KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 4/1998.(I.28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 4/1998.(I.28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról"

Átírás

1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/1998.(I.28.) önkormányzati rendelete önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselőtestülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 58. /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozására a következő rendeletet alkotja: 1. Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételei: a./ a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, b./ a területi környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének az önkormányzatot megillető része, c./ a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része, d./ a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege, e./ egyéb bevételek: lakossági önerős formában megépült szennyvízcsatornára utólagosan rákötők befizetései. 2. /1/ Az önkormányzati környezetvédelmi alapot kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni. /2/ A támogatható célok elsősorban a föld, a víz, a levegő, az élővilág, az épített környezet védelme, a veszélyes anyagok és technológiák károsító hatása elleni, a hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni, valamint a zaj és a rezgés elleni védelem. 3. Az önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselőtestületnek évente, a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie. 4. Ez a rendelet február 1. napján lép hatályba. Kisújszállás, január 27. Dr.Ducza Lajos sk. polgármester Dr.Kittlinger Ilona sk. jegyző A kihirdetés napja: január 28.

2 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1999. (VI.25.) önkormányzati rendelete a város közművelődéséről Kisújszállás Város Önkormányzata A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló CXL. törvény alapján a város közművelődéséről a következő rendeletet alkotja: ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.. Az önkormányzati rendeletalkotás célja: a helyi társadalom, a helyi közművelődés adott állapota, igényei és lehetőségei ismeretében meghatározni településünk közművelődési feladatait, törekvéseit. 2.. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAI (1) Kisújszállás város lakosságának közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása a közművelődés különböző területein, (2) a város egészét szolgáló közművelődési könyvtár működtetése, (3) a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése, népművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése, a helyi értékek védelmének erősítése, (4) a gyerekek, az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítése, művelődési kezdeményezéseinek segítése, a felnőtt lakosság közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása, (5) Kisújszállás, a régió természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek közismertté tétele, (6) kulturális kapcsolatok ápolása testvérvárosainkkal, a kulturális-falusi turizmus fejlesztése, a város szellemi, épített és természeti értékeinek közreadásával. Az idegenforgalom fejlesztése érdekében regionális, országos, és nemzetközi rendezvények szervezése és lebonyolítása, (7) a helyi nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése, színvonalas, tárgyilagos kiadványok megjelentetése, (8) az etnikai, kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a településen élő cigány kisebbség kulturális törekvéseinek támogatása, (9) iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási, népfőiskolai lehetőségek megteremtése, (10) az ünnepek kultúrájának gondozása, a városi, nemzeti, világi és egyházi ünnepekről való méltó megemlékezés, azok közismertté tétele,

3 (11) a különböző művészeti ágak kulturális piacához szervező munka, terek biztosítása, a település amatőr művészeti csoportjainak menedzselése, (12) a kulturális kapcsolatrendszerek kiépítése szakmai szervezetekkel, városi, megyei, regionális, országos és testvérvárosi szinten KISÚJSZÁLLÁS VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI (1) E rendelet 2. -ban megfogalmazott közművelődési feladatok megvalósítása városi érdek, a színvonalas feladatellátás különböző szervezetek összehangolt tevékenységén kell hogy alapuljon. Ennek érdekében: - A település képviselő testülete továbbra is lehetőségei függvényében biztosítja a Művelődési és Ifjúsági Központ és szakfeladatai ( Néprajzi Kiállítóterem, Tájház, Papi Lajos Alkotóház, Tourinform Iroda ) részére a működéshez és feladatellátáshoz szükséges feltételeket. - A közművelődési könyvtár feladatok ellátására a település képviselő testülete továbbra is lehetőségeihez mérten - biztosítja az Arany János Városi Könyvtár részére a működéshez, feladatellátáshoz szükséges feltételeket. - A megfogalmazott feladatok végrehajtásában való koordinálásra, közreműködésre, feladatellátásra az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon belül intézményi referenseket foglalkoztat. - A feladatok ellátásában részt vállalnak önkormányzati fenntartású oktatási-nevelési intézmények is. (2) Az Kisújszállás Város Önkormányzat közművelődési feladatainak elvégzése érdekében közművelődési megállapodást köthet a településen lévő tudományos, művészeti, közművelődési tevékenységet folytató közhasznú civil szervezetekkel, jogi személyekkel, magánszemélyekkel. Közművelődési megállapodás kötésének célja a város közművelődési intézményei által optimálisan el nem látható kötelező közművelődési feladat, garantált szakszerű megvalósítása. (3) A településen a közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében Közművelődési Tanács alakítható, amely a lakossági igények megjelenítésének, kulturális érdekérvényesítésének és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának fóruma. 4.. AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSI FORMÁI 3

4 (1) Kisújszállás Város Önkormányzata a hatályos közművelődési koncepcióban meghatározott területekre költségvetési rendeletében biztosítja a pénzügyi feltételeket a feladatellátáshoz. A közművelődési finanszírozási rendszer alapja a feladattámogatás. Az önkormányzat intézményei esetében a fenntartási költségek biztosításán túl külön feladatfinanszírozási rendszert alkalmaz, lehetőségeihez mérten figyelembe véve az inflációból adódó költségnövekedéseket. A feladatfinanszírozásnak ezt módját alkalmazza a városi rendezvénykeret esetében is. (2) Közművelődési intézményei esetén az éves költségvetési kereten túl évközben jelentkező célfeladatok ellátására külön pénzügyi keretet biztosít, ill. az önkormányzat pályázati saját erő biztosításával támogathatja közművelődési pályázatokon való részvételt, civil szervezetek esetében is. (3) A városban közművelődési feladatokat ellátó civil szervezeteket lehetőségeihez mérten városi pályázati alap létrehozásával támogatja. A pályázati alap nagyságát az infláció figyelembevételével állapítja meg a képviselő testület, a lehetőségeinek függvényében. Közművelődési megállapodás kötése esetén a megállapodás tartalmazza a vállalt feladat ellenszolgáltatási díját. 5.. A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZAKEMBERIGÉNYE Kisújszállás Város Önkormányzata fontosnak tartja, hogy a közművelődési feladatokat képzett szakemberek lássák el, ezért az képviselő testület biztosítja a Művelődési és Ifjúsági Központ valamint az Arany János Városi Könyvtár működéséhez szükséges jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő kellő számú szakember foglalkoztatását, támogatja szakirányú továbbképzésüket. 6.. A RENDELET HATÁLYBALÉPÉSE Ez a rendelet június 25. napján lép hatályba. Palágyi Gábor sk. polgármester Dr.Kittlinger Ilona sk. jegyző A kihirdetés napja: június 25.

5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2001.(III.30.) önkormányzati rendelete a dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatásának odaítéléséről Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a lakáscélú munkáltatói támogatásról a következő rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat hivatalának köztisztviselőire, ügykezelőire, fizikai alkalmazottaira, (továbbiakban: dolgozók) az önkormányzat által alapított intézmények közalkalmazottaira (továbbiakban : dolgozók) továbbá az önkormányzat által határozatlan időre kinevezett, valamint az önkormányzattal határozatlan idejű munkaviszonyban álló munkavállalókra (továbbiakban : dolgozók). 2. (1) E rendelet alapján a határozatlan időre kinevezett dolgozók lakásépítési, lakásvásárlási, korszerűsítési támogatásként a lakáscélú számla vezetésével megbízott pénzintézet útján kamatmentes kölcsönben részesíthetők a következő feltételek együttes fennállása esetén: a./ az építeni, vásárolni, korszerűsíteni kívánt lakás nagysága a lakásigény mértékét legfeljebb egy szobával haladja meg, (továbbiakban méltányolható lakásigény) illetőleg eladási ára, építési költsége nem haladja meg a Gazdasági Minisztérium által évente meghatározott és közzétett összeget; b./ a kölcsönnel épített, korszerűsített, vásárolt lakástulajdon megszerzésével saját lakáshelyzetét rendezi; c./ vállalja, hogy a rendelkezésre álló saját, illetőleg az e célra más szervtől /pl.pénzintézet, önkormányzat/ igénybevett anyagi eszközöket és a kölcsön összegét a vételár, az építési költség kiegyenlítésére használja fel; d./ hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a kölcsönt nyújtó szerv javára a kölcsön visszafizetésének teljesítéséig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre; e./ vállalja a kölcsönszerződésben, továbbá az megállapodásban meghatározott feltételek teljesítését. engedélyezésre jogosulttal külön (2) Annak a dolgozónak a lakásépítése, vásárlása, korszerűsítése támogatható, akinek magának, a házastársának, kiskorú gyermekének, együtt költöző családtagjának lakástulajdona, állandó használati joga vagy bérleti jogviszonya nincs, illetőleg azt az újabb lakás szerzése érdekében értékesíti, bérleti jogviszonyát megszünteti.

6 (3) Az (1)-(2) bekezdésben felsorolt feltételek fennállása esetén támogatást vehet igénybe az is, akinek magának, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének vagy más együttköltöző 2 (4) családtagjának együttesen legfeljebb olyan lakás fele tulajdoni hányada van, amelyet tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szerzett, vagy a tulajdonában lévő lakás lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, vagy december 31-e előtt haszonélvezettel terhelten került tulajdonába, vagy haszonélvezettel terhelten örökli és a haszonélvező a lakásban lakik. 3. A 2. -ban meghatározott feltételek fennállása esetén is csak az a lakásépítés, -vásárlás, -korszerűsítés támogatható, amely abban a városban, községben valósul meg, ahol a dolgozó munka-, illetőleg szolgálati helye van, illetőleg, ahová a helyileg szokásos módon a napi vagy a munkarendnek megfelelő gyakori hazautazására a szolgálati érdek sérelme nélkül lehetőség van. 4. Nem lehet támogatást nyújtani állami, önkormányzati bérlakásnak a bérlője (bérlőtársa, társbérlője) által történő megvásárlásához, továbbá nem lakás céljára szolgáló épület (pl. hétvégi ház, nyaraló, üdülő) építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez 5. A dolgozó korábbi munkahelyétől kapott lakáscélú támogatása csak az e rendeletben foglaltaknak megfelelő feltételekkel és mértékben vállalható át. 6. A munkáltatói kölcsönt folyósító pénzintézet által felszámított kezelési költség a támogatásban részesített dolgozót terheli. A munkáltatói kölcsön mértéke a rendelet: 7. a./ 21. (1) bekezdés a./ pontjában meghatározott támogatás esetén legfeljebb a mindenkori minimálbér tízszerese; b./ 21. (1) bekezdés b./, c./ és d./ pontjában meghatározott támogatás esetén legfeljebb a mindenkori minimálbér ötszöröse; c./ 21. (2) bekezdés esetén legfeljebb a mindenkori minimálbér 2,5-szerese. 8. Ha mindkét házastárs a rendelet hatálya alá tartozó hivatal vagy intézmény, illetve önkormányzat dolgozója, saját jogon mindketten kérhetnek munkáltatói támogatást. 9.

7 (1) A munkáltatói kölcsön legkésőbb lakásépítés esetén a használatbavételi-engedély kiadását, lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés teljesítését (vételár teljes kifizetése) 3 lakáskorszerűsítés esetén az üzembehelyezéshez szükséges hatósági engedély kiadását megelőzően adható. (2) A munkáltatói kölcsön visszafizetésének időtartama (futamidő) a./ lakásépítés, -vásárlás esetén legfeljebb 10 év b./ korszerűsítés esetén legfeljebb 7 év (3) A munkáltatói kölcsön visszafizetés kezdő időpontja a kölcsönszerződés megkötését követő hónap első napja. (4) A munkáltatói kölcsön visszafizetésének időtartama alatt, rendkívül indokolt esetben, írásbeli kérelemre a munkáltatói jogkör gyakorlójának javaslatára, a polgármester a törlesztést legfeljebb két évre felfüggesztheti. Ez esetben a futamidő változatlanul hagyása mellett a felfüggesztés időtartamára számított kölcsön összegének arányos elosztásával a tartozás havi összegét növelni kell. 10. (1) Az elidegenítési tilalom fennállása alatt a lakást csak a polgármester írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni. (2) Az elidegenítési engedély akkor adható meg, ha : a./ a támogatásban részesített személy a lakás elidegenítésével egyidejűleg vállalja a még fennálló kölcsöntartozása egyösszegű visszafizetését; b./ az elidegenítés olyan dolgozó javára történik, aki a kölcsön átvállalására jogosult, és a teljes kölcsöntartozást ténylegesen át is vállalja; c./ a támogatásban részesített személy korszerűsítésre és a korábbi jogszabályok alapján kapott felújításra kapott kölcsön kivételével a kölcsönnel támogatott lakását a tulajdonába kerülő másik lakásra úgy cseréli el, illetőleg adásvételi szerződéssel vagy építéssel tulajdonába kerülő újabb lakást úgy szerez, hogy a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom a másik lakásra átjegyezhető, és a szerzett lakás megfelel a 2. -ban foglaltaknak. 11. (1) Vissza kell vonni a munkáltatói támogatást attól a dolgozótól a./ aki a kölcsönszerződést a támogatásnak a pénzintézethez történő átutalásától számított négy hónapon belül nem kötötte meg, illetőleg a felvett kölcsön felhasználását nem kezdte meg; b./ aki a kölcsönkérelemben szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely tényt, körülményt elhallgatott; c./ akinek a közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a 13. -ban foglaltak kivételével a kölcsönszerződés megkötése előtt megszűnik. (2) Az (1) bekezdés esetén a munkáltatói támogatást a polgármester vonja vissza.

8 4 12. (1) A munkáltatói köcsönszerződést fel kell bontani azzal a dolgozóval szemben, aki a./ a kölcsönkérelmében szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely tényt, körülményt elhallgatott, s ennek eredményeként jogtalan előnyre tett szert; b./ a havi törlesztés fizetési kötelezettségének írásbeli felszólításra sem tesz eleget; c./ akinek közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a 13. -ban foglaltak kivételével megszűnik; d./ a kölcsönt nem a hitelcélnak megfelelően használja, illetőleg használta fel; e./ egyéb szerződésszegést követ el. 13. (1) Nem kell felmondani a kölcsönszerződést, és a kölcsön összegét a dolgozó változatlan havi törlesztő részletekben fizetheti vissza, ha a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonya, illetve munkaviszonya : a./ nyugállományba helyezéssel (kivéve, ha arra fegyelmi határozat vagy büntetőbírói ítélet eredményeként került sor); b./ átszervezés, vagy c./ egészségügyi alkalmatlanság miatt szűnt meg; d./ az e rendelet hatálya alá tartozó szervhez kerül áthelyezésre. (2) A kölcsönszerződés felmondása esetén a tartozás egy összegben válik esedékessé. (3) A kölcsönszerződést a polgármester mondja fel írásban, és erről a folyósító pénzintézetet értesíti. (4) A kölcsönszerződés felmondásával egy összegben esedékessé vált tartozás késedelmes teljesítésekor a dolgozó a tartozás még fennálló összege után törvényes a Ptk (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni. 14. (1) A kölcsönszerződés felmondása esetén amennyiben a dolgozó határidőre nem teljesít a polgármester a tartozás mielőbbi kiegyenlítése érdekében megállapodhat vele, azonban annak eredménytelensége esetén végrehajtási eljárást kell kezdeményezni. (2) Az (1) bekezdés alapján kötött megállapodásban részletfizetés engedélyezése esetén a havonta térítendő összeget úgy kell megállapítani, hogy az a felszámított kamatot és kezelési költséget fedezze, és a kölcsöntartozás visszafizetésének időtartama nem haladhatja meg a kölcsön futamidejének egyharmadát.

9 5 15. (1) Ha a támogatásban részesített dolgozó közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a kölcsön teljes kiegyenlítése előtt megszűnt, a kölcsöntartozás a dolgozó, valamint a korábbi és az új munkáltató megállapodása alapján vállalható át. (2) Munkáltatói kölcsönben részesült dolgozó közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyának, munkaviszonyának megszűnése esetén írásbeli kérelmére a polgármester hozzájárulásával a dolgozó házastársa a fennálló tartozás teljesítését változatlan feltételekkel átvállalhatja, amennyiben e rendelet 2. -ában foglalt feltételeknek megfelel. 16. (1) A kölcsöntámogatásban részesített dolgozó halála esetén az örökös, illetőleg a túlélő házastárs írásbeli kérelmére a köcsöntartozást változatlan feltételek mellett fizetheti vissza feltéve, hogy a dolgozó elhalálozásának időpontjában állandó jelleggel vele együtt lakott. (2) Házassági vagyonközösség megszűnése esetén írásbeli kérelemre a lakásban maradó házastárs a kölcsöntartozást a kölcsönt engedélyező hozzájárulásával a következő esetekben vállalhatja át: a./ változatlan feltételekkel, ha e rendelet alapján önállóan is részesülhetne munkáltatói kölcsönben; b./ ha vállalja a kölcsöntartozásnak a pénzintézet által lakáscélú hiteleknél alkalmazott kamat felszámításával történő megterhelését. 17. (1) A munkáltatói támogatás iránti kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon /1.sz. melléklet/ - a polgármesterhez címezve a munkáltatói jogkör gyakorlójához kell benyújtani. (2) Az igénylő a kölcsönkérelmében és a mellékleteiben az általa közölt adatok valódiságáért polgári jogi felelősséggel tartozik. (3) Az igénylő a kérelem benyújtása után köteles bejelenteni a körülményeiben bekövetkezett minden olyan változást, amely a támogatásra való igényjogosultságát érinti. Ennek elmulasztása a kérelem elutasítását vonhatja maga után. (4) A beküldött kérelmeket érkezési sorrendbe nyilvántartásba kell venni. 18. (1) A kérelmeket a polgármesterből, intézményvezetőkből álló bizottság bírálja el, és a jelenlévők kétharmados többséggel dönthetnek e támogatás odaítéléséről. Az érintett szakszervezet képviselőjét véleményezési joggal meg kell hívni az ülésre. A döntésnél a 19. -ban foglaltakat kell figyelembe venni.

10 6 (2) A pénzügyi fedezet hiánya esetén az érdemi döntés várható idejéről értesíteni kell a kérelmezőt. 19. (1) A munkáltatói kölcsön támogatási kérelmek elbírálása során az alábbi kielégítési sorrendet kell figyelembe venni: a./ önálló lakással még nem rendelkező igénylő b./ a lakásigény mértéke alsó határát el nem érő lakással rendelkező igénylő c./ korszerűsítési kérelmek, illetve a méltányolható lakásigény mértéken belüli lakással rendelkező- igénylő. a kijelölésnél előnyben kell részesíteni: - nagycsaládosokat - fiatal házasokat - gyermeket nevelő egyedülállókat - jól képzett szakembereket. (2) A döntésről a dolgozó írásban kap tájékoztatást. (3) A polgármester a támogatásban részesült dolgozóval megállapodást köt / 2. számú melléklet/ amely alapján a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya az illetékes pénzintézet felé a szükséges intézkedést megteszi. (4) A munkáltatói támogatás, illetőleg a lakáscélú keret kezelésére a pénzügyi szervnek bankszámla szerződést kell kötnie az ilyen szerződésre feljogosított pénzintézettel. 20. A lakásépítési alapot az alábbi források biztosítják: - az évi költségvetésben meghatározott keretösszeg - a támogatásban részesült dolgozó által visszafizetett törlesztés összege - késedelmi kamatok Értelmező rendelkezések E rendelet alkalmazása szempontjából: 21. (1) lakásépítés, lakásvásárlás: a./ a dolgozó tulajdonában kerülő lakás vásárlása, illetőleg építése, ideértve az önálló lakást eredményező emeletráépítést, tetőtérbeépítést,

11 7 b./ vagyonközösség megszüntetése érdekében történő tulajdonrész vásárlás, c./ továbbá a szobaszám növekedését is jelentő bővítést, toldaléképítést, d./ és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakítását. (2) lakáskorszerűsítés: - fűtéskorszerűsítés - a lakás komfortfokozatának növelése /pl. fürdőszoba kialakítása/ - a lakás külső és belső szigetelésének, hőszigetelésének megvalósítása (3) élettárs: a házastárssal egy tekintet alá esik, ha a munkáltatói támogatással épített, vásárolt lakásra résztulajdont szerez. (4) A lakásigény mértéke az együttlakó, fiatal gyermektelen házaspár esetében a legfeljebb két vállalt gyermekkel, egygyermekes fiatal házaspárok esetében további egy vállalt gyermekkel együtt számításba vett személyek számától függően a következő: - két személy esetében: egy-két lakószoba, - három személy esetében: másfél-két és fél lakószoba, - négy személy esetében: kettő-három lakószoba. Minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértékének felső határa. Három vagy több gyermeket nevelő család esetében a lakásigény mértékének felső határa minden további személy esetében egy szobával nő. E rendelet alkalmazásánál félszoba az a lakószoba, amelyek alapterülete nem haladja meg a 12 m 2 - t. (5) fiatal házas: a kérelem elbírálásának időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a harmincötödik életévét. Záró rendelkezések 22. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a már folyamatban lévő kérelmek elbírálása során is alkalmazni kell. (2) A korábbi szabályok alapján a munkáltatók támogatásban részesített dolgozó a kölcsöntartozását a kölcsönszerződésben foglalt eredeti feltételek mellett fizethetik vissza. (3) Az építési átlag költségekre a - Gazdasági Minisztérium közleményének kihirdetéséig - Pénzügyminisztériumnak a Pénzügyi Közlöny évi 1. számában megjelent közleményét kell alkalmazni. 23. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatásának odaítéléséről szóló 10/1995.(III.8.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Kisújszállás, március 29. Palágyi Gábor sk. Dr.Kittlinger Ilona sk.

12 polgármester jegyző A kihirdetés napja: március 30. A 13/2001.(III.30.) önkormányzati rendelet 1.számú melléklete Munkáltatói támogatás iránti kérelem 1./ Kérelmező neve(leánykori név is)... Anyja neve:... Születési adatok:... Személyazonosító igazolvány száma:... Személy azonosító száma:... Munkahelye:... Nettó jövedelme:... Jogviszonyának kezdete:... 2./ Házastárs adatai: Neve:... Munkahelye:... Nettó jövedelme... 3./ Kérelmezővel együtt lakó személyek: Neve:...Szül.ideje.... Neve:...Szül.ideje.... Neve:...Szül.ideje / Jelenlegi lakás adatai: címe:... Milyen minőségben lakik a lásban: tulajdonos albérlő, résztulajdonos, családtag, egyéb... 5./ Jelenlegi lakáskörülmények: alapterülete:... szobák száma:... komfort fokozata:... 6./ A kért munkáltatói kölcsön célja: lakásépítés, lakásvásárlás, tulajdonrész vásárlás, tetőtérbeépítés, toldaléképítés, nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakítása, korszerűsítés. 7./ A kért munkáltatói kölcsön összege:...

13 8./ Építés, vásárlás, korszerűsítés helye... 2/2 Becsült építési költség... Vásárlás esetén a lakás vételára... Korszerűsítés költségvetés összege... Alapterülete... Szobák száma:... Komfort fokozata... 9./ Kérelem indoklása: / Korábban részesült-e munkáltatói támogatásban. nem igen...évben...célra...összegben Visszafizetés módja: megszünt...,évben nem szünt meg fennálló tartozás...évig...összegben 11./ A 8. pont pénzügyi fedezete: a lakás eladásából származó összeg... igényelhető szoc-pol kedvezmény... OTP hitel... saját rész... munkáltatói kölcsön / Kijelentem, hogy a kölcsönkérelemben közölt adatok valósak, és a kérelem benyújtása után a körülményekben bekövetkezett változásokat köteles vagyok bejelenteni. Kisújszállás, kérelmező aláírása

14 2. számú melléklet a 13/2001.(III.30.) önkormányzati rendelethez M E G Á L L A P O D Á S a munkáltatói támogatásról és annak feltételéről Létrejött egyfelől Kisújszállás Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisújszállás, Szabadság tér 1. szám, mint munkáltató /adószáma: , törzsszáma: cégbírósági bejegyzéssel nem rendelkezik) képviseletében polgármester, másfelől között a 13/2001.(III.30.) önkormányzati rendelet alapján, az alábbi feltételek mellett: Munkavállaló neve: Leánykori neve: Anyja neve: Szül.helye: Szül.ideje: Személyazonosító igazolvány száma: Személyi azonosító száma: Állampolgársága: Munkahelye: Állandó lakcíme: 1./ A munkavállaló tudomásul veszi, hogy az önkormányzat a pénzintézet helyi fiókjánál vezetett lakáscélú keret számlájáról, a saját erő kiegészítésére Ft kamatmentes munkáltatói kölcsönt nyújt, a pénzintézet útján. 2./ A kölcsön összege a hrsz-ú természetben szám alatti lakás megvásárlásához, építéséhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez használható fel. a kölcsön lejárata év A hitel törlesztését a kölcsönszerződés megkötését követő hó 1-jén kell kezdeni, a hitelt folyósító pénzintézet által megállapított havi részletekben. A havi részlet törlesztésére a munkavállaló köteles megbízást adni a pénzintézetnek, hogy a havi törlesztőrészlet a folyószámlájára érkező illetményéből kerüljön levonásra. A pénzintézet által felszámított kezelési költség, valamint az ingatlanra történő jelzálogjog valamint terhelési és elidegenítési tilalom bejegyeztetésének költsége a munkavállalót terheli. 3./ A Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya ellenőrzi a hitelcél megvalósulását. 4./ A munkavállaló tudomásul veszi, hogy az ingatlan csak a munkáltatói kölcsön kiegyenlítése után idegeníthető /cserélhető/ el. 5./ A munkavállaló feltétel nélkül beleegyezését adja, hogy a 2./ pontban meghatározott ingatlanra, a munkáltatói hitel visszafizetésének biztosítására, a hitel teljes visszafizetéséig, - a támogatás erejéig az Önkormányzat javára - az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztessen be a hitelező.

15 A munkáltató és a munkavállaló hozzájárulást és megbízást ad az 1. számú mellékletben foglaltak szerint, a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásban való bejegyeztetésére. 6./ A munkavállaló tudomásul veszi, hogy ha a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségét nem teljesíti, illetve azt megszegi, a kölcsön összeget rendeltetésétől eltérő módon vagy más célra használja fel, az a kölcsön felmondását vonja maga után. A kölcsönszerződés felmondása esetén, a tartozás összegének megfizetése egyösszegben válik esedékessé. Amennyiben a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Ptk (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni. 7./ A munkavállaló tudomásul veszi, hogy ha a munkáltatói kölcsön teljes megfizetése előtt munkaviszonya a rendelet 13. -ában foglaltaktól eltérő módon szűnik meg, a kölcsön hátralék egyösszgben válik esedékessé. 8./ A munkavállaló tudomásul veszi, hogy amennyiben valótlan adatot közölt, vagy valamely tényt, körülményt elhallgatott, valamint az átutalt kölcsön felhasználását a pénzintézethez történő átutalástól számított 4 hónapon belül nem kezdte meg, az Önkormányzat a munkáltatói kölcsönt felmondja. 9./ A felek tudomásul bírnak arról, hogy a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény szerint, a munkáltatói kölcsönnek a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigény mértékét meghaladó lakásra, vagy a törvényben megjelölttől eltérő célra történő felhasználása, adófizetési kötelezettséget von maga után. 10./ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 13/2001.(III.30.) önkormányzati rendelet, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók. 11./ A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzintézettel kötött kölcsönszerződés egy példányát, a szerződést követő 8 napon belül a polgármesternek átadja. A jelen megállapodást a felek külön-külön elolvasták, megértették, és mint akaratukkal megegyezőt aláírták. Kisújszállás, polgármester munkavállaló Erről: 1./ Munkavállaló 2./ Pénzintézet /2 pld./ 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya 4./ Irattár - értesül.

16 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 38/2001.(XII.14.) önkormányzati rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény ( továbbiakban : Ktv) 4. -ában kapott felhatalmazás és a 49/H -a, 49/J -a és 49/M -a alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 13. (2) bekezdésére is, az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet ) alkotja: 1. (1) E rendelet hatálya Kisújszállás Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és fizikai alkalmazottakra terjed ki, rendelkezéseit a polgármesterre is alkalmazni kell. (2) A rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatottakra munkaidő-arányosan kell alkalmazni. Köztisztviselői juttatások, támogatások 2. (1) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális juttatásokat biztosítja: a.) lakhatási támogatás, b.) lakásépítési, - vásárlási támogatás, c.) családalapítási támogatás, d.) üdülési hozzájárulás, e.) szociális támogatás, f.) tanulmányi, képzési és továbbképzési támogatás, g.) illetményelőleg h.) nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatása. (2) Az (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott támogatás szabályait a dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatásának odaítéléséről szóló önkormányzati rendelet szabályozza. (3) Az (1) bekezdés a.), c.), d.), e.) és f.) pontjában meghatározott juttatások - a d.) pontban megjelölt juttatás mértékének kivételével - mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg. 1. E rendelet január 1. napján lép hatályba. Kisújszállás, december 13. (:Palágyi Gábor:) polgármester A kihirdetés napja: (:Dr.Kittlinger Ilona:) jegyző

1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete

1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete 1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete a dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatásának odaítéléséről a 20/2003. (V.30.) számú önkormányzati rendelettel

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..*

A rendelet hatálya 1..* ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/1995. (III.13.) SZÁMÚ RENDELETE a lakásépítés, lakásvásárlás munkáltatói támogatásáról (Egységes szerkezetben) *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők:

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők: SZABÁLYZAT a Paksi Polgármesteri Hivatal, Paks Város Önkormányzata és Paks Város Onkormányzata által fenntartott intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről * (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 29/2000. (05. 20.) sz. önkormányzati rendelete a lakáscélú munkáltatói támogatásról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 29/2000. (05. 20.) sz. önkormányzati rendelete a lakáscélú munkáltatói támogatásról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 29/2000. (05. 20.) sz. önkormányzati rendelete a lakáscélú munkáltatói támogatásról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról A Képviselő-testület a település népességmegtartó képessége biztosításához, valamint

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2000/III. 31./ számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról. 1 Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának 6/2000. (III. 23.) rendelete 1

Pétervására Város Önkormányzatának 6/2000. (III. 23.) rendelete 1 Pétervására Város Önkormányzatának 6/2000. (III. 23.) rendelete 1 a helyi lakáscélú támogatásokról Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.

Részletesebben

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1.

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1. 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2006. (III. 20.) önkormányzati 1 rendelete a helyi lakáscélú támogatásról A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9 /2014.(IX. 25.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

2011. évi 1. számú szabályzat a lakáscélú támogatásról szóló 1998. évi 1. számú szabályzat módosításáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a lakáscélú támogatásról szóló 1998. évi 1. számú szabályzatot

Részletesebben

Első lakáshoz jutók támogatása

Első lakáshoz jutók támogatása Első lakáshoz jutók támogatása A támogatás célja, hogy az arra rászoruló családok (személyek) részére meghatározott típusú lakásszerzésükhöz, lakáshelyzetük megoldásához anyagi támogatást nyújtson. A támogatásban

Részletesebben

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra.

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 9/2008./VI.20./ kt. rendelete Az eső lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016.(.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról (tervezet) 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(

Részletesebben

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete A helyi lakáscélú támogatásokról Pusztavám Község Önkormányzati képviselo- testülete a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem.

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és alkalmazási köre 1.

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és alkalmazási köre 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított 10./2000 (X. 19.) számú rendelete A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK...

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... 5 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/1999. /IV.22./

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2004.(VI.28.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2004.(VI.28.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2004.(VI.28.) rendelete a lakásépítési- és vásárlási, valamint telekvásárlási támogatásról (Egységes szerkezetben a 11/2005.(IV.05.) és

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E. az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E. az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete lakás vásárlásának és építésének támogatására,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1998. (VI.25.) számú rendelete a

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1998. (VI.25.) számú rendelete a ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1998. (VI.25.) számú rendelete a a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Újlengyel község Önkormányzata

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS július 5-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS július 5-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: A képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői

Részletesebben

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

/Egységes szerkezetben/

/Egységes szerkezetben/ Egységes szerkezetbe foglalta: Páncsics Judit Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2001. október 19. Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának 1/1999. (I.22.) számú rendeletével módosított 16/1998.

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 2/1995. (I.25.) rendelete a fiatal házasok els lakáshoz jutásának támogatásáról1 /Egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 2/1995. (I.25.) rendelete a fiatal házasok els lakáshoz jutásának támogatásáról1 /Egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 2/1995. (I.25.) rendelete a fiatal házasok els lakáshoz jutásának támogatásáról1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a helyi

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról 56. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR, 1/2007. (II. 20.) ÖR, 55/2001. (XII. 28.), 24/2001. (VI. 18.), 16/2000. (IV. 17.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Magyarpolány Község közigazgatási területére terjed ki. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Magyarpolány Község közigazgatási területére terjed ki. Általános rendelkezések Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2008. (VIII. 1.) rendelete a lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról (egységes szerkezetben) Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e lakásvásárláshoz nyújtható helyi támogatásról 1 ( a módosítással egységes szerkezetben ) Csorvás Város önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az építési telkek értékesítéséhez kapcsolódó támogatásról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról Gégény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

35/1999. (XII.?.) sz. önkor.mányzati rendelete

35/1999. (XII.?.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 35/1999. (XII.?.) sz. önkor.mányzati rendelete az Önkor.mányzat önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézményeinél dolgozó közalkalmazottak lakáskörülményeinek javítása

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994. (VIII. 8.), 19/1994. (XI. 21.), 8/1999.(V. 1.), 13/1999.(XI. 30), 8/2002.(IV.30), 9/2003. (IV.29.), 13/2005.(IX.01.) és a 9/2006.(III.28.) számú

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2000.(VII. 13.) számú RENDELETE a helyi és munkáltatói lakáscélú támogatásokról

MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2000.(VII. 13.) számú RENDELETE a helyi és munkáltatói lakáscélú támogatásokról MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2000.(VII. 13.) számú RENDELETE a helyi és munkáltatói lakáscélú támogatásokról Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 54//2010. (XII.20.) önkormányzati r e n d e l e t e a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések

I. fejezet Bevezető rendelkezések NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2001. (XI. 30.) SZ. ÖR. RENDELETE A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALÁNAK KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ JUTTATÁSOKRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20.

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../. (.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól Előterjesztő:

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestülete 7/2010.(VI.25.)sz. rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról.

Kétsoprony Község Képviselőtestülete 7/2010.(VI.25.)sz. rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete 7/2010.(VI.25.)sz. rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

A rendelet hatálya. Visszatérítendő támogatás. (1) Az Önkormányzat kamatmentes, visszatérítendő támogatást nyújthat:

A rendelet hatálya. Visszatérítendő támogatás. (1) Az Önkormányzat kamatmentes, visszatérítendő támogatást nyújthat: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelete a közalkalmazottak visszatérítendő lakáscélú támogatásáról Budapest Főváros XVII.

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Hatályos:2009. március 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2001.(IX.28.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2005.(XI. 15. ) rendelete. A lakásépítés (korszerűsítés és vásárlás) helyi támogatásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2005.(XI. 15. ) rendelete. A lakásépítés (korszerűsítés és vásárlás) helyi támogatásáról Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2005.(XI. 15. ) rendelete A lakásépítés (korszerűsítés és vásárlás) helyi támogatásáról Ábrahámhegy Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör.

1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. 1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelethez I. Személyi adatok A. Igénylőlap Családok támogatásához 1. Név Igénylő

Részletesebben

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben)

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 11/1996. (VII.12.) Kgy. sz., 17/1999. (VII.9.) Kgy. sz., 5/2001. (III. 9.) Kgy. sz., a 6/2004. (IV.30.) a 17/2004. (X.1.) és a 7/2006. (III.31.) rendeletével 1

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2016.(VII.15.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2016.(VII.15.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(VII.15.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(VII.15.)

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/200.(IX.27.) Ökr. számú r e n d e l e t e A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL (módosítva a 30/2003.

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések .. BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 56/1994.(XI.8.) sz. önkormányzati rendelete Az első 1ak.ástu1ajdont szerzok: támogatásáról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete

45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete Önkormányzati kamatmentes hitel folyósítása és visszafizetése feltételeinek meghatározására az első lakásingatlan szerzéséhez

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete 163 Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

7. Élettársak: a Ptk. 685/A. -ban meghatározott kapcsolatban élők.

7. Élettársak: a Ptk. 685/A. -ban meghatározott kapcsolatban élők. Oroszlány Város Önkormányzatának 19/2009. (X.15) Ör. rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelet módosításáról Oroszlány Város

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 3/2006./II.20./ Ör. R e n d e l e t e. a lakáshoz jutás helyi támogatásáról

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 3/2006./II.20./ Ör. R e n d e l e t e. a lakáshoz jutás helyi támogatásáról NYÍRMADA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006./II.20./ Ör. R e n d e l e t e a lakáshoz jutás helyi támogatásáról A képviselő-testület: a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2016. június 22. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya 2001-47c Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 47/2001. (XII. 14.) sz. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól a) Módosítások: 21/2002. (V. 10.) ör.

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben