A Kecskeméti Főiskola Lakásépítési Alapjának felhasználásáról szóló szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kecskeméti Főiskola Lakásépítési Alapjának felhasználásáról szóló szabályzat"

Átírás

1 A Kecskeméti Főiskola Lakásépítési Alapjának felhasználásáról szóló szabályzat 2. sz. verzió A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: ÁPRILIS 1. (HATÁLYOS: visszavonásig.) JÓVÁHAGYTA: Dr. Sztachó-Pekáry István Főiskolai rektor 1

2 A Kecskeméti Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 19. sz. melléklete A Kecskeméti Főiskola Lakásépítési Alapjának felhasználásáról szóló szabályzat 2

3 A Kecskeméti Főiskola Lakásépítési Alapjának felhasználásáról szóló szabályzat a többször módosított 106/1988. (XII. 26.) MT. számú rendelet és a végrehajtására kiadott, szintén módosított 77/1988. (XII.27.) PM-ÉVM. számú együttes rendeletben foglaltak alapján készült. 1. A szabályzat hatálya A Szabályzat hatálya kiterjed a Kecskeméti Főiskolán közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalókra. 2. Általános rendelkezések (1) A munkáltató a rászoruló munkavállalóját lakáscélú munkáltatói kölcsönben részesítheti. A Lakásépítési Alap összegét évenként a Főiskolai Tanács határozza meg. (2) A Lakásépítési Alap forrásai: a Főiskola előző évi lakásépítési alapjának költségvetési pénzmaradványa a korábbi években kölcsöntámogatásban részesült munkavállalók visszafizetése késedelmi kamat a támogatásban részesült és munkahelyet változtató munkavállalók új munkáltatója által megtérített támogatási összeg az idő előtti visszafizetés és rendkívüli törlesztés összege. (3) A (2) bekezdés szerinti forráslehetőségek kialakítása a Főiskolán működő érdekképviseleti szervezetek véleményének figyelembevételével történik. 3. A támogatás formája, felhasználása (1) Kamatmentes munkáltatói támogatás nyújtható a munkavállalónak a tulajdonába (részben tulajdonába) kerülő, illetve tulajdonában (részben tulajdonában) lévő családi ház építéséhez, újjáépítéséhez szervezett társasház építéséhez önálló lakást eredményező tetőtér-beépítéshez, illetve emeletráépítéshez lakás vásárlásához, cseréjéhez családi ház, lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez lakótelek vásárlásához. 3

4 (2) Nem adható támogatás hétvégi ház, üdülő, nyaraló építésére, vásárlására, vagy egyéb, nem a lakásigény megoldását jelentő építkezés, vásárlás céljára. (3) A Lakásépítési Alapból kölcsöntámogatás juttatása a Lakásbizottság (a továbbiakban: Bizottság) hatáskörébe tartozik, amely évente egyszer tájékoztatja munkájáról a Főiskolai Tanácsot. 4. A támogatás mértéke (1) A lakáscélú munkáltatói támogatásra rendelkezésre álló keretből nyújtott kölcsön összege egyedi mérlegelés és indokoltság alapján munkavállalónként maximum Ft (Ötszázezer 00/100 Ft) lehet. Az összeg nagyságát évente úgy kell módosítani, hogy az kövesse az inflációt. (2) Munkáltatói támogatás (a Kecskeméti Főiskolával fennálló közalkalmazotti jogviszony időtartama alatt) csak egy alkalommal adható. Kivételesen indokolt esetben másodszor is adható kölcsön annak, aki a korábbi kölcsönt teljes egészében visszafizette. (3) A kölcsön visszafizetésének határideje valamennyi támogatási formánál maximálisan 10 év, a törlesztés legkisebb havi összege Ft. (4) A tartozás késedelmes fizetése esetén a munkavállalónak a PTK 301. (1) bekezdése szerint késedelmi kamatot kell fizetnie. A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavállalót, amennyiben az igazolja, hogy a késedelmes teljesítés önhibáján kívül történt, mentesítheti a késedelmi kamat megfizetése alól. 5. A lakáscélú munkáltatói támogatásban részesülés feltételei (1) Lakásépítéshez, újjáépítéshez, legalább egy szobával való bővítéshez, korszerűsítéshez akkor adható kölcsön, ha az igénylő építési jogosultságát jogerős hatósági engedéllyel igazolja. (2) Lakásvásárláshoz, cseréhez akkor adható kölcsön, ha a munkavállaló hitelt érdemlően bizonyítja vételi, ill. csereszándékát, és az erre vonatkozó szerződést/előszerződést bemutatja. (3) A kölcsön juttatásának feltétele, hogy a munkavállaló vállalja munkaviszonyának fenntartását a kölcsön visszafizetésének határidejéig hozzájárul ahhoz, hogy a lakásán a munkáltató javára, a munkáltató által juttatott összeg erejéig jelzálogjogot jegyezzenek be, vállalja a megállapodás szerinti visszafizetést, munkaviszonyának saját kezdeményezésre, valamint fegyelmi úton történő megszűnése esetén vállalja a még fennálló kölcsöntartozás kamatokkal növelt összegének egy összegben történő visszafizetését. 4

5 (4) A támogatás megítélésekor figyelembe kell venni a munkavállaló szolgálati viszonyát az adott munkáltatónál, munkavégzését, lakáskörülményeit, jogos lakásigényének mértékét, az építendő/vásárolandó lakás nagyságát, jövedelmi, vagyoni helyzetét. (5) A főiskolán egy évnél rövidebb ideje, valamint nem közalkalmazotti jogviszony keretében (megbízással munkát vállaló) munkavállaló nem adhat be munkáltatói támogatás iránti kérelmet. 6. A kölcsön igénylésének, elbírálásnak és folyósításának rendje (1) Kölcsönt a Rektori Hivatalhoz címzett írásbeli kérelemmel lehet igényelni, melyhez csatolni kell az 5. (1) vagy (2) bekezdésében megjelölt iratokat. (2) Amennyiben a kérelem benyújtásának időpontjában a Bizottság az anyagi feltételek szűkössége miatt nem tudja teljesíteni minden igénylő kérelmét, abban az esetben az adott kérelmező tájékoztatása mellett a Bizottság a következő ülésén köteles a kérelmet újból elbírálni. (3) A Bizottság a beérkezett kérelmeket a szociális és szakmai szempontok mérlegelése alapján értékeli, és a döntésre javaslatot tesz a Főiskolai Rektornak. A Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. (4) A Bizottság által értékelt kérelmekről a Főiskola Rektora dönt, de döntésénél figyelembe veszi a Bizottság együttdöntési jogát. (5) A beérkező kérelmek nyilvántartása, szükség esetén kiegészítése a Rektori Hivatal feladata. A döntés után a megállapodás elkészítése és rendelkezés megküldése a pénzintézetnek, továbbá a kölcsön nyilvántartása a Gazdasági Főigazgatóság (GF) feladata. (6) A Megállapodást a szabályzathoz mellékelt minta alapján négy példányban kell elkészíteni, amit cégszerűen kell aláírni. A Megállapodás egy példánya a munkavállalóé, egy példány a Gazdasági Főigazgatóságé, egy példány a pénzintézeté, egy példány pedig a Főiskola irattárában marad. (7) A kölcsön, odaítélésétől számított 6 hónapig, kivételesen indokolt esetben a (kérelem meghoszszabbításával) 1 évig áll a munkavállaló rendelkezésére. A kölcsönt ezen időn (1 év) túl csak újabb bizottsági döntés alapján lehet igénybe venni. (8) A kölcsön törlesztésének megkezdése a Megállapodás 3. pontja szerint történik. (9) A munkavállaló a kölcsönt pénzintézet útján, kamatmentesen, meghatározott havi részletekben, a törlesztésre rendelkezésre álló idő alatt köteles visszafizetni. 5

6 7. A munkaviszony megszűnésének esetére vonatkozó eljárás (1) A munkáltató az általa nyújtott kölcsön ki nem egyenlített részének kamatokkal növelt összegének megfizetését egy összegben követelheti, ha a munkavállaló a munkaviszonyát a Megállapodás -ban meghatározott határidő lejárta előtt megszünteti. (2) Ha a támogatásban részesült munkavállaló munkaviszonya a munkáltató részéről történő felmentéssel (öregségi, rokkantsági nyugdíjazás) vagy áthelyezéssel szűnik meg, a munkavállaló a ki nem egyenlített összeget változatlan feltételek mellett törlesztheti. (3) Ha a közalkalmazotti jogviszony a munkavállaló halála folytán szűnik meg, az örökösök a kölcsönt változatlan feltételek mellett fizetik vissza. 8. Egyéb rendelkezések (1) A munkáltatói támogatásra felhasználható pénzeszközöket pénzintézeten keresztül kell vezetni. (2) A Szabályzat április 28-tól, az Ideiglenes Főiskolai Tanács 81/2000. (IV. 27.) IFT számú határozatával lép hatályba. (3) A szabályzat módosítását a Főiskolai Tanács a március 24-i ülésén a 18/2005.(III.24.) FT számú határozattal jóváhagyta. A módosított szabályzat hatálybalépésének időpontja: április 1. A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépést követően beadott kérelmek esetében kell alkalmazni Dr. Sztachó-Pekáry István főiskolai rektor 6

7 Érkezett: Iktatószám: IGÉNYLÉSI LAP munkáltatói lakásépítési kölcsön juttatásához Név: (leánykori név is) Munkahely: telefon: Születési év: beosztás: Jövedelem: a) munkabér Ft/hó b) egyéb rendszeres jövedelem Ft/hó Munkaviszony kezdete: év Jelenlegi munkahelyére belépés kelte: év Az igénylő házastársának adatai: Név: Munkahelye: Beosztása: Jövedelem: a) munkabér Ft/hó b) egyéb rendszeres jövedelem Ft/hó Jelenlegi lakáskörülményeinek ismertetése Lakás címe: Szobák száma: felszereltsége: Milyen minőségben lakik a lakásban: (tulajdonos, főbérlő, albérlő, családtag, egyéb): Mióta lakik a jelenlegi lakásban: év A lakásban lakó kiskorú, eltartott gyermekek száma: Koruk: A lakásban lakó egyéb eltartottak száma: Más, lényegesnek tartott adatok: 7

8 Munkáltatói kölcsön igénylésére vonatkozó adatok: Milyen lakás / ház építéséhez / vásárlásához kéri a kölcsönt? (Pl. családi ház, toldaléképítés stb.) Az építeni / vásárolni kívánt lakás szobáinak száma: és alapterülete: m 2 Hány fő költözik az új lakásba (rokonsági fok megjelölésével) Az építeni / vásárolni kívánt lakás / ház építési költsége / eladási ára: Szociálpolitikai kedvezmény összege: Pénzintézeti kölcsön összege: Saját előtörlesztési összeg: Lakásalapból igényelt kölcsön összege: A kért törlesztési idő: év Egyéb közlendők: Kecskemét, 20 hó nap igénylő házastársa igénylő aláírása 8

9 MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Kecskeméti Főiskola Lakásügyi és Szociális Bizottsága számú döntése alapján a KECSKEMÉTI FŐISKOLA, mint munkáltató kölcsönadó (a továbbiakban: kölcsönadó), másrészről anyja neve: szül. hely, idő: lakcíme: munkahelye: mint kölcsönvevő között az alábbiak szerint: 1. A kölcsönadó városban u. házszám emelet ajtószám alatti a számú tulajdoni lapon nyilvántartott 1 lakás felépítése (megvásárlása) céljára az Országos Takarékpénztár területileg illetékes fiókja útján a lakásépítés munkáltatói támogatásáról szóló 77/1988. (XII.27.) PM. ÉVM együttes rendeletben, továbbá a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló évi XC. tv. és az azt módosító évi LXX. törvényben foglaltak alapján a Kecskeméti Főiskola Lakásépítési Alap elnevezésű.. számú számláról Ftazaz forint összegű lakásépítési kölcsönt bocsát a kölcsönvevő rendelkezésére, évi visszafizetési kötelezettséggel. A havi törlesztő részletet az OTP állapítja meg, melynek összege nem lehet kevesebb havi Ft-nál. A lakás teljes építési költsége / vételára: Ft. 2. A kölcsönadó a kölcsönt kamatmentesen nyújtja. A kölcsönvevő a mindenkor fennálló tartozás után az OTP által felszámított évi %-os kezelési költséget megfizeti a pénzintézetnek. 3. A kölcsönvevő tartozik a kölcsön törlesztését a felépített / vásárolt lakásra kiadott használatba vételi engedély keltét követő hónap 1. napjától, de legkésőbb a kölcsön felvételétől számított 2 éven belül megkezdeni. * telepszerű vagy egyedi többlakásos ház, családi ház stb. 9

10 4. A kölcsönvevő a kölcsönt az OTP által megállapított havi részletekben minden hó 10. napjáig tartozik törleszteni. Fizetési késedelem esetén a kölcsönvevő a mindenkori jogszabályban előírt késedelmi kamatot tartozik fizetni a még fennálló tartozása után. 5. A kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra, hogy határozatlan idejű munkaviszonyát a jelen megállapodás keltétől számított 5 éven belül egyoldalú elhatározással nem szünteti meg. 6. A kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az 5. pontban vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a kamatmentesség kedvezményét elveszti és a még fennálló tartozását, a mindenkori jogszabályban előírt késedelmi kamattal terhelten tartozik visszafizetni. 7. A kölcsön visszafizetését az OTP területileg illetékes fiókja biztosítja oly módon, hogy a havi törlesztő részleteket befizetteti, illetőleg nem fizetés esetén megteszi a szükséges intézkedéseket (felszólítás, perindítás). 8. A kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy tartozása teljes összegére a Kecskeméti Főiskola javára az OTP-t követő rangsorban az ingatlan-nyilvántartásban a kölcsöntámogatással vásárolt / épített ingatlanra jelzálog bejegyzésre kerüljön. 9. A jelen megállapodásban nem érintett kérdésekben a 77/1988. (XII.27.) PM-ÉVM. számú együttes rendeletben, a lakásgazdálkodással kapcsolatos egyéb jogszabályokban foglaltak az irányadók. Kecskemét, 20 hó nap kölcsönadó kölcsönvevő tanú 1 tanú 2 10

11 KECSKEMÉTI FŐISKOLA 6000 Kecskemét, Ceglédi út 2. Ügyintéző: Tárgy: Munkáltatói kölcsön / vissza nem térítendő támogatás RENDELKEZŐ LEVÉL ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR fiókja Kérjük Önöket, hogy a számú / vállalati jelzőszám: lakásépítési célú betét elnevezésű bankszámláról Ft-ot, azaz forintot * az illetékes takarékpénztári fiókhoz, * a Takarékszövetkezet cím alatti fiókhoz a munkavállalóval kötött szerződés alapján kölcsönként: Ft vissza nem térítendő támogatásként: Ft az alábbiakban megjelölt célra átutalni szíveskedjenek. A felhasználás célja: ** lakásépítés lakásvásárlás lakáskorszerűsítés lakásbővítés * Jelen kölcsön átvállalás a Vállalattól. A kedvezményezett dolgozó neve: címe: munkahelye: Az *építkezés / lakásvásárlás pontos címe: A nyújtandó munkáltatói kölcsön időtartama: év kamat törlesztés kezdő időpontja: Késedelmes törlesztés esetén felszámítandó késedelmi kamat mértéke: % A számlatulajdonos az 1% kezelési költség megtérítését* vállalja / nem vállalja Az ingatlannyilvántartásba vételre igényt tart-e: 11

12 A munkavállalónk a kölcsönt 20 -ig veheti igénybe, amennyiben eddig az időpontig kölcsönének felvétele ügyében a pénzintézetünknél nem jelenne meg, kérjük a fenti öszszeget címünkre visszautalni. Egyéb közlemény: Kecskemét, 20. hó nap melléklet A munkavállalóval kötött szerződés másolata a rendelkezésre jogosultak aláírása A hiányosan, vagy nem egyértelműen kitöltött Rendelkező Levelet a Takarékpénztár teljesítetlenül visszaküldi! Országos Takarékpénztár tölti ki! A kölcsön összege átutalva a(z) számlavezető fiókhoz. A vissza nem térítendő támogatás összege átutalva a(z) folyósító fiókhoz. cégszerű aláírás * A nem kívánt szöveg törlendő ** A kívánt szöveg aláhúzandó 12

1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete

1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete 1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete a dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatásának odaítéléséről a 20/2003. (V.30.) számú önkormányzati rendelettel

Részletesebben

b.) a tulajdonában lévő lakás elbontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, vagy

b.) a tulajdonában lévő lakás elbontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, vagy *12*13 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 28/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelettel a rendelet végrehajtását 2014. december 1. 2019. december 31. közötti időszakban felfüggesztése kerül

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd 7. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2013. (II. 12.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. december 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. december 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2011. december 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál dolgozó köztisztviselők,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 13/1999./VII.01./ számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 13/1999./VII.01./ számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K 13/1999./VII.01./ számú r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõinek közszolgálati jogviszonya egyes kérdéseirõl Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

1998. évi 1. számú s z a b á l y z a t a lakáscélú támogatásról

1998. évi 1. számú s z a b á l y z a t a lakáscélú támogatásról 1998. évi 1. számú s z a b á l y z a t a lakáscélú támogatásról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a továbbiakban: OIT) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 39.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 4/1998.(I.28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 4/1998.(I.28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/1998.(I.28.) önkormányzati rendelete önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselőtestülete a környezet védelmének

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Üzemi megállapodás. a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és a Hivatal. Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozói között

Üzemi megállapodás. a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és a Hivatal. Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozói között 2 Üzemi megállapodás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és a Hivatal Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozói között 3 ÜZEMI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA T é t V á r o s J e g y z ő j e Tét, Fő u. 88. 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2012. (V.3.) önkormányzati rendelete. a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2012. (V.3.) önkormányzati rendelete. a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2012. (V.3.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e lakásvásárláshoz nyújtható helyi támogatásról 1 ( a módosítással egységes szerkezetben ) Csorvás Város önkormányzatának

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Módosította: 18/2005. (05.27.) sz. rendelet 20/2006.(05.26.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról 1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról hatályos: 2014.09.04-2014.09.04 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2000.(VII. 13.) számú RENDELETE a helyi és munkáltatói lakáscélú támogatásokról

MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2000.(VII. 13.) számú RENDELETE a helyi és munkáltatói lakáscélú támogatásokról MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2000.(VII. 13.) számú RENDELETE a helyi és munkáltatói lakáscélú támogatásokról Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda 113. szám Tartalomjegyzék 235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők:

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők: SZABÁLYZAT a Paksi Polgármesteri Hivatal, Paks Város Önkormányzata és Paks Város Onkormányzata által fenntartott intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről * (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Ercsi Nagyközség képviselőtestülete. 23/2000. (IV. 25.) Kt. számú rendelete

Ercsi Nagyközség képviselőtestülete. 23/2000. (IV. 25.) Kt. számú rendelete Ercsi Nagyközség képviselőtestülete 23/2000. (IV. 25.) Kt. számú rendelete az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletként, valamint az elidegenítésükről, mint hasznosításáról szóló

Részletesebben

Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Bakonyoszlop községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

7/2004./VI.1./ r e n d e l e t e

7/2004./VI.1./ r e n d e l e t e Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004./VI.1./ r e n d e l e t e a helyi lakáscélú támogatásról. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004./VI.1./ rendelete

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 54//2010. (XII.20.) önkormányzati r e n d e l e t e a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásokról *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásokról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet. A lakáscélú helyi támogatásról

6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet. A lakáscélú helyi támogatásról 6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet A lakáscélú helyi támogatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben foglalt, valamint a Magyarország helyi

Részletesebben