1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete"

Átírás

1 1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete a dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatásának odaítéléséről a 20/2003. (V.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a lakáscélú munkáltatói támogatásról a következő rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat hivatalának köztisztviselőire, ügykezelőire, fizikai alkalmazottaira, (továbbiakban: dolgozók) az önkormányzat által alapított intézmények közalkalmazottaira (továbbiakban : dolgozók) továbbá az önkormányzat által határozatlan időre kinevezett, valamint az önkormányzattal határozatlan idejű munkaviszonyban álló munkavállalókra (továbbiakban : dolgozók). 2. (1) E rendelet alapján a határozatlan időre kinevezett dolgozók lakásépítési, lakásvásárlási, korszerűsítési támogatásként a lakáscélú számla vezetésével megbízott pénzintézet útján kamatmentes kölcsönben részesíthetők a következő feltételek együttes fennállása esetén: a./ az építeni, vásárolni, korszerűsíteni kívánt lakás nagysága a lakásigény mértékét legfeljebb egy szobával haladja meg, (továbbiakban méltányolható lakásigény) illetőleg eladási ára, építési költsége nem haladja meg a Gazdasági Minisztérium által évente meghatározott és közzétett összeget; b./ a kölcsönnel épített, korszerűsített, vásárolt lakástulajdon megszerzésével saját lakáshelyzetét rendezi; c./ vállalja, hogy a rendelkezésre álló saját, illetőleg az e célra más szervtől /pl.pénzintézet, önkormányzat/ igénybevett anyagi eszközöket és a kölcsön összegét a vételár, az építési költség kiegyenlítésére használja fel; d./ hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a kölcsönt nyújtó szerv javára a kölcsön visszafizetésének teljesítéséig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre; e./ vállalja a kölcsönszerződésben, továbbá az megállapodásban meghatározott feltételek teljesítését, engedélyezésre jogosulttal külön f.) a dolgozó a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatásában nem részesült, g.). a dolgozó korábbi lakáscélú munkáltatói támogatását visszafizette. 20/2003. (V.30.) számú önkormányzati rendelet

2 2/12 (2) Annak a dolgozónak a lakásépítése, vásárlása, korszerűsítése támogatható, akinek magának, a házastársának, kiskorú gyermekének, együtt költöző családtagjának lakástulajdona, állandó használati joga vagy bérleti jogviszonya nincs, illetőleg azt az újabb lakás szerzése érdekében értékesíti, bérleti jogviszonyát megszünteti. (3) Az (1)-(2) bekezdésben felsorolt feltételek fennállása esetén támogatást vehet igénybe az is, akinek magának, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének vagy más együttköltöző családtagjának együttesen legfeljebb olyan lakás fele tulajdoni hányada van, amelyet tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szerzett, vagy a tulajdonában lévő lakás lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, vagy december 31-e előtt haszonélvezettel terhelten került tulajdonába, vagy haszonélvezettel terhelten örökli és a haszonélvező a lakásban lakik. 3. A 2. -ban meghatározott feltételek fennállása esetén is csak az a lakásépítés, -vásárlás, -korszerűsítés támogatható, amely abban a városban, községben valósul meg, ahol a dolgozó munka-, illetőleg szolgálati helye van, illetőleg, ahová a helyileg szokásos módon a napi vagy a munkarendnek megfelelő gyakori hazautazására a szolgálati érdek sérelme nélkül lehetőség van. 4. Nem lehet támogatást nyújtani állami, önkormányzati bérlakásnak a bérlője (bérlőtársa, társbérlője) által történő megvásárlásához, továbbá nem lakás céljára szolgáló épület (pl. hétvégi ház, nyaraló, üdülő) építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez 5. A dolgozó korábbi munkahelyétől kapott lakáscélú támogatása csak az e rendeletben foglaltaknak megfelelő feltételekkel és mértékben vállalható át. 6. A munkáltatói kölcsönt folyósító pénzintézet által felszámított kezelési költség a támogatásban részesített dolgozót terheli. A munkáltatói kölcsön mértéke a rendelet: 7. a./ 21. (1) bekezdés a./ pontjában meghatározott támogatás esetén legfeljebb a mindenkori minimálbér tízszerese; b./ 21. (1) bekezdés b./, c./ és d./ pontjában meghatározott támogatás esetén legfeljebb a mindenkori minimálbér ötszöröse; c./ 21. (2) bekezdés esetén legfeljebb a mindenkori minimálbér 2,5-szerese.

3 3/12 8. Ha mindkét házastárs a rendelet hatálya alá tartozó hivatal vagy intézmény, illetve önkormányzat dolgozója, saját jogon mindketten kérhetnek munkáltatói támogatást. 9. (1) A munkáltatói kölcsön legkésőbb lakásépítés esetén a használatbavételi-engedély kiadását, lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés teljesítését (vételár teljes kifizetése) lakáskorszerűsítés esetén az üzembe helyezéshez szükséges hatósági engedély kiadását megelőzően adható. (2) A munkáltatói kölcsön visszafizetésének időtartama (futamidő) a./ lakásépítés, -vásárlás esetén legfeljebb 10 év b./ korszerűsítés esetén legfeljebb 7 év (3) A munkáltatói kölcsön visszafizetés kezdő időpontja a kölcsönszerződés megkötését követő hónap első napja. (4) A munkáltatói kölcsön visszafizetésének időtartama alatt, rendkívül indokolt esetben, írásbeli kérelemre a munkáltatói jogkör gyakorlójának javaslatára, a polgármester a törlesztést legfeljebb két évre felfüggesztheti. Ez esetben a futamidő változatlanul hagyása mellett a felfüggesztés időtartamára számított kölcsön összegének arányos elosztásával a tartozás havi összegét növelni kell. 10. (1) Az elidegenítési tilalom fennállása alatt a lakást csak a polgármester írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni. (2) Az elidegenítési engedély akkor adható meg, ha : a./ a támogatásban részesített személy a lakás elidegenítésével egyidejűleg vállalja a még fennálló kölcsöntartozása egyösszegű visszafizetését; b./ az elidegenítés olyan dolgozó javára történik, aki a kölcsön átvállalására jogosult, és a teljes kölcsöntartozást ténylegesen át is vállalja; c./ a támogatásban részesített személy korszerűsítésre és a korábbi jogszabályok alapján kapott felújításra kapott kölcsön kivételével a kölcsönnel támogatott lakását a tulajdonába kerülő másik lakásra úgy cseréli el, illetőleg adásvételi szerződéssel vagy építéssel tulajdonába kerülő újabb lakást úgy szerez, hogy a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom a másik lakásra átjegyezhető, és a szerzett lakás megfelel a 2. -ban foglaltaknak. 11. (1) Vissza kell vonni a munkáltatói támogatást attól a dolgozótól a./ aki a kölcsönszerződést a támogatásnak a pénzintézethez történő átutalásától számított négy hónapon belül nem kötötte meg, illetőleg a felvett kölcsön felhasználását nem kezdte meg; b./ aki a kölcsönkérelemben szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely tényt, körülményt elhallgatott;

4 4/12 c./ akinek a közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a 13. -ban foglaltak kivételével a kölcsönszerződés megkötése előtt megszűnik. (2) Az (1) bekezdés esetén a munkáltatói támogatást a polgármester vonja vissza. 12. (1) A munkáltatói köcsönszerződést fel kell bontani azzal a dolgozóval szemben, aki a./ a kölcsönkérelmében szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely tényt, körülményt elhallgatott, s ennek eredményeként jogtalan előnyre tett szert; b./ a havi törlesztés fizetési kötelezettségének írásbeli felszólításra sem tesz eleget; c./ akinek közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a 13. -ban foglaltak kivételével megszűnik; d./ a kölcsönt nem a hitelcélnak megfelelően használja, illetőleg használta fel; e./ egyéb szerződésszegést követ el. 13. (1) Nem kell felmondani a kölcsönszerződést, és a kölcsön összegét a dolgozó változatlan havi törlesztő részletekben fizetheti vissza, ha a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonya, illetve munkaviszonya : a./ nyugállományba helyezéssel (kivéve, ha arra fegyelmi határozat vagy büntetőbírói ítélet eredményeként került sor); b./ átszervezés, vagy c./ egészségügyi alkalmatlanság miatt szűnt meg; d./ az e rendelet hatálya alá tartozó szervhez kerül áthelyezésre. (2) A kölcsönszerződés felmondása esetén a tartozás egy összegben válik esedékessé. (3) A kölcsönszerződést a polgármester mondja fel írásban, és erről a folyósító pénzintézetet értesíti. (4) A kölcsönszerződés felmondásával egy összegben esedékessé vált tartozás késedelmes teljesítésekor a dolgozó a tartozás még fennálló összege után törvényes a Ptk (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni. 14. (1) A kölcsönszerződés felmondása esetén amennyiben a dolgozó határidőre nem teljesít a polgármester a tartozás mielőbbi kiegyenlítése érdekében megállapodhat vele, azonban annak eredménytelensége esetén végrehajtási eljárást kell kezdeményezni. (2) Az (1) bekezdés alapján kötött megállapodásban részletfizetés engedélyezése esetén a havonta térítendő összeget úgy kell megállapítani, hogy az a felszámított kamatot és kezelési költséget fedezze, és a kölcsöntartozás visszafizetésének időtartama nem haladhatja meg a kölcsön futamidejének egyharmadát.

5 5/ (1) Ha a támogatásban részesített dolgozó közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a kölcsön teljes kiegyenlítése előtt megszűnt, a kölcsöntartozás a dolgozó, valamint a korábbi és az új munkáltató megállapodása alapján vállalható át. (2) Munkáltatói kölcsönben részesült dolgozó közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyának, munkaviszonyának megszűnése esetén írásbeli kérelmére a polgármester hozzájárulásával a dolgozó házastársa a fennálló tartozás teljesítését változatlan feltételekkel átvállalhatja, amennyiben e rendelet 2. -ában foglalt feltételeknek megfelel. 16. (1) A kölcsöntámogatásban részesített dolgozó halála esetén az örökös, illetőleg a túlélő házastárs írásbeli kérelmére a köcsöntartozást változatlan feltételek mellett fizetheti vissza feltéve, hogy a dolgozó elhalálozásának időpontjában állandó jelleggel vele együtt lakott. (2) Házassági vagyonközösség megszűnése esetén írásbeli kérelemre a lakásban maradó házastárs a kölcsöntartozást a kölcsönt engedélyező hozzájárulásával a következő esetekben vállalhatja át: a./ változatlan feltételekkel, ha e rendelet alapján önállóan is részesülhetne munkáltatói kölcsönben; b./ ha vállalja a kölcsöntartozásnak a pénzintézet által lakáscélú hiteleknél alkalmazott kamat felszámításával történő megterhelését. (1) A munkáltatói támogatás iránti kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon /1.sz. melléklet/ a polgármesteri hivatal szervezési osztályára kell benyújtani. A benyújtás határideje: a.) minden év március b.) pótigény benyújtásának határideje: szeptember 30. (2) Az igénylő a kölcsönkérelmében és a mellékleteiben az általa közölt adatok valódiságáért polgári jogi felelősséggel tartozik. (3) Az igénylő a kérelem benyújtása után köteles bejelenteni a körülményeiben bekövetkezett minden olyan változást, amely a támogatásra való igényjogosultságát érinti. Ennek elmulasztása a kérelem elutasítását vonhatja maga után. (4) A beküldött kérelmeket érkezési sorrendbe nyilvántartásba kell venni. 18. (1) A kérelmeket a polgármesterből, intézményvezetőkből álló bizottság bírálja el, és dönt a támogatás odaítéléséről. Az érintett szakszervezet képviselőjét véleményezési joggal meg kell hívni az ülésre. A döntésnél a 19. -ban foglaltakat kell figyelembe venni. 20/2003. (V.30.) számú önkormányzati rendelet

6 6/12 (2) A pénzügyi fedezet hiánya esetén az érdemi döntés várható idejéről értesíteni kell a kérelmezőt. 19. (1) A munkáltatói kölcsön támogatási kérelmek elbírálása során az alábbi kielégítési sorrendet kell figyelembe venni: a./ önálló lakással még nem rendelkező igénylő b./ a lakásigény mértéke alsó határát el nem érő lakással rendelkező igénylő c./ korszerűsítési kérelmek, illetve a méltányolható lakásigény mértéken belüli lakással rendelkező- igénylő. a kijelölésnél előnyben kell részesíteni: - nagycsaládosokat - fiatal házasokat - gyermeket nevelő egyedülállókat - jól képzett szakembereket. (2) A döntésről a dolgozó írásban kap tájékoztatást. (3) A polgármester a támogatásban részesült dolgozóval megállapodást köt / 2. számú melléklet/ amely alapján a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya az illetékes pénzintézet felé a szükséges intézkedést megteszi. (4) A munkáltatói támogatás, illetőleg a lakáscélú keret kezelésére a pénzügyi szervnek bankszámla szerződést kell kötnie az ilyen szerződésre feljogosított pénzintézettel. 20. A lakásépítési alapot az alábbi források biztosítják: - az évi költségvetésben meghatározott keretösszeg - a támogatásban részesült dolgozó által visszafizetett törlesztés összege - késedelmi kamatok Értelmező rendelkezések E rendelet alkalmazása szempontjából: 21. (1) lakásépítés, lakásvásárlás: a./ a dolgozó tulajdonában kerülő lakás vásárlása, illetőleg építése, ideértve az önálló lakást eredményező emeletráépítést, tetőtérbeépítést, b./ vagyonközösség megszüntetése érdekében történő tulajdonrész vásárlás, c./ továbbá a szobaszám növekedését is jelentő bővítést, toldaléképítést, d./ és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakítását.

7 7/12 (2) lakáskorszerűsítés: - fűtéskorszerűsítés - a lakás komfortfokozatának növelése /pl. fürdőszoba kialakítása/ - a lakás külső és belső szigetelésének, hőszigetelésének megvalósítása (3) élettárs: a házastárssal egy tekintet alá esik, ha a munkáltatói támogatással épített, vásárolt lakásra résztulajdont szerez. (4) A lakásigény mértéke az együttlakó, fiatal gyermektelen házaspár esetében a legfeljebb két vállalt gyermekkel, egygyermekes fiatal házaspárok esetében további egy vállalt gyermekkel együtt számításba vett személyek számától függően a következő: - két személy esetében: egy-két lakószoba, - három személy esetében: másfél-két és fél lakószoba, - négy személy esetében: kettő-három lakószoba. Minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértékének felső határa. Három vagy több gyermeket nevelő család esetében a lakásigény mértékének felső határa minden további személy esetében egy szobával nő. E rendelet alkalmazásánál félszoba az a lakószoba, amelyek alapterülete nem haladja meg a 12 m 2 - t. (5) fiatal házas: a kérelem elbírálásának időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a harmincötödik életévét. Záró rendelkezések 22. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a már folyamatban lévő kérelmek elbírálása során is alkalmazni kell. (2) A korábbi szabályok alapján a munkáltatók támogatásban részesített dolgozó a kölcsöntartozását a kölcsönszerződésben foglalt eredeti feltételek mellett fizethetik vissza. (3) Az építési átlag költségekre a - Gazdasági Minisztérium közleményének kihirdetéséig - Pénzügyminisztériumnak a Pénzügyi Közlöny évi 1. számában megjelent közleményét kell alkalmazni. (4) A polgármester minden év január 31-ig a dolgozók lakáscélú támogatásának lehetőségéről az önkormányzati intézményeket és a polgármesteri hivatalt tájékoztatja. (5) Az intézményvezető és a jegyző az (1) bekezdésben meghatározott lehetőségről köteles a dolgozókat tájékoztatni. 23. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatásának odaítéléséről szóló 10/1995.(III.8.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti évben a dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatására vonatkozó kérelmeket június 10.-ig lehet benyújtani és június 30. napjáig kell elbírálni. 20/2003. ((V.30.) számú önkormányzati rendelet 20/2003. (V.30.) számú önkormányzati rendelet

8 8/12 Hatálybalépések: a 13/2001.(III.30.) számú ör március 30. napján a 20/2003. (V.30.) számú ör május 30. napján lépett hatályba. Egységes szerkezetbe foglalva: június 26. (:Palágyi Gábor:) polgármester (:Dr.Kittlinger Ilona:) címzetes főjegyző Az egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet közzétételének napja: június 26. A 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelet 1.számú melléklete Munkáltatói támogatás iránti kérelem

9 9/12 1./ Kérelmező neve(leánykori név is)... Anyja neve:... Születési adatok:... Személyazonosító igazolvány száma:... Személy azonosító száma:... Munkahelye:... Nettó jövedelme:... Jogviszonyának kezdete:... 2./ Házastárs adatai: Neve:... Munkahelye:... Nettó jövedelme... 3./ Kérelmezővel együtt lakó személyek: Neve:...Szül.ideje.... Neve:...Szül.ideje.... Neve:...Szül.ideje / Jelenlegi lakás adatai: címe:... Milyen minőségben lakik a lásban: tulajdonos albérlő, résztulajdonos, családtag, egyéb... 5./ Jelenlegi lakáskörülmények: alapterülete:... szobák száma:... komfort fokozata:... 6./ A kért munkáltatói kölcsön célja: lakásépítés, lakásvásárlás, tulajdonrész vásárlás, tetőtérbeépítés, toldaléképítés, nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakítása, korszerűsítés. 7./ A kért munkáltatói kölcsön összege:... 8./ Építés, vásárlás, korszerűsítés helye... Becsült építési költség... Vásárlás esetén a lakás vételára...

10 10/12 Korszerűsítés költségvetés összege... Alapterülete... Szobák száma:... Komfort fokozata... 9./ Kérelem indoklása: / Korábban részesült-e munkáltatói támogatásban. nem igen...évben...célra...összegben Visszafizetés módja: megszünt...,évben nem szünt meg fennálló tartozás...évig...összegben 11./ A 8. pont pénzügyi fedezete: a lakás eladásából származó összeg... igényelhető szoc-pol kedvezmény... OTP hitel... saját rész... munkáltatói kölcsön / Kijelentem, hogy a kölcsönkérelemben közölt adatok valósak, és a kérelem benyújtása után a körülményekben bekövetkezett változásokat köteles vagyok bejelenteni. Kisújszállás, kérelmező aláírása A 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete M E G Á L L A P O D Á S a munkáltatói támogatásról és annak feltételéről

11 11/12 Létrejött egyfelől Kisújszállás Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisújszállás, Szabadság tér 1. szám, mint munkáltató /adószáma: , törzsszáma: cégbírósági bejegyzéssel nem rendelkezik) képviseletében polgármester, másfelől között a 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelet alapján, az alábbi feltételek mellett: Munkavállaló neve: Leánykori neve: Anyja neve: Szül.helye: Szül.ideje: Személyazonosító igazolvány száma: Személyi azonosító száma: Állampolgársága: Munkahelye: Állandó lakcíme: 1./ A munkavállaló tudomásul veszi, hogy az önkormányzat a pénzintézet helyi fiókjánál vezetett lakáscélú keret számlájáról, a saját erő kiegészítésére Ft kamatmentes munkáltatói kölcsönt nyújt, a pénzintézet útján. 2./ A kölcsön összege a hrsz-ú természetben szám alatti lakás megvásárlásához, építéséhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez használható fel. a kölcsön lejárata év A hitel törlesztését a kölcsönszerződés megkötését követő hó 1-jén kell kezdeni, a hitelt folyósító pénzintézet által megállapított havi részletekben. A havi részlet törlesztésére a munkavállaló köteles megbízást adni a pénzintézetnek, hogy a havi törlesztőrészlet a folyószámlájára érkező illetményéből kerüljön levonásra. A pénzintézet által felszámított kezelési költség, valamint az ingatlanra történő jelzálogjog valamint terhelési és elidegenítési tilalom bejegyeztetésének költsége a munkavállalót terheli. 3./ A Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya ellenőrzi a hitelcél megvalósulását. 4./ A munkavállaló tudomásul veszi, hogy az ingatlan csak a munkáltatói kölcsön kiegyenlítése után idegeníthető /cserélhető/ el. 5./ A munkavállaló feltétel nélkül beleegyezését adja, hogy a 2./ pontban meghatározott ingatlanra, a munkáltatói hitel visszafizetésének biztosítására, a hitel teljes visszafizetéséig, - a támogatás erejéig az Önkormányzat javára - az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztessen be a hitelező. A munkáltató és a munkavállaló hozzájárulást és megbízást ad az 1. számú mellékletben foglaltak szerint, a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásban való bejegyeztetésére. 6./ A munkavállaló tudomásul veszi, hogy ha a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségét nem teljesíti, illetve azt megszegi, a kölcsön összeget rendeltetésétől eltérő módon vagy más célra használja fel, az a kölcsön felmondását vonja maga után. A kölcsönszerződés felmondása esetén, a tartozás összegének megfizetése egyösszegben válik esedékessé. Amennyiben a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Ptk (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni.

12 12/12 7./ A munkavállaló tudomásul veszi, hogy ha a munkáltatói kölcsön teljes megfizetése előtt munkaviszonya a rendelet 13. -ában foglaltaktól eltérő módon szűnik meg, a kölcsön hátralék egyösszgben válik esedékessé. 8./ A munkavállaló tudomásul veszi, hogy amennyiben valótlan adatot közölt, vagy valamely tényt, körülményt elhallgatott, valamint az átutalt kölcsön felhasználását a pénzintézethez történő átutalástól számított 4 hónapon belül nem kezdte meg, az Önkormányzat a munkáltatói kölcsönt felmondja. 9./ A felek tudomásul bírnak arról, hogy a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény szerint, a munkáltatói kölcsönnek a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigény mértékét meghaladó lakásra, vagy a törvényben megjelölttől eltérő célra történő felhasználása, adófizetési kötelezettséget von maga után. 10./ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelet, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók. 11./ A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzintézettel kötött kölcsönszerződés egy példányát, a szerződést követő 8 napon belül a polgármesternek átadja. A jelen megállapodást a felek külön-külön elolvasták, megértették, és mint akaratukkal megegyezőt aláírták. Kisújszállás, polgármester munkavállaló Erről: 1./ Munkavállaló 2./ Pénzintézet /2 pld./ 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya 4./ Irattár - értesül.

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda 113. szám Tartalomjegyzék 235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 22., szerda Tartalomjegyzék 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd 7. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2013. (II. 12.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA T é t V á r o s J e g y z ő j e Tét, Fő u. 88. 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

1998. évi 1. számú s z a b á l y z a t a lakáscélú támogatásról

1998. évi 1. számú s z a b á l y z a t a lakáscélú támogatásról 1998. évi 1. számú s z a b á l y z a t a lakáscélú támogatásról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a továbbiakban: OIT) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 39.

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásokról *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásokról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2010. december 11. 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 54//2010. (XII.20.) önkormányzati r e n d e l e t e a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3087 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 20., péntek XII. évfolyam, 2009/11. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők:

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők: SZABÁLYZAT a Paksi Polgármesteri Hivatal, Paks Város Önkormányzata és Paks Város Onkormányzata által fenntartott intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről * (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

www.kulcsrakeszhaz.hu

www.kulcsrakeszhaz.hu SzaNaKa Kft. www.kulcsrakeszhaz.hu Családi házak kulcsrakész kivitelezése Pest megyében A leggyakoribb kérdések a szoc.pol-lal kapcsolatban Jogszabályi feltételek: Magyar vagy uniós állampolgárságú. (Utóbbi

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2015. március 11. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

Első fejezet Általános rendelkezések

Első fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2009. (XII.15.) Kgy. rendelete az első lakást szerzők támogatásáról, és a lakás korszerűsítéséhez nyújtott támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben