EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 1. Az alap célja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 1. Az alap célja"

Átírás

1 Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának a Kamatmentes Kölcsön Támogatási Alap létrehozásáról és felhasználásáról szóló 22/1999.(XI. 18.) rendelete a módosító 12/2000.(V.21), 49/2003.(XII.12.) és 36/2004.(X. 25.) rendeletekkel EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. Az alap célja 1. A Kamatmentes Kölcsön Támogatási Alap célja, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik az Önkormányzat illetékességéhez tartoznak, és önhibájukon kívül olyan anyagi helyzetben vannak, hogy saját erőből nem tudnak lakáshoz jutni, meglévő lakásukat bővíteni, korszerűsíteni, közművesíteni vagy lakáscélú pénzintézeti kölcsöneik törlesztőrészleteit nem tudják fizetni. E cél megvalósulását az Önkormányzat kamatmentes hitel nyújtásával, valamint a törlesztés időtartamának és a törlesztés megkezdésének méltányos megállapításával kívánja elérni. 2. A támogatás jellege, mértéke és feltételei 2. (1) 1 támogatás kizárólag kamatmentes kölcsön lehet, melynek összege legfeljebb forint. (2) A támogatás adható: a) az első lakás építéséhez vagy vásárlásához, b) a lakásépítés befejezéséhez, ha a támogatás összege elegendő a használatbavételi engedélyhez szükséges készültségi szint eléréséhez, c) toldaléképítéshez, amennyiben a jelenlegi lakás mérete az igényjogosultság alsó határát nem éri el, és az építkezés férőhely növekedést eredményez, d) december 31. előtt lakásépítési, bővítési, korszerűsítési célból felvett OTP vagy bankkölcsön kamatterheinek csökkentéséhez. e) közművesítéshez ( víz, gáz, csatorna ) f) 2 korszerűsítéshez (3) Támogatás annak a kérelmezőnek adható Aki az igényelt támogatás 50 %-ával, mint saját megtakarítással rendelkezik- Megtakarításnak minősül a készpénz, a tulajdonában lévő építőanyag, melynek meglétét, a környezettanulmány során ellenőrizzük. ( 4 ) A Képviselő-testület kivételes méltányosságból az 50 %-nál kisebb összegű megtakarítás esetén is nyújthat támogatást. 3.. (1) A 2. (2) bek. a), b), c), d) pontok alapján történő kölcsönfolyósítás feltétele az, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásakor legalább 3 éves törökbálinti bejelentett lakóhellyel 1 Módosította a 49/2003.(XII.12) ör I. 1-i hatállyal. 2 Kiegészítette a 36/2004.(X. 25.) ör I. 1-i hatállyal. 1

2 rendelkezzen, vagy legalább 3 éve törökbálinti közintézményben dolgozzon., és a 2../2/ bekezdésében foglaltak Törökbálint közigazgatási területén valósuljanak meg. (2) Az (1) bekezdésben foglalt 3 éves törökbálinti lakóhely illetve a 3 éves törökbálinti munkaviszony alól a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület eltekinthet. 4.. (1) A támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájánál lehet benyújtani. (2) A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia: a.) a kérelmező családi állapotára, a család létszámára, a családtagok életkorára, foglalkozására, kereseti viszonyaira, b.) a kérelmező településhez való kötődésére (mióta lakik, dolgozik Törökbálinton), c.) a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek vagyoni viszonyaira (ingó és ingatlan vagyon), melyről a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában kell nyilatkoznia, d.) a kérelmező jelenlegi lakáskörülményeire, amennyiben a támogatást a 2. (2) bek. a)-d) pontokban foglaltak valamelyikére kéri, e.) az építeni, vásárolni kívánt lakás, illetőleg a toldaléképítés, korszerűsítés után létrejövő lakás műszaki adataira, f.) egyéb, a kérelmező vagy a Népjóléti Iroda által fontosnak ítélt körülményekre (pl. egészségügyi szempontból méltányolandó körülmények, stb.) (3) A Népjóléti Iroda köteles tájékoztatni az ügyfelet arról, hogy a kérelme elbírálásához milyen igazolásokat kell még benyújtania. A benyújtandó igazolások az alábbiak lehetnek: a.) minden esetben csatolni kell: a kérelmezővel közös háztartásban élő személyek utolsó 6 havi nettó kereseti igazolásait, illetőleg a nyugdíj összegére vonatkozó igazolásokat, ha a kérelmező, vagy a vele közös háztartásban élő családtagja munkanélküli, akkor az erről szóló igazolást, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán továbbtanuló gyermek esetén iskolalátogatási igazolást, ha a kérelmező, vagy a vele közös háztartásban élő családtagja rokkant, tartósan beteg, akkor az erről szóló igazolást, a kérelmező tulajdonában levő, illetőleg vásárolni kívánt ingatlan tulajdoni lapját, OTP, egyéb pénzintézeti és munkáltatói kölcsönszerződések másolatai, ha a kérelmezőnek ilyen tartozása van. Pénzintézeti igazolás a készpénz-megtakarításról b.) amennyiben a kérelem lakásépítéshez, toldaléképítéshez, korszerűsítéshez közművesítéshez nyújtandó kölcsönre vonatkozik, abban az esetben az a.) pontban foglaltakon túl csatolni kell az építési engedélyt, költségvetést. c.) amennyiben a kérelem lakásvásárláshoz nyújtandó kölcsönre vonatkozik, abban az esetben az a.) pontban foglaltakon túl csatolni kell az adás-vételi szerződést, vagy csereszerződést. d.) amennyiben a kérelem OTP kamatterhek mérséklésére vonatkozik, abban az esetben az a.) pontban foglaltakon túl csatolni kell az OTP 30 napnál nem régebbi számla-egyenleg értesítését. (4) Amennyiben a kérelmező az erre vonatkozó felhívástól számított 8 napon belül a kért igazolásokat, iratokat nem nyújtja be, a kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni; erre a kérelmező figyelmét a jegyzőkönyvben fel kell hívni. 2

3 4. A támogatás iránti kérelmek elbírálása 5. (1) 3 A támogatás iránti kérelmeket évente két alkalommal lehet benyújtani: április 30. illetve szeptember 30. E határidő elmulasztása az adott évre vonatkozóan jogvesztő. (2) A Képviselő-testület döntését az előterjesztett kérelem, a benyújtott igazolások, a Polgármesteri Hivatal által rendelkezésre bocsátott információk, valamint a helyszíni szemle alapján szótöbbséggel hozza meg, az összes körülmény együttes mérlegelése alapján. (3) Nem adható támogatás abban az esetben, ha a.) a kérelmező a kérelem benyújtásakor saját hibájából nem végez rendszeres kereső tevékenységet, b.) 4 a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élõ családtagja Ft-ot meghaladó forgalomképes ingó vagy ingatlan vagyonnal rendelkezik, nem számítva a lakás céljára használt ingatlant. c.) ha a támogatásra irányuló kérelem előterjesztésekor a kérelmező olyan valótlan adatot közöl, amely számára jogosulatlan előnyt jelent, d.) olyan lakás építéséhez, megvásárlásához, amely a jogos lakásigény felső határát több, mint 25 m2 -re meghaladja. e.) Újabb kamatmentes kölcsön csak abban az esetben adható, amennyiben a korábban megítélt kölcsön visszafizetése megtörtént. 6. (1) A Képviselő-testület munkájában résztvevő hivatali dolgozó a Képviselő-testület döntéséről a döntés meghozatalától számított 8 napon belül értesíti a kérelmezőt és a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját, amely a kedvezményezettel megköti a támogatásról szóló szerződést, és gondoskodik az összeg kérelmező részére történő kifizetéséről. (2) A szerződés tartalmazza: a.) a kedvezményezett(ek) személyi adatait, b.) a kölcsön összegét, c.) a kölcsön felhasználásáról számlákkal történő elszámolás határidejét (a kölcsön odaítélésétől számított l év ) d.) 5 a törlesztési időt a család egy főre jutó nettó jövedelmének figyelembevételével: Ft alatti öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, a törlesztési idő 8 év, öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át nem haladja meg, a törlesztési idő 5 év, öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át eléri vagy meghaladja, a törlesztési idő 3 év Ft feletti 3 Módosította a 49/2003.(XII.12) ör I. 1-i hatállyal. 4 Módosította a 36/2004.(X. 25.) ör I. 1-i hatállyal. 5 Módosította a 12/2000.(V.21) ör VII. 1-i hatállyal. 3

4 öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, a törlesztési idő 10 év, öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át nem haladja meg, a törlesztési idő 8 év, öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át nem haladja meg, a törlesztési idő 5 év, öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át eléri vagy meghaladja, a törlesztési idő 3 év. e.) a törlesztési idő kezdetét, f..) 6 a 7. -ban foglalt figyelmeztetést g.)a kölcsön összegére szóló jelzálogjog kikötését. (3) A szerződés egy példányát meg kell küldeni: a területileg illetékes földhivatalnak a jelzálogjog bejegyzése végett. 7.. A kérelmező javára juttatott kölcsön teljes, a mindenkori infláció mértéke szerint megemelt összegét az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül egyösszegben vissza kell fizetni, ha a.) a kedvezményezett a támogatásban részesülő lakást cserelakás nélkül elidegeníti (eladja, elajándékozza, zálogba adja) vagy bérbe adja, javára kikötött értékkülönbözettel elcseréli, b.) utólag kiderül, hogy a kedvezményezett valótlan adatok közlésével vagy megtévesztéssel jutott a támogatáshoz, c.) utólag kiderül, hogy a kedvezményezett nagy értékű ingatlant vásárolt, d.) kedvezményezett számlákkal történő elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. 8. E rendelet alkalmazása során (1) az egy főre jutó átlagos jövedelem kiszámításánál a család összjövedelmébe bele kell számítani a fő-, másod- és mellékfoglalkozásból származó nettó jövedelmeket, az öregségi és egyéb nyugdíjakat, a járadékot, a szociális rászorultság alapján különböző jogcímen rendszeresen folyósított juttatásokat, a gyermek után járó tartásdíjat és a családi pótlékot is; (2) Első lakáshoz jutónak kell tekinteni azt, aki nem rendelkezik önálló lakástulajdonnak minősíthető lakástulajdonnal vagy önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti jogviszonnyal. 7 Nem tekintendő e szempontból önálló lakásnak az átmeneti és szükséglakás, valamint a haszonélvezettel terhelt ingatlan; (3) forgalomképes ingó vagyonnak kell tekinteni az olyan vagyontárgyakat, amelyek a család mindennapi életviteléhez nem alapvetően szükségesek; (4) a jogos lakásigény 25 m2/fő. 6 Módosította a 12/2000.(V.21) ör VII. 1-i hatállyal. 7 Módosította a 36/2004.(X. 25.) ör I. 1-i hatállyal. 4

5 Záró rendelkezések 9.. A rendelet a kihirdetése napján lép érvénybe és a 12/1992.(V.07.) ÖK. rend, a 10/1996.(IV.25.) valamint a 8/1999. ( IV.12.) ÖK. sz. rend. hatályát veszti. T u r a i István sk. polgármester Dorka Ágnes sk. jegyző Egységes szerkezetbe foglalva február 24-én. Dorka Ágnes jegyző 5

32/1996. (XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t 1

32/1996. (XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t 1 1. oldal 32/1996. (XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t 1 első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról (Egységes szerkezetben a 8/1999. (IV.1.) KR. sz., a 27/1999. (X.29.)

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e a lakástámogatás helyi szabályairól (A 36/2008. (V.28.) Önk., 1/2009. (I.30.) Önk, 17/2009.(IV.24.) Önk., 12/2010. (III.31.) Önk, 6/2011.

Részletesebben

b.) a tulajdonában lévő lakás elbontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, vagy

b.) a tulajdonában lévő lakás elbontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, vagy *12*13 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 28/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelettel a rendelet végrehajtását 2014. december 1. 2019. december 31. közötti időszakban felfüggesztése kerül

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott

7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott 7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet a lakáscélú helyi támogatásokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 12/1997. (IX.20.) Orosházi Önkormányzati, 12/1999. (X.05.) Orosházi Önkormányzati,

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a helyi

Részletesebben

6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet. A lakáscélú helyi támogatásról

6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet. A lakáscélú helyi támogatásról 6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet A lakáscélú helyi támogatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben foglalt, valamint a Magyarország helyi

Részletesebben

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2000.(VII. 13.) számú RENDELETE a helyi és munkáltatói lakáscélú támogatásokról

MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2000.(VII. 13.) számú RENDELETE a helyi és munkáltatói lakáscélú támogatásokról MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2000.(VII. 13.) számú RENDELETE a helyi és munkáltatói lakáscélú támogatásokról Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK...

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... 5 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/1999. /IV.22./

Részletesebben

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1.

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1. 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2006. (III. 20.) önkormányzati 1 rendelete a helyi lakáscélú támogatásról A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról *

Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról * Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 24/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete. a lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 24/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete. a lakáshoz jutás helyi támogatásáról Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 40/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelettel módosított 24/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásáról 1 Lenti Város Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Módosította: 18/2005. (05.27.) sz. rendelet 20/2006.(05.26.)

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 54//2010. (XII.20.) önkormányzati r e n d e l e t e a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

2. 2. 1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

2. 2. 1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Hatályos: 2008. december 19. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2006.(XII.15.) rendelete a helyi támogatásról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (III.5.) Kt. sz., a 13/2006. (VI.27.) Kt. sz., és a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított a 9/2001. (III.27.) Kt. rendelete a lakásépítés

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (IX.4.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. 1. Általános rendelkezések

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (IX.4.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. 1. Általános rendelkezések Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (IX.4.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Első fejezet Általános rendelkezések

Első fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2009. (XII.15.) Kgy. rendelete az első lakást szerzők támogatásáról, és a lakás korszerűsítéséhez nyújtott támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben