Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/1. (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013.3.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/1. (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK"

Átírás

1 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 241/2013/EU RENDELETE (2013. március 14.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található klórantraniliprol, fludioxonil és prohexadion megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takar mányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, mivel: (1) A prohexadion tekintetében a megengedett szermaradékhatárértékeket (a továbbiakban: MRL-ek) a 396/2005/EK rendelet II. melléklete és III. mellékletének B. része álla pította meg. A klórantraniliprolra és a fludioxonilra vonatkozó megengedett szermaradék-határértékeket a 396/2005/EK rendelet III. mellékletének A. része hatá rozta meg. (2) A klórantraniliprol hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer répánál, pasztináknál, petrezselyemgyökérnél és zellergumónál való alkalmazásának engedélyezésére irányuló eljárás keretében a 396/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően kérelmet nyúj tottak be az érvényben lévő MRL-ek módosítása céljából. (3) A fludioxonil esetében a zellerre, zellerlevélre és retekre vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. (4) A 396/2005/EK rendelet 6. cikke (2) és (4) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be a prohexadionnak a földimogyorón való alkalmazására vonatkozóan. A kérel mező állítása szerint az prohexadionnak az Egyesült Álla mokban a földimogyoróra vonatkozóan engedélyezett alkalmazása a 396/2005/EK rendeletben megállapított MRL-eknél magasabb szermaradék-értékeket eredményez, ezért magasabb MRL-eket kell megállapítani annak érde kében, hogy e termény behozatalát ne gátolják keres kedelmi akadályok. ( 1 ) HL L 70., , 1. o. (5) A 396/2005/EK rendelet 8. cikkének megfelelően az érintett tagállamok kiértékelték a kérelmeket, és az érté kelő jelentéseket megküldték a Bizottságnak. (6) Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiak ban: Hatóság) megvizsgálta a kérelmeket és az értékelő jelentéseket, különös tekintettel a fogyasztókat és adott esetben az állatokat érintő kockázatokra, és indokolással ellátott véleményt adott ki a javasolt MRL-ekről ( 2 ). Ezeket a véleményeket továbbította a Bizottságnak és a tagállamoknak, valamint hozzáférhetővé tette a nyilvá nosság számára. (7) A Hatóság indokolással ellátott véleményében megálla pította, hogy a fludioxonil retken való alkalmazása tekin tetében elvégzett szermaradék-vizsgálatokat melyek eredményeit benyújtották nem a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak megfelelően végezték el. (8) A többi kérelmet illetően a Hatóság arra a következte tésre jutott, hogy az adatokra vonatkozó valamennyi követelmény teljesült, és a kérelmezők által kért MRLmódosítások 27 specifikus európai fogyasztói csoport fogyasztói expozíciójának vizsgálata alapján a fogyasztók biztonsága szempontjából elfogadhatók. A Hatóság figye lembe vette az anyagok toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó legfrissebb információkat. Sem az említett ( 2 ) Az EFSA tudományos jelentései elérhetők az interneten: efsa.europa.eu: Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for chlorant raniliprole in carrots, parsnips, parsley root and celeriac (Indokolással ellátott vélemény a répában, pasztinákban, petrezselyemgyökérben és zellergumóban előforduló klórantraniliprol tekintetében érvényben lévő MRL-ek módosításáról). EFSA Journal 2012; 10(11):2988 [24 oldal]. doi: /j.efsa Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fludioxonil in celery, celery leaves and radishes (Indokolással ellátott vélemény a zellerben, zellerlevélben és retekben előforduló fludioxonil tekinte tében érvényben lévő MRL-ek módosításáról). EFSA Journal 2012; 10(12):3014 [26 oldal]. doi: /j.efsa Reasoned opinion on the setting of a new MRL for prohexadione in peanuts (Indokolással ellátott vélemény a földimogyoróban előforduló prohexadionra vonatkozóan új MRL meghatározásáról). EFSA Journal 2012; 10(11):2957 [26 oldal]. doi: / j.efsa

2 L 75/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja hatóanyagokat esetlegesen tartalmazó élelmiszerek fogyasztásából következő, egész életen át tartó expozíció, sem az adott termények és termékek túlzott fogyasztása miatti rövid távú expozíció esetén nem merült fel a megengedhető napi bevitel (ADI) vagy az akut referenci adózis (ARfD) túllépésének kockázata. (9) A Hatóság indokolással ellátott véleményei alapján, és a tárgy szempontjából lényeges tényezőket figyelembe véve, az MRL-ekkel kapcsolatos megfelelő módosítások megfelelnek a 396/2005/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek. (10) A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell. (11) A répában előforduló klórantraniliprolra vonatkozóan, a termékek zavartalan forgalomba hozatala, feldolgozása és fogyasztása érdekében e rendelet átmeneti intézkedéseket ír elő azokra a termékekre, amelyeket az MRL-ek módo sítását megelőzően a jogszabályi előírások betartása mellett állítottak elő, és amelyekkel kapcsolatban igazolt, hogy a fogyasztók magas szintű védelme továbbra is biztosított. (12) A répában előforduló klórantraniliprolra vonatkozóan a 460/2011/EK bizottsági rendelet ( 1 ) olyan, ideiglenes MRL-lel egészítette ki a 396/2005/EK rendeletet, amely december 31-ig érvényes. Annak érdekében, hogy a tagállamoknak és a gazdasági szereplőknek ne kelljen néhány hónapon belül kétszer is módosított MRL-ekhez alkalmazkodniuk, a répában előforduló klórantranili prolra vonatkozó MRL-t ésszerű január 1-jei hatállyal bevezetni. (13) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete e rendelet mellék letének megfelelően módosul. 2. cikk A január 1-je előtt a jogszabályi előírások betartása mellett előállított termékekre a kódszámú, répában előforduló klórantraniliprol tekintetében a 396/2005/EK rendelet továbbra is az e rendeletben szereplő módosítások nélkül alkalmazandó. 3. cikk Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. A kódszámú, répában előforduló klórantraniliprolra vonatkozó MRL tekintetében azonban január 1-jétől alkalmazandó. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, március 14-én. a Bizottság részéről az elnök José Manuel BARROSO ( 1 ) HL L 124., , 23. o.

3 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/3 MELLÉKLET A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete a következőképpen módosul: 1. A II. mellékletben a prohexadionra vonatkozó oszlop helyébe a következő szöveg lép: Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg) Kódszám Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók ( a ) Prohexadion (prohexadion és sói, prohexadionban kifejezve) (1) (2) (3) FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK 0,05 (*) i. Citrusfélék Grapefruit (Shaddock, pomeló, édes grépfrút, tangeló (kivéve a mineola), ugli és egyéb hibridek) Narancs (Bergamottnarancs, keserű narancs, törpe narancs és más hibridek) Citrom (Cédrátcitrom, citrom) Zöld citrom Mandarin (Klementin, tangerin, mineola és más hibridek) Egyéb ii. Fán termő héjas gyümölcsűek (héjjal vagy héj nélkül) Mandula Brazil dió Kesudió Gesztenye Kókuszdió Mogyoró (Filbert) Ausztráliai mogyoró Pekándió Píniamag Pisztácia Dió Egyéb iii. Almatermésűek Alma (Vadalma) Körte (Japán körte) Birsalma Naspolya (**) Japán naspolya (**)

4 L 75/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (1) (2) (3) Egyéb iv. Csonthéjasok Kajszibarack Cseresznyefélék (Cseresznye, meggy) Őszibarack (Nektarin és hasonló hibridek) Szilva (Damaszkuszi szilva, ringlószilva, mirabellszilva, kökény) Egyéb v. Bogyósgyümölcsűek a) Csemege- és borszőlő Csemegeszőlő Borszőlő b) Szamóca c) Vesszőn termő bogyósok Feketeszeder Hamvas szeder (Kaliforniai málna (Rubus loganobaccus), szedermálna (R. ursinus idaeus), törpe málna (Rubus chamaemorus)) Málna (Japán borbogyó/vörösbolyhú málna, sarkvidéki szeder (Rubus arcticus), nektár málnaszeder (Rubus arcticus x idaeus)) Egyéb d) Egyéb bogyósgyümölcsűek Fürtös áfonya (Fekete áfonya) Nagytermésű tőzegáfonya (Vörös áfonya) Ribizli (piros, fekete és fehér) Köszméte (egres) (A Ribes nemzetségbe tartozó gyümölcsökkel alkotott hibridekkel együtt) Gyepürózsa/vadrózsa/csipkebogyó (**) Faeper (faszamóca) (**) Azarol (mediterrán naspolya/galagonya) (Japánegres/kopaszkivi (Actinidia arguta)) (**) Fekete bodza (Feketeberkenye, madárberkenye, homoktövis, galagonya, fanyarka, és más fán termő bogyós gyümölcsök) (**) Egyéb vi. Egyéb gyümölcsök a) Ehető héjúak Datolya Füge Étkezési olajbogyó Kamkvat (Marumi kamkvat, nagami kamkvat, limakvat/koktélcitrom (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Karambola (Bilimbi) (**) Datolyaszilva (**) Jambul (Jáva-szilva) (Jávai alma (vízialma), malájalma, rózsaalma/mirtuszalma, brazil cseresznye/jatobá (Eugenia brasiliensis) pitanga/indián cseresznye (Eugenia uniflora)) (**)

5 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/5 (1) (2) (3) Egyéb b) Kisebb nem ehető héjúak Kivi Licsi (Pulaszán, rambután (hamislicsi), mangosztán) Passiógyümölcs Töviskörte (fügekaktusz) (**) Csillagalma (**) Amerikai datolyaszilva (kaki) (Fekete zapota, fehér zapota, zöld zapota, kanisztel (sárga zapota) és nagy zapota) (**) Egyéb c) Nagyobb nem ehető héjúak Avokádó Banán (Törpe banán, főzőbanán, almabanán) Mangó Papaja Gránátalma Csirimojó (Gyömbéralma, cukoralma, ilama és más közepes méretű annónafélék) (**) Guajáva (Vörös pitahaya, sárkánygyümölcs (Hylocereus undatus)) (**) Ananász: Kenyérgyümölcs (Dzsekfrút (Artocarpus heterophyllus)) (**) Durián (**) Szúrszop (savanyú alma) (guanabana) (**) Egyéb FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK 0,05 (*) i. Gyökér- és gumós zöldségek a) Burgonya b) Trópusi gyökér- és gumós zöldségek Kasszava (manióka, tápióka) (Taró (Colocasia esculenta), tánia (Xanthosoma sagittifolium)) Édesburgonya Jamszgyökér (Jícama, mexikói karalábé) Nyílgyökér (**) Egyéb c) Egyéb gyökér- és gumós zöldségek, a cukorrépa kivételével Cékla Sárgarépa Gumós zeller Torma (angyalgyökér, lestyángyökér, tárnicsgyökér) Csicsóka

6 L 75/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (1) (2) (3) Pasztinák Petrezselyemgyökér Retek (Fekete retek, japán retek, hónapos retek, és hasonló fajták, tigrismogyoró/tigrismandula/mandulapal ka/mandulafű (Cyperus esculentus)) Saláta bakszakáll (Feketegyökér, spanyol pozdor) Karórépa Tarlórépa Egyéb ii. Hagymafélék Fokhagyma Vöröshagyma (Gyöngyhagyma) Salottahagyma, mogyoróhagyma Újhagyma (Téli sarjadékhagyma és hasonló fajták) Egyéb iii. Termésükért termesztett zöldségek a) Burgonyafélék Paradicsom (Cseresznyeparadicsom, paradicsomfa/ tamarijja, fizálisz, kínai ördögcérna, lícium, goji-bogyó (Lycium barbarum and L. chinense)) Paprika (Csilipaprika) Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom) (Pepino/tojásdinnye) Okra, gombó, bámia Egyéb b) Kabakosok - ehető héjúak Uborka Apró uborka Cukkini (Főzeléktök, tojástök (patisszon/csillagtök)) Egyéb c) Kabakosok - nem ehető héjúak Sárgadinnye (Tüskés uborka (Cucumis metuliferus)) Sütőtök (Óriástök/pézsmatök) Görögdinnye Egyéb d) Csemegekukorica e) Egyéb termésükért termesztett zöldségek iv. Káposztafélék a) Virágjukért termesztett káposztafélék Brokkoli (Bimbós brokkoli, kínai brokkoli, nem-fejes brokkoli (rapini)) Karfiol Egyéb

7 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/7 (1) (2) (3) b) fejképző káposztafélék Kelbimbó Fejeskáposzta (Csúcsos fejeskáposzta, vörös káposzta, kelkáposzta, fehér káposzta) Egyéb c) Leveles káposzta Kínai kel (Indiai mustár, bordáskel, kínai lapos kel (tai goo choi), kínai virágzó káposzta (choi sum) pekingi kel (pe-tsai)) Kel (Fodorkel, leveles kel, portugál kel, portugál káposzta, marhakáposzta) Egyéb d) Karalábé v. Levélzöldségek és friss fűszernövények a) Saláta és egyéb salátaféle a Brassicacea családdal Galambbegysaláta (Olasz galambbegysaláta) Saláta (Fejes saláta, lollo rosso (tépősaláta), jégcsapsaláta/jégsaláta, kötöző saláta/római saláta) Endívia (széleslevelű batáviai endívia) (Mezei katáng, vörös cikória, radicchio, fodros levelű endívia, belga cikória) Zsázsa Közönséges borbálafű (**) Borsmustár, Rucola (Vad kányazsázsa) Vörösmustár (**) Brassica rapa és B. oleracea levelei is bimbói (Vízitorma, borsó és retek levele, és más káposztafajták bébilevele (a 8. valódi levél állapotig betakarított termények)) Egyéb b) Spenótfélék (levél) Paraj (Új-zélandi paraj, disznóparéj (Amaranthus powellii)) Kövér porcsin (Téli porcsin, kerti porcsin, közönséges porcsin, sóska, sziksófű, sziki ballagófű (Salsola soda)) (**) Levél mángold (Cékla levele) Egyéb c) Szőlőlevél (**) d) Vízitorma e) Saláta cikória f) Fűszernövények Turbolya Metélőhagyma Zellerlevél (Édesköménylevél, korianderlevél, kaporlevél, rétiköménylevél, lestyán, angyalfű, spanyol turbolya és más ernyős virágzatú) Petrezselyem Zsálya (hegyi pereszlény/téli borsfű, kerti csombor/borsika) (**)

8 L 75/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (1) (2) (3) Rozmaring (**) Kakukkfű (Majoranna, oregánó) (**) Bazsalikom (Citromfűlevél, menta, borsmenta) (**) Babérlevél (nemes babér) (**) Tárkony (Izsóp) (**) Egyéb (Ehető virágok) vi. Hüvelyes zöldségek (friss) Bab (hüvelyben) (Zöldbab (franciabab, futóbab), tűzbab, bokorbab, tehénbab/yardlong-bab) Bab (hüvely nélkül) (Lóbab (nagyszemű), flageolet bab, kardbab, limabab, tehénborsó) Borsó (hüvelyben) (Cukorborsó (mangetout, hóborsó)) Borsó (hüvely nélkül) (Kerti borsó zöldborsó, csicseri borsó) Lencse Egyéb vii. Szárukért termesztett zöldségek (friss) Spárga Kardonna Zeller Édeskömény Articsóka Póréhagyma Rebarbara Bambuszrügy (**) Pálmafacsúcsrügy (**) Egyéb, viii. Gomba Termesztett (Közönséges gomba, kagylógomba, sitake) Vadon termő (Rókagomba, szarvasgomba, kucsmagomba, ízletes vargánya) Egyéb, ix. Tengeri moszat (**) HÜVELYESEK, SZÁRÍTVA 0,05 (*) Bab (Lóbab (nagyszemű), száraz fehér bab, flageolet bab, kardbab, limabab, disznóbab, tehénborsó) Lencse Borsó (Csicseri borsó, takarmányborsó, szegletes lednek) Csillagfürt, Egyéb OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK i. Olajos magvak

9 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/9 (1) (2) (3) Lenmag 0,1 (*) Földimogyoró 0, Mákszem 0,1 (*) Szezámmag 0,1 (*) Napraforgó mag 0,1 (*) Repcemag (Réparepce, tarlórépa) 0,1 (*) Szójabab 0,1 (*) Mustármag 0,1 (*) Gyapotmag 0,1 (*) Tökmag (Tökfélék (cucurbitacea) magvai) 0,1 (*) Sáfrányos szeklice (**) Borágó (**) Magvas gomborka (**) Kendermag 0,1 (*) Ricinusbab (**) Egyéb 0,1 (*) ii. Olajtartalmú gyümölcsök Olajbogyó olajkinyerésre 0,05 (*) Pálmadió (olajpálmamag) (**) Pálmatermés (**) Kapok (**) Egyéb 0,1 (*) GABONAFÉLÉK Árpa 0, Hajdina (Amaránt, quinoa) 0,05 (*) Kukorica 0,05 (*) Köles (Olasz muhar, teff) 0,05 (*) Zab 0,05 (*) Rizs 0,05 (*) Rozs 0, Cirok 0,05 (*) Búza (Tönkölybúza, tritikálé) 0, Egyéb 0,05 (*) KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA ÉS FŰSZEREK 0,1 (*) i. Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis) ii. Kávébab (**) iii. Gyógynövénytea (szárított) (**)

10 L 75/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (1) (2) (3) a) Virág (**) Kamillavirág (**) Hibiszkuszvrág (**) Rózsaszirom (**) Jázminvirág (Fekete bodza (Sambucus nigra)) (**) Hársfavirág (**) Egyéb (**) b) Levél (**) Szamócalevél (**) Rooiboslevél (Gingko levél) (**) Matétea (**) Egyéb (**) c) Gyökér (**) Macskagyökér (**) Ginszenggyökér (**) Egyéb (**) d) Egyéb gyógynövényteák (**) iv. Kakaó (erjesztett bab) (**) v. Szentjánoskenyér (**) KOMLÓ (szárított), beleértve a komló-pelletet és a sűrítetlen port 0,1 (*) FŰSZEREK (**) i. Mag (**) Ánizs (**) Fekete kömény (**) Zellermag (Lestyánmag) (**) Koriandermag (**) Római kömény (**) Kapormag (**) Édesköménymag (**) Görögszéna (**) Szerecsendió (**) Egyéb (**) ii. Bogyósgyümölcsűek (**) Szegfűbors (**) Ánizsbors (japánbors) (**) Kömény (**) Kardamom (**)

11 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/11 (1) (2) (3) Borókabogyó (**) Bors (fekete és fehér) (Hosszúbors, rózsabors) (**) Vaníliahüvely (**) Tamarinduszgyümölcs (**) Egyéb (**) iii. Kéreg (**) Fahéj (Kasszia-fahéj) (**) Egyéb (**) iv. Gyökér vagy rizóma (**) Édesgyökér (**) Gyömbér (**) Kurkuma (indiai sáfrány) (**) Torma (**) Egyéb (**) v. Bimbó (**) Szegfűszeg (**) Kapribogyó (**) Egyéb (**) vi. Virág bibe (**) Sáfrány (**) Egyéb (**) vii. Magköpeny (**) Szerecsendió-virág (**) Egyéb (**) CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK (**) Cukorrépa (gyökér) (**) Cukornád (**) Cikória gyökér (**) Egyéb (**) ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK i. Hús, húskészítmények, belsőség, vér, állati zsiradék frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartó sítva, szárítva vagy füstölve, valamint lisztként vagy ételként feldolgozva egyéb feldolgozott termék (a felsoroltakra alapuló kolbász és élelmiszer-készítmény) 0,05 (*) a) Sertés Hús Zsír sovány hús nélkül Máj Vese

12 L 75/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (1) (2) (3) Ehető belsőség Egyéb b) Szarvasmarha Hús Zsír Máj Vese Ehető belsőség Egyéb c) Birka Hús Zsír Máj Vese Ehető belsőség Egyéb d) Kecske Hús Zsír Máj Vese Ehető belsőség Egyéb e) Ló, szamár, lóöszvér vagy szamáröszvér (**) Hús (**) Zsír (**) Máj (**) Vese (**) Ehető belsőség (**) Egyéb (**) f) Szárnyasok csirke, lúd, kacsa, pulyka és gyöntyúk, strucc, galamb Hús Zsír Máj Vese Ehető belsőség Egyéb

13 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/13 (1) (2) (3) g) Egyéb haszonállat (Nyúl, kenguru) (**) Hús (**) Zsír (**) Máj (**) Vese (**) Ehető belsőség (**) Egyéb (**) ii. Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy édesítő anyag hozzáadása nélkül, vaj és egyéb tejből származó zsiradék, sajt, túró 0,01 (*) Marha Birka Kecske Ló Egyéb iii. Madártojás friss, tartósított, főzött Héjas tojás és tojássárgája friss, szárított, gőzön vagy forró vízben főtt, formába öntött, fagyasztott vagy más módon tartósított hozzáadott cukrot vagy édesítőszert tartalmaz/nem tartalmaz 0,05 (*) Csirke Kacsa (**) Lúd (**) Fürj (**) Egyéb (**) iv. Méz (Méhpempő, virágpor) (**) v. Kétéltűek és hüllők (Békacomb, krokodil) (**) vi. Csigák (**) vii. Egyéb szárazföldi állatból készült termék (**) ( a ) A növényi és állati eredetű olyan termékek teljes listája tekintetében, amelyre MRL alkalmazandó, az I. mellékletre kell hivatkozni. (*) Az analitikai kimutathatóság alsó határát mutatja. (**) Növényvédőszer-kód kombináció, amelyre a III. melléklet B. részében meghatározott MRL alkalmazandó.

14 L 75/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja A III. melléklet A. részében a klórantraniliprolra és a fludioxonilra vonatkozó oszlopok helyébe a következő szöveg lép: Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg) Kódszám Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók ( a ) Klorantraniliprol (DPX E-2Y45) (F) Fludioxonil (1) (2) (3) (4) FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK i. Citrusfélék 0, Grapefruit (Shaddock, pomeló, édes grépfrút, tangeló (kivéve a mineola), ugli és egyéb hibridek) Narancs (Bergamottnarancs, keserű narancs, törpe narancs és más hibridek) Citrom (Cédrátcitrom, citrom) Zöld citrom Mandarin (Klementin, tangerin, mineola és más hibridek) Egyéb ii. Fán termő héjas gyümölcsűek (héjjal vagy héj nélkül) 0,05 0,05 (*) Mandula Brazil dió Kesudió Gesztenye Kókuszdió Mogyoró (Filbert) Ausztráliai mogyoró Pekándió Píniamag Pisztácia Dió Egyéb iii. Almatermésűek 0, Alma (Vadalma) Körte (Japán körte) Birsalma Naspolya Japán naspolya Egyéb iv. Csonthéjasok Kajszibarack 5

15 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/15 (1) (2) (3) (4) Cseresznyefélék (Cseresznye, meggy) Őszibarack (Nektarin és hasonló hibridek) Szilva (Damaszkuszi szilva, ringlószilva, mirabellszilva, kökény) 0, Egyéb 0,05 (*) v. Bogyósgyümölcsűek a) Csemege- és borszőlő Csemegeszőlő Borszőlő b) Szamóca c) Vesszőn termő bogyósok Feketeszeder Hamvas szeder (Kaliforniai málna (Rubus loganobaccus), szedermálna (R. ursinus idaeus), törpe málna (Rubus chamaemorus)) Málna (Japán borbogyó/vörösbolyhú málna, sarkvidéki szeder (Rubus arcticus), nektár málna szeder (Rubus arcticus x idaeus)) 0,05 (*) Egyéb 0,05 (*) d) Egyéb bogyósgyümölcsűek Fürtös áfonya (Fekete áfonya) 1, Nagytermésű tőzegáfonya (Vörös áfonya) Ribizli (piros, fekete és fehér) Köszméte (egres) (A Ribes nemzetségbe tartozó gyümölcsökkel alkotott hibridekkel együtt) Gyepürózsa/vadrózsa/csipkebogyó Faeper (faszamóca) Azarol (mediterrán naspolya/galagonya) (Japánegres/kopaszkivi (Actinidia arguta)) 0,01 (*) Fekete bodza (Feketeberkenye, madárberkenye, homoktövis, galagonya, fanyarka, és más fán termő bogyósgyümölcsök) Egyéb vi. Egyéb gyümölcsök 0,01 (*) a) Ehető héjúak 0,05 (*) Datolya Füge Étkezési olajbogyó Kamkvat (Marumi kamkvat, nagami kamkvat, limakvat/koktélcitrom (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Karambola (Bilimbi) Datolyaszilva Jambul (Jáva-szilva) (Jávai alma (vízialma), malájalma, rózsaalma/mirtuszalma, brazil cseresz nye/jatobá (Eugenia brasiliensis) pitanga/indián cseresznye (Eugenia uniflora)) Egyéb

16 L 75/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (1) (2) (3) (4) b) Kisebb nem ehető héjúak Kivi Licsi (Pulaszán, rambután (hamislicsi), mangosztán) 0,05 (*) Passiógyümölcs 0,05 (*) Töviskörte (fügekaktusz) 0,05 (*) Csillagalma 0,05 (*) Amerikai datolyaszilva (kaki) (Fekete zapota, fehér zapota, zöld zapota, kanisztel (sárga zapota) és nagy zapota) 0,05 (*) Egyéb 0,05 (*) c) Nagyobb nem ehető héjúak Avokádó 0,05 (*) Banán (Törpe banán, főzőbanán, almabanán) 0,05 (*) Mangó 0,05 (*) Papaja 0,05 (*) Gránátalma Csirimojó (Gyömbéralma, cukoralma, ilama és más közepes méretű annónafélék) 0,05 (*) Guajáva (Vörös pitahaya, sárkánygyümölcs (Hylocereus undatus)) 0,05 (*) Ananász: 0,05 (*) Kenyérgyümölcs (Dzsekfrút (Artocarpus heterophyllus)) 0,05 (*) Durián 0,05 (*) Szúrszop (savanyú alma) (guanabana) 0,05 (*) Egyéb 0,05 (*) FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK i. Gyökér- és gumós zöldségek a) Burgonya 0, b) Trópusi gyökér- és gumós zöldségek 0, Kasszava (manióka, tápióka) (Taró (Colocasia esculenta), tánia (Xanthosoma sagittifolium)) 0,05 (*) Édesburgonya Jamszgyökér (Jícama, mexikói karalábé) Nyílgyökér 0,05 (*) Egyéb 0,05 (*) c) Egyéb gyökér- és gumós zöldségek, a cukorrépa kivételével Cékla 0, Sárgarépa 0, Gumós zeller 0,04 0, Torma (angyalgyökér, lestyángyökér, tárnicsgyökér) 0, Csicsóka 0,02 0,05 (*)

17 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/17 (1) (2) (3) (4) Pasztinák 0, Petrezselyemgyökér 0, Retek (Fekete retek, japán retek, hónapos retek, és hasonló fajták, tigrismogyoró/tigrisman dula/mandulapalka/mandulafű (Cyperus esculentus)) 0,5 0,05 (*) Saláta bakszakáll (Feketegyökér, spanyol pozdor) 0, Karórépa 0,02 0,05 (*) Tarlórépa 0,02 0,05 (*) Egyéb 0,02 0,05 (*) ii. Hagymafélék 0,01 (*) Fokhagyma 0,05 (*) Vöröshagyma (Gyöngyhagyma) 0, Salottahagyma, mogyoróhagyma 0,05 (*) Újhagyma (Téli sarjadékhagyma és hasonló fajták) 0, Egyéb 0,05 (*) iii. Termésükért termesztett zöldségek a) Burgonyafélék Paradicsom (Cseresznyeparadicsom, paradicsomfa/ tamarijja, fizálisz, kínai ördögcérna, lícium, goji-bogyó (Lycium barbarum and L. chinense)) 0, Paprika (Csilipaprika) Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom) (Pepino/tojásdinnye) 0, Okra, gombó, bámia 0,6 0, Egyéb 0,6 0, b) Kabakosok - ehető héjúak 0, Uborka Apró uborka 0, Cukkini (Főzeléktök, tojástök (patisszon/csillagtök)) Egyéb 0, c) Kabakosok - nem ehető héjúak 0,3 0,05 (*) Sárgadinnye (Tüskés uborka (Cucumis metuliferus)) Sütőtök (Óriástök/pézsmatök) Görögdinnye Egyéb d) Csemegekukorica 0,2 0,05 (*) e) Egyéb termésükért termesztett zöldségek 0,2 0,05 (*) iv. Káposztafélék 0,05 (*) a) Virágjukért termesztett káposztafélék Brokkoli (Bimbós brokkoli, kínai brokkoli, nem-fejes brokkoli (rapini)) Karfiol 0,3

18 L 75/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (1) (2) (3) (4) Egyéb 0, b) fejképző káposztafélék Kelbimbó 0,01 (*) Fejeskáposzta (Csúcsos fejeskáposzta, vörös káposzta, kelkáposzta, fehér káposzta) Egyéb 0,01 (*) c) Leveles káposzta Kínai kel (Indiai mustár, bordáskel, kínai lapos kel (tai goo choi), kínai virágzó káposzta (choi sum) pekingi kel (pe-tsai)) Kel (Fodorkel, leveles kel, portugál kel, portugál káposzta, marhakáposzta) Egyéb d) Karalábé 0,01 (*) v. Levélzöldségek és friss fűszernövények a) Saláta és egyéb salátaféle a Brassicacea családdal Galambbegysaláta (Olasz galambbegysaláta) Saláta (Fejes saláta, lollo rosso (tépősaláta), jégcsapsaláta/jégsaláta, kötöző saláta/római saláta) Endívia (széleslevelű batáviai endívia) (Mezei katáng, vörös cikória, radicchio, fodros levelű endívia, belga cikória) Zsázsa Közönséges borbálafű Borsmustár, Rucola (Vad kányazsázsa) Vörösmustár Brassica rapa és B. oleracea levelei is bimbói (Vízitorma, borsó és retek levele, és más káposztafajták bébilevele (a 8. valódi levél állapotig betakarított termények)) Egyéb b) Spenótfélék (levél) Paraj (Új-zélandi paraj, disznóparéj (Amaranthus powellii)) Kövér porcsin (Téli porcsin, kerti porcsin, közönséges porcsin, sóska, sziksófű, sziki balla gófű (Salsola soda)) Levél mángold (Cékla levele) Egyéb c) Szőlőlevél 0,05 (*) d) Vízitorma 0,05 (*) e) Saláta cikória 0,05 (*) f) Fűszernövények Turbolya Metélőhagyma Zellerlevél (Édesköménylevél, korianderlevél, kaporlevél, rétiköménylevél, lestyán, angyalfű, spanyol turbolya és más ernyős virágzatú) Petrezselyem Zsálya (hegyi pereszlény/téli borsfű, kerti csombor/borsika)

19 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/19 (1) (2) (3) (4) Rozmaring Kakukkfű (Majoranna, oregánó) Bazsalikom (Citromfűlevél, menta, borsmenta) Babérlevél (nemes babér) Tárkony (Izsóp) Egyéb (Ehető virágok) vi. Hüvelyes zöldségek (friss) Bab (hüvelyben) (Zöldbab (franciabab, futóbab), tűzbab, bokorbab, tehénbab/yardlong-bab) 0, Bab (hüvely nélkül) (Lóbab (nagyszemű), flageolet bab, kardbab, limabab, tehénborsó) 0,01 (*) 0, Borsó (hüvelyben) (Cukorborsó (mangetout, hóborsó)) 0,01 (*) 0, Borsó (hüvely nélkül) (Kerti borsó zöldborsó, csicseri borsó) 0,01 (*) 0,05 (*) Lencse 0,01 (*) 0,05 (*) Egyéb 0,01 (*) 0,05 (*) vii. Szárukért termesztett zöldségek (friss) Spárga 0,01 (*) 0,05 (*) Kardonna 0,01 (*) 0,05 (*) Zeller 10 1, Édeskömény 0,01 (*) 0, Articsóka 0,3 0,05 (*) Póréhagyma 0,01 (*) 0,05 (*) Rebarbara 0,01 (*) 0,05 (*) Bambuszrügy 0,01 (*) 0,05 (*) Pálmafacsúcsrügy 0,01 (*) 0,05 (*) Egyéb, 0,01 (*) 0,05 (*) viii. Gomba 0,01 (*) 0,05 (*) Termesztett (Közönséges gomba, kagylógomba, sitake) Vadon termő (Rókagomba, szarvasgomba, kucsmagomba, ízletes vargánya) Egyéb, ix. Tengeri moszat 0,01 (*) 0,05 (*) HÜVELYESEK, SZÁRÍTVA 0,01 (*) 0,05 (*) Bab (Lóbab (nagyszemű), száraz fehér bab, flageolet bab, kardbab, limabab, disznóbab, tehénborsó) Lencse Borsó (Csicseri borsó, takarmányborsó, szegletes lednek) Csillagfürt, Egyéb OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK 0,05 (*) i. Olajos magvak

20 L 75/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (1) (2) (3) (4) Lenmag 0,01 (*) Földimogyoró 0,01 (*) Mákszem 0,01 (*) Szezámmag 0,01 (*) Napraforgó mag 0,01 (*) Repcemag (Réparepce, tarlórépa) 0,01 (*) Szójabab 0,01 (*) Mustármag 0,01 (*) Gyapotmag 0, Tökmag (Tökfélék (cucurbitacea) magvai) 0,01 (*) Sáfrányos szeklice 0,01 (*) Borágó 0,01 (*) Magvas gomborka 0,01 (*) Kendermag 0,01 (*) Ricinusbab 0,01 (*) Egyéb 0,01 (*) ii. Olajtartalmú gyümölcsök 0,01 (*) Olajbogyó olajkinyerésre Pálmadió (olajpálmamag) Pálmatermés Kapok Egyéb GABONAFÉLÉK Árpa 0,02 0,05 (*) Hajdina (Amaránt, quinoa) 0,02 0,05 (*) Kukorica 0,02 0, Köles (Olasz muhar, teff) 0,02 0,05 (*) Zab 0,02 0,05 (*) Rizs 0,4 0,05 (*) Rozs 0,02 0,05 (*) Cirok 0,02 0,05 (*) Búza (Tönkölybúza, tritikálé) 0,02 0, Egyéb 0,02 0,05 (*) KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA ÉS FŰSZEREK 0,02 (*) i. Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis) 0,05 (*) ii. Kávébab 0,05 (*) iii. Gyógynövénytea (szárított)

2009.07.31-i változat

2009.07.31-i változat megnevezés 011111 Durumbúza 10011000 Kemény búza 011112 Búza, durumbúza nélkül 10019010 Tönköly vetésre 011112 Búza, durumbúza nélkül 10019091 Közönséges búza és kétszeres vetőmag 011112 Búza, durumbúza

Részletesebben

226 féle élelmiszer érzékenység kimutatása! A leghatékonyabb ételintolerancia teszt. Mikor az egészségesnek tűnő ételek ártanak...

226 féle élelmiszer érzékenység kimutatása! A leghatékonyabb ételintolerancia teszt. Mikor az egészségesnek tűnő ételek ártanak... A leghatékonyabb ételintolerancia teszt fehérjechip alapú diagnosztikai rendszerrel Mikor az egészségesnek tűnő ételek ártanak... Emésztési zavarok, puffadás, depresszió, fejfájás, elhízás, bőrproblémák

Részletesebben

MUNKAANYAG. Herédi János. Állati és növényi eredetű áruk és termékek osztályozása. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret

MUNKAANYAG. Herédi János. Állati és növényi eredetű áruk és termékek osztályozása. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret Herédi János Állati és növényi eredetű áruk és termékek osztályozása A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret A követelménymodul száma: 1982-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Laboratóriumi tesztek a táplálék intoleranciák vizsgálatában

Laboratóriumi tesztek a táplálék intoleranciák vizsgálatában Laboratóriumi tesztek a táplálék intoleranciák vizsgálatában A táplálék intolerancia gyakori és nem mindig kerül felismerésre. Ennek oka az is, hogy a panaszok sokszor nem étkezés után jelentkeznek, hanem

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. július 10. (OR. fr) 10433/09 AGRILEG 87

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. július 10. (OR. fr) 10433/09 AGRILEG 87 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. július 10. (OR. fr) 10433/09 AGRILEG 87 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a metámnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétele

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók

Részletesebben

Mit ehetek és mit kell kerüljek, ha hisztaminérzékeny vagyok?

Mit ehetek és mit kell kerüljek, ha hisztaminérzékeny vagyok? AZ ÉLELMISZEREK ÉS ADALÉKAYAGOK HISZTAMITARTALMA Mit ehetek és mit kell kerüljek, ha hisztaminérzékeny vagyok? A hisztaminintolerancia sokkal több embert érint, mint ahányan sejtik. agyon sok problémával

Részletesebben

Betegének panaszai a negatív leletek ellenére sem szu nnek?

Betegének panaszai a negatív leletek ellenére sem szu nnek? Ételintolerancia megállapítása élelmiszer-specifikus IgG mérésével Betegének panaszai a negatív leletek ellenére sem szu nnek? Az élelmiszer-specifikus IgG gyors kimutatását követően az erős immunválaszt

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai 1. példány Budapest, 2015. május 29. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta

Részletesebben

II. számú melléklet Jogosult növények listája célprogramonként, hasznosítási kódokkal

II. számú melléklet Jogosult növények listája célprogramonként, hasznosítási kódokkal II. számú melléklet célprogramonként, hasznosítási okkal szántóföldi célprogram-csoport célprogramjaihoz Szántóföldi célprogram, Tanyás gazdálkodás célprogram, Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram,

Részletesebben

HASZNOSÍTÁSI KÓDOK 2008. évi területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások TÁMOGATÁS SORSZÁM

HASZNOSÍTÁSI KÓDOK 2008. évi területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások TÁMOGATÁS SORSZÁM OK (SAPS) KÖTÖTT (SAPS) KÖTÖTT FELHASZNÁLÁS A I. Szántóföldi növények (beleértve a szaporítóanyagot is) 1. Gabonafélék 4. Ipari növények 1 Búza és kétszeres és egyéb búza GAB01 42 Mák IPA10 2 Durumbúza

Részletesebben

NVT-AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (AKG) TÁMOGATÁS

NVT-AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (AKG) TÁMOGATÁS NVT-AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (AKG) TÁMOGATÁS 1. Vonatkozó nemzeti jogszabály: a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia

Részletesebben

EKAER részletes tájékoztató

EKAER részletes tájékoztató EKAER részletes tájékoztató A rendszer célja az áruk valós útjának nyomon követése, az árubeszerzések, értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének biztosítása, valamint az, hogy Magyarországon

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT

A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT Ez a nemzetgazdasági ág tartalmazza a növénytermesztést és az állattenyésztést. A gazdasági ágba tartoznak

Részletesebben

2012-09-30-ai változat

2012-09-30-ai változat MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT Ez a nemzetgazdasági ág tartalmazza a növénytermesztést és az állattenyésztést. A gazdasági ágba tartoznak

Részletesebben

DS 61. H Tápértékelemző mérleg. Használati útmutató

DS 61. H Tápértékelemző mérleg. Használati útmutató DS 61 H Tápértékelemző mérleg Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer-medical.de Mail: kd@beurer.de MAGYAR

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az űrlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

2010-09-03-i változat

2010-09-03-i változat KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere TEÁOR'08 (NACE Rev.2) BUDAPEST, 2010 TARTALMI MEGHATÁROZÁSOK 3 Rövidítés magyarázata: m.n.s. máshova nem sorolt

Részletesebben

20. ÁRUCSOPORT ZÖLDSÉGFÉLÉKBŐL, GYÜMÖLCSBŐL, DIÓFÉLÉKBŐL VAGY MÁS NÖVÉNYRÉSZEKBŐL ELŐÁLLÍTOTT KÉSZÍTMÉNYEK

20. ÁRUCSOPORT ZÖLDSÉGFÉLÉKBŐL, GYÜMÖLCSBŐL, DIÓFÉLÉKBŐL VAGY MÁS NÖVÉNYRÉSZEKBŐL ELŐÁLLÍTOTT KÉSZÍTMÉNYEK ZÖLDSÉGFÉLÉKBŐL, GYÜMÖLCSBŐL, DIÓFÉLÉKBŐL VAGY MÁS NÖVÉNYRÉSZEKBŐL ELŐÁLLÍTOTT KÉSZÍTMÉNYEK Árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. Nem tartozik ebbe az árucsoportba: (a) a 7., 8. vagy a 11. Árucsoportban

Részletesebben

ÖVTJ'2014 Tartalom. állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 011 Nem évelő növény. termesztése

ÖVTJ'2014 Tartalom. állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 011 Nem évelő növény. termesztése ÖVTJ'2014 Tartalom Kód Megnevezés Ide tartozik: Nem ide tartozik: 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve:

Részletesebben

Mi kerül az asztalra? Helyzetjelentés növényi eredetű élelmiszereink peszticid tartalmáról

Mi kerül az asztalra? Helyzetjelentés növényi eredetű élelmiszereink peszticid tartalmáról Mi kerül az asztalra? Helyzetjelentés növényi eredetű élelmiszereink peszticid tartalmáról Szemánné Dobrik Henriett NÉBIH NTAI Miskolci Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratórium Mi kerül az asztalra?

Részletesebben

2006.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 364/5

2006.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 364/5 2006.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 364/5 A BIZOTTSÁG 1881/2006/EK RENDELETE (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról

Részletesebben

I. FEJEZET KÖZÖS SZABÁLYOK. 1. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET KÖZÖS SZABÁLYOK. 1. Értelmező rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 2711 A földművelésügyi miniszter 10/2015. (III. 13.) FM rendelete az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás

Részletesebben

Nem ebbe a tételbe tartozik: - a mák termesztése, lásd: 011102. - a rizstermesztés, lásd: 011201 - a csemegekukorica termesztése, lásd: 011301

Nem ebbe a tételbe tartozik: - a mák termesztése, lásd: 011102. - a rizstermesztés, lásd: 011201 - a csemegekukorica termesztése, lásd: 011301 Növénytermesztés, 01 állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Nem évelő növény 011 termesztése Gabonaféle 0111 (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle (kivéve:

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett készítmények listája 2014

Az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett készítmények listája 2014 Az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett készítmények listája 2014 Termésnövelő anyagok, növényvédőszerek, raktározás során használható anyagok Mivel az EU-rendeletek mellékletei a termésnövelő anyagok

Részletesebben

DS 81 Diéta-konyhamérleg Használati utasítás

DS 81 Diéta-konyhamérleg Használati utasítás DS 81 H Diéta-konyhamérleg Használati utasítás BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49(0)731 / 39 89-144 Fax: +49(0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Tartalom 1 Ismerkedés

Részletesebben

EGÉSZSÉGES KONYHÁM APRÓ TITKAI. Prim. mag. Branislava Belović, dr. med.

EGÉSZSÉGES KONYHÁM APRÓ TITKAI. Prim. mag. Branislava Belović, dr. med. EGÉSZSÉGES KONYHÁM APRÓ TITKAI Prim. mag. Branislava Belović, dr. med. EGÉSZSÉGES KONYHÁM APRÓ TITKAI Prim. mag. Branislava Belović, dr. med. Cím: EGÉSZSÉGES KONYHÁM APRÓ TITKAI (Majhne skrivnosti moje

Részletesebben

Diéta ABC Cooley diéta: Csökkentett kalóriaértékű, zsírszegény vegyes táplálkozás: Evers diéta: Fit for life diéta: Friss zöldséglé diéta:

Diéta ABC Cooley diéta: Csökkentett kalóriaértékű, zsírszegény vegyes táplálkozás: Evers diéta: Fit for life diéta: Friss zöldséglé diéta: Itt a nyár, tombol a diéta őrület. Azonban nem árt vigyázni, nem mindegy, hogy a pár kiló feleslegtől milyen módon szabadulunk meg. Némely diéta többet árthat, mint használhat. A diéták nagy kavalkádjában

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 2679 A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Mezõgazdaság, erdõgazdálkodás, halászat A Mezõgazdaság, erdõgazdálkodás, halászat 01 01.1 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Idetartozik mind a fogyasztási, mind pedig

Részletesebben