a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 1/2002.(I.11.) Korm. rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 1/2002.(I.11.) Korm. rendelet"

Átírás

1 1/2002.(I.11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM- KHVM együttes rendelet10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet 10/2012. (II. 29.) KIM rendelet 100/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 109/2012. (X. 15.) VM rendelet 115/2012. (XI. 16.) VM rendelet 120/1999. (VIII. 6.) Korm. Rendelet 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáró A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet és a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokró A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérő A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 123/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi 126/2003. (VIII. 15.) Korm. Rendelet követelményeiről 127/1991. (X. 9.) Korm. Rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáró a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának 13/1992. (VI.26.) NM rendelet megállapításáról az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges 1379/2012. (IX. 20.) Korm. Határozat intézkedésekrő Egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját 1381/2012. (IX. 20.) Korm. Határozat hatáskörben történő megvalósításáró a maradandó értékő magániratok védetté 14/1996. (XI.7.) MKM rend. nyilvánításának eljárásáról 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról,

2 14/2001. (V. 9.) KöM EüM FVM együttes rendelet 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet 145/2012. (XII. 27.) VM rendelet 15/2008. (I. 30.) Korm. Rendelet 15/2011. (IV. 27.) NFM rendelet 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairó A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 156/2012. (VII. 13.) Korm. rendelet Egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek 16/2001. KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről a települési szilárd és folyékony hulladékkal 16/2002. EÜM rend. kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 16/2012. (III. 6.) KIM rendelet Egyes cégeljárási rendeletek 160/1995. (XII. 26.) Korm. Rendelet A vízgazdálkodási társulatokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet adatszolgáltatási kötelezettségekrő 168/2004. (V. 25.) Korm.rendelet 169/2007. (VI. 28.) Korm. 174/2003. (X. 28.) Korm. Rendelet A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII.23.) Korm. rendelet A közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáró 178/1998. (XI. 6.) Korm. Rendelet A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet és mellékleteiről a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében 18/1998. NM rendelet szükséges járványügyi intézkedésekrő a munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta 18/2001. EüM rendelet kockázatok elleni védelméről 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet 181/2008. (VI. 23.) Korm. Rendelet A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről

3 a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 276/2005. (XII. 26.) Korm. 182/2006. (VIII. 28.) Korm. Rendelet rendelet 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáró 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez 194/2007. (VII. 25.) Korm. Rendelet (E-PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek évi III. törvény a polgári perrendtartástól évi I. törvény A közúti közlekedésről évi LXV. Törvény törvény a helyi önkormányzatokról évi LXXXVII. Törvény az árak megállapításáról a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a évi XLIX. Törvény végelszámolásról a mérésügyrol, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm évi XLV. Törvény Rendelet A személyes adatok védelméről és a közérdekő 1992 évi LXIII. Törvény adatok nyilvánosságáról a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról évi LXIII. Törvény évi XXII. Törvény A munka törvénykönyvéről. a munkavédelemről egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993 (XII.26.) MÜM évi XCIII. Törvény rendelettel évi XCVI. törvény az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról évi LIII. Törvény a bírósági végrehajtásról a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV évi LXIII. Törvény törvény évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról évi CXXV. Törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokró évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól évi LVII. Törvény A vízgazdákodásról évi LXV. Törvény az államtitokról és a szolgálati titokról a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári évi LXVI. Törvény anyag védelméről törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a évi LVII. versenykorlátozás tilalmáról évi LXXXI. törvény társasági adóról és az osztalékadóról évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e évi LXXX. Törvény szolgáltatások fedezetéről a társadalombiztosítási nyugellátásról egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/ évi LXXXI. Törvény (X.6.) Korm. Rendelettel Az egyének védelméről a személyes adatok gépi évi VI. törvény feldolgozása során 1999 évi LXXVI. Szerzői Jogról szóló törvény az érzékeny természeti területekre vonatkozó 2/2002.KÖM rend. szabályokról

4 Egyes energiatermeléssel és energiaszolgáltatással kapcsolatos miniszteri rendeletek 2/2012. (I. 31.) NFM rendelet 20/2001. Korm. rend. a környezeti hatásvizsgálatról 20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet A vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól évi C. törvény A számvitelről 2000.évi C. törvény Számvitelről évi XCII. Törvény Az adózás rendjéről 2003.évi LXXXIX törv évi LXXXIX törv. a környezetterhelési díjról törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a évi CXXXIII. magánnyomozói tevékenység szabályairól évi XC. Törvény az Információszabadságról évi IV. törvény A gazdasági Társaságokról évi CLII. Törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről évi CXXVII törvény az Általános Forgalmi Adóról évi CXXVII. Törvény az Általános forgalmi adóról A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása évi CXXXVI. Törvény megelőzéséről és megakadályozásáról Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása évi III. törvény következtében szükséges kerekítés szabályairól évi CXX. Törvény A Polgári Törvénykönyvről évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 201/2001. (X. 25.) Korm. Rendelet ellenőrzés rendjéről évi CCIX. törvény A víziközmű-szolgáltatásról a szakképzési hozzájárulásról és a képzés évi CLV. Törvény fejlesztésének támogatásáról Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb évi CLVI. törvény törvények A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a évi CLXVII. törvény szolgálati járandóságról évi CLXXXII. törvény Egyes energetikai tárgyú törvények évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól A villamos energiáról szóló évi LXXXVI évi CLXXXV. törvény Törvény évi CLXXXVIII. Törvény Magyarország évi központi költségvetéséről Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó évi CV. törvény törvények jogharmonizációs célú évi CVIII. törvény A közbeszerzésekről évi CXCVII. törvény A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények

5 2011. évi CXII. Törvény évi LXXIX törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodásról évi XCVI. törvény Egyes gazdasági tárgyú törvények A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. Törvény évi XLI. törvény évi XXIX. törvény Az energetikai tárgyú törvények Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII évi XXXV. törvény törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 2011.évi CXXVIII. törvény egyes törvények A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény és évi CIV. törvény egyéb törvények Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb évi CLXXVIII. törvény törvények évi CLXXXV. törvény a hulladékról Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával évi CLXXXVI. törvény összefüggő A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény évi CV. törvény Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos évi CVI. törvény törvények Az egyes közlekedési tárgyú törvények évi CXIX. törvény módosításáró Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi évi CXXXV. törvény CXXII.törvény A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény évi LV. törvény évi LVI. törvény A távközlési adóról évi LXIX. törvény Az adózást érintő egyes törvények A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények szóló 2011.évi évi LXXII. törvény CXXVIII. törvény A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény évi LXXXIV. törvény és a hozzá Egyes családjogi és cégjogi eljárások évi LXXXV. törvény egyszerűsítéséről évi XLVII. törvény évi XXI. törvény A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények

6 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi évi XXXI. törvény rendelkezések A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi XXXIII. Törvény évi LXXXI. törvény a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet szóló a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és 208/2011. (X. 12.) Korm. Rendelet visszatérítéséről 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet kezeléséről Az építési beruházások közbeszerzési eljárás során 215/2010. (VII. 9.) Korm. Rendelet készítendő dokumentációjának tartalmáról Az elektronikus közszolgáltatásokkal összefüggő 215/2011. (X. 19.) Korm. rendelet elektronikus 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet A felszín alatti vizek védelméről a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet balesetek elleni védekezésről a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és 22/2001. KöM rendelet egyes feltételeiről A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 22/2012. (V. 8.) NFM rendelet 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 220/2004. Korm.rend a felszíni vizek minőség védelmének szabályairól 221/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól Egyes, a fegyverekre és lőszerekre vonatkozó, valamint katasztrófavédelmi tárgyú 226/2012. (VIII. 23.) Korm. Rendelet kormányrendeletek A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes 228/2012. (VIII. 23.) Korm. Rendelet kormányrendeletek a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet technológiai kibocsátási határértékeiről a biohulladék kezeléséről és a komposztálás 23/2003.KvVM rend műszaki követelményeiről A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 23/2012. (V. 8.) NFM rendelet 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 232/1996. (XII. 26.) Korm. Rendelet A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 233/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet 27.) Korm. rendelet 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról A katasztrófavédelemmel összefüggő egyes 24/2012. (V. 8.) BM rendelet miniszteri rendeletek A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 240/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet kijelöléséről

7 a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 242/2000. Korm. rend. megállapításának részletes szakmai szabályairól A nemzeti vagyonnal összefüggésben egyes 242/2012. (VIII. 31.) Korm. Rendelet kormányrendeletek A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet, valamint a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. 247/2012. (VIII. 31.) Korm. Rendelet Rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra 249/2004. (VIII. 27.) Korm. Rendelet vonatkozó kötelező jótállásról A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és - 25/2002. (II. 27.) Korm. Rendelet tisztítási Megvalósítási Programról A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes 25/2012. (V. 8.) KIM rendelet rendelet A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló évi XL. Törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 252/2012. (IX. 7.) Korm. rendelet 30.) Korm. rendelet A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet szennyvízelvezetési agglomerációk a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtás 26/2010 (V.11.) IRM rendelet elrendelése iránti eljárásban az elektromos és elektronikai berendezések 264/2004. (IX. 23.) Korm. Rendelet hulladékainak visszavételéről a hőtermelő berendezések és légkondicionáló 264/2008 Kormány rendelet rendszerek energetikai felülvizsgálatáról 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és - tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával 27/2002. (II. 27.) Korm. Rendelet összefüggő nyilvántartásról és 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 27/2006. Korm.rend 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 270/2003. (XII. 24.) Korm. Rendelet A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről

8 A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, A földgáz hatósági árának szabályozásával 28/2012. (V. 31.) NFM rendelet összefüggő rendeletek 280/2004. (X. 20.) Korm. Rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 284/2007. (X. 29.) Korm. Rendelet szabályairól 288/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet 305/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet A tervpályázati eljárások szabályairól 306/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet a levegő védelméről 307/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 308/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól 31/2011. (IV. 28.) VM rendelet 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 311/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet A évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatástámogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről az ózonréteget lebontó anyagokkal és egy fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

9 A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési 34/2004. (III. 12.) Korm. Rendelet Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 347/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet kijelöléséről A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 35/2000. (XI.30.) BM rendelet visszavonásáról A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 35/2000. (XI.30.) BM rendelet visszavonásáról a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályairól 36/2007. (III.26.) GKM rendelet Az autópályák, autóutak és f'utak használatáról A díjfizetés ellenében használható autópályákról, 36/2007. (III.26.) GKM rendelet autóutakról és főutakról A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 36/2011. (VII. 12.) NFM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szakértői tevékenységről A villamosenergia-ellátással, a földgázellátással és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet létesítményekre vonatkozó szabályokról A közműves ivóvízellátásról és a közműves 38/1995. (IV. 5.) Korm. Rendelet szennyvízelvezetésről A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet és a 38/2011. (XII. 29.) KIM rendelet számviteli törvény szerinti 39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet Az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról Az ingatlan becsértékének bíróság általi megállapítására irányuló végrehajtási kifogás előterjesztésével együtt letétbe helyezendő szakértői 39/2012. (VIII. 27.) KIM rendelet díj előlegének összegéről a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 4/2011. VM rendelet határértékeiről A felszíni vizeket szennyező egyes veszélyes anyagok környezetminőségi határértékeiről és azok 40/2006. (X. 6.) KvVM rendelet alkalmazásáról a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazd.-i felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 40/2008. (II. 26.) Kormányrendelet 50/2001. Korm.rend. Módosításáról a közúti járművezetők pályaalkalmassági 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet vizsgálatáról A közúti járművezetők pályaalkalmassági 41/2004. (IV.7.) GKM vizsgálatáról

10 Az egyes közúti közlekedési vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet bírságok felhasználásának rendjéről 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet blokkok szintjén történő közzétételérő A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet közszolgáltatás végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 439/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet engedélyezéséről a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet tevékenységek részletes szabályairól A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet adatszolgáltatási kötelezettségekről A hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről Az elektromos és elektronikus berendezésekkel 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A hulladékká vált gépjárművekről Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet hulladékgazdálkodási tevékenységről az állami szervek iratainak védelmérıl és 45/1958. (VII.30.) Korm.rend. selejtezéséről az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet hatósági engedélyezési eljárásokról A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet engedélyezéséről Egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 94. (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM 47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet rendelet A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 49/2001. (IV. 3.) Korm. Rendelet szembeni védelméről a fogyasztói szerződés keretében érvényesített 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szavatossági és jótállási igények intézéséről A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet 49/2012. (XI. 29.) KIM rendelet 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 5/1990.(IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról, a képernyő előtti munkavégzés minimális 50/1999. EüM rendelet egészségügyi és biztonsági követelményeiről

11 50/2001. (IV. 3.) Korm. Rendelet 54/2011. (IV. 7.) Korm. rendelet 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelet 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet 6/2008. EÜM-KÖM együttes rend. 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 6/2011. (I.4.) VM rendelet 62/2011. (XI. 29.) NFM rendelet 63/2011. (XI. 29.) NFM rendelet 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól A földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet A közérdekű adatok elektronikus közzétételével kapcsolatos egyes kormányrendeletek A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005 Vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről módosításai a közúti járművek forgalomba helyezésének feltételeiről A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról 41/2000 EÜM-KÖM A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM IRM KvVM együttes rendelet A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek

12 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 65/1999.EüM rendelet 65/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 69/2012. (IV. 6.) Korm. rendelet 7/2002. (III. 1.) KöM rendelet 7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet A villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követélményeiről A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet és a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez nyújtható támogatásról, valamint a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló kormányrendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának méréséről, ellenőrzéséről adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről a felszín alatti víz állapotának szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról 7/2005. (III.1.) KvVM rendelet szóló 27/2004.KvVM rendelet 72/1996. (V. 22.) Korm. Rendelet A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet felmerülő egyéb eljárási költségekről A katasztrófavédelmet érintő egyes 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet kormányrendeletek a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM motorok gáznemű és részecskékből álló együttes rendelet szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek 75/2011. (V. 2.) Korm. rendelet 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM a közúti járművek környezetvédelmi együttes rendelet felülvizsgálatának szabályairól a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló 78/2005. (XII.20.) Korm. rendelet élelmezési költségtérítéséről 78/2007. (IV. 24.) Korm. Rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 79/1995. (VI.30.) Korm.rend a minősített adat kezelésének rendjéről a zaj- és rezgésterhelési határértékek 8/2002. KÖM-EÜM együttes rend. megállapításáról A villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltatás, valamint a távhő árának meghatározásával, a vízügyi igazgatás átalakításával és az energiastatisztikai feladatok ellátásával összefüggő egyes energetikai tárgyú 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet miniszteri rendeletek

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében)

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében) 1/2002.(I.11.) Korm. a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról, 1/2009. (I. 30.) EüM az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE

TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE Városgazdasági Nonprofit Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A.) Hulladékgazdálkodás - 2012. évi CLXXXV. törvény: a hulladékról Kecskemét

Részletesebben

Környezetvédelmi jogszabályok

Környezetvédelmi jogszabályok Környezetvédelmi jogszabályok Levegőtisztaság-védelem 2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő

Részletesebben

A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok

A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok jegyzéke I. Külső dokumentumok I.1. Országos hatáskörű jogszabályok, engedélyek és szabványok I.1.1. A társaság működésére

Részletesebben

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította Cím: Kiadta: Közreműködtek: Felelősség: Dátum: 2003.03.01 Környezetvédelmi jogszabályok gyűjteménye ALCOA, DENKSTATT, HENKEL, RONDO, TVK a jogszabály lista a termelő üzemek működéséhez kapcsolódó, leggyakrabban

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. március

Jogszabályváltozások 2014. március Jogszabályváltozások 2014. március MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS változásmutató VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások A jogszabályváltozások közül az alábbi emelhető ki: 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi

Részletesebben

Változásmutató 2010. Április válogatás

Változásmutató 2010. Április válogatás változásmutató Változásmutató 2010. Április válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó ágazati jogszabályok listája Kormányek 1. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek

Részletesebben

II. Kormány- és miniszteri rendeletek

II. Kormány- és miniszteri rendeletek I. Törvények A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi. LXV. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Változásmutató 2010. május válogatás

Változásmutató 2010. május válogatás Változásmutató 2010. május válogatás 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

változásmutató 2013. évi VII. törvény 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2013. évi IX. törvény

változásmutató 2013. évi VII. törvény 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2013. évi IX. törvény változásmutató Változásmutató 2013. március válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

HMJ-n szereplő jogszabályok listája

HMJ-n szereplő jogszabályok listája 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Öskü Község Önkormányzat képviselő testületeinek 2014. január 30 napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Öskü Község Önkormányzat képviselő testületeinek 2014. január 30 napi ülésére ELŐTERJESZTÉS Öskü Község Önkormányzat képviselő testületeinek 2014. január 30 napi ülésére Tárgy: Tájékoztató Öskü község környezeti állapotáról Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna Előkészítő: Szabó Zsuzsanna

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája Jogállás Magyarország Alape a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. és egyes kapcsolódó

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva: 2006. december 19. Készítette:

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája Jogállás Magyarország Alaptörvénye a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény Jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 30., hétfő Tartalomjegyzék 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. AUGUSZTUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. AUGUSZTUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. AUGUSZTUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok

Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok Jogszabály Jogszabály címe 1957. évi IV. törvény Az államigazgatási eljárás általános szabályairól 1959. évi IV. törvény A Polgári

Részletesebben

Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban

Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban Jogszabályok 1. Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban 2. Veszélyhelyzet kihirdetésével, ill. feloldásával kapcsolatban 3. Vörösiszap katasztrófával kapcsolatban 4. Veszélyes áruk szállításával kapcsolatban

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi Államtitkárság Környezet- és Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Települési Környezetvédelmi Program Papkeszi

Települési Környezetvédelmi Program Papkeszi Települési Környezetvédelmi Program TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM I. KÖTET HELYZETFELTÁRÁS Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081 Gy0rújbarát, BM köz 1. -1 Települési Környezetvédelmi Program - 2

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1.

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. Tartalomjegyzék I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. 2) Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2. 3) ÁNTSZ Regionális Intézetei

Részletesebben