TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE"

Átírás

1 TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE Városgazdasági Nonprofit Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A.) Hulladékgazdálkodás évi CLXXXV. törvény: a hulladékról Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének - 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról - 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről /2001. (XII.21.) Korm. rendelet: A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról /2001. (XI.14.) Korm. rendelet: A települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. - 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet: A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. - 64/2008. Korm. rendelet: A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól /1996. (VII. 12.) Korm. rendelet: A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről. - 23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet: A biohulladékok kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről. - 15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet: A területi hulladékgazdálkodási tervekről. - 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet: A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes teljesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól. - 3/2002. (II.22.) KöM rendelet: A hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről. - 20/2006. KvVM rendelet: a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről - 103/2003. (XI.11.) FVM rendelet: A növényvédőszerrel szennyezett csomagolóeszközhulladékok kezeléséről /2007. (VII. 3.) Korm.rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról - 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet: A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről. - 1/2002. (I.11.) EüM rendelet: Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok kezeléséről. - 3/2002. KöM rendelet: a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről - 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről - 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

2 - 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről - 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről - 64/2009. (XI. 23.) KHEM r. a közúti járművek bontásának feltételeiről évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról - 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről - 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről Temetőfenntartás, -fejlesztés, temetkezés évi XLIII. tv. a temetőről és a temetkezésről - 145/1999. (X. I. ) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. tv. végrehajtásáról - 33/2013. önkormányzati rendelet (Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata) a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről évi CLIV. tv. az egészségügyről - 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról. Városüzemeltetés évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről - 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról - 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról évi LXII. tv. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról - 60/1992. Korm. rendelet a közúti gépjárművek üzemanyag- és kenőanyagfogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről - 64/2009. (XI. 23.) KHEM r. a közúti járművek bontásának feltételeiről- - 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól - 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról - 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) - 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról - 54/2004. (IX. 22.) BM rendelet a közúti áru- és személyszállítást végző egyes gépjárművek és személyzetük rendőrhatósági ellenőrzéséről - 5/1990. KÖHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról - 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet a közúti gépjárművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki követelményeiről

3 - 51/1999. (IX. 10.) GM rendelet a gépjármű gumiabroncsnyomás-mérők műszaki követelményeiről, forgalomba hozatalukra és üzembe helyezésükre vonatkozó előírásokról - 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről - 20/2009. (X. 9.) PM r. a kötelező felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű kategóriákról - 34/2009. (XII. 22.) PM rendelet a magyarországi telephelyű gépjárművek felelősségbiztosításának igazoló eszközeiről - 90/2007. (IV. 26.) Korm.rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről - 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól - 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól - 20/2009. (X. 9.) PM rendelet a kötelező-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű kategórákról Számvitel, pénzügy évi C. tv. a számvitelről évi CCXXXVII. tv. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról évi CXXXIX. tv. a Magyar Nemzeti Bankról évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az oasztalékadóról évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról Munkajog, munkavédelem évi I. tv. a munka törvénykönyvéről évi XCIII. tv. a munkavédelemről - 5/1993. (XII. 18.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. tv. egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról - 3/2002. SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről - 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről, - 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális követelményeiről, - 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági követelményeinek minimális szintjéről - 2/1988. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről Fogyasztóvédelem évi CLV. tv. a Fogyasztóvédelemről évi XLVII. tv. a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról - 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról

4 Adatvédelem, iratkezelés évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CLV. tv. a minősített adat védelméről évi LXVI. tv. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről - 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről A környezetvédelem általános szabályai évi LIII. törvény: A környezet védelmének általános szabályairól évi LIII. törvény: A természetvédelemről évi LXXXIX. törvény: A környezetterhelési díjról évi LXXVIII. törvény: Az épített környezet kialakításáról és védelméről évi XXV. törvény: A kémiai biztonságról - 270/2003.(XII.24.) Korm. rendelet: Az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyagmennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításnak szabályairól - 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról - 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról - 93/1996.(VII.4.) Korm. rendelet: A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról. - 7/2000. (V.18.) KöM rendelet: A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól. - 29/1997. (VIII.29.) KTM rendelet: A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről. - 11/1996. (VII.4.) KTM rendelet: A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről. - 12/1996. (VII.4.) KTM rendeket: A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről. - 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól - 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról - 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet: A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. - 77/2009 KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól - 41/2000. (XII. 20.) EüM-KÖM együttes rendelet: Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról.

5 - 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól - 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól /2007. (IV. 26.) Korm.rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről Földvédelem évi CXXII. tv. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmazásáról évi CCXII. tv. A mező és erdőgazdasági földek forgalmazásáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról - 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet: A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól. - 27/2006 Korm. rendelet: A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről. Vízminőség-védelem és vízgazdálkodás évi LVII. törvény: A vízgazdálkodásról /2004 Korm. rendelet: A felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól. - 27/2005. KvVM. rendelet: a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról - 219/2004. Korm. rendelet: A felszín alatti vizek védelméről - 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról. - 27/2005. KvvM rendelet: a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról - 6/2002. (XI.5.) KvVM. rendelet: Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről. - 6/2009. KvVM. rendelet: a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről - 11/1994. (III.25.) IKM rendelet: Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól. - 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet: A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről - 89/2011. VM rendelet: A vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírásokról Levegőtisztaság-védelem - 310/2008. Korm. rendelet: az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről - 306/2010 Korm. rendelet: A levegő védelméről - 7/2003. (V.16.) KvVM-GKM együttes rendelet: Az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről. - 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet: A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről /2012. (X. 16.) Korm. rendelet: Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról

6 - 4/2011. (I. 14.) VM rendelet: A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről - 6/2011. (I. 14.) VM rendelet: A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszenynező pontforrások kibocsátási határértékeiről - 3/2002. (II.22.) KöM rendelet: A hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről. - 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet: A 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről. - 7/1999. (VII.21.) KöM rendelet: A 140 kwht és az ennél nagyobb, de 50 MWht-nál kisebb bemenő hőteljesítményű, helyhez kötött gázturbinák légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről. - 32/1993. (XII.23.) KTM rendelet: A helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról. - 3/2002. KöM rendelet: a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről Zaj és rezgés elleni védelem - 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól - 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról - 27/2008. KvVM- EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról Katasztrófavédelem évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról - 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről - 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Általános szabályok évi V. tv. a Polgári törvénykönyvről évi V. tv. a Büntető törvénykönyről évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályaitól Kecskemét, november 3. /Dr. Kökény János/ ügyvéd a VG Kft. jogtanácsosa

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében)

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében) 1/2002.(I.11.) Korm. a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról, 1/2009. (I. 30.) EüM az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért

Részletesebben

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította Cím: Kiadta: Közreműködtek: Felelősség: Dátum: 2003.03.01 Környezetvédelmi jogszabályok gyűjteménye ALCOA, DENKSTATT, HENKEL, RONDO, TVK a jogszabály lista a termelő üzemek működéséhez kapcsolódó, leggyakrabban

Részletesebben

Környezetvédelmi jogszabályok

Környezetvédelmi jogszabályok Környezetvédelmi jogszabályok Levegőtisztaság-védelem 2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. március

Jogszabályváltozások 2014. március Jogszabályváltozások 2014. március MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások A jogszabályváltozások közül az alábbi emelhető ki: 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok

A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok jegyzéke I. Külső dokumentumok I.1. Országos hatáskörű jogszabályok, engedélyek és szabványok I.1.1. A társaság működésére

Részletesebben

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó ágazati jogszabályok listája Kormányek 1. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Öskü Község Önkormányzat képviselő testületeinek 2014. január 30 napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Öskü Község Önkormányzat képviselő testületeinek 2014. január 30 napi ülésére ELŐTERJESZTÉS Öskü Község Önkormányzat képviselő testületeinek 2014. január 30 napi ülésére Tárgy: Tájékoztató Öskü község környezeti állapotáról Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna Előkészítő: Szabó Zsuzsanna

Részletesebben

Települési Környezetvédelmi Program Papkeszi

Települési Környezetvédelmi Program Papkeszi Települési Környezetvédelmi Program TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM I. KÖTET HELYZETFELTÁRÁS Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081 Gy0rújbarát, BM köz 1. -1 Települési Környezetvédelmi Program - 2

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1.

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. Tartalomjegyzék I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. 2) Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2. 3) ÁNTSZ Regionális Intézetei

Részletesebben

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRAM 2007 2012. DUNAKESZI FÓT GÖD 2007. Készítette: A Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Hazai

Részletesebben

II. Kormány- és miniszteri rendeletek

II. Kormány- és miniszteri rendeletek I. Törvények A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi. LXV. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

rnyezetvédelem zményrendszere,

rnyezetvédelem zményrendszere, A környezetvk rnyezetvédelem intézm zményrendszere, igazgatási struktúrái Forrás: HEFOP 3.3.1. A környezetvk rnyezetvédelem alkotmányos alapja Alkotmány 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Az European Water Association (EWA), az International Solid Waste Association (ISWA) és a Network

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva: 2006. december 19. Készítette:

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája Jogállás Magyarország Alape a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. és egyes kapcsolódó

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat, melynek

Részletesebben

Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok

Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok Jogszabály Jogszabály címe 1957. évi IV. törvény Az államigazgatási eljárás általános szabályairól 1959. évi IV. törvény A Polgári

Részletesebben

BÁLINT ANALITIKA Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft.

BÁLINT ANALITIKA Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft. BÁLINT ANALITIKA Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft. Bálint Mária ügyvezető igazgató 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Tel.: 06-1-206-0732 Fax: 06-1-382-6137 ISO/IEC 17025:2005 Akkreditált Laboratórium A

Részletesebben

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

Változásmutató 2010. Április válogatás

Változásmutató 2010. Április válogatás változásmutató Változásmutató 2010. Április válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi Államtitkárság Környezet- és Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 6. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. ÁPRILIS 20. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 40/2012. (IV.12.) sz. hat. Javaslat az Idősügyi Tanács létrehozására és működési

Részletesebben

Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban

Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban Jogszabályok 1. Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban 2. Veszélyhelyzet kihirdetésével, ill. feloldásával kapcsolatban 3. Vörösiszap katasztrófával kapcsolatban 4. Veszélyes áruk szállításával kapcsolatban

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája Jogállás Magyarország Alaptörvénye a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény Jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet Hatályos: 2013.01.21 - a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben