BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ varas JEGYZŐJÉTŐL,. Békéscsaba, Szent István ter 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ varas JEGYZŐJÉTŐL,. Békéscsaba, Szent István ter 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ varas JEGYZŐJÉTŐL,. Békéscsaba, Szent István ter 7. 1kt. sz.: VI. 456/2013. Előadó: Fazekas István Mell.: 3 db Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf I I 2. Telefon: (66) Telefax: (66) NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A magánerös lakossági útépítés és közműfejlesztés szervezéséről, önkonnányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendelet megalkotása ( 1. forduló) Előkészítő: Véleményező: Városüzemeltetési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság Előterj esztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 29-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 31. (1) bekezdése kimondja: "A közút használatában érdekelt tennészetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint a helyi önkonnányzat az alapvetően helyi lakossági érdeket szolgáló közút építésére (földút szilárd burkolattal való ellátására) együttműködhetnek." Jelenleg a társulási fonnában megvalósítandó út- és közműépítéseket az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 3/1997. (I. 30.) önk. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), valamint a lakossági út és közműépítések támogatásának és szervezésének rendjéről szóló 67/1997. (II. 27.) közgy. határozat (a továbbiakban: Határozat) szabályozza. A társulási együttműködések az 1997 és 2003 közötti időszakban folyamatosak voltak. A lakosság a Határozatnak megfelelő feltételekkel úgynevezett út- illetve közműtársulásokat hozott létre és pályáztak az önkormányzatnál útalap építésre vagy közművek kiépítésére. Az önkonnányzat az úttársulásokat a befizetett hozzájárulások alapján rangsorolta és az éves költségvetésben jóváhagyott útalap előirányzatból kiegészítve készítette el az útalapokat. Ezt követően a már elkészült útalapok leaszfaltozása az éves költségvetésben elfogadott "Lakossági útalapok aszfaltozása" előirányzat mértéké ig történt meg. Ezen társulások azonban a évet követően a szennyvízberuházásra való tekintettel háttérbe szorultak. A szennyvízberuházás befejeztével ismét igény mutatkozik - elsősorban a burkolt úttal és közművel nem rendelkező területeken - út- és közműépítésekre. A Városüzemeltetési Osztály felmérést készített a szennyvízberuházás során részben felújított (1. számú melléklet),

2 2 valamint a burkolattal nem rendelkező (2. számú melléklet) utakról, amelyeknél a burkolt út kialakítása elkezdődhet. Mind az út-, mind a közműépítések megvalósításához elengedhetetlen az engedélyes kiviteli tervek megléte, de sok esetben az engedélyek beszerzéséhez, a szabályozási terv szerint meghatározott műszaki megvalósításhoz szükséges utcaszélességek nem vagy korlátozottan biztosítottak. Társulási formában az alábbi létesítményeket lehet megvalósítani, amelyekhez a táblázat szerinti engedélyek beszerzése szükséges: Útépítés a szükséges csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésével Járdaépítés Szennyvízvezeték Ivóvízvezeték Építési engedély Bejelentés köteles Vízjogi létesítési engedély Vízjogi létesítési engedély Csapadékvíz-elvezetés Közvilágítás Vízjogi létesítés i engedély Építési engedély Mivel az igények kielégítésére a években pályázati pénzek nem vagy nagyon korlátozott mértékben állnak rendelkezésre, illetve az Önkormányzat kizárólag saját finanszírozásban nem képes ezen beruházások megvalósítására, ezért célszerű a lakossági társulások újraszabályozása és támogatása. Jelenleg a Városüzemeltetési Osztály 35 útépítési és 21 közműépítési (ivóvíz) társulást (építőközösségi szándéknyilatkozatot) tart nyilván. A fentiek alapján az új rendelet (3. számú melléklet) a következő figyelembevételével készült: a társulási formák leszabályozása (az Önkormányzat közreműködésével, Önkormányzat közreműködése nélkül), fóbb szempontok illetve az a pályázati rendszer kialakítása, a pályázatok elbírálásának szempontjai (lakossági önrész, részvételi arány, kiépítettség), a támogatáson felüli önkormányzati szerepvállalás (beruházás lebonyolítása, érdekeltség i hozzájárulások beszedése, forgalomba helyezési eljárás lefolytatása, valamint a garanciák érvényesítése és a megépült létesítmények üzemeltetése). Figyelemmel a jogalkotásról szóló évi C XXX. törvény 17. -ára, tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést a rendelet elfogadásának várható hatásairól: l. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások A rendelet megalkotása hozzájárul ahhoz, hogy rendezett utcaképek alakuljanak ki. A ingatlanok értéke a megvalósuló létesítmények következtében nő. A rendeletnek a támogatások függvényében van költségvetési hatása. 2. Környezeti és egészségi következmények Útépítések esetén a közlekedési viszonyok javulása mellett a porszennyezés is jelentősen csökken. Közműfejlesztéseknél (pl.: szennyvízvezeték építés) a környezetszennyező hatások csökkenek.

3 3 3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendelet hatálybalépésével és alkalmazásával bizonyos adminisztratív terhek növekednek, de az önkormányzatra nézve ez nem jelent többletfeladatot. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogaikotás elmaradásának várható következményei A szennyvízberuházások befejeztével várható út- és közműépítési igények szabályozott rendben történő megvalósításához elengedhetetlen a rendeletalkotás. A jogalkotás elmaradása az infrastrukturális fejlesztések akadálya lehet. 5. A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és V árosfejlesztési Bizottság, valamint a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta, a bizottságok véleménye az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: - Városüzemeltetési Osztály, - Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport. HATÁROZATI JA VASLAT: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a magánerős lakossági útépítés és közmű-fejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet tervezetét megismerte, és elrendeli annak a Csabai Mérleg című városi lapban, valamint a városi honlapon történő közzétételét. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzöt, hogyamagánerős lakossági útépítés és közmű-fejlesztés szervezéséről önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést a Közgyűlés áprilisi ülésére készítse elő. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a magánerős lakossági útépítés és közmű-fejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének napjával hatályon kívül helyezi a 67/1997. (II. 27.) kőzgy. határozatát. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: április 26. Békéscsaba, március 22. Ellenjegyzés: /,... ~~ Penzugyl:....

4 Békéscsaba útburkolat-felújítások Megjegyzés Becsült Utcanév költség helyreállitás Szakasz (eft) mértéke 1. számú melléklet út szélesség (m) 1. Ligeti sor Korház utca Temető bejárat közötti szakasz teljes 4, Piski utca 1889 teljes 3, Szerencs utca 3688 teljes 3, Csokonai utca 2600 Marik utcától Csokonai utca 16. számig teljes 3, Gutenberg utca 6954 Gutenberg utca 12. számtól Zsíros utcáig teljes 4, Bezerédj utca 6657 Békési úttól Zrínyi utca 4. számig teljes 4, Bezerédj utca Bezerédj utca 20. számtól Balassa utcáig teljes 4, Leiningen utca 5443 Hajnal utcától Zrínyi utcáig teljes 4, Harruckern utca 1349 Hajnal utcától Rozmaring utcáig teljes 3, Széna utca 4858 Berényi úttól Széna utca 2. számig teljes 3, Bokor utca 5182 Mokry utcától Bokor utca 8. számig teljes 4, Vereckei utca 4759 teljes 3, Kézay utca szám között teljes 3, Lorántffy utca számtól Vereckei utcáig teljes 3, Déli sor 4516 Kézay sortól Déli sor 37. számig félpályás 1, Déli sor számtól Dombos utcáig teljes 3, Czuczor utca számtól Károlyi utcáig teljes 3, Lipták utca számtól Szabolcs utcáig teljes 3, Régi Szarvasi út Szigetvári utcától Baross utcáig félpályás 4, Czakó utca 2249 teljes 4, Mednyánszky utca 9527 Andrássy úttól Csaba utcáig teljes 7, Mednyánszky utca 2645 Csaba utcától Luther utcáig félpályás 2, Lázár utca 2897 "kis" 2.számtóI14.számig félpályás 2, Kis-Tabán utca 9761 Kis-Tabán utca 6-20-ig teljes 6, Kis-Tabán utca számtól Régi Szarvasi útig félpályás 2, Gálik utca 9824 teljes 4, Csányi utca es Honvéd utcától Bánát utcáig teljes 4, Bánát utca Csányi utcától Kölcsey utcáig félpályás 4, Vozárik utca 8024 félpályás 3, Szemere utca 8564 félpályás 4, Kölcsey utca 1727 Bánát utcától Révai utcáig teljes 3, Lapos utca 864 teljes 3, Feketefenyő utca számtól Lapos utcáig teljes 3, Fényesi út számig félpályás 3, Fényesi út számig teljes 4, Körte sor teljes 6, Szőlő utca számtól Urszinyi D. utcáig félpályás 3, Urszinyi D.utca 5461 Bajza utcáig félpályás 3, Régi Csorvási út számtól Új Csorvási útig félpályás 3, Régi Csorvási út számtól Sziklai útig teljes 6, Sziklai út vasúti sorompótól Sziklai út 2/a. számig teljes 6, Sziklai út számtól Franklin utcáig félpályás 3, Kolozsvári utca 9878 Rózsa utcától Batsányi utcáig félpályás 3, Madách utca számtól Orosházi útig félpályás 3, Bercsényi utca Orosházi úttól Tompa utcáig félpályás 3, Veres P. utca Tompa utcától Franklin utcáig félpályás 3, Franklin utca Szegfű utcától Pozsonyi utcáig félpályás 3, Franklin utca 7943 Bessenyei utcától Szepesi utcáig félpályás 3, Kner utca 6837 teljes 4,0 760 m2

5 50. Francisci utca 8708 teljes 4, Tildy utca 8546 Vasút sortól Pongrácz utcáig teljes 5, Báthori utca 7916 Franklin utcától Pongrácz utcáig teljes 4, Tavasz utca 6477 Ibolya utcától Viola utcáig teljes 4, Tavasz utca Illyés utcától Tavasz utca 34. számig teljes 4, Gorkij utca számtól Tavasz utcáig teljes 4, Fábry utca Tompa utcai temetőtől Orosházi útig teljes 4, Tavasz utca Veres utcától Kolozsvári útig teljes 4, Báthori utca Rózsa utcától Tavasz utcáig teljes 4, Tompa utca 8906 Győri utcától Egység utcáig teljes 4, Szegfű utca számtól Tompa utcáig teljes 5, Wagner utca Vaskapu utcától Orosházi útig teljes 5, Hajnóczy utca 3212 "Bora" félpályás 3, Táncsics utca Orosházi úttól Tompa utcáig teljes 4, Reviczky utca teljes 4, Kertész utca 6576 Táncsics utcától Bessenyei utcáig teljes 4, Bessenyei utca Szatmári utcától Kertész utcáig teljes 4, Bessenyei utca Tompa utcától Orosházi útig teljes 3, Ybl Miklós utca eadandó telkek száma teljes 4, Dessewffy u Berényi út és Shweidel J. u. között teljes 4, Mezömegyer 70. Duna utca 3940 Új utca és Sáros utca között teljes Keleti utca 2159 Bibó utca és Nógrád utca között "kb. 60fm" teljes Bibó utca Keleti utcától temető irányába teljes Nyárfa utca 4435 Esze T. utca és Karácson J. utca között teljes Harang utca Erdő sor és Fő utca között teljes Fő utca 7089 Nap utca és Harang utca között teljes Fő utca 5991 Szécsi utca Kossuth utca között teljes Vas utca 7179 teljes

6 Utcanév I. IV. kerület 1. Knézich utca 2. Mandula utca 3. Nagydiófás utca 4. Kapor utca I. 5. Kapor utca II. 6. Szója I. 7. Szója II. 8. Kereszt utca 9. Borsó utca 10. Lencse utca 11. Földműves utca 12. Afonya utca 13. Réti utca 14. Zug utca 15. Gyümölcsös utca 16. Nádas sor 17. Pulszky utca 18. Vörösmarty utca 19. Harruckern utca 20. Hegedűs utca 21. Orgona utca 22. Csendes utca 23. Németh Lajos utca 24. Körösi utca 25. Dugonics utca 26. Czuczor utca 27. Vasvári utca 28. Károlyi utca Erzsébethely 29. Rakéta utca 30. Vasút sor 310 Tild y_ utca 32. Darányi sor 33. Szatmári utca 34. Mikes utca 35. Szekér sor 36. Cserepes utca 37. Kereki út 38. Kereki út 39. Vásárhelyi utca 40. Uttörö utca 41. Liliom utca 42. Gajdács utca 43. Lajta utca 44. Korona utca 45. Uránusz utca Keleti kertek 46. Répa köz 47. Almás sor 48. Jácint sor 49. Szilva köz 50. Barackos köz Békéscsaba csatornázás utáni helyreállított földutak Becsült költség (eft) Szakasz Megjegyzés Leadandó telkek száma 2. számú melléklet , Leadand telkek száma: , Leadand telkek száma: , Leadand telkek száma: , , Leadand telkek száma: , , , Leadand telkek száma: , Leadand telkek száma: , terv van 532 4, , Zug utcáig Leadand telkek száma: , Leadand telkek száma: , Leadand telkek száma: , , Munkás utca és Dessewffy utca között 680 4, Dessewffy utca és Lenkey utca között 580 4, , , , , Déli sor és Szarvasi út között , Mokry utca és Szekerka utca között 632 4, , Lenkey utca és Dugonics utca között 456 4, Lipták utca és Czuczor utca között 560 4, Lipták utca és Czuczor utca között 616 4, , , Pongrácz utca és Stromfeld utca között 800 4, OOO 4, Bessenyei utca és Kassai utca között 424 4, , idegen terület , Vásárhelyi utca és Povázsai utca , Nagysándor utca Honvéd utca között 540 4, Fiumei utca és Gyár utca között , Temesvári utca és Cserepes utca között 780 4, Veres P. utca és Bátori utca között , , Tavasz utca és Uttörö utca között 608 4, Kereki utca és Rokka utca között , Leadand telkek száma: , Leadand telkek száma: , , , , , ,0 m2 m

7 51. Cseresznye köz ,0 52. Paprika köz ,0 53. Kadarka köz ,0 54. Csabagyöngye sor ,0 55. Hínár utca ,0 56. Buzogány utca ,0 57. Rózsakert utca ,0 58. Bogár utca ,0 59. Szöcske utca ,0 60. Tücsök utca ,0 Béke kertek 61. Bodza utca 8288 Leadand telkek száma: ,0 62. Festö utca Leadand telkek száma: ,0 63. Szépkert utca Leadand telkek száma: ,0 64. Omaszta utca 6500 Lakossági hozzájárulás 1500 eft ,0 65. Fészek utca Leadand telkek száma: ,0 Trófea ,0 Borjúréti kertek 66. Toboz utca Leadand telkek száma: ,0 67. Bagoly utca Leadand telkek száma: ,0 68. Borjú utca Leadand telkek száma: ,0 69. Borjúrét utca I ,0 70. Borjúrét utca II ,0 71. Borjúrét utca III ,0 72. Csanálos utca ,0 73. Csigás utca 7719 Leadand telkek száma: ,0 74. Gereblyés utca Leadand telkek száma: ,0 Kastély-szólók 75. Ostoros utca Bojtár utcától csatornáig ,0 76. Csikós utca 9727 Leadand telkek száma: ,0 77. Bojtár utca Leadand telkek száma: ,0 78. Gulyás utca Leadand telkek száma: ,0 79. Szemian S. utca ,0 Fényes 80. Veszei utca Határ utca és körforgalom között Leadand telkek szám ,0 Mezómegyer 81. Szendrey utca ,0 Gerla 82. Csalogány utca ,0 83. Vadász utca ,0 84. Móra Ferenc utca ,0 85. Magvetö utca Gyöngy utca és Napsugár utca között ,0 86. Magvetö utca Marx tér és gát sorig 932 4,0 87. Kertes utca ,0 88. Fűzfa utca ,0 89. Kertes utca Gát sorig ,0 90. Gát sor ,0 91. Sport utca 8835 Madarász utca és Babits utca között 792 4,0 92. Madarász utca Jázmin utca és Gyöngy utca között ,0 93. Babits Mihály utca ,0 94. Gyöngy utca Csabai út és Babits utca között ,0 95. Hámán Kató utca ,

8 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének.../2013. (... ) önkormányzati rendelete a magánerős lakossági útépítés és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról (tervezet) 3. számú melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felliatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: E rendelet hatálya kiterjed: 1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések l. a) a helyi építési szabályzatban, a szabályozási tervben újonnan beépítésre szánt területen önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítésre és közműfejlesztésre, b) beépített területen helyi közút építésére, közműfejlesztésre, c) az önkormányzat és a helyi közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok között a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 31. -a alapján létrejött együttműködés keretében megvalósuló helyi közút építésére (földút szilárd burkolattal történő ellátására). E rendelet alkalmazásában: 2. l. becsült bekerülési költség: az út építésével és a közműfejlesztéssel kapcsolatban számított költségek (a kivitelezés becsült összköltsége, a műszaki ellenőr díjazása, továbbá a hatósági eljárási díjak összessége); 2. érintett ingatlan: a) a közműfejlesztés szempontjából az az ingatlan, amelyhez közvetlen leágazás létesíthető a megépült gerincvezetékről, b) útépítés szempontjából az az ingatlan, amely határos a megépülő úttal; 3. ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező beépített vagy beépíthető földrészletek, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 12. -a szerinti egyéb önálló ingatlanok; 4. közműfejlesztés: vezetékes ivóvíz, szennyvízcsatorna, közvilágítás, valamint csapadékvízelvezető rendszer kiépítése az önkormányzati tulajdonban lévő és közterületként nyilvántartott területen, továbbá szolgalmi joggal biztosított nyomvonalon; 5. társulási szerződés: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény építőközösség szabályai szerint az építőközösség tagjai által létrejövő megállapodás; 6. útépítés: az ingatlanok megközelítését szolgáló útburkolat és járda építése közútként nyilvántartott területen - amely nem terjed ki az ingatlanok közúti csatlakozásának létesítésére - az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló Korm. rendelet és a közutak igazgatásáról szóló KHVM rendelet előírásainak figyelembe vételével;

9 2. Társulási típusokra vonatkozó szabályok 3. Önálló társulás esetében a) a beruházás költségeit teljes egészében az érintett ingatlanok tulajdonosai biztosítják, b) a társulást az önkormányzat részvétele nélkül alakitják meg és a beruházást a társulás önállóan valósítja meg, c) a társulás és a kivitelező a kivitelezésre vonatkozó szerződésben köteles rögzíteni, hogy a létesítmény a használatba vételi engedély jogerőre emelkedését követően az önkormányzat tulajdonába kerül, és az önkormányzat jogosult a kivitelezővel szembeni garanciális jogok érvényesítésére, d) a társulásnak a létesítmény megvalósításához felelős műszaki vezetőt kell megbíznia, e) az ingatlantulajdonosok közös képviselője és a beruházás műszaki vezetője köteles Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Városüzemeltetési Osztályával együttműködni, a beruházással kapcsolatosan folyamatosan tájékoztatást nyújtani, t) a műszaki ellenőri feladatokat kizárólag az önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr láthatja el, a műszaki ellenőr diját az önkormányzat fizeti, g) amennyiben az út, közmű nem az építési engedélyben foglaltak szerint épül meg, úgy a megvalósult létesítmény az önkormányzat részéről nem kerül átvételre, h a használatba vételi engedély jogerőre emelkedését követően átveszi az önkormányzat a létesítmény tulajdonjogát. 4. Önkormányzat mint beruházó közreműködésével létrejövő társulás esetében a) a beruházás költségeit aa) teljes egészében az érintett ingatlanok tulajdonosai biztosítják, amely összeg átadásra kerül az önkormányzat részére vagy ab) lakossági hozzájárulás és önkormányzati támogatás együttesen biztosítja; b) társadalmi munka végzésére nincs lehetőség; c) a beruházást az önkormányzat bonyolítja le; d) az ingatlantulajdonosok közös képviselője köteles da) folyamatosan kapcsolatot tartani az önkormányzattal, db) az érintett lakosságot tájékoztatni, de) a társulási szerződésben vállalt pénzeszközöket a lakosságtól beszedni, dd) a beszedett lakossági pénzeszközöket az önkormányzat számlájára befizetni, de) a társulásban résztvevő és a részt nem vevő ingatlan tulajdonosokról névjegyzéket készíteni, a névjegyzékben a befizetett hozzájárulást feltüntetni; e) az önkormányzat köteles ea) a beruházást előkészíteni, pályáztatni és teljes köfűen lebonyolítani, eb) a műszaki euenőri feladatok elvégzéséről gondoskodni, ee) a befejezett beruházással kapcsolatban pénzügyi beszámolót készíteni. 3. A támogatások igénylésének, elbírálásának rendje 5.

10 (1) A lakossági út- és közműfejlesztés támogatásának igényléséhez tárgyév október 31-ig pályázatot kell benyújtani az önkormányzathoz a jelen rendelet l. mellékletében meghatározott pályázati űr1apon. (2) A pályázat benyújtásának alapfeltételei: a) a társulás tagjai által vállalt anyagi hozzájárulás legalább a becsült bekerülési költség 25 %-a; b) a társulásban az érdekelt ingatlanok kéthannadainak tulajdonosa részt vesz; c) az építési terület - közműfejlesztés esete kivételével - megfelel a helyi település rendezési terv szerinti szabályozási szélességnek. (3) A pályázati Űflaphoz mellékelni kell: a) szándéknyilatkozatot (a formanyomtatványt jelen rendelet 2. melléklet e tartalmazza); b) az érintett ingatlanok jegyzékét (a formanyomtatványt jelen rendelet 3. mellékiete tartalmazza) ; c) a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény építőközösségekre vonatkozó szabályai szerinti út- vagy közműépítő társulás alapítására vonatkozó társulási szerződést; d) a beruházásra vonatkozó engedélyes és kiviteli terveket, valamint az árazott költségvetést (tervezői költségbecslés). (4) A beérkezett pályázatokat az önkormányzat formailag és tartalmilag megvizsgálja. (5) A beérkezett pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének városfejlesztési ügyekért felelős bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a 4. mellékletben felsorolt szempontok szerint rangsorolja és javaslatot tesz a Közgyűlésnek a megvalósítandó létesítményekre és azok forrására. (6) A Közgyűlés az igény benyújtását követő év január 31-éig dönt a megvalósítandó létesítmények támo gatásáró l. (7) Az önkormányzat részvételével megvalósuló útépítések és közműfejlesztések eset én a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás csak azt követően indítható meg, ha az együttműködésben részt vevő, érintett ingatlanok tulajdonosai az általuk vállalt hozzájárulást az önkormányzat számlájára a (6) bekezdésben meghatározott támogatói döntés kézhezvételét követő 30 napon belül befizették. A befizet és határidejéről az érintett ingatlantulajdonosok a társulás közös képviselője útján értesülnek. A határnap elmulasztása eset én a társulás tagjai elesnek a megítélt támogatástól. 4. Támogatható beruházások, az önkormányzati támogatás alapja, mértéke 6. (1) Megvalósult beruházásra támogatás nem adható. (2) Csak azon létesítmény megvalósítása támogatható, ahol az érintett ingatlantulajdonosok legalább kéthannada egyetért a megvalósítással és ahhoz önként hajlandóak (a meghatározott mértékben) anyagilag is hozzájárulni. 7. (1) Önkormányzati támogatás az alábbi műszaki tartalmakra adható: a) út- és járdaépítésnél a pályaszerkezet és a tervezett burkolat, valamint az utcai csapadékvíz-elvezetést szolgáló - műszaki szükségességtől fiiggően - zárt csapadékcsatorna vagy nyílt árok megépítése; b) ivóvízhálózat esetén az utcai gerinc-, bekötővezeték megépítése; c) szennyvízcsatorna eset én az utcai szennyvíz-gerincvezeték és abekötővezeték

11 megépítése; d) közvilágítás megvalósítása. (2) Az (l) bekezdés a) pontja esetében út-és járdaépítésre csak akkor adható támogatás, ha a csapadékvíz-elvezetés is megoldásra kerűl a beruházás folyamán. 8. (l) A támogatás maximális mértéke létesítményenként: a) útépítésnél: 75 % ; b) ivóvízvezeték-építésnél: 75 %; c) szennyvízcsatorna-építésnél: 75 %; d) közvilágítás, csapadékvíz-elvezető rendszer és járdaépítés eset én egyedi elbírálás alapján. (2) AmennYIben az utca beépítése egyoldalas, úgy az önkormányzat által adott támogatás mértéke 85 %. S. A megvalósuló létesítmények tulajdonjoga 9. Az e rendelet szabályai és az építési engedélyben foglaltak szerint megvalósuló helyi közutak, közművek az önkormányzat tulajdonába kerülnek. 6. Az útépítési és közműfejlesztési érdekeltségi hozzájárulás előírására és megfizetésére vonatkozó rendelkezések 10. (l) Az útépítési társulásban részt nem vevő, de a megépült létesítmény használatában érdekelt tulajdonos (a továbbiakban: kötelezett) útépítési érdekeltségi hozzájárulást köteles fizetni. (2) Az érdekeltségi hozzájárulást annak az út használatában érdekelt magánszemélynek, jogi személynek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak kell megfizetnie, aki a kötelezettséget előíró határozat meghozatalának időpontjában az érintett ingatlan tulajdonosa. (3) Közműfejlesztések esetében (vízvezeték, szennyvízvezeték) az érdekeltségi hozzájárulást az önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízcsatornákra és vízvezetékekre való csatlakozás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet vonatkozó előírásai szerint kell megfizetni. 11. Az érdekeltségi hozzájárulás mértéke az útépítési együttműködésben résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulással azonos összeg. 12. E rendelet alapján nem kell érdekeltségi hozzájárulást fizetni: a) meglévő létesítmények felújítása esetén; b) ha a létesítményt az ingatlanok tulajdono sai által önként vállalt hozzájárulásból létesítették.

12 13. (1) Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről a megvalósult út műszaki átadása napjától számított 6 hónapon belül a polgármester határozatban dönt. (2) A kötelezettnek az érdekeltségi hozzájárulás összegét egy összegben, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell megfizetni. 14. (1) A hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható, de a polgármester a kötelezett kérelmére maximum 24 hónapos időtartamra kamatmentes részletfizetést engedélyez. Ha az érintett ingatlan tulajdonosa az ingatlant a hozzájárulás teljes megfizetése előtt kívánja elidegeníteni, úgy a még fennálló hátralék az elidegenítéssel egyidejűleg egy összegben válik esedékessé. (2) A kérelmet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani az önkormányzathoz. 15. (1) Késedelmes teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti késedelmi kamattal növelt hozzájárulást kell megfizetni. (2) A jelen rendeletben a hozzájárulás előírásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései az irányadó ak. 16. A beszedett útépítési érdekeltségi hozzájárulás az önkormányzatot illeti meg. 7. Záró rendelkezések 17. (1) Ez a rendelet május 15. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 3/1997. (L 30.) önkormányzati rendeletet, valamint az azt módosító 7/1999. (III. 25.) önkormányzati rendelet. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

13 l. melléklet PÁLVÁZATIŰRLAP A magánerős lakossági útépítés és közműfejlesztés önkormányzati támogatásának igényléséhez Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Mellékletek: - Társulási szerződés - Szándéknyilatkozat - Érintett ingatlanok jegyzéke - Engedélyes kiviteli terv... db,... db,... db,... db. Fejlesztéssel érintett utca/terület megnevezése:.... Tervezett beruházás megnevezése/rövid műszaki tartalma: Érintett tulajdonosok részvételi aránya:... % A megvalósítandó beruházás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlant érinti nem érint. Érintett ingatlanok száma:.... A beruházás költségeit a) teljes egészében az érintett ingatlan tulajdonosai biztosítják b) a lakossági hozzájárulás és az önkormányzati támogatás biztosítja. A közös képviselőik: Neve: Címe: Telefonszáma:.... Neve: Címe: Telefonszáma:.... Fent nevezettek Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a magánerős lakossági útépítés és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról szóló.../2013. (...) önkormányzati rendeletét megismerték, arról megfelelő tájékoztatást kaptak a Városüzemeltetési Osztálytól. A pályázat elbírálásával kapcsolatos adatok: Az alábbi tételeket a társulás/lakó közösség képviselője a Városüzemeltetési Osztállyal közösen határozza meg: - kivitelezés becsült összköltsége:...,- Ft. - műszaki ellenőr dija:...,- Ft - hatósági eljárási díjak:...,- Ft - beruházás becsült összköltsége:...,- Ft.

14 'll l lak,. h '., l' ( 0/)... F - va a t ossagt ozzajartl as osszege...,- t - IGÉNYELT ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS (... %) összege:...,- Ft A nem támogatott pályázat döntésre történő ismételt előterjesztését a következő évben kérjük / nem kérjük (aláhúzandó). A megítélt támogatás alapján a társulás / lakóközösség megbízza az Önkonnányzatot a beruházás műszaki és pénzügyi lebonyolításával: Békéscsaba, közös képviselőik

15 2. melléklet SZÁNDÉKNYILATKOZAT Alulírottak nyilatkozunk, hogy Békéscsaba... utcai... /útépítő/közműépítő/ közösséget kívánunk létrehozni. Egyben nyilatkozunk arról, hogy az építést Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának közreműködésével kívánjuk megvalósítani. Alulírottak, mint valamennyien a... utcában / területen épülő.... útépítéssellközműfejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdono sai felhatalmazzuk (név) (cím) alatti és... (név)... (cím) alatti lakost, hogy a társulás szervezésével és az magánerős önszerveződésünk tagjait teljes körűen képviselje. beruházás lebonyolításával kapcsolatos ügyekben Alulírottak, mint érintett ingatlantulajdonosok kijelentjük, hogy a... utcában / területen épülő útlközmű építésére létrehozott társulásban / építőközösségben támo gat juk a beruházást. / lakóközösségben részt kívánunk venni és a lent megjelölt összegekkel Tisztában vagyunk azzal, hogy az önkormányzati támogatás odaítélése pályázati rendszerben történik. Tudomásul vesszük, hogy a beruházás műszaki átadását követően a megépült létesítmény térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába kerül. Alulírottak nyilatkozunk, hogy építőközösség létrehozásáról szóló TÁRSULÁSI SZERZŐDÉS tartalmát megismertük, az abban foglaltakat tudomásul vesszük és elfogadjuk. Békéscsaba, Sorszám Név Cím Hozzájárulás Aláírás

16 3. melléklet ÉRINTETT INGATLANOK JEGYZÉKE A utcában (területen) tervezett lakossági magánerős út megvalósításával érintett, a... közmű használatában érdekelt ingatlanok tulajdonosai / használói a következők: Sorszám Tulajdonos neve Cím Helyrajzi szám Bírálati szempontrendszer 4. melléklet Szempontrendszer pontszám súlyszám Lakossági önrész (%) ,85 Részvételi arány (%) ,075 Kiépítettség (%) ,075 l Lakossági önrész: A vállalt lakossági hozzájárulás és a beruházás becsült összköltségének hányadosa. Adható pontszámok: Részvételi arány: 25%-os lakossági önrész: O pont 100%-os lakossági önrész: 100 pont Társulásban résztvevő érintett ingatlantulajdonosok és az érintett ingatlanok hányadosa. Adható pontszámok: Kiépítettség: 67% részvételi arány: O pont 100% részvételi arány: 100 pont Beépített telkek számának és az érintett ingatlanok számának hányadosa. Adható pontszámok: 0,05%: O pont 100%: 100 pont

1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések 1.

1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete a magánerős lakossági útépítés és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (VIII. 30.) rendelettel módosított az útépítési és közművesítési hozzájárulásról, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés az Alsónémedi Felsőerdősor utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló../2011. ( ) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselő-testület! Már a 2010. év első

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz. : 342/2014 Előadó: Fazekas István Mell. : 7 db melléklet 1 db dokumentáció Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2005. (XII.01.) rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út és járdaépítésekről 1 Lajosmizse Város

Részletesebben

Tárgy: Az állati hulladék ártalmatlanítási díj ához történő hozzájárulás

Tárgy: Az állati hulladék ártalmatlanítási díj ához történő hozzájárulás Ikt. sz.: II. 4105/2013. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Üg)dntéző: Dr. Urbán-Zsilák Klára, Dr. Deák Zoltán, Csukás Zsolt Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Ócsa Város Önkormányzatának 29/2005.(XII.23.) ÖK. számú rendelete az önkormányzat és a helyi közút építésében érdekeltek együttműködéséről, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 1 Ócsa Város

Részletesebben

32/2003. (VIII. 7.) Makó ör. 1. a helyi érdeket szolgáló közút és járda építésének és felújításának szervezéséről és önkormányzati támogatásáról

32/2003. (VIII. 7.) Makó ör. 1. a helyi érdeket szolgáló közút és járda építésének és felújításának szervezéséről és önkormányzati támogatásáról 32/2003. (VIII. 7.) Makó ör. 1 a helyi érdeket szolgáló közút és járda építésének és felújításának szervezéséről és önkormányzati támogatásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának 12/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati közút- és közműépítések fejlesztési hozzájárulásáról

Délegyháza Község Önkormányzatának 12/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati közút- és közműépítések fejlesztési hozzájárulásáról Hatályos 2013. szeptember 1-jétől Délegyháza Község Önkormányzatának 12/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati közút- és közműépítések fejlesztési hozzájárulásáról Délegyháza Község Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 4. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.. /2013. ( ) önkormányzati rendelete a lakossági

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2010. (I.28.) sz. rendelete. az útépítési és közművesítési hozzájárulásról.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2010. (I.28.) sz. rendelete. az útépítési és közművesítési hozzájárulásról. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (I.28.) sz. rendelete az útépítési és közművesítési hozzájárulásról Módosította: 21/2010. (X.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSC'YSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSC'YSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSC'YSABA MEGYE JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent stván tér 7. kt. sz. : V. 250-13/2014. Előadó: Tarné Stuber l~'va / Bencsik Márta Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Xl 4444-1912015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szell' István lér 7. Ikl. s:.: IV. 923-5.12009. Elóllt/ó: Leszkóné Pataki Ágnes Mell.:] db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf J12. Telefoll: (66) 523-SOl

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2014. (X.02.) önkormányzati rendelete a helyi közút Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2014.(X.02.)

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2004.(I.30.) önkormányzati rendelete az útépítési és közművesítési hozzájárulásról, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról Módosította:

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉTŐL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én

Részletesebben

6/2005. (IV.09.) Orosházi Önkormányzati rendelet. egységes szerkezetben a módosítására kiadott. 11/2006. (VI.06.) Orosházi Önkormányzati rendelettel

6/2005. (IV.09.) Orosházi Önkormányzati rendelet. egységes szerkezetben a módosítására kiadott. 11/2006. (VI.06.) Orosházi Önkormányzati rendelettel 6/2005. (IV.09.) Orosházi Önkormányzati rendelet egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2006. (VI.06.) Orosházi Önkormányzati rendelettel a magánerős útépítés támogatási rendszeréről, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Xl 599812013. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. november 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. november 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. november 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 18 igen, egyhangú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának többször módosított 6/1992. (II.27.) Ör. rendelete Tolna Város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről

Tolna Város Önkormányzatának többször módosított 6/1992. (II.27.) Ör. rendelete Tolna Város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről Tolna Város Önkormányzatának többször módosított 6/1992. (II.27.) Ör. rendelete Tolna Város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről A rendelet célja 1. A lakossági igények gyorsabb kielégítésének

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. november 20. Kifüggesztve: 2015. november 20-2015. december 5. Dr. Kelemen Henrietta jegyző

Kihirdetve: 2015. november 20. Kifüggesztve: 2015. november 20-2015. december 5. Dr. Kelemen Henrietta jegyző 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2015. (X.20.) önkormányzati rendelete a lakossági kezdeményezésre megvalósuló közműépítési támogatások rendszeréről Kihirdetve: 2015. november

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 232 - '.U2010. Előadó: Vass Csaba Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 435/2015. Előadó:Tarné Stuber Éva / Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKf.."SCSABA MEGfEJ JOGÚ varas POLCÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. Ikl. sz.:1v.855-612009. Elűadó:Czigléczkiné Liszkai Edil Mell.:2 db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf 112. relefoll: (66) 523-801

Részletesebben

JEGYZŐJÉTŐL. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804. Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba, 2004. november 10. Dr. Simon Mihály címzetes főjegyző

JEGYZŐJÉTŐL. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804. Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba, 2004. november 10. Dr. Simon Mihály címzetes főjegyző BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail:simon.mihaly@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI. 3526 / 2004.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. sz.: XIII 22812016. TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. sz.: XIII 22812016. TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. sz.: XIII 806. TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Baloghné Bagó Gabriella, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: 7 db Hiv. sz.: Postacím: 560 Pf. Telefon: (66) 5-807

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI 630/2012. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: szerződésmódosítás Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2005. (III.10.) számú rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére 1 E LŐ T E R J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) ör. módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRME5TERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:xiv228-3612007 Előadó: Kis Béla Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804 E-maii:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 887/20J3. Előadó: Fábián Imréné Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Mátraterenye Községi Önkormányzat Polgármestere

Mátraterenye Községi Önkormányzat Polgármestere Mátraterenye Községi Önkormányzat Polgármestere Szám: /2015/I. Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

...á._..._...4.~:...~.~... Faragóné Széles Andrea. , '\/f,\ NyíREGYHÁZA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

...á._..._...4.~:...~.~... Faragóné Széles Andrea. , '\/f,\ NyíREGYHÁZA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +3642524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

2. (1) Az Ör. 2. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a következő f) ponttal egészül ki:

2. (1) Az Ör. 2. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a következő f) ponttal egészül ki: Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(III..) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 3/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Spaits Miklós, Tölli László képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Spaits Miklós, Tölli László képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 17 én, 8.15 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2011. (VI.24.) Ör.sz. rendelete. a szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulásról

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2011. (VI.24.) Ör.sz. rendelete. a szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulásról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (VI.24.) Ör.sz. rendelete a szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulásról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 300. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló

Részletesebben

Ózd, 2015. szeptember 3. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2015. szeptember 3. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /..(..) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 17/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Ózd,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/278 /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Közbiztonsági

Részletesebben

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS ....napirendi pont POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a hatályban lévő közérdekű kötelezettségvállalásokról, illetve új közérdekű kötelezettségvállalások szervezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Lengyeltóti Városi Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság ingatlan adásvételi ügye Iktatószám:

Részletesebben

I. Fejezet Járdaépítés 1.. 2.. 3..

I. Fejezet Járdaépítés 1.. 2.. 3.. 1 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/1998.(V.29.)KT. r e n d e l e t e A járdaépítés, az útépítés, valamint a szennyvízcsatorna-hálózatépítés feltételeiről /Egységes szerkezetben/ Módosítva:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikt. sz. : VJJJ. 30-/-2312013. Előadó: Tarné Siuber Éva Mell. : l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYILVANOS

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. november 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. november 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 285/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. november 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető.

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Társadalmi egyeztetés A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére E l ő t e r j e s z t é s Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Vigántpetend község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: VIIL 208512010. Előadó: Tarné Stuber Éva 1 Soczóné Dömény Edit Mell.: tételes lista Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú szén támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 25/2012 (VI.27.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 25/2012 (VI.27.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 25/2012 (VI.27.) önkormányzati rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részt vállalással megvalósuló út-, járda- és közműépítések szervezéséről és finanszírozási

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-7/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 35I-2I120Il. Előadó: Kissné Horváth Krisztina Mell.: Hiv.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére Város Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 ELŐTERJESZTÉS Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Okmányiroda

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. január 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. január 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés száma: 209/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12 - i nyilvános testületi ülésére a 3.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS ALPOLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: T. ~tr'j I,toÁ~ Előadó: Opauszki Zoltán Mell.: 1 db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

8. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére

8. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: A településképi véleményezési, bejelentési és a településképi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben