2008/2009-es tanév. Kedves Kollégák!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008/2009-es tanév. Kedves Kollégák!"

Átírás

1 2008/2009-es tanév tankönyvi elemzések, bemutatások is segíteni kívánják Önöket a bonyolult világunkban történő könnyebb eligazodásban. Kitekintés rovatunkban olyan külföldi tapasztalatokat mutatunk be, amelyeknek hasznosításával, az ezekből merített ötletek alkalmazásával a XXI. század pedagógiai elvárásainak tudunk megfelelni. Kedves Kollégák! A 2008/2009-es tanév kezdetekor a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szeretne sok erőt, kitartást, motivációt és nem utolsósorban sikereket kívánni ebben a tanévben is. Ez az év is számtalan feladattal, új igények által megfogalmazott elvárásokkal halmozza el az óvodákat, az iskolákat és a kollégiumokat. Mindeközben a szervezeteket körülölelő és működésüket meghatározó gazdasági-jogiszociális, valamint a pedagógiai szakmai környezet egyre változó feltételei nagy megpróbáltatásnak vetik alá a pedagógus társadalmat. Hírlevelünk ebben az évben is azt a célt kívánja megvalósítani, hogy információinkkal jól hasznosítható segítséget tudjunk nyújtani az intézmények igazgatóinak és pedagógusainak egyaránt. A tanfolyamok, továbbképzések, fórumok és összejövetelek hírei mind a szakmai fejlődést hivatottak szolgálni, s ezeket Önök - reményeink szerint - igénybe is fogják venni. A jogszabályi változások nyomon követése, Újságunk elején minden hónapban olyan intézményeket mutatunk be, amelyek szemléletükkel, módszereikkel, eljárásaikkal már több éve bizonyították, hogy a gyermeki fejlődés korszerű, a hagyományostól némiképp eltérő megközelítése milyen jótékony hatással van és lehet a harmonikus, kreatív, szabad és autonóm személyiségfejlődés kialakítására. Várjuk azokat a leírásokat, megvalósított ötleteket, mások által is hasznosítható tapasztalatokat, amelyek periodikánkban történő megjelenésükkel segíthetik a kollégák pedagógiai gyakorlatát. Szerkesztő Tartalom Fókuszban... 2 Kitekintés Továbbképzések és műhelyfoglalkozások. 13 Hírek Pályaválasztási hírek Holokauszt Intézet hírei Új könyvek Jó tudni Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet hírlevele szeptember 1

2 Heltai Gáspár Általános Iskola, Montessori módszereket alkalmazó iskola Az életnek nem akkor vagyunk a segítségére, ha elnyomjuk megnyilvánulásait, hanem akkor, ha könnyítünk kifejlődésén, és megoltalmazzuk a fenyegető veszélyektől. Ezért kell elhárítanunk a gyermek útjából a fejlődése elé gördülő akadályokat, s kell tekintettel lennünk szükségleteire és biztosítanunk szellemi élete természetes, spontán kibontakozását. Vagyis arra kell törekednünk, hogy a gyermek mindent, amire képes, önállóan el is végezhessen. (Montessori) Sok vád éri manapság az oktatási intézményeket, hogy túlságosan teljesítményorientáltak, hogy a jövőre való felkészítés nevében elveszik a gyermekkor könnyed, boldog éveit. Ez a dilemma bennünket pedagógusként és szülőként is régóta foglalkoztat. Gyermekeinket tanulni küldjük az iskolába, de a nem megfelelő választás következtében éppen ott érhetik őket azok a hatások, amelyek tanulási és beilleszkedési gondokat okozhatnak nekik. Intézményünk egy nyolc évfolyamos általános iskola, amely programjával segíti az ilyen problémákkal küzdő gyermekeket, és állandóan keresi az olyan alternatív oktatási módszereket, lehetőségeket, amelyeknek alkalmazása segítséget nyújthat mind a gyermeknek, mind a szülőnek és a pedagógusnak a nehézségek hatékonyabb leküzdésében. A Montessori nevelés és oktatás alapját az képezi, hogy a gyereket tekinti kiindulópontjának. A Montessori pedagógia középpontjában a gyerek áll, aki elmélyedt, koncentrált, önmagát felépítő és figyelmes munkára képes. Ezen gyerekkép kialakításának feltétele a személyre szóló fejlesztés, ami a Montessori pedagógia egyik fő jellemzője. Célja: oly módon segíteni a gyereket, hogy az önmagát önálló személyiséggé fejlessze. Ebből a szemléletből következő alapelveink: A gyermek nevelje önmagát, hiszen helyette más nem végezheti el. A nevelőnek nincs más kötelessége, mint e fejlődés kedvező feltételeinek megteremtése. A gyermek hozzá méretezett, barátságos, egészséges környezetben töltse napjait. A családban és az iskolában is a gyermek aktivitása legyen a meghatározó, amely lehetőséget teremt arra, hogy a gyermek alkossa meg képzeteit, fejlessze érzékszerveit, építse fel önálló tapasztalati világát, ne a felnőtt, a pedagógus kényszerítse rá a sajátját. A gyermeki fejlődés fontos előfeltétele a szeretet- és tiszteletteljes nevelői légkör. Pedagógiai alaptételünk, hogy diákjaink olyan mobilizálható tudással, önképzés útján továbbfejleszthető képességekkel lépjék át iskolánk küszöbét, hogy alkalmasak legyenek tanulmányaik sikeres folytatására. Ennek érdekében célunk és feladatunk, hogy biztos alapot nyújtsunk az alapvető készségek elsajátításához, különös figyelmet fordítva a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Hitvallásunk szerint csak így lehet sikeres a további önálló tanulás. Pedagógiai programunk alapgondolata olyan egymást tisztelő emberek társadalmának megteremtése, amelyben természetes mások 2 Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet hírlevele szeptember

3 elfogadása, megbecsülése, megértése, a mindennapok feszültségeinek, konfliktusainak helyes kezelése, ahol embertársaitól mindenki elvárhatja, hogy egyenrangúként kezeljék, emberi méltóságát tiszteletben tartsák. Ez a műveltség alapja, csak az ilyen törekvésekre alapozhatók a konkrét értékek és normák. A Montessori pedagógia célja a független, önmagát ellátni képes, dolgos, kreatív, önállóan gondolkodó, problémamegoldó, segítőkész, együttműködésre képes, nyitott, toleráns és békeszerető ember formálása. Eszménye a népek egymás mellett élése, amely a kölcsönös szereteten és megértésen alapul. A Montessori módszer eredeti elemeit és eszközkészletét alkalmazzuk az ilyen profillal indított osztályokban. A módszer segíti a pedagógusokat, a szülőket és a gyermekeket, hogy az életminden területén pozitív irányba fejlődjenek, nagyobb önállóságot és felelősséget ad. A tárgyak nyújtanak segítséget, a gyermek hajlamának, igényeinek, érdeklődésének megfelelően használja azokat, így válnak fejlesztőeszközökké. Nem lehet hibázni, minden eszközben benne van az önellenőrzés lehetősége. Nem mások által támasztott követelményeknek kell megfelelnie, hanem saját belső vágyát kielégítve tanul, s egyúttal megismeri, megtanulja elfogadni önmagát, felismeri személyiségének erősségeit és gyengébb pontjait. Kialakul benne egyfajta én-tudat, a hasznosság érzése, saját fontossága a közösség számára, felelősség mások iránt, s egyúttal mások különbözőségének elfogadása. Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet hírlevele szeptember 3

4 Mindenki saját magához képest a legjobb, s erre büszke, ez segíti a helyes önértékelés kialakulását. A gyermekek, az őket körülvevő világot lépésről lépésre - a háttérből irányító pedagógus segítségével -, saját kíváncsiságuktól vezérelve ismerik meg, és az ő dolguk, hogy kiválasszák a számukra leghasznosabb tevékenységet. Érzékeny periódusok A gyermek fejlődésében fontosak az érzékeny periódusok. Jellemző rájuk az átmeneti érzékenység, mely egy bizonyos készség kialakulására és fejlődésére korlátozódik. Amikor már uralja, megszűnik a hozzá kapcsolódó fokozott érdeklődés. A gyermek az élete korábbi időszakaiban összegyűjtött tapasztalatait bizonyos szempontok szerint átstrukturálja, illetve újakkal egészíti ki, ami bizonyos készségek kialakulását eredményezi. Az érzékeny periódus alatt a gyerek fáradhatatlanul próbálja a felfokozott igényét kielégíteni. Az elmélyült és tartós figyelem, amellyel tevékenységeit végzi, jelzi, hogy valami lényeges történik a fejlődésben. A gyermek boldog és kiegyensúlyozott, ha környezete ezt lehetővé teszi. Szomorú, csalódott, vagy gyakran lázadóvá válik, amennyiben a környezete akadályozza készségeinek fejlődésében. Ha egyszer véget ér az érzékeny periódus, már nem tér vissza többé a rá jellemző intenzitás. A készség már soha többé nem érheti el oly könnyen azt a szintet, melyre az egyéni adottságok predesztinálnák. Természetesen így is lehet még magasabb szintre jutni, de csak tudatos, nagy erőfeszítés és sok fáradság árán. Montessori-specifikus tevékenységfajták A Montessori-specifikus tevékenységfajták abból az alapelvből indulnak ki, hogy a gyerekek saját tevékenységükből tanulnak, de csak akkor, ha ezt a tevékenységet belső késztetésük diktálja. A Montessori oktatásban ezért a következő szempontokat vesszük figyelembe a tanítástanulás folyamatának tervezésekor: A konkréttól az absztrakt felé haladás elve: Ez azt jelenti, hogy minden konkrét tárggyal való tapasztalat spontán elvonatkoztatáshoz vezet. Ez a fogalomalkotás érzékszervi előkészítése. Az indirekt előkészítés elve: Ez azt jelenti, hogy a diák valamely irányú tevékenységet végez, és az ennek során elsajátított készségek később integrálódnak majd valamilyen komplex cselekvésben. (Pl.: Az írás és olvasás megalapozását is az indirekt előkészítés segíti.) Az indirekt tanulás elve: A tanulás fogalma nemcsak a különböző feladatok elvégzését jelenti, hanem ennél szélesebben értelmezendő. Minden olyan tevékenységforma idetartozik, amely ismeretek szerzését szolgálja és a tudat strukturálódását eredményezi. Fontos, hogy heterogén csoportban tanítsunk, mert a kisebb gyerekek a nagyok figyeléséből tanulhatnak, a nagyobbak pedig azáltal, hogy segítenek a kisebbeknek, saját ismereteiket újból feldolgozzák és rendszerezik. A tevékenységhullám: Gyakran megfigyelhető, hogy bizonyos témák vagy mások által végzett tevékenységek annyira megragadják a gyerekek figyelmét, hogy egyre többen bekapcsolódnak az önfeledt tevékenységbe. A pedagógusnak ebben az esetben nincs más feladata, mint megfelelő anyagot és információt nyújtani. A fentiek alkotják a Montessori tevékenységfajták alapját. A Montessori-specifikus tevékenységfajták két nagy csoportba oszthatók: 4 Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet hírlevele szeptember

5 1. fejlesztő tevékenységek 2. didaktikus tevékenységformák 1. A fejlesztő tevékenységek fajtái a) A mindennapi élet gyakorlatai Ezek segítik a környezetbe, valamint az osztályközösség mindennapi életébe való beilleszkedést és alkalmazkodást. Jelentős szerepük van a szokások, szabályok kialakulásában. A tanulók hozzászoknak azokhoz a szabályokhoz, amelyek nélkül nem lehet közösségben élni. Biztonságban érezhetik magukat, mert tudják, mit várnak el tőlük. Ez erősíti önállóságukat, felelősségérzetüket. A gyakorlatok vonatkozhatnak a környezetre (pl.: székek, asztalok mozgatása, takarítás, növények és állatok gondozása...), önmagukra (pl.: étkezés, egészségügyi, tisztálkodási szokások...) és udvariassági előírásokra (pl.: köszönés, kínálás...) fejlesztésében is jó szolgálatot tesz. c) Improvizatív mozgás Amikor a gyerekek már képesek uralni mozdulataikat, képesek a testükkel a zenére reagálni. A gyerekek önkifejező mozgással, beleéléssel reagálnak az általuk ismeretlen zenére. d) Csendgyakorlatok Arra szolgálnak, hogy a gyerekek átéljék a csendet, és megtanulják azt értékelni. A csendre való összpontosítás által a belső figyelemkoncentráció állapotába jutnak. Ahhoz, hogy csend legyen, a tanulóknak uralkodni kell tudniuk mozdulataik fölött is. Ez segíti az önfegyelem kialakulását. e) Beszélgető körök A nyelvi és metakommunikációs képességeket és a közösségi tudatot fejlesztik azok az alkalmak, amikor kisebb-nagyobb körökben, irányított vagy szabad beszélgetés formájában beszélünk a tanulókat érdeklő témákról. A tanulók munkáinak, viselkedésének értékelése is ebben a formában történik. Az első tevékenységforma gyakorlatait lehet egyénileg is végezni, a többit azonban mindig csoportosan végezzük. 2. Didaktikus tevékenységformák b) Vonalon járás Ehhez a gyakorlathoz szükséges egy, a padlóra ragasztott kör, illetve ovális vonal, vagy egy hasonló alakú szőnyeg. A gyakorlat célja az egyensúlyérzék fejlesztése, a nagymotoros mozgás koordinálása és a mozdulatok irányításának tökéletesítése. Ennek a tevékenységnek az óvodában van kiemelt szerepe, de az első osztályban sok tanuló részképességeinek A didaktikus tevékenységformák két nagy csoportba oszthatók: a) az individuumhoz kapcsolódó szervezési módszerek b) a csoportot érintő szervezési formák a.) Az individuumhoz kapcsolódó szervezési módszerek Individuális tanóra A tananyagot egy rövid individuális tanóra Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet hírlevele szeptember 5

6 keretében mutatjuk be. Ez alatt az óra alatt a lehető legkevesebb szó hangzik el, a tevékenységnek önmagáért kell beszélnie. Így teremt a pedagógus kapcsolatot a gyerek és a taneszköz között, hogy a tanuló később, az eszközzel végzett munka által jusson el az új ismeretek felfedezéséhez. Az individuális tanóra két fázisból áll. Az első fázis: a bemutatás A pedagógus bemutatja az eszköz használatát, és utána engedi a gyereket önállóan dolgozni az eszközzel. A munka során felmerült problémákat a tanuló önállóan próbálja megoldani, de ha ez nem sikerül, segítséget kérhet. A diák maga határozza meg, hogy mikor és hányszor ismétli meg a gyakorlatot. Mindenkinek lehetősége van a gyakorlatok megváltoztatására, kreatív kombinálására, mely által különböző felfedezésekhez juthatnak. A pedagógus a háttérből figyeli a gyerekek munkáját, és csak akkor lép közbe, ha szükséges. A második fázis: névóra vagy három lépcsőfokú lecke Miután a tanuló befejezte az eszközhöz kapcsolódó gyakorlatokat, a pedagógus beiktatja a névórát, hogy megszilárdítsa a gyakorlás közben szerzett tapasztalatokat. A névóra három részből áll: 1. lépcsőfok Az érzékszervi tapasztalat névvel való társítása: A pedagógus hangosan, jól érthetően mondja ki a megtanítandó fogalom nevét az eszközzel párosítva, anélkül, hogy körbeírná azt. A cél: a tárgy és a neve közötti asszociációs kapcsolat kialakítása. 2. lépcsőfok Megnevezés után a tárgy azonosítása (passzív nyelvtudás): Az első lépcsőfok után néhány perccel a pedagógus ellenőrzi, hogy a korábban létrejött asszociáció megmaradt-e a gyerek tudatában. A tanulás ezen fázisa a tulajdonképpeni memorizálás. Célja: az asszociáció megszilárdítása. Amennyiben az asszociáció nem alakul ki, a témával egy későbbi időpontban kell újra foglalkozni. 3. lépcsőfok A tárgy, fogalom nevének megjegyzése, használata (aktív nyelvtudás): Azt próbáljuk ki, hogy a diák megtanulta-e és tudja-e használni az adott fogalmat, kifejezést. Az individuális munka irányítása Az egyéni munka folyamatában a pedagógusnak át kell látnia az egész osztályban folyó tevékenységeket is. Oda kell figyelni, hogy minden tanuló a fejlődési szintjének megfelelő eszközöket és tevékenységeket válassza, amennyiben szükséges, segítséget nyújt. b) A csoportot érintő szervezési formák A három fázisú tanóra Ennek keretében az egész, vagy néha csak egy kisebb csoporttal foglalkozunk. Ezek a tanórák többnyire a szokások, együttélési szabályok kialakítását szolgálják. A három fázis a következő: 1. fázis A pedagógus a lehető legkevesebb szóval bemutatja a cselekvéssort. Elhagy minden felesleges dolgot, hogy a tanulók csak az adott cselekvéssorra figyeljenek. 2. fázis Egyes gyerekek megismétlik a tanító által bemutatott cselekvéssort. 3. fázis A pedagógus vagy a tanulók röviden megfogalmazzák, összefoglalják a cselekvéssort. Az általános tanóra Az általános tanóra lényege, hogy a tanulókat 6 Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet hírlevele szeptember

7 motiváljuk, és képessé tegyük a szóban forgó téma feldolgozására. Ez kihat az óra valamennyi összetevőjére, melyek a következők: - előkészítés - kivitelezés - tartalom - feldolgozás. Az előkészítés magában foglalja a tanórára való felkészülést és a feldolgozási variációk lehetőségét. A kivitelezés frontális jellegű. Ez felel meg legjobban az általános bevezető jellegének és a tanulók életkorának. Maga a foglalkozás sohasem túl hosszú, és utána a diákok kérdezhetnek. Az óra témája-tartalma azokra az alapinformációkra korlátozódik, melyek az önálló feldolgozás szempontjából nélkülözhetetlenek. Témákat a pedagógus és a tanulók is felvethetnek. A feldolgozásnál feladatokat, projekteket adunk vagy javaslatokat teszünk, melyekkel a tanuló vagy a csoport önállóan tud dolgozni. A feladatoknak változatosaknak, sokrétűeknek kell lenniük, hogy lehetőség nyíljon a differenciált tevékenykedésre és szabad választásra. A feladatlapokat a pedagógus állítja össze úgy, hogy azok tartalmazzanak olyan irodalmi utalást is, melyben a tanuló az óra témájának bővebb kifejtését is megtalálja. A gyermek fejlődésének szabadsága azt jelenti, hogy segítő szeretettel emeljük köréje a megfelelő környezetet. Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről. (Montessori: Előadások az új nevelésről, Kisdednevelés, o.) Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet hírlevele szeptember 7

8 Interkulturális kompetencia fejlesztése II. Francia nyelvi civilizációs verseny a Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumban Júniusi Hírlevelünkben írtunk az interkulturális kompetencia fejlesztésének idegen nyelvi órán megvalósulható vonatkozásairól. Ez alkalommal egy konkrét példát mutatunk be, amely már évek óta eredményesen járul hozzá egy másik kultúra élményszerű befogadásához, megértéséhez és tiszteletéhez. Az elmúlt tanévben nyolcadik alkalommal került megrendezésre a IX. kerületben ez a francia civilizációs verseny, azzal a céllal, hogy a franciául tanuló középiskolások: szeressék és ismerjék a francia nyelvet és kultúrát, összemérjék Franciaországról, a kultúráról, a divatról, szokásokról stb. szerzett ismereteiket, részesei legyenek a tanórán kívüli hatékony ismeretszerzésnek, fejlődjön számos szociális kompetenciájuk, pl. csoportszellem, együttműködés, kezdeményezőkészség, problémafelismerés és megoldáskeresés, értékeljék a kellemes hangulatban, igényesen töltött szabadidőt. Miért civilizációs és nem nyelvi verseny? A tanulói csoportok eltérő óraszámban és különböző ideig tanulják a francia nyelvet. (Nincs annyi hasonló tudásszintű tanuló, hogy kerületi versenyt lehessen szervezni.) Az OKTV-n kívül ahová csak a legkiválóbb tanulók jutnak be- sajnos jelenleg nincs olyan verseny, sem budapesti, sem országos szinten, ahol az átlagos tudású tanulók összemérhetik ismereteiket és idegen nyelvi kompetenciáikat. Játékos, jó hangulatú versenyeket igyekszünk szervezni azért, hogy legközelebb már ez is motiválja a tanulókat. Minél több diák részvételét szeretnénk elérni, ezért csapatversenyként indítjuk. Arra törekszünk, hogy a tanulók nyelvi és civilizációs ismeretanyaga, konkrét tudása egyaránt szerepet kapjon a verseny során. Az eltérő nyelvi szint miatt igyekszünk a legegyszerűbb nyelvi formulákat használni, különben sok diák elrettenne a részvételtől. Nemcsak nyelvi tudás szinten, hanem korban is különbségek vannak: év közötti diákok vesznek részt a versenyen, de a fiatalabb érdeklődőket sem zárjuk ki, mindenkit bátorítunk, aki érdeklődik a verseny iránt és szereti a francia nyelvet. Ebből következik, hogy nehéz jól összeállítani a feladatokat. Se túl könnyű, se túl nehéz nem lehet, vigyáznunk kell arra, hogy ne legyen unalmas, vontatott és ne a magasabb szintű nyelvtudás legyen a döntő, mégis francia nyelvű verseny legyen. Változatos, tudást és találékonyságot, kreativitást igénylő feladatok sorában írásbeli és szóbeli feladatok követik egymást. A verseny végére mindig elkészül egy francia ételkülönlegesség, amely elkészítése és elfogyasztása egyaránt a verseny egyik legkellemesebb része. A verseny menete: 1. A csapat által elkészített, az adott évre meghirdetett témához kapcsolódó plakát bemutatása. 2. Térképes feladat, ha région -ról van szó. 3. Írásbeli feladatok a témáról: földrajzi, történelmi, művészeti és kulturális vonatkozások. 8 Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet hírlevele szeptember

9 4. Puzzle: ismert nevezetességek vagy megyékből régiók kirakása. 5. Igaz-hamis feladatok. 6. Ismerd fel feladatok, pl. nevezetességek, híres emberek felismerése. 7. Asszociációs feladatok: kösd össze pl. a város és a nevezetességek fotóit! 8. Mindig van kérdés a helyi specialitásokról, a gasztronómiáról. 9. Keresztrejtvény. 10 Ételkészítés. Mindig hívunk a gyerekek által nem ismert zsűritagokat, és vendégeket, ha lehet franciákat. Lektorunk általában segít a verseny összeállításában, a felkészítésben és a lebonyolításában is. Van mindig olyan tanuló, aki nem versenyez, de segít az előkészítésben és a lebonyolításban. Eddigi témák: 1. Franciaország (ez túl sok volt és általános) Ezt követően tájanként végigmentünk Franciaországon. 2. Párizs 3. Dél-Franciaország: Pireneusoktól az Alpokig és a mediterrán vidék 4. Bretagne-Normandia, Loire völgye 5. Elzász, Lotaringia és Champagne 6. Paris, la capitale de la mode 7. Le film français Idén visszatértünk Dél- Franciaországhoz, mivel erre a vidékre utazunk a gyerekekkel ezen a nyáron. 8. Provence- Alpes- Côte d Azur Végül az idei verseny: Ideje: május Helye: Szent- Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 1093 Budapest, Lónyay u emelet terem A szervező iskolán kívüli további résztvevők: Leővey Klára Gimnázium (Vendel u. 1), Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium (Lobogó u), Bakáts téri Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola (Bakáts tér 11) 45 fő. Ebben a tanévben a meghívott zsűrielnökünk: Annie Auroux volt, a Francia Intézet, magyarfrancia kulturális és oktatási együttműködésével megbízott képviselője. (chargée de la coopération franco-hongroise culturelle et éducative de l Institut Francais) A tanulók jutalmazását az Intézettől kapott francia nyelvű könyvek és a kerülettől kapott támogatás együttesen tette lehetővé. Így vált lehetővé, hogy a verseny utolsó feladataként most is, egy valódi francia specialitást készítettek el a csapatok. A hozzá való nyersanyagra költöttünk több pénzt, nem a díjakra. Ennek, a nizzai salátának, óriási sikere volt. A vetélkedőt ebben a tanévben a Szent- Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 12. b osztályos tanulói nyerték. Úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne nagyobb körre kiterjeszteni ezt a versenyt, mert kiváló motiváló hatása van a sikeres és eredményes nyelvtanulásra. Úgy tervezzük, hogy jövőre már kerületen kívüli iskolák is csatlakoznak a kulturális versenyünkhöz és sikerül megtalálnunk azokat a forrásokat, amelyek a verseny kiszélesítését lehetővé teszik. Sokévi idegen nyelvi tanítás után az a tapasztalatunk, hogy a kulturális, civilizációs ismeretek elsajátítása nagymértékben hozzájárul a nyelvtudás színvonalának emeléséhez, a világra nyitott, elfogadó magatartásformák elsajátításához. Darvassy Judit franciatanár, kerületi tantárgygondozó Szittnerné G. Mária, pedagógiai szakértő Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet hírlevele szeptember 9

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán 200 INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL Juhász György Darai Gyula Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán A Debreceni Egyetem Műszaki Karán 2005 szeptemberében került átadásra a FESTO cég

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Iránytű. Útmutató a Szülőknek gyermekeik német tanulásához

Iránytű. Útmutató a Szülőknek gyermekeik német tanulásához Iránytű Útmutató a Szülőknek gyermekeik német tanulásához Farkas Anikó www.nemet-gyerekeknek.hu 2011 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3 Okok a német nyelv tanulására 1...4 Okok a német nyelv tanulására 2...5

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Konzulens tanár: Dr. Szinger Veronika Készítette: Zsideiné de Jonge Kinga Mottó: Az emberiség csak akkor lesz képes problémáit

Részletesebben

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben.

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Élmények Minden ember számára fontosak az élmények, ahogy Önnek is, hiszen egy jó élmény örök

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében A tanulói különbségek mérhető komponensei Meglévő tudás Képességek (pl. intellektuális

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tiszteletére rendezett akadályverseny feladatai (közös játék) 12 fős csapatokkal Az iskolai verseny ideje: 2015. március 10. kedd 9 óra Szervező:

Részletesebben

Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak. Reference : IT-2013-944-002

Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak. Reference : IT-2013-944-002 Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak Reference : IT-2013-944-002 Szervezett tanfolyamunk célja, hogy a migránsok társadalmi integrációjával foglalkozók, ill. a téma iránt érdeklődők gyakorlatban

Részletesebben

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Mönks tehetségmodellje Kreativitás ISKOLA TÁRSAK Feladat iránti elkötelezettség Átlagon felüli képességek CSALÁD Játékossá válás GENETIKA EDZŐ KÉPZÉS CSALÁD

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Egy TITOK az idegen nyelv tanulásával kapcsolatban Amire senki nem gondol Nagy Erika, 2014 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés

A kompetencia alapú képzés A kompetencia alapú képzés Készítette:Dr Kelemen Gyula HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Balatonvilágos 2007. október

Részletesebben

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.)

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) A pályaorientáció rendszere Magyarországon A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) Kustán Péter képzésfejlesztési referens Képzésfejlesztési és

Részletesebben

Burszki Mónika. Nemzeti Drogmegelőzési Iroda

Burszki Mónika. Nemzeti Drogmegelőzési Iroda Burszki Mónika Nemzeti Drogmegelőzési Iroda Új DS Szakértői munkacsoport Berényi András (diáktanácsadás, mentálhigiéné, civil szervezetek) Buda Béla (addiktológia, mentálhigiéné, kommunikáció) Grezsa Ferenc

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28.

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S. u. 137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Időpont: 2015. november

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Távoktatási tananyagok. fejlesztése

Távoktatási tananyagok. fejlesztése Távoktatási tananyagok 1 fejlesztése se Kérdések 1. Miért választotta a tárgyat? 2. Mire akarja használni a megtanultakat? 2 A tárgyról Célja, bemutatni: a távoktatás módszerét, rendszerét, a tananyagfejlesztés

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN. Szakmai beszámoló 2010. május 12. Melykóné Tőzsér Judit

TANULÁSMÓDSZERTAN. Szakmai beszámoló 2010. május 12. Melykóné Tőzsér Judit TANULÁSMÓDSZERTAN Szakmai beszámoló 2010. május 12. Melykóné Tőzsér Judit AZ ISKOLA FELADATA képességek, készségek, kompetenciák meghatározott körének tudatos, rendszeres, szervezett, intenzív fejlesztése

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 10 kolléga tartozik. A 2010/2011. tanévben a nyelvi órákat 9-an látjuk el, 1 kollégánk gyermekeit neveli. Bordi Zsuzsa Drubina Éva Erdélyiné Aradi Beáta Hegedűsné

Részletesebben

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése Rövid összefoglaló - Összességében elmondható, hogy a fiatalok elégedettek voltak a csoportvezetők teljesítményével, hisz átlagos érékelésük sehol

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

English for Hungarians

English for Hungarians English for Hungarians Kombi csomag (alapfok+középfok) Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Az English for Hungarians csomag az Angol Nyelv Kezdőknek és az Angol Nyelvvizsga csomagot tartalmazza. Angol

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 A foglalkozás célja, hogy a tanulók játékosan ismerkedjenek meg az információ átadásának lehetőségeivel, a LOGO programnyelv alapjaival. Irányjátékokkal, robotjátékokkal fejlesszük a tanulók algoritmikus

Részletesebben

VERSENYFELHÍVÁS. A verseny célja:

VERSENYFELHÍVÁS. A verseny célja: VERSENYFELHÍVÁS A Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium, a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Informatikai és Gazdasági Intézete a Soproni Széchenyi István Gimnáziummal

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Tövises az út a csillagokig

Tövises az út a csillagokig Tövises az út a csillagokig T á b o r i ú j s á g a z Ú r 2 0 1 5. e s z t e n d e j é b e n j ú l i u s h a v á n a k 2 8. n a p j á n C s í k c s o m o r t á n S z é k e l y f ö l d i Ve r s t á b o

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia *Magas szinten és érdekesen sajátíthatom el a német nyelvet. Ezen kívül gondolkodás nélkül tanulhatok külföldön, hiszen biztos nyelvtudás a végeredmény. (Tar Dorina 12.H Goethe Intézet Projektverseny,

Részletesebben

Francia Nyelvtan Világosan. Bemutatólecke 01.

Francia Nyelvtan Világosan. Bemutatólecke 01. Le français, c est facile! Claire La Grammaire vous explique tout! Francia Nyelvtan Világosan Bemutatólecke 01. A devoir, falloir, pouvoir, savoir segédigék használata A felsorolt módbeli segédigék használata

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK. Mielőtt folytatnám az írást egy-két fontos fogalmat szeretnék tisztázni. Kik is a kísérő nélküli kiskorúak?

BEMUTATKOZUNK. Mielőtt folytatnám az írást egy-két fontos fogalmat szeretnék tisztázni. Kik is a kísérő nélküli kiskorúak? 1 BEMUTATKOZUNK A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 2013 áprilisában indította el a Kísérő Nélküli Kiskorúak gyermekotthonát, melynek szakmai munkáját szeretném bemutatni a kedves olvasónak. A fő

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC SPORTÁGI TANTERV

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC SPORTÁGI TANTERV AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC SPORTÁGI TANTERV Az Akrobatikus Rock and Roll tanszak célja, hogy törekedjen a táncművészet, azon belül az Akrobatikus Rock and Roll minél teljesebb megismerésére, segítse

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK

PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK SZÁMÁRA 2014 2015-ÖS TANÉV Pályázati űrlap Kérjük, olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki! 1. Személyes adatok:

Részletesebben

U6-os korosztály a 2006-ban születettek és U7-es korosztály a 2005-ben születettek. Készítette: Rugovics Vendel

U6-os korosztály a 2006-ban születettek és U7-es korosztály a 2005-ben születettek. Készítette: Rugovics Vendel U6-os korosztály a 2006-ban születettek és U7-es korosztály a 2005-ben születettek Készítette: Rugovics Vendel 1 Mottó: A csapatnak igazodnia kell a korosztályok életkori sajátosságaihoz. ( UEFA) Az új

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

ADD Alrendszer definíciós dokumentum

ADD Alrendszer definíciós dokumentum ADD Alrendszerdefiníciósdokumentum 1.Alrendszermegnevezése: ALTERnatíva 2.Tagok,elérhetőségek: MénesiDóra20/4202269,menesi.dora@gmail.com JuhászKatalin20/8064068,juhasz.katica@gmail.com IzsákAnna30/3694555,a.izsakanna@gmail.com

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni!

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni! Általános Iskolák Igazgatóinak Munkaközösségeinek L A N D O R N A P 2013. május 22. (szerda) Tárgy: versenykiírások Kedves Kollégák! A Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola az idei tanévben a következő

Részletesebben

Szécsi Pál Hunyadi Mátyás Nevelési - Oktatási Központ. Összefoglaló jelentés Vizuális Művészeti szakkör munkájáról

Szécsi Pál Hunyadi Mátyás Nevelési - Oktatási Központ. Összefoglaló jelentés Vizuális Művészeti szakkör munkájáról Hunyadi Mátyás Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 5201 Törökszentmiklós, Pf. 29 06/56 390-092; Fax: 06/56 390-255 E-mail: hunyadi.nok@hunyadiu.t-online.hu

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Egésznapos iskola vagy tanoda?

Egésznapos iskola vagy tanoda? Egésznapos iskola vagy tanoda? A 2013-as tanoda monitoring-program fő eredményeinek továbbgondolása Lannert Judit Országos Neveléstudományi Konferencia, 2014, Debrecen 1 Kérdés: A tanodába járás összefüggésben

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

I./1. fejezet: Orvosi alapkompetenciák

I./1. fejezet: Orvosi alapkompetenciák I./1. fejezet: Orvosi alapkompetenciák A fejezet célja, hogy világossá váljon a diákok számára, hogy az egyes orvosi kompetenciák milyen kapcsolatban állnak a pszichoterápiás beavatkozásokkal. Kompetencia

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Munkaterv 2013/2014-as tanév A Diákönkormányzat által szervezett programokról Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Nyíregyháza, 2013. augusztus 29. A 2013/2014-es tanév legfőbb célkitűzései

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Hol hallottál az SFI-ről? Mi volt az elsődleges oka, hogy belekezdtél az SFI üzletbe? Anyanyelved. Volt már saját üzleted?

Hol hallottál az SFI-ről? Mi volt az elsődleges oka, hogy belekezdtél az SFI üzletbe? Anyanyelved. Volt már saját üzleted? Banner/Hirdetés Barát/munkatárs Weboldal hirdetés vagy cikk Hírlevél / Hirdetés vagy cikk Kereső motor Hírek Képeslap / nyomtatott sajtóhirdetés Hol hallottál az SFI-ről? * Az alatta levő szövegdobozt

Részletesebben

Pressley Ridge Program a Kossuth Iskolában

Pressley Ridge Program a Kossuth Iskolában Pressley Ridge Program a Kossuth Iskolában Készítette: Papp Gyöngyi Intézményegység-vezető Amit a miértekről tudni kell.. Szükségszerűség + Társadalmi változások + Elfogadás + Együttműködés + Nyitottság

Részletesebben

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS Azok az emberek, akik részt vesznek a Grassroots tevékenységekben. Edzők, tanárok, közösségi vezetők-szervezők, stb. AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS jellemzői Szenvedélyes

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA TAPASZTALATAI A TANULÓK SZEMÉVEL (TAMOP 3.1.1. / 4.2.1.)

A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA TAPASZTALATAI A TANULÓK SZEMÉVEL (TAMOP 3.1.1. / 4.2.1.) XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA TAPASZTALATAI A TANULÓK SZEMÉVEL (TAMOP 3.1.1. / 4.2.1.) IMRE ANNA BERÉNYI ESZTER ORSZÁGOS

Részletesebben

ny Tornabajnokság g eredmény nyilvántart ntartó rendszere A megoldandó feladat Követelmény analízis 1. Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék

ny Tornabajnokság g eredmény nyilvántart ntartó rendszere A megoldandó feladat Követelmény analízis 1. Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék OMT esettanulmány ny Tornabajnokság g eredmény nyilvántart ntartó rendszere Lajos Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék A megoldandó feladat A cél egy tornabajnokság eredmény nyilvántartó rendszerének

Részletesebben

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Megyei forduló 2015. január 21. 8. osztály tanuló neve

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

Krnács András képzésfejlesztő

Krnács András képzésfejlesztő Interaktivitás ösztönzése és erre alkalmas eszközök a Moodle-ben Krnács András képzésfejlesztő Új pedagógustovábbképzések Kulcsszavak: intézménybe kihelyezett, folyamatba ágyazott, blended, moduláris,

Részletesebben

képzési program BUDANET CONSULTING BudaNet C. Kft. 1121 Budapest, Rege út 14/A.

képzési program BUDANET CONSULTING BudaNet C. Kft. 1121 Budapest, Rege út 14/A. képzési program BudaNet C. Kft. 1121 Budapest, Rege út 14/A. BUDANET CONSULTING Telefon: (1) 395 73 48 Fax: (1) 225 38 77 e-mail: info@budanet.hu web: www.budanet.hu Veszteség anti fraud anti MLN Üzleti

Részletesebben

Mikor minden csoport kitöltötte a rá osztott talajszelvény jellemzőiről a mátrixot, körbejártuk a másik két gödröt, ahol az adott talajszelvényhez

Mikor minden csoport kitöltötte a rá osztott talajszelvény jellemzőiről a mátrixot, körbejártuk a másik két gödröt, ahol az adott talajszelvényhez Az Ecovoc projekt keretein belül második alkalommal került megrendezésre Magyarországon próbaképzés. A próbaképzéseink célja, hogy a) leteszteljük azokat a gyakorlati oktatási módszereket, melyek gazdát

Részletesebben

OMT esettanulmány. ny Tornabajnokság g eredmény nyilvántart. ntartó rendszere

OMT esettanulmány. ny Tornabajnokság g eredmény nyilvántart. ntartó rendszere OMT esettanulmány ny Tornabajnokság g eredmény nyilvántart ntartó rendszere Lajos Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék A megoldandó feladat A cél egy tornabajnokság eredmény nyilvántartó rendszerének

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

Szervezeti szintű szaktanácsadói tapasztalatok

Szervezeti szintű szaktanácsadói tapasztalatok Szervezeti szintű szaktanácsadói tapasztalatok Az alábbiakban a 2015. április 1. és június 30. közötti időszakban a szaktanácsadói rendszer országosan ellátandó területein megvalósult látogatásainak tapasztalatait

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

LABDARÚGÓ EDZŐ KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

LABDARÚGÓ EDZŐ KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK 242/2008. számú határozat Az Elnöksége az 2008. évi tanfolyamairól szóló beszámolót a tanfolyami díjak kivételével - elfogadta, az versenyrendszerében szereplő sportszervezetek edzőinek licenc feltételeiről

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

Radnóti nyomában című szakmai tanulmányi kirándulás Diákok értékelése

Radnóti nyomában című szakmai tanulmányi kirándulás Diákok értékelése Radnóti nyomában című szakmai tanulmányi kirándulás Diákok értékelése A részt vevők száma: 16 fő Válaszadók száma: 16 fő 1) Milyen célt szolgált? (Az első választás szerint!) a) Szakmai út / tanulmányi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Médiaajánlat 2013. Vertika Alkalmazásszolgáltató Kft.

Médiaajánlat 2013. Vertika Alkalmazásszolgáltató Kft. Médiaajánlat 0. Vertika Alkalmazásszolgáltató Kft. Kütyü Magazin Magazin Elhelyezkedés Méret Bannermegjelenések Kütyü Főoldal Kütyü Főoldal Kütyü Főoldal Kütyü Főoldal Kütyü Főoldal főoldal, a GSM Magazin

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével Jó gyakorlatunk célja módszertani képzés, szakmai konzultáció illetve bemutató órák keretében megmutatni

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

A SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 2008. évi országos kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzése; Feladataink

A SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 2008. évi országos kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzése; Feladataink A SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 2008. évi országos kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzése; Feladataink Intézményi stratégia az OKM eredményeinek hasznosításához Belső mérési-értékelési

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM

Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM Pathy Lívia Seper Judith Az én világom Sodalitas Wien Bécs, 2012 Támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest Lektorálta Kovátsné dr. Németh Mária Sántáné

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben