosságot. 2. (1) A területi monitoring rendszer feladat- és hatásköre kiterjed: a) az alábbi, évente elvégzendő elemző feladatokra: aa) az ország és térségei helyzetét bemutató jelentés összeállítására; ab) a területfejlesztést közvetlenül és közvetetten szolgáló hazai, az Európai Unió által társfinanszírozott, valamint egyéb nemzetközi pénzeszközök felhasználását bemutató jelentés összeállítására; ac) a nemzetközi és a határmenti területfejlesztési és területrendezési tevékenységet bemutató jelentés összeállítására; b) az alábbi, több év folyamatait bemutató értékelő feladatokra: jóváhagyta: 10

11 ba) az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika, valamint a területrendezési tervek érvényesítésének hatásait bemutató több éves jelentés összeállítására; bb) a területfejlesztést közvetlenül és közvetetten szolgáló hazai, és az Európai Unió által társfinanszírozott, valamint egyéb nemzetközi pénzeszközök felhasználását bemutató több éves jelentés összeállítására; bc) a nemzetközi és a határmenti területfejlesztési és területrendezési tevékenységet bemutató több éves jelentés összeállítására; c) az alábbi nemzeti fejlesztési koncepciók folyamatos, valamint nemzeti fejlesztési programok előzetes, közbülső és utólagos területi szempontú értékelésére: ca) az Országos Fejlesztési Koncepció; cb) a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (Új Magyarország Fejlesztési Terv); cc) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv; cd) a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv; ce) a nemzeti ágazati szintű koncepciók; cg) a nemzeti ágazati szintű programok; d) az alábbi különböző szintű területfejlesztési koncepciók folyamatos, valamint a különböző szintű területfejlesztési programok előzetes, közbülső és utólagos értékelésére, valamint az előzetes és közbülső értékelés alapján felülvizsgálatuk kezdeményezésére: da) az Országos Területfejlesztési Koncepció; db) a térségi fejlesztési koncepció, valamint térségi fejlesztési program; dc) a regionális fejlesztési koncepció, valamint regionális fejlesztési program; de) a megyei területfejlesztési koncepció, valamint megyei területfejlesztési program; df) a kistérségi fejlesztési koncepció, valamint kistérségi fejlesztési program. e) az alábbi területrendezési tervek folyamatos értékelésére; ea) az Országos Területrendezési Terv; eb) a kiemelt térség területrendezési terve; ec) a megyei területrendezési terv. (2) A területi monitoring rendszer hatálya kiterjed az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fejlesztési koncepciók és programok előzetes és közbülső területi szempontú értékelése alapján ezen fejlesztési tervek felülvizsgálatának kezdeményezésére. 3. (1) A területi monitoring rendszer működéséhez szükséges adatokat és információkat az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) biztosítja. (2) A területi monitoring rendszer működéséhez szükséges adatokat és információkat, valamint az arra épülő nyomon követés, mérés, elemzés, értékelés módszertani eszközkészletét, rendszer- és folyamatmodelljét, szakértői és információtechnológiai rendszerét a Területi Megfigyelő és Értékelő Rendszer (T-MER) tartalmazza. jóváhagyta: 11

12 (3) A 2. -ban meghatározott hatáskörben, az (1) és (2) bekezdés alapján elkészített anyagok legfontosabb megállapításait jelentésbe kell foglalni. (4) A jelentéseket mind papír alapon, mind a TeIR. honlapján elektronikus formában nyilvánosságra kell hozni és meg kell őrizni. (5) A területi monitoring rendszer működtetése, valamint a 2. alapján elkészítendő elemzések, értékelések kidolgozása, valamint jelentésbe foglalása a területfejlesztésért és a területrendezésért felelős miniszter feladata. A miniszter munkáját a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság segíti, amely a mindenkor érvényes közhasznú keret-megállapodás alapján megkötött éves közhasznú szerződésben rögzített feltételek mellett köteles a feladatot ellátni. 4. (1) A jelentések hasznosulásának elősegítése érdekében Országos Területi Monitoring Bizottság (a továbbiakban: OTMB) működik. Az OTMB feladatait az Országos Területfejlesztési Tanács látja el. (2) Az OTMB feladat és hatásköre: a) figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a területi monitoring rendszer működését; b) javaslatot tesz a területi monitoring rendszer korszerűsítésére; c) javaslatot tesz az éves országos Elemző és Értékelési Munkaterv összeállítására; d) elvégzi az éves elemző jelentések értékelését; e) elvégzi a több év folyamatait bemutató értékelő jelentések értékelését; f) elvégzi a nemzeti fejlesztési koncepciók folyamatos, valamint a nemzeti fejlesztési programok előzetes, közbülső és utólagos területi szempontú értékelését; g) elvégzi a különböző szintű területfejlesztési koncepciók folyamatos, valamint a különböző szintű területfejlesztési programok előzetes, közbülső és utólagos értékelését. 5. (1) A térségi kivéve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet és a Budapesti Agglomerációs Térség területi folyamatok alakulásának, valamint a térségi programok hatásainak megismerése érdekében Térségi Területi Monitoring Bizottság (a továbbiakban: TTMB) működik. A TTMB feladatait a Térségi Fejlesztési Tanácsok látják el. (2 ) A TTMB feladat-és hatásköre: a) javaslatot tesz az éves térségi Elemző és Értékelési Munkaterv összeállítására; b) elemzi és értékeli a térségi szintű területi monitoring rendszer működését; c) elemzi és véleményezi a térségi értékelési jelentéseket; d) tájékoztatást ad az Országos Területfejlesztési Tanács részére a térségi területi monitoring rendszer működéséről. 6. (1) A regionális területi folyamatok alakulásának, valamint a regionális programok hatásainak megismerése érdekében Regionális Területi Monitoring Bizottság (a továbbiakban: RTMB) működik. Az RTMB létrehozásáért, működtetéséért a Regionális Fejlesztési Tanács elnöke a felelős. jóváhagyta: 12

13 (2) Az RTMB feladata és hatásköre: a) javaslatot tesz az éves regionális Elemző és Értékelési Munkaterv összeállítására; b) elemzi és értékeli a regionális szintű területi monitoring rendszer működését; c) elemzi és véleményezi a regionális értékelési jelentéseket; d) tájékoztatást ad az Országos Területfejlesztési Tanács részére a regionális területi monitoring rendszer működéséről. (3) Az RTMB tagjai a Regionális Fejlesztési Tanács tagjai, valamint a Regionális Egészségügyi Tanács, a Regionális Idegenforgalmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság, a Regionális Ifjúsági Tanács és a Regionális Innovációs Tanács által delegált egy-egy személy, továbbá a gazdasági kamarák regionális szervei által delegált egy-egy személy. Az RTMB elnöke a Regionális Fejlesztési Tanács elnöke. Az RTMB az alakuló ülésén maga állapítja meg ügyrendjét. 7. (1) A megyei területi folyamatok alakulásának, valamint a megyei programok hatásainak megismerése érdekében Megyei Területi Monitoring Bizottság (a továbbiakban: MTMB) működik. Az MTMB feladatait a Megyei Területfejlesztési Tanácsok látják el. (2) A MTMB feladat - és hatásköre: a) javaslatot tesz az éves megyei Elemző és Értékelési Munkaterv összeállítására; b) elemzi és értékeli a megyei szintű területi monitoring rendszer működését; c) elemzi és véleményezi a megyei értékelési jelentéseket; d) tájékoztatást ad az Országos Területfejlesztési Tanács részére a megyei területi monitoring rendszer működéséről. 8. (1) A kistérségi területi folyamatok alakulásának, valamint a kistérségi programok hatásainak megismerése érdekében Kistérségi Területi Monitoring Bizottság (a továbbiakban: KTMB) működik. A KTMB feladatait a Kistérségi Fejlesztési Tanácsok látják el. (2) A KTMB feladat- és hatásköre: a) javaslatot tesz az éves kistérségi Elemző és Értékelési Munkaterv összeállítására; b) elemzi és értékeli a kistérségi szintű területi monitoring rendszer működését; c) elemzi és véleményezi a kistérségi értékelési jelentéseket; d) tájékoztatást ad az Országos Területfejlesztési Tanács részére a kistérségi területi monitoring rendszer működéséről. 9. A TTMB, az RTMB, az MTMB és a KTMB törvényességi felügyeletét a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve látja el. 10. E rendelet alkalmazásában: a) előzetes értékelés: a tervezett koncepció, program és rendezési terv hatásait előre feltáró értékelés típus A koncepció, program és rendezési terv stratégiájának, prioritásainak sorrendiségének, valamint külső és belső koherenciájának optimalizálására törekvő értékelés; jóváhagyta: 13

14 b) közbülső értékelés: a koncepció, a program és a rendezési terv végrehajtása során alkalmazott értékelés típus. Vizsgálja, hogy a koncepció, a program és a rendezési terv továbbra is igazodik a környezetéhez, a célcsoportjához és a kitűzött célokhoz, segít abban, hogy a koncepció, a program és a rendezési terv a valóság talaján maradjon; c) területi monitoring: az ország és a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvényben, illetve az Országos Területfejlesztési Koncepcióban meghatározott térségek (a továbbiakban együtt: térségek), valamint e térségek fejlődését befolyásoló fejlesztési koncepciók, programok és támogatások, továbbá a területrendezési tervek a területfejlesztési politika érvényesítését szolgáló intézmény- és eszközrendszer folyamatos területi megfigyelését, elemzését és értékelését magába foglaló tevékenység; d) területi monitoring rendszer: a folyamatos területi megfigyelés, elemzés és értékelés ellátása érdekében létrehozott intézmények, eszközök, eljárásrendek, valamint mindezek működtetése érdekében megtett intézkedések összessége; e) területi szempontú értékelés: a fejlesztési tervek Országos Területfejlesztési Koncepcióval való összhangjának vizsgálata, valamint a területrendezési terveknek az Országos Területrendezési Tervvel való összhangjának vizsgálata; f) Területi Megfigyelő és Értékelő Rendszer (T-MER): a területi monitoring rendszer működéséhez szükséges adatokat és információkat, valamint az arra épülő nyomon követés, mérés, elemzés, értékelés módszertani eszközkészletét, rendszer- és folyamatmodelljét, szakértői és információtechnológiai rendszerét leíró kézikönyv; g) utólagos értékelés: a koncepció, a program és a rendezési terv lezárása után 2-3 évvel végrehajtandó értékelés típus. Az utólagos értékelés többek között kiterjed a források felhasználására, a támogatás hatékonyságára és eredményességére, valamint mindazon tényezőkre, melyek segítették vagy hátráltatták a koncepció, a program és a rendezési terv végrehajtását, az eredmények elérését. 11. E rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba jóváhagyta: 14

15 RÉSZLETES ELŐTERJESZTÉS A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény (továbbiakban:tftv.) 5 a) pontja szerint a területfejlesztés feladata az országra, valamint térségeire kiterjedő társadalmi, gazdasági és környezeti területi folyamatok figyelése, értékelése, a szükséges tervszerű beavatkozási irányok meghatározása. E feladat megvalósítása érdekében a Kormány a Tftv. megalkotása óta folyamatosan végezteti a területi folyamatok nyomon követését, és négyévente beszámol az Országgyűlésnek is a területi folyamatok alakulásáról ben, illetve 2005-ben e beszámolókat az Országgyűlés elfogadta. A területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter évi rendszerességgel készítteti a területfejlesztést közvetve és közvetlenül befolyásoló állami támogatások területi értékelését, valamint a decentralizált hazai fejlesztési támogatások területi értékelését, amely értékelési jelentéseket az Országos Területfejlesztési Tanács (továbbiakban: OTT) megtárgyalja. Mivel a területi monitoring és értékelési tevékenységet szabályozó egységes joganyag nem született meg, így az e körben végzett szakmai tevékenységek sok esetben eseti módon voltak csak elvégezhetők. A jogi szabályozás hiánya, valamint az intézményi háttér rendezetlensége miatt a területi tervezési és a döntéshozatali mechanizmusba csak részlegesen épült be a területi egyenlőtlenségek okait feltáró, a társadalmi, gazdasági, környezeti és infrastrukturális fejlődés nyomon követését és értékelését bemutató dokumentum. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (XII.28.) Korm. rendelet szabályozza a TeIR működését. A rendszer működtetése folyamatosan biztosított, ez az információszolgáltatási rendszer biztosítja a területi monitoring feladatok ellátásához szükséges adatokat, adatköröket és információs hátteret. Azonban ez a rendszer nem helyettesítheti a területi monitoring rendszer kiépítését és nem biztosítja a területi értékelési módszertanok folyamatos kidolgozását, fejlesztését, illetve a területi értékelési jelentések ütemezett magas színvonalú rendszeres megjelentetését, az értékelés eredményeinek a fejlesztéspolitikai tervezési rendszerbe történő visszacsatolását. Szükség van tehát egy olyan területi monitoring rendszer kialakítására, amely országos, regionális, megyei, kistérségi szinten, kiemelt térségek vonatkozásában az Országos Területfejlesztési Koncepcióban (OTK) és az Országos Területrendezési Tervben (OTrT) meghatározott egyéb területek szintjén is folyamatosan követni tudja a térségek társadalmi, gazdasági, infrastrukturális és környezeti állapotának alakulását. Ezekhez modern eljárásokat tartalmazó értékelő módszertannal rendelkezik, és biztosítja az ország és a térségek fejlődését szolgáló támogatási igények megalapozását, és a területfejlesztési, fejlesztéspolitikai és ágazati stratégiai és területi irányok meghatározását és felülvizsgálatát, a szükséges döntések előkészítését. Nemzetközi gyakorlat Az utóbbi másfél évtizedben Európa egészében megnőtt az igény mind szakmai mind társadalmi oldalról az állami, illetve uniós fejlesztéspolitikák területi eredményességének elszámoltathatósága iránt. Ennek nyomán mind uniós, mind tagállami szinten egyre nagyobb a jelentősége az értékelési jóváhagyta: 15

16 jelentések készítésének, az értékelési eredmények tervezési folyamatba történő visszacsatolásának. A területi értékelési gyakorlat mindezek hatására folyamatosan gazdagodik, ahogy bővül azon országok köre, ahol az értékelések elterjedtek. Európai Uniós szinten a legfontosabb területi értékelés, az Európai Bizottság által háromévente elkészített ún. Kohéziós Jelentés. A Jelentés készítését a Római Szerződés írja elő, a kohéziós politikát koncepcionális szinten értékeli. A Jelentések célja egyrészt egy helyzetfeltárás a régióknak és tagállamoknak a gazdasági és társadalmi kohézió elérése terén megvalósított előrehaladásáról, valamint annak értékelése, hogy a különböző kohéziós politikai eszközök, programok ehhez hogyan járulnak hozzá a különböző területi szinteken. A Kohéziós Jelentés többek között vizsgálja, hogy a kohéziós politika költségvetéséből mely területekre (környezetvédelem, közlekedés, foglalkoztatás, oktatás, K+F+I, stb.), hol, mennyit, milyen eredménnyel költöttek. Az elemzések kitérnek a különböző sajátosságú területekre is, mint a városok, vidéki térségek, határmenti térségek, hegyvidékek. A területi szempontú értékelések egy speciális típusa a területi hatásértékelés. Európai Uniós szinten a területi hatásértékelést (TIA) először az 1999-ben elfogadott Európai Területfejlesztési Perspektíva (ESDP) említi, amely viszont konkrétan nem definiálja, hogy mit is kell területi hatásértékelés alatt érteni. Ugyanakkor ajánlást fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy a nagy infrastrukturális beruházások (közlekedés, környezetvédelem, vízgazdálkodás), valamint a környezetileg érzékeny térségek számára készült integrált fejlesztési stratégiák esetében (mint hazánkban a Balaton térsége), továbbá a határmenti térségek esetében készítsenek területi hatásértékeléseket. Az ESDP-re épül az ESPON (European Spatial Planning and Observation Network), Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat Program, amely tanulmányokkal, kutatásokkal segíti/segítette a Bizottság és a tagországok döntéshozatalát. Ezek közt a Területi Agenda és az azt megalapozó Területi Állapot és Perspektívák című dokumentum kidolgozását. Szintén az értékelési tapasztalatok fejlődését jelzi, hogy az ESPON program dolgozott ki a területi hatásértékelésre (TIA) egy konkrét modellt Territorial Efficiency Quality Identity Layered Assessment Model (TEQUILA) néven. Ez egyike a lehetséges előzetes területi hatáselemzési modelleknek, amely egy általános keretet nyújt a területi hatáselemzések készítőinek, de a helyi ismereteket, szakértelmet nem helyettesíti. Mivel a területi hatásértékelés módszertanát (beleértve a TEQUILA modellt is) csak 2007-ben kezdték el kidolgozni, és részleteiben ben fogják véglegesíteni, így a TIA még nem alkot egységes rendszert európai uniós szinten. Ugyanakkor egyre több város és régió készíttet területi hatásértékelést arról, hogy a helyi szakpolitikák és tervek, valamint az EU-s politikák miként érintik az adott várost és térségét. Magyarország az OECD LEED programjához az 1990-es évek végén csatlakozott. Az Irányító Bizottságban a magyar képviseletet 1999-től az NFGM látja el. A programban való részvétel megteremti annak lehetőségét, hogy a területi monitoring rendszer a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően meghatározó részét képezze a területi fejlesztési programoknak. Magyarországi helyzet jóváhagyta: 16

17 A területi szempontok, követelmények, célkitűzések hatékonyabb megvalósítása érdekében a hazai területfejlesztési politikának is rendelkeznie kell egy területi értékelési rendszertervvel, amelynek tartalmaznia kell azokat az egymásra épülő, egymást kiegészítő és támogató értékelési típusokat, amelyek hatékonyan, ütemtervszerűen szolgálják a területfejlesztési politika érdekérvényesítő képességének erősítését, a területiség horizontális célkitűzés szakpolitikákba történő integrációját. Azért is fontos a hazai területpolitika számára e rendszer kiépítése, mert a területi értékeléseknek Európai uniós szinten még nem alakult ki egy egységes gyakorlata. Az uniós forrásfelhasználáshoz kapcsolódó, hagyományosnak tekinthető, elsősorban a regionális politikára, vidékfejlesztésre összpontosító, és az uniós ajánlások alapján készülő közösségi és tagállami jelentések mellett, csak most kezd kibontakozni egy új irányvonal Európa tagállamaiban. Ennek hátterében az áll, hogy a döntéshozók egyre speciálisabb, összetettebb társadalmi gazdasági környezeti területi problémákkal kerülnek szembe, amelyek megoldásához az eddigi értékelések önmagukban nem kínáltak igazán jó megoldást. Ezért az új típusú értékelési folyamatok sokkal probléma-orientáltabbak, meghatározott célra irányuló, mélyelemzések vizsgálati eredményeit is magukba foglaló értékelések készítését jelentik, amelyekben kulcsszerepet kap a területiség kérdése, a környezeti hatások és fenntarthatóság értékelése. A hazai értékelési rendszer is jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt 15 évben. Sőt, a területi értékelések esetében is jelentős előrelépések tapasztalhatók, bár nem olyan széles körben, mint az értékelési rendszer egésze esetében. A területiség, mint horizontális szempont érvényesítése azonban még ma sem jelent sok esetben többet a területi különbségek feltárásánál. Átfogó területi monitoring rendszer eddig még nem alakult ki, mivel a területfejlesztési politika intézményrendszere által megkívánt és megvalósított területi értékelések, és a más szakpolitikák értékeléseiben tetten érhető területi értékelési elemek csak az első lépéseket jelentették egy egységes hazai területi értékelési gyakorlat kialakulásához. Magyarországon jelenleg nincs olyan átfogó területi monitoring rendszer, amely alkalmas lenne a modern területpolitikai tevékenység támogatására, a nemzeti területfejlesztési célok elérésének szakszerű és teljes körű vizsgálatára. A területi értékeléseknek azonban számos modern, módszertanilag alátámasztott és alkalmazott típusa létezik a hazai gyakorlatban is, amelyekre alapozva megteremthető egy koherens, haladó hazai területi monitoring rendszer. Egy jól megtervezett, működtethető, a területiséget minden szakpolitikában integráltan kezelő rendszerre van szükség, amely alkalmas más értékelési típusokhoz kapcsoltan, vagy önállóan is a területfejlesztési szakpolitikai célok érvényesítésére, a tervezési, értékelési folyamaton keresztül. Az NFGM és az Irányító Hatóságok jó együttműködésének eredményeként a területi kohézió szempontjai markánsan megjelennek az uniós társfinanszírozással megvalósuló pályázati rendszerekben, így az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) akciótervekben és pályázatokban, valamint kisebb mértékben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) pályázataiban. Ennek érdekében egy szakmai javaslat csomag került kidolgozásra, mellyel a fő cél, hogy az uniós társfinanszírozású pályázati rendszerek elősegítsék a hazai területfejlesztési szakpolitika OTK-ban jóváhagyta: 17

18 megfogalmazott céljainak megvalósulását, valamint hozzájáruljanak a Magyarországon meglévő területi különbségek csökkentéséhez. Ennek fontos eleme az uniós támogatások területi eredményeinek és hatásainak a vizsgálata is, amely a területi monitoring rendszer része. Ahhoz, hogy a területi értékelési rendszer hatékony módon, az érintett szereplők számára hasznos és releváns információkat szolgáltasson, a területi értékeléseket rendszerszerűen kell megszervezni és lebonyolítani. A hazai területi monitoring rendszer erősségei Magyarországon a területi értékeléssel foglalkozó átfogó módszertani gyűjtemény és értékelési modellt től folyamatosan fejlesztettük és 2008-ra teljesen megújítottuk. az Országos Területfejlesztési Megfigyelő és Értékelő Rendszert (T-MER). A T-MER informatikailag a TeIR-re támaszkodik, amelynek keretében jelenleg folyik a megújított T-MER alapján az adatbázisfejlesztése, illetve egy önálló szakmai informatikai modul fejlesztése. A feladatot az NFGM a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság segítségével látja el, amelynek több mint egy évtizede önálló területi értékelési részlege van, amely szoros együttműködésben végzi a területi tervezési, területrendezési, urbanisztikai és területi kutatásokat végző részlegekkel a legfontosabb állami területi értékelési feladatokat, módszertan-fejlesztési és kutatás-fejlesztési tevékenységeket. A hazai fejlesztéspolitikához kötődő értékelések közül kiemelhető a területfejlesztési politika évi megújítása, az új OTK elfogadása eredményeként fejlődő az ország területi folyamatait vizsgáló területi értékelési gyakorlat, amelynek szabályozási hátterét a Tftv. adja, amely előírja a területi folyamatok folyamatos megfigyelését. A pozitívumok között kell megemlíteni, hogy léteznek hazai példák és egyben jó gyakorlat is más, a nemzetközi gyakorlatban már bevált területi értékelési típusokra, amelyek az NFGM megbízásából készültek (pl. Jelentés a területi folyamatokról és a területfejlesztési politika alakulásáról; a területfejlesztést közvetve, és közvetlenül szolgáló támogatások területi értékelése; decentralizált területfejlesztési források értékelése; nagyprojektek foglalkoztatási hatásainak területi hatásértékelése). Az e körbe tartozó értékelések mindegyike a hazai módszertan alapján készült, de illeszkedik az európai gyakorlathoz és a döntéshozatali folyamat hazai szereplőinek speciális igényeihez. Az ágazati tervezésben még nem vált általános gyakorlattá, de ezek értékelési eljárásaiban egyre gyakrabban jelenik meg a területiség figyelembe vétele. A területiségnek elemzési, értékelési szempontként való figyelembe vételét elősegíti, hogy mint horizontális célkitűzés megjelent az Országos Fejlesztési Koncepcióban, az Új Magyarország Fejlesztési Tervben illetve az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Tervben az OTK-ban meghatározottak szerint. A hazai területi monitoring rendszer gyengeségei Az uniós értékelési tapasztalatok és a hazai értékelési kultúra fejlesztése érdekében tett erőfeszítések ellenére számos területen találhatók még hiányosságok hazai téren, amelyek elsősorban az alábbi területeken markánsak. jóváhagyta: 18

19 Jelenleg még hiányzik a területi monitoring rendszerre megfelelően kidolgozott jogszabályi normarendszer, amely megfelelő szabályozókkal biztosítaná a területi értékelések ütemezett, a tervezési folyamatba integrálódó, fejlett módszertani háttérrel rendelkező és az ágazatok, illetve szakpolitikák számára is figyelembe veendő típusainak kialakítását és hasznosítását. Jelentős azon értékelési eljárások száma, amelyek más, fejlettebb értékelési gyakorlattal rendelkező uniós tagállamokban már alkalmazott formák és eljárások, és amelyek a hazai területi értékelési gyakorlatot is gazdagíthatnák, de annak jelenleg még nem részei (pl. területi hatásértékelés, területi kohéziós értékelése az ágazati szakpolitikákban). Sok olyan értékelési típus is van, amely még azért nem kerülhetett be a hazai alkalmazások közé, mert új területi problémák vizsgálatára összpontosít, és jelenleg még formálódik a szerepe a nemzetközi gyakorlatban is (pl. területi éghajlat-változási értékelés, területi fenntarthatósági vizsgálat, városfejlődési vizsgálatok). Az értékelések eredményeinek hasznosítása jelenleg nagyon alacsony hatásfokú. Az értékelési folyamat ugyanis nem áll meg a jelentés elkészítésénél. A folyamat szerves részét kell, hogy képezze az értékelésről nyert információk hasznosítása és az eredményekről való tájékoztatás is. Az értékelést végzők, megrendelők érdekérvényesítő ereje nem megfelelő. Hiányzik a területi értékeléseket irányító szervezet, ennek csak egyes részei azonosíthatók a területfejlesztésért felelős szaktárcánál. A területi értékelési eredmények elfogadtatásához, az értékelési típusok bővítéséhez az erőforrások fejlesztése is szükséges. Erősíteni kell az értékelők, elemzők szakmai felelősségtudatát, szakmai felkészültségét. Állami intézmények körében szemléletváltásra van szükség az értékelések jelentősége, szükségessége és hasznossága tekintetében. Ezért van szükség a területi monitoring tevékenység figyelemmel kisérésére, a területi elemzések, értékelések és jelentések ütemezett megszervezésére, végrehajtásának ellenőrzésére Országos Területi Monitoring Bizottság (OTMB) létrehozására. Az OTMB feladatait az Országos Területfejlesztési Tanács látja el. A megalkotott jogszabály elfogadása és végrehajtása biztosítja, hogy a területi elemzési monitoring és értékelési folyamatok ütemezetten, szabályozottan, rendszerszerűen és hatékonyan segítsék elő a területfejlesztési politika megvalósítását. Támogatja az OTK-ban megfogalmazott hosszú, illetve középtávú területpolitikai célok előrehaladásának, valamint a területrendezési tervek érvényesítésének vizsgálatát, a területfejlesztést közvetve és közvetlenül szolgáló állami támogatási rendszerek hatékonyságának és hatásosságának területi szempontú eredmény és hatásértékelését, a területi célkitűzések ágazati szakpolitikákba történő integrációjának vizsgálatát, az ország térségei fejlődésének folyamatos nyomon követését és értékelését. Elősegíti a területi értékelési jelentések szakmai színvonalának emelését, a területi értékelési módszertanok fejlesztését, a területi monitoring és értékelési tevékenység folyamatos működtetéséért felelős intézményrendszer megerősítését, a fejlesztéspolitikai értékelési kultúra fejlesztését. Kérem a Tisztelt Kormányt, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot fogadja el. Budapest, augusztus Varga István jóváhagyta: 19

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/ 326 /2010 A tervezet a minisztérium álláspontját nem tükrözi 1 Tervezet A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT TÜKRÖZI.

A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT TÜKRÖZI. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/1351/2010. TERVEZET a területrendezési előirányzat felhasználásának részletes szabályairól Budapest, 2010. február 2 1. Az egyeztetés alapadatai EGYEZTETÉSI

Részletesebben

Országos Területi Helyzetkép

Országos Területi Helyzetkép NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM, NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Országos Területi Helyzetkép 2010. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM, NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Országos Területi Helyzetkép ELÔSZÓ Az

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti célú támogatási rendeletek módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti célú támogatási rendeletek módosításáról VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Ikt.szám: XXIV1514/3/2010 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2010. november 16-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a nemzeti hatáskörben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

1.1 Jogi eszközök. 1.1.1 A Törvény és módosításai

1.1 Jogi eszközök. 1.1.1 A Törvény és módosításai 1.1 Jogi eszközök A területfejlesztési politika alapvető elemeit jelentik a jogi eszközök, mivel meghatározzák a területfejlesztési politika céljait és a területfejlesztési tevékenység működésének keretét.

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. ( ) GKM rendelete. a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. ( ) GKM rendelete. a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. ( ) GKM rendelete a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló (jogszabály-módosítások

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről Tervezet EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Iktatószám: 13442-4/2014/JOGI Tervezet ELŐTERJESZTÉS a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai

A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai I. Az országos és a térségi területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátásának szabályait a területrendezésről és területfejlesztésről

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Súlypontváltás a városfejlesztés világában

Súlypontváltás a városfejlesztés világában Súlypontváltás a városfejlesztés világában dr. Szaló Péter helyettes államtitkár 2014. május. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között Lipcsei

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

Tervezet. a 2009 2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról. /közigazgatási egyeztetés/

Tervezet. a 2009 2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról. /közigazgatási egyeztetés/ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/377/2009. Tervezet a 2009 2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról /közigazgatási egyeztetés/ Budapest, 2009. március I. VEZETŐI

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Balatonföldvár, 2008. május 13-15. Régiók helyzete, regionális koordináció jelentősége, szükségessége

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Balatonföldvár, 2008. május 13-15. Régiók helyzete, regionális koordináció jelentősége, szükségessége A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Balatonföldvár, 2008. május 13-15. Régiók helyzete, regionális koordináció jelentősége, szükségessége Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Holndonner Péter környezetstratégiai referens Nemzeti Környezetügyi Intézet Miről lesz szó? Tájvédelem eszközei (Három eltérő megközelítés) Anglia (3

Részletesebben

Előterjesztés. a Kormány részére

Előterjesztés. a Kormány részére 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/9629/2009. Előterjesztés a Kormány részére a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő személyes adatot nem tartalmazó

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15. 148/2014. (VIII. 15.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. augusztus 15-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább?

Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább? Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább? Somlyódyné Pfeil Edit MTA Regionális Kutatások Központja Balatonföldvár, 2006. május 23 24. A regionális politika A regionalizmus válasz a

Részletesebben

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Farkas Krisztina KIM közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkár Minőségfejlesztés a felsőoktatásban, TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4326/7/2008. az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 2/2008. (II. 18.) GKM rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

Hazai területpolitikai folyamatok a készülő Országgyűlési jelentés tükrében

Hazai területpolitikai folyamatok a készülő Országgyűlési jelentés tükrében Budapest 2014.09.18 Hazai területpolitikai folyamatok a készülő Országgyűlési jelentés tükrében Kohán Zoltán Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal ATTRACT-SEE zárókonferencia Előzmények Területi tervezés megújul:

Részletesebben

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/41/2010. TERVEZET a Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Szamos-Krasznaközi árvízi tározó területével

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK Monitoring Bizottsági tagok felkészítése a fejlesztéspolitikai tevékenységükhöz kapcsolódóan 2015. június 3. HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK GYENE GYÖNGYVÉR MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A horizontális

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére

ELŐTERJESZTÉS. a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére BELÜGYMINISZTER NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER BM/5482/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS Készült: 2013. március 19-én. ELŐTERJESZTÉS a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése A tervezett képzési idő: 24 óra Tematika I. PCM ismeretek, pályázatírói készségek fejlesztése 6 óra - Projektciklus-menedzsment,

Részletesebben

MTA Regionális Kutatások Központja

MTA Regionális Kutatások Központja A vidékfejlesztés kívánatos helye, szerepe a következő programozási időszak stratégiájában és szabályozásában Dr. Finta István Ph.D. finta@rkk.hu 1 Alapkérdések, alapfeltételezések Mi szükséges ahhoz,

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETŐ MINISZTER

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETŐ MINISZTER MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETŐ MINISZTER./MeH/2007. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004.

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1948/2007. Tervezet a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3)

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) 2014-2020 között kohéziós politika céljai Járuljon hozzáaz EU 2020 stratégia céljainak megvalósításához Hangsúly: az eredményeken legyen!

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

A KÖZFELADATOK KATASZTERE

A KÖZFELADATOK KATASZTERE A KÖZFELADATOK KATASZTERE A közfeladatok katasztere 2/5 1. A közfeladatok felülvizsgálata és a közfeladatok katasztere A közigazgatás korszerűsítése a világban az elmúlt másfél-két évtizedben vált központi

Részletesebben

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA KÖZEL A NÉMET PIAC 2014. szeptember 23. Dr. Bárdos Krisztina ügyvezető igazgató A közhasznúság szolgálatában AZ IFKA KIK VAGYUNK MI? Kutatás-fejlesztés,

Részletesebben