V a'itagh Pal MSZP-s igazsagiigy-miniszter - o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V a'itagh Pal MSZP-s igazsagiigy-miniszter - o"

Átírás

1 tu~tkoznapi CSAJ6dasok: Atom 7 Remal11om \Oit tcgnap este. ncm rodtam. hogy mit tegyek. Elottcm alit Csurka Istvan. m{)gottc a ~kinhcadck. Par C\ e meg ncm volt mas, csak egysz:eru kh statiszta, de mara mar,... idozik is a ven hajas fasiszta. A ki~nyttlboi oktir lett, mki firkas1.. doh>oij meg, tintanyal6 rohadj meg. fajgyul016 dogolj meg!(... ) Jatszotta a fajmagymt. de clfog) ott a ti.irelmem, es ugy lcvertem. mint n S/art. Szennyiratat o~vctcptem, a saijaba betomtem, Mtra ne1tcm. a magyar ncp vfgan tapsolt mogottem. A kisn)'\jib61 okor lett n:ici fuk.:1sz dogolj meg, tintan)al6 rohadj meg. fajgytilolo dogt)ij meg! hetkoznapi CSAtooasok: Kossiik fel V a'itagh Pal MSZP-s igazsagiigy-miniszter - o az, aki a rcndszerniltaskor a szocializmus j6 emlckii Rec~ken akarta elhel)czni az uj orszaggyiilcs tagjait-nyilvan mar csak mora lis okokbol is fclhaborodott azon, amit a gazda.k mondtak. Meg hog) be kell torni a parlament kapujat! Egy targ) elleni fenyegetes a st.ociali5ta jogon felnott Vastagh szcrint n'iadasul alkotman)eijenes. A media pedig nem Vastagbot hiilyezi lc, es keri szamon tole, micrt kelt hangulatot es gyiiloictct a paraszt'>ag ellen, de visszhaogozza vastagh baromsagat, amcddig G}iirg)-i foiigyesz cl nem mondja neki, hogy semmilyen jog nem scriilt. LOVAS ISTYt\:'\ Nyilvtinval6: targ} ellen ncm lehet liizitani K6sa Gyula. a Mctesz elnoke tehat semn 1fcle huncsclekmen:,.t nem kovetett cl. am1kor att mondta, fcjszevel kdl betomi az Or~zaggyules kapujat. Hogy ezutan mit mondott, majd kideri.il a perbol. ug)anis Kosa Gyula perli a ~ajt6t. De most persze mnc~ artatlansag "elelme. amiert Konrtidek peticioban konyorogtek a Tocsik-fele Budai Gyorgy tigycben. Mindencsetre K6sa bu1ditasa elcg volt ahhoz. hog) ket <~gyved- tehat ugyved. akinek fcladata a vcdelem! -.a Charta idokbol!'mert Nehez-Posom es Orosz. Bal<i-;,s, a Tocsik Szokai-fclc MSZP-~ Bold~ ai vedojc, lazadas clot...cszfte~c miatt a10nnal racsok mogc akarta t...tildeni K6sa Gyulat. \alamint- maig nem tiszta.cott kijelcntcsei rniatt- 7sikla Gyozo Metcsz-alelnot...ot is. Orosz meg azt is kijelcntcttc. bogy 6 ugyan nem ismcri pontosan K6sa kijelentesenek szo-.egkomye?etet, de azonnal bortonert kialtotl a ~lovjet vcrtigycsz, Visins:kij rnelt6 magyar tanftvanyakent. Hogy a magyar Ogyvedi Kamara Ellkai Bizottsaga ncm tilt ossze awnnal, C~ nem zarta ki Cll a ket, SLO\jet emlckeket fchde10,tigyvedet' tah'ja koztil, az csak at.t mutatja, kikbol alluak ma at ctikai bi10ttsagok. Arr61 marne is bcst.cljtink. hogy a ko1volgalati ad6kban minden adando alkalommal megkcrdezeu l/a/mai Gabor,tuggetlen" alkotmanyjogasz, aki cgykoron lelkesen cs alkotm<\nyjogj okfejtessel iidvozoltc cgy Soro.1-tamogatassal mcgjelent kotet ta- 24 AI.. ir6 a nemzet hose. Nagyon fontos helyre kcn.ilt. Sok:iig lapult a hatterben. de n~t maga-;abb qfkre ult. J61 ha;udik, de nc hidd el! Ne hidd c1! Ne hidd el! Ko,sm. a fuk.it'i7t fel! 'lae:y Mag)arorszag az 51ma. (ljabh verfurd6ket akar. Demokratanuk mondja magat. de magasba lcndiil a kar Hogy hazudik! De ne hidd el 1 :\e h1dd el! Ne h1dd el! Kos~tik a martfrt. ki:>ssi.ik a manfrt. kossi.ik a mtirtf.rt fell Ha a l..czedhe vetted a k{1nyvet. m!!wn a csaphoz menj. men mmden lapjarol 8rnd rad a nacionalio;ta,zcnny Hatasos. de ne hidd cl! Ne hidd ell Nc htdd el! Kossi.ik a Csurkat. kiisstik a Csurkat. kosstik a Csurk..it tel! Kosstik fell J6 Fa~k Klubja: R Koz.Cp Europa Ki vagy te, akitoi felnem kell'! Kop;t,z fejjel 6. cgy bomberrei all"z a SOtetben, a gyengel vfuod, ilycn.kor bil-.?.kc lehet r.ki a c;.aj:idod Az apad evck 6ta munkancikuli. egcsz nap csak otthon ill, a feje egyrc kekul. Az unyad egyqeru t.jl.(aritono. a ki,fiuk meg skinhead len, mcrt on!k a jo\o, Yo!.Megdobban a vived. ha JOnnek a nacik. 6k ate embcreid. ez rogton lats7ik. Nem eshct mar bajod, ha bcalls7 a sorba, fgy vagytok csak eru-..t'k. luszmegv&i a l. >rda. De a/. ellen.,eg az hi :'ln)li.j. ncktek. ncm a sza\ak snirnit,mak. hancm csak a trttek. mert a ~kinhead :11 egy kokcmeny fcrfi, csorx>jtokban tamad. csak a hulyc, aki erll. Sz6val e1. temt 37 (}lx..'tinenm riihognom kcllene de Isten rncnts! Hogy nem vestlck elcgge komolyan titcket. <t tcvcben a miniszter meg alland6an h1teget. Szennte cz <.:Sak egy szclsfiseges CSel, e~ klilonhen is Vcrekedru minden magyar s;ercl. Aki olpn, mint mi, csak annakjuthat torta. XX. vatad vegl~. Kozep Eur6pa. Ti.intetest szcrve1 a Ku-Kiux-Kllm. f;enyc!; nappal. a nyflttjtc:m. Egeuk a keresztct a csu~ Jyasok, sokat clbfr a gyomrom. de ez mar sok. Eg) cstc elkapott egy kopasz feju brigad. all mondtlik: na vcgre. nlftr regen Vartunk ter:\d. Csak,Itt sajnaltam, hogy nines n:\lam az Uzi, tivoiwttck velem, bogy rohadt ncger buzi. mcrt a t.cnc. a rap. a hip-hop nem tehemek. valo. e1 egy fckete mccc... SeggfeJ! A ~zovegednek nem igaz a fele...::m, lehet, hog)' 1ehcr vagyok. de beltil minden tekete. Ezt en..,d meg akkor. ha twm kerek tul ~ol..at. K1phatsz meg a nyakadba is forr6 vizet kopas7, J>cmokrata 1997/16

2 ' ~"erim a polg''' engedetlen,og tamblokjidb" megnyilvanult fornuijat, felhaborodassal fogadta a Metesz utelnlrfi~i szandcl.at. A t oalfct6 publicista katonai, kezdvc Megyesi Gus;:.tdvtol, al.t a tevebcn tgyekezett elhttetm at emberekkel. hog} mar reg elfelcjtcuek, mi faj a gazdaknak, egestcn a Nep s:rabadsag vczerctkkir6iig, csataba alltak a koalfci6 meg mentesccrt Mint egy VIII kertilcti ha-.zna!tfarmer-butiko~ra emlel.eztcto (ha mar a liberahs sajt6 az ellcnzeki emberek kuim!jcvel van clfoglalva) Matyas Gyozo i!>, aki a 168 6ra cfmu SZDS:Z:-cs ideol6giaju hetilap legujabb sz<lmanak vezeto pubhci'>7tlkajal fg} zarja, es ker bocsanatot anyaskod6 mondatai koziil a dorgal6kert (ilyen egy fuggctlen ujsagfr6):,konstruktivitasom jelekent jegyzem meg - raaddsulmecsoda kiizhelykhzt! -: eddig is az ertetek anya :.ok. nem ellenett k nemes motfrtici6ja 1 e:.erelt." (Matya~ czzel mirurnum egy Soros-osztondfjat es eg} mag:rar Pulit:.ert b1ztositott be rnaganak.) A media - mely zsigerb61 gyillol mindent, aminek parasnszaga van - azonnal raugrott a vervonatra, es ejjelnappal ao~itene a vastagh hazugsagot (mannint hogy alkotmanysertes Wrtent. Ennyit Horn jelszavab61, hogy o a mego~ttas helyctt integnllni fogja a tarsadalmat). Ami a kisoprc~ij!ieu (tegyiik fel, hog) K6sa mondta ezt, vagy \alarm ehhc1. hasonl6t) nos. a ~>opredek kjo.. oprescben ~ltl(.s ~emmi rendkfvtili. El6szor is eppen olyan kepi bl!sted. mznt R(l]k l.ds<,l6e, aki az els6 valasztasok idejcn akarta kisopt>rni a kommunist:ikat a padlast61 a pinccig. Vagy ol:ran kepi bcszed. mint a fideszes Nemeth Zsolte, aki szintcn nem sz6 szcrint akana agyagba dtingolni a k.ornmuni!>takat. hanem atvitt ertelcmhen. Amit pedig Zstl.la mondou- tehat mondott. c!. ncm tett. az a francia paras1tok minden esetbcn btintetlenul maradt akci6ihoz kcpcst (meg akkor is, ha a M6kus 6rs hang-jan cs stfmonalan tud6sit6 Lengyel Mik16s, a Magyar Radi6 erthetetlenlil Pariz-..han hagyott tud6sft6ja. azonnal a bossztit lihego koalfci6s vcrvonat kcn:keit olajozta egy J6l iranyzotl, mcgrendclt tud6sftasavul) oemcsak iirtatlan a nyugat1 pcldak fenyeben de a taxtsblokad ncm sz6bcli. hanem tenylcgcsen alkotmanyellcncs voltahoz kepest totalisan smafu. (Mely alkotmanyellencs blokadot- hogy al azt alkotmanyellencscn tamogat6 SZDSZ-l megmcntse - Gone~ az amncs/llaj:lval Jcnullazta.) Mindegy. a mag\ arokat is met Jehctett gylilolnt. Pontosabban a szokasosnal is johban. Az SZDSZ M1.i napilapjanak, a Nepszavanak aprilis H-i szcimaban fgy kommcntalta a Magv.u Hfrlaptol cltanacsolt Desi Jclnos K6sa szavait:,.e;:. a derek. tlir:..\okos magyar hanf< (...) Mag) 1r embe1; magyar fejszevl'l, a magyar parlamelll ellen." Hogy a.z ellenzcki partok nem hivtak fel a kormanypartokat hataro16djanak cl Vastagh Pcilt61 (ha mar az elhatarol6das annyira teret nycrt a parlamentben), mcglep6. Hog) az fig} tcljes l.ivtzsgtilasat (a hamis hfrkozlesscl egytitt) nem l.ovetcl tek. meg inkabb a1. Nem is sz61va a dolog politikai gytimolcser61: ha peldaul a Fidesz (most hagyjuk az elhatarol6dasi bizni~z J<> tanul6jat. a tragikomikus MDNP-t) viz~galatot ko vetel, a magyar falvakban snvazatokra tehetett volna szert. Mindcgy Az i.tgy miatt meg magasabbra emelkedctt a Horn alalti t:ir~adalmat mar amugy i.., vegzetescn clvag6 berhm fal. Szakad az irovovetscg is, amely - a formal6d6 uj szo vctseg alapftasanak egyik veteralakja, Eorsi Istl'l1n sze- ~ Demokrnta 1997/16 csak kiudjunk meg egyszer a nyilt utcan, ett&.tilus, gengszterszam. Yo! Bac;challtito, bokszcr meg gepfegyvcr. kell ez ncked seggfej, hat ebn:dj fel! :\em lehet. hogy frontvonal!a val jon u utca. XX. szazad vege, Ktm!p-Eur6pa. Bad Domination: S:rinvak viliig Mcrt nektink ncm fontos a h6rszin, es nem fontos,1 szirmazas. C<>.'lk az a fonto, hogy mit gondolsz, es mellette kiallsz. Nem fontos a b6i'>zfn, ncm fonros a s:clnnaza... Csak at a fontos. bogy mit gondolsz, cs mellette ki{illst. En vagyok a ban<.iaban a legfcketebb gycrck, mert en vagyok a roma. aki kerc... Jtbe tehet ncked. Na meg a B-Cool. kinek most ne nezz a sternebc, men hirtclen egy legyvcrt vctt a kezebe, Es ha egy eszcveszett gondolat hempercg a fejebe, n-.: allj elebc' Mert r.id jar a rud, es hatalma~ lendtilettel a pofadha rug! ElleleJted majd. hogy fajgyffiolo lcnel, es megbanod azt i!>, hogy mcgsztilenel, te fereg! Te. aid a b6rszfnckr61 bes:ztlsz, hat jobban jarsz. ha C/..enrul a rappcrckt61 is fel<..z! Te bujj d. majd mi megkcrcsunk, es ha megtahilunk, akkor kegyetlcnek lesziink. Ncm erdekel minket, hogy mennyi az {1.1"<~. felakasztunk teged az cls6 f:ira. (... ) F.s ne kere~~ okokat. hogy beleko~ elrmisokba. mert avegen tc 1\ttpsz nagyot. Egyene~t a pofadba tala1t -.:gy balhorog... Ezutan egy jobb.. Egyb.tl... lg.w1n boldog lchet aki tegcd megagyal. (... ) Pravda: Arpad nepe Bombaznak a IOv:iro!>ra. szol)unk lisjtet a na..ikra. Mind-.:n skinhead Hitler fattya. SzabO Albert bekaphatja! A sz1v fontos, ncm a haj. Buta n:ici, az sc baj. Mindcgy. neked egytk!>inc-.. ba...eball iit6d dniga Iones! Lendftsd hatra a kc:t.ed, hjs7cil masra nines eszed! Naci jelveny cs vaskereszt, otvenes az IQ-teszt. (.. l (1'-.stetortim tu arcodat! Bomherdzseki. bakancsok, divat adja a parancsot. NMd a faszfej. hogy szalad, ha egyedtil van, nem harap. Ba torsag es clcs CS7, alland6an harcra kesz. csapalostul vadaszik, (. ) C7 j6jjatsljk 1 Woo Doo: Hannadik birodalom Ez itt a Woo Doo! Ez nem a Harmadik Birodalom. a fasizmus in ne rornboljon. (... ) 1996-ban te is reszt vehetsz a mozgalomban. ludd hat.. ez a virus neve, Del-Bronxb61 mdult az c16szele, firkas;rok es embcrek egy halomban, a woo doo data a mikrofonba. Hogy els6 sz.1mu hiba a fajcllenes vita. ott kinyujak az embert, ha tekete vagy roma. Ncml Nem! Eled allunk skinhead pantszt, ellcmillunk:, nem mi 1\ezdttik a sz.arakodast. 1i akartatok a folytatast, a Mborut. ahogyan regen volt. A faszzmu~t. ami lerombolt. Sok f:atalt es orl!get tt>bb sclz n6t es gyereket. :> 25

3 ~ rint - a Magyarok Vilagszovetsegenek fi6kszervezete. (Hogy a MLOSZ es a ko~z.olgalat kinek mije. at Eorsi nem emlitette ) Eorsi ezenkhul meg a magyar ir6kat gyavanak es megalkuv6nak nevelte (bogy most csak a fmomabb jelz6ket emlegessuk), amtre valaszkent Hemadi Gyula adott pazar interjut Dippold Palnak az. Uj Magyarorszag aprilis 1-jei szamaban. a datum ellenere konintsem tn!fanak szanva..a Magyar Jr6s:o~ etslget most a munyelvii Mer/in-csoportbol raga/maz6 Eorsi tehtit nagyon is tudta, hova kell helye::.nie f::.leliigumoit - nwgyaro/ nyelver -, ha a s::.ocia li::.must 61tajtotta eplleni. Fuvolti::.ott Kardos elvtarsnak. Lukacs e[l'tar.\iiok (...)A;: alapitok nb sorar ne::.l e nyilw:inm/6an Soro.1 G.vorgy Alapirwinm es a S;:abad Demokratak S::.ovetslge vilagltitciscinak meg.felelo posztmodern irlinyzat muve/oi (...)A multikulturalis ii~ eghti::.ak s/apaiti.1 r:el fer to::.ott es ferto::.o kfpriseloi. Az a gyt1wletektol fortyogo irodalmi beltenyiszet, amely nem kirekes:1 hanem pin::. :el, ltata/ommal berekes::.t, beo/mszt ma.lfaba - mar akit erre kaplzat. Mivel egyre nyllvanl'al6bb. hog_, a: SZDSZ polirikaja megbukott, termes::.eres, hogy hatalmukat meg pr6bdljcik citmenteni. Mindegy, mliyen aron, milyen eszko ::.okkel". Mit tcsz erre a koz.stolgmati Magyar Rad16 Gondolat Jel cfmu musora'? Meghh harom vitapartnert. Kett6 a meg meg sem alakult szervezet kepvtseleteben (Eorst es Csap /Or). cgyet (az egyensulyoz6muvesz Pomogatsot) az Ir6- szovetseg oldal:ir61. Majd a musorvezet6 S::.encis.1y. ismert targyilago~sagahoz Men, fgy 'ezeti fel a temat:.. poszr,\'yw~at-osok" szakitani akarnak a.,sajat unalmukba full.adj nepiesekkel''. Vagyi': a Mag}ar Radi6 szerint eg} irodalmi iranyzat (..po~zt-nyugat-osok..) all szembe egy pejorati\ jelz.6halmazzal elore elmaraszralt. lecikizett tarsasaggal. Szep bevezet6. mint ahogyan az egyemulyt el6ir6 mediatt>rveny khanja. (AJutalom nyilvan nem marad el: Sz.enasi fizetesemelesnek. es Mat} asboz hasonl6an Soros-o~ztondijnak es Pulitzcr-dfjnak nez clcbe - ha meg eddig nem kapott, ami nehezen elkepzelhet6.).. Kes::.iil a multikulturali~ piac" - mondja Hernadi. Tudjiik. merik, teszik. Ha::.udnak. Meg egy clarabig. En ugy llitom, nem sokci1g." Nem c.. aj..: Hemadi Iatja igy. Es most nehany szovegkomyezete~ot kiragadott tdezet kormanypani ujsagir6kt61. Piinkbsti Arpad, a Nepszabadsag publicistaja J 996-ban. Rakosm}/ megjelent kon} venek els6 fejezeteb61 (.,Mintha none"):.. Tti~ olodva a ne'l:il el jel::.ett kors::.akt61, egyre inktibb ugy emlegetik csak. mint kicsi. kopas::.. kellemetlen. ko~ lr (::.sid6) embert, vagy mint eg) s::.iiletett gonos:tevot: Rtikosi (Roth) Matycist. Mindegy. hogy nem Roth, hanem Rosenfeld! Ulek.ben roth mit, voros!" No comment. Mint ahogyan rune<> kommentar Moldova Gyorgy legujabb kony\eboi \'Ctl ezen ldezethez sem (A TO\ id elet titka):,.a kommuni::.mus olyan antiszemitizmus mely a keres::.tenyek.re is ronatko-;.ik. " Ahhoz vi.szont kell nemi kommentcir. ahogyan a Nepszabadsag aprilis 8-i snimaban parentaltak el a 81 eve~ Stephan Hermlint, aki..nyiltan kiallt az ellenzeki mozgalmak mellett''. Azt ugyan megemliti a napilap. bogy ellenll~tben volt ~DK-s ellenzeki ir6tarsaival. Hermlint sohasem iildoztek vagy hallgauaua.k el. Igazan dicseretes, amikor 26 ~ Baszd meg, most az van. amit akartatok, most majdnem nundenkit agyonbasztatok. Nem t0r6dtok ti senkhel es semmhel, csak a rohadt kis nfici eheitelckel. A nagy magyamak kopasz a feje, es hat arra esldiszik, bogy fehcr a segge, de ha ut.ananezneic. kiderillne minden. bogy iga- 7.ab61 is nagy magyar nincsen! Ez nem a Harmadil; Birodalom. a fasizrnus iu ne romboljon! (... ) betkoznapi CSAJ6d8sok: Nem csak a szels6jobb Jajjjajjajaj! Mostanaban mindig szebb orsugr61 lllrnodok. skinheadmentes ovezet 6 munkat:iborok. Eg)cnl6seg. test\mseg varbat iu ~. anarchista boldogs:ig es halott burzsoak. }\c!til...-.ak a... zels6jobboldale a \itag. al uton meg poroszkal neh:iny balos hados7t:ily. E.. ha majd gyozi.mk. UJra verjiik a kutakot. minden UJgaz.dagm vamak a gutagok.. Nekem csak egy Bader-Meinbof lehet h6s, de fastsztakkal szemben te sem lebetsz koz&noos. Mert aki ma semleges, bolnap jobboldali, es holnaputan ugy veg:zi majd, mint a Sz.31a,l. Nemcsak a sz.cls6jobboldale a vilag, a1 titon meg poroszklil neh:iny 'oms h.adosztal>. Es ha majd gy6ztink. rendet temtnk a fejekben, futhat majd minden naci eszeveszetten. En az e.<iz!nct ugy hinietem, bogy enekelek. A baloldalra tettem fel egy egesz eletet Velem \811 sok ~)Olt munkanel.kiili, es mindenki. aki ezt a rohadt rendszert gyffioli. 'emcsak a szels6jobboldale a \ilag. az uton meg poroszk.:il nehany balos hadosztaly. Es ha majd gy6ziink, atfonnaljuk a vil:igot, felk.oti.ink mtnden rohadt Horthy-im.ad6t! (... ) Rebel Ethnik: Mon:os vagyok (A sdnpad m a Rebel Ethnilc. Su~tnhn. ha e.'o kicsi1 ossze- 8}17/nlnk! Aki rapper, a::. most idejon! Mindenlci.' Itt tgy olya11 dolt >gn51 les:. sz6, lwgy itt nwst megy a ballti, megy a mssz.fsta megkijlonbo:;tetes. a mi neviink a;. hogy lci::.at.m ldsebbseg. is Ill m lt..l.~tuiom, hog) ci_~any ver joly1k az emmben. es e:en nwst mindellki jbjjbn ide! Hal(r;:assatok meg minket! Hal/gassdtok meg a ltiauw kisebbseget! Gyenek ide, rapperek! Lea rasszb:. lliiisi'ai! Yeah!!! Gyertek idr, rappe~k!) 1i c!'.ak az.t latj:itok. hogy rancolom a homlokom. de nem ktrdez.itek. hogy mien!? Pedig farddt a homlokom, es folyik. folyik. igen. folyik r6la a verejrek. Hat nekem ebb61 most mar eleg. a gondjaimb61 senki sem keri el a feld. men mindenkinek van. de lei keu hogy adjam magamb61. mert nem velet.jen, hogy a tekintctem komor olyankor. amikor valami olyat latok, hallok. ami nem frank.6. Uyenkor arra gondolok, bogy mindjan felrobbanok. Moroos vagyok es sportos, sportos. Lea rasszizmussal! Le! Lea rasszizmuss&! Le! (... ) Felszallok a ttolira. es nem Mtok mao;t, csak a denneszt6 Litom!st, bog) egy-ket mucs00.6 mit tesz. Egyre tobb lett a fa'>zfej! Borfejtiek, akik azt hi.vik. att61 tajan nagyok lesz.nek. bogyha meg\ erik aznkat az. embereket. aki.k nem fetterek. Mindjart felrobbanok! Morcos vagyok! Hagyjatolc! Morcos vagyok! Hagy- Demokrata 1997/16

4 Stasi-fr6kr61 ilycn konyoriiletesen emlekezik meg a Nepszabadsag. Akar Feher KI6rar61, aki mar-mar ellenzeki fr6- va vattozik a koalfci6s emlt!kezetben Elfeledve, hogy a megboldogult Pcsti Hfrlapot azert perelte, mert Kossuth lapjanak ut6dja idezni mert az fr6no n\kosista konyveib61. Es Szabad Nep-es (a Nepszabadsag el6dje) cikkeib6l, melyekben azzal biiszkelkedik, hogyan jart a varosban alruhaban, cs jelcntette fel a kihallgatott embereket, illetve mikent lepett be ugyanaznap a partba (Szabad Nep, augusztus 3.). Holou a halal - nemcsak Horthye, de a masik oldalon, Feher Kiarae scm - nem lehet alibi. A Szabad Nep egyetlen UJ~aglr6janak sem. A kommunista kemenyseget, emberek osszeroreset kovetel6 ujsaglr6knak. Akik rna, mint Kende Peter. Vasarhelvi Miklos es az SZDSZ-es holdudvarbeh tarsai, a demoknkiara oktatnak benniinket a moralitas p6diumar61. Vasarhelyi legujabban mar az Egyesiill Allamok legtekintelyesebb iizleti foly6iratat, a Forbes magazint is lenyegeben leszels6jobboldalizta, mert ot cs az altala vezctett Soros-alapftvanyt kegyetleniil (ertsd: tenyekre tamaszkodva) megtamadta. Vasarhelyinek, a s7.inten megtamadott Dornbachnak es mtnden SZDSZ-esnek szels6jobboldali, akt 6ket tamadja. De hogy egyetlen nem helyta1l6 tenyt emlitettek volna a Forbes-ctkkbol (ld. Uj Magyarorszag, marc. 24.), arra hiaba vartunk. A Forbes-ctkk egy1k allitasa,zerint a magyar kulturalis mimszterium altai tamogatott foly6iratok 77 szazalek6t a Soros-alapltvany is tamogatja. Marpedig, frja a Forbes, egy val6ban.,nyitott Tarsadalmat" tamogat6 alapftvanynak inkabb azokat a foly6iratokat kellene tamogatnia, amelyeket a kulturalis kormanyzat ncm tamogat. A Forbes azonban meg nem ismerte a Soros-alapitvan)' legujabb tamogatasi donteseit, amelyek az Elet es Jrodalom cfmll hetilap aprilis 4-i s:clmaban jelentek meg. (E7t a hetilapot Sorosek ot es W milli6val jutalmaztak.) Az ES-b61 megtudhatjuk, hogy Komis M1Jufly (,Mi jobban gy(i(t>jiink titeket, mint ti minket") eztittal is az alkot6i dfjazottak kozott szcrepel. 720 ezer (ad6mentes) forinttal Az Es egyebkent marctus 21-en publikalta Kornis kifogyhatatlan t;udinak egyiket, amelynek egy-ket tamogatott mondata fgy hangzik:,de te megbocsatod, ha eteg j6 a haja, s j6 a szeme, es erud. hogy a pinaja sose fog a Torgytfnra szava... ni (...) mertlta jonnek a nyilasok, 1igyis ongyilkosok lesziink, ez mar le van vajazva, johet a Kovlr oldaltin Cseh Marra." Hamar a zaftosabb. Sorosnak tetsz6 szovegeknel tartunk - parlamentt elhatarol6d6k, figyelem! -. kovetkezzen nehany, a koalfci6 altai akart Goncz-torveny (269., kozossegi. nemzetisegek, stb. elleni izgatas) ellenere rna. a Hom-Pet6-eraban szabadon terjeszthet6 cs vasarolhat6 dalszoveg A1. egyiittes neve: Rap es punk a fasizmus ellen. Az egyiittes- hitvallasa szerint- imadja a massagot (akar az SZDSZ). A gyakorlatban fgy imadja:.. Fajgytiliilet, neoncicizmus, rasszista almok, ezeknek lt6- dolnak a tetves kopasz svabok... Nos. ha a Baszom az anyad! cfmt1 dal e str6f:1j nem meritik k.i a Goncz-fele gy\ilolettorvenyt, akkor semmi scm. Es most hoi vannak az elhatarol6dni rohan6 partok? Hoi van az MDNP? Vagy az elhatarol6das naluk is egyetlen iranyba muk0d6 politikai jatek? ~ Demokrata 1?97/16 jatok! Marcos 'agyok! Hag)Jatok 1 Morco~ vagyok! Hagyjatok! Le a m~szizmussal! Lea rasszizmussal! Lea ra.sszizmuso;ai! (... Az er6 tisszekot, osszekot az er6, ne jat~~za nekem senk.i se a nagyot, (. ) durvul a vilag, es dwvulok en is, de azert lenyugszom megis, mert nem k6ser, bogy mindenki hiilye. legyen a/.crt valalj.nek esze 1 Tudom. nem vagyok egy nagyesn!, de ez a kerdcs egyszenl. Minden ember nagyszenl csak a j6 oldalat nt!zd, de azt hi<;zem, ett6l felsz! Te fajgyui016 fa~z! Egyszer llgyis pofont kapsl! Morcos 'agyok! Hagyjatok! Morcos vagyok! Hagyjatok! Lea rasszizmussal! Lea rasszizmussal! Lea m.-.~vizmussal! (...) hetkw napi CSAJ6dasok: Ostoba Negy kopasz a teren egy ciganyt ver ~ppen, r.inezec;re lat.,zik. oeonacik. Negyen egy ellen, foodhctetlen jellem. els6rendt1 faj. csak egy a bar ostoba! Chtoba! Jaj, de ostoba! Ostoba allat! Ostoba! Ostoba! Jaj, de ostoba' Sotet bunk6' Dtcsekszik az egyik. en pcldaul eddig tiz romat le' ertem - kettesevel perszc! A legid6sebb elbujt, kilenc es fel eves. de <ictal mas alany a n11- er6hoz kcpest o~toba' Ostoba! Jaj, de ostoba! Eg) ostoba aiiat! O:.toba! Ostoba! Jaj, de ostoba! Naci gyoker! Koll nekik a Potyka meg az Jzabelta ket nemzeti h~ a durva es a kurva. 1 lazafins ifju pbdakcpre vagyik, de szerintcm az cgyik hiilycl"\o, mint a mti.<;ik. Es ostoha! o~toba! Jaj, de ostoba! O~toha allat! Ostoba! Ostoba' JaJ, dt: o~toba! fa<;iszta seggfej. mi lest veled. hogyha korbevesznek az idegcnck! Hoi a Szent Korona meg a nagy tunll, mikor partiha vagnak hatulrul? Jaj, de ostoba! Ostoba! Jaj, de ostoba! Ostoba allat! Ostoba! Ostoba' JaJ, de ostoha! Nyilas tah6! Ostoba! Ostoba! Jaj. de ostoba! R~zista seggl)uk! O~toba' Ostoba' Jaj. minden skinhead o~toba! hetkoznapi CSA16dasok: Bevandorlo daj A hazamat reg magam mogott hagytam. Nem talalom az. igvi otthonom! Befogadott ez az orsz.:ig es a varos. De hogy eljek meg itt. en meg ncm tudom! Nines munkam es mncs lakasom. lejmolok reggel az allomason. Egy darab kenyerert sorban allok, h6napok 6ta csodara varok. Ahonnan jottem. ott most haboru van. Ezreket vag6hfdra hajtanak Ores gyomorral gondolok vissza rajuk. Talan a menekiiltkonyhan jut meg par falat. Nines pell.letn, nines remenyem, az eletemet nyomorban elem. ldegenek nekcm itt a hazak.. kopa~z fasisztak ram vadasznak! Az onbecsu.ie<;em elveszeu mar regen. Rosszabb mar ncm tbrtenhet meg velem. Mindennap aruba bocsatorn a te.-tem. ~ 27

5 I ~ De hoi vannak a nemzetisegi vezet6k'? Csak nem ugy kep' i~elik a mostani parlamentben a nijuk bfzottakat. nunt annak idejen az Egyhaztigyi Hivatal katolikus papi parlamenti kepvisel6knek oltciztetett egyhazellencs Ugynokei a nyajat? Hoi van Kerner Lorinc? Hoi van Roman Herzog, Nemetorszag clllamelnoke, aki lcgul6bbi latogatasakor peldasnak rtcltc meg a kiscbbsegek - es tcrmeszetesen a svabok - hclyzctet Magyarorszagon? (Nyilvan nem beszelt a ciganyokkal.) Hoi van B6cz Endre fovarosi tigyesz, aki, ba mo'>t ncm indit vizsgalatot, koalici6s boh6cca teszi magal. Ugyc, nem gondolja senki komolyan, hogy ezt gyilkos sdb-, illetve nemetellenesseget az ellenzck, es nem a koalici6 ideol6giaja sugallja? Ugye, scnki scm gondolja. hog} a koalfci6 metakommunikaci6ja- bogy megfogbat6bb tamogatast rcndszerer61 nc is bcszeljilnk - nem segfti elo c mocsko'i, naci tdeo16gianak a tcrjengeset es terjeszteset'? De menjlink tovabb. A hetkoznapt CSA16dasok cfmii dal gyijj.,ossagra buzdit6 szavai fgy hangzanak:,ki)ssiik a Csurk61, kossiik a Csurkat, kossiik a C.1urk6J fel! Kossiik.fel"' Meg tudna valaki mondani, hany 6ra mulva zamak be att a CD- es kazettaboltot, amelybcn igy 1enelne egy egytittes:,kijs.111k a Gonc:;ot, kossiik a Giinc:;iit, kq~:,iik a Gonc:.iit fe/! Klissiikje/! '"? De ha a tor\'cnyek sterint ez OK. de egy kapu bctorc:.c bortonert ki~lil, lehet, hogy cikkeink:et ezut:ln, akar minden aprop6 nelktil, Goncz felakasztasara bu~:ditussal fogjuk zarni. II. gyilkossagra bujtogatas azonban ncmcsak Csurkara korlatoz6dik:,,nem erdekel minkei, hogy mennyi az dra. felakcm.tunk teged az elso fara. es az t>/s6 ember; aki teged omum /ewig. az sz{vedbe egeti majd, hogy szfnmk vilag. " Mfg Vastagh P<11 Recskrc kiildenc az ellenzeket. es - a rendsler sttariigyvedjeivel egytitt racs moge a tehet6- scbb. politikailag vegre emancipal6d6 gazdakat. a koalici6 kintorn;h kreaturai fgy enekelnek:. is lza majd gyo:iink. lijra \'t'rjiik (I kutakot. minden tijgazdagra vamak a gultigok... De nemcsak a kulak megy a gulagra (micsoda sz6jatek!). de a paraszt sem jar jobban:,,llelyet afejedbe! S::evas:, paraszt! Te 1s llltci vagy? Mint egyre tobben- a:: agy kilwgy". Ami a Horthy-nosztalgiaz6kat illcti. vcllik a bit6ra:,.e.\ lw majd gyoziink, titforma/juk a vilagot, felkiitiink minden rolwdt Hor1hy-imdd6t!" Aki a magyarok osi madarat ncm kop Je, a1. sem jar jobban:.. Fasis:;ta seggfej. mi lesz veled, hogylta kiirhel'esznek m: idegenek! Hoi a s:.em korona mej( a nag) turul, mikor partiba wf}(twk hlitulrul?" A most kovetkczo str6fanak legjobban nyilvan Fekete G_mla. t\ndorka Rudolf es UlOk ortilnek, akik szerint a magyar demognifiai piramts ossted61ec;sel fenyeget:.,tets:_enek a nagy ma8yarok (... ) Magyaron:.tlg kisebb legyen, aldja lsten (... ) Atlagmici, csak 11U dagadt! Atlagnaci, kosd fijf magadi" Hogy ha m~r eleg kicsi lesz Magyarorszag, a fasizmus ellen hnrcol6 rappereknek es punkoknak arra is van receptjc, hogy mi legyen a Ja.mpat elolt6 magyarokkal:,magyar ser_gbe nw!(wjr /Ofasz. magvar fergek es::nek meg. lgy gondozd a magyarodat, otlik fel Esterluizy darahjanak cfme. arncly legutoljara marciu~ 15-i tinnepiink alkalma\al hangzott el ujra a Magyar Radi6ban Feltctelescn cs arra a1 esetre, ha B6cz nem intezkedik, Estcrhazyt ko~!.ilk fel. A tobbiek nevsora jon. 28 ~ A mclcg tiuk kifizctnck rcndcsen. Valahogy nem erzem magam j6l Neha undorodom mag:untoll Warning Shoto;: Helyet a fejedbe llclyct,1 fejedbe! Szevasz, paraszt! Te 1s mki vagy? Mint cgyn: Wbbcn- 37 agy kihagy. J6. mi? Kemeny vagy. rni? Ha latsz egy lckett~t. sz trugod, mi? Ez az~ nagy magyar, muta.<.d meg neki! Miert csimilod ezt? Most ;ut kcll tcnn..:m, bogy ezt megc-...:v.d. Hisz beke ellen teszel, hcly nckcd runcsen, hat seggig t!ro homlok robhan a lincsen. To-.:abb nincsen. Padl6zoL seggfej. 37 ismctlofegyver fcjcdbcn hclyct 'cr. Hclyet a fcjcjbe! Feg)'\t.:rt a kez.t.'!llbe! Helyet a fejedbe! Fegy vert a kczcmbc! Hclyet a fejedbe! Fegy" ert a kezembc! A fegyvcr hclyctt li!l! Helyet a fejedbe! Ez v.m! Fcgyvcrt a kclcmbe! Eltemct, IJ akar temetoi dombon, mcrt ncmjar bonbon az elvddert. Ezert botnbajar. Ez csak ennyit er' Bang! SzeUoccsantom a;r. agyad! Befeszftesz? Ncm hagyod magad? Mondod, hej, cael mit monda'lz? De hat nem hat meg, cl nagy 16fa~z. ertelmi csokeveny, nagy szar vagy! llelylx:n hagy. kinek mlikooik az agya. Ellencd a gy6gyszer, kczcmben a ~tukker. Emher. a fegy \Cr lcjcdbc hdyet ver. Szeva-;z~ para,zt! A fcgyver helyet ver. Helyet a icjcdbe! Fcgy'ert a kezembe' Hclyct a iejedbe! Fegyvert a kez.embe! Ez,,m! Fegy'ert a ke LCmhe! Helyet a fejedbe! He, ember! ~em birom a hit\ any t. A sk1nhcad magyar imadja a halvinyt. Igy szep az elct. mondja a batar. deri.ilt egboi is les1ar a madar. Akar ha anatlan s1inc..~ket ersz. addig nigom az ugyad. ;mug cls.l. HisL. a feher ugyanugy rossz, mint a fckctc. s ugyanugy j6, ez fgy van az eletbcn. Att mondod: oi, en a1j mondom: mff. mert veled t:ill;alogni (... ) 'l'ch<lt: bolt. Az van, hogy tt.il tok at agyad. es nem hagyod, nem hagyod meggyozni rnagad. Febleges visszavonru a celon a stukkcrt. K.ibaszon fejedlx a fegy\'er helyet ver. Helyet a fejedbe! Fegy'\crt a kczembc' Helyet a fejedbe! FCg)'\crt a kezembe! Hcl)ct a lcjedbe 1 A fegyver helyet -.er! Fcgyvert a kel.cmbe! Hel}et a fejedbe! Ez van! Fegyven a kczembc! Pnhda: Rend, cro, szemuveg Boldogsagom hatartalan! Elkesziilt.v eletmti! Nucik szcnnyes konyveb61 az o~~1cs ki~ cs nagymcn6. I Lirdeti a magyar jovot. jelkepe a n<'iciz.mus. ll.abellat kum gatj_a eta(...) dagadt fa~z! Atlagmki, c~ rul dag~jt! Atlagn.ki, kthd fel magadat! Atlagnaci, csak rul dagadt' Atl:lgnaci. k&;d fcl magadat!. Magyar ut a gazkamr:ikig. (...) Atlagmki, ~:sak tul da~atlt!!l.tlagmki, kosd fel magadat! Atlag naci, csak tul dagadtl Atlag naci, ko-;d fel magadat! (...) Magyaror~zag kisebb legyen, aldj,\ Tsten (...) Atlag naci. c~ak tt.il dagadt! Atlagmlci, kosd fcl mag;1dat! Mos6n0k Koran llnlnak: FejiOdes E!. most fcji6jes! FeJI6dc,nck indul 6skere,zteny kulttimtok. K.arp.1toknak minden moc~ka tintakent szlirad mtok! Magyar bunkok ehen halru. magyar IOIJbc temetnek. Mag)ar seggbe magyar l6fa.vt, magpr fergek e..,znek meg. (... ). Uemokrata 1997/16

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

AUDIOTECHNIKAI SZAKVELEMENY

AUDIOTECHNIKAI SZAKVELEMENY r _...- Fenyes Peter Hangrestaurator hangmernok noportvezeto Magyar Ridio BRFK. Vizsgalati Foosztily Elet is fj usagvedelmi 05ztaly Rendmeti AJosztaly ' Szam: 136--V-1018/1997. bii. "-' 1 A BRFK Vizsgalati

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Ifjúságkutatás 1997 "FIATAL" kérdőív

Ifjúságkutatás 1997 FIATAL kérdőív 1 főcím 2 pótcím sorszám Ifjúságkutatás 1997 "FIATAL" kérdőív A válaszadás önkéntes! A kérdezés helye: 1 - Salgótarján 2 - Sopron Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem,

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban Cím: 1094 Budapest, Páva utca 39. Tel: 1-455-3313 Mobil: +36-70-505-0360 Fax: 1-455-3399 E-mail: korosmezo1941@hdke.hu www.hdke.hu Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

ÉLEI, LES DOKUMENTUM. Saffer Pál Fratteli ungheri. Valahol Szezsana környékén kezd ődött. Künn a gyorsvonat-

ÉLEI, LES DOKUMENTUM. Saffer Pál Fratteli ungheri. Valahol Szezsana környékén kezd ődött. Künn a gyorsvonat- ÉLEI, LES DOKUMENTUM Saffer Pál Fratteli ungheri... Valahol Szezsana környékén kezd ődött. Künn a gyorsvonat- -fülke ablakán túl visszafelé repültek a novemberi kmbe burkolt isztriai tájak, mintha menekülnének

Részletesebben

Nem csitul az erőszak Odesszában - felvétel http://www.atv.hu/belfold/20140505-nem-csitul-az-eroszak-odesszaban

Nem csitul az erőszak Odesszában - felvétel http://www.atv.hu/belfold/20140505-nem-csitul-az-eroszak-odesszaban Fegyverkezésre szólít fel a NATO főtitkára Telefonon egyeztettek a nagyhatalmak az ukrán helyzetről. Egyre több az orosz gép Krím felett. http://index.hu/kulfold/2014/05/04/luganszkban_elfoglaltak_a_katonai_parancsnoksagot/

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Űrrakétaként lőtt ki a magyar GDP

Űrrakétaként lőtt ki a magyar GDP Űrrakétaként lőtt ki a magyar GDP Kiugró mértékben, 3,9 százalékkal nőtt a magyar GDP az idei második negyedévben. Kiugró mértékben, 3,9 százalékkal nőtt a magyar GDP az idei második negyedévben az előző

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

1. Fejezet. Általános rendelkezések

1. Fejezet. Általános rendelkezések G~ ál \'áros Önkormányzata Kép\'iselíí-testiiletének 6'201.5. (11.2'7.) iinkormúnyzati rendelete a pénzbeli és természetben nyt'1jtlrntó szoci:ílis. \'alamint a szem

Részletesebben

Tűzszünet helyett vérfürdő Kijevben (18+) http://nepszava.hu/cikk/1011501-tuzszunet-helyett-verfurdo-kijevben-18 Mindenki lelécel Janukovics mellől

Tűzszünet helyett vérfürdő Kijevben (18+) http://nepszava.hu/cikk/1011501-tuzszunet-helyett-verfurdo-kijevben-18 Mindenki lelécel Janukovics mellől Tűzszünet helyett vérfürdő Kijevben (18+) Több mint száz halott, sokszáz sebesült a kiújult összecsapásokban - Az EU Ukrajna elleni szankciókat fogadott. http://nepszava.hu/cikk/1011501-tuzszunet-helyett-verfurdo-kijevben-18

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004)

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Magyar Országos Levéltár Budapest, 2006 A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Összeállította: Nagy Gábor Magyar

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Ez a könyv.... kalóz tulajdona

Ez a könyv.... kalóz tulajdona Ez a könyv... kalóz tulajdona A kis csapat öt főből áll, mint kézen az ujjak. A Tengeri Mackók a Kalóziskola első évét járják, és arra pályáznak, hogy igazi tengeri medvévé váljanak! Az angol származású

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN Milyen lehetett a bujdosó pohár, amely Gyulai Pál szerint a sarkantyúnál is jobban csengett? Ha bujdosott, hát miért, kit

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

AC-EB 01 Projektszám: 11200230

AC-EB 01 Projektszám: 11200230 MAGYAR GALLUP INTÉZET COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale de l'éducation et de la culture 1033 Budapest, Fő tér 1. Citoyenneté et jeunesse Centre pour le citoyen (Visites et stages) Analyse de l'opinion

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben

Láng Judit: Keszonbeteg cigányok 2014. November 16.

Láng Judit: Keszonbeteg cigányok 2014. November 16. Láng Judit: Keszonbeteg cigányok 2014. November 16. A Demokrata Info szerkesztõsége feladatának tekinti, hogy a gondolatokat közöljön a demokráciáról és a diktatúrákról, a fasiszta valamint a kommunista

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A Pápai Önkormányzat egyetlen nemzetben gondolkodó képviselője jelenti:

A Pápai Önkormányzat egyetlen nemzetben gondolkodó képviselője jelenti: A Pápai Önkormányzat egyetlen nemzetben gondolkodó képviselője jelenti: A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület második üléséről, valamint a képviselőtestület 2011. szeptember 29-ei üléséről

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti Cziczó Attila: ANDREA életjáték szereplők: Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti 1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit.

Részletesebben

Karinthy Frigyes Tanár úr kérem (olvasónapló) Karinthy Frigyes Tanár úr kérem

Karinthy Frigyes Tanár úr kérem (olvasónapló) Karinthy Frigyes Tanár úr kérem Karinthy Frigyes Tanár úr kérem (olvasónapló) Karinthy Frigyes Tanár úr kérem Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című műve humoros és szórakoztató stílusban tárja elénk a XX. század eleji iskolai életet.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

13 megdönthetetlen tény a magyarokról

13 megdönthetetlen tény a magyarokról 13 megdönthetetlen tény a magyarokról Egy olyan írásra akadtunk, ami nagyon megdobogtatta szívünket, és ráadásul pont olyan szándék vezérli íróját, mint minket. Ugyanezért dolgozunk mi is, hogy végre elhiggyük:

Részletesebben

H úzd meg a határt. 172 II. rész Kortársnyomás

H úzd meg a határt. 172 II. rész Kortársnyomás 172 II. rész Kortársnyomás H úzd meg a határt Minden kategórián belül húzd alá azt az állítást, ami legjobban kifejezi a saját meggyőződésedet. Amelyikről úgy gondolod, hogy legjobban összefoglalja azt,

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés A Segítő Kéz Kispesti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A politikus, aki agyonnyomta az írót

A politikus, aki agyonnyomta az írót A politikus, aki agyonnyomta az írót [origo] 2012. 02. 04. Van, aki nem szeretné, ha egy lapon szerepelne a neve az övével, más viszont kitűnő drámaírónak, megosztó személyiségnek és az írói tevékenységét

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Naprendszerünk középpontja a Nap, mely fényével egyszer nyitott, másszor csukott szeművé teszi a kihűlt testű Holdat, mely képtelen rá, hogy Földünktől elszakadjon. Járkál körbe-körbe

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

http://divany.hu/stilfuresz/2013/06/14/egy_korszak_hangja_interju_erd os_viraggal/ "Jelentem, se rákos, se terhes nem vagyok"

http://divany.hu/stilfuresz/2013/06/14/egy_korszak_hangja_interju_erd os_viraggal/ Jelentem, se rákos, se terhes nem vagyok http://divany.hu/stilfuresz/2013/06/14/egy_korszak_hangja_interju_erd os_viraggal/ "Jelentem, se rákos, se terhes nem vagyok" Erdős Virágból az utóbbi években nincs erre jobb szó igazi költőceleb lett:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az õskori ember. A középkori Európa. Az ókori kelet. Az ókori hellász. A magyar történelem kezdetei és az Árpádok kora.

Tartalomjegyzék. Az õskori ember. A középkori Európa. Az ókori kelet. Az ókori hellász. A magyar történelem kezdetei és az Árpádok kora. Tartalomjegyzék Elôszó... 3 Feladattípusok... 4 1. A történelem forrásai... Az õskori ember 2. Az õskõkori ember mindennapjai... 8 3. Az újkõkori változások... 4. Mesterek és mûvészek... 11 5. dõmérés

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

Az eső élő organizmusként fonta körbe a tájat. Az éjszaka leterítette sötét fátylát, amely úgy pulzált felettük, mint a gomolygó, sötétszürke felhők.

Az eső élő organizmusként fonta körbe a tájat. Az éjszaka leterítette sötét fátylát, amely úgy pulzált felettük, mint a gomolygó, sötétszürke felhők. 1 Az eső élő organizmusként fonta körbe a tájat. Az éjszaka leterítette sötét fátylát, amely úgy pulzált felettük, mint a gomolygó, sötétszürke felhők. Az esőcseppek ólomgolyókként ostromolták a szélvédőt,

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám

2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám 2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám A címlapot illusztrálta: Bíró Viktória, 7 éves Kalendárium anuár - Bol dog as szony ha va, Télhó Túl az ünnepeken eljött

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben