BIOETIKA Zana Ágnes De mi az erkölcs? - Mi az etika? Az erkölcsről vagy erkölcsi cselekedetről szóló tan vagy tanítás Mi az etika célja?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIOETIKA Zana Ágnes De mi az erkölcs? - Mi az etika? Az erkölcsről vagy erkölcsi cselekedetről szóló tan vagy tanítás Mi az etika célja?"

Átírás

1 1 BIOETIKA Zana Ágnes Mikortól számít a magzat embernek egyáltalán embernek tekinthető-e a magzat? Ki és mi alapján dönthet abban, hogy két beteg közül melyik kapja meg az életmentő kezelést, ha fogytán a gyógyszer? Lekapcsolható-e a kómás beteg a lélegeztetőgépről? Kérhetem-e a halálba segítést, ha súlyos beteg vagyok és a szenvedéseim elviselhetetlenek? Elfogadható-e az emberekkel és állatokkal való megkülönböztetett bánásmód? A géntechnológia alkalmazása és az embriókísérletek? A bioetika többek között a fenti kérdések tárgyalásával foglalkozik és még sok minden mással: minden élő szervezettel kapcsolatos beavatkozást erkölcsi szempontból vizsgál és mérlegel. Elsősorban a tudományos és az egyéni érdekek konfliktusából adódó kérdésekben próbál kapaszkodókat nyújtani, azáltal, hogy alapkérdéseket vet fel és értelmez. Célja a felhalmozódott tudás és technológia emberi közösség által elfogadható módon történő alkalmazása, tiszteletben tartva az egyén többek között a betegek, kísérleti alanyok jogait és érdekeit. De mi az erkölcs? - Lelkiismeretfurdalás - ez a mindennapos érzés bizonyítja, hogy működik bennünk egyfajta belső szabályozó erő, amelyet erkölcsnek nevezhetünk, egyfajta értékrendszer, amely különbséget tesz jó és rossz között, szabályozva mindennapi életünket. Az erkölcs olyan szabályok összessége, ami segít az egyénnek, a közösségben élő és cselekvő embernek eligazodni az őt körülvevő világban, hogy biztosítsa az adott társadalom harmonikus működését és fejlődését, hogy cselekedeteit a lehetőség szerinti legjobb szándékkal és minőségben végezze el. Vajon erkölcstelen az inuit eszkimók viselkedése, akik idős hozzátartozójukat kiviszik a végtelen hómezőkre és a vadállatok prédájául hagyják? Társadalmukban az ínséges környezeti viszonyok, a kevés táplálék miatt szigorú népességszabályozási módszereket alakítottak ki és ezek a közösség egésze által elfogadott szabályok emelkedtek erkölcsi szintre, melyeknek az idős emberek nem passzív elszenvedői, hanem aktív résztvevői. A példából kitűnik, hogy a különböző kultúráknak különbözik az erkölcse. Mi az etika? Az erkölcsről vagy erkölcsi cselekedetről szóló tan vagy tanítás. Nagy kérdés, hogy vannak-e olyan általánosan elfogadott és leírható alapelvek, amelyek az emberiséget egységesen jellemzik. Mi az etika célja? Olyan általánosan elfogadott erkölcsi univerzáliák létrehozása, amit egy emberi közösség általánosan elfogad, aszerint él és cselekszik. Az erkölcsös viselkedés törvénnyé válik, ez segíti az emberi csoportokat mindennapi életének, cselekedeteinek alakításában. Minden vizsgálódás középpontjában az ember áll. Mi az emberiség célja? A humánusabb, emberségesebb társadalom kialakulása, amelyet fejlődési folyamatként kell elképzelnünk. Mit tekintünk erkölcsi alapelveknek? A mi társadalmunk az úgynevezett zsidó-keresztény kultúrkörhöz tartozik, amelynek erkölcsi alaptételeit szerte a világon nem éppen kényszer alkalmazása nélkül sikeresen terjesztettek. Gondoljunk a gyarmatosításokra, törzsi társadalmak erőszakos térítésére, amelynek során elvesztették eredeti arculatukat, az Európában és Észak-Amerikában dúló etnocentrikus világkép kialakulása a XIX. században, amely minden más kultúrát csak a saját kultúráján keresztül értékelt illetve bírált, vagy még korábban az autodafék kora, ahol intézményesült, és ezáltal erkölcsi rangot kapott a boszorkányüldözés. Társadalmunk erkölcsi alapelveit legjobban a Tízparancsolat foglalja össze, a ne ölj!, ne lopj, tiszteld apádat és anyádat parancsok erkölcsünk alapját képezik. Megfigyelhetjük, hogy az erkölcsi alapelvek általánosan parancs vagy tiltás formájában fogalmazódnak meg, és nem indokolnak. Egyszerűbb volt az etikát tanulmányozó tudósok esete, amikor a vallás és az erkölcsi alapértékek egységet képeztek. De mi a helyzet a racionalizálódott, szekularizált világunkban (rétegzett társadalom, sok szubkultúra, különböző szokásrendszerek, hitek), ahol főleg a huszadik században a technikai forradalmak és az orvostudomány robbanásszerű fejlődése során a vallásos hit ereje csökkent?

2 2 Kérdés: akarunk-e erkölcsösek lenni? Az erkölcsös élet célja nemcsak az emberhez méltó élet feltételeinek megőrzése, hanem lehetőség szerinti javítása. Valamennyien tapasztalhattuk, hogy az ember saját kultúrájából kiszakadva nem érzi kötelezőnek magára nézve a megszokott normarendszert. Ebből látszik, hogy az erkölcs részben tanult, születésünktől fogva elsajátított érték, amelyet szüleink, nevelőink, környezetünk, a társadalom amelyben élünk adnak át nekünk, úgymond szocializálnak a közösségben való életre, a közösségbe való beilleszkedésre. Egy emberi csecsemő azáltal válik társadalmi lénnyé, ha a társadalomban és a társadalom által nevelődik, így alkalma nyílik arra, hogy beilleszkedjen a társadalmi keretek közé, annak része legyen, és a közös normarendszer szerint éljen. Életünk során folyamatosan döntéshelyzetbe kényszerülünk, szinte mindig nekünk kell döntenünk, ezt ritkán teszi meg más helyettünk. Ez adott helyzetben nagy egyéni felelősséggel jár, mivel döntésünk kihat saját életünkre, és befolyásolhatja más emberek sorsát. Az ember ideális esetben igyekszik mindig a lehető legjobb döntést hozni, ami a legtöbb jóval és a lehető legkevesebb rosszal jár. Az ember ösztönök, pillanatnyi hangulatok által befolyásolt, emocionálisan összetett lény, jó és rossz tulajdonságokkal. Nincs két egyforma ember, ezért elmondhatjuk, hogy minden emberi lény egyfajta szubjektum, önmagában létező, ezt a tulajdonságunkat a közös neveltetés sem változtatja meg. Éppen ezért adott helyzetben minden egyes ember egyéni módon, saját habitusa által befolyásoltan dönt és cselekszik. Ebben áll az egyén autonómiája, az ember egyéni szabadsága. A döntést az ember magában mindig szabadon hozza meg, kérdés, hogy a külső, kényszerítő tényezők mennyire befolyásolhatják azt. Az erkölcsös embernek minden esetben legjobb lelkiismerete szerint kell döntenie, vagyis a szerinte létező legjobb döntést meghoznia. Viszont ami az egyén számára a lehető legjobb döntés, lehet, hogy embertársa számára nem a megfelelő megoldásnak tűnik. Az etikai elmélet: Az erkölcsi problémák három lehetséges megközelítési módját emeljük ki: röviden összefoglalva a deskriptív módszer leírja mi az etika tárgya, mi van. A preskriptív módszer normákat ad, előírja, mik az etika lapelvei, az elérendő cél, mi legyen. A metaetikai megközelítés vizsgálja, értelmezi, és bírálja az elméleteket. A tárgyalás említett módjait általában nem tisztán, hanem kombinált formában alkalmazzák. A bioetika alkalmazott, normatív etika. Az etikai elméletek két nagy csoportra oszthatók: a kanti elveken elindulva W.D. Ross a kvázi-deontológiai megközelítést képviselte. A deontológia szerint a szabályok abszolútak, betartásuk kötelező, még akkor is, ha ezzel több rosszat okozunk, mint jót. Jeremy Bentham ezzel ellentétben az utilitarizmus, más néven haszonelvűség elméletének képviselője volt, az elmélet szerint a legerkölcsösebb cselekedet minél több embernek minél több jót okozni, illetve az erkölcsi cselekedeteket hasznosságuk alapján kell megítélni. Természet és ember kapcsolata - Az emberi faj évmilliókon keresztül szoros kölcsönhatásban élt az őt körülvevő természettel. Alakítani kezdetben nem tudott rajta, hanem igyekezett hozzá alkalmazkodni. Ezért szüksége volt a természeti erőkbe vetett hitre és kialakította a természetfelettiben való hitet, amely emocionálisan, érzelmileg is képessé tette az őt körülvevő világ magyarázatára és az őt sújtó csapások elviselésére. A technika robbanásszerű fejlődésével azonban elindult egy folyamat, amelyben egyre kevésbé függött az ember a természeti környezettől, mára pedig a nyugati civilizáció olyan mesterséges környezetet teremtett, amely gyökeresen más életformát követel a benne élő embertől. Mivel ez az embernek nem természetes közege, nagyon nehezen alkalmazkodik hozzá, és az emberiségnek számos új problémával kell szembesülnie. A környezet tökéletesen megváltozott, de az ember törzsfejlődése ugyanazon a szinten van (pl. az ember agytérfogata ugyanakkora), mint mondjuk húszezer évvel ezelőtt. Az emberi szervezet nem képes ilyen gyorsan idomulni a megváltozott életfeltételekhez, ezért számos tünettel reagál, gondoljunk például a civilizációs betegségekre, mint a pánikbetegség, daganatos megbetegedések, stb. Shaftesbury brit moralista szerint az erkölcs hierarchikusan elrendezett rendszer, melynek részei harmonikusan illeszkednek egymáshoz. Mindez egy isteni rendező elvnek a munkája. Az erkölcsi érzék morálisan jónak mondható, ha mint hajlam összhangban áll a természettel. Jog és erkölcs viszonya - A jogokra való hivatkozás hozzátartozott az etikai érveléshez egészen az ókori gondolkodókig visszamenően. Felismerték, hogy egyes államok törvényei lehetnek igazságtalanok, mert

3 3 ellentétesek az ember természetes jogaival, amelyek tudatára a lelkiismeret ébreszt. Az emberi jogokra való hivatkozás csak a századra vált az erkölcs, majd a politika területén jelentőssé. John Locke angol filozófus emelte ki elsőként az élethez, a szabadsághoz, és a tulajdonhoz való jogot, mint emberi jogokat. Az emberi jogok megítélése szintén társadalomfüggő fogalom. Az Egyesült Államok nyilatkozata egyenlő jogokat követel az embereknek, mégis, még az 1960-as években is a mindennapi élet számtalan területén más jogokat biztosítottak az afroamerikai lakosságnak. Európában a második világháború idején az alapvető emberi jogokat sértették meg, pl. az élethez való jogot. Kinek vagy minek lehet joga? Az általános meghatározás szerint joga olyan lénynek van, aki értelmes megfontolásra és szabad döntésre képes. Ebben az esetben a jogalanyok körét az emberekre korlátozzuk, és a jogok egybeesnek az emberi jogokkal. Itt azonban felvetődnek azok a kérdések, miszerint rendelkezik-e jogokkal a magzat, vagy a lélegeztetőgépen vegetáló agyhalott ember, a skizofrén vagy más pszichés megbetegedésben szenvedő, korlátolt cselekvőképességű beteg, az értelmi fogyatékos vagy a gyerek. Minden esetben emberi lényekről van szó, de egyikük sem képes értelmes megfontolásra és szabad döntésre. Mivel az előbb felsoroltak emberek, ugyanolyan jogok kellene, hogy megillessék őket, mint a többi embert. De mivel felelősen nem, vagy korlátozott mértékben képesek őket érintő kérdésekben dönteni, vagy akár megvédeni magukat, illetékes társadalmi szervnek kell ellátnia a jogvédelmüket. Ezért nagyon fontos, hogy milyen kritériumok alapján döntünk, mert ha a kiinduló álláspontot vesszük alapul, nekik nincsenek ugyanolyan jogaik, mint a felnőtt, egészséges többségnek. Láthatjuk azonban, hogy a mindennapi életben valóban nem érvényesül az egyenlő jog. Például az abortusz durva beavatkozás a magzat életébe, az ő érdekeit nem veszik figyelembe. Ugyanígy a gyermekét, aki helyett nevelői döntenek, és így ez a csoport sokkal inkább ki van szolgáltatva a társadalomnak, mint a felnőtt, cselekvőképes ember. De ha a magzatnak ugyanolyan jogai vannak, mint a többi embernek, akkor ebben a felfogásban nem lehetne abortuszt végezni semmilyen esetben, mert az emberölés lenne. A magzat életéről általában az őt hordozó anya dönt, de az anyának is vannak jogai, például a saját teste fölött. Joga van-e a magzatnak más testét használni? Ez a kérdés gyakran felvetődik abortuszviták kapcsán. Másik jogértelmezés szerint azoknak vannak jogaik, akik vagy amik jutalmazhatók vagy büntethetők. Ebben az esetben az állatok is jogalanyoknak minősülnek. Ha a szenvedés képességét tekintjük alapnak, akkor a jogokat valamennyi érző lényre kiterjeszthetjük, de ezáltal kizárjuk, mondjuk a kómás betegeket. Az állati jogok kérdését tekintve az állatkínzásokról és a nagybani állattartás méltatlan körülményeiről esik leginkább szó. Már elfogadták az állatvédelmi törvényt, amely büntethetővé tette az állatok kínzását, és már példa is van rá, hogy a törvény lesújt az állatkínzókra. Kérdés, hogy mit mond a jog az állatkísérletekre, hiszen ha úgy vesszük, az is állatkínzás, még ha a tudomány szolgálatába állítva is. De akkor állatkínzás volna az is, mikor biológiaórára rovarokat tűzünk gombostűvel papírra, vagy ha lecsapunk egy legyet vagy egy szúnyogot? Az orvosetikai kódexek is szabályozzák az állatokon végezhető kísérletek feltételeit például az először 1964-ben kiadott Helsinki Deklaráció de az állatkísérletek alapjául mégiscsak az az alapteória szolgál, hogy az állati lét nem egyenértékű az emberi léttel, az állati szenvedés az emberiével. Peter Singer álláspontja szerint csak olyan kísérletet szabadna elvégezni állatokon, amelyet egy pár hónapos, súlyosan fogyatékos csecsemőn is elfogadhatónak találnánk. Egyes elképzelések szerint a növényeknek is vannak jogaik, vagy akár a folyóknak, mint természetes képződményeknek. Ha minden egyes élőlénynek egyenlő jogokat biztosítunk, az az emberiség pusztulásához vezethetne? Nem lehet állatot levágni, erdőt kiirtani, tűzifát vágni, folyót elterelni, tudományos kísérletet folytatni stb.. Biotechnológia A bioetika a legutolsó időkben kiemelten foglalkozik a biotechnológia etikai dilemmáival. A biotechnológia, vagyis az élő szervezetek és azok termékeinek emberi célokra való alkalmazása magába foglalja többek között a gyógyszergyártásban, a háztartási- vagy kozmetikai-, és az élelmiszeriparban használt emberi, állati és növényi komponensek felhasználását. Az emberi, állati és növényi komponensek alkalmazása történhet kísérleti, vagy előállítási célból. A skála rendkívül széles, a

4 4 génkísérletek, a DNS technológia, az őssejtkutatás, vagy a magzati szöveteken végzett kísérletekkel kapcsolatosan számtalan etikai dilemma adódik, amely a rendkívül fejlett technológiának köszönhetően nap-mint-nap újabb kérdéseket vet fel. Az emberiség története a környezeti adaptációról, vagyis a környezethez való alkalmazkodásról, és annak hatásairól szól: ez hozta létre az eltérő kultúrákat és a nem megfelelő adaptáció okoz számtalan nehézséget a mai, technicizálódott társadalmakban. De valójában a környezet adaptálódik, vagy az emberiség? Hiszen amíg korábban mi igyekeztünk alkalmazkodni a természethez, addig ma a természetet igyekszünk formálni a kívánt elvárásainkhoz. Jó példa erre a génmódosított növényekből készült élelmiszerek kérdése ha úgy tekintjük, akkor minden fogyasztó kísérleti alannyá válik és az esetleges, emberi és állati szervezetre történő, hosszú távú hatásuk még nem ismert. Tehát nem tudjuk még megítélni, hol van az élő szervezetek felhasználhatóságának a határa, hogy mennyi, és milyen hasznunk (vagy kárunk) származik belőle, és nem tudjuk kiszámítani a felhasználás jövőbeni, hosszú távú hatásait sem. Ezekre a kérdésekre lehet azt a kissé cinikus, technicista választ adni, hogy ha az ember nem kíván élni az emberi tudás által létrehozott újításokkal, és élvezni azok áldásos hatásait, akkor költözzön egy lakatlan szigetre és éljen egységben a természettel, mint eleink. Mert ugyan ki tudná megítélni, hogy császármetszéssel világra segíteni újszülöttek millióit az erkölcsileg helyes cselekedet, az in vitro fertilizáció, vagyis a mesterséges megtermékenyítés ellenben beleszólás a természet rendjébe, a szervtranszplantáció hasznos, de a magzati szövetek felhasználása erkölcstelen? A mesterséges megtermékenyítés a másik olyan területe a biotechnológiának, amelynek megítélése etikai szempontból jelentősen eltérő álláspontokat világít meg, mivel a méhen kívül történő megtermékenyítés során lehetőség adódik többek között a magzat nemének vagy egyes tulajdonságainak megválasztására/megváltoztatására. Előfordulhat például, hogy a leendő szülők csak fiúgyermeket szeretnének, siket szülők, hogy siket gyermekük szülessen, és egyéb kedvező vagy kedvezőtlen tulajdonságok kérése vagy kivétele. Izgalmas kérdés a klónozásal kapcsolatos állati-, és főként az emberi kísérletek területe, amely valójában azt az alapkérdést veti fel, hogy mi tesz valakit emberré? A saját genom? Az egyedi személyiség? A sajátos szocializáció? A klón, vagy egy módosított géntérképű ember kié? A cyborg (vagy kiborg, gép és ember keveréke), saját személyiséggel, több, mint gondolkodó robot ember? Másik, etikai szempontból kiemelten fontos terület a gyógyszeripar. Az állat- és emberkísérletek erkölcsi megítélésén túl felmerül az a probléma, hogy a profitorientált, vagyis nyereségközpontú cégek a haszon érdekében használnak fel élő szervezeteket, okoz(hat)nak felesleges szenvedést a kísérleti alanyoknak, titkol(hat)nak el kedvezőtlen kutatási eredményeket, mellékhatásokat, vagy éppen ellenkezőleg: népszerűsítenek minél szélesebb körben egy gyógyszert, amire nem lenne feltétlenül szükség. Az etikai álláspont szerint a klinikai kutatások nyereségérdekeltségét meg kellene szüntetni, hiszen a tudomány és az üzlet érdekei gyakran nem esnek egybe (1. ábra). A bioetikában tehát nincsenek egyértelmű válaszok, inkább egyértelmű kérdések vannak a választ magunknak kell megtalálnunk és közösségi konszenzust kialakítanunk milyen mértékben használhatjuk fel környezetünket az emberiség fejlődése érdekében, mekkora a saját felelősségünk a társadalom felelőssége egy igazságos és minden tagja érdekét figyelembevevő közösség kialakításában és fenntartásában. Felhasznált irodalom: Kovács József. A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. 2. jav. kiad. Budapest: Medicina Kiadó; évi CLIV. törvény az egészségügyről Blasszauer Béla. Orvosi etika. Budapest: Medicina Kiadó; Nyíri Tamás. Alapvető etika. Budapest: Szent István Társulat; Hársing László. Irányzatok az etika történetében. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó; 2001.

5 5 1. ábra Filozófia Jogtudomány Orvostudomány Antropológia Teológia

IX./1. fejezet: Bevezetés

IX./1. fejezet: Bevezetés IX./1. fejezet: Bevezetés Mikortól számít a magzat embernek, s egyáltalán embernek tekinthető-e a magzat? Ki és mi alapján dönthet abban, hogy két beteg közül melyik kapja meg az életmentő kezelést, ha

Részletesebben

T ANYI AT TILA K OLLÁNYI ZSÓFIA. Etika és egészségpolitika. 2008. május

T ANYI AT TILA K OLLÁNYI ZSÓFIA. Etika és egészségpolitika. 2008. május T ANYI AT TILA K OLLÁNYI ZSÓFIA Etika és egészségpolitika 2008. május DEMOS Magyarország Alapítvány 2008. 2 T a r t a l o m j e g y z é k 4 1. RÉSZ: BEVEZETÉS 6 6 8 8 9 11 12 14 14 14 17 21 21 22 23 26

Részletesebben

A nem megválasztásának etikai vonatkozásai

A nem megválasztásának etikai vonatkozásai VILÁGOSSÁG 2008/9 10. Etika Vidács Anett Tóth I. János A nem megválasztásának etikai vonatkozásai BEVEZETÉS Az utód neme, s annak befolyásolási lehetősége mindig is érdekelte a szülőket. Egyes hiedelmek

Részletesebben

Az életvégi döntések etikája

Az életvégi döntések etikája Az életvégi döntések etikája Az élet értéke és a halál etikája: Az életvégi döntések voltaképpen értékekkel kapcsolatos állásfoglalásokat, illetve érték-konfliktusok megoldási kísérleteit jelentik. Az

Részletesebben

Dr. Gyöngyösi Zoltán. Az állatok joga és jogalanyisága

Dr. Gyöngyösi Zoltán. Az állatok joga és jogalanyisága Dr. Gyöngyösi Zoltán Az állatok joga és jogalanyisága Bevezető Szinte az egész világon a jogtudomány és a jogszabályok szerint s ez így van már évezredek óta - az állat dolog, azaz tulajdonjog tárgya,

Részletesebben

Az emberi génterápia etikája mint a genetika kommunikációjának egyik paradigmatikus példája

Az emberi génterápia etikája mint a genetika kommunikációjának egyik paradigmatikus példája I_3_SZI.qxd 2006.05.25. 18:10 Page 83 Tudomány Kommunikáció Társadalom Szebik Imre Az emberi génterápia etikája mint a genetika kommunikációjának egyik paradigmatikus példája Elöljáróban A különbözõ tudományok

Részletesebben

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás)

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás) I. fejezet A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai (Bencze Mátyás) 1. A jogszociológia célja 2000. március 1. napján hatályba lépett a magyar Büntető Törvénykönyv azon módosítása, amelyik szigorúbb

Részletesebben

Értelmileg akadályozott felnőttek lehetőségei a felnőtt, önrendelkező életre

Értelmileg akadályozott felnőttek lehetőségei a felnőtt, önrendelkező életre EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Általános Gyógypedagógiai Intézet Értelmileg akadályozott felnőttek lehetőségei a felnőtt, önrendelkező életre Készítette: Halász Viola

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

A CSELEKVÔKÉPESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK BIOETIKAI ELVEI*

A CSELEKVÔKÉPESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK BIOETIKAI ELVEI* Kovács József A CSELEKVÔKÉPESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK BIOETIKAI ELVEI* Kevés olyan fogalom van, amely akkora népszerûségre tett szert az utolsó harminc év bioetikai irodalmában, mint a tájékozott beleegyezés

Részletesebben

IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K

IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K A Vocation of Business Leader magyar fordítása, első kiadás Kiadó: Iustitia et Pax Pápai Tanácsa Piazza San Callisto, 16

Részletesebben

Szebik Imre Az emberi génterápia etikai kérdései

Szebik Imre Az emberi génterápia etikai kérdései VILÁGOSSÁG 2005/1. Szebik Imre Az emberi génterápia etikai kérdései Szebik Imre Az emberi génterápia etikai kérdései BEVEZETÉS A genetika területén szerzett ismereteink gyarapodása lehetővé tette, hogy

Részletesebben

Betegjogok Magyarországon

Betegjogok Magyarországon Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék Betegjogok Magyarországon Készítette: Fehér Barbara Konzulens: Dr. Jakab Nóra Miskolc 2013. 1 University of Miskolc Faculty of Law

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Kiss Gabriella 2009 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Kiss Gabriella INTERKULTURÁLIS KIHÍVÁSOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIÁK

Részletesebben

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez

Részletesebben

Eutanázia (kívánatra ölés)

Eutanázia (kívánatra ölés) JOBBÁGYI GÁBOR Eutanázia (kívánatra ölés) 1. Bevezetés Az élet végén hasonló státusz és személyiségi jogi kérdések merülnek fel, mint az élet kezdetén (jogképesség kérdése, önrendelkezési jog és életjog

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL 3. szám 2007. tavasz ôsz progresszívpolitika AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL ANTHONY GIDDENS, WOLFGANG MERKEL, LENA HALLENGREN, TANYI ATTILA, JOHN MACNICOL SZAJP SZABOLCS ÚJ TÁRSADALMI SZERZÔDÉSEKKEL AZ AKTÍV

Részletesebben

MUNKAANYAG. Schlager Zoltánné. Etika, szakmai etika II. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Schlager Zoltánné. Etika, szakmai etika II. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Schlager Zoltánné Etika, szakmai etika II. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-010-50

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Napjaink etikai kihívásai Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY OKTATÁSÁHOZ Készült a Református Pedagógiai Intézet

Részletesebben

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 1 2. AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII.

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 1 2. AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII. ÉVFOLYAM 1 2. SZÁM XIII. ÉVFOLYAM / 2004. 1 2. SZÁM A szerkesztõség címe: 1014

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Környezeti etika 1. Kovács József A KÖRNYEZETETIKA JELENTŐSÉGE A JELENKORI KÖRNYEZETI KRÍZIS A MEADOWS-FÉLE VILÁGMODELLEK. Etika

Környezeti etika 1. Kovács József A KÖRNYEZETETIKA JELENTŐSÉGE A JELENKORI KÖRNYEZETI KRÍZIS A MEADOWS-FÉLE VILÁGMODELLEK. Etika VILÁGOSSÁG 2008/9 10. Etika Kovács József Környezeti etika 1 A KÖRNYEZETETIKA JELENTŐSÉGE A JELENKORI KÖRNYEZETI KRÍZIS Napjainkban közhely, hogy a környezeti krízis egyike az emberiség legkomolyabb problémáinak,

Részletesebben

Viselkedés családon kívüli kortársközegben

Viselkedés családon kívüli kortársközegben Viselkedés családon kívüli kortársközegben Egyén és közösség Egyén és közösség fogalma Amikor egy közösségről beszélünk, akkor egyúttal azokról az egyénekről is szó van, akik a közösséget alkotják. Az

Részletesebben

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Takáts Péter Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Azt a szomorú tényt, hogy az emberiséget az életmódjából fakadóan elkorcsosulás veszélye

Részletesebben

Erkölcstan az 5 8. évfolyama számára Célok, feladatok

Erkölcstan az 5 8. évfolyama számára Célok, feladatok Erkölcstan az 5 8. évfolyama számára Célok, feladatok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és

Részletesebben

Kosztolányi Dezső Gimnázium

Kosztolányi Dezső Gimnázium Kosztolányi Dezső Gimnázium Cím: 1012 Budapest Attila út 135-137. Tel./Fax: 375-2282 E-mail: titkarsag@kosztolanyigimnazium.hu OM azonosító: 035344 Honlap: http://kosztolanyigimnazium.hu Erkölcstan KÉPZÉSI

Részletesebben

A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva

A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA, Külkereskedelmi Főiskolai Kar A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva Konzulens: Dr. Kisváradi György Docens Név: Kiss Anita

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv Miért van szükség az erkölcstan tantárgy bevezetésére? Többek között azért, hogy azt az egoizmust, ami a magyar ifjúság életszemléletét évtizedek óta uralja, megpróbálja mederbe

Részletesebben

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam)

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) BEVEZETÉS ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek,

Részletesebben