KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 4/1998.(I.28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 4/1998.(I.28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról"

Átírás

1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/1998.(I.28.) önkormányzati rendelete önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselőtestülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 58. /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozására a következő rendeletet alkotja: 1. Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételei: a./ a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, b./ a területi környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének az önkormányzatot megillető része, c./ a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része, d./ a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege, e./ egyéb bevételek: lakossági önerős formában megépült szennyvízcsatornára utólagosan rákötők befizetései. 2. /1/ Az önkormányzati környezetvédelmi alapot kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni. /2/ A támogatható célok elsősorban a föld, a víz, a levegő, az élővilág, az épített környezet védelme, a veszélyes anyagok és technológiák károsító hatása elleni, a hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni, valamint a zaj és a rezgés elleni védelem. 3. Az önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselőtestületnek évente, a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie. 4. Ez a rendelet február 1. napján lép hatályba. Kisújszállás, január 27. Dr.Ducza Lajos sk. polgármester Dr.Kittlinger Ilona sk. jegyző A kihirdetés napja: január 28.

2 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1999. (VI.25.) önkormányzati rendelete a város közművelődéséről Kisújszállás Város Önkormányzata A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló CXL. törvény alapján a város közművelődéséről a következő rendeletet alkotja: ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.. Az önkormányzati rendeletalkotás célja: a helyi társadalom, a helyi közművelődés adott állapota, igényei és lehetőségei ismeretében meghatározni településünk közművelődési feladatait, törekvéseit. 2.. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAI (1) Kisújszállás város lakosságának közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása a közművelődés különböző területein, (2) a város egészét szolgáló közművelődési könyvtár működtetése, (3) a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése, népművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése, a helyi értékek védelmének erősítése, (4) a gyerekek, az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítése, művelődési kezdeményezéseinek segítése, a felnőtt lakosság közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása, (5) Kisújszállás, a régió természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek közismertté tétele, (6) kulturális kapcsolatok ápolása testvérvárosainkkal, a kulturális-falusi turizmus fejlesztése, a város szellemi, épített és természeti értékeinek közreadásával. Az idegenforgalom fejlesztése érdekében regionális, országos, és nemzetközi rendezvények szervezése és lebonyolítása, (7) a helyi nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése, színvonalas, tárgyilagos kiadványok megjelentetése, (8) az etnikai, kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a településen élő cigány kisebbség kulturális törekvéseinek támogatása, (9) iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási, népfőiskolai lehetőségek megteremtése, (10) az ünnepek kultúrájának gondozása, a városi, nemzeti, világi és egyházi ünnepekről való méltó megemlékezés, azok közismertté tétele,

3 (11) a különböző művészeti ágak kulturális piacához szervező munka, terek biztosítása, a település amatőr művészeti csoportjainak menedzselése, (12) a kulturális kapcsolatrendszerek kiépítése szakmai szervezetekkel, városi, megyei, regionális, országos és testvérvárosi szinten KISÚJSZÁLLÁS VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI (1) E rendelet 2. -ban megfogalmazott közművelődési feladatok megvalósítása városi érdek, a színvonalas feladatellátás különböző szervezetek összehangolt tevékenységén kell hogy alapuljon. Ennek érdekében: - A település képviselő testülete továbbra is lehetőségei függvényében biztosítja a Művelődési és Ifjúsági Központ és szakfeladatai ( Néprajzi Kiállítóterem, Tájház, Papi Lajos Alkotóház, Tourinform Iroda ) részére a működéshez és feladatellátáshoz szükséges feltételeket. - A közművelődési könyvtár feladatok ellátására a település képviselő testülete továbbra is lehetőségeihez mérten - biztosítja az Arany János Városi Könyvtár részére a működéshez, feladatellátáshoz szükséges feltételeket. - A megfogalmazott feladatok végrehajtásában való koordinálásra, közreműködésre, feladatellátásra az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon belül intézményi referenseket foglalkoztat. - A feladatok ellátásában részt vállalnak önkormányzati fenntartású oktatási-nevelési intézmények is. (2) Az Kisújszállás Város Önkormányzat közművelődési feladatainak elvégzése érdekében közművelődési megállapodást köthet a településen lévő tudományos, művészeti, közművelődési tevékenységet folytató közhasznú civil szervezetekkel, jogi személyekkel, magánszemélyekkel. Közművelődési megállapodás kötésének célja a város közművelődési intézményei által optimálisan el nem látható kötelező közművelődési feladat, garantált szakszerű megvalósítása. (3) A településen a közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében Közművelődési Tanács alakítható, amely a lakossági igények megjelenítésének, kulturális érdekérvényesítésének és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának fóruma. 4.. AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSI FORMÁI 3

4 (1) Kisújszállás Város Önkormányzata a hatályos közművelődési koncepcióban meghatározott területekre költségvetési rendeletében biztosítja a pénzügyi feltételeket a feladatellátáshoz. A közművelődési finanszírozási rendszer alapja a feladattámogatás. Az önkormányzat intézményei esetében a fenntartási költségek biztosításán túl külön feladatfinanszírozási rendszert alkalmaz, lehetőségeihez mérten figyelembe véve az inflációból adódó költségnövekedéseket. A feladatfinanszírozásnak ezt módját alkalmazza a városi rendezvénykeret esetében is. (2) Közművelődési intézményei esetén az éves költségvetési kereten túl évközben jelentkező célfeladatok ellátására külön pénzügyi keretet biztosít, ill. az önkormányzat pályázati saját erő biztosításával támogathatja közművelődési pályázatokon való részvételt, civil szervezetek esetében is. (3) A városban közművelődési feladatokat ellátó civil szervezeteket lehetőségeihez mérten városi pályázati alap létrehozásával támogatja. A pályázati alap nagyságát az infláció figyelembevételével állapítja meg a képviselő testület, a lehetőségeinek függvényében. Közművelődési megállapodás kötése esetén a megállapodás tartalmazza a vállalt feladat ellenszolgáltatási díját. 5.. A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZAKEMBERIGÉNYE Kisújszállás Város Önkormányzata fontosnak tartja, hogy a közművelődési feladatokat képzett szakemberek lássák el, ezért az képviselő testület biztosítja a Művelődési és Ifjúsági Központ valamint az Arany János Városi Könyvtár működéséhez szükséges jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő kellő számú szakember foglalkoztatását, támogatja szakirányú továbbképzésüket. 6.. A RENDELET HATÁLYBALÉPÉSE Ez a rendelet június 25. napján lép hatályba. Palágyi Gábor sk. polgármester Dr.Kittlinger Ilona sk. jegyző A kihirdetés napja: június 25.

5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2001.(III.30.) önkormányzati rendelete a dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatásának odaítéléséről Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a lakáscélú munkáltatói támogatásról a következő rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat hivatalának köztisztviselőire, ügykezelőire, fizikai alkalmazottaira, (továbbiakban: dolgozók) az önkormányzat által alapított intézmények közalkalmazottaira (továbbiakban : dolgozók) továbbá az önkormányzat által határozatlan időre kinevezett, valamint az önkormányzattal határozatlan idejű munkaviszonyban álló munkavállalókra (továbbiakban : dolgozók). 2. (1) E rendelet alapján a határozatlan időre kinevezett dolgozók lakásépítési, lakásvásárlási, korszerűsítési támogatásként a lakáscélú számla vezetésével megbízott pénzintézet útján kamatmentes kölcsönben részesíthetők a következő feltételek együttes fennállása esetén: a./ az építeni, vásárolni, korszerűsíteni kívánt lakás nagysága a lakásigény mértékét legfeljebb egy szobával haladja meg, (továbbiakban méltányolható lakásigény) illetőleg eladási ára, építési költsége nem haladja meg a Gazdasági Minisztérium által évente meghatározott és közzétett összeget; b./ a kölcsönnel épített, korszerűsített, vásárolt lakástulajdon megszerzésével saját lakáshelyzetét rendezi; c./ vállalja, hogy a rendelkezésre álló saját, illetőleg az e célra más szervtől /pl.pénzintézet, önkormányzat/ igénybevett anyagi eszközöket és a kölcsön összegét a vételár, az építési költség kiegyenlítésére használja fel; d./ hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a kölcsönt nyújtó szerv javára a kölcsön visszafizetésének teljesítéséig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre; e./ vállalja a kölcsönszerződésben, továbbá az megállapodásban meghatározott feltételek teljesítését. engedélyezésre jogosulttal külön (2) Annak a dolgozónak a lakásépítése, vásárlása, korszerűsítése támogatható, akinek magának, a házastársának, kiskorú gyermekének, együtt költöző családtagjának lakástulajdona, állandó használati joga vagy bérleti jogviszonya nincs, illetőleg azt az újabb lakás szerzése érdekében értékesíti, bérleti jogviszonyát megszünteti.

6 (3) Az (1)-(2) bekezdésben felsorolt feltételek fennállása esetén támogatást vehet igénybe az is, akinek magának, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének vagy más együttköltöző 2 (4) családtagjának együttesen legfeljebb olyan lakás fele tulajdoni hányada van, amelyet tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szerzett, vagy a tulajdonában lévő lakás lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, vagy december 31-e előtt haszonélvezettel terhelten került tulajdonába, vagy haszonélvezettel terhelten örökli és a haszonélvező a lakásban lakik. 3. A 2. -ban meghatározott feltételek fennállása esetén is csak az a lakásépítés, -vásárlás, -korszerűsítés támogatható, amely abban a városban, községben valósul meg, ahol a dolgozó munka-, illetőleg szolgálati helye van, illetőleg, ahová a helyileg szokásos módon a napi vagy a munkarendnek megfelelő gyakori hazautazására a szolgálati érdek sérelme nélkül lehetőség van. 4. Nem lehet támogatást nyújtani állami, önkormányzati bérlakásnak a bérlője (bérlőtársa, társbérlője) által történő megvásárlásához, továbbá nem lakás céljára szolgáló épület (pl. hétvégi ház, nyaraló, üdülő) építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez 5. A dolgozó korábbi munkahelyétől kapott lakáscélú támogatása csak az e rendeletben foglaltaknak megfelelő feltételekkel és mértékben vállalható át. 6. A munkáltatói kölcsönt folyósító pénzintézet által felszámított kezelési költség a támogatásban részesített dolgozót terheli. A munkáltatói kölcsön mértéke a rendelet: 7. a./ 21. (1) bekezdés a./ pontjában meghatározott támogatás esetén legfeljebb a mindenkori minimálbér tízszerese; b./ 21. (1) bekezdés b./, c./ és d./ pontjában meghatározott támogatás esetén legfeljebb a mindenkori minimálbér ötszöröse; c./ 21. (2) bekezdés esetén legfeljebb a mindenkori minimálbér 2,5-szerese. 8. Ha mindkét házastárs a rendelet hatálya alá tartozó hivatal vagy intézmény, illetve önkormányzat dolgozója, saját jogon mindketten kérhetnek munkáltatói támogatást. 9.

7 (1) A munkáltatói kölcsön legkésőbb lakásépítés esetén a használatbavételi-engedély kiadását, lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés teljesítését (vételár teljes kifizetése) 3 lakáskorszerűsítés esetén az üzembehelyezéshez szükséges hatósági engedély kiadását megelőzően adható. (2) A munkáltatói kölcsön visszafizetésének időtartama (futamidő) a./ lakásépítés, -vásárlás esetén legfeljebb 10 év b./ korszerűsítés esetén legfeljebb 7 év (3) A munkáltatói kölcsön visszafizetés kezdő időpontja a kölcsönszerződés megkötését követő hónap első napja. (4) A munkáltatói kölcsön visszafizetésének időtartama alatt, rendkívül indokolt esetben, írásbeli kérelemre a munkáltatói jogkör gyakorlójának javaslatára, a polgármester a törlesztést legfeljebb két évre felfüggesztheti. Ez esetben a futamidő változatlanul hagyása mellett a felfüggesztés időtartamára számított kölcsön összegének arányos elosztásával a tartozás havi összegét növelni kell. 10. (1) Az elidegenítési tilalom fennállása alatt a lakást csak a polgármester írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni. (2) Az elidegenítési engedély akkor adható meg, ha : a./ a támogatásban részesített személy a lakás elidegenítésével egyidejűleg vállalja a még fennálló kölcsöntartozása egyösszegű visszafizetését; b./ az elidegenítés olyan dolgozó javára történik, aki a kölcsön átvállalására jogosult, és a teljes kölcsöntartozást ténylegesen át is vállalja; c./ a támogatásban részesített személy korszerűsítésre és a korábbi jogszabályok alapján kapott felújításra kapott kölcsön kivételével a kölcsönnel támogatott lakását a tulajdonába kerülő másik lakásra úgy cseréli el, illetőleg adásvételi szerződéssel vagy építéssel tulajdonába kerülő újabb lakást úgy szerez, hogy a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom a másik lakásra átjegyezhető, és a szerzett lakás megfelel a 2. -ban foglaltaknak. 11. (1) Vissza kell vonni a munkáltatói támogatást attól a dolgozótól a./ aki a kölcsönszerződést a támogatásnak a pénzintézethez történő átutalásától számított négy hónapon belül nem kötötte meg, illetőleg a felvett kölcsön felhasználását nem kezdte meg; b./ aki a kölcsönkérelemben szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely tényt, körülményt elhallgatott; c./ akinek a közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a 13. -ban foglaltak kivételével a kölcsönszerződés megkötése előtt megszűnik. (2) Az (1) bekezdés esetén a munkáltatói támogatást a polgármester vonja vissza.

8 4 12. (1) A munkáltatói köcsönszerződést fel kell bontani azzal a dolgozóval szemben, aki a./ a kölcsönkérelmében szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely tényt, körülményt elhallgatott, s ennek eredményeként jogtalan előnyre tett szert; b./ a havi törlesztés fizetési kötelezettségének írásbeli felszólításra sem tesz eleget; c./ akinek közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a 13. -ban foglaltak kivételével megszűnik; d./ a kölcsönt nem a hitelcélnak megfelelően használja, illetőleg használta fel; e./ egyéb szerződésszegést követ el. 13. (1) Nem kell felmondani a kölcsönszerződést, és a kölcsön összegét a dolgozó változatlan havi törlesztő részletekben fizetheti vissza, ha a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonya, illetve munkaviszonya : a./ nyugállományba helyezéssel (kivéve, ha arra fegyelmi határozat vagy büntetőbírói ítélet eredményeként került sor); b./ átszervezés, vagy c./ egészségügyi alkalmatlanság miatt szűnt meg; d./ az e rendelet hatálya alá tartozó szervhez kerül áthelyezésre. (2) A kölcsönszerződés felmondása esetén a tartozás egy összegben válik esedékessé. (3) A kölcsönszerződést a polgármester mondja fel írásban, és erről a folyósító pénzintézetet értesíti. (4) A kölcsönszerződés felmondásával egy összegben esedékessé vált tartozás késedelmes teljesítésekor a dolgozó a tartozás még fennálló összege után törvényes a Ptk (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni. 14. (1) A kölcsönszerződés felmondása esetén amennyiben a dolgozó határidőre nem teljesít a polgármester a tartozás mielőbbi kiegyenlítése érdekében megállapodhat vele, azonban annak eredménytelensége esetén végrehajtási eljárást kell kezdeményezni. (2) Az (1) bekezdés alapján kötött megállapodásban részletfizetés engedélyezése esetén a havonta térítendő összeget úgy kell megállapítani, hogy az a felszámított kamatot és kezelési költséget fedezze, és a kölcsöntartozás visszafizetésének időtartama nem haladhatja meg a kölcsön futamidejének egyharmadát.

9 5 15. (1) Ha a támogatásban részesített dolgozó közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a kölcsön teljes kiegyenlítése előtt megszűnt, a kölcsöntartozás a dolgozó, valamint a korábbi és az új munkáltató megállapodása alapján vállalható át. (2) Munkáltatói kölcsönben részesült dolgozó közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyának, munkaviszonyának megszűnése esetén írásbeli kérelmére a polgármester hozzájárulásával a dolgozó házastársa a fennálló tartozás teljesítését változatlan feltételekkel átvállalhatja, amennyiben e rendelet 2. -ában foglalt feltételeknek megfelel. 16. (1) A kölcsöntámogatásban részesített dolgozó halála esetén az örökös, illetőleg a túlélő házastárs írásbeli kérelmére a köcsöntartozást változatlan feltételek mellett fizetheti vissza feltéve, hogy a dolgozó elhalálozásának időpontjában állandó jelleggel vele együtt lakott. (2) Házassági vagyonközösség megszűnése esetén írásbeli kérelemre a lakásban maradó házastárs a kölcsöntartozást a kölcsönt engedélyező hozzájárulásával a következő esetekben vállalhatja át: a./ változatlan feltételekkel, ha e rendelet alapján önállóan is részesülhetne munkáltatói kölcsönben; b./ ha vállalja a kölcsöntartozásnak a pénzintézet által lakáscélú hiteleknél alkalmazott kamat felszámításával történő megterhelését. 17. (1) A munkáltatói támogatás iránti kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon /1.sz. melléklet/ - a polgármesterhez címezve a munkáltatói jogkör gyakorlójához kell benyújtani. (2) Az igénylő a kölcsönkérelmében és a mellékleteiben az általa közölt adatok valódiságáért polgári jogi felelősséggel tartozik. (3) Az igénylő a kérelem benyújtása után köteles bejelenteni a körülményeiben bekövetkezett minden olyan változást, amely a támogatásra való igényjogosultságát érinti. Ennek elmulasztása a kérelem elutasítását vonhatja maga után. (4) A beküldött kérelmeket érkezési sorrendbe nyilvántartásba kell venni. 18. (1) A kérelmeket a polgármesterből, intézményvezetőkből álló bizottság bírálja el, és a jelenlévők kétharmados többséggel dönthetnek e támogatás odaítéléséről. Az érintett szakszervezet képviselőjét véleményezési joggal meg kell hívni az ülésre. A döntésnél a 19. -ban foglaltakat kell figyelembe venni.

10 6 (2) A pénzügyi fedezet hiánya esetén az érdemi döntés várható idejéről értesíteni kell a kérelmezőt. 19. (1) A munkáltatói kölcsön támogatási kérelmek elbírálása során az alábbi kielégítési sorrendet kell figyelembe venni: a./ önálló lakással még nem rendelkező igénylő b./ a lakásigény mértéke alsó határát el nem érő lakással rendelkező igénylő c./ korszerűsítési kérelmek, illetve a méltányolható lakásigény mértéken belüli lakással rendelkező- igénylő. a kijelölésnél előnyben kell részesíteni: - nagycsaládosokat - fiatal házasokat - gyermeket nevelő egyedülállókat - jól képzett szakembereket. (2) A döntésről a dolgozó írásban kap tájékoztatást. (3) A polgármester a támogatásban részesült dolgozóval megállapodást köt / 2. számú melléklet/ amely alapján a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya az illetékes pénzintézet felé a szükséges intézkedést megteszi. (4) A munkáltatói támogatás, illetőleg a lakáscélú keret kezelésére a pénzügyi szervnek bankszámla szerződést kell kötnie az ilyen szerződésre feljogosított pénzintézettel. 20. A lakásépítési alapot az alábbi források biztosítják: - az évi költségvetésben meghatározott keretösszeg - a támogatásban részesült dolgozó által visszafizetett törlesztés összege - késedelmi kamatok Értelmező rendelkezések E rendelet alkalmazása szempontjából: 21. (1) lakásépítés, lakásvásárlás: a./ a dolgozó tulajdonában kerülő lakás vásárlása, illetőleg építése, ideértve az önálló lakást eredményező emeletráépítést, tetőtérbeépítést,

11 7 b./ vagyonközösség megszüntetése érdekében történő tulajdonrész vásárlás, c./ továbbá a szobaszám növekedését is jelentő bővítést, toldaléképítést, d./ és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakítását. (2) lakáskorszerűsítés: - fűtéskorszerűsítés - a lakás komfortfokozatának növelése /pl. fürdőszoba kialakítása/ - a lakás külső és belső szigetelésének, hőszigetelésének megvalósítása (3) élettárs: a házastárssal egy tekintet alá esik, ha a munkáltatói támogatással épített, vásárolt lakásra résztulajdont szerez. (4) A lakásigény mértéke az együttlakó, fiatal gyermektelen házaspár esetében a legfeljebb két vállalt gyermekkel, egygyermekes fiatal házaspárok esetében további egy vállalt gyermekkel együtt számításba vett személyek számától függően a következő: - két személy esetében: egy-két lakószoba, - három személy esetében: másfél-két és fél lakószoba, - négy személy esetében: kettő-három lakószoba. Minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértékének felső határa. Három vagy több gyermeket nevelő család esetében a lakásigény mértékének felső határa minden további személy esetében egy szobával nő. E rendelet alkalmazásánál félszoba az a lakószoba, amelyek alapterülete nem haladja meg a 12 m 2 - t. (5) fiatal házas: a kérelem elbírálásának időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a harmincötödik életévét. Záró rendelkezések 22. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a már folyamatban lévő kérelmek elbírálása során is alkalmazni kell. (2) A korábbi szabályok alapján a munkáltatók támogatásban részesített dolgozó a kölcsöntartozását a kölcsönszerződésben foglalt eredeti feltételek mellett fizethetik vissza. (3) Az építési átlag költségekre a - Gazdasági Minisztérium közleményének kihirdetéséig - Pénzügyminisztériumnak a Pénzügyi Közlöny évi 1. számában megjelent közleményét kell alkalmazni. 23. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatásának odaítéléséről szóló 10/1995.(III.8.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Kisújszállás, március 29. Palágyi Gábor sk. Dr.Kittlinger Ilona sk.

12 polgármester jegyző A kihirdetés napja: március 30. A 13/2001.(III.30.) önkormányzati rendelet 1.számú melléklete Munkáltatói támogatás iránti kérelem 1./ Kérelmező neve(leánykori név is)... Anyja neve:... Születési adatok:... Személyazonosító igazolvány száma:... Személy azonosító száma:... Munkahelye:... Nettó jövedelme:... Jogviszonyának kezdete:... 2./ Házastárs adatai: Neve:... Munkahelye:... Nettó jövedelme... 3./ Kérelmezővel együtt lakó személyek: Neve:...Szül.ideje.... Neve:...Szül.ideje.... Neve:...Szül.ideje / Jelenlegi lakás adatai: címe:... Milyen minőségben lakik a lásban: tulajdonos albérlő, résztulajdonos, családtag, egyéb... 5./ Jelenlegi lakáskörülmények: alapterülete:... szobák száma:... komfort fokozata:... 6./ A kért munkáltatói kölcsön célja: lakásépítés, lakásvásárlás, tulajdonrész vásárlás, tetőtérbeépítés, toldaléképítés, nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakítása, korszerűsítés. 7./ A kért munkáltatói kölcsön összege:...

13 8./ Építés, vásárlás, korszerűsítés helye... 2/2 Becsült építési költség... Vásárlás esetén a lakás vételára... Korszerűsítés költségvetés összege... Alapterülete... Szobák száma:... Komfort fokozata... 9./ Kérelem indoklása: / Korábban részesült-e munkáltatói támogatásban. nem igen...évben...célra...összegben Visszafizetés módja: megszünt...,évben nem szünt meg fennálló tartozás...évig...összegben 11./ A 8. pont pénzügyi fedezete: a lakás eladásából származó összeg... igényelhető szoc-pol kedvezmény... OTP hitel... saját rész... munkáltatói kölcsön / Kijelentem, hogy a kölcsönkérelemben közölt adatok valósak, és a kérelem benyújtása után a körülményekben bekövetkezett változásokat köteles vagyok bejelenteni. Kisújszállás, kérelmező aláírása

14 2. számú melléklet a 13/2001.(III.30.) önkormányzati rendelethez M E G Á L L A P O D Á S a munkáltatói támogatásról és annak feltételéről Létrejött egyfelől Kisújszállás Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisújszállás, Szabadság tér 1. szám, mint munkáltató /adószáma: , törzsszáma: cégbírósági bejegyzéssel nem rendelkezik) képviseletében polgármester, másfelől között a 13/2001.(III.30.) önkormányzati rendelet alapján, az alábbi feltételek mellett: Munkavállaló neve: Leánykori neve: Anyja neve: Szül.helye: Szül.ideje: Személyazonosító igazolvány száma: Személyi azonosító száma: Állampolgársága: Munkahelye: Állandó lakcíme: 1./ A munkavállaló tudomásul veszi, hogy az önkormányzat a pénzintézet helyi fiókjánál vezetett lakáscélú keret számlájáról, a saját erő kiegészítésére Ft kamatmentes munkáltatói kölcsönt nyújt, a pénzintézet útján. 2./ A kölcsön összege a hrsz-ú természetben szám alatti lakás megvásárlásához, építéséhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez használható fel. a kölcsön lejárata év A hitel törlesztését a kölcsönszerződés megkötését követő hó 1-jén kell kezdeni, a hitelt folyósító pénzintézet által megállapított havi részletekben. A havi részlet törlesztésére a munkavállaló köteles megbízást adni a pénzintézetnek, hogy a havi törlesztőrészlet a folyószámlájára érkező illetményéből kerüljön levonásra. A pénzintézet által felszámított kezelési költség, valamint az ingatlanra történő jelzálogjog valamint terhelési és elidegenítési tilalom bejegyeztetésének költsége a munkavállalót terheli. 3./ A Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya ellenőrzi a hitelcél megvalósulását. 4./ A munkavállaló tudomásul veszi, hogy az ingatlan csak a munkáltatói kölcsön kiegyenlítése után idegeníthető /cserélhető/ el. 5./ A munkavállaló feltétel nélkül beleegyezését adja, hogy a 2./ pontban meghatározott ingatlanra, a munkáltatói hitel visszafizetésének biztosítására, a hitel teljes visszafizetéséig, - a támogatás erejéig az Önkormányzat javára - az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztessen be a hitelező.

15 A munkáltató és a munkavállaló hozzájárulást és megbízást ad az 1. számú mellékletben foglaltak szerint, a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásban való bejegyeztetésére. 6./ A munkavállaló tudomásul veszi, hogy ha a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségét nem teljesíti, illetve azt megszegi, a kölcsön összeget rendeltetésétől eltérő módon vagy más célra használja fel, az a kölcsön felmondását vonja maga után. A kölcsönszerződés felmondása esetén, a tartozás összegének megfizetése egyösszegben válik esedékessé. Amennyiben a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Ptk (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni. 7./ A munkavállaló tudomásul veszi, hogy ha a munkáltatói kölcsön teljes megfizetése előtt munkaviszonya a rendelet 13. -ában foglaltaktól eltérő módon szűnik meg, a kölcsön hátralék egyösszgben válik esedékessé. 8./ A munkavállaló tudomásul veszi, hogy amennyiben valótlan adatot közölt, vagy valamely tényt, körülményt elhallgatott, valamint az átutalt kölcsön felhasználását a pénzintézethez történő átutalástól számított 4 hónapon belül nem kezdte meg, az Önkormányzat a munkáltatói kölcsönt felmondja. 9./ A felek tudomásul bírnak arról, hogy a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény szerint, a munkáltatói kölcsönnek a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigény mértékét meghaladó lakásra, vagy a törvényben megjelölttől eltérő célra történő felhasználása, adófizetési kötelezettséget von maga után. 10./ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 13/2001.(III.30.) önkormányzati rendelet, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók. 11./ A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzintézettel kötött kölcsönszerződés egy példányát, a szerződést követő 8 napon belül a polgármesternek átadja. A jelen megállapodást a felek külön-külön elolvasták, megértették, és mint akaratukkal megegyezőt aláírták. Kisújszállás, polgármester munkavállaló Erről: 1./ Munkavállaló 2./ Pénzintézet /2 pld./ 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya 4./ Irattár - értesül.

16 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 38/2001.(XII.14.) önkormányzati rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény ( továbbiakban : Ktv) 4. -ában kapott felhatalmazás és a 49/H -a, 49/J -a és 49/M -a alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 13. (2) bekezdésére is, az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet ) alkotja: 1. (1) E rendelet hatálya Kisújszállás Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és fizikai alkalmazottakra terjed ki, rendelkezéseit a polgármesterre is alkalmazni kell. (2) A rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatottakra munkaidő-arányosan kell alkalmazni. Köztisztviselői juttatások, támogatások 2. (1) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális juttatásokat biztosítja: a.) lakhatási támogatás, b.) lakásépítési, - vásárlási támogatás, c.) családalapítási támogatás, d.) üdülési hozzájárulás, e.) szociális támogatás, f.) tanulmányi, képzési és továbbképzési támogatás, g.) illetményelőleg h.) nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatása. (2) Az (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott támogatás szabályait a dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatásának odaítéléséről szóló önkormányzati rendelet szabályozza. (3) Az (1) bekezdés a.), c.), d.), e.) és f.) pontjában meghatározott juttatások - a d.) pontban megjelölt juttatás mértékének kivételével - mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg. 1. E rendelet január 1. napján lép hatályba. Kisújszállás, december 13. (:Palágyi Gábor:) polgármester A kihirdetés napja: (:Dr.Kittlinger Ilona:) jegyző

1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete

1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete 1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete a dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatásának odaítéléséről a 20/2003. (V.30.) számú önkormányzati rendelettel

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda 113. szám Tartalomjegyzék 235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 22., szerda Tartalomjegyzék 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd 7. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2013. (II. 12.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek

Részletesebben

b.) a tulajdonában lévő lakás elbontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, vagy

b.) a tulajdonában lévő lakás elbontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, vagy *12*13 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 28/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelettel a rendelet végrehajtását 2014. december 1. 2019. december 31. közötti időszakban felfüggesztése kerül

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA T é t V á r o s J e g y z ő j e Tét, Fő u. 88. 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3087 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 20., péntek XII. évfolyam, 2009/11. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Módosította: 18/2005. (05.27.) sz. rendelet 20/2006.(05.26.)

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1.

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1. 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2006. (III. 20.) önkormányzati 1 rendelete a helyi lakáscélú támogatásról A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 13/1999./VII.01./ számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 13/1999./VII.01./ számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K 13/1999./VII.01./ számú r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõinek közszolgálati jogviszonya egyes kérdéseirõl Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2010. december 11. 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 24/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete. a lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 24/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete. a lakáshoz jutás helyi támogatásáról Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 40/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelettel módosított 24/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásáról 1 Lenti Város Önkormányzat

Részletesebben

a köztisztviselők részére adható juttatásokról és támogatásokról

a köztisztviselők részére adható juttatásokról és támogatásokról Egységes szerkezetben a 16/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők részére adható

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

1998. évi 1. számú s z a b á l y z a t a lakáscélú támogatásról

1998. évi 1. számú s z a b á l y z a t a lakáscélú támogatásról 1998. évi 1. számú s z a b á l y z a t a lakáscélú támogatásról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a továbbiakban: OIT) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 39.

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról 1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról hatályos: 2014.09.04-2014.09.04 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi Andocs Község Képviselő-testületének 19./2006. (XII.13.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Andocs Község

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2015. március 11. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1

Részletesebben

Üzemi megállapodás. a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és a Hivatal. Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozói között

Üzemi megállapodás. a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és a Hivatal. Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozói között 2 Üzemi megállapodás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és a Hivatal Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozói között 3 ÜZEMI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzati

Részletesebben