AZ ÖNSZERETET EVANGÉLIUMA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÖNSZERETET EVANGÉLIUMA?"

Átírás

1 V. AZ ÖNSZERETET EVANGÉLIUMA?

2 AZ ÖNSZERETET EVANGÉLIUMA? A Z EMBER ANTROPOLÓGIÁJÁT érintı, manapság megjelenı keresztény könyvek mondandójuk egy pontján látszólagos ellentétbe kerülnek egymással. Egy olyan ponton, ami sokakból minimum ellenkezést vált ki. Mirıl van szó? Szabad-e szeretni önmagunkat, vagy minden rossznak éppen ez a forrása? Errıl szól ez a fejezet. Mint láttad, a Biblia szerint minden földi szenvedésnek, minden nyomornak, minden fájdalomnak, sıt a halálnak az ısokát is az önzésben találhatjuk meg. A legelsı önzı gondolat születésérıl a következıt olvashatjuk. Miként estél alá az égrıl, fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, aki népeken tapostál! Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülıszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén meszsze északon. Felibök hágok a magas felhıknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz. (Ésa 14:12 14) E versek alanya, Lucifer önmagát akarta elıtérbe állítani. Az İ szívében született meg elıször az önzés. A leghatalmasabb teremtmény volt, Isten után ıt illette a legna- 83

3 KI VAGYOK ÉN? gyobb tisztelet. Neki azonban ez nem volt elég, még többet akart: egyenlı lenni Teremtıjével, sıt, nagyobbá válni Nála. Te valál az arányosság pecsétgyőrője, teljes bölcseséggel, tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskıvel és onixxal, berillussal, zafirral, gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, amelyen teremtetél. Valál felkent oltalmazó kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál. Feddhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva, amelyen teremtetél, amíg gonoszság nem találtaték benned. (Ez 28:13-15) Az önzés generációja Noé idejében éppen az önzés mértéktelen elharapózása indította arra Istent, hogy átkot mondjon, és özönvizet zúdítson a Földre. És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a Földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a Földön, és bánkódék az ı szívében. (1Móz 6:5 6) Nem Isten keményszívősége volt ennek az átoknak az oka. Dehogy! Ha nem tette volna meg, ha nem nyitja meg az ég és a föld csatornáit, az ember elpusztította volna önmagát, s ezzel meghiúsíthatta volna a megváltás tervének beteljesedését. 84

4 AZ ÖNSZERETET EVANGÉLIUMA? Jézus ilyen értelemben hivatkozik Noé idejére, amikor összehasonlítja az İ eljövetelét megelızı kort a bárkaépítı hithıs idejével. Amiképpen pedig a Noé napjaiban vala, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz elıtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába méne. És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz, és mindnyájukat elragadá: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. (Mt 24:37 39) Nem önmagukban kárhoztatja Jézus a fent említett cselekedeteket. A táplálkozás, a házasság (az Isten által szabott törvények szerint) egyaránt a Teremtı akarata szerinti szükségletünk. A hangsúly a nem vesznek vala észre semmit tagmondaton van. A végsı idık emberei számára ezek a tettek nem Isten dicsıségét szolgálják, hanem pusztán saját vágyaik minden áron való kielégítését. Ezt támasztja alá, amit Pál apostol ír a 2Tim 3:2-ben. Mert lesznek az emberek magukat szeretık Árulkodó az a felsorolás, amely ez után a kijelentés után következik. pénzsóvárgók, kérkedık, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelıi. Árulók, vakmerık, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretıi. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét (2 5. vers) Az önmagukat szeretés, az önzés tehát ezeken a területeken nyilvánul meg leginkább. Nem keresik mások hasz- 85

5 KI VAGYOK ÉN? nát, vagyis nem élnek mások javára, hanem kizárólag a saját kényelmükkel és elırejutásukkal foglalkoznak. Isten teljesen eltőnik a látóterükbıl, még abban az esetben is, ha transzparens feliratként hivatkoznak ugyan rá. A nevét emlegetik, akár politikai jelszóként, akár tanítások, praktikák alátámasztásául, de az İ igazságát nem keresik. Beteljesednek Jézus szavai, miszerint a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül (Mt 24:12). Az önszeretet tanítása Néhány évvel ezelıtt nagy vitát és ellenkezést váltott ki Walter Trobisch Szeresd önmagadat is! címő könyvecskéjének megjelenése. 1 A szerzı, aki több nagysikerő könyvet írt a keresztény szempontú szexuáletikáról 2, ezzel a kis írással felkorbácsolta az indulatokat. Érdemes kicsit részletesebben megvizsgálni állításait, s azt is, mások miért tartják tarthatatlannak azokat. Mondanivalóját talán így lehetne egy mondatban összefoglalni: az aki nem képes önmagát szeretni, nem képes mások felé sem odafordulni. Trobisch mindezt alapvetıen a Mt 22:37 40-re alapozza. Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbıl, teljes lelkedbıl és teljes elmédbıl. Ez az elsı és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos 1 Magyarul megjelent 1992-ben, Zámbó László kiadásában 2 Például: Kettesben, Szerettem egy lányt, Beteljesületlen vágyakkal együtt élni (az elsı kettıt az Evangéliumi Kiadó, a harmadikat a Promag Kft. adta ki, 1993-ban) 86

6 AZ ÖNSZERETET EVANGÉLIUMA? ehhez: szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Trobisch következetesen az önszeretet szót használja írásában, s mint elérendı keresztény célról beszél róla. Azt mondja, mindenkinek meg kell tanulnia önmagát is szeretni, mert enélkül nincsen igazi kereszténység. Nem csoda, hogy ez a kifejezés sokakban hatalmas ellenkezést váltott ki. A holland Els Nannen, aki a pszichológia és a kereszténység viszonyáról írt egy biblikus szemlélető, tanulságos könyvet, egy teljes tanulmányt szentel Trobisch üzenetének. Mintegy száz oldalon keresztül fejtegeti, hogy miért tartja tévtanítónak Trobischt, és miért tévtanítás, amit az a könyvével képvisel. 3 Miközben Trobisch és Nannen meglátásait, érveit mérlegeltem, egyszerően képtelen voltam szabadulni a gondolattól, hogy két malomban ırölnek. Alapvetıen ugyanarról beszélnek, csak éppen két teljesen más nézıpontból közelítik meg a vitatott kérdést. Trobisch megfogalmazásai, fejezetcímei valóban sokszor végzetesen félreérthetık és kétértelmőek. 4 Könyve elsı fejezetének címe például ez: Senki sem szereti saját magát. Ha ezt mérlegelés és gondolkodás nélkül összevetjük a 2Tim 3:2-vel, máris hozzákezdhetünk a szerzı alatti máglya összerakásához. 3 Els Nannen: Pszichológia a mérlegen, Primo Kiadó, évszám nélkül 4 Legalábbis ami a magyar fordítást illeti. Nem tudom, igaz-e ez az eredeti német szövegre is. 87

7 KI VAGYOK ÉN? Nincs szándékomban a kettıjük vitáját, érveiket teljes részletességgel elemezni és felsorakoztatni. Nem tudom, lenne-e annyira építı, mint amennyire fárasztó. Viszont az alapproblémát érdemes egy kicsit mélyebben átgondolni....mint magadat A Trobisch által alapvetınek tekintett bibliai szakaszban az Úr Jézus egy törvénytudó kérdésére válaszolt. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? (36. vers) volt a kérdés. Az evangélista egy apró megjegyzéssel nyilvánvalóvá teszi, hogy nem a kíváncsiság vezette ezt a törvénytudót; kérdésével kísértette, vagyis csapdába akarta csalni Jézust (35. vers). Jézus az Ószövetségbıl idézett a kérdezınek. A törvény ismerıjének a törvénybıl idézett. Mózes harmadik könyvének 19. fejezete teljes egészében a felebaráthoz való viszonyt taglalja. Eredetileg e fejezet 18. versében olvasható a mint magadat kifejezés. A Hertz-féle kommentár a következı megjegyzést főzi ehhez a szöveghez. legyen felebarátod tisztelete és vagyona oly drága elıtted, mint a sajátod. 5 A kérdést e kommentár szerzıje annyira fontosnak találta, hogy a fejezet végére beszúrt egy négyoldalas megjegy- 5 Dr. Hertz J. H.: Mózes öt könyve és a haftárák. Az eredeti változat es reprint kiadása, 201. oldal. 88

8 AZ ÖNSZERETET EVANGÉLIUMA? zést, amely teljes egészében errıl szól. A beszúrás gyakorlatilag a zsidó identitás védelme. Idézi régi rabbik véleményét a zsidóság eme aranyszabályáról, s párhuzamot von a Mt 7:12-vel, kiemelve, hogy a jézusi kijelentés már itt, a törvényben is megtalálható. Ebben a jegyzetrészben olvashatjuk a következıt is. Az ember természeti jogához tartozik, hogy önmagáról gondoskodik. Hillél szellemes szavaival szólva:»ha én nem vagyok magamért, ki van érettem? És ha csak magamért vagyok én, mi vagyok én?«(áboth I.14) 6 Miért is idézte tehát Jézus az ószövetségi szakaszt, s mit jelentenek valójában a szavai? Elsısorban azt kell megértenünk, hogy az elsı parancsolaton, Isten szeretetén van a nagyobb hangsúly. Ha az elsı parancsolat nem jut érvényre az életünkben, akkor a második megvalósításának gyakorlatilag sem létalapja, sem jogosultsága nincsen. Ha nem szeretem Istent, akkor képtelen leszek a felebarátomat szeretni. Isten a szeretet forrása, ezért nélküle nincs szeretet ezen a sárgolyón. Ha nincs kapcsolatom a szeretettel, akkor csak úgy teszek, mintha szeretnék, akkor csak azt hiszem, hogy képes vagyok szeretni. A második, a felebarátokra vonatkozó parancsolat csak következménye az elsınek, az Istenre vonatkozónak. Csak akkor tekinthetem megvalósultnak, ha Isten képes rajtam, a megváltozott szívemen keresztül szeretni az ı képmására alkotott teremtményeit. A második nagy parancsolat 6 Ugyanott, 222. oldal 89

9 KI VAGYOK ÉN? nem önmagam felé fordít, hanem önmagamról a másikra tereli a figyelmemet. Aki képessé válik a szeretetre, az többé nem a maga hasznát keresi, hanem a másikét. 90 A szeretet nem keresi a maga hasznát Ne nézze ki-ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. (1Kor 13:4 5; Fil 2:4) Világos, hogy elsısorban azért válik egyre lakhatatlanabbá a világ, mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét (Fil 2:22). Mindezek tudatában újra fel kell tennem a kérdést: valóban, van valami különbség önmagam elfogadása és a Pál apostol által említett önszeretet között, vagy pusztán olcsó szómágia a kettı egymástól való elválasztása? Amikor egy hónappal ezelıtt együtt nyaraltam legjobb barátommal, a feleségével és gyermekével, többek között könyvemnek ezen a fejezetén gondolkodtam. Barátommal éppen Egerszalók termálvizének nyakunkba zúduló forró sugarával verettük magunkat, amikor feltettem neki a kérdést: Szerinted van egészséges önzés? Barátom meglehetısen furcsán nézett rám. Önmagában ellentmondás a két fogalom! Ami önzés, az nem lehet egészséges! És az, hogy mi most itt élvezkedünk a forró víz alatt, ahelyett, hogy másoknak hirdetnénk az evangéliumot, az önzés vagy sem? A barátom rám nézett, és láttam, már érti, mire gondo-

10 AZ ÖNSZERETET EVANGÉLIUMA? lok. Te is érted? Vannak olyan törvényszerőségek az életünkben, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül. Például ennünk kell, ha megéhezünk, folyadékra van szükségünk, ha megszomjazunk, pihennünk kell, ha elfáradunk. Vajon önzés-e ezeknek az igényeknek a kielégítése? Szükségünk van arra, hogy üdüljünk, hogy megváltozzon egy kicsit a külsı környezetünk. Szükségünk van néha a magányra, az egyedüllétre. Önzık vagyunk, ha kielégítjük ezeket a szükségleteket? S még: önzık vagyunk-e akkor, ha gondot viselünk a testünkre? Önzık, ha megfelelıen tisztálkodunk, ha figyelembe vesszük annak belsı törvényszerőségeit, ha tekintettel vagyunk a Teremtınktıl kapott útmutatásokra, például a táplálkozásunkban (amellyel kapcsolatban a kapott isteni tanácsok félelmetesen összecsengenek a modern táplálkozástudomány következtetéseivel)? Önzık vagyunk-e akkor, amikor elvonulunk másoktól, mert érezzük, hogy fogy belsı testi és lelki energiánk, s némi egyedüllétre és Istennel töltött magányra van szükségünk? Sorolhatnám még a kérdéseket, de nem teszem. Talán így is nyilvánvalóvá vált számodra, hogy egyszerően lehetetlen kizárólag mások szükségleteire figyelnünk. Vannak olyan testi, lelki szükségleteink, amelyek kielégítetlensége egyszerően megakadályozhatja a másokra irányuló szolgálatunkat, s adott esetben meg is kell azt tennie. (Alkudnunk is kell, igaz?) Lapozz csak vissza kétoldalnyit, és olvasd el a Fil 2:4-et még egyszer! Mi az utolsó szava? Egy apró, kicsi is szócska. Ne nézze ki-ki a maga hasznát, hanem mindenki a máso- 91

11 KI VAGYOK ÉN? két is. Tehát vannak helyzetek, amikor igenis, a magunk hasznát is figyelembe kell vennünk. Nem mások rovására, nem feltétlenül mások érdekeinek ellenében, hanem az Istennek való engedelmesség érdekében. A bibliai elvek következetes érvényesítésével, testi, lelki, szellemi életünkben egyaránt. Például a Szentlélek templomának, testünk egészségének megóvása érdekében. Például, amikor ki kell vonni magunkat a forgalomból, amikor figyelnünk kell magunkra. Amikor ezeknek az elveknek az érvényesítésével szeretjük magunkat, akkor így kell szeretnünk magunkat. Amikor ezeket az elveket figyelembe veszem, gyakorlatilag önmagamnak teszek jót vele. Kérlek, a következı mondatomból ne vond le azt a következtetést, hogy legalista módon közelítem meg az isteni kívánalmakat, de végsı soron Isten törvényének (mind a szigorúan vett tíz parancsolatnak, mind a látszólag tágabban értelmezett, krisztusi szeretettörvénynek) a megtartása is a saját, örökkévaló érdekeimet is szolgálja. Miért mondom, hogy kell, hogy szeretnünk kell magunkat? Pál is figyelmeztet testi, lelki, szellemi egészségünk megóvásának fontosságára, azért. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentıl nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? (1Kor 6:19) Ha nem veszem figyelembe a rendeltetésszerő használatra vonatkozó utasításokat, törvényeket, akkor Isten kárhoztatása alá kerülök. (A testi egészség elhanyagolásá- 92

12 AZ ÖNSZERETET EVANGÉLIUMA? ról például ezt írja Pál apostol az 1Kor 3:17-ben: Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. ) Remélem, nem értesz félre. Nem narcizmusról van szó. Ahogyan arról sem, hogy önmagunk babusgatásának ürügyén bebújhatunk összkomfortos barlangunkba, és indokolt, hogy semmi pénzért, senkinek a kedvéért sem vagyunk hajlandók elhagyni azt. Nem az önzésrıl, hanem a józan észrıl, a lelki-szellemi fejlıdés megóvásáról, elısegítésérıl van itt szó. Figyeld csak meg! A külsı harmónia minden esetben a belsı kivetülése. Az az ember, akinek a lelkében nincsen béke, az nem képes békességet sugározni önmaga körül sem. Aki nem látja reálisan önmagát, aki képtelen Isten akarataként felfogni személyisége egészét, külsı adottságait és korlátait, abban szakadatlan csata dúl mind önmagával mind a külvilággal szemben. S miközben csatázik, képtelenné válik arra, hogy közben másokra figyeljen. Az önmagával való küzdelem annyira leköti az energiáját, hogy egyszerően nem marad ereje másokra sem. A Szentlélek elsısorban Isten akaratával kapcsolatban igyekszik harmóniát létrehozni bennünk. Másodsorban odafordít mások felé is minket. Azonban nem hanyagolható el az a tevékenysége sem, hogy önmagunkkal is kibékít bennünket. Isten rendet teremt az emberben, s ezt a rendteremtést az önmagával való kapcsolaton át az én -ben is végrehajtja. Ez természetesen nem a bőnökkel, hanem a személyiséggel való megbékélést jelenti. A bőnnel az ember nem békülhet meg, mivel akkor nem lehet békességben Istennel sem. Isten jellemétıl a bőn leghalványabb árnyalata is idegen. 93

13 KI VAGYOK ÉN? Vajon mennyire fontos ez az utóbbi szempont? Aki nem képes önmagát Istenben elfogadni, az nem tud megbocsátani sem. Sem önmagának, sem másoknak. Folyton folyvást vagy saját, vagy mások ballépései, bőnei felett búsong még akkor is, ha azokat a kegyelem királyi széke elé helyezte. Képtelen elfogadni önmagát, ezért képtelen elhinni, hogy azt bárki is meg tudná tenni. S mivel nem tud megbocsátani önmagának, nem hiszi el azt sem, hogy Isten képes megbocsátani neki. Ezért hiszi jogosnak, hogy másokkal szemben is neheztelést, haragot hordozhat a szívében. Sıt, mivel értéktelennek tartja magát, ezt belsı kényszere kompenzálni valamivel: tragikus módon mások hibái, tévedései, bőnei adják meg önnön értékét; kritikussá válik, de ez még jobban eltávolítja másoktól. Szabad-e tehát szeretnünk önmagunkat? Ha önzık az indítékaink, akkor semmiképpen sem! Ha arra vágyom, hogy körülöttem forogjon a világ, ha csupán a saját céljaim az elsıdlegesek, ha az érdekeim szentesítik az eszközeimet, ha hidegen hagynak a körülöttem élık szükségletei (azért vannak, hogy velem foglalkozzanak!), akkor bizony baj van, akkor semmiképpen sem! Ám ha arról van szó, hogy reálisan látom képességeimet és azok határait, s nem tiltakozom, nem akarok elégedetlenkedve tágítani az adott kereteken, ha figyelembe veszem az énem, a testem, a lelkem, a szellemem alapvetı, Istentıl rendelt szükségleteit, amelyeket az İ törvényének és a lelkiismeretem állapotának megfelelıen elégítek csak ki, nos a válasz akkor igen. Igen, fogadjam el magamat olyannak, amilyennek Isten teremtett! 94

14 AZ ÖNSZERETET EVANGÉLIUMA? Aki nem igazán önmaga, az a fizikai környezetével, élethelyzetével is folyamatosan elégedetlen, és az embereket sem fogadja el azoknak, akik. Személyiség, tálentum és sáfárság Az alázatos keresztények többsége elfogadja azt a tényt, hogy Isten számára értékes a lénye, ám, hogy pozitív képességeit, vonásait is elismerje, azt a benne élı, félreértett alázat már nehezen, vagy egyáltalán nem teszi lehetıvé. Általános érvelése ezeknek a keresztényeknek, hogy aki elfogadja önmagát, az elıbb-utóbb beleesik az önszeretet alattomos csapdájába. A legtöbben Pál apostol már idézett soraira, a 2Tim 3:1 2/a-ra hivatkoznak. E vers és folytatása szerint, ahogy azt láttad már, az önszeretet következménye a mások felé irányuló szeretet abszolút hiánya, az önzésbıl eredı bőnök romboló jelenléte. Sıt, végsı soron a képmutató kegyeskedés is. S ráadásul mindez a végidık beköszöntének egyik legbiztosabb jele! Olvassd el a Mt 25:14 30-ban található jól ismert példázatot! Mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, eléhívatá az ı szolgáit, és amije volt, átadá nékik. És ada az egyiknek öt tálentomot, a másiknak kettıt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek az ı erejéhez képest; és azonnal útra kele. Elmenvén pedig, aki az öt tálentomot kapta vala, kereskedék azokkal, és szerze más öt tálentomot. Azonképpen, akié a kettı vala, az is más kettıt nyere. Aki pedig az egyet kapta vala, elmenvén, elásá azt a földbe, és elrejté az ı urának pénzét. Sok idı múlva pedig megjöve ama szol- 95

15 KI VAGYOK ÉN? 96 gáknak ura, és számot vete velök. És elıjövén, aki az öt tálentomot kapta vala, hoza más öt tálentomot, mondván: Uram, öt tálentomot adtál vala nékem; ímé más öt tálentomot nyertem azokon. Az ı ura pedig monda néki: Jól vagyon, jó és hő szolgám, kevesen voltál hő, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe. Elıjövén pedig az is, aki a két tálentomot kapta vala, monda: Uram, két tálentomot adtál volt nékem; ímé, más két tálentomot nyertem azokon. Monda néki az ı ura: Jól vagyon, jó és hő szolgám, kevesen voltál hő, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe. Elıjövén pedig az is, aki az egy tálentomot kapta vala, monda: Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, a ki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, a hol nem vetettél; azért félvén, elmentem, és elástam a te tálentomodat a földbe; ímé megvan ami a tied. Az ı ura pedig felelvén, monda néki: Gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem; el kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál; és én, megjövén, nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tıle a tálentomot, és adjátok annak, akinek tíz tálentoma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporíttatik; akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amije van. És a haszontalan szolgát vessétek a külsı sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Jézus néhány nagyon alapvetı elvet lefektet ebben a szakaszban. Számunkra ezek közül a legfontosabb az, hogy a gazda kinek-kinek az ı erejéhez képest (15. vers) adja a tálentumokat. Nem egymáshoz viszonyítja a szolgáit, hanem mindenkinek önnön erejéhez, személyiségéhez, karakteréhez, tulajdonságaihoz és lehetıségeihez képest adja azokat. Különösen figyelemre méltó, hogy nincs olyan szolga, aki semennyi

16 AZ ÖNSZERETET EVANGÉLIUMA? szaporítandó vagyont nem kapna a gazdától! Lehet, hogy csak egy tálentumot, de annyit mindenképpen kap mindegyikük. Ez azt jelenti, hogy nincsen olyan ember, aki ne tudna valamit tenni Krisztusért, akiben ne lennének értékes tulajdonságok, amelyeket ne tudna Isten szolgálatába állítani. Ez azonban azt is jelenti, hogy nemcsak a talentum személyre szabott, hanem azt is, hogy ennek alapján a számon kérés is az lesz. Egy másik igevers még mélyebben világít rá erre. Úgy kell gazdálkodnunk minden lehetıségünkkel, ajándékunkkal, tulajdonságunkkal, személyiségünk minden alkotóelemével, mint Isten sokféle kegyelmének sáfárai (1Pét 4:10). Nem- csak az 1Kor 12-ben és az Ef 4-ben felsorolt lelki ajándékokról van itt szó, hanem mindenünkrıl, amit Isten mővében, a gyülekezet építése érdekében fel tudunk használni. Fel kell fedezni ezeket az ajándékokat ahhoz, hogy használhassuk is ıket. Van ugyan egy-két, a fenti elvnek ellent mondani látszó szakasz a Bibliában, ám ezekbıl az esetekbıl nem szabad törvényerejő következtetéseket levonnunk. Például Jeruzsálembe való bevonulásakor Jézus utalt arra, hogy ha népe el is dobja magától a feladatot ( hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani [Luk 19:40]), lesz, aki helyettük elvégezze azt. Kaptak talentumot, de nem éltek azzal, elvétetett tılük tehát az is, ami megvolt. De volt ajándék, volt talentum, volt képesség! Isten bármit, bárkit felhasználhat igazságának hirdetésére (gondolj csak Bálám szamarára), de amíg van természetes eszköz, addig azt, illetve ıt használja. Egyértelmőnek tőnik, hogy adott 97

17 KI VAGYOK ÉN? szolgálatra olyan embert hív el az Úr, aki személyes adottságainál fogva a legalkalmasabb arra. Amíg van ember, aki beszéljen, addig nem kell másnak, nem kell a köveknek helyette szólni. Amíg alkalmas vagy egy feladatra, Istentıl kapott képességeidnél vagy ajándékaidnál fogva, addig kötelességed megtenni a magad részét! Ehhez azonban, még egyszer hangsúlyozom, ismerned kell Isten rád vonatkozó akaratát és reálisan a saját képességeidet is. Aláhúzottan ilyen sorrendben, de mindkettıt! 98

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

XI. MINDEN VAGYOK! MINDEN VAGYOK F URCSA ELLENTMONDÁSBAN ÉL a mai ember! Miközben önmaga istenítésével teljesen függetlenné vált Teremtıjétıl (s így elkövette a modern bálványimádás jellemzı változatát),

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

Nincstelenség - korlátlan birtoklás

Nincstelenség - korlátlan birtoklás Nincstelenség - korlátlan birtoklás A birtoklás kérdése az elmúlt időszakban sokat foglalkoztatott azért is vállalkoztam e cikk megírására, hátha segít kicsit összerendezni a gondolataimat. Menet közben

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A zsidókhoz írt levél 1-2. Fejezet

A zsidókhoz írt levél 1-2. Fejezet A zsidókhoz írt levél 1-2. Fejezet A levél íróját illetıen számos vita alakult ki. Különféle bibliatudósok más-más személyeket javasolnak. Az igazság azonban az, hogy nem tudjuk biztosan, kinek a tollából

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós 1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós Önkép-teszt Önkép. Kimondjuk ezt a szót, és automatikusan ugrik be a jelentés. Az a kép amilyennek látjuk magunkat. Látjuk magunkat valamilyennek, az életünk

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Szexuális tisztaság a gyülekezetben. 1 Korinthus 5-6. Írta: John MacArthur

Szexuális tisztaság a gyülekezetben. 1 Korinthus 5-6. Írta: John MacArthur Szexuális tisztaság a gyülekezetben 1 Korinthus 5-6 Írta: John MacArthur Ha ti is akarjátok, szeretném, ha a Bibliátokban ma délelıtt az 1 Korinthus 5. és 6. fejezetekhez lapoznátok Történt egy esemény

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

I Sikertervezés hogy ne csak álmodozzál. I Próbáld meg felfedezni a küldetésedet!

I Sikertervezés hogy ne csak álmodozzál. I Próbáld meg felfedezni a küldetésedet! I Próbáld meg felfedezni a küldetésedet! Mert ahhoz, hogy élvezd is a karriered vagy vállalkozásod építését, fel kell fedezned magadban a legmélyebb belsı hajtóerıt. www.sikertervezes.com I Sikertervezés

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23.

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. Hálaadással, magasztalással és dicsérettel járulunk Atyám a Te szent színed elé. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kiontott drága szent

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége:

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége: Magyarázat: Félkövér: új, definiálandó, magyarázatra szoruló kifejezések Aláhúzás: definíció, magyarázat Dılt bető: fontos részletek kiemelése Indentált rész: opcionális mellékszál, kitérı II. fejezet

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk 1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 8. Nık a szolgálatban 3. Ez a tanítás arról szól, hogy szabad-e az asszonyoknak szólni a gyülekezetben, vagy csöndben kell-e maradniuk állandóan. 1Korinthus 14:34-36 A

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZEREPE KORUNK TÁRSADALMÁBAN

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZEREPE KORUNK TÁRSADALMÁBAN A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZEREPE KORUNK TÁRSADALMÁBAN Cikkem kapcsán az a cél vezérelt, hogy hogyan lehet a mai fiatalok számára vonzó Jézus Krisztus, hogyan tudunk egymásnak példaként mutatkozni? Ahogyan

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Isten Igéjének pozitív erejő megvallása. Sokszor az életünkben megfigyelhetı a folyamatos kudarcok és

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek 1 2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek Az Úr pedig monda Mózesnek és Áronnak: Vegyétek tele markaitokat kemenczehamuval, és szórja azt Mózes az ég felé a Faraó szeme láttára. Hogy porrá legyen Égyiptomnak

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által ALAPTANÍTÁSOK Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által Isten Szelleme által történı vezetésünkrıl hallotok tanítást, ennek a tanításnak a harmadik részét fogjátok hallani. A mai

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18. 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29

TARTALOMJEGYZÉK. Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18. 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29 ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS 3. A héber kéziratok és a korai

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

NINCS MÁS FUNDAMENTUM

NINCS MÁS FUNDAMENTUM Pasarét, 2014. január 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NINCS MÁS FUNDAMENTUM Lekció: Máté 7,24-29 Alapige: 1Korinthus 3,11-15 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

H úzd meg a határt. 172 II. rész Kortársnyomás

H úzd meg a határt. 172 II. rész Kortársnyomás 172 II. rész Kortársnyomás H úzd meg a határt Minden kategórián belül húzd alá azt az állítást, ami legjobban kifejezi a saját meggyőződésedet. Amelyikről úgy gondolod, hogy legjobban összefoglalja azt,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. Szolgálati elhívásokról, és szolgálati ajándékokról lesz tanítás a mai napon. A pásztori eléhívásról tanítunk. Efezus 4:11-12 És İ adott némelyeket

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Rogate 2008. április 27.

Rogate 2008. április 27. Rogate 2008. április 27. Megszólítható Isten közbenjáró ember Textus: 2Mózes 32,7 14 1. Amit a textusról tudni kell exegetikai / kortörténeti megértés A szakasz a Sínai-hegyi szövetségkötés és törvényadás

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888)

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) EVANGÉLIUM * Mt 20,1-16 Ezek az utolsók egy óráig munkálkodtak, és egyenlőkké tetted őket velünk, kik a nap

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE

LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE SZABADOS ÁDÁM Eta Linnemann megtérése az én szememben az egyik legcsodálatosabb bizonyíték a Szentlélek újjászülı munkája mellett. Megható egy alkoholista vagy drogfüggı ember

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 6. Vezetés látomások által

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 6. Vezetés látomások által ALAPTANÍTÁSOK Hogyan vezet Isten Szelleme? 6. Vezetés látomások által Hogyan vezet Isten Szelleme? Errıl hallottatok egy tanítássorozatot. A mai napon pedig ennek az utolsó része lesz: vezetés látomások

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney

Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney Apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók. Furcsa, de a Biblia nem támasztja azt alá, hogy az Efézus 4.11-ben felsorolt szolgálatokat a mai

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben