MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK"

Átírás

1 MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A mezőgazdasági érettségi vizsga célja annak eldöntése, hogy a vizsgázó elsajátította-e a kerettantervi mezőgazdasági szakmacsoportos alapozó tantárgyak közös tananyagát. A vizsga közép-, valamint emelt szinten is írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsgán a vizsgázónak az említett ismereteken kívül számot kell adnia az alábbi kompetenciák - adott vizsgaszintnek megfelelő - elsajátításáról is: - megfigyelési szempontok alapján végzett önálló ismeretszerzés, - alapvető számítási feladatok elvégzése, az eredmények értelmezése, - az ismeretanyag belső összefüggéseinek felismerése, több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő, összetett feladatok megoldása, - a tananyaggal kapcsolatos információhordozók használata, információk feldolgozása, értelmezése, - önálló adatgyűjtés, rendszerezés, értékelés, - tájékozottság az agrárgazdaság jelentőségének, ágazatainak aktualitásairól, - a környezetvédelem fontosságának tudatosulása, a mezőgazdaság környezeti ártalmainak elemzése, környezetgazdálkodás. A mezőgazdasági tantárgy közép- és emelt szintű vizsgakövetelményei között a különbség az ismeretek mennyiségében, mélységében és megközelítési módjában is megnyilvánul. A középszintű vizsgán a vizsgázó általános mezőgazdasági műveltségéről ad számot. A vizsga feladatai elsősorban az anyagban való általános tájékozottságot várják el a vizsgázótól. Ezzel szemben az emelt szintű vizsgán az összefüggések felismerését és az ismeretek alkalmazásának képességét követelik meg a vizsgázótól. A közép- és emelt szintű részletes vizsgakövetelményeket tartalmazó táblázatban az emelt szint oszlopa csak a középszintet meghaladó követelményeket tartalmazza, de az emelt szintű vizsga természetesen magába foglalja a középszintű követelményeket is. A részletes vizsgakövetelmények B kötelező és C választható témakörökből állnak. A vizsgázónak a kötelező témakörök mellé egy választható témakört kell választania. A) KOMPETENCIÁK Szaknyelv alkalmazása A mezőgazdaság főbb fogalmainak azonosítása, helyes használata A főbb ökológiai tényezőkkel kapcsolatos fogalmak ismerete és alkalmazása Növénytermesztési és állattenyésztési/kertészeti Ismerje fel meghatározás alapján a Legyen képes a megadott témához fontosabb mezőgazdasági fogalmakat. kapcsolódó fogalmakat kiválasztani, meghatározni és használni. Legyen képes az ökológiai Vizsgálja egy adott termesztési körzet kel, a környezetvédelemmel éghajlatának jellemző számértékei és a és a társtudományaikkal (biológia, földrajz, termeszthető növények körének kémia) kapcsolatos szakkifejezések összefüggéseit. azonosítására és használatára. Különböztesse meg és definiálja a növénytermesztési és állattenyésztési/kertészeti termékelőállítási folyamatok szakaszait. Legyen képes megnevezni a technológiai folyamatokhoz szükséges gépeket, anyagokat, eszközöket.

2 Műszaki Gazdálkodási ismeretek Ismerje a gépészeti anyagok főbb Válassza ki a felhasználható anyagokat, jellemzőit. gépelemeket, energiatakarékos Szakszerűen használja a fontosabb megoldásokat. gépelemek elnevezéseit. Tudja értelmezni a műszaki rajzokat. Tudja használni az SI mértékegységrendszert. Legyen képes egy adott témához Elemezze a költségek összetevőit és a kapcsolódó fogalmakat kiválasztani, jövedelem növelésének lehetőségeit. meghatározni és azokat helyesen használni. Legyen képes a különböző összefüggések, fogalmak felismerésére. B) KÖTELEZŐ TÉMAKÖRÖK 1. A mezőgazdasági termelés jelentősége, főbb ágazatai 1.1 A mezőgazdasági termelés jelentősége, főbb ágazatai Ismerje a hazai mezőgazdasági termelés, Statisztikai táblázat felhasználásával történetét, hagyományait, jelenét. elemezze egy adott év mezőgazdaságának Sorolja fel a szántóföldi növénytermesztés termelését. és a kertészeti termelés ágazatait, valamint az állattenyésztési főágazat ágazatait. Ismerje az ágazatok összetételét, jelentőségét, a termesztett és tenyésztett fajokat. 2.1 A mezőgazdasági termelés környezete 2. A mezőgazdasági termelés főbb ökológiai tényezői Ismerje az abiotikus (éghajlat, talaj) és a Nevezze meg az abiotikus és biotikus biotikus (növények, állatok, ember tényezők okozta károk elleni védekezési tevékenysége) tényezőknek a növények lehetőségeket. növekedésében és fejlődésében betöltött szerepét. 2.2 Éghajlattani ismeretek Definiálja az éghajlatot jellemző fontosabb számértékeket (összeg, középérték, szélső értékek, ingás, sokévi átlag, eltérés). Jellemezze az I. főkörzet (Alföld és Mezőföld), a II. főkörzet (Kisalföld), a III. főkörzet (Dunántúli-középhegység és dombság), valamint a IV. főkörzet (Északiközéphegység) éghajlatát. 2.3 Agrometeorológiai ismeretek Definiálja az agrometeorológia feladatát. Értékelje a napsugárzás és a hőmérséklet, valamint a csapadék és a szél növények életében betöltött szerepét. Értékelje egy adott termesztési körzet éghajlatát jellemző alapadatokat. Ismerje a növényfenológia és a kritikus időszak fogalmát.

3 2.4 Talajtan Ismerje a talaj kialakulása során lejátszódó fizikai, kémiai és biológiai mállási Különítse el a talaj ásványait. folyamatokat. Értelmezze a talaj fizikai tulajdonságait (mechanikai összetétel, kötöttség, higroszkóposság, kapilláris vízemelés, szerkezet, duzzadó- és zsugorodó képesség, hézagtérfogat, víz-, levegő- és hőgazdálkodás). Értelmezze a talaj kémiai tulajdonságait (a Ábrázolja a szén- és a nitrogén kolloidok tulajdonságai és szerkezetük, a körforgalmát. kémhatás). 2.5 Talajjavítás és talajvédelem Értelmezze a talaj biológiai tulajdonságait (a talaj élőlényei, a humusz, a talaj érettsége és termőképessége). Csoportosítsa és jellemezze a hazai talajok főbb típusait (váz-, erdő-, mezőségi, szikes, réti, láptalajok). Ismerje a talajjavítás fogalmát, jelentőségét, a fizikai, kémiai és biológiai talajjavítás lényegét. Definiálja a talajvédelem, az erózió, a defláció és a belvíz fogalmát. Ismerje az eróziót és a deflációt befolyásoló tényezőket. Jellemezze az erózió elleni agrotechnikai talajvédelmi eljárásokat. Jellemezze a defláció elleni védekezés módjait. 3. Növénytermesztési Ismertesse a foszfor és a kálium körforgalmát. Definiálja az ionadszorpció, a báziskicserélődés és az adszorpciós komplexus fogalmát. Talajtérkép alapján határozza meg az adott településre jellemző talajtípusokat. Mutassa be a savanyú, szikes, homok talajok javítását. Jellemezze az erózió elleni műszaki talajvédelmi eljárásokat. Ismerje a talajszennyeződés forrásait és a talajvédelem lehetőségeit. 3.1 Talajművelés, talajművelési rendszerek Különböztesse meg a talajművelési Határozza meg különböző vetésidejű alapműveleteket (forgatás, lazítás, növények alá végzendő talajművelési porhanyítás, keverés, tömörítés, eljárások okszerű sorrendjét. egyengetés). Ismerje a talajművelő eszközök (eke, tárcsa, kultivátor, fogasborona, simító, henger, kombinált talajművelő gépek) munkáját. Ismerje a korszerű talajművelés szempontjait. Ismerje a fontosabb talajművelési eljárásokat.

4 3.2 Talajhasználat Ismerje a vetésváltás fogalmát, feladatát, jellemzőit. Jellemezze a vetésváltás és a monokultúra szerepét a korszerű növénytermesztésben. Ismerje a fontosabb szántóföldi növénycsoportok elő- és utóveteményeit. Ismerje a vetésforgó összeállításának irányelveit. 3.3 Tápanyag-utánpótlás Ismerje a tápanyag-utánpótlás jelentőségét. Csoportosítsa és jellemezze szerves- és műtrágyákat. Ismerje az istállótrágya érését, kezelését, felhasználást és hatását. Ismertesse a trágyaanyagok környezetkímélő felhasználását különös tekintettel a hígtrágyára és a műtrágyákra. 3.4 Szaporítás Ismerje a vetőmag értékmérő tulajdonságait. Ismerje a szántóföldi és kertészeti növények ivaros és ivartalan szaporítási módjait (vetés, ültetés, dugványozás, tőosztás, bujtás, oltás, mikroszaporítás). 3.5 Növényápolás Ismerje a szántóföldi és a kertészeti növények ápolásának szükségességét. Csoportosítsa és nevezze meg a növényápolás legfontosabb módszereit (talajápolás, öntözés, tenyészterület kialakítása, növények fejlődésének szabályozása, növényvédelem). 3.6 Betakarítás, tartósítás, tárolás Ismerje a legfontosabb gazdasági növényeink (szemestermények, gyökér- és gumósok, szálastakarmányok, zöldség-, gyümölcs- és szőlő) betakarításának idejét és módszereit. 4. Műszaki Ismerje a vetési időszakokat, a vetés módját, mélységét és a vetőmag mennyiségét meghatározó tényezőket. Számítsa ki a szükséges vetőmag mennyiségét. Jellemezze a növényápolás fogalomkörébe tartozó eljárásokat. Elemezze a növényápolási munkák környezetre gyakorolt hatását. Ismerje a tartósítási és tárolási módokat. 4.1 Anyagismeret Ismerje a mezőgazdaságban használt fémes (vas, alumínium, réz, ón, ólom és ötvözetek) és nemfémes (műanyagok, fák, gumi, szigetelő és tömítő anyagok) anyagokat, valamint az alkalmazott üzemés kenőanyagokat. Ismerje a mezőgazdasági épületek építéséhez használható építőanyagokat (természetben előfordulók: kő, homok, kavics, fa; ipari eredetűek: szerkezeti anyagok, kötőanyagok, adalékanyagok, kész elemek), épületszerkezeti megoldásokat.

5 4.2 Gépelemek Ismerje a mezőgazdasági erő- és munkagépeket felépítő gépelemek - Különböztesse meg a távlati, az axonometrikus, a vetületi és a metszeti kötőgépelemek (ék, retesz, csavar, szegecs, ábrázolást. hegesztés, forrasztás, ragasztás), Tudjon áttételt meghatározni. forgómozgást közvetítő gépelemek (tengelyek, tengelykapcsolók, csapágyak), teljesítmény-átviteli gépelemek (szíj-, fogaskerék-, lánchajtás), csövek, szerelvények, fékek, rugók feladatát. 4.3 Belső égésű motorok Értse a belső égésű motorok működési elvét. Ismerje a tüzelőanyag-ellátó rendszert Otto- és dízel-motorok esetében. Ismerje a motorok hűtési rendszereit. Ismerje a motorok kenési rendszereit. Ismerje a motorok ellenőrzését és karbantartását. Ismerje és hasonlítsa össze az energiahordozókat - tüzelő- és kenőanyagok, elektromos energia, bioenergia, geotermikus energia, napenergia, szélenergia - energiatakarékossági és környezetvédelmi szempontból. 4.4 Mezőgazdasági erőgépek Ismerje az energiaátviteli rendszer, a járó-, kormány- és fékrendszerek, jelző- és világítóberendezések, alváz- és vonószerkezetek főbb szerkezeti elemeit. 5. Gazdálkodási ismeretek Értse a mechanikus és a hidraulikus energiaátviteli rendszer működését. Tudja értelmezni a kormányzás elvét, a fékrendszerek működését. Tudja összehasonlítani működési elvük és szerkezeti felépítésük alapján a járművek elektromos áramköreinek áramforrásait. 5.1 A vállalkozás alapjai Ismerje a mezőgazdasági vállalkozási jogformákat, a társas-gazdasági társaságok (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, egyesülés, közös vállalat, részvénytársaság), szövetkezetek főbb jellemzőit (jogállás, felelősség, szervezet, alapító vagyon), valamint az egyéni és családi vállalkozási lehetőségeket. Legyen tudatában a vállalkozás megkezdésével és esetleges megszűnésével kapcsolatos teendőknek. Ismerje az alkalmazotti munkaviszonnyal kapcsolatos szabályokat, előírásokat (munkaszerződés, munkaviszony megkezdése, folytatása, megszűnése, megszűntetése). Ismerje a mezőgazdasági vállalkozásokban folyó jövedelemtermelési folyamatot (pl. állattenyésztési, növénytermesztési, kertészeti termékek előállítása, feldolgozása).

6 5.2 A gazdálkodás feltételei Csoportosítsa és jellemezze a Ismerje a mezőgazdasági termelés mezőgazdasági termelés erőforrásait: támogatási módjait. munkaerő, termelési eszközök (befektetett eszközök: immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök; forgóeszközök: készletek, pénzügyi eszközök). Ismerje fel a termelés - elosztás - csere - fogyasztás összefüggéseit. Ismerje a piac fogalmát, szereplőit, értse a piac szabályozó szerepét és marketing jelentőségét. 5.3 A gazdálkodás eredménye 1.1 Az állattenyésztés élettani alapjai 1.2 Az állattenyésztés alapfogalmai 1.3 Értékmérő tulajdonságok Ismerje a növénytermesztés, állattenyésztés, kertészeti termelés, mezőgazdasági szolgáltatások ráfordításait és hozamait. Ismerje a költség, önköltség, árbevétel, jövedelem fogalmát. C) VÁLASZTHATÓ TÉMAKÖRÖK 1. Állattenyésztési Nevezze meg az emlősök testtájait. Tegyen különbséget az emlősök (kérődzők, sertés, ló) és a madarak emésztőkészülékének felépítése és működése között. Jellemezze a hím - és a női ivarszervek felépítését, működését. Ismerje az állatok tenyésztésével és rendszerezésével kapcsolatos alapfogalmakat (domesztikáció, faj, fajta, típus, tenyészet) Definiálja a külső (fejlettség, arányosság, kondíció, kültakaró, színeződés, ivarjelleg) és belső értékmérő (termelőképesség, takarmányértékesítő képesség, növekedés és fejlődés, alkat, termékenység és szaporaság, egészség, ellenálló képesség, igényesség, vérmérséklet, természet, rossz szokások, nevelőkészség, technológiai tűrés) tulajdonságokat, valamint azok összetevőit. 1.4 A tenyésztés folyamata Ismerje a tenyészcél kitűzésének, a fajta, típus megválasztásának szempontjait. Különböztesse meg és ábrázolja a különböző fajtatiszta és keresztezéses tenyésztési eljárásokat. Számítsa ki egy adott termék önköltségét. Elemezze egy adott termék költségeinek összetevőit és javasoljon jövedelemnövelési lehetőségeket. Ismerje a tejelválasztás és -leadás élettanát. Számítsa ki a tej- és hústermelő-képesség, a takarmányértékesítő képesség, valamint a termékenység és szaporaság mutatóit. Ismerje a törzskönyvezés folyamatát. Ismerje az állattenyésztésben alkalmazott tenyészkiválasztás és tenyészértékbecslés feno- és genotípusos módszereit.

7 1.5 Szaporítás Ismerje a gazdasági állatok szaporításának alapjait, fontosabb fogalmait: ivarérettség, Jellemezze a termékenyítés módszereit. Jellemezze az ellés négy szakaszát. tenyészérettség, ivarzás, termékenyítés módszerei, vemhesség, ellés. Ismerje az ivarzás tüneteit és a vemhesség jeleit. Csoportosítsa a termékenyítés módszereit. Sorolja fel az ellés szakaszait. Ismerje az ellésre/fialásra történő előkészületeket. Ismerje az újszülött és az anya ápolásának feladatait. 1.6 Elhelyezés, ápolás Ismerje az egyes állatfajok hasznosítási irányainak megfelelő elhelyezési módokat (szabad, nyitott, zárt, kötött, kötetlen, ketreces). Ismerje az egyes állatfajok mikroklíma igényeit. Ismerje az állandó és időszakos állatápolást, valamint eszközeit gazdasági állatainknál. Különböztesse meg az egészséges és a beteg állatokat életjelenségeik alapján. Elemezze és értékelje a tartásmódok, az állat igénye és a gazdaságos termékelőállítás közti összefüggéseket. 2. Kertészeti 2.1 Kertészeti növények felépítése, életjelenségei, rendszertana, védelme 2.2 A kertészeti termesztés tárgyi feltételei Ismerje a kertészeti növények szöveteit, szerveit, módosulásait, és azok működését. Ismerje a kertészeti növények fejlődési stádiumait, vegetatív és generatív fejlődését. Ismerje a rendszertani fogalmakat. Ismerje a kertészetben jelentős törzseket, osztályokat, családokat. Ismerje a legfontosabb növényeket károsító élő szervezetek (vírusok, baktériumok, gombák, állati kártevők, gyomnövények) életfeltételeit, károsításukat. Ismerje a növényvédelmi módokat és a környezetvédelem szerepét a növényvédelemben. Ismerje a kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezéseket (üvegházak, növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő építményeket (tárolók), termesztőedényeket (cserepek, szaporítóládák, -tálcák), kertészeti szerszámokat (ásó, gereblye, kapa, metszőolló stb.). Ismerje a kertészeti növények szöveteinek, szerveinek felhasználási területeit: szaporítás, növényvédelem, étkezés, díszítés, feldolgozás. Ismerje a kertészeti növények legfontosabb vírusos, baktériumos, gombás megbetegedéseit, rágó és szívó kártevőit, valamint gyomnövényeit. Ismerje a növényvédő szerek felhasználásának óvórendszabályait és a környezetre gyakorolt hatásait. Felhasználásuk alapján elemezze a kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezéseket(üvegházak, növényágyak, fóliás berendezések),.

8 2.3 Gyümölcstermesztési 2.4 Szőlőtermesztési 2.5 Zöldségtermesztési 2.6 Dísznövény-termesztési Ismerje a gyümölcstermesztés történetét, jelentőségét, jelenlegi helyzetét. Ismerje a gyümölcstermő növények szaporítási módjait. Ismerje a gyümölcstermő növényeket, azok botanikai felépítését, ökológiai igényeit. Ismerje a gyümölcsök termesztésének általános folyamatait. Ismerje a szőlőtermesztés történetét, jelentőségét, jelenlegi helyzetét. Ismerje a szőlő szaporítási módjait. Ismerje a szőlő botanikai felépítését, ökológiai igényét. Ismerje a szőlő termesztésének általános folyamatait. Ismerje Magyarország borvidékeit. Ismerje a zöldségtermesztés történetét, jelentőségét, jelenlegi helyzetét. Ismerje a zöldségnövények szaporítási módjait. Ismerje a zöldségnövényeket, azok botanikai felépítését és ökológiai igényét. Ismerje a zöldségek termesztésének általános folyamatait. Ismerje a dísznövénytermesztés történetét, jelentőségét, jelenlegi helyzetét. Ismerje a dísznövények szaporítási módjait. Ismerje a dísznövények botanikai felépítését, ökológiai igényét. Ismerje a dísznövények termesztésének általános folyamatait. Ismerje a termesztett fajokat. Ismerje a gyümölcstermő növények botanikai és felhasználás szerinti csoportosítását, termőtájait. Ismerje az összefüggést a termőtájak kialakulása és a gyümölcstermő növények ökológiai igényei között. Ismerje a fajtacsoportokat és a fajtákat. Ismerje az összefüggést a borvidékek kialakulása és a szőlő ökológiai igényei között. Jellemezze a borvidékeket. Ismerje a termesztett fajokat. Ismerje a zöldségnövények botanikai, ökológiai igény és felhasználás szerinti csoportosítását. Ismerje a jelentősebb termesztett fajokat. Ismerje a dísznövények botanikai, ökológiai igény és felhasználás szerinti csoportosítását.

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Szakközépiskola közismereti tantárgyak 2013 A SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS, TOVÁBBÁ A PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS A SZAKMAI ALAPOZÁS KERETTANTERVI

Részletesebben

Dísznövénykertész szakképesítés helyi tanterve. 1/11. évfolyam

Dísznövénykertész szakképesítés helyi tanterve. 1/11. évfolyam 388/1.1/x2220-06 A növények külső és belső felépítése Dísznövénykertész szakképesítés helyi tanterve 1/11. évfolyam Növénytan Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám:

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár- Homok Beniczky Géza út 5. Szakmai program (helyi

Részletesebben

Parképítő és -fenntartó technikus szakképesítés helyi tanterve. 1/13. évfolyam

Parképítő és -fenntartó technikus szakképesítés helyi tanterve. 1/13. évfolyam 405/1.1/x2220-06 A növények külső és belső felépítése Parképítő és -fenntartó technikus szakképesítés helyi tanterve 1/13. évfolyam Növénytan Elméleti óraszám: 18, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0,

Részletesebben

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 GAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSG 2010. október 18. MEZŐGZSÁGI LPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSG 2010. október 18. 14:00 z írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gazda 3. Szakképesítések

Részletesebben

1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

19. GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

19. GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 19. GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gazda 3.

Részletesebben

Minta MELLÉKLETEK. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

Minta MELLÉKLETEK. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint MELLÉKLETEK MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint Teszt-jellegű minta kérdéssor Négyféle asszociáció Fogalmak és az ítéletek közötti kapcsolatokat kell felismerni. Két

Részletesebben

Mezőgazdasági technikus moduljai

Mezőgazdasági technikus moduljai Mezőgazdasági technikus moduljai 935. A Vállalkozási, kereskedelmi alapok megnevezésű, 10960-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Megtervezi a vállalkozását Ismeri az őstermelői tevékenység

Részletesebben

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK)

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy vizsgamodellje több szempontból is lényegesen különbözik a korábbi földrajzi érettségitől. A középszintű érettségi vizsgán

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY. A) Kompetenciák. 1. Szaknyelv alkalmazása

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY. A) Kompetenciák. 1. Szaknyelv alkalmazása ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY Az élelmiszer-ipari alapismeretek érettségi vizsga célja annak eldöntése, hogy a vizsgázó elsajátította-e a kerettantervi

Részletesebben

AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AGRÁRTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 2. A szakképesítés megnevezése: Agrártechnikus 3.

Részletesebben

9. AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

9. AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 9. AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 2. A szakképesítés megnevezése: Agrártechnikus

Részletesebben

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK)

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy vizsgamodellje több szempontból is lényegesen különbözik a korábbi földrajzi érettségitől. A középszintű érettségi vizsgán

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. OKJ 31 621 02 Aranykalászos gazda

KÉPZÉSI PROGRAM. OKJ 31 621 02 Aranykalászos gazda VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. OM azonosító: 027986 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 03-0131-05 Akkreditációs

Részletesebben

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító OKJ SZÁMA: 31 521 01 0010 31 03 (Kifutó rendszerben 2013. szeptember 1-től a 11-12. évfolyamokra)

Részletesebben

3. A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása

3. A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása A kétszintű érettségi vizsgára történő felkészítés során elsősorban a korábban megszerzett regionális földrajzi ismeretek elmélyítése és új szempontok szerinti rendszerezése történik a 11-12. évfolyamon.

Részletesebben

Mezőgazdasági mérnöki Szak (BSc)

Mezőgazdasági mérnöki Szak (BSc) MEZŐGAZDASÁGI KÉMIA I-II. Tantárgyfelelős neve: Hargitainé dr. Tóth Ágnes Anyagszerkezeti alapismeretek, atomszerkezet, periódusos rendszer, kémiai kötések. Anyagi halmazok gázok, szilárd anyagok, folyadékok,

Részletesebben

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi földrajzi kompetenciák adott

Részletesebben

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi földrajzi kompetenciák adott

Részletesebben

AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GRÁRTEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 2. szakképesítés megnevezése: grártechnikus 3. Szakképesítések

Részletesebben

AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 621 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát!

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! 1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! A különböző növényfajok eredményes termesztését az éghajlat elemei mind egyenként,

Részletesebben

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát!

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! 1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! A különböző növényfajok eredményes termesztését az éghajlat elemei mind egyenként,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az érettségi vizsgán számon kérhető témakörök tartalma és terjedelme nem lépi túl a környezetvédelmivízgazdálkodási

Részletesebben

Vadgazdálkodási technikus szakképesítés helyi tanterve

Vadgazdálkodási technikus szakképesítés helyi tanterve 409/1.0/1627-06 Mező- és erdőgazdálkodás A mezőgazdasági termelés jelentősége A mezőgazdaság főbb ágazatai A mezőgazdasági termelés Vadgazdálkodási technikus szakképesítés helyi tanterve Szakmai orientáció

Részletesebben