A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai"

Átírás

1 A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai I. Az országos és a térségi területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátásának szabályait a területrendezésről és területfejlesztésről szóló évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) határozza meg. Területfejlesztés: Területrendezés: Az országos, valamint a térségi szintű társadalmi, gazdasági és környezeti területi folyamatok feltérképezése és a beavatkozási irányok meghatározása, továbbá a rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési célok, koncepciók meghatározása és fejlesztési programok keretében történő megvalósítása. Az ország és térségei vonatkozásában a terület-felhasználás rendjének és a területhasználat szabályainak meghatározása. Magában foglalja a táj terhelhetőségének meghatározását, a területi adottságok célszerű hasznosítására vonatkozó javaslatok kidolgozását, az európai és a határmenti területrendezési tevékenység összehangolását. Fejlesztési koncepció: Az ország, vagy térsége hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait meghatározó tervdokumentum. Fejlesztési program: A koncepció alapján kidolgozott középtávú - stratégiai és operatív programokra épülő cselekvési terv. A területrendezés és a területfejlesztés feladata: - a szociális piacgazdaság kiépítésének elősegítése, a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése, - a főváros és a vidék, a városok és a községek, a fejlett és az elmaradott térségek közötti jelentős különbségek mérséklése és a további válságterületek kialakulásának megakadályozása, - az ország térszerkezete, településrendszere harmonikus fejlődésének elősegítése, - a nemzeti és térségi identitástudat megtartása és erősítése. A területrendezés és a területfejlesztés feladata: - a térségi és helyi közösségek területfejlesztési és területrendezési kezdeményezéseinek elősegítése, összehangolása, - fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozása, megvalósítása, - az Európai Unió regionális politikájához illeszkedés elősegítése, valamint a határmenti térségek összehangolt fejlesztésének elősegítése. A területfejlesztés feladata különösen: - az ország különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújulását elősegítő fejlesztéspolitika kidolgozása, - az elmaradott térségek felzárkóztatásának elősegítése, - a gazdaság szerkezeti megújulásának elősegítése, a munkanélküliség mérséklése, - az innováció feltételeinek javítása, - a kiemelt térségek fejlődésének elősegítése, - vonzó vállalkozói környezet kialakítása.

2 A területrendezés feladata különösen: - a környezeti adottságok feltárása és értékelése, - az infrastrukturális hálózatok területi szerkezetének, elhelyezésének megállapítása, - az országos és térségi célok összehangolása. Az állam területfejlesztési feladata különösen: - az elmaradott térségek felzárkóztatása, - a közszolgáltatásokban meglévő területi különbségek mérséklése, - az európai integrációs, innovációs területfejlesztési feladatok támogatása, a térségi területfelhasználási célok megvalósításának elősegítése. A területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátásában együttműködnek: - az állami szervek, - az önkormányzatok, - természetes személyek és szervezeteik - a gazdálkodást végző szervezetek és az érdekvédelmi szervezetek A településfejlesztés és településrendezés előírásait külön törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény határozza meg. II. A területfejlesztést és területrendezést ellátó területi szervek rendszerében a évi CXCVIII. törvény január 1. napjától az alábbi változtatásokat léptette életbe. A területfejlesztési és területrendezési feladatokat területi szinten január 1. napjáig a területfejlesztési önkormányzati társulás, a kistérségi fejlesztési tanács, a megyei önkormányzat, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács, a regionális fejlesztési tanács látta el. A január 1. napján bekövetkezett módosulás eredményeként a területfejlesztés és területrendezés feladatait területi szinten a területfejlesztési önkormányzati társulás, a megyei önkormányzat, a regionális területfejlesztési konzultációs fórum, a megyei területfejlesztési konzultációs fórum, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési ügynökség valósítja meg. A január 1. napján megszűnő szervezetek: - kistérségi fejlesztési tanács, - megyei területfejlesztési tanács, - regionális fejlesztési tanács. A január 1. napján létrejött szervezetek: - a regionális területfejlesztési konzultációs fórum, - a megyei területfejlesztési konzultációs fórum, - regionális fejlesztési ügynökség. A fővárosi és megyei kormányhivatalok kistérségi, megyei, és regionális fejlesztési tanácsok, megyei területfejlesztési tanácsok, valamint a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával, átalakulásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatait, valamint a megalakulás, átalakulás és megszüntetés eljárásrendjét külön kormányrendelet fogja megállapítani. III. Területfejlesztési önkormányzati társulás A területfejlesztési önkormányzati társulást mint jogi személyiségű társulást - a települési önkormányzatok közös területfejlesztési célok megvalósítására hozhatják létre január 1. napját követően a társulásokra nem alkalmazhatók a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény előírásai, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi ellenőrzés helyett törvényességi felügyeletet gyakorolnak felettük.

3 IV. Kistérségi fejlesztési tanács A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény (Tktv.) mellékletében meghatározott kistérségekhez tartozó településeknek január. 1. napjáig - a kistérségek keretein belül gondoskodniuk kellett a területfejlesztési feladatok ellátásáról. A kötelezettségnek kettő módon tehettek eleget. Az egyik megoldás szerint az adott kistérséghez tartozó valamennyi település részvételével működő többcélú kistérségi társulás a területfejlesztési feladatok ellátását is vállalta. A második megoldási mód esetében kistérségi fejlesztési tanácsot kellett az adott kistérséghez tartozó összes települési önkormányzat részvételével létrehozni, ha az adott kistérségben többcélú kistérségi társulás nem jött létre, vagy megszűnt, illetve akkor is, ha a területfejlesztési feladatok ellátását az adott kistérségbe tartozó települések bármelyike nem vállalta január 1. napját követően a területfejlesztési feladatok kistérségi szintű ellátásának a kötelezettsége megszűnt. Kistérségi fejlesztési tanácsok létrehozására és további működtetésére már nincs lehetőség. Ugyanakkor a többcélú kistérségi társulások a tagönkormányzatok akaratának megfelelően továbbra is elláthatják a területfejlesztési feladatokat, azonban a területfejlesztési feladatok ellátásában nem köteles valamennyi tagönkormányzat részt venni és azok ellátásához a központi költségvetésnek nem kell ösztönző támogatást nyújtania. A Tktv. 12. (1) és (2) bekezdése a fővárosi és megyei kormányhivatal többcélú kistérségi társulással kapcsolatos hatásköre vonatkozásában továbbra is törvényességi ellenőrzésről és törvényességi észrevételről beszél, pedig a január 1. napjától a törvényességi ellenőrzést felváltotta a törvényességi felügyelet, a törvényességi észrevételt pedig a törvényességi felhívás. A kistérségi fejlesztési tanács - mint szervezeti forma - megszűnésével a többcélú kistérségi társulásoknak már csak a Tktv-ben meghatározott működési szabályokat kell alkalmazniuk. A kistérségi fejlesztési tanácsi feladatokat ellátó többcélú kistérségi társulás ülésein tanácskozási joggal történő többek között a fővárosi és megyei kormányhivatalnak is biztosított - állandó részvétel lehetősége is megszűnt. V. Megyei önkormányzat Módosultak a megyei önkormányzat és a megyei önkormányzat közgyűlésének a Tftv. 11. (1), illetve (2) bekezdéseiben meghatározott feladatai. A törvénymódosítás eredményeként megyei önkormányzatnak nem kell a területrendezési terv elkészítésekor a külön miniszteri rendeletben meghatározott tartalmi követelményeket figyelembe vennie. A területi összehangolási kötelezettség a kötelező feladatok helyett a fejlesztéspolitikai szerepből, továbbá a nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből adódó feladatokra terjed ki. A megyei jogú városokkal és települési önkormányzatokkal történő együttműködés során megszűnik a területrendezési tervek városkörnyéki összehangolása. A területi információs rendszer kialakítása érdekében a Körponti Statisztikai Hivatallal nem annak megyei igazgatóságával történik az együttműködés. A megyei önkormányzat közgyűlésének nem kell a megszűnt megyei területfejlesztési tanács döntéséhez kapcsolódóan a megyei területfejlesztési koncepcióról állást foglalnia. Új feladat az elfogadott területrendezési tervnek a dokumentációk gyűjtésére kijelölt szervnek történő megküldése. A megye területrendezési tervének pedig nem kell tartalmaznia a megyei jogú város településszerkezeti terve térségi jelentőségű elemeit. A megyei területfejlesztési tanács - mint szervezeti forma - megszűnésének következtében a jogalkotó a megyei önkormányzathoz telepítette a megyei területfejlesztési tanácsnak a települési önkormányzatok, a területi államigazgatási szervek, valamint a civil és szakmai szervezetek irányában fennálló együttműködési kötelezettségét (Tftv. 13. (1) bekezdés). Továbbá a megyei önkormányzat vette át a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseinek megye területén belüli összehangolásával járó feladatokat (Tftv. 13. (2) bekezdés a)-k) pont). A területfejlesztési koncepcióról szóló rendelet elfogadását megelőzően be kell szerezni a területfejlesztési stratégiai tervezésért felelős miniszter, a területfejlesztési programról szóló rendelet elfogadását megelőzően be kell szerezni a miniszter állásfoglalását (Tftv. 13. (4) bekezdés).

4 VI. Megyei területfejlesztési tanács január 1. napjától a megyei területfejlesztési tanács feladatait az. V. pontban ismertetetteknek megfelelően átvette a megyei önkormányzat. A megszűnés következtében a Tktv. 13. (1) bekezdésében meghatározott kistérségi lehatárolás megváltoztatásának kezdeményezéséhez is már csupán a társulási tanács véleményét kell beszerezni. A megyei területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat. A jogutódlással kapcsolatos átadás-átvétel magában foglalja a megyei területfejlesztési tanács tulajdonában lévő üzletrészek, valamint munkaszervezet (nonprofit kft) átadás-átvételét, továbbá amennyiben vannak a foglalkoztatottak munkajogi kérdéseinek rendezését. Az átadás-átvételnek ki kell terjednie a hatályos esetleg több évre megkötött vállalkozási szerződésekre és a decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződésállományra is. Az átadás-étvétel lebonyolítása során az egyes állami szervek ás állami tulajdonú, valamint egyéb szervezetek átadás-átvételi eljárásáról szóló 2/2010. (VI. 8.) KIM rendeletben foglaltaknak megfelelően kell eljárni. VII. Regionális területfejlesztési konzultációs fórum Az új szervezeti formaként megjelenő fórumot az egy régió területén működő megyei közgyűlési elnökök kötelesek létrehozni. A fórum összehangolja a megyei önkormányzati döntéshozatalt, és az egyező döntést régiós álláspontként képviseli. Külön munkaszervezete nincs. A régió fogalmát a Tftv. 5. e) pontja határozza meg, mely szerint a régió tervezési-statisztikai, fejlesztési célból létrehozott egy vagy több megyére kiterjedő területfejlesztési egység. VIII. Megyei területfejlesztési konzultációs fórum Az új szervezeti formaként megjelenő fórumot a megyei közgyűlés és a megyében működő megyei jogú városok közgyűlései kötelesek létrehozni. A tagság fele-fele arányban a megyei közgyűlési és a megyei jogú városi küldöttekből áll össze. A fórum előzetesen állást foglal a megyei közgyűlés területfejlesztési ügyeiben. Külön munkaszervezete nincs. IX. Térségi fejlesztési tanács A jogi személyiségű térségi fejlesztési tanács létrehozásának joga a megyei és a regionális fejlesztési tanács megszűnésével - a megyei közgyűlésre szállt át. A megyei közgyűléseknek a szervezeti és működési szabályzatban kell rendelkezniük a térségi fejlesztési tanács keretében ellátott feladatokról. Módosulás következett be a tagság összetételében, melynek következtében a tagság a megyei közgyűlési elnökökből, ez érintett közgyűlések egy-egy képviselőjéből és a Balaton Fejlesztési Tanács esetében a kormány képviselőjéből áll össze. A tagságból kikerültek a térségi fejlesztési tanácsi és regionális fejlesztési tanácsi képviselők. Az állandó meghívottak között a gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek részvételi joga a megyei területfejlesztési tanács helyett a térségi fejlesztési tanács döntéséhez kötődik. A törvénymódosítást követően megszűnt a kötelezően létrehozott térségi fejlesztési tanácsként működő Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács. A Tftv. 16. (4) bekezdése szabályozza a térségi fejlesztési tanács működéséhez szükséges források körét (költségvetési hozzájárulás, pályázatokon elnyert források, a szavazat jogú tagok befizetései),

5 azzal, hogy költségvetési hozzájárulás csak kötelezően létrehozott térségi fejlesztési tanácsnak nyújtható. A térségi fejlesztési tanácsok felett gyakorolt törvényességi felügyelet szabályait a Tftv. (10)-(16) bekezdései állapítják meg. Ennek keretében a térségi fejlesztési tanács székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal a térségi fejlesztési tanács szabályzatai, működése, szervezete, döntéshozatali eljárása jogszabályszerűségét vizsgálja. A jogszabálysértés esetén a kormányhivatal törvényességi felhívással él. A felhívás elutasítása, megtárgyalásának vagy a felhívás alapján megteendő intézkedésnek az elmulasztása esetén a kormányhivatal bírósághoz fordulhat, ismételt jogszabálysértés esetén a működés felfüggesztése mellett felügyelő biztos kirendeléséről dönthet. X. Regionális fejlesztési tanács A régió területfejlesztési koncepciója és programja kidolgozására, valamint más közös fejlesztési feladatok ellátására létrehozott regionális fejlesztési tanács január 1. napjától megszűnt. A regionális fejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat. A jogutódlással kapcsolatos átadás-átvétel magában foglalja a regionális fejlesztési tanács tulajdonában lévő üzletrészek, valamint a hatályos - esetleg több évre megkötött - szerződéseinek (például: működéshez kapcsolódóak) átadás-átvételét. A hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződésállomány azonban nem kerül átadásra, azt a regionális fejlesztési ügynökség kezeli a továbbiakban.. Az átadás-étvétel lebonyolítása során az egyes állami szervek ás állami tulajdonú, valamint egyéb szervezetek átadás-átvételi eljárásáról szóló 2/2010. (VI. 8.) KIM rendeletben foglaltaknak megfelelően kell eljárni. XI. Regionális fejlesztési ügynökség A miniszter január 1. napjától a megyei, fővárosi fejlesztési program megvalósításához kapcsolódó előkészítési és végrehajtási feladatok ellátására nonprofit gazdasági társasági formában regionális fejlesztési ügynökséget köteles működtetni. Feladata a kapcsolattartás, a területfejlesztési programok megvalósításának szervezése, és a lebonyolításukban való észvétel. A regionális fejlesztési ügynökség térítésmentesen került január 1. napjától a magyar állam tulajdonába.

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 13., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CCXVI. törvény A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, az átfogó

Részletesebben

A megyei tervezést befolyásoló hazai jogszabályok

A megyei tervezést befolyásoló hazai jogszabályok A megyei tervezést befolyásoló hazai jogszabályok A megyei önkormányzatok területi tervezési feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, A területfejlesztésről és

Részletesebben

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok 2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok A Törvény az egyes megyehatárokon túlterjedő területfejlesztési feladatok ellátására regionális fejlesztési tanácsok (RFT) kialakítását tette lehetővé.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

8-AS FŐÚT TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

8-AS FŐÚT TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 8-AS FŐÚT TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló többször módosított 1996. évi XXI. törvény

Részletesebben

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS Jogi útmutató civil szervezetek számára Településfejlesztés, településrendezés - Jogi útmutató civil szervezetek számára

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

25.6.2 Nemzetközi tagdíjak (NKTH)... 22 25.6.3 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása... 23 25.13 Üzletre hangolva...

25.6.2 Nemzetközi tagdíjak (NKTH)... 22 25.6.3 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása... 23 25.13 Üzletre hangolva... Tartalomjegyzék 1. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása... 5 3. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal... 8 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok... 9 25.2 Ágazati célelőirányzatok...

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 142. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 6., kedd. Tartalomjegyzék. 218/2009. (X. 6.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 142. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 6., kedd. Tartalomjegyzék. 218/2009. (X. 6.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 142. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 6., kedd Tartalomjegyzék 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 219/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 15/2009.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek 139. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLIV. törvény A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. KÖTET STRATÉGIAI PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. KÖTET STRATÉGIAI PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatályos: 2015.04.01-1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 1 Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek megőrzése és

Részletesebben

Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

1 / 44 2013.07.02. 14:04

1 / 44 2013.07.02. 14:04 1 / 44 2013.07.02. 14:04 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2013.07.01 54 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény. Magyarország helyi önkormányzatairól 1

2011. évi CLXXXIX. törvény. Magyarország helyi önkormányzatairól 1 2011. évi CLXXXIX. törvény 1 Az Országgyűlés elismeri és védi a helyi választópolgárok közösségének önkormányzáshoz való jogát. A helyi önkormányzatok az egységes állami szervezetrendszer részeként hozzájárulnak

Részletesebben

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről A Kormány rendelete az országos főépítészről és az állami főépítészekről Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának (1) bekezdés b) pontjában és a területfejlesztésről

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/55-2/2014. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben