BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ varas JEGYZŐJÉTŐL,. Békéscsaba, Szent István ter 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ varas JEGYZŐJÉTŐL,. Békéscsaba, Szent István ter 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ varas JEGYZŐJÉTŐL,. Békéscsaba, Szent István ter 7. 1kt. sz.: VI. 456/2013. Előadó: Fazekas István Mell.: 3 db Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf I I 2. Telefon: (66) Telefax: (66) NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A magánerös lakossági útépítés és közműfejlesztés szervezéséről, önkonnányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendelet megalkotása ( 1. forduló) Előkészítő: Véleményező: Városüzemeltetési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság Előterj esztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 29-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 31. (1) bekezdése kimondja: "A közút használatában érdekelt tennészetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint a helyi önkonnányzat az alapvetően helyi lakossági érdeket szolgáló közút építésére (földút szilárd burkolattal való ellátására) együttműködhetnek." Jelenleg a társulási fonnában megvalósítandó út- és közműépítéseket az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 3/1997. (I. 30.) önk. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), valamint a lakossági út és közműépítések támogatásának és szervezésének rendjéről szóló 67/1997. (II. 27.) közgy. határozat (a továbbiakban: Határozat) szabályozza. A társulási együttműködések az 1997 és 2003 közötti időszakban folyamatosak voltak. A lakosság a Határozatnak megfelelő feltételekkel úgynevezett út- illetve közműtársulásokat hozott létre és pályáztak az önkormányzatnál útalap építésre vagy közművek kiépítésére. Az önkonnányzat az úttársulásokat a befizetett hozzájárulások alapján rangsorolta és az éves költségvetésben jóváhagyott útalap előirányzatból kiegészítve készítette el az útalapokat. Ezt követően a már elkészült útalapok leaszfaltozása az éves költségvetésben elfogadott "Lakossági útalapok aszfaltozása" előirányzat mértéké ig történt meg. Ezen társulások azonban a évet követően a szennyvízberuházásra való tekintettel háttérbe szorultak. A szennyvízberuházás befejeztével ismét igény mutatkozik - elsősorban a burkolt úttal és közművel nem rendelkező területeken - út- és közműépítésekre. A Városüzemeltetési Osztály felmérést készített a szennyvízberuházás során részben felújított (1. számú melléklet),

2 2 valamint a burkolattal nem rendelkező (2. számú melléklet) utakról, amelyeknél a burkolt út kialakítása elkezdődhet. Mind az út-, mind a közműépítések megvalósításához elengedhetetlen az engedélyes kiviteli tervek megléte, de sok esetben az engedélyek beszerzéséhez, a szabályozási terv szerint meghatározott műszaki megvalósításhoz szükséges utcaszélességek nem vagy korlátozottan biztosítottak. Társulási formában az alábbi létesítményeket lehet megvalósítani, amelyekhez a táblázat szerinti engedélyek beszerzése szükséges: Útépítés a szükséges csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésével Járdaépítés Szennyvízvezeték Ivóvízvezeték Építési engedély Bejelentés köteles Vízjogi létesítési engedély Vízjogi létesítési engedély Csapadékvíz-elvezetés Közvilágítás Vízjogi létesítés i engedély Építési engedély Mivel az igények kielégítésére a években pályázati pénzek nem vagy nagyon korlátozott mértékben állnak rendelkezésre, illetve az Önkormányzat kizárólag saját finanszírozásban nem képes ezen beruházások megvalósítására, ezért célszerű a lakossági társulások újraszabályozása és támogatása. Jelenleg a Városüzemeltetési Osztály 35 útépítési és 21 közműépítési (ivóvíz) társulást (építőközösségi szándéknyilatkozatot) tart nyilván. A fentiek alapján az új rendelet (3. számú melléklet) a következő figyelembevételével készült: a társulási formák leszabályozása (az Önkormányzat közreműködésével, Önkormányzat közreműködése nélkül), fóbb szempontok illetve az a pályázati rendszer kialakítása, a pályázatok elbírálásának szempontjai (lakossági önrész, részvételi arány, kiépítettség), a támogatáson felüli önkormányzati szerepvállalás (beruházás lebonyolítása, érdekeltség i hozzájárulások beszedése, forgalomba helyezési eljárás lefolytatása, valamint a garanciák érvényesítése és a megépült létesítmények üzemeltetése). Figyelemmel a jogalkotásról szóló évi C XXX. törvény 17. -ára, tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést a rendelet elfogadásának várható hatásairól: l. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások A rendelet megalkotása hozzájárul ahhoz, hogy rendezett utcaképek alakuljanak ki. A ingatlanok értéke a megvalósuló létesítmények következtében nő. A rendeletnek a támogatások függvényében van költségvetési hatása. 2. Környezeti és egészségi következmények Útépítések esetén a közlekedési viszonyok javulása mellett a porszennyezés is jelentősen csökken. Közműfejlesztéseknél (pl.: szennyvízvezeték építés) a környezetszennyező hatások csökkenek.

3 3 3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendelet hatálybalépésével és alkalmazásával bizonyos adminisztratív terhek növekednek, de az önkormányzatra nézve ez nem jelent többletfeladatot. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogaikotás elmaradásának várható következményei A szennyvízberuházások befejeztével várható út- és közműépítési igények szabályozott rendben történő megvalósításához elengedhetetlen a rendeletalkotás. A jogalkotás elmaradása az infrastrukturális fejlesztések akadálya lehet. 5. A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és V árosfejlesztési Bizottság, valamint a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta, a bizottságok véleménye az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: - Városüzemeltetési Osztály, - Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport. HATÁROZATI JA VASLAT: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a magánerős lakossági útépítés és közmű-fejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet tervezetét megismerte, és elrendeli annak a Csabai Mérleg című városi lapban, valamint a városi honlapon történő közzétételét. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzöt, hogyamagánerős lakossági útépítés és közmű-fejlesztés szervezéséről önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést a Közgyűlés áprilisi ülésére készítse elő. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a magánerős lakossági útépítés és közmű-fejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének napjával hatályon kívül helyezi a 67/1997. (II. 27.) kőzgy. határozatát. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: április 26. Békéscsaba, március 22. Ellenjegyzés: /,... ~~ Penzugyl:....

4 Békéscsaba útburkolat-felújítások Megjegyzés Becsült Utcanév költség helyreállitás Szakasz (eft) mértéke 1. számú melléklet út szélesség (m) 1. Ligeti sor Korház utca Temető bejárat közötti szakasz teljes 4, Piski utca 1889 teljes 3, Szerencs utca 3688 teljes 3, Csokonai utca 2600 Marik utcától Csokonai utca 16. számig teljes 3, Gutenberg utca 6954 Gutenberg utca 12. számtól Zsíros utcáig teljes 4, Bezerédj utca 6657 Békési úttól Zrínyi utca 4. számig teljes 4, Bezerédj utca Bezerédj utca 20. számtól Balassa utcáig teljes 4, Leiningen utca 5443 Hajnal utcától Zrínyi utcáig teljes 4, Harruckern utca 1349 Hajnal utcától Rozmaring utcáig teljes 3, Széna utca 4858 Berényi úttól Széna utca 2. számig teljes 3, Bokor utca 5182 Mokry utcától Bokor utca 8. számig teljes 4, Vereckei utca 4759 teljes 3, Kézay utca szám között teljes 3, Lorántffy utca számtól Vereckei utcáig teljes 3, Déli sor 4516 Kézay sortól Déli sor 37. számig félpályás 1, Déli sor számtól Dombos utcáig teljes 3, Czuczor utca számtól Károlyi utcáig teljes 3, Lipták utca számtól Szabolcs utcáig teljes 3, Régi Szarvasi út Szigetvári utcától Baross utcáig félpályás 4, Czakó utca 2249 teljes 4, Mednyánszky utca 9527 Andrássy úttól Csaba utcáig teljes 7, Mednyánszky utca 2645 Csaba utcától Luther utcáig félpályás 2, Lázár utca 2897 "kis" 2.számtóI14.számig félpályás 2, Kis-Tabán utca 9761 Kis-Tabán utca 6-20-ig teljes 6, Kis-Tabán utca számtól Régi Szarvasi útig félpályás 2, Gálik utca 9824 teljes 4, Csányi utca es Honvéd utcától Bánát utcáig teljes 4, Bánát utca Csányi utcától Kölcsey utcáig félpályás 4, Vozárik utca 8024 félpályás 3, Szemere utca 8564 félpályás 4, Kölcsey utca 1727 Bánát utcától Révai utcáig teljes 3, Lapos utca 864 teljes 3, Feketefenyő utca számtól Lapos utcáig teljes 3, Fényesi út számig félpályás 3, Fényesi út számig teljes 4, Körte sor teljes 6, Szőlő utca számtól Urszinyi D. utcáig félpályás 3, Urszinyi D.utca 5461 Bajza utcáig félpályás 3, Régi Csorvási út számtól Új Csorvási útig félpályás 3, Régi Csorvási út számtól Sziklai útig teljes 6, Sziklai út vasúti sorompótól Sziklai út 2/a. számig teljes 6, Sziklai út számtól Franklin utcáig félpályás 3, Kolozsvári utca 9878 Rózsa utcától Batsányi utcáig félpályás 3, Madách utca számtól Orosházi útig félpályás 3, Bercsényi utca Orosházi úttól Tompa utcáig félpályás 3, Veres P. utca Tompa utcától Franklin utcáig félpályás 3, Franklin utca Szegfű utcától Pozsonyi utcáig félpályás 3, Franklin utca 7943 Bessenyei utcától Szepesi utcáig félpályás 3, Kner utca 6837 teljes 4,0 760 m2

5 50. Francisci utca 8708 teljes 4, Tildy utca 8546 Vasút sortól Pongrácz utcáig teljes 5, Báthori utca 7916 Franklin utcától Pongrácz utcáig teljes 4, Tavasz utca 6477 Ibolya utcától Viola utcáig teljes 4, Tavasz utca Illyés utcától Tavasz utca 34. számig teljes 4, Gorkij utca számtól Tavasz utcáig teljes 4, Fábry utca Tompa utcai temetőtől Orosházi útig teljes 4, Tavasz utca Veres utcától Kolozsvári útig teljes 4, Báthori utca Rózsa utcától Tavasz utcáig teljes 4, Tompa utca 8906 Győri utcától Egység utcáig teljes 4, Szegfű utca számtól Tompa utcáig teljes 5, Wagner utca Vaskapu utcától Orosházi útig teljes 5, Hajnóczy utca 3212 "Bora" félpályás 3, Táncsics utca Orosházi úttól Tompa utcáig teljes 4, Reviczky utca teljes 4, Kertész utca 6576 Táncsics utcától Bessenyei utcáig teljes 4, Bessenyei utca Szatmári utcától Kertész utcáig teljes 4, Bessenyei utca Tompa utcától Orosházi útig teljes 3, Ybl Miklós utca eadandó telkek száma teljes 4, Dessewffy u Berényi út és Shweidel J. u. között teljes 4, Mezömegyer 70. Duna utca 3940 Új utca és Sáros utca között teljes Keleti utca 2159 Bibó utca és Nógrád utca között "kb. 60fm" teljes Bibó utca Keleti utcától temető irányába teljes Nyárfa utca 4435 Esze T. utca és Karácson J. utca között teljes Harang utca Erdő sor és Fő utca között teljes Fő utca 7089 Nap utca és Harang utca között teljes Fő utca 5991 Szécsi utca Kossuth utca között teljes Vas utca 7179 teljes

6 Utcanév I. IV. kerület 1. Knézich utca 2. Mandula utca 3. Nagydiófás utca 4. Kapor utca I. 5. Kapor utca II. 6. Szója I. 7. Szója II. 8. Kereszt utca 9. Borsó utca 10. Lencse utca 11. Földműves utca 12. Afonya utca 13. Réti utca 14. Zug utca 15. Gyümölcsös utca 16. Nádas sor 17. Pulszky utca 18. Vörösmarty utca 19. Harruckern utca 20. Hegedűs utca 21. Orgona utca 22. Csendes utca 23. Németh Lajos utca 24. Körösi utca 25. Dugonics utca 26. Czuczor utca 27. Vasvári utca 28. Károlyi utca Erzsébethely 29. Rakéta utca 30. Vasút sor 310 Tild y_ utca 32. Darányi sor 33. Szatmári utca 34. Mikes utca 35. Szekér sor 36. Cserepes utca 37. Kereki út 38. Kereki út 39. Vásárhelyi utca 40. Uttörö utca 41. Liliom utca 42. Gajdács utca 43. Lajta utca 44. Korona utca 45. Uránusz utca Keleti kertek 46. Répa köz 47. Almás sor 48. Jácint sor 49. Szilva köz 50. Barackos köz Békéscsaba csatornázás utáni helyreállított földutak Becsült költség (eft) Szakasz Megjegyzés Leadandó telkek száma 2. számú melléklet , Leadand telkek száma: , Leadand telkek száma: , Leadand telkek száma: , , Leadand telkek száma: , , , Leadand telkek száma: , Leadand telkek száma: , terv van 532 4, , Zug utcáig Leadand telkek száma: , Leadand telkek száma: , Leadand telkek száma: , , Munkás utca és Dessewffy utca között 680 4, Dessewffy utca és Lenkey utca között 580 4, , , , , Déli sor és Szarvasi út között , Mokry utca és Szekerka utca között 632 4, , Lenkey utca és Dugonics utca között 456 4, Lipták utca és Czuczor utca között 560 4, Lipták utca és Czuczor utca között 616 4, , , Pongrácz utca és Stromfeld utca között 800 4, OOO 4, Bessenyei utca és Kassai utca között 424 4, , idegen terület , Vásárhelyi utca és Povázsai utca , Nagysándor utca Honvéd utca között 540 4, Fiumei utca és Gyár utca között , Temesvári utca és Cserepes utca között 780 4, Veres P. utca és Bátori utca között , , Tavasz utca és Uttörö utca között 608 4, Kereki utca és Rokka utca között , Leadand telkek száma: , Leadand telkek száma: , , , , , ,0 m2 m

7 51. Cseresznye köz ,0 52. Paprika köz ,0 53. Kadarka köz ,0 54. Csabagyöngye sor ,0 55. Hínár utca ,0 56. Buzogány utca ,0 57. Rózsakert utca ,0 58. Bogár utca ,0 59. Szöcske utca ,0 60. Tücsök utca ,0 Béke kertek 61. Bodza utca 8288 Leadand telkek száma: ,0 62. Festö utca Leadand telkek száma: ,0 63. Szépkert utca Leadand telkek száma: ,0 64. Omaszta utca 6500 Lakossági hozzájárulás 1500 eft ,0 65. Fészek utca Leadand telkek száma: ,0 Trófea ,0 Borjúréti kertek 66. Toboz utca Leadand telkek száma: ,0 67. Bagoly utca Leadand telkek száma: ,0 68. Borjú utca Leadand telkek száma: ,0 69. Borjúrét utca I ,0 70. Borjúrét utca II ,0 71. Borjúrét utca III ,0 72. Csanálos utca ,0 73. Csigás utca 7719 Leadand telkek száma: ,0 74. Gereblyés utca Leadand telkek száma: ,0 Kastély-szólók 75. Ostoros utca Bojtár utcától csatornáig ,0 76. Csikós utca 9727 Leadand telkek száma: ,0 77. Bojtár utca Leadand telkek száma: ,0 78. Gulyás utca Leadand telkek száma: ,0 79. Szemian S. utca ,0 Fényes 80. Veszei utca Határ utca és körforgalom között Leadand telkek szám ,0 Mezómegyer 81. Szendrey utca ,0 Gerla 82. Csalogány utca ,0 83. Vadász utca ,0 84. Móra Ferenc utca ,0 85. Magvetö utca Gyöngy utca és Napsugár utca között ,0 86. Magvetö utca Marx tér és gát sorig 932 4,0 87. Kertes utca ,0 88. Fűzfa utca ,0 89. Kertes utca Gát sorig ,0 90. Gát sor ,0 91. Sport utca 8835 Madarász utca és Babits utca között 792 4,0 92. Madarász utca Jázmin utca és Gyöngy utca között ,0 93. Babits Mihály utca ,0 94. Gyöngy utca Csabai út és Babits utca között ,0 95. Hámán Kató utca ,

8 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének.../2013. (... ) önkormányzati rendelete a magánerős lakossági útépítés és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról (tervezet) 3. számú melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felliatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: E rendelet hatálya kiterjed: 1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések l. a) a helyi építési szabályzatban, a szabályozási tervben újonnan beépítésre szánt területen önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítésre és közműfejlesztésre, b) beépített területen helyi közút építésére, közműfejlesztésre, c) az önkormányzat és a helyi közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok között a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 31. -a alapján létrejött együttműködés keretében megvalósuló helyi közút építésére (földút szilárd burkolattal történő ellátására). E rendelet alkalmazásában: 2. l. becsült bekerülési költség: az út építésével és a közműfejlesztéssel kapcsolatban számított költségek (a kivitelezés becsült összköltsége, a műszaki ellenőr díjazása, továbbá a hatósági eljárási díjak összessége); 2. érintett ingatlan: a) a közműfejlesztés szempontjából az az ingatlan, amelyhez közvetlen leágazás létesíthető a megépült gerincvezetékről, b) útépítés szempontjából az az ingatlan, amely határos a megépülő úttal; 3. ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező beépített vagy beépíthető földrészletek, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 12. -a szerinti egyéb önálló ingatlanok; 4. közműfejlesztés: vezetékes ivóvíz, szennyvízcsatorna, közvilágítás, valamint csapadékvízelvezető rendszer kiépítése az önkormányzati tulajdonban lévő és közterületként nyilvántartott területen, továbbá szolgalmi joggal biztosított nyomvonalon; 5. társulási szerződés: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény építőközösség szabályai szerint az építőközösség tagjai által létrejövő megállapodás; 6. útépítés: az ingatlanok megközelítését szolgáló útburkolat és járda építése közútként nyilvántartott területen - amely nem terjed ki az ingatlanok közúti csatlakozásának létesítésére - az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló Korm. rendelet és a közutak igazgatásáról szóló KHVM rendelet előírásainak figyelembe vételével;

9 2. Társulási típusokra vonatkozó szabályok 3. Önálló társulás esetében a) a beruházás költségeit teljes egészében az érintett ingatlanok tulajdonosai biztosítják, b) a társulást az önkormányzat részvétele nélkül alakitják meg és a beruházást a társulás önállóan valósítja meg, c) a társulás és a kivitelező a kivitelezésre vonatkozó szerződésben köteles rögzíteni, hogy a létesítmény a használatba vételi engedély jogerőre emelkedését követően az önkormányzat tulajdonába kerül, és az önkormányzat jogosult a kivitelezővel szembeni garanciális jogok érvényesítésére, d) a társulásnak a létesítmény megvalósításához felelős műszaki vezetőt kell megbíznia, e) az ingatlantulajdonosok közös képviselője és a beruházás műszaki vezetője köteles Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Városüzemeltetési Osztályával együttműködni, a beruházással kapcsolatosan folyamatosan tájékoztatást nyújtani, t) a műszaki ellenőri feladatokat kizárólag az önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr láthatja el, a műszaki ellenőr diját az önkormányzat fizeti, g) amennyiben az út, közmű nem az építési engedélyben foglaltak szerint épül meg, úgy a megvalósult létesítmény az önkormányzat részéről nem kerül átvételre, h a használatba vételi engedély jogerőre emelkedését követően átveszi az önkormányzat a létesítmény tulajdonjogát. 4. Önkormányzat mint beruházó közreműködésével létrejövő társulás esetében a) a beruházás költségeit aa) teljes egészében az érintett ingatlanok tulajdonosai biztosítják, amely összeg átadásra kerül az önkormányzat részére vagy ab) lakossági hozzájárulás és önkormányzati támogatás együttesen biztosítja; b) társadalmi munka végzésére nincs lehetőség; c) a beruházást az önkormányzat bonyolítja le; d) az ingatlantulajdonosok közös képviselője köteles da) folyamatosan kapcsolatot tartani az önkormányzattal, db) az érintett lakosságot tájékoztatni, de) a társulási szerződésben vállalt pénzeszközöket a lakosságtól beszedni, dd) a beszedett lakossági pénzeszközöket az önkormányzat számlájára befizetni, de) a társulásban résztvevő és a részt nem vevő ingatlan tulajdonosokról névjegyzéket készíteni, a névjegyzékben a befizetett hozzájárulást feltüntetni; e) az önkormányzat köteles ea) a beruházást előkészíteni, pályáztatni és teljes köfűen lebonyolítani, eb) a műszaki euenőri feladatok elvégzéséről gondoskodni, ee) a befejezett beruházással kapcsolatban pénzügyi beszámolót készíteni. 3. A támogatások igénylésének, elbírálásának rendje 5.

10 (1) A lakossági út- és közműfejlesztés támogatásának igényléséhez tárgyév október 31-ig pályázatot kell benyújtani az önkormányzathoz a jelen rendelet l. mellékletében meghatározott pályázati űr1apon. (2) A pályázat benyújtásának alapfeltételei: a) a társulás tagjai által vállalt anyagi hozzájárulás legalább a becsült bekerülési költség 25 %-a; b) a társulásban az érdekelt ingatlanok kéthannadainak tulajdonosa részt vesz; c) az építési terület - közműfejlesztés esete kivételével - megfelel a helyi település rendezési terv szerinti szabályozási szélességnek. (3) A pályázati Űflaphoz mellékelni kell: a) szándéknyilatkozatot (a formanyomtatványt jelen rendelet 2. melléklet e tartalmazza); b) az érintett ingatlanok jegyzékét (a formanyomtatványt jelen rendelet 3. mellékiete tartalmazza) ; c) a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény építőközösségekre vonatkozó szabályai szerinti út- vagy közműépítő társulás alapítására vonatkozó társulási szerződést; d) a beruházásra vonatkozó engedélyes és kiviteli terveket, valamint az árazott költségvetést (tervezői költségbecslés). (4) A beérkezett pályázatokat az önkormányzat formailag és tartalmilag megvizsgálja. (5) A beérkezett pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének városfejlesztési ügyekért felelős bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a 4. mellékletben felsorolt szempontok szerint rangsorolja és javaslatot tesz a Közgyűlésnek a megvalósítandó létesítményekre és azok forrására. (6) A Közgyűlés az igény benyújtását követő év január 31-éig dönt a megvalósítandó létesítmények támo gatásáró l. (7) Az önkormányzat részvételével megvalósuló útépítések és közműfejlesztések eset én a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás csak azt követően indítható meg, ha az együttműködésben részt vevő, érintett ingatlanok tulajdonosai az általuk vállalt hozzájárulást az önkormányzat számlájára a (6) bekezdésben meghatározott támogatói döntés kézhezvételét követő 30 napon belül befizették. A befizet és határidejéről az érintett ingatlantulajdonosok a társulás közös képviselője útján értesülnek. A határnap elmulasztása eset én a társulás tagjai elesnek a megítélt támogatástól. 4. Támogatható beruházások, az önkormányzati támogatás alapja, mértéke 6. (1) Megvalósult beruházásra támogatás nem adható. (2) Csak azon létesítmény megvalósítása támogatható, ahol az érintett ingatlantulajdonosok legalább kéthannada egyetért a megvalósítással és ahhoz önként hajlandóak (a meghatározott mértékben) anyagilag is hozzájárulni. 7. (1) Önkormányzati támogatás az alábbi műszaki tartalmakra adható: a) út- és járdaépítésnél a pályaszerkezet és a tervezett burkolat, valamint az utcai csapadékvíz-elvezetést szolgáló - műszaki szükségességtől fiiggően - zárt csapadékcsatorna vagy nyílt árok megépítése; b) ivóvízhálózat esetén az utcai gerinc-, bekötővezeték megépítése; c) szennyvízcsatorna eset én az utcai szennyvíz-gerincvezeték és abekötővezeték

11 megépítése; d) közvilágítás megvalósítása. (2) Az (l) bekezdés a) pontja esetében út-és járdaépítésre csak akkor adható támogatás, ha a csapadékvíz-elvezetés is megoldásra kerűl a beruházás folyamán. 8. (l) A támogatás maximális mértéke létesítményenként: a) útépítésnél: 75 % ; b) ivóvízvezeték-építésnél: 75 %; c) szennyvízcsatorna-építésnél: 75 %; d) közvilágítás, csapadékvíz-elvezető rendszer és járdaépítés eset én egyedi elbírálás alapján. (2) AmennYIben az utca beépítése egyoldalas, úgy az önkormányzat által adott támogatás mértéke 85 %. S. A megvalósuló létesítmények tulajdonjoga 9. Az e rendelet szabályai és az építési engedélyben foglaltak szerint megvalósuló helyi közutak, közművek az önkormányzat tulajdonába kerülnek. 6. Az útépítési és közműfejlesztési érdekeltségi hozzájárulás előírására és megfizetésére vonatkozó rendelkezések 10. (l) Az útépítési társulásban részt nem vevő, de a megépült létesítmény használatában érdekelt tulajdonos (a továbbiakban: kötelezett) útépítési érdekeltségi hozzájárulást köteles fizetni. (2) Az érdekeltségi hozzájárulást annak az út használatában érdekelt magánszemélynek, jogi személynek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak kell megfizetnie, aki a kötelezettséget előíró határozat meghozatalának időpontjában az érintett ingatlan tulajdonosa. (3) Közműfejlesztések esetében (vízvezeték, szennyvízvezeték) az érdekeltségi hozzájárulást az önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízcsatornákra és vízvezetékekre való csatlakozás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet vonatkozó előírásai szerint kell megfizetni. 11. Az érdekeltségi hozzájárulás mértéke az útépítési együttműködésben résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulással azonos összeg. 12. E rendelet alapján nem kell érdekeltségi hozzájárulást fizetni: a) meglévő létesítmények felújítása esetén; b) ha a létesítményt az ingatlanok tulajdono sai által önként vállalt hozzájárulásból létesítették.

12 13. (1) Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről a megvalósult út műszaki átadása napjától számított 6 hónapon belül a polgármester határozatban dönt. (2) A kötelezettnek az érdekeltségi hozzájárulás összegét egy összegben, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell megfizetni. 14. (1) A hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható, de a polgármester a kötelezett kérelmére maximum 24 hónapos időtartamra kamatmentes részletfizetést engedélyez. Ha az érintett ingatlan tulajdonosa az ingatlant a hozzájárulás teljes megfizetése előtt kívánja elidegeníteni, úgy a még fennálló hátralék az elidegenítéssel egyidejűleg egy összegben válik esedékessé. (2) A kérelmet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani az önkormányzathoz. 15. (1) Késedelmes teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti késedelmi kamattal növelt hozzájárulást kell megfizetni. (2) A jelen rendeletben a hozzájárulás előírásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései az irányadó ak. 16. A beszedett útépítési érdekeltségi hozzájárulás az önkormányzatot illeti meg. 7. Záró rendelkezések 17. (1) Ez a rendelet május 15. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 3/1997. (L 30.) önkormányzati rendeletet, valamint az azt módosító 7/1999. (III. 25.) önkormányzati rendelet. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

13 l. melléklet PÁLVÁZATIŰRLAP A magánerős lakossági útépítés és közműfejlesztés önkormányzati támogatásának igényléséhez Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Mellékletek: - Társulási szerződés - Szándéknyilatkozat - Érintett ingatlanok jegyzéke - Engedélyes kiviteli terv... db,... db,... db,... db. Fejlesztéssel érintett utca/terület megnevezése:.... Tervezett beruházás megnevezése/rövid műszaki tartalma: Érintett tulajdonosok részvételi aránya:... % A megvalósítandó beruházás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlant érinti nem érint. Érintett ingatlanok száma:.... A beruházás költségeit a) teljes egészében az érintett ingatlan tulajdonosai biztosítják b) a lakossági hozzájárulás és az önkormányzati támogatás biztosítja. A közös képviselőik: Neve: Címe: Telefonszáma:.... Neve: Címe: Telefonszáma:.... Fent nevezettek Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a magánerős lakossági útépítés és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról szóló.../2013. (...) önkormányzati rendeletét megismerték, arról megfelelő tájékoztatást kaptak a Városüzemeltetési Osztálytól. A pályázat elbírálásával kapcsolatos adatok: Az alábbi tételeket a társulás/lakó közösség képviselője a Városüzemeltetési Osztállyal közösen határozza meg: - kivitelezés becsült összköltsége:...,- Ft. - műszaki ellenőr dija:...,- Ft - hatósági eljárási díjak:...,- Ft - beruházás becsült összköltsége:...,- Ft.

14 'll l lak,. h '., l' ( 0/)... F - va a t ossagt ozzajartl as osszege...,- t - IGÉNYELT ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS (... %) összege:...,- Ft A nem támogatott pályázat döntésre történő ismételt előterjesztését a következő évben kérjük / nem kérjük (aláhúzandó). A megítélt támogatás alapján a társulás / lakóközösség megbízza az Önkonnányzatot a beruházás műszaki és pénzügyi lebonyolításával: Békéscsaba, közös képviselőik

15 2. melléklet SZÁNDÉKNYILATKOZAT Alulírottak nyilatkozunk, hogy Békéscsaba... utcai... /útépítő/közműépítő/ közösséget kívánunk létrehozni. Egyben nyilatkozunk arról, hogy az építést Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának közreműködésével kívánjuk megvalósítani. Alulírottak, mint valamennyien a... utcában / területen épülő.... útépítéssellközműfejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdono sai felhatalmazzuk (név) (cím) alatti és... (név)... (cím) alatti lakost, hogy a társulás szervezésével és az magánerős önszerveződésünk tagjait teljes körűen képviselje. beruházás lebonyolításával kapcsolatos ügyekben Alulírottak, mint érintett ingatlantulajdonosok kijelentjük, hogy a... utcában / területen épülő útlközmű építésére létrehozott társulásban / építőközösségben támo gat juk a beruházást. / lakóközösségben részt kívánunk venni és a lent megjelölt összegekkel Tisztában vagyunk azzal, hogy az önkormányzati támogatás odaítélése pályázati rendszerben történik. Tudomásul vesszük, hogy a beruházás műszaki átadását követően a megépült létesítmény térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába kerül. Alulírottak nyilatkozunk, hogy építőközösség létrehozásáról szóló TÁRSULÁSI SZERZŐDÉS tartalmát megismertük, az abban foglaltakat tudomásul vesszük és elfogadjuk. Békéscsaba, Sorszám Név Cím Hozzájárulás Aláírás

16 3. melléklet ÉRINTETT INGATLANOK JEGYZÉKE A utcában (területen) tervezett lakossági magánerős út megvalósításával érintett, a... közmű használatában érdekelt ingatlanok tulajdonosai / használói a következők: Sorszám Tulajdonos neve Cím Helyrajzi szám Bírálati szempontrendszer 4. melléklet Szempontrendszer pontszám súlyszám Lakossági önrész (%) ,85 Részvételi arány (%) ,075 Kiépítettség (%) ,075 l Lakossági önrész: A vállalt lakossági hozzájárulás és a beruházás becsült összköltségének hányadosa. Adható pontszámok: Részvételi arány: 25%-os lakossági önrész: O pont 100%-os lakossági önrész: 100 pont Társulásban résztvevő érintett ingatlantulajdonosok és az érintett ingatlanok hányadosa. Adható pontszámok: Kiépítettség: 67% részvételi arány: O pont 100% részvételi arány: 100 pont Beépített telkek számának és az érintett ingatlanok számának hányadosa. Adható pontszámok: 0,05%: O pont 100%: 100 pont

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés az Alsónémedi Felsőerdősor utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló../2011. ( ) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselő-testület! Már a 2010. év első

Részletesebben

XIV. évfolyam 1. szám Fonyód, 2009. január 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ

XIV. évfolyam 1. szám Fonyód, 2009. január 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ XIV. évfolyam 1. szám Fonyód, 2009. január 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI Szám Tárgy Oldalszám 1/2009.( I. 30.) rendelet az

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Általános indokolás

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Általános indokolás KIMARADT NAPIRENDEK: 1. Napirendi pont: Önkormányzati rendeletalkotás a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapításáról (1.old) 5. Napirendi pont: A víziközmű létesítményekre

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt.sz.: 11/2015. Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend Tárgy: Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

2014. november 14. X. évfolyam 13. szám TARTALOM

2014. november 14. X. évfolyam 13. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. november 14. X. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek......8. oldal 25/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról....8.oldal

Részletesebben

A képviselő-testület 2012. január 30-i ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012. január 30-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012. január 30-i ülésén hozott döntések: 3/2012. Kth. Munkaterv módosítása és napirend elfogadása 4/2012. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. május hó 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. május hó 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. május hó 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés elrendelése A közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal a következő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 332-3/2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601

Részletesebben

Mátéfi kapitány. Békéscsabai Elõre NKSE vezetõedzõje, a mezõbándi születésû Mátéfi Eszter

Mátéfi kapitány. Békéscsabai Elõre NKSE vezetõedzõje, a mezõbándi születésû Mátéfi Eszter XIX. évfolyam 15. szám 2009. augusztus 13. INGYENES VÁROSI LAP Strandparti a fürdôben emrégiben strandpartit rendeztek az Árpád fürdôben, ahol értékes díjakért több sportágban és versenyszámban nevezhettek

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 11. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (2014. SZEPTEMBER 18.)

NYÍLT ÜLÉSE 11. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (2014. SZEPTEMBER 18.) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 11. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 18.) Rendelet: 8/2014. (IX.23.) Ör. Határozatok: 88/2014. 98/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. szeptember hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. szeptember hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. szeptember hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Takács Péter képviselő napirend előtti hozzászólása - A város

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2009. március 17. napján du. 13,30 órakor. kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme.

MEGHÍVÓ. 2009. március 17. napján du. 13,30 órakor. kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 887/20J3. Előadó: Fábián Imréné Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 7. szám 2008. április 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 43/2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 132/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az Önkormányzat vagyonáról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-8 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben