a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 1/2002.(I.11.) Korm. rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 1/2002.(I.11.) Korm. rendelet"

Átírás

1 1/2002.(I.11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM- KHVM együttes rendelet10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet 10/2012. (II. 29.) KIM rendelet 100/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 109/2012. (X. 15.) VM rendelet 115/2012. (XI. 16.) VM rendelet 120/1999. (VIII. 6.) Korm. Rendelet 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáró A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet és a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokró A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérő A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 123/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi 126/2003. (VIII. 15.) Korm. Rendelet követelményeiről 127/1991. (X. 9.) Korm. Rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáró a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának 13/1992. (VI.26.) NM rendelet megállapításáról az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges 1379/2012. (IX. 20.) Korm. Határozat intézkedésekrő Egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját 1381/2012. (IX. 20.) Korm. Határozat hatáskörben történő megvalósításáró a maradandó értékő magániratok védetté 14/1996. (XI.7.) MKM rend. nyilvánításának eljárásáról 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról,

2 14/2001. (V. 9.) KöM EüM FVM együttes rendelet 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet 145/2012. (XII. 27.) VM rendelet 15/2008. (I. 30.) Korm. Rendelet 15/2011. (IV. 27.) NFM rendelet 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairó A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 156/2012. (VII. 13.) Korm. rendelet Egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek 16/2001. KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről a települési szilárd és folyékony hulladékkal 16/2002. EÜM rend. kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 16/2012. (III. 6.) KIM rendelet Egyes cégeljárási rendeletek 160/1995. (XII. 26.) Korm. Rendelet A vízgazdálkodási társulatokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet adatszolgáltatási kötelezettségekrő 168/2004. (V. 25.) Korm.rendelet 169/2007. (VI. 28.) Korm. 174/2003. (X. 28.) Korm. Rendelet A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII.23.) Korm. rendelet A közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáró 178/1998. (XI. 6.) Korm. Rendelet A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet és mellékleteiről a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében 18/1998. NM rendelet szükséges járványügyi intézkedésekrő a munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta 18/2001. EüM rendelet kockázatok elleni védelméről 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet 181/2008. (VI. 23.) Korm. Rendelet A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről

3 a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 276/2005. (XII. 26.) Korm. 182/2006. (VIII. 28.) Korm. Rendelet rendelet 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáró 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez 194/2007. (VII. 25.) Korm. Rendelet (E-PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek évi III. törvény a polgári perrendtartástól évi I. törvény A közúti közlekedésről évi LXV. Törvény törvény a helyi önkormányzatokról évi LXXXVII. Törvény az árak megállapításáról a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a évi XLIX. Törvény végelszámolásról a mérésügyrol, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm évi XLV. Törvény Rendelet A személyes adatok védelméről és a közérdekő 1992 évi LXIII. Törvény adatok nyilvánosságáról a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról évi LXIII. Törvény évi XXII. Törvény A munka törvénykönyvéről. a munkavédelemről egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993 (XII.26.) MÜM évi XCIII. Törvény rendelettel évi XCVI. törvény az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról évi LIII. Törvény a bírósági végrehajtásról a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV évi LXIII. Törvény törvény évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról évi CXXV. Törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokró évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól évi LVII. Törvény A vízgazdákodásról évi LXV. Törvény az államtitokról és a szolgálati titokról a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári évi LXVI. Törvény anyag védelméről törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a évi LVII. versenykorlátozás tilalmáról évi LXXXI. törvény társasági adóról és az osztalékadóról évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e évi LXXX. Törvény szolgáltatások fedezetéről a társadalombiztosítási nyugellátásról egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/ évi LXXXI. Törvény (X.6.) Korm. Rendelettel Az egyének védelméről a személyes adatok gépi évi VI. törvény feldolgozása során 1999 évi LXXVI. Szerzői Jogról szóló törvény az érzékeny természeti területekre vonatkozó 2/2002.KÖM rend. szabályokról

4 Egyes energiatermeléssel és energiaszolgáltatással kapcsolatos miniszteri rendeletek 2/2012. (I. 31.) NFM rendelet 20/2001. Korm. rend. a környezeti hatásvizsgálatról 20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet A vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól évi C. törvény A számvitelről 2000.évi C. törvény Számvitelről évi XCII. Törvény Az adózás rendjéről 2003.évi LXXXIX törv évi LXXXIX törv. a környezetterhelési díjról törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a évi CXXXIII. magánnyomozói tevékenység szabályairól évi XC. Törvény az Információszabadságról évi IV. törvény A gazdasági Társaságokról évi CLII. Törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről évi CXXVII törvény az Általános Forgalmi Adóról évi CXXVII. Törvény az Általános forgalmi adóról A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása évi CXXXVI. Törvény megelőzéséről és megakadályozásáról Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása évi III. törvény következtében szükséges kerekítés szabályairól évi CXX. Törvény A Polgári Törvénykönyvről évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 201/2001. (X. 25.) Korm. Rendelet ellenőrzés rendjéről évi CCIX. törvény A víziközmű-szolgáltatásról a szakképzési hozzájárulásról és a képzés évi CLV. Törvény fejlesztésének támogatásáról Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb évi CLVI. törvény törvények A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a évi CLXVII. törvény szolgálati járandóságról évi CLXXXII. törvény Egyes energetikai tárgyú törvények évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól A villamos energiáról szóló évi LXXXVI évi CLXXXV. törvény Törvény évi CLXXXVIII. Törvény Magyarország évi központi költségvetéséről Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó évi CV. törvény törvények jogharmonizációs célú évi CVIII. törvény A közbeszerzésekről évi CXCVII. törvény A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények

5 2011. évi CXII. Törvény évi LXXIX törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodásról évi XCVI. törvény Egyes gazdasági tárgyú törvények A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. Törvény évi XLI. törvény évi XXIX. törvény Az energetikai tárgyú törvények Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII évi XXXV. törvény törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 2011.évi CXXVIII. törvény egyes törvények A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény és évi CIV. törvény egyéb törvények Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb évi CLXXVIII. törvény törvények évi CLXXXV. törvény a hulladékról Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával évi CLXXXVI. törvény összefüggő A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény évi CV. törvény Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos évi CVI. törvény törvények Az egyes közlekedési tárgyú törvények évi CXIX. törvény módosításáró Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi évi CXXXV. törvény CXXII.törvény A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény évi LV. törvény évi LVI. törvény A távközlési adóról évi LXIX. törvény Az adózást érintő egyes törvények A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények szóló 2011.évi évi LXXII. törvény CXXVIII. törvény A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény évi LXXXIV. törvény és a hozzá Egyes családjogi és cégjogi eljárások évi LXXXV. törvény egyszerűsítéséről évi XLVII. törvény évi XXI. törvény A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények

6 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi évi XXXI. törvény rendelkezések A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi XXXIII. Törvény évi LXXXI. törvény a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet szóló a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és 208/2011. (X. 12.) Korm. Rendelet visszatérítéséről 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet kezeléséről Az építési beruházások közbeszerzési eljárás során 215/2010. (VII. 9.) Korm. Rendelet készítendő dokumentációjának tartalmáról Az elektronikus közszolgáltatásokkal összefüggő 215/2011. (X. 19.) Korm. rendelet elektronikus 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet A felszín alatti vizek védelméről a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet balesetek elleni védekezésről a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és 22/2001. KöM rendelet egyes feltételeiről A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 22/2012. (V. 8.) NFM rendelet 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 220/2004. Korm.rend a felszíni vizek minőség védelmének szabályairól 221/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól Egyes, a fegyverekre és lőszerekre vonatkozó, valamint katasztrófavédelmi tárgyú 226/2012. (VIII. 23.) Korm. Rendelet kormányrendeletek A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes 228/2012. (VIII. 23.) Korm. Rendelet kormányrendeletek a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet technológiai kibocsátási határértékeiről a biohulladék kezeléséről és a komposztálás 23/2003.KvVM rend műszaki követelményeiről A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 23/2012. (V. 8.) NFM rendelet 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 232/1996. (XII. 26.) Korm. Rendelet A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 233/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet 27.) Korm. rendelet 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról A katasztrófavédelemmel összefüggő egyes 24/2012. (V. 8.) BM rendelet miniszteri rendeletek A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 240/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet kijelöléséről

7 a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 242/2000. Korm. rend. megállapításának részletes szakmai szabályairól A nemzeti vagyonnal összefüggésben egyes 242/2012. (VIII. 31.) Korm. Rendelet kormányrendeletek A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet, valamint a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. 247/2012. (VIII. 31.) Korm. Rendelet Rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra 249/2004. (VIII. 27.) Korm. Rendelet vonatkozó kötelező jótállásról A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és - 25/2002. (II. 27.) Korm. Rendelet tisztítási Megvalósítási Programról A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes 25/2012. (V. 8.) KIM rendelet rendelet A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló évi XL. Törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 252/2012. (IX. 7.) Korm. rendelet 30.) Korm. rendelet A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet szennyvízelvezetési agglomerációk a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtás 26/2010 (V.11.) IRM rendelet elrendelése iránti eljárásban az elektromos és elektronikai berendezések 264/2004. (IX. 23.) Korm. Rendelet hulladékainak visszavételéről a hőtermelő berendezések és légkondicionáló 264/2008 Kormány rendelet rendszerek energetikai felülvizsgálatáról 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és - tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával 27/2002. (II. 27.) Korm. Rendelet összefüggő nyilvántartásról és 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 27/2006. Korm.rend 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 270/2003. (XII. 24.) Korm. Rendelet A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről

8 A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, A földgáz hatósági árának szabályozásával 28/2012. (V. 31.) NFM rendelet összefüggő rendeletek 280/2004. (X. 20.) Korm. Rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 284/2007. (X. 29.) Korm. Rendelet szabályairól 288/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet 305/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet A tervpályázati eljárások szabályairól 306/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet a levegő védelméről 307/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 308/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól 31/2011. (IV. 28.) VM rendelet 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 311/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet A évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatástámogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről az ózonréteget lebontó anyagokkal és egy fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

9 A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési 34/2004. (III. 12.) Korm. Rendelet Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 347/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet kijelöléséről A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 35/2000. (XI.30.) BM rendelet visszavonásáról A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 35/2000. (XI.30.) BM rendelet visszavonásáról a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályairól 36/2007. (III.26.) GKM rendelet Az autópályák, autóutak és f'utak használatáról A díjfizetés ellenében használható autópályákról, 36/2007. (III.26.) GKM rendelet autóutakról és főutakról A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 36/2011. (VII. 12.) NFM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szakértői tevékenységről A villamosenergia-ellátással, a földgázellátással és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet létesítményekre vonatkozó szabályokról A közműves ivóvízellátásról és a közműves 38/1995. (IV. 5.) Korm. Rendelet szennyvízelvezetésről A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet és a 38/2011. (XII. 29.) KIM rendelet számviteli törvény szerinti 39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet Az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról Az ingatlan becsértékének bíróság általi megállapítására irányuló végrehajtási kifogás előterjesztésével együtt letétbe helyezendő szakértői 39/2012. (VIII. 27.) KIM rendelet díj előlegének összegéről a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 4/2011. VM rendelet határértékeiről A felszíni vizeket szennyező egyes veszélyes anyagok környezetminőségi határértékeiről és azok 40/2006. (X. 6.) KvVM rendelet alkalmazásáról a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazd.-i felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 40/2008. (II. 26.) Kormányrendelet 50/2001. Korm.rend. Módosításáról a közúti járművezetők pályaalkalmassági 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet vizsgálatáról A közúti járművezetők pályaalkalmassági 41/2004. (IV.7.) GKM vizsgálatáról

10 Az egyes közúti közlekedési vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet bírságok felhasználásának rendjéről 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet blokkok szintjén történő közzétételérő A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet közszolgáltatás végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 439/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet engedélyezéséről a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet tevékenységek részletes szabályairól A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet adatszolgáltatási kötelezettségekről A hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről Az elektromos és elektronikus berendezésekkel 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A hulladékká vált gépjárművekről Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet hulladékgazdálkodási tevékenységről az állami szervek iratainak védelmérıl és 45/1958. (VII.30.) Korm.rend. selejtezéséről az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet hatósági engedélyezési eljárásokról A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet engedélyezéséről Egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 94. (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM 47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet rendelet A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 49/2001. (IV. 3.) Korm. Rendelet szembeni védelméről a fogyasztói szerződés keretében érvényesített 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szavatossági és jótállási igények intézéséről A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet 49/2012. (XI. 29.) KIM rendelet 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 5/1990.(IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról, a képernyő előtti munkavégzés minimális 50/1999. EüM rendelet egészségügyi és biztonsági követelményeiről

11 50/2001. (IV. 3.) Korm. Rendelet 54/2011. (IV. 7.) Korm. rendelet 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelet 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet 6/2008. EÜM-KÖM együttes rend. 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 6/2011. (I.4.) VM rendelet 62/2011. (XI. 29.) NFM rendelet 63/2011. (XI. 29.) NFM rendelet 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól A földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet A közérdekű adatok elektronikus közzétételével kapcsolatos egyes kormányrendeletek A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005 Vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről módosításai a közúti járművek forgalomba helyezésének feltételeiről A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról 41/2000 EÜM-KÖM A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM IRM KvVM együttes rendelet A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek

12 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 65/1999.EüM rendelet 65/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 69/2012. (IV. 6.) Korm. rendelet 7/2002. (III. 1.) KöM rendelet 7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet A villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követélményeiről A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet és a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez nyújtható támogatásról, valamint a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló kormányrendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának méréséről, ellenőrzéséről adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről a felszín alatti víz állapotának szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról 7/2005. (III.1.) KvVM rendelet szóló 27/2004.KvVM rendelet 72/1996. (V. 22.) Korm. Rendelet A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet felmerülő egyéb eljárási költségekről A katasztrófavédelmet érintő egyes 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet kormányrendeletek a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM motorok gáznemű és részecskékből álló együttes rendelet szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek 75/2011. (V. 2.) Korm. rendelet 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM a közúti járművek környezetvédelmi együttes rendelet felülvizsgálatának szabályairól a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló 78/2005. (XII.20.) Korm. rendelet élelmezési költségtérítéséről 78/2007. (IV. 24.) Korm. Rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 79/1995. (VI.30.) Korm.rend a minősített adat kezelésének rendjéről a zaj- és rezgésterhelési határértékek 8/2002. KÖM-EÜM együttes rend. megállapításáról A villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltatás, valamint a távhő árának meghatározásával, a vízügyi igazgatás átalakításával és az energiastatisztikai feladatok ellátásával összefüggő egyes energetikai tárgyú 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet miniszteri rendeletek

13 88/2011. (V. 31.) Korm. rendelet 89/1988. (XII.20.) MT rendelet 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet 90/2007. (IV. 26.) Korm. Rendelet 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 92/2007. Korm.rend. 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 93/1996. (VII. 4.) Korm. Rendelet 93/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 93/2007. Korm.rend. 94/2002. (V. 5.) Korm. Rendelet A földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről A talajvédelmi terv készítésénk részletes szabályairól a felszíni alatti vizek védelméről szóló 219/2004 Korm.rend. Módosításáról A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 93/2007. Korm.rend. a felszíni vizek minőség védelmének szabályairól szóló 220/2004 Korm.rend. Módosításáról a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 94/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet 95/2011. (XII. 30.) NFM rendelet Az egyes kiemelt jelentőségű vízlétesítmények 97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet rendszeres műszaki megfigyeléséről a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet végzésének feltételeiről évi XLVI. Törvény A statisztikáról 8. (2) az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről az Európai Szennyezőanyag kibocsátási és szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez (EPRTR) kapcsolódó 194/2007. (VII. 25.) Korm. Rendelet kormányrendeletek a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert 168/1995. (XII.27.) Korm. Rendelet költségekről. 21/2006. (XI.24) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításról, valamint a nyugat adását biztosító pénzatárgép és taxaméter 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet alkalmazásáról évi IV. törvény A gazdasági Társaságokról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek évi IV. törvény ellátásáról

14 2005.évi CLXIII. Törvény. Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról A víziközmû-szolgáltatásról szóló évi CCIX. 58/2013. (II. 27.) Korm. Rendelet törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról egyes víziközmű-szolgáltató gazdálkodó szervezetek stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelete szervezetté nyilvánításáról a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási évi XXII. Törvény Hivatalról a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) 87/2013. (III. 25.) Korm. rendelet KPM BM együttes rendelet az egyes közúti közlekedést érintõ törvényeknek a Magyar Program Egyszerûsítési Programjával évi XXI. Törvény összefüggõ A nemzetgazdasági miniszter e a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó mûszaki biztonsági elõírásokról és az ezekkel 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet összefüggõ hatósági feladatokról a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelölésérõl és védelmérõl szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet évi CLXVI. Törvény végrehajtásáról a létfontosságú rendszerek és létesítmények évi CLXVI. törvény azonosításáról, kijelöléséről és védelméről a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) 13/2013. (III. 6.) VM rendelet FVM rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szabályairól évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrõl egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek : 1. Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 22/2013. (II. 1.) Korm. rendelet 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet módosítása

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében)

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében) 1/2002.(I.11.) Korm. a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról, 1/2009. (I. 30.) EüM az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS

A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS Veszprém Pápai út 41. A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS Készítette: Horváth Károly engedélyezési és nyilvántartási csoportvezető főmunkatárs Szerencsi László vízkészlet-gazdálkodási

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE

TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE Városgazdasági Nonprofit Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A.) Hulladékgazdálkodás - 2012. évi CLXXXV. törvény: a hulladékról Kecskemét

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok

Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok Törvények: - 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről - 2013. évi V. törvény a

Részletesebben

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította Cím: Kiadta: Közreműködtek: Felelősség: Dátum: 2003.03.01 Környezetvédelmi jogszabályok gyűjteménye ALCOA, DENKSTATT, HENKEL, RONDO, TVK a jogszabály lista a termelő üzemek működéséhez kapcsolódó, leggyakrabban

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja

Törvényi szabályozás célja 4.2.. Táblázat / 1. 1. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2. 1995. évi LVII. törvény vízgazdálkodásról. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 4. 200. évi

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

II. Kormány- és miniszteri rendeletek

II. Kormány- és miniszteri rendeletek I. Törvények A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi. LXV. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE. Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok

2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE. Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok 2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi LXXV. törvény

Részletesebben

A RITEK Zrt. működésére és TITÁN-keretrendszer moduljaira vonatkozó jogszabályok hatályos listája

A RITEK Zrt. működésére és TITÁN-keretrendszer moduljaira vonatkozó jogszabályok hatályos listája A RITEK Zrt. működésére és TITÁN-keretrendszer moduljaira vonatkozó jogszabályok hatályos listája Hatályosság ellenőrzése: www.njt.hu, illetve http://rendeletek.szegedvaros.hu/ segítségével RITEK Zrt.

Részletesebben

Jogszabályváltozás 2013. július hó

Jogszabályváltozás 2013. július hó MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM Módosított jogszabályok: Jogszabályváltozás 2013. július hó 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 2011.

Részletesebben

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat 2007. Éghajlat 2005. 2005. évi XV. Törvény. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről 2005. évi CXXVII. Tv. 2007. évi LX. Tv. 2007. évi CVI. tv. 07.09.25 2008.01.30 Éghajlat 2006.

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Részletesebben

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET) - 2006. V. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

Jogi követelmények FNY 04/2 Oldal: 1 / 8

Jogi követelmények FNY 04/2 Oldal: 1 / 8 Jogi követelmények FNY 04/2 Oldal: 1 / 8 Országos érvényű jogszabályok 1991. évi XLV. tv. a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) tel Mérőeszközök jogszabályban előírt

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája Jogállás Magyarország Alape a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. Jogviszony jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. szabályairól szóló

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

A KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK

A KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK A KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK Törvények Magyarország Alaptörvénye 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről

Részletesebben

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Törvények 2007. évi a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. CLXI. módosításáról 2007. évi CXXVI. egyes adóek módosításáról 2007. évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról 2006. évi XCVII. az egészségügyben

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok Törvények (2011.04.25.) Magyarország Alaptörvénye 1952. évi IV. 1959. évi IV. a házasságról, a családról és a gyámságról a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Ágazati jogszabályok. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Családtámogatási Osztály

Ágazati jogszabályok. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Családtámogatási Osztály Ágazati jogszabályok Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1. Törvények 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyv (2014.

Részletesebben

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=6&type=311#!documentbrowse 1. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Magyarország

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységet meghatározó jogszabályok

A Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységet meghatározó jogszabályok A Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységet meghatározó jogszabályok 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 2010. évi I. törvény az

Részletesebben

A Hivatal elsődlegesen az alábbi jogszabályok alapján látja el feladatait: - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) évi CCIII. tv.

A Hivatal elsődlegesen az alábbi jogszabályok alapján látja el feladatait: - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) évi CCIII. tv. A Hivatal elsődlegesen az alábbi jogszabályok alapján látja el feladatait: - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) - 2011. évi CCIII. tv. az országgyűlési képviselők választásáról - 2013.évi XXXVI.

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1. Törvények. évi CXII. törvény az információs jogról és

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás január 1-jétől alkalmazott jogszabályai

A hulladékgazdálkodás január 1-jétől alkalmazott jogszabályai A hulladékgazdálkodás 2010. január 1-jétől alkalmazott jogszabályai Hulladékgazdálkodási jogszabályok A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 2010. január 1. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.72552

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1.) 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 2.) 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. március

Jogszabályváltozások 2014. március Jogszabályváltozások 2014. március MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1. Törvények 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyv (2014.

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelem

Levegőtisztaság-védelem Levegőtisztaság-védelem 2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről 2007. évi LX. törvény

Részletesebben

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 39. szám 3965 A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2014. (III. 14.) NFM rendelete egyes miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Részletesebben

Törvények. Kormányrendeletek

Törvények. Kormányrendeletek Törvények 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről. 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől Tisztelt Felhasználónk! Tájékoztatjuk Önt, hogy 2009. október 1-jétől a szolgáltatást igénybe vevő felhasználók megfelelő minőségű tájékoztatását

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok listája

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok listája A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok listája Magyarország Alaptörvénye Törvények 1 a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 2 a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A mindenkori hatályos ágazati jogszabályok:

A mindenkori hatályos ágazati jogszabályok: A Hivatal elsődlegesen az alábbi jogszabályok alapján látja el feladatait: - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) - 2011. évi CCIII. tv. az országgyűlési képviselők választásáról - 2013.évi XXXVI.

Részletesebben

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok 2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi L. törvény 2013. évi XXII. törvény 2013. évi V. törvény 2012. évi CLXXXV. törvény 2012. évi CLXVI. törvény

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 45. szám 4443

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 45. szám 4443 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 45. szám 4443 A földművelésügyi miniszter 15/2015. (III. 31.) FM rendelete a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája Jogállás Magyarország Alaptörvénye a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény Jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. sz. függelék III/2. FÜGGELÉK

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. sz. függelék III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2009. évi XL. törvény - az elektronikus közszolgáltatásról - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET)

Részletesebben

A KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK. (Aktualizálva: 2015. február 3.

A KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK. (Aktualizálva: 2015. február 3. A KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK Törvények (Aktualizálva: 2015. február 3.) Magyarország Alaptörvénye 2013. évi CCXII. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok:

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok: A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok: (A jogszabályok megtalálhatók és letölthetők: magyarország.hu/keresések/jogszabályok)

Részletesebben

Változásmutató 2010. november válogatás

Változásmutató 2010. november válogatás Változásmutató 2010. november válogatás 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

Jogszabálylista 2007.11.01. MK 2011/40. (ápr. 15.)

Jogszabálylista 2007.11.01. MK 2011/40. (ápr. 15.) Jogszabálylista 2007.11.01. MK 2011/40. (ápr. 15.) Általános, fontosabb jogszabályok az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) Módosította: 2006. évi L. tv.

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015. júliusban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 2008. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 2008. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 2008. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA Törvények A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról A veszélyes és mérgező anyagok tengeri szállításával

Részletesebben

1/6 Jogszabályok jegyzéke

1/6 Jogszabályok jegyzéke Munkavédelem és munkabiztonság CD 1/6 1 Útmutató a magyar jogrendszer hierarchiájához a munkavédelemre vonatkozó előírások kapcsán Magyarország alaptörvénye (Alkotmány) Törvények 1952. III. törvény a polgári

Részletesebben

./ (342) , ; -mail:

./ (342) , ; -mail: 2046 28 2008., 28.02.2008. 96-63-5905017458-04022010-089 4 2010. «.» 16 04 2010.»,.. 2010. ), :., 2.. 95/10-8. 20/10-9 : :., 2010. 20/10-9 2.. 20/10-9 3...4 1.....9 2.., 2 (1932-1941)...55 3. (1932-1941)...93...95

Részletesebben

ALAPTEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROZÓ JOGFORRÁSOK. Törvények

ALAPTEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROZÓ JOGFORRÁSOK. Törvények ALAPTEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROZÓ JOGFORRÁSOK Törvények Magyarország Alaptörvénye 1959. évi IV. tv. A Polgári Törvénykönyvről. 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról. 1993. évi XLII. tv. A nemzetközi

Részletesebben

A Népegészségügyi Főosztály tevékenységét általánosan meghatározó jogszabályok:

A Népegészségügyi Főosztály tevékenységét általánosan meghatározó jogszabályok: A Népegészségügyi Főosztály tevékenységét általánosan meghatározó jogszabályok: 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 323/2010.

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015. augusztusban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

Szervezeti folyamatok korszerűsítése Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában ÁROP-3.A.1/B

Szervezeti folyamatok korszerűsítése Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában ÁROP-3.A.1/B Szervezeti folyamatok korszerűsítése Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában ÁROP-3.A.1/B-2008-0022 A projekt során felülvizsgált és átalakított folyamatokat érintő jogszabályok: 1) Működési

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A fogyasztóvédelmi intézményrendszer szervezeti működésének fejlesztése ÁROP-1.2.24-2014- 2014-0001 projekthez A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ

Részletesebben

Munkavédelmi törvény. 2. A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény módosítása (RÉSZLET!)

Munkavédelmi törvény. 2. A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény módosítása (RÉSZLET!) Legionella kockázat Ugyancsak jogszabályi előírás, hogy a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015 (XI.

Részletesebben

Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó ágazati jogszabályok

Részletesebben

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról 2011.

Részletesebben

8/2012. (II. 15.) NFM rendelet A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról

8/2012. (II. 15.) NFM rendelet A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról A munkavédelmet érintő 2012.-benhatályba lépett, vagy módosult jogszabályok. 2012. JANUÁR MK 2. (január 6.) 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről 2012. évi II. törvény A szabálysértésekről, a szabálysértési

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

Környezetvédelmi jogszabályok

Környezetvédelmi jogszabályok Környezetvédelmi jogszabályok Levegőtisztaság-védelem 2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FOGYSZTÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől

ÁLTALÁNOS FOGYSZTÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől ÁLTALÁNOS FOGYSZTÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy 2009. október 1-jétől a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók megfelelő minőségű tájékoztatását (tájékoztatás

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 20 augusztusban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek

Részletesebben

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK Törvények: Magyarország Alaptörvénye 1952. évi

Részletesebben

Az OEP alaptevékenységeit meghatározó törvényi szintű jogszabályok. Törvények

Az OEP alaptevékenységeit meghatározó törvényi szintű jogszabályok. Törvények 1. Az OEP alaptevékenységeit meghatározó törvényi szintű jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények 2. 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 3. 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Jogszabályváltozások. Jogszabály száma. Megjelenés helye. Megjelenés időpontja. Hatálybalépés időpontja. Oldal. Tárgy

Jogszabályváltozások. Jogszabály száma. Megjelenés helye. Megjelenés időpontja. Hatálybalépés időpontja. Oldal. Tárgy Jogszabályváltozások Jogszabály száma 2010. évi CLIII. 7/2010. (XII.14.) NGM rendelet 18/2010. (XI.29.) 2010. évi CXXIII. 2010. évi CXXII. 262/2010. (XI.17.) 2010. évi CXIV. 253/2010. (XI.8.) 14/2010.

Részletesebben

Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére,

Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról.

Részletesebben

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet Hatály: 2010.XII.1. - 2015.V.31. 1. oldal 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az

Részletesebben

Népegészségügyi Főosztály

Népegészségügyi Főosztály HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Népegészségügyi Főosztály A Főosztály elérhetőségei Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 11. Levelezési cím: 3301 Eger, Pf.:56 Telefon: 06 (36) 511-910 Fax: 06 (36) 515-911 E-mail:

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2012. május 20-a és 2012. június 19-e között a Magyar Közlöny 2012. évi 61-74. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2012. évi XLVI.

Részletesebben

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ feladat és hatásköreire vonatkozó jogszabályok

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ feladat és hatásköreire vonatkozó jogszabályok Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ feladat és hatásköreire vonatkozó jogszabályok Törvények: 1. Magyarország Alaptörvénye 2. 2016. évi LXIX. törvény a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája Jogállás Magyarország Alape a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. és egyes kapcsolódó

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 14/2005. (IV. 19.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről

RENDELETTERVEZET. A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 14/2005. (IV. 19.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 14/2005. (IV. 19.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről Készítette: Cserteg

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről - 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS

2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS 2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK BAZ-MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KHT. 2005. 1 Törvény szintű szabályozás 1995. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelettel 2008. évi XL.

Részletesebben

Magyar Építész Kamara

Magyar Építész Kamara Jogszabályok Figyelem! Számos jogszabály megváltozott 2011. január 1. hatállyal. Egyes jogszabályoknál a legutolsó módosítás hatályának kezdetét zárójelben jeleztük. 1. Alapvetõ elõírások 1995. évi LIII.

Részletesebben

Mezőgazdas légszennyezés. Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia április 26.

Mezőgazdas légszennyezés. Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia április 26. Mezőgazdas gazdaság és légszennyezés Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia 2016. április 26. Tartalom A mezőgazdaságból származó légszennyezőanyag és bűz kibocsátás; A levegő védelmi jogi szabályozás mezőgazdaságot

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2016. évi IX. törvény - a behajtási költségátalányról - 2013.

Részletesebben

a Kormány /2012. (.) Korm. rendelete

a Kormány /2012. (.) Korm. rendelete 1 Melléklet a BM/855/201 számú kormány-előterjesztéshez a Kormány /201 (.) Korm. rendelete az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó helyszíni bírság, illetve a szabálysértési eljárás során

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testületének 2015. december 2-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1

Békés Város Képviselő-testületének 2015. december 2-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1 Sorszám: I/2. T Á J É K O Z T A T Ó Békés Város Képviselő-testületének 2015. december 2-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1 Tisztelt Képviselő-testület! A 2015. október 29-i testületi ülés

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

Foglalkoztatási Főosztály

Foglalkoztatási Főosztály Magyarország Alaptörvénye 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és

Részletesebben

a Bizottság december 18-i 1408/2013/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban

a Bizottság december 18-i 1408/2013/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGRI JÁRÁSI HIVATAL FOGLALKOZTATÁSI CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLYA TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ ÁGAZATI JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, Szociális és gyámügyi igazgatás Ágazati jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015.májusban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

2010. évi CLII. törvény egyes törvényeknek a naptári napban való határidőszámítással

2010. évi CLII. törvény egyes törvényeknek a naptári napban való határidőszámítással Jogszabály változások 2010. december A 2010. decemberében rendkívül sok jogszabályváltozás történt, a változások közül az alábbiak emelhetők ki (az Mvt. első módosítása nem munkavédelmi jellegű): 2010.

Részletesebben

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab)

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab) A nemzetgazdasági miniszter 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról, valamint egyes foglalkoztatási és szakképzési tárgyú

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben