Fiatalok a fiatalokért" kortárssegítő program -, a megkereső munka.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fiatalok a fiatalokért" kortárssegítő program -, a megkereső munka."

Átírás

1 Program címe: Fiatalok a fiatalokért" kortárssegítő program -, a megkereső munka. Tanúsítvány száma: 1/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: május 30. Kérelmező neve: Kortárs Segítő Műhely Alapítvány (Budapest) Program rövid leírása: Az egyenrangúak prevenciós módszere során a kidolgozott alapelvek megvalósítása céljából az egészségfejlesztés holisztikus modelljét alkalmazzuk. Ennek része a drog-prevenció, a személyiség-készségfejlesztés, a személyközpontú kommunikáció megismertetése, gyakoroltatása, az agressziómásság kezelése, az erőszak megelőzése, az erkölcsi- etikai értékek erősítése, az utcai elérési program önkéntes fiatalok bevonásával. Az egy tanéven át tartó, több mint száz órás képzésen átesett, képzett fiatalok munkája, a személyes pozitív jelent és jövőképet felmutatni tudó életforma, szemléletmód. Fontosnak tartjuk a végzett fiatalok megtartását (rendszeres klub-munka) és szupervíziójuk folyamatos ellátását. A program keretében - többnyire olyan technikákkal, módszerekkel ismerkedhetnek meg, amelyek az iskolai tanórák keretébe, tananyagába nem férnek bele. Döntően a tréningmódszerekre épített program. Kiemelt szerepet kap a megelőzés lehetőségeinek, módszereinek megismertetése. Fontosnak tartjuk amellett, hogy a program gyakorlatorientált, a gyakorlati módszerek hátterének elméleti magyarázatát, megismertetését. A serdülőkorú fiatalok problémáira koncentrált programot 1993-ban készítettük el, eddig minden évben megvalósulhatott, mindenkor az aktuális időszakhoz, problémakörhöz igazítjuk. Segítésre motivált fiatalokat várunk, akik a képzés befejezése után visszatérve saját közösségükben látnak el mintegy multiplikátor szerepet, és kialakíthatnak helyi kortárssegítő közösségeket. A kezdetektől többnyire stabil oktatói közösség végzi, segíti a hallgatók felkészítését. Munkájuk nem a "letudott" órák leadásából

2 áll. A fiatalok bármikor felkereshetik őket, és közös rendezvények szervezésében is együttműködnek. A program moduláris rendszerben, órarend alapján folyik, jegyzeteket, szempontrendszereket, segédanyagokat állítottunk össze. Haszna a teljesség igénye nélkül: erősödik, mélyül a fiatalok segítő identitása, önismeretük differenciáltabbá válása révén növekedik lelki teherbíró képességük, problémamegoldó készségük. Tevékenységük során a problémáknak és erőforrásoknak a feltárásával, háttérismeretek birtokában növekedik a kortársakkal, a környezettel, társadalmi kapcsolatokkal való bánni tudásuk kompetenciája. A segítés megvalósul formális, intézményes keretek között, valamint informális szinten, az önkéntes segítő egyéni életében, saját közegében. A program megvalósítása során felhasznált segédanyagok (1_2013_1. pdf) a) Önismereti tesz b) Értékelő lap c) Az énkép vizsgálata értékelő lap d) Kiértékelő táblázat e) Krízisintervenciós teszt f) Megfigyelési lap g) Tanfolyam-értékelő lap (kortárssegítő képző program) h) A segítő kapcsolatról szóló esettanulmány szempontrendszere i) Órarend (minta) j) A segítő kapcsolat szempontjai megkereső program

3 A program megvalósításához szükséges szakemberek képzettsége, szakmai tapasztalatukra vonatkozó feltételek: Feladat Szakképzettség Szakmai tapasztalat Devianciák, az agresszió háttere, társadalomismereti kérdései Párkapcsolati erőszak, - megelőzése, kezelése általános szociális munkás (mentálhigiéné szak), szociálpolitikus végzett kortárssegítő mentálhigiénés szakember, egészségügyi szakmenedzser intézetvezető közigazgatási szakvizsga, egészségvédelmi nonprofit menedzser (NEVI 1992), AIDS, drogprevenciós, szexuális kultúrafejlesztés oktató (NEVI-ÁNTSZ 1996), AIDS oktató SOTE Orvostörténeti és Társadalomorvostani Intézet 1993), több az Alapítványnál önkéntesként eltöltött közel tíz év, közszolgálatban hasonló területtel való foglalkozás Nemzeti Családés Szociálpolitikai Intézet - Országos Kríziskezelő Információs Telefonszolgálat (NCSSZI-OKIT) telefonos tanácsadója az Alapítvány egyik alapítója, a közszolgálatban hasonló területen eltöltött több évtizedes szakmai gyakorlat vezetőként (Fővárosi- és kerületi ÁNTSZ mentálhigiénés szakembere, Dél-Buda egészségfejlesztőegészségnevelő főmunkatársa 15 évig, NCSSZI főosztályvezető, az OKIT egyik kialakítója, munkamódszerének kidolgozója hét évig vezetője, több évtizedes szakmai gyakorlat e területen, az A program megvalósításához szükséges-e számukra célzott tréning? Ha igen, kérjük, nevezze meg! nem, de a rendszeres szupervízió biztosított mint előbb

4 A segítő kapcsolat személyközpontú elmélete és gyakorlata, a személyközpontú kommunikáció gyakorlata Eset-, problémamegoldó,- konfliktuskezelési készség fejlesztése Érték és etika a mindennapokban, a segítő kapcsolatokban évtizedes önismereti, sajátélményű csoportgyakorlat u.a. mint előbb + 5. pontban megjelölt szakképzettségekkel rendelkező munkatárs (kettős vezetés) Alapítványnál megalapítása óta önkéntesként végzett munka u.a. mint előbb nem, mint előbb u.a. mint előbb u.a. nem, mint előbb Okleveles pszichológus, szervezetfejlesztő szupervizor, PhD doktori fokozat, pszichoterapeuta, pszichodráma vezető, személyiség és kommunikációs készségfejlesztő szupervizor, örömtréner, Főiskolai docens, oktató kutatói tevékenység. az Alapítvány egyik alapítója, kezdetektől önkéntesként az Alapítványnál végzett önkéntes munka Konfliktus, krízis, krízisintervenció,a mint a 2,3,4 pontokban mint a 2, 3, 4 pontokban mint 2, 3, 4 pontokban problémamegoldás módszertana Sajátélményű és tematikus önismereti csoport, nem, mint az 5. pont mint az 5. pontban mint az 5. pontban személyiségfejlesztő gyakorlatok Rizikómagatartás, káros ELTE népművelés- Az Iránytű Ifjúsági és nem

5 szokások és szenvedélyek, pozitív szenvedélyek Virtualitás a telekommunikációs térben, virtuális kortársak, az online segítés kérdései Utcai megkereső munka, intézményi terepgyakorlat szupervízióval történelem szak, mentálhigiénés szociális szervező, narkológiai tanfolyam Mentálhigiénés Alapítvány kuratóriumi titkára (1992- től), elnöke (2003-tól); A Kortárs Segítő Műhely Alapítvány egyik alapítója, kuratóriumi titkára 2002-ig; Budapest XIII. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai társelnöke (2003-tól), Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság Prevenciós Szakbizottságának tagja. mint az 5. és 7. u.a. mint 5. és 7. pontokban egyéni szupervízió biztosított szociális munkás, végzett kortárssegítő az Alapítvány kuratóriumának titkára, az NCSSZI-OKIT telefonos tanácsadója (jelenleg kisgyerekével és egy ikerpár gyermekével otthon). Több mint tíz éve az Alapítványnál végzett önkéntes munka. nem esetmegbeszélés és a szupervíziójuk biztosított

6 A monitorozáshoz felhasználható indikátorok: Általános, hosszú távú, átfogó célok: 1. A fiatalok számára ne legyen kulturálisan elfogadott a droghasználat. Az egészséges, drogmentes életstílus váljon vonzóvá. 2. A káros szenvedélyek, a különböző függőségek- a kábítószer-fogyasztás, a devianciák megelőzése. 3. A személyiség, a problémamegoldó konfliktuskezelő -, a kommunikációs készség, az önismeret fejlesztése. 4. Társadalmi szerepvállalás növelése, a társadalom szövetének erősítése. Közösségi részvétel szélesebbé tétele. Erkölcsi, etikai értékek erősítése. A program konkrét célja: Objektíven értékelhető eredményességi mutatók/indikátorok Hatás indikátorok: 1. A fiatalok szubkultúráiban a droghasználat negatív megítélése erősödik. 2. A kábítószer-fogyasztás, függőségek szempontjából rizikócsoportba tartozó fiatalok körében kevesebb szerhasználat, kevesebb deviáns fiatal. 3. Az önismeret bővülése, kommunikációs, problémamegoldó készségek tárházának bővülése a célcsoport tagjai között. 4. A civil együttműködések növekedése, új kezdeményezések száma növekszik. Cél indikátorok: Ellenőrzés forrásai és eszközei Az indikátorok forrásai: 1. Érték és normakutatások eredményei. 2. Ifjúság kutatások eredményei. 3. A képzésbe vont fiatalok önkitöltős tesztjeinek eredményei. 4. Ifjúság kutatások eredményei. Hitelességükért felelős személy: A kutatások, tanulmányok készítői. Az indikátor forrásai: 1. Felkereső munka kialakítása. A problémás, veszélyeztetett, kallódó fiatalok rejtett populációinak elérésére, jellemzőik és specifikus szükségleteik felismerésére. 2. A fiatalok ismereteinek bővítése 3. A munkatársak módszertani ismeretinek megújítása. 4. A kortársak bizalmának elnyerésére őszinte személyes kapcsolat kialakításán keresztül, előmozdítani a "rizikó-viselkedés" csökkentését. 5. Segíteni a kompetens szakemberek megtalálásában, a problémák megoldásához. 6. Motiválni az egészségügyi és más segítő szolgáltatásokkal, valamint közösségi csoportokkal való kooperációra. 7. A segítésre motivált fiatalok megtalálása, képzésbe vonása. 8. Személyközpontú segítő kapcsolat kialakítása. 1. Megfelelő források megléte mellett a főváros és az agglomeráció területén a közterületeken, plázákban a kallódó fiatalok elérése. Elérések száma évente Ismeretek bővülése különböző témákban. 3. A munkatársak módszertani ismereteinek bővülése. 4. Segítő kapcsolatok kialakulásának a száma. 5. Szakemberekhez irányítások száma. 6. Együttműködések száma. 7. Képzésbe vont fiatalok száma. 8. Segítő kapcsolatok, egyéni esetkezelések száma. 1. Kidolgozott szempontrendszer szerinti munkanapló, ügyfélstatisztikák. 2. Önkitöltő tesztek. 3. Konferenciákon, szakmai műhelyeken, tudásmegosztásokon való részvételek száma. Vásárolt szakfolyóiratok, szakkönyvek száma. 4. Egyéni esetkezelés 5. Esetkezelés 6. Közös esetmegbeszélők, szakmai műhelyek 7. Jelentkezési lapok. 8. Munkanapló, egyéni esetkezelés Az indikátorok hitelességéért felelős szakemberek: A kortárssegítő képzésben résztvevő szakemberek, az utcai megkereső munkát végző szakemberek. A program vezetője. Várt eredmények: Eredmény indikátorok: Az indikátor forrásai:

7 1. Képzésbe évente legalább 25 fiatal bevonása. 2. A képzést évente megközelítőleg minimum 15 fiatal elvégzi. 3. A megkereső munka során évente minimum 200 fő elérünk. 4. A fiatalok önismerete elmélyül, kommunikációs készségeik bővülnek. 5. A fiatalok képesek lesznek felismerni a krízist, és képesek lesznek a megfelelő segítő szakemberhez irányítani a krízishelyzetben lévő rászoruló személyt. 6. A fiatalok képesek lesznek személyközpontú segítő beszélgetés folytatására. Tevékenységek: - iskolai-közösségi felvilágosító, ismeretközvetítő órák tartása - segítő munka végzése, outreach stratégia ( megkereső program ) - segítők klubjának működtetése - szupervízió - egyéni esetkezelés, segítő szakemberhez juttatás - segítés a tanulmányok során - közösségszervezés, közösségi részvétel elősegítése - országos hatáskörű rendezvényeken való részvétel, érdekérvényesítés előmozdítása - kortárs képzések szervezése Mennyiségi mutatók: fiatal jelentkezése a kortárssegítő képzésre. 2. A képzést évente minimum 15 fiatal elvégzi veszélyeztetett fiatal megtalálása a streetworker munkatársak által. Minőségi mutatók: 4. A fiatalok kommunikációs készsége, önismerete növekszik. 5. Helyzetfelismerő képességek, készségek javulása. 6. A személyközpontú beszélgetés készségeinek elsajátítása. Eszközök: - Foglalkozásokhoz székek és más szükséges bútorok, laptop, LCD projektor, Flipchart tábla és állvány, toll és jegyzetpapír minden résztvevőnek. Emellett fontos eszközök a munkánk során: telefon, internet, honlap működtetése. 1. Jelentkezési lapok. 2. Végzett hallgatók oklevelei. 3. Meghatározott szempontrendszer szerinti munkanapló/egyéni esetmunka kérdéses önismereti (BRÉK) teszttel mérjük, mely 4 dimenzióban vizsgálja személyiséget: introverzió, racionalitás, érzelem-indulat, extroverzió. - szemantikus differenciál skála az énkép vizsgálatára: 7 fokozatú attitűdskála az énkép vizsgálatára. - mérjük a kommunikátor stílusát, változását, - a konfliktuskezelés mikéntjét 5. önkitöltős tesztek 6. Cselekvésorientált problémamegoldó folyamat, a célok elérésének lépései c. instrukciós lappal, a hozzá tartozó Megfigyelési lap segítségével a személyközpontú segítő beszélgetés fejlődését. Az indikátorok hitelességéért felelős szakemberek: A kortárssegítő képzésben résztvevő szakemberek, az utcai megkereső munkát végző szakemberek. A program vezetője. Információforrások: - Internet, szakkönyvek, szakfolyóiratok, tanulmányok, a témába illő kutatások, szakmai műhelyek, konferenciák. a

"Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz.

Open Doors- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. "Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. pályázat Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Hétszínvilág Transz perszonális Egyesület KÖZHASZNÚ JELENTÉS

Hétszínvilág Transz perszonális Egyesület KÖZHASZNÚ JELENTÉS Hétszínvilág Transz perszonális Egyesület KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2013 1 Cím: Zsókavár u 61. 1157, Budapest Hungary Telefon/fax: (061) 410-79-61 06-30-996-1421 E-mail cím: feherildiko@hetszinvilag.hu Honlap:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 2009. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel területén kiírt pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ADATLAP 2009. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel területén kiírt pályázati felhívásához Iktatószám: OEFI IX-213/2009 Nemzeti Népegészségügyi Program PÁLYÁZATI ADATLAP 2009. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel területén kiírt pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK A KÖZRENDVÉDELMI BÍRSÁGBÓL BEFOLYT ÖSSZEGEK

PÁLYÁZATI ADATLAP A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK A KÖZRENDVÉDELMI BÍRSÁGBÓL BEFOLYT ÖSSZEGEK PÁLYÁZATI ADATLAP A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK és A KÖZRENDVÉDELMI BÍRSÁGBÓL BEFOLYT ÖSSZEGEK FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK TÁMOGATÁSAINAK ELNYERÉSÉRE BŰNMEGELŐZÉSI PROJEKTEK

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2014-2020

KESZTHELY VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2014-2020 KESZTHELY VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2014-2020 Készítette: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum KESZTHELY, 2014 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. A stratégia elvi keretei... 5 2.1 Érzékenyítés:... 5 2.2

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

Program címe: máskép-máshogy. Tanúsítvány száma: 3/2014

Program címe: máskép-máshogy. Tanúsítvány száma: 3/2014 Program címe: máskép-máshogy Tanúsítvány száma: 3/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. március 24. Kérelmező neve: Főegyházmegyei Karitász Központ Eger Program rövid leírása A RÉV Szenvedélybeteg-segítő

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgáltatás Prevenció

Gyermekjóléti szolgáltatás Prevenció 1/24 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szolgáltatás Prevenció Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások

Részletesebben

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM Családsegítő Intézet 3300 Eger, Kertész u. 3. Tel. (06-36) 784-825 E-mail: csskeger@chello.hu Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti

Részletesebben

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro B01 melléklet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása Pályázati űrlap A pályázó neve: Belvárosi Tanoda Alapítvány

Részletesebben

Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület (FETA) A felsőoktatási diáktanácsadás szakmai irányelvei, szakmai protokollja

Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület (FETA) A felsőoktatási diáktanácsadás szakmai irányelvei, szakmai protokollja Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület (FETA) A felsőoktatási diáktanácsadás szakmai irányelvei, szakmai protokollja 2015 ELŐSZÓ A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület (FETA) 20 éves működésének egyik határköve

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY. IX. kerület, Gát utcai drogambulancia SZAKMAI BESZÁMOLÓ

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY. IX. kerület, Gát utcai drogambulancia SZAKMAI BESZÁMOLÓ KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY IX. kerület, Gát utcai drogambulancia SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013 1 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány...

Részletesebben

Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány Koordinációs Iroda

Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány Koordinációs Iroda Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány Koordinációs Iroda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. Szervezeti és Működési Szabályzat tartalomjegyzéke I. Általános bevezetés 1. A Szervezeti

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

DROGPREVENCIÓS STRATÉGIA KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

DROGPREVENCIÓS STRATÉGIA KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG DROGPREVENCIÓS STRATÉGIA KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG 1 1. Általános célok, alapelvek Az iskola tanárai által elfogadott korszerű szemlélet a drogprevenciót az egészségfejlesztés (health promotion)

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú, A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése című kiemelt projekt keretében Alternatív vitakezelési módokat bemutató szakmai

Részletesebben

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja Szociális képzések rendszerének modernizációja TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt projekt A kiadvány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének

Részletesebben

Protokoll. A segítő pedagógia alkalmazása oktatási intézményben

Protokoll. A segítő pedagógia alkalmazása oktatási intézményben BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY 1053 Budapest, Henszlmann I. u. 7. Fszt 1/a. tel./fax: 789 8867 www.btabp.hu info@btabp.hu Nem a probléma érdekes, hanem az EMBER! /FÁPI-PB-2675/2009/OBmB/KRB Protokoll A segítő

Részletesebben

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. A BKF Kommunikációs Alapítvány által fenntartott BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA BUDAPEST PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyási záradékok

Részletesebben

I. Iskolai egészségfejlesztési és prevenciós program

I. Iskolai egészségfejlesztési és prevenciós program Beszámoló az Egészségmegőrzési Központ 2011. évi tevékenységéről 2011. január 1-től az Egészségmegőrzési Központ tevékenységi köre jelentősen kibővült azzal, hogy a védőnői szolgálat az intézményhez került.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. TOMORI PÁL Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. (1223 Budapest, Művelődés utca 21-27.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. TOMORI PÁL Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. (1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM TOMORI PÁL Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola (1223 Budapest, Művelődés utca 21-27.) 2011 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A TÁRSADALMI BEFOGADÁS ELŐSEGÍTÉSE A SZOCIÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉVEL Nap Klub Alapítvány EGY KÚTRA JÁRUNK... ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja 9/2000. ( VIII.4.) SZCSM rendeletben meghatározott ellátotti területekre kifejlesztett képzési programok kivonata Ellátotti terület:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 1 2. INTÉZMÉNYI ADATOK, A FENNTARTÓ ADATAI... 5 2.1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 2.2 A FENNTARTÓ ADATAI...

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2011-2017

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2011-2017 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2011-2017 Egy szokás bilincsei túl gyengék, hogy érezhetők legyenek, amíg nem válnak olyan erőssé, hogy már széttéphetetlenek. Samuel Johnson Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Nyíregyházi Tankerület Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma

Részletesebben