V a'itagh Pal MSZP-s igazsagiigy-miniszter - o

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V a'itagh Pal MSZP-s igazsagiigy-miniszter - o"

Átírás

1 tu~tkoznapi CSAJ6dasok: Atom 7 Remal11om \Oit tcgnap este. ncm rodtam. hogy mit tegyek. Elottcm alit Csurka Istvan. m{)gottc a ~kinhcadck. Par C\ e meg ncm volt mas, csak egysz:eru kh statiszta, de mara mar,... idozik is a ven hajas fasiszta. A ki~nyttlboi oktir lett, mki firkas1.. doh>oij meg, tintanyal6 rohadj meg. fajgyul016 dogolj meg!(... ) Jatszotta a fajmagymt. de clfog) ott a ti.irelmem, es ugy lcvertem. mint n S/art. Szennyiratat o~vctcptem, a saijaba betomtem, Mtra ne1tcm. a magyar ncp vfgan tapsolt mogottem. A kisn)'\jib61 okor lett n:ici fuk.:1sz dogolj meg, tintan)al6 rohadj meg. fajgytilolo dogt)ij meg! hetkoznapi CSAtooasok: Kossiik fel V a'itagh Pal MSZP-s igazsagiigy-miniszter - o az, aki a rcndszerniltaskor a szocializmus j6 emlckii Rec~ken akarta elhel)czni az uj orszaggyiilcs tagjait-nyilvan mar csak mora lis okokbol is fclhaborodott azon, amit a gazda.k mondtak. Meg hog) be kell torni a parlament kapujat! Egy targ) elleni fenyegetes a st.ociali5ta jogon felnott Vastagh szcrint n'iadasul alkotman)eijenes. A media pedig nem Vastagbot hiilyezi lc, es keri szamon tole, micrt kelt hangulatot es gyiiloictct a paraszt'>ag ellen, de visszhaogozza vastagh baromsagat, amcddig G}iirg)-i foiigyesz cl nem mondja neki, hogy semmilyen jog nem scriilt. LOVAS ISTYt\:'\ Nyilvtinval6: targ} ellen ncm lehet liizitani K6sa Gyula. a Mctesz elnoke tehat semn 1fcle huncsclekmen:,.t nem kovetett cl. am1kor att mondta, fcjszevel kdl betomi az Or~zaggyules kapujat. Hogy ezutan mit mondott, majd kideri.il a perbol. ug)anis Kosa Gyula perli a ~ajt6t. De most persze mnc~ artatlansag "elelme. amiert Konrtidek peticioban konyorogtek a Tocsik-fele Budai Gyorgy tigycben. Mindencsetre K6sa bu1ditasa elcg volt ahhoz. hog) ket <~gyved- tehat ugyved. akinek fcladata a vcdelem! -.a Charta idokbol!'mert Nehez-Posom es Orosz. Bal<i-;,s, a Tocsik Szokai-fclc MSZP-~ Bold~ ai vedojc, lazadas clot...cszfte~c miatt a10nnal racsok mogc akarta t...tildeni K6sa Gyulat. \alamint- maig nem tiszta.cott kijelcntcsei rniatt- 7sikla Gyozo Metcsz-alelnot...ot is. Orosz meg azt is kijelcntcttc. bogy 6 ugyan nem ismcri pontosan K6sa kijelentesenek szo-.egkomye?etet, de azonnal bortonert kialtotl a ~lovjet vcrtigycsz, Visins:kij rnelt6 magyar tanftvanyakent. Hogy a magyar Ogyvedi Kamara Ellkai Bizottsaga ncm tilt ossze awnnal, C~ nem zarta ki Cll a ket, SLO\jet emlckeket fchde10,tigyvedet' tah'ja koztil, az csak at.t mutatja, kikbol alluak ma at ctikai bi10ttsagok. Arr61 marne is bcst.cljtink. hogy a ko1volgalati ad6kban minden adando alkalommal megkcrdezeu l/a/mai Gabor,tuggetlen" alkotmanyjogasz, aki cgykoron lelkesen cs alkotm<\nyjogj okfejtessel iidvozoltc cgy Soro.1-tamogatassal mcgjelent kotet ta- 24 AI.. ir6 a nemzet hose. Nagyon fontos helyre kcn.ilt. Sok:iig lapult a hatterben. de n~t maga-;abb qfkre ult. J61 ha;udik, de nc hidd el! Ne hidd c1! Ne hidd el! Ko,sm. a fuk.it'i7t fel! 'lae:y Mag)arorszag az 51ma. (ljabh verfurd6ket akar. Demokratanuk mondja magat. de magasba lcndiil a kar Hogy hazudik! De ne hidd el 1 :\e h1dd el! Ne h1dd el! Kos~tik a martfrt. ki:>ssi.ik a manfrt. kossi.ik a mtirtf.rt fell Ha a l..czedhe vetted a k{1nyvet. m!!wn a csaphoz menj. men mmden lapjarol 8rnd rad a nacionalio;ta,zcnny Hatasos. de ne hidd cl! Ne hidd ell Nc htdd el! Kossi.ik a Csurkat. kiisstik a Csurkat. kosstik a Csurk..it tel! Kosstik fell J6 Fa~k Klubja: R Koz.Cp Europa Ki vagy te, akitoi felnem kell'! Kop;t,z fejjel 6. cgy bomberrei all"z a SOtetben, a gyengel vfuod, ilycn.kor bil-.?.kc lehet r.ki a c;.aj:idod Az apad evck 6ta munkancikuli. egcsz nap csak otthon ill, a feje egyrc kekul. Az unyad egyqeru t.jl.(aritono. a ki,fiuk meg skinhead len, mcrt on!k a jo\o, Yo!.Megdobban a vived. ha JOnnek a nacik. 6k ate embcreid. ez rogton lats7ik. Nem eshct mar bajod, ha bcalls7 a sorba, fgy vagytok csak eru-..t'k. luszmegv&i a l. >rda. De a/. ellen.,eg az hi :'ln)li.j. ncktek. ncm a sza\ak snirnit,mak. hancm csak a trttek. mert a ~kinhead :11 egy kokcmeny fcrfi, csorx>jtokban tamad. csak a hulyc, aki erll. Sz6val e1. temt 37 (}lx..'tinenm riihognom kcllene de Isten rncnts! Hogy nem vestlck elcgge komolyan titcket. <t tcvcben a miniszter meg alland6an h1teget. Szennte cz <.:Sak egy szclsfiseges CSel, e~ klilonhen is Vcrekedru minden magyar s;ercl. Aki olpn, mint mi, csak annakjuthat torta. XX. vatad vegl~. Kozep Eur6pa. Ti.intetest szcrve1 a Ku-Kiux-Kllm. f;enyc!; nappal. a nyflttjtc:m. Egeuk a keresztct a csu~ Jyasok, sokat clbfr a gyomrom. de ez mar sok. Eg) cstc elkapott egy kopasz feju brigad. all mondtlik: na vcgre. nlftr regen Vartunk ter:\d. Csak,Itt sajnaltam, hogy nines n:\lam az Uzi, tivoiwttck velem, bogy rohadt ncger buzi. mcrt a t.cnc. a rap. a hip-hop nem tehemek. valo. e1 egy fckete mccc... SeggfeJ! A ~zovegednek nem igaz a fele...::m, lehet, hog)' 1ehcr vagyok. de beltil minden tekete. Ezt en..,d meg akkor. ha twm kerek tul ~ol..at. K1phatsz meg a nyakadba is forr6 vizet kopas7, J>cmokrata 1997/16

2 ' ~"erim a polg''' engedetlen,og tamblokjidb" megnyilvanult fornuijat, felhaborodassal fogadta a Metesz utelnlrfi~i szandcl.at. A t oalfct6 publicista katonai, kezdvc Megyesi Gus;:.tdvtol, al.t a tevebcn tgyekezett elhttetm at emberekkel. hog} mar reg elfelcjtcuek, mi faj a gazdaknak, egestcn a Nep s:rabadsag vczerctkkir6iig, csataba alltak a koalfci6 meg mentesccrt Mint egy VIII kertilcti ha-.zna!tfarmer-butiko~ra emlel.eztcto (ha mar a liberahs sajt6 az ellcnzeki emberek kuim!jcvel van clfoglalva) Matyas Gyozo i!>, aki a 168 6ra cfmu SZDS:Z:-cs ideol6giaju hetilap legujabb sz<lmanak vezeto pubhci'>7tlkajal fg} zarja, es ker bocsanatot anyaskod6 mondatai koziil a dorgal6kert (ilyen egy fuggctlen ujsagfr6):,konstruktivitasom jelekent jegyzem meg - raaddsulmecsoda kiizhelykhzt! -: eddig is az ertetek anya :.ok. nem ellenett k nemes motfrtici6ja 1 e:.erelt." (Matya~ czzel mirurnum egy Soros-osztondfjat es eg} mag:rar Pulit:.ert b1ztositott be rnaganak.) A media - mely zsigerb61 gyillol mindent, aminek parasnszaga van - azonnal raugrott a vervonatra, es ejjelnappal ao~itene a vastagh hazugsagot (mannint hogy alkotmanysertes Wrtent. Ennyit Horn jelszavab61, hogy o a mego~ttas helyctt integnllni fogja a tarsadalmat). Ami a kisoprc~ij!ieu (tegyiik fel, hog) K6sa mondta ezt, vagy \alarm ehhc1. hasonl6t) nos. a ~>opredek kjo.. oprescben ~ltl(.s ~emmi rendkfvtili. El6szor is eppen olyan kepi bl!sted. mznt R(l]k l.ds<,l6e, aki az els6 valasztasok idejcn akarta kisopt>rni a kommunist:ikat a padlast61 a pinccig. Vagy ol:ran kepi bcszed. mint a fideszes Nemeth Zsolte, aki szintcn nem sz6 szcrint akana agyagba dtingolni a k.ornmuni!>takat. hanem atvitt ertelcmhen. Amit pedig Zstl.la mondou- tehat mondott. c!. ncm tett. az a francia paras1tok minden esetbcn btintetlenul maradt akci6ihoz kcpcst (meg akkor is, ha a M6kus 6rs hang-jan cs stfmonalan tud6sit6 Lengyel Mik16s, a Magyar Radi6 erthetetlenlil Pariz-..han hagyott tud6sft6ja. azonnal a bossztit lihego koalfci6s vcrvonat kcn:keit olajozta egy J6l iranyzotl, mcgrendclt tud6sftasavul) oemcsak iirtatlan a nyugat1 pcldak fenyeben de a taxtsblokad ncm sz6bcli. hanem tenylcgcsen alkotmanyellcncs voltahoz kepest totalisan smafu. (Mely alkotmanyellencs blokadot- hogy al azt alkotmanyellencscn tamogat6 SZDSZ-l megmcntse - Gone~ az amncs/llaj:lval Jcnullazta.) Mindegy. a mag\ arokat is met Jehctett gylilolnt. Pontosabban a szokasosnal is johban. Az SZDSZ M1.i napilapjanak, a Nepszavanak aprilis H-i szcimaban fgy kommcntalta a Magv.u Hfrlaptol cltanacsolt Desi Jclnos K6sa szavait:,.e;:. a derek. tlir:..\okos magyar hanf< (...) Mag) 1r embe1; magyar fejszevl'l, a magyar parlamelll ellen." Hogy a.z ellenzcki partok nem hivtak fel a kormanypartokat hataro16djanak cl Vastagh Pcilt61 (ha mar az elhatarol6das annyira teret nycrt a parlamentben), mcglep6. Hog) az fig} tcljes l.ivtzsgtilasat (a hamis hfrkozlesscl egytitt) nem l.ovetcl tek. meg inkabb a1. Nem is sz61va a dolog politikai gytimolcser61: ha peldaul a Fidesz (most hagyjuk az elhatarol6dasi bizni~z J<> tanul6jat. a tragikomikus MDNP-t) viz~galatot ko vetel, a magyar falvakban snvazatokra tehetett volna szert. Mindcgy Az i.tgy miatt meg magasabbra emelkedctt a Horn alalti t:ir~adalmat mar amugy i.., vegzetescn clvag6 berhm fal. Szakad az irovovetscg is, amely - a formal6d6 uj szo vctseg alapftasanak egyik veteralakja, Eorsi Istl'l1n sze- ~ Demokrnta 1997/16 csak kiudjunk meg egyszer a nyilt utcan, ett&.tilus, gengszterszam. Yo! Bac;challtito, bokszcr meg gepfegyvcr. kell ez ncked seggfej, hat ebn:dj fel! :\em lehet. hogy frontvonal!a val jon u utca. XX. szazad vege, Ktm!p-Eur6pa. Bad Domination: S:rinvak viliig Mcrt nektink ncm fontos a h6rszin, es nem fontos,1 szirmazas. C<>.'lk az a fonto, hogy mit gondolsz, es mellette kiallsz. Nem fontos a b6i'>zfn, ncm fonros a s:clnnaza... Csak at a fontos. bogy mit gondolsz, cs mellette ki{illst. En vagyok a ban<.iaban a legfcketebb gycrck, mert en vagyok a roma. aki kerc... Jtbe tehet ncked. Na meg a B-Cool. kinek most ne nezz a sternebc, men hirtclen egy legyvcrt vctt a kezebe, Es ha egy eszcveszett gondolat hempercg a fejebe, n-.: allj elebc' Mert r.id jar a rud, es hatalma~ lendtilettel a pofadha rug! ElleleJted majd. hogy fajgyffiolo lcnel, es megbanod azt i!>, hogy mcgsztilenel, te fereg! Te. aid a b6rszfnckr61 bes:ztlsz, hat jobban jarsz. ha C/..enrul a rappcrckt61 is fel<..z! Te bujj d. majd mi megkcrcsunk, es ha megtahilunk, akkor kegyetlcnek lesziink. Ncm erdekel minket, hogy mennyi az {1.1"<~. felakasztunk teged az cls6 f:ira. (... ) F.s ne kere~~ okokat. hogy beleko~ elrmisokba. mert avegen tc 1\ttpsz nagyot. Egyene~t a pofadba tala1t -.:gy balhorog... Ezutan egy jobb.. Egyb.tl... lg.w1n boldog lchet aki tegcd megagyal. (... ) Pravda: Arpad nepe Bombaznak a IOv:iro!>ra. szol)unk lisjtet a na..ikra. Mind-.:n skinhead Hitler fattya. SzabO Albert bekaphatja! A sz1v fontos, ncm a haj. Buta n:ici, az sc baj. Mindcgy. neked egytk!>inc-.. ba...eball iit6d dniga Iones! Lendftsd hatra a kc:t.ed, hjs7cil masra nines eszed! Naci jelveny cs vaskereszt, otvenes az IQ-teszt. (.. l (1'-.stetortim tu arcodat! Bomherdzseki. bakancsok, divat adja a parancsot. NMd a faszfej. hogy szalad, ha egyedtil van, nem harap. Ba torsag es clcs CS7, alland6an harcra kesz. csapalostul vadaszik, (. ) C7 j6jjatsljk 1 Woo Doo: Hannadik birodalom Ez itt a Woo Doo! Ez nem a Harmadik Birodalom. a fasizmus in ne rornboljon. (... ) 1996-ban te is reszt vehetsz a mozgalomban. ludd hat.. ez a virus neve, Del-Bronxb61 mdult az c16szele, firkas;rok es embcrek egy halomban, a woo doo data a mikrofonba. Hogy els6 sz.1mu hiba a fajcllenes vita. ott kinyujak az embert, ha tekete vagy roma. Ncml Nem! Eled allunk skinhead pantszt, ellcmillunk:, nem mi 1\ezdttik a sz.arakodast. 1i akartatok a folytatast, a Mborut. ahogyan regen volt. A faszzmu~t. ami lerombolt. Sok f:atalt es orl!get tt>bb sclz n6t es gyereket. :> 25

3 ~ rint - a Magyarok Vilagszovetsegenek fi6kszervezete. (Hogy a MLOSZ es a ko~z.olgalat kinek mije. at Eorsi nem emlitette ) Eorsi ezenkhul meg a magyar ir6kat gyavanak es megalkuv6nak nevelte (bogy most csak a fmomabb jelz6ket emlegessuk), amtre valaszkent Hemadi Gyula adott pazar interjut Dippold Palnak az. Uj Magyarorszag aprilis 1-jei szamaban. a datum ellenere konintsem tn!fanak szanva..a Magyar Jr6s:o~ etslget most a munyelvii Mer/in-csoportbol raga/maz6 Eorsi tehtit nagyon is tudta, hova kell helye::.nie f::.leliigumoit - nwgyaro/ nyelver -, ha a s::.ocia li::.must 61tajtotta eplleni. Fuvolti::.ott Kardos elvtarsnak. Lukacs e[l'tar.\iiok (...)A;: alapitok nb sorar ne::.l e nyilw:inm/6an Soro.1 G.vorgy Alapirwinm es a S;:abad Demokratak S::.ovetslge vilagltitciscinak meg.felelo posztmodern irlinyzat muve/oi (...)A multikulturalis ii~ eghti::.ak s/apaiti.1 r:el fer to::.ott es ferto::.o kfpriseloi. Az a gyt1wletektol fortyogo irodalmi beltenyiszet, amely nem kirekes:1 hanem pin::. :el, ltata/ommal berekes::.t, beo/mszt ma.lfaba - mar akit erre kaplzat. Mivel egyre nyllvanl'al6bb. hog_, a: SZDSZ polirikaja megbukott, termes::.eres, hogy hatalmukat meg pr6bdljcik citmenteni. Mindegy, mliyen aron, milyen eszko ::.okkel". Mit tcsz erre a koz.stolgmati Magyar Rad16 Gondolat Jel cfmu musora'? Meghh harom vitapartnert. Kett6 a meg meg sem alakult szervezet kepvtseleteben (Eorst es Csap /Or). cgyet (az egyensulyoz6muvesz Pomogatsot) az Ir6- szovetseg oldal:ir61. Majd a musorvezet6 S::.encis.1y. ismert targyilago~sagahoz Men, fgy 'ezeti fel a temat:.. poszr,\'yw~at-osok" szakitani akarnak a.,sajat unalmukba full.adj nepiesekkel''. Vagyi': a Mag}ar Radi6 szerint eg} irodalmi iranyzat (..po~zt-nyugat-osok..) all szembe egy pejorati\ jelz.6halmazzal elore elmaraszralt. lecikizett tarsasaggal. Szep bevezet6. mint ahogyan az egyemulyt el6ir6 mediatt>rveny khanja. (AJutalom nyilvan nem marad el: Sz.enasi fizetesemelesnek. es Mat} asboz hasonl6an Soros-o~ztondijnak es Pulitzcr-dfjnak nez clcbe - ha meg eddig nem kapott, ami nehezen elkepzelhet6.).. Kes::.iil a multikulturali~ piac" - mondja Hernadi. Tudjiik. merik, teszik. Ha::.udnak. Meg egy clarabig. En ugy llitom, nem sokci1g." Nem c.. aj..: Hemadi Iatja igy. Es most nehany szovegkomyezete~ot kiragadott tdezet kormanypani ujsagir6kt61. Piinkbsti Arpad, a Nepszabadsag publicistaja J 996-ban. Rakosm}/ megjelent kon} venek els6 fejezeteb61 (.,Mintha none"):.. Tti~ olodva a ne'l:il el jel::.ett kors::.akt61, egyre inktibb ugy emlegetik csak. mint kicsi. kopas::.. kellemetlen. ko~ lr (::.sid6) embert, vagy mint eg) s::.iiletett gonos:tevot: Rtikosi (Roth) Matycist. Mindegy. hogy nem Roth, hanem Rosenfeld! Ulek.ben roth mit, voros!" No comment. Mint ahogyan rune<> kommentar Moldova Gyorgy legujabb kony\eboi \'Ctl ezen ldezethez sem (A TO\ id elet titka):,.a kommuni::.mus olyan antiszemitizmus mely a keres::.tenyek.re is ronatko-;.ik. " Ahhoz vi.szont kell nemi kommentcir. ahogyan a Nepszabadsag aprilis 8-i snimaban parentaltak el a 81 eve~ Stephan Hermlint, aki..nyiltan kiallt az ellenzeki mozgalmak mellett''. Azt ugyan megemliti a napilap. bogy ellenll~tben volt ~DK-s ellenzeki ir6tarsaival. Hermlint sohasem iildoztek vagy hallgauaua.k el. Igazan dicseretes, amikor 26 ~ Baszd meg, most az van. amit akartatok, most majdnem nundenkit agyonbasztatok. Nem t0r6dtok ti senkhel es semmhel, csak a rohadt kis nfici eheitelckel. A nagy magyamak kopasz a feje, es hat arra esldiszik, bogy fehcr a segge, de ha ut.ananezneic. kiderillne minden. bogy iga- 7.ab61 is nagy magyar nincsen! Ez nem a Harmadil; Birodalom. a fasizrnus iu ne romboljon! (... ) betkoznapi CSAJ6d8sok: Nem csak a szels6jobb Jajjjajjajaj! Mostanaban mindig szebb orsugr61 lllrnodok. skinheadmentes ovezet 6 munkat:iborok. Eg)cnl6seg. test\mseg varbat iu ~. anarchista boldogs:ig es halott burzsoak. }\c!til...-.ak a... zels6jobboldale a \itag. al uton meg poroszkal neh:iny balos hados7t:ily. E.. ha majd gyozi.mk. UJra verjiik a kutakot. minden UJgaz.dagm vamak a gutagok.. Nekem csak egy Bader-Meinbof lehet h6s, de fastsztakkal szemben te sem lebetsz koz&noos. Mert aki ma semleges, bolnap jobboldali, es holnaputan ugy veg:zi majd, mint a Sz.31a,l. Nemcsak a sz.cls6jobboldale a vilag, a1 titon meg poroszklil neh:iny 'oms h.adosztal>. Es ha majd gy6ztink. rendet temtnk a fejekben, futhat majd minden naci eszeveszetten. En az e.<iz!nct ugy hinietem, bogy enekelek. A baloldalra tettem fel egy egesz eletet Velem \811 sok ~)Olt munkanel.kiili, es mindenki. aki ezt a rohadt rendszert gyffioli. 'emcsak a szels6jobboldale a \ilag. az uton meg poroszk.:il nehany balos hadosztaly. Es ha majd gy6ziink, atfonnaljuk a vil:igot, felk.oti.ink mtnden rohadt Horthy-im.ad6t! (... ) Rebel Ethnik: Mon:os vagyok (A sdnpad m a Rebel Ethnilc. Su~tnhn. ha e.'o kicsi1 ossze- 8}17/nlnk! Aki rapper, a::. most idejon! Mindenlci.' Itt tgy olya11 dolt >gn51 les:. sz6, lwgy itt nwst megy a ballti, megy a mssz.fsta megkijlonbo:;tetes. a mi neviink a;. hogy lci::.at.m ldsebbseg. is Ill m lt..l.~tuiom, hog) ci_~any ver joly1k az emmben. es e:en nwst mindellki jbjjbn ide! Hal(r;:assatok meg minket! Hal/gassdtok meg a ltiauw kisebbseget! Gyenek ide, rapperek! Lea rasszb:. lliiisi'ai! Yeah!!! Gyertek idr, rappe~k!) 1i c!'.ak az.t latj:itok. hogy rancolom a homlokom. de nem ktrdez.itek. hogy mien!? Pedig farddt a homlokom, es folyik. folyik. igen. folyik r6la a verejrek. Hat nekem ebb61 most mar eleg. a gondjaimb61 senki sem keri el a feld. men mindenkinek van. de lei keu hogy adjam magamb61. mert nem velet.jen, hogy a tekintctem komor olyankor. amikor valami olyat latok, hallok. ami nem frank.6. Uyenkor arra gondolok, bogy mindjan felrobbanok. Moroos vagyok es sportos, sportos. Lea rasszizmussal! Le! Lea rasszizmuss&! Le! (... ) Felszallok a ttolira. es nem Mtok mao;t, csak a denneszt6 Litom!st, bog) egy-ket mucs00.6 mit tesz. Egyre tobb lett a fa'>zfej! Borfejtiek, akik azt hi.vik. att61 tajan nagyok lesz.nek. bogyha meg\ erik aznkat az. embereket. aki.k nem fetterek. Mindjart felrobbanok! Morcos vagyok! Hagyjatolc! Morcos vagyok! Hagy- Demokrata 1997/16

4 Stasi-fr6kr61 ilycn konyoriiletesen emlekezik meg a Nepszabadsag. Akar Feher KI6rar61, aki mar-mar ellenzeki fr6- va vattozik a koalfci6s emlt!kezetben Elfeledve, hogy a megboldogult Pcsti Hfrlapot azert perelte, mert Kossuth lapjanak ut6dja idezni mert az fr6no n\kosista konyveib61. Es Szabad Nep-es (a Nepszabadsag el6dje) cikkeib6l, melyekben azzal biiszkelkedik, hogyan jart a varosban alruhaban, cs jelcntette fel a kihallgatott embereket, illetve mikent lepett be ugyanaznap a partba (Szabad Nep, augusztus 3.). Holou a halal - nemcsak Horthye, de a masik oldalon, Feher Kiarae scm - nem lehet alibi. A Szabad Nep egyetlen UJ~aglr6janak sem. A kommunista kemenyseget, emberek osszeroreset kovetel6 ujsaglr6knak. Akik rna, mint Kende Peter. Vasarhelvi Miklos es az SZDSZ-es holdudvarbeh tarsai, a demoknkiara oktatnak benniinket a moralitas p6diumar61. Vasarhelyi legujabban mar az Egyesiill Allamok legtekintelyesebb iizleti foly6iratat, a Forbes magazint is lenyegeben leszels6jobboldalizta, mert ot cs az altala vezctett Soros-alapftvanyt kegyetleniil (ertsd: tenyekre tamaszkodva) megtamadta. Vasarhelyinek, a s7.inten megtamadott Dornbachnak es mtnden SZDSZ-esnek szels6jobboldali, akt 6ket tamadja. De hogy egyetlen nem helyta1l6 tenyt emlitettek volna a Forbes-ctkkbol (ld. Uj Magyarorszag, marc. 24.), arra hiaba vartunk. A Forbes-ctkk egy1k allitasa,zerint a magyar kulturalis mimszterium altai tamogatott foly6iratok 77 szazalek6t a Soros-alapltvany is tamogatja. Marpedig, frja a Forbes, egy val6ban.,nyitott Tarsadalmat" tamogat6 alapftvanynak inkabb azokat a foly6iratokat kellene tamogatnia, amelyeket a kulturalis kormanyzat ncm tamogat. A Forbes azonban meg nem ismerte a Soros-alapitvan)' legujabb tamogatasi donteseit, amelyek az Elet es Jrodalom cfmll hetilap aprilis 4-i s:clmaban jelentek meg. (E7t a hetilapot Sorosek ot es W milli6val jutalmaztak.) Az ES-b61 megtudhatjuk, hogy Komis M1Jufly (,Mi jobban gy(i(t>jiink titeket, mint ti minket") eztittal is az alkot6i dfjazottak kozott szcrepel. 720 ezer (ad6mentes) forinttal Az Es egyebkent marctus 21-en publikalta Kornis kifogyhatatlan t;udinak egyiket, amelynek egy-ket tamogatott mondata fgy hangzik:,de te megbocsatod, ha eteg j6 a haja, s j6 a szeme, es erud. hogy a pinaja sose fog a Torgytfnra szava... ni (...) mertlta jonnek a nyilasok, 1igyis ongyilkosok lesziink, ez mar le van vajazva, johet a Kovlr oldaltin Cseh Marra." Hamar a zaftosabb. Sorosnak tetsz6 szovegeknel tartunk - parlamentt elhatarol6d6k, figyelem! -. kovetkezzen nehany, a koalfci6 altai akart Goncz-torveny (269., kozossegi. nemzetisegek, stb. elleni izgatas) ellenere rna. a Hom-Pet6-eraban szabadon terjeszthet6 cs vasarolhat6 dalszoveg A1. egyiittes neve: Rap es punk a fasizmus ellen. Az egyiittes- hitvallasa szerint- imadja a massagot (akar az SZDSZ). A gyakorlatban fgy imadja:.. Fajgytiliilet, neoncicizmus, rasszista almok, ezeknek lt6- dolnak a tetves kopasz svabok... Nos. ha a Baszom az anyad! cfmt1 dal e str6f:1j nem meritik k.i a Goncz-fele gy\ilolettorvenyt, akkor semmi scm. Es most hoi vannak az elhatarol6dni rohan6 partok? Hoi van az MDNP? Vagy az elhatarol6das naluk is egyetlen iranyba muk0d6 politikai jatek? ~ Demokrata 1?97/16 jatok! Marcos 'agyok! Hag)Jatok 1 Morco~ vagyok! Hagyjatok! Le a m~szizmussal! Lea rasszizmussal! Lea ra.sszizmuso;ai! (... Az er6 tisszekot, osszekot az er6, ne jat~~za nekem senk.i se a nagyot, (. ) durvul a vilag, es dwvulok en is, de azert lenyugszom megis, mert nem k6ser, bogy mindenki hiilye. legyen a/.crt valalj.nek esze 1 Tudom. nem vagyok egy nagyesn!, de ez a kerdcs egyszenl. Minden ember nagyszenl csak a j6 oldalat nt!zd, de azt hi<;zem, ett6l felsz! Te fajgyui016 fa~z! Egyszer llgyis pofont kapsl! Morcos 'agyok! Hagyjatok! Morcos vagyok! Hagyjatok! Lea rasszizmussal! Lea rasszizmussal! Lea m.-.~vizmussal! (...) hetkw napi CSAJ6dasok: Ostoba Negy kopasz a teren egy ciganyt ver ~ppen, r.inezec;re lat.,zik. oeonacik. Negyen egy ellen, foodhctetlen jellem. els6rendt1 faj. csak egy a bar ostoba! Chtoba! Jaj, de ostoba! Ostoba allat! Ostoba! Ostoba! Jaj, de ostoba' Sotet bunk6' Dtcsekszik az egyik. en pcldaul eddig tiz romat le' ertem - kettesevel perszc! A legid6sebb elbujt, kilenc es fel eves. de <ictal mas alany a n11- er6hoz kcpest o~toba' Ostoba! Jaj, de ostoba! Eg) ostoba aiiat! O:.toba! Ostoba! Jaj, de ostoba! Naci gyoker! Koll nekik a Potyka meg az Jzabelta ket nemzeti h~ a durva es a kurva. 1 lazafins ifju pbdakcpre vagyik, de szerintcm az cgyik hiilycl"\o, mint a mti.<;ik. Es ostoha! o~toba! Jaj, de ostoba! O~toha allat! Ostoba! Ostoba' JaJ, dt: o~toba! fa<;iszta seggfej. mi lest veled. hogyha korbevesznek az idegcnck! Hoi a Szent Korona meg a nagy tunll, mikor partiha vagnak hatulrul? Jaj, de ostoba! Ostoba! Jaj, de ostoba! Ostoba allat! Ostoba! Ostoba' JaJ, de ostoha! Nyilas tah6! Ostoba! Ostoba! Jaj. de ostoba! R~zista seggl)uk! O~toba' Ostoba' Jaj. minden skinhead o~toba! hetkoznapi CSA16dasok: Bevandorlo daj A hazamat reg magam mogott hagytam. Nem talalom az. igvi otthonom! Befogadott ez az orsz.:ig es a varos. De hogy eljek meg itt. en meg ncm tudom! Nines munkam es mncs lakasom. lejmolok reggel az allomason. Egy darab kenyerert sorban allok, h6napok 6ta csodara varok. Ahonnan jottem. ott most haboru van. Ezreket vag6hfdra hajtanak Ores gyomorral gondolok vissza rajuk. Talan a menekiiltkonyhan jut meg par falat. Nines pell.letn, nines remenyem, az eletemet nyomorban elem. ldegenek nekcm itt a hazak.. kopa~z fasisztak ram vadasznak! Az onbecsu.ie<;em elveszeu mar regen. Rosszabb mar ncm tbrtenhet meg velem. Mindennap aruba bocsatorn a te.-tem. ~ 27

5 I ~ De hoi vannak a nemzetisegi vezet6k'? Csak nem ugy kep' i~elik a mostani parlamentben a nijuk bfzottakat. nunt annak idejen az Egyhaztigyi Hivatal katolikus papi parlamenti kepvisel6knek oltciztetett egyhazellencs Ugynokei a nyajat? Hoi van Kerner Lorinc? Hoi van Roman Herzog, Nemetorszag clllamelnoke, aki lcgul6bbi latogatasakor peldasnak rtcltc meg a kiscbbsegek - es tcrmeszetesen a svabok - hclyzctet Magyarorszagon? (Nyilvan nem beszelt a ciganyokkal.) Hoi van B6cz Endre fovarosi tigyesz, aki, ba mo'>t ncm indit vizsgalatot, koalici6s boh6cca teszi magal. Ugyc, nem gondolja senki komolyan, hogy ezt gyilkos sdb-, illetve nemetellenesseget az ellenzck, es nem a koalici6 ideol6giaja sugallja? Ugye, scnki scm gondolja. hog} a koalfci6 metakommunikaci6ja- bogy megfogbat6bb tamogatast rcndszerer61 nc is bcszeljilnk - nem segfti elo c mocsko'i, naci tdeo16gianak a tcrjengeset es terjeszteset'? De menjlink tovabb. A hetkoznapt CSA16dasok cfmii dal gyijj.,ossagra buzdit6 szavai fgy hangzanak:,ki)ssiik a Csurk61, kossiik a Csurkat, kossiik a C.1urk6J fel! Kossiik.fel"' Meg tudna valaki mondani, hany 6ra mulva zamak be att a CD- es kazettaboltot, amelybcn igy 1enelne egy egytittes:,kijs.111k a Gonc:;ot, kossiik a Giinc:;iit, kq~:,iik a Gonc:.iit fe/! Klissiikje/! '"? De ha a tor\'cnyek sterint ez OK. de egy kapu bctorc:.c bortonert ki~lil, lehet, hogy cikkeink:et ezut:ln, akar minden aprop6 nelktil, Goncz felakasztasara bu~:ditussal fogjuk zarni. II. gyilkossagra bujtogatas azonban ncmcsak Csurkara korlatoz6dik:,,nem erdekel minkei, hogy mennyi az dra. felakcm.tunk teged az elso fara. es az t>/s6 ember; aki teged omum /ewig. az sz{vedbe egeti majd, hogy szfnmk vilag. " Mfg Vastagh P<11 Recskrc kiildenc az ellenzeket. es - a rendsler sttariigyvedjeivel egytitt racs moge a tehet6- scbb. politikailag vegre emancipal6d6 gazdakat. a koalici6 kintorn;h kreaturai fgy enekelnek:. is lza majd gyo:iink. lijra \'t'rjiik (I kutakot. minden tijgazdagra vamak a gultigok... De nemcsak a kulak megy a gulagra (micsoda sz6jatek!). de a paraszt sem jar jobban:,,llelyet afejedbe! S::evas:, paraszt! Te 1s llltci vagy? Mint egyre tobben- a:: agy kilwgy". Ami a Horthy-nosztalgiaz6kat illcti. vcllik a bit6ra:,.e.\ lw majd gyoziink, titforma/juk a vilagot, felkiitiink minden rolwdt Hor1hy-imdd6t!" Aki a magyarok osi madarat ncm kop Je, a1. sem jar jobban:.. Fasis:;ta seggfej. mi lesz veled, hogylta kiirhel'esznek m: idegenek! Hoi a s:.em korona mej( a nag) turul, mikor partiba wf}(twk hlitulrul?" A most kovetkczo str6fanak legjobban nyilvan Fekete G_mla. t\ndorka Rudolf es UlOk ortilnek, akik szerint a magyar demognifiai piramts ossted61ec;sel fenyeget:.,tets:_enek a nagy ma8yarok (... ) Magyaron:.tlg kisebb legyen, aldja lsten (... ) Atlagmici, csak 11U dagadt! Atlagnaci, kosd fijf magadi" Hogy ha m~r eleg kicsi lesz Magyarorszag, a fasizmus ellen hnrcol6 rappereknek es punkoknak arra is van receptjc, hogy mi legyen a Ja.mpat elolt6 magyarokkal:,magyar ser_gbe nw!(wjr /Ofasz. magvar fergek es::nek meg. lgy gondozd a magyarodat, otlik fel Esterluizy darahjanak cfme. arncly legutoljara marciu~ 15-i tinnepiink alkalma\al hangzott el ujra a Magyar Radi6ban Feltctelescn cs arra a1 esetre, ha B6cz nem intezkedik, Estcrhazyt ko~!.ilk fel. A tobbiek nevsora jon. 28 ~ A mclcg tiuk kifizctnck rcndcsen. Valahogy nem erzem magam j6l Neha undorodom mag:untoll Warning Shoto;: Helyet a fejedbe llclyct,1 fejedbe! Szevasz, paraszt! Te 1s mki vagy? Mint cgyn: Wbbcn- 37 agy kihagy. J6. mi? Kemeny vagy. rni? Ha latsz egy lckett~t. sz trugod, mi? Ez az~ nagy magyar, muta.<.d meg neki! Miert csimilod ezt? Most ;ut kcll tcnn..:m, bogy ezt megc-...:v.d. Hisz beke ellen teszel, hcly nckcd runcsen, hat seggig t!ro homlok robhan a lincsen. To-.:abb nincsen. Padl6zoL seggfej. 37 ismctlofegyver fcjcdbcn hclyct 'cr. Hclyet a fcjcjbe! Feg)'\t.:rt a kez.t.'!llbe! Helyet a fejedbe! Fegy vert a kczcmbc! Hclyet a fejedbe! Fegy" ert a kezembc! A fegyvcr hclyctt li!l! Helyet a fejedbe! Ez v.m! Fcgyvcrt a kclcmbe! Eltemct, IJ akar temetoi dombon, mcrt ncmjar bonbon az elvddert. Ezert botnbajar. Ez csak ennyit er' Bang! SzeUoccsantom a;r. agyad! Befeszftesz? Ncm hagyod magad? Mondod, hej, cael mit monda'lz? De hat nem hat meg, cl nagy 16fa~z. ertelmi csokeveny, nagy szar vagy! llelylx:n hagy. kinek mlikooik az agya. Ellencd a gy6gyszer, kczcmben a ~tukker. Emher. a fegy \Cr lcjcdbc hdyet ver. Szeva-;z~ para,zt! A fcgyver helyet ver. Helyet a icjcdbe! Fcgy'ert a kezembe' Hclyct a iejedbe! Fegyvert a kez.embe! Ez,,m! Fegy'ert a ke LCmhe! Helyet a fejedbe! He, ember! ~em birom a hit\ any t. A sk1nhcad magyar imadja a halvinyt. Igy szep az elct. mondja a batar. deri.ilt egboi is les1ar a madar. Akar ha anatlan s1inc..~ket ersz. addig nigom az ugyad. ;mug cls.l. HisL. a feher ugyanugy rossz, mint a fckctc. s ugyanugy j6, ez fgy van az eletbcn. Att mondod: oi, en a1j mondom: mff. mert veled t:ill;alogni (... ) 'l'ch<lt: bolt. Az van, hogy tt.il tok at agyad. es nem hagyod, nem hagyod meggyozni rnagad. Febleges visszavonru a celon a stukkcrt. K.ibaszon fejedlx a fegy\'er helyet ver. Helyet a fejedbe! Fegy'\crt a kczembc' Helyet a fejedbe! FCg)'\crt a kezembe! Hcl)ct a lcjedbe 1 A fegyver helyet -.er! Fcgyvert a kel.cmbe! Hel}et a fejedbe! Ez van! Fegyven a kczembc! Pnhda: Rend, cro, szemuveg Boldogsagom hatartalan! Elkesziilt.v eletmti! Nucik szcnnyes konyveb61 az o~~1cs ki~ cs nagymcn6. I Lirdeti a magyar jovot. jelkepe a n<'iciz.mus. ll.abellat kum gatj_a eta(...) dagadt fa~z! Atlagmki, c~ rul dag~jt! Atlagn.ki, kthd fel magadat! Atlagnaci, csak rul dagadt' Atl:lgnaci. k&;d fcl magadat!. Magyar ut a gazkamr:ikig. (...) Atlagmki, ~:sak tul da~atlt!!l.tlagmki, kosd fel magadat! Atlag naci, csak tul dagadtl Atlag naci, ko-;d fel magadat! (...) Magyaror~zag kisebb legyen, aldj,\ Tsten (...) Atlag naci. c~ak tt.il dagadt! Atlagmlci, kosd fcl mag;1dat! Mos6n0k Koran llnlnak: FejiOdes E!. most fcji6jes! FeJI6dc,nck indul 6skere,zteny kulttimtok. K.arp.1toknak minden moc~ka tintakent szlirad mtok! Magyar bunkok ehen halru. magyar IOIJbc temetnek. Mag)ar seggbe magyar l6fa.vt, magpr fergek e..,znek meg. (... ). Uemokrata 1997/16

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3.

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3. 1394 2012 XIX. évf. 6. szám l 2012. június l ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A tartalomból Önkormányzati hírek ebben a hónapban is ülésezett önkormányzatunk képviselőtestülete.

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

A kormány a családok oldalán áll

A kormány a családok oldalán áll ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban XI. LAP évfolyam 11. szám 2013. június 6. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A kormány a családok oldalán áll A Fi desz nép sze rû sé ge min den köz

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Ah atalomá rnyékában

Ah atalomá rnyékában Kő András Ah atalomá rnyékában Sebes Gusztáv, az Aranycsapat kapitánya Do ku men tu mok és kortárs visszaem lé ke zé sek Fut ball ün nep re ké szül a vi lág. Ráadá sul a vi lág baj nok ság szín he lye

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 *

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK 239 TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * 1964. de cem ber 5-én a Nép sza bad ság hí rül ad ta, hogy a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi - tány

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben