Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012.(VI.12.) önkormányzati rendelete a telekvásárlók támogatásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012.(VI.12.) önkormányzati rendelete a telekvásárlók támogatásáról"

Átírás

1 Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012.(VI.12.) önkormányzati rendelete a telekvásárlók támogatásáról A Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó eges szabályokról szóló többször módosított évi LXXVIII. törvény 62. (3) bekezdésének e.) pontjában, meghatározott feladatkörben eljárva Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a következőket rendeli el: 1. A rendelet célja Ajka városban élők, vagy Ajka városban letelepedni szándékozó személyek és családok részére telekvásárláshoz nyújtott önkormányzati támogatás biztosítása. 2. (1) Telekvásárlási támogatásban részesülhetnek a 45 év alatti (házastársak és élettársak közül legalább az egyik 45 év alatti) - fiatal házasok, - élettársi kapcsolatban élő személyek, - saját háztartásukban legalább egy kiskorú eltartásáról gondoskodó házasok vagy élettársak, - egyedülálló gyermekes személyek, - egyedülállóak, ha egyébként megfelelnek az e rendeletben meghatározott feltételeknek. (2) Házastársak, élettársak kizárólag együtt részesíthetők támogatásban azzal, hogy a támogatással érintett ingatlanon együttesen és kizárólagosan szereznek tulajdonjogot. (3) Méltányosságból a támogatásban részesülő szülője a támogatással érintett ingatlanon haszonélvezeti jogot szerezhet, amennyiben hitelt érdemlő módon bizonyítja, hogy tulajdonrésze eladásával, vagy készpénzzel segítette a támogatást igénylő ingatlan vásárlását. 3.. A támogatás a telekvásárlók részére csak akkor állapítható meg: 1. ha nincs lakástulajdonuk, illetve a tulajdonukban lévő lakást legalább a telekvásárlással egy időben értékesítik, és ezt előszerződéssel vagy adásvételi szerződéssel igazolják, 2. ha öröklés útján szerzett és haszonélvezettel terhelt tulajdonuk van, de a lakásingatlanban a haszonélvező lakik, 3. ha az önkormányzati bérlakás határozatlan idejű bérleti jogviszonyáról az önkormányzat javára lemondtak. 4..

2 2 Nem állapítható meg támogatás a pályázóknak: - ha pályázók családjában az 1 főre jutó jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét, - ha pályázók családjában az 1 főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét, - ha pályázók egyike sem rendelkezik határozatlan időtartamú munkaviszonnyal, közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati jogviszonnyal, vagy munkaviszony jellegű jogviszonnyal, - ha pályázó a pénzintézettel a lakásvásárlásra, építésre vonatkozó hitelszerződést már megkötötte, - aki a támogatás iránt benyújtott pályázatában olyan valótlan adatot közöl, mely számára jogtalan előnyt jelentene, különösen ha a jövedelmi-vagyoni viszonyaikról adott nyilatkozata tartalmaz valótlan adatot, - telekvásárlás során az eladó az igénylőnek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685. b.) pontja szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa. 5.. (1) A támogatás elnyerésére a Humán és Népjóléti Bizottság (továbbiakban: Bizottság) évente, a költségvetési rendelet elfogadását követő első bizottsági ülésén - e rendelet megalkotásának évében június 30. napjáig - pályázatot ír ki. A pályázatot a helyi sajtóban közzé kell tenni. A pályázati hirdetményben a Bizottságnak meg kell állapítani azt az időpontot ameddig a pályázatok benyújthatók. (2) A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani, a hivatal által készített formanyomtatványon. A pályázatnak tartalmazni kell: - a pályázók személyi adatait - a megvásárolandó lakótelek várható tulajdonosainak személyi adatait - a pályázók vagyoni helyzetét - a rendelkezésre álló anyagi fedezetet (3) A pályázathoz mellékelni kell: - a pályázók és a velük közös háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző havi átlagjövedelméről szóló igazolásokat (jövedelem: a családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás és az önkormányzattól kapott rendszeres pénzellátás) - a telekvásárlásról szóló adásvételi szerződés másolatát, - az építési telek 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolatát. 6.. (1) A támogatás juttatásáról, formájáról és mértékéről a Bizottság határoz. (2) A támogatás megítélésénél előnyt élvez, aki Ajka város önkormányzatától vásárol építési telket, és azon építkezik, illetve Ajka város Önkormányzatának tulajdonában (résztulajdonában) álló gazdasági társaságtól telket vásárol. A támogatás megítélésénél - egyébként azonos feltételek mellett - megelőzik az alábbi sorrendben: - a pályakezdő fiatal házasok a többi pályázót,

3 3 - a fiatal házasok az egyedülálló gyermekeseket és élettársi jogviszonyban élőket, - a többgyermekes családok a kisebb családokat, - a zsúfoltan lakók a rendezett körülmények között lakókat. (3) A támogatás formája egyszeri vissza nem térítendő támogatás, kizárólag lakótelek megvételére, feltéve hogy a támogatott a lakótelken lakóházat épít. (4) A támogatás mértéke: maximum Ft. A pályázók egyéni körülményeik alapján a következő támogatásban részesíthetők: a támogatás maximális összege gyermektelen pályázónál Ft a támogatás maximális összege 1 gyermeket nevelő vagy gyermektelen, de 1 születendő gyermeket vállaló pályázó esetén Ft a támogatás maximális összege 2 gyermeket nevelő vagy 1 gyermeket nevelő és 1 születendő gyermeket vállaló vagy gyermektelen, de 2 születendő gyermeket vállaló pályázó esetén Ft (5) A támogatás formája egyszeri vissza nem térítendő támogatás. (6) A megállapított támogatási összeg a telekvásárlással egyidejűleg kerül kiutalására. (7) A (4) bekezdésben meghatározott támogatási összegek tekintetében a gyermekvállalás teljesítésre vonatkozó határidő egy gyermekvállalása esetén 2 év, két gyermekvállalása esetén 4 év. (8) A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a támogatási szerződés aláírásától kell számítani. A gyermekvállalásra vonatkozó határidő a terhesség időszakára egyszer meghosszabbítható, ha a terhességet orvosi bizonyítvánnyal a vállalás határidőig igazolják. (9) A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a pályázó örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásba került vérszerinti gyermeket, melynek megtörténtét jogerős bírósági vagy hatósági határozat igazolja. (10) Amennyiben a támogatott a gyermekvállalást nem teljesíti vagy csak részben teljesíti, úgy a gyermekvállalási határidő leteltét követő hónap első napját követően a támogatási szerződést a polgármester felmondja és felszólítja a támogatottat a gyermekvállalás okán megállapított mértékű támogatás Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamattal növelt egy összegben történő visszafizetésére. (11) Amennyiben a támogatott a gyermekvállalást nem teljesíti, de a külön jogszabály szerinti egészségügyi szolgáltató által kiállított igazolást a gyermekvállalási határidő lejártáig csatolja, úgy a gyermekvállalás okán megállapított többlettámogatást kamatmentesen kell visszafizetnie. (12) A (11) bekezdésben meghatározott esetben csak olyan igazolás fogadható el, amely alapján megállapítható, hogy a támogatási szerződés megkötésének időpontja megelőzi a kizáró ok megállapításának időpontját.

4 4 7.. (1) A támogatással megszerzett lakótelket a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint elidegenítési és terhelési tilalom terheli. A jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésért a fizetendő mindenkori igazgatási szolgáltatási díj Körzeti Földhivatal felé való befizetése a támogatásban részesülőt (részesülőket) terheli. (2) A bizottság határozata alapján az önkormányzat nevében a szerződést a polgármester köti meg. (3) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell a támogatás módját, mértékét, a felhasználás célját. A szerződésnek továbbá tartalmaznia kell a vissza nem térítendő támogatás erejéig az önkormányzat javára az ingatlan nyilvántartásba a jelzálogjog, ennek biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről a hozzájárulást, továbbá a szerződésszegés eseteit és következményeire való felhívást. (4) Az önkormányzat a 7. (1) és (3) bekezdése alapján jelzálogjoggal, illetve elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt ingatlanhoz a támogatásban részesülő(k) által igényelt további, az állam, valamely hitelintézet, vagy a támogatást vagy kölcsönt folyósító szervezet javára az újabb jelzálogjog, illetve az újabb jelzálogjogot biztosító elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetéséhez - a támogatásban részesülő(k) erre irányuló kérelme esetén a hozzájárulást köteles megadni. 8.. A megkötött támogatási szerződés alapján a polgármester a támogatás pénzintézethez történő utalásáról akkor intézkedik, ha támogatásban részesítettek benyújtják a polgármesteri hivatalhoz a bank igazolását hitelképességükről. 9. (1) Szerződésszegének minősül, ha a támogatással megvásárolt lakótelket a támogatott 5 éven belül nem építi be, vagy a lakótelket és az azon felépített lakóházat a támogatás szerződés megkötésétől számított 10 éven belül elidegeníti, kivéve a (3) bekezdésében foglalt elidegenítés esetét. (2) Szerződésszegés esetén a szerződést a polgármesternek fel kell mondani és a vissza nem térítendő támogatás teljes összegét a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamattal egy összegben kell visszafizettetni. (3) A bizottság hozzájárulásával nem kell a támogatást egy összegben visszafizetni, ha a támogatásban részesített az ingatlant azért idegenítette el, hogy Ajka város közigazgatási területén építéssel, illetve adásvétellel vagy cserével újabb, a tulajdonába kerülő lakóházat szerezzen és az újonnan szerzett lakóház a támogatással érintett lakóház elidegenítéskori értékével azonos vagy annál nagyobb értékű, a kölcsöntarozást biztosító jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom az újonnan megszerzett ingatlanra átjegyezhető.

5 Értelmező és záró rendelkezések: (1)E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő: a.) fiatal házas: fiatal a házaspár ha a telekvásárlás esetén a pályázat elbírálásakor legalább a házastársak egyike nem töltötte be a 45. életévét. b.) jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. 4. (1) bekezdésében meghatározott jövedelem. c.) gyermek: 1. a 16. életévét még nem töltötte be, 2. a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el, 3. a 16. életévét már betöltötte, de munkaképesség-csökkenést, illetve egészségkárosodást szenvedett személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg. (2)Ez a rendelet június 15. napján lép hatályba. (3)A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 37/2010.(XII.22.), a 11/2010.(III.17.), a 4/2010.(II.11.), a 34/2009.(XI.13.), a 11/2008.(III.31.), a 10/2007.(III.19.), a 2/2007.(I.26.), a 45/2005.(XI.22.), 36/2005.(IX.13.), a 9/2005.(II.16.) és a 44/2003.(XII.17.) Ök. rendeletekkel módosított 8/2003.(III.27.) Ök. rendelet. A j k a, június 8. Kihirdetés napja: június 12. Schwartz Béla sk. polgármester Dr. Jáger László sk. jegyző

6 6 I N D O K O L Á S 1. -hoz: E szakasz a rendelet célját határozza meg hoz: E szakaszok a telekvásárlási támogatás jogosultsági feltételeit rögzítik. 5. -hoz: E szakasz rögzíti az eljáró Bizottság megnevezését, a pályázati kiírás menetét, a pályázat tartalmi követelményeit valamint a pályázathoz csatolandó dokumentumok körét hoz: E szakaszok rögzítik a telekvásárlási támogatás formáját, mértékét, valamint a kérelmek elbírálásánál alkalmazandó eljárási szabályokat, rögzíti továbbá a támogatási szerződés tartalmi elemeit. 9. -hoz E szakasz a szerződésszegés eseteit valamint az azzal járó jogkövetkezményeket rögzíti hoz E szakaszok a rendeletben használt egyes fogalmak jelentését rögzíti, továbbá a rendelet hatályba lépésről rendelkezik. A j k a, június 8. Dr. Jáger László jegyző

Első fejezet Általános rendelkezések

Első fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2009. (XII.15.) Kgy. rendelete az első lakást szerzők támogatásáról, és a lakás korszerűsítéséhez nyújtott támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 54//2010. (XII.20.) önkormányzati r e n d e l e t e a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Bakonyoszlop községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e a lakástámogatás helyi szabályairól (A 36/2008. (V.28.) Önk., 1/2009. (I.30.) Önk, 17/2009.(IV.24.) Önk., 12/2010. (III.31.) Önk, 6/2011.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott

7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott 7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet a lakáscélú helyi támogatásokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 12/1997. (IX.20.) Orosházi Önkormányzati, 12/1999. (X.05.) Orosházi Önkormányzati,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ete Község Képviselőtestülete 19/2007.(XI.5.) sz. rendelete A fiatalok első lakáshoz jutásának, Ete községben történő letelepedésének önkormányzati támogatásáról Ete Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet. A lakáscélú helyi támogatásról

6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet. A lakáscélú helyi támogatásról 6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet A lakáscélú helyi támogatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben foglalt, valamint a Magyarország helyi

Részletesebben

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról *

Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról * Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2010. december 11. 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről Egységes szerkezetben! Dunaharaszti Város Önkormányzatának képviselő-testülete a

Részletesebben

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e lakásvásárláshoz nyújtható helyi támogatásról 1 ( a módosítással egységes szerkezetben ) Csorvás Város önkormányzatának

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

aa) tüzelőtámogatás ab) idősek lakókörnyezet-rendezési támogatása ac) idős korúak vagy mozgáskorlátozottak egészségügyi szakrendelésre szállítása

aa) tüzelőtámogatás ab) idősek lakókörnyezet-rendezési támogatása ac) idős korúak vagy mozgáskorlátozottak egészségügyi szakrendelésre szállítása Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 6/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben