Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium"

Átírás

1 Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012

2 T a r t a l o m j e g y z é k 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA Az SZMSZ célja Az SZMSZ a következő magasabb jogszabályok alapján készült: Az SZMSZ hatálya AZ INTÉZMÉNY Az intézmény alapadatai, feladatai, jogállása Az intézmény gazdálkodási módja AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI EGYSÉGEI ÉS VEZETŐI SZINTJEI AZ IGAZGATÓTANÁCS A VEZETŐSÉG A vezető személye Az intézményvezető jogköre Az intézményvezető felelőssége A kollégiumvezető megbízására vonatkozó szabályok. A kollégiumvezető feladatai Az igazgatóhelyettesek személye A gazdasági vezető személye GAZDASÁGI CSOPORT BELSŐ ELLENŐR A NEVELŐTESTÜLET A nevelőtestület tagjai A nevelőtestület feladatai és jogai A nevelőtestület felépítése az intézményben A munkaközösségek és vezetőik Az intézmény szakmai munkaközösségei A kollégiumi szakmai munkaközösség A munkaközösség vezetők jogai és feladatai EGYÉB - NEM PEDAGÓGUS - DOLGOZÓI CSOPORTOK A titkárság Rendszergazda, oktatástechnikus, laboráns Konyhai dolgozók, takarítók, portás, éjjeliőr Karbantartók, udvarosok Kollégiumi takarítók, nappali portás AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS MŰKÖDÉSI RENDJE A vezetők kapcsolattartási rendje, belső kommunikációja A vezetők helyettesítési rendje A vezetők ellenőrző munkája Az intézményi önértékelésről, a teljesítményértékelésről és a minősítésről Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje A tanuló közösségek és kapcsolattartási rendjük A diákönkormányzat és működése A szülői közösség és a kapcsolattartás rendje a gimnáziumban AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAINAK RENDSZERE

3 A külső kapcsolatok célja, formája és módja Rendszeres külső kapcsolatok A kollégium együttműködése a különböző nevelési tényezőkkel A NEVELŐTESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE A teljes nevelőtestület értekezletei A nevelőtestület értekezletei a gimnáziumban A nevelőtestület értekezletei a kollégiumban A nevelőtestület döntései és határozatai A NEVELŐTESTÜLET SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEINEK MŰKÖDÉSI RENDJE A szakmai munkaközösségek feladatai Az új munkaközösség-vezetők kiválasztásának szabályozása A munkaközösségek együttműködésének és kapcsolattartásának formái A NEVELŐTESTÜLET FELADATAINAK ÁTRUHÁZÁSA Az egyes feladat- és jogkörök átadása A nevelőtestület által létrehozott bizottságok Az intézmény vizsgarendje A kollégiumi nevelőtestület jogköre A GIMNÁZIUM MUNKARENDJE A tanév rendje és annak közzététele a gimnáziumban Az intézmény nyitva tartása a gimnáziumban A tanítási órák rendje Az óraközi szünetek rendje Az intézményi felügyelet rendszabályai A vezetők intézményben való tartózkodása A közalkalmazottak munkarendje A pedagógusok munkarendje A nem pedagógus munkakörűek munkarendje A tanulók munkarendje A KOLLÉGIUM MUNKARENDJE Az éves munkarend A Napirend elkészítésének szempontjai Szünetek, tanítás nélküli munkanapok A TANÓRÁN KIVÜLI FOGLALKOZÁSOK Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások a gimnáziumban A kollégiumi foglalkozások Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások a gimnáziumban A TANULÓI JOGVISZONY ÉS A TÁVOLMARADÁS A tanulói jogviszony és következményei A tanuló távolmaradása és annak igazolása A JUTALMAZÁS ÉS A FEGYELMEZÉS ELVEI ÉS FORMÁI A tanulók dicsérete és jutalmazása A tanulók fegyelmezése A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE Az épületek egészére vonatkozó rendszabályok Az intézmény létesítményeinek illetve helyiségeinek használati rendje AZ SZMSZ SZEPTEMBER 1-TŐL ÉRVÉNYES KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDŐ- NYILVÁNTARTÁSRÓL AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

4 5. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS Prevenció rendje a gimnáziumban A testi nevelés és a gyógytestnevelés rendje Az egészséges életmódra nevelés Balesetvédelem, eljárási, munkahelyi és tanulóbaleset tárgykörében A HAGYOMÁNYÁPOLÁS KÜLSŐSÉGEI, ELVEI, FELADATAI, FORMÁI INTÉZMÉNYI ZÁSZLÓ INTÉZMÉNYI CÍMER AZ INTÉZMÉNY HAGYOMÁNYOS RENDEZVÉNYEI A GIMNÁZIUMBAN Megemlékezés nemzeti és állami ünnepeinkről A nemzeti és állami ünnepeink megrendezésének iskolai szabályai KOLLÉGIUMI ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK A kollégium hagyományainak ápolása A HAGYOMÁNYÁPOLÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK A KÖTELEZŐ ÜNNEPI VISELET A GIMNÁZIUMBAN ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK AZ SZMSZ MÓDOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNY TOVÁBBI SZABÁLYZATAI ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK AZ SZMSZ NYILVÁNOSSÁGA AZ SZMSZ ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA

5 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban SZMSZ) 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI 1.1. Az SZMSZ célja, jogi alapja és hatálya Az SZMSZ célja Meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza Az SZMSZ a következő magasabb jogszabályok alapján készült: - az évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, - az évi XXVIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi törvény módosításáról, - az évi LXXIX törvény a közoktatásról, - az évi LXII. törvény a közoktatásról szóló évi törvény módosításáról, - az évi LXVIII. törvény a közoktatásról szóló évi törvény módosításáról, - az évi XII. törvény a munka törvénykönyve, - a 217/1998. (XII.30.) Korm. rend. az államháztartás működési rendjéről, - a évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről, - a 193/2003. (XI.26.) Korm. rend. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, - a 11/1994. (VI.8.)MKM rendeletet módosítja a 30/2004 (X.28.) OM rendelettel. Az SZMSZ alapjául szolgáló rendeletek a következők: - a Kjt. végrehajtásáról közoktatási intézményekben a 138/1992. évi (X. 8. ) Korm. rendelet, - a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 1l/1994. évi (VI.8.) MKM rendelet, 5

6 - a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet Az SZMSZ hatálya Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb szabályzatok (vezetői utasítások) betartása kötelező érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra. Az SZMSZ-t az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el, az SZMV és a diákönkormányzatok egyetértési jogának gyakorlása mellett. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző SZMSZ Az intézmény Az intézmény alapadatai, feladatai, jogállása 1. Intézmény neve: Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 2. Székhelye (pontos címe): Békéscsaba, Andrássy út 56. Az intézmény elérhetőségei: Központi telefonszám: / Igazgatói telefonszám: / Gazdasági iroda: / Kollégium: / / cím: Honlap cím: 3. Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelődje Békéscsaba, Szent István tér 7. A fenntartó, irányító szerv és felügyeleti szerv neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. 6

7 5. A költségvetési szervbesorolása tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 6. Jogállása: Önálló jogi személy, a Rózsa Ferenc Gimnázium (5600 Békéscsaba, Andrássy út 56.) valamint a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium (5600 Békéscsaba, Andrássy út 56.) általános jogutódja. 7. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. szerint, munkajogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv. szerint és a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. tv. hatálya alá tartozó prémiumévek programban részt vevők foglalkoztatására irányuló jogviszony, valamint a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermekek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásáról szóló évi CXXIII. tv. hatálya alá tartozó ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. 8. A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 9. Illetékességi és működési köre: 10. Típusa: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bek. szerint a működési (felvételi) körzete: Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe és a Dél-alföldi Régió. Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény Intézményegységei: 1. gimnázium: 9-12., évfolyamok 2. kollégium: 100 leány, 92 fiú férőhelyes Tagozata: nincs 11. Felvehető maximális tanulólétszám: gimnázium: 700 fő, kollégium: 192 fő 12. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 7

8 A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. szerinti gimnáziumi oktatás, kollégiumi feladatellátás 13. Alaptevékenység TEÁOR száma: Általános középfokú oktatás Tevékenységek évi szakfeladatrend szerinti besorolása: Alaptevékenysége: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv., valamint a sportról szóló évi I. tv. alapján Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás Általános tantervű osztály működtetése Idegen nyelvi előkészítő osztály működtetése Eurofakt osztály működtetése Humán osztály működtetése Reál osztály működtetése Emelt szintű biológiaoktatás Emelt szintű történelemoktatás Kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, egyéni foglalkozás szervezése Iskolai könyvtári feladatok ellátása Érettségi szervezése Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások szervezése (szakkör, érdeklődési kör stb.) Felkészítő (felzárkóztató, tehetséggondozó, speciális ismereteket adó) foglalkozások tartása Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység: képességkibontakoztató és integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- (hallássérült) és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek (általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus), autista gyermekek integrált gimnáziumi nevelése, oktatása) Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára (Fogyatékosság típusai: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek (általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus) integrált kollégiumi ellátása) Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás 8

9 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Lakhatási feltételek biztosítása Kollégiumi férőhelyek szorgalmi időszakon kívüli hasznosítása Kollégiumi intézményi közétkeztetés (feltételeinek biztosítása) Diáksport Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő, kisegítő tevékenységek Kiegészítő tevékenység: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő, kisegítő tevékenységek Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Üdültetés Tevékenységek évi szakfeladat rend szerinti besorolása: Alaptevékenység: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv., valamint a sportról szóló évi I. tv. alapján Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon) Idegen nyelvi előkészítő osztály Humán osztály Reál osztály Eurofakt osztály Emelt szintű biológia oktatás Emelt szintű történelem oktatás Kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, egyéni foglalkozás szervezése Érettségi szervezése Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások szervezése (szakkör, érdeklődési kör stb.) Felkészítő (felzárkóztató, tehetséggondozó, speciális ismereteket adó) foglalkozások tartása Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység: képességkibontakoztató és integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- (hallássérült) és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek (általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus), autista gyermekek integrált gimnáziumi nevelése, oktatása) 9

10 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése (Fogyatékosság típusai: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek (általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus) integrált kollégiumi ellátása) Üdülői szálláshely-szolgáltatás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Iskolai intézményi étkeztetés (feltételeinek biztosítása) Munkahelyi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Kiegészítő tevékenység: Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Üdülői szálláshely-szolgáltatás 14. Intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény igazgatóját a közgyűlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 15. Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: a 3095/1 hrsz-ú 2 ha 8628 m2 Andrássy u. 56. sz. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását a 19/2007. (V. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyűlés 478/1992. (XII. 18.) határozatával elfogadva; módosítva a 95/1994. (II. 24.), a 218/1995. (VI. 1.), a 82/1998. (III. 19.), a 127/2003. (II. 27.), a 240/2004. (IV. 29.), a 383/2005. (VII. 14.), a 154/2007. (III. 29.), a 462/2007. (IX. 20.), az 52/2008. (I. 24.), 280/2008. (IV. 24.), a 448/2008. (VII. 10.), a 112/2009. (II. 19.), a 267/2009. (V. 14.), valamint az 544/2009. (IX. 24.) közgy. határozattal Az intézmény gazdálkodási módja 1. Vállalkozási tevékenysége: nincs 2. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: 10

11 Maradvány-érdekeltségű költségvetési szerv 3. A kötelezettségvállalás az igazgató kompetenciája. A beérkező számlákat az igazgató utalványozza, a gazdasági vezető ellenjegyzi, majd a könyvelő nyilvántartásba veszi az adatokat. A gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatait a munkaköri leírásuk, illetve a Gazdasági Szervezet Ügyrendje részletesen tartalmazza. 4. Az intézményben fenntartó által jóváhagyott, éves költségvetés szerint zajlik a gazdálkodás. A költségvetést a gazdasági vezető készíti el keretszámok alapján. Évközi változtatás előirányzat módosítással lehetséges. Negyedévente készül a fenntartó felé mérlegjelentés és forgalmi jelentés, félévente, évente pedig pénzügyi beszámoló. A Gazdasági Szervezet Ügyrendje szabályozza részletesen a jelentés és beszámoló készítés módját. 5. A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszám: OTP Bank Rt.: Általános forgalmi adó alanyisága: adómentes. 11

12 2. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 2.1. Az intézmény szervezeti egységei és vezetői szintjei A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelhessen, magas színvonalon láthassa el. Az egyes irányítási szintek ellátására adekvát képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársakat alkalmazunk. A racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembevételével alakítottuk ki a szervezeti egységeket Az igazgatótanács Az intézményben az összevonást követően igazgatótanács alakult. Az igazgatótanács tagjait a gimnázium és a kollégium dolgozói közössége egyenlő arányban választja. Létszáma abban az esetben, ha mindkét nevelőtestület megválasztja az igazgatót 5 fő, ha nem akkor intézményegységenként 3-3, azaz 6 fő. Vezetőjét (továbbiakban elnökét) első ülésén választja meg, megválasztásához a relatív többség is elégséges! A képviselők és az elnök megbízatásának ideje 5 évre szól. A képviselő és az elnök is bármikor indoklással vagy anélkül lemondhatnak megbízatásukról. A küldő nevelőtestület bármelyike megfelelő indoklással bármikor visszahívhatja képviselőjét az igazgatótanácsból. A lemondott vagy visszahívott igazgatótanácsi tag helyére lehetőség szerint 1, de maximum 3 hónapon belül új tagot kell választani. Az elnök visszahívásához a relatív többség is elegendő. Az új elnököt is lehetőleg 1, de maximum 3 hónapon belül meg kell választani. Az igazgatótanács tanévenként egy vagy két alkalommal, a saját maga által leginkább alkalmasnak tartott időben ül össze. Ezen felül bármikor tarthat rendkívüli ülést, ha szükségesnek tartja. Az ülések előkészítése az intézményvezető feladata. Az igazgatótanácsnak az intézmény működésére vonatkozó bármely kérdésben véleményező és javaslattételi (állásfoglalási) joga van. Állásfoglalásait az egyszerű többség elve alapján kell kialakítania. Állásfoglalásairól 8 munkanapon belül köteles értesíteni az intézmény minden dolgozóját az intézményen belül szokásos módon illetve belső fórumokon. Az igazgatótanácsnak jogában áll véleményt nyilvánítani olyan esetekben is, amikor az intézmény érdekeit intézményen kívüli tényezők sértik. Ilyen esetekben viszont állásfoglalásának egyhangúnak kell lennie. Az igazgatótanácsnak ellenőrzési funkciója nincs. Az igazgatótanács jogkörét a 138/1992.(X.8.) kormányrendelet 18.. (4) bekezdésének b) pontja alapján határozzuk meg. Az intézményegység-vezetői megbízatásról és a megbízás visszavonásáról az igazgatótanács dönt. Az intézményegység-vezető (esetünkben kollégiumvezető) kinevezése 12

13 pályázati eljárás útján történik. A pályázati eljárás előkészítése az igazgató feladata. A pályázati feltételek meghatározása, a pályázati kiírás az igazgatótanács döntési jogkörébe tartozik. A kollégiumvezető megbízása meghatározott időre szól. Ha az igazgatótanácsban van olyan tag, akit a döntés érint, akkor az érintettség nyilvánossá válásától kezdve az eljárásban, és a döntéshozatalban nem vehet részt A vezetőség A vezetőség tagjai: igazgató, kollégiumvezető, igazgatóhelyettesek, gazdasági vezető. A vezetőség félévenként beszámolási kötelezettséggel tartozik a nevelőtestületnek. Az intézmény vezetősége, konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik, és dönt mindazon ügyekben, amelyekben az igazgató saját jogköréből ezt szükségesnek látja. A vezetőség tagjai a heti vezetői értekezleteken beszámolnak a szervezeti egységek működéséről: a kiemelkedő teljesítményekről, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról A vezető személye Az intézmény vezetője csak a közoktatási törvény által előírt feltételeknek megfelelő személy lehet, akinek kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A vezetői megbízás legfontosabb követelménye: az intézmény típusának megfelelő felsőfokú egyetemi végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga és a pedagógus munkakörben való határozatlan idejű alkalmazás, valamint a szükséges szakmai gyakorlat. Az intézményvezetőt a fenntartó bízza meg feladatainak ellátásával, döntése előtt azonban be kell szereznie az intézmény pedagógus és közalkalmazotti közösségének, az iskolai szülői szervezetnek, a diákönkormányzatoknak a véleményét. A fenntartó Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, a munkáltatói jogkört a polgármester személye által gyakorolja Az intézményvezető jogköre Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a közoktatási törvény, valamint a fenntartó határozza meg. Az intézményvezető kiemelt feladatai: - a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, - a nevelőtestület vezetése, - az intézmény alkalmazottai fölött a munkáltatói jogkör gyakorlása, - a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, - az intézményben folyó érettségi vizsgák rendeletben előírt felügyelete, 13

14 - a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a rendelkezésre álló költségvetés alapján, - az iskola gazdálkodásának felügyelete, irányítása, - a munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, - a közoktatási intézmény képviselete, - együttműködés biztosítása a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a szülők és a diákok képviselőjével, és a diákmozgalommal való együttműködés, a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, - a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésének irányítása, - a döntés az egyetértési kötelezettség megtartásával, - az intézmény működésével kapcsolatban döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat (vagy a kollektív szerződés, ha van) nem utal más hatáskörébe, - a felnőttoktatás igény szerinti megszervezése, - a tankönyvrendelés szabályozása Az intézményvezető felelőssége Az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe tartozó, általánosan nem helyettesíthető feladatok. Az intézmény vezetője (igazgatója) - a közoktatási törvénynek megfelelően egy személyben felelős az alábbiakért: - a szakszerű és törvényes működésért, - az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, - a tanárok és más alkalmazottak fölötti munkáltatói intézkedésért, - a pedagógiai munkáért, - a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, - a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, - a tanuló- és a gyermekbalesetek megelőzéséért, - a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért, - az intézményben megszervezendő érettségi vizsgák előkészítéséért, az érettségi vizsgák törvényes és szabályszerű lebonyolításáért A kollégiumvezető megbízására vonatkozó szabályok. A kollégiumvezető feladatai A kollégiumvezetőt az igazgatótanács bízza meg pályázat útján, határozott időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat is az igazgatótanács gyakorolja. 14

15 A kollégiumvezető az intézmény vezetőségének tagja, a kollégiumot képviseli s a jogszabályokban meghatározott keretek között minden hatáskörébe tartozó ügyben döntési jogosultsággal rendelkezik. A kollégiumvezető jogait és munkaköri kötelességeit az érvényben lévő közoktatási törvény és a minisztériumi rendeletek és egyéb szabályzatok határozzák meg. Kötelező erejűek számára a felsőbb hatóságok rendeletei és utasításai. 1. A kollégiumvezető tervezi, szervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli a kollégiumi nevelőmunkát. Feladatkörébe tartozik: a) a kollégiumi nevelőtestület munkájának összehangolása, b) irányítja, ellenőrzi és értékeli a kollégiumban folyó szakmai pedagógiai tevékenységet, c) előkészíti a kollégiumi nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, ellenőrzi a döntések szakszerű megszervezését és végrehajtását, d) az intézmény igazgatójával együtt gondoskodik a kollégiumi munka tárgyi, személyi és szervezési feltételeiről, e) tartja a kapcsolatot az iskolákkal és összehangolja a kollégium nevelési rendszerét és munkarendjét a gimnáziummal és a többi kapcsolatos intézménnyel, f) segíti az intézmény jogszerű és hatékony működését, g) részt vesz az intézményi vezetőségi megbeszéléseken, valamint a nevelési értekezleteken, h) heti rendszerességgel beszámol az igazgatónak a kollégiumban folyó munkáról, eredményekről stb., i) bármilyen rendkívüli esemény bekövetkezése esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, majd haladéktalanul értesíti az igazgatót. 2. A kollégiumi nevelési tervben, valamint a kapcsolatos iskolák nevelési és oktatási tervében megjelölt cél és feladatok tervszerű megvalósítása érdekében a kollégiumi nevelőtestület és a diákönkormányzat javaslatainak figyelembevételével elkészíti a kollégium munkatervét, kialakítja a kollégium egységes nevelési rendszerét, jóváhagyja a nevelőtanárok munkatervét. 3. Figyelemmel kíséri a kollégiumi közösségek életét, segíti öntevékenységüket, önkormányzati és érdekvédelmi feladataik megvalósítását, közreműködik az önkormányzati munka fejlesztésében. 4. Az igazgatóval történt egyeztetés után meghatározza a nevelőtanárok munkaidő és csoportbeosztását, véleményezi a kollégiumban történő főállású foglalkoztatást, a nevelők és dolgozók szabadságolási tervét. 5. A kollégiumvezető a munkaidejét úgy osztja be, hogy vezetői tevékenysége mellett minél több kapcsolatteremtési lehetősége legyen a tanulókkal. 6. A kollégiumvezető az érvényben lévő, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a közoktatási törvény rendelkezései alapján végzi munkáját. 15

16 7. A kollégiumvezető munkaideje heti 40 óra, kötelező heti óraszáma 10 óra, melyet a heti munkaidő-beosztásban rögzít Az igazgatóhelyettesek személye Az intézményvezető feladatait a gimnáziumban az igazgatóhelyettesek közreműködésével látja el. A határozatlan időre szóló vezető-helyettesi megbízást - a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával - az intézményvezető adja a határozatlan időre kinevezett közalkalmazottnak. Az általános igazgatóhelyettes a törvényben meghatározott felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező személy. Az általános igazgatóhelyettes irányítja közvetlenül a gimnáziumban a pedagógusok munkáját. Feladatainak teljes körű leírását munkaköri leírás tartalmazza. A szervezési igazgatóhelyettes koordinálja az intézmény napi feladatait, rendezvényeit, iskolán belül a tanórán kívüli eseményeket. Feladatainak teljes körű leírását munkaköri leírás tartalmazza A gazdasági vezető személye A gazdasági vezető szakirányú felsőfokú képesítéssel rendelkező személy lehet. A gazdasági vezető irányítja közvetlenül a gazdasági csoport és a technikai dolgozók munkáját. Feladatainak teljes körű leírását a munkaköri leírás tartalmazza Gazdasági csoport Vezetője a gazdasági vezető Feladatai a következők: az éves költségvetés tervezése; az előirányzat felhasználás, módosítás; az intézmény üzemeltetése fenntartása, működtetése, beruházás; vagyonhasználat, vagyonhasznosítás; munkaerő-gazdálkodás; pénzkezelés; könyvvezetés; beszámolási kötelezettség; adatszolgáltatás Ezeket a feladatokat a gimnáziumra és a kollégiumra vonatkozóan egyaránt ellátja A kollégiumra vonatkozó ügyek egy részét és egyben a menzabefizetés intézményi szintű feladatait külön ügyintéző látja el Belső ellenőr A belső ellenőrzés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 232/2008. (IV.24.) számú közgyűlési határozata szerint, valamint a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet szerint valósul meg. A belső ellenőrzést 7 intézménnyel kötött Együttműködési Megállapodás alapján 1 fő független belső ellenőr végzi, aki közalkalmazotti jogviszonyban áll. Tevékenységét igazgatói utasítás szerint, illetve az intézmény Belső Ellenőrzési Kézikönyve szerint látja el. 16

17 2.6. A nevelőtestület A nevelőtestület tagjai A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben a közoktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja minden közalkalmazott pedagógus, a gazdasági vezető, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazott A nevelőtestület feladatai és jogai A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes megvalósítása, ezáltal a tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása. Ennek a komplex feladatnak megfelelően a nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő ügyben. A nevelőtestület egyetértési joga szükséges a diákönkormányzat működésével kapcsolatban A nevelőtestület felépítése az intézményben Az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumnak egy nevelőtestülete van. Ez a nevelőtestület azonban a gimnáziumi és a kollégiumi munkarend eltérése miatt két részből áll: a gimnáziumi és a kollégiumi nevelőtestületből A munkaközösségek és vezetőik Az azonos szakmai területen tevékenykedő pedagógusok a közös minőségi és szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre. A szakmai munkaközösség tagjai közül ötévenként a munkaközösség saját tevékenységének irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választanak, akit az intézményvezető bíz meg a feladatok ellátásával. Feladatkörüket munkaköri leírás szabályozza Az intézmény szakmai munkaközösségei Magyar nyelv és irodalom és a hozzá kapcsolódó tantárgyak (tánc és dráma, média) Történelem és a hozzá kapcsolódó tantárgyak (filozófia, társadalomismeret, emberismeret és etika, ének-zene) Matematika Angol nyelv Német nyelv és francia nyelv Biológia Földünk és környezetünk rajz és művészetek Fizika Kémia Informatika - könyvtár 17

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május Fóti Népművészeti Szakközép-, 2013.május TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA...6 1.1) A célja...6 1.2.) Az alapfeladatokra vonatkozó jogszabályok:...6

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013.

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény általános jellemzői... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAK- KÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAK- KÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gönczy Pál Általános Iskola OM-azonosító: 031104 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 6 1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014 Szervezeti és működési szabályzat 1 AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School 1031 Budapest Arató Emil tér 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 5 2. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium NEVELŐTESTÜLETE a Nemzeti köznevelési törvény 25. 4.bekezdése alapján 2013. év március

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...

Részletesebben

Iktatószám: 1020/2014/153031. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Iktatószám: 1020/2014/153031. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Iktatószám: 1020/2014/153031. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata és elfogadása A Nyíregyházi Zrínyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 I. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1. AZ SZMSZ hatálya... 2 2 Az intézmény

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 033405 2009. TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Lázár Ervin Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 Módosítva: 2014.09.10. Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: PÁL LÁSZLÓNÉ Intézményvezető

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Tomori Pál Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2011. 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM - SZMSZ 2009

BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM - SZMSZ 2009 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJAI:...3 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI, TÉRBELI ÉS IDŐBELI HATÁLYA:...3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi háttere és hatálya... 5 1.2 Az intézmény

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat KOSSUTH LAJOS ALTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA FÉNYESLITKE OM azonosító: 033481 Készítette: Nagy Ferencné 1 TARTALOMJEGYZÉK I Általános rendelkezések 6 II. 7 BEVEZETŐ 1. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben