HELYI TANTERV / TÁRSADALOMISMERET ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV / TÁRSADALOMISMERET 9-12. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 Célok és feladatok Az önálló tematikával rendelkező, de a történelem tantárgy keretei között oktatott tantárgy olyan területen nyújt ismereteket, amelyek közvetlenül segítik a diákok szocializálódását, hozzájárulnak a tudatos életvezetésük kialakításához. A tantárgy segít eligazodni az alapvető társadalmi eseményekben, megismertet a jog alapelveivel, hasznos ismereteket nyújt a gazdaság és a természet világában zajló folyamatokról. A tantárgy célja diákjaink társadalmi szerepvállalásának előkészítése az élet minden egyes területén. Az ismeretek megszerzésén túl azonban alapvető célkitűzésünk, hogy diákjaink tudatosan jogkövető, törvénytisztelő állampolgárokká váljanak, akik nem csak szűkebb környezetükre, de az ország egészére nézve is áldásos tevékenységet fejtsenek ki. Az állami törvények következetes betartásán túl pedig mindennapjaik álljanak összhangban az alapvető keresztény értékekkel, tudjanak a körülöttük zajló eseményekben eligazodni, és azokat a Biblia tükrében értelmezni. A tantárgy oktatásában pedig azért döntöttünk a tömbösített forma mellett, mert véleményünk szerint így tudjuk a legnagyobb hatékonyságot elérni. Az órákra az egyes témakörök szerint vendégelőadókat hívunk, akik garanciát jelentenének a lehető legmagasabb szintű oktatásra. Fejlesztési követelmények Állampolgári és társadalmi ismeretek - a jogérzék és felelősségtudat együttes fejlesztése - önálló meggyőződés kialakítása és mások világnézetének tolerálása - a plurális demokrácia intézményrendszerének megismerése, tudatos elfogadása, valamint az állam alkotmányos berendezkedésének tiszteletben tartása - az önálló értelmezés képességének elmélyítése - a társadalmi gondolkodásmód szükségének tudatosítása - a Biblia erkölcsi értékrendjének érvényesítése az élet különböző színterein Gazdasági ismeretek - az alkotói munka megbecsülésén alapuló pályaorientáció elősegítése - gazdasági folyamatok elemzéséhez szükséges ismeretek elsajátítása - a Biblia igazságain alapuló ökonómiai ismeretek elsajátítása Jelenismeret - a globalizáció és az egységesülő Európa által teremtett új környezetben való tájékozódás képessége - a modernizáció főbb trendjeinek (multikultúra, elszemélytelenedés stb.) előnyeinek és hátrányainak megismerése - a mai világgazdaságban érvényesülő törvényszerűségek megismerése, a folyamatok hátterében álló érdekek, értékek ismerete - autonóm értékelő magatartás kialakítása - a jelen kor értékelése a keresztény élet és világszemlélet tükrében A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 1

2 9. ÉVFOLYAM Állampolgári és társadalmi ismeretek Évi Heti Tömbösítve 18.5 óra 0.5 óra Évi 3 nap / napi 6 óra - esetelemzés - döntési, vita és konszenzusteremtési helyzetek gyakoroltatása - egyéni és közös adatgyűjtés, történelmi, jogi és irodalmi példák felhasználásával - gyakorlat keretében alkotmányok elemzése, összehasonlítása, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának elemzése, fontosabb törvények jogszabályok közös elemzése értelmezése Tervezett témakörök 1. nap 2.nap 3.nap 1. óra Jogi alapismeretek, az emberi alapjogok Az állam fogalma Hatóságok a mindennapokban 2. óra A jogegyenlőség elve, az emberi alapjogok 3. óra A jogszabályok változása: a törvényhozás menete 4. óra Jogsérelem, jogorvoslat, büntetés: az állam igazságszolgáltatása 5. óra A közösségi élet jogi dilemmái: esetelemzések a köznapi életből 6. óra A vallásszabadság kérdése a XXI. század küszöbén A továbblépés feltételei Államforma és politikai rendszerek, Magyarország politikai berendezkedése Az állam feladatai és funkciói Politikai és szociális jogok, a társadalmi igazságosság kérdése Az önkormányzatiság, az önkormányzatiság hagyománya és jelene Az Európai Unió: az új szuperhatalom Különböző közigazgatási eljárások, a hatalom szabályozó funkciói A legfontosabb iratminták, ismerkedés az okmányokkal A tanult ismeretek rendszerezése A tanuló ismerje a társas együttélés alapvető szabályait. Ismerje a Magyar Köztársaság állam- és közigazgatási intézményrendszerét. Tudjon gyakorlatban alkotmányokat, törvényeket, rendeleteket elemezni, értelmezni. Legyen tisztában az alapvető okmányok, iratok funkciójával, kitöltési szabályaival. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 2

3 10. ÉVFOLYAM Állampolgári és társadalmi ismeretek Évi óraszám Heti óraszám Tömbösítve 18.5 óra 0.5 óra Évi 3 nap / napi hat óra - esetelemzés - döntési, vita és konszenzusteremtési helyzetek gyakoroltatása - egyéni és közös adatgyűjtés, történelmi, jogi és irodalmi példák felhasználásával - gyakorlat keretében tanulmányi kirándulás múzeumokba, természetes zöld - területeire, tapasztalatok cseréje feldolgozása, valamint különböző időkben készült - statisztikai adatok tanulmányozása, összevetése, értékelése, feldolgozása tanári - irányítással Tervezett témakörök 1. óra A társadalom rétegződése, életkor, műveltség, vagyoni helyzet, foglalkozás 2. óra Hazánk etnikai és vallási megoszlása 3. óra Kisebbségi élethelyzetek 4. óra Előítéletek, tolerancia szolidaritás 5. óra Társadalmi konfliktusok keletkezése és kezelése 6. óra Jogok szerepe a konfliktusok kezelésében A továbbhaladás feltételei 1. nap 2. nap 3.nap Egyén, közösség és társadalom Konfliktusok a helyi társadalomban (kockázati tényezők, szegénység, munkanélküliség) Tanulás és szocializáció Település szerkezetváltozásai hazánkban Kultúrák párbeszéde: konfliktusok egyes kultúrák között Természeti környezet, és kulturális környezet Többség és kisebbség etnikum Nemzet, állam, etnikum A város és falu kapcsolata a mai magyar valóságban Urbanizáció és regionális problémák Globalizmus és nacionalizmus a XXI. században A tanult ismeretek összefoglalása rendszerezése A tanuló képes legyen társadalmi problémák azonosítására, összetevőik felismerésére és önálló véleményalkotásra. Ismerje a társadalmi együttélés alapvető szabályait, legyen tisztában alapvető jogaival, kötelességeivel. A tanuló képes legyen adatokból következtetéseket levonni, ismerje a társdalom megoszlását, tudjon különbséget tenni egyének véleménye, és objektív tények között. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 3

4 11. ÉVFOLYAM Gazdasági alapismeretek Évi óraszám Heti óraszám Tömbösítve 18.5 óra 0.5 óra Évi 3 nap / napi 6 óra - gazdasági szövegek olvasása - ábrák, grafikonok elemzése - önálló forrásgyűjtemény gazdasági témákban - internetről céginformációk, pénzügyi információk, tőzsdehírek gyűjtése - gazdasági tevékenységek tervezése - gyakorlat keretében tőzsdelátogatás, cégszervezés, vállalkozói ismeretek, ismerkedés az - adózással, SZJA bevallás kitöltése 1. óra A vállalkozások csoportosítása méret, tevékenységi kör, tulajdonforma szerint 2. óra A vállalkozás sikerességének és kudarcának főbb okai 3. óra Marketingszemlélet, marketingeszközök 4. óra Vállalkozói tulajdonságok 5. óra Kommunikáció, döntéshozatal, vezetés és csoportmunka 1. nap 2. nap 3. nap Munkaviszony, munkaszerződés, kollektív szerződés A munkáltató és munkavállaló kapcsolata Egyéni és kollektív érdekek, érdekvédelmi szervezetek Munkaerőpiac Hazánk és a nemzetközi gazdasági szervezetek EU. tagság gazdasági nézőpontból 6. óra Vállalkozás és a Biblia Munkavállalás keresztényként A továbbhaladás feltételei Álláskeresés, önéletrajzírás, felvételi elbeszélgetés A tanulók tudjanak különbséget tenni a vállalkozási forma és a tulajdonforma között. Tudjanak önéletrajzot írni. Legyenek képesek véleményt formálni egy- egy gazdasági probléma okairól és megoldási lehetőségeiről. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 4

5 12. ÉVFOLYAM Jelenismeret Évi óraszám Heti óraszám Tömbösítve 18.5 óra 0.5 óra Évi 3 nap / napi 6 óra - esetfeldolgozás, esetelemzés, értelmezés - egyéni és csoportos anyaggyűjtés - csoportmunka: megbeszélés, feldolgozás, vita - gyakorlat keretében példákon keresztül a mai modern marketing alapjainak megismerése, - a média hatásainak együttes értelmezése, feldolgozása 1. óra A tömegkultúra jelenségeinek értelmezése a Biblia tükrében 2. óra A szórakoztatóipar és a médiumok keresztény szemszögből 3. óra A kulturális sokféleség és a fennmaradását fenyegető tendenciák 4. óra Az egységesülő világ: a globalizáció és hatásai az élet minden területére 5. óra A fogyasztó szabadsága és kiszolgáltatottsága 6. óra A jóléti állam és a pazarlás 1.nap 2.nap 3.nap A munka világának átalakulása, a XXI. század kihívása Az elgépiesedés és elszemélytelenedés kockázata A társadalmi tér átalakulása a közlekedési és távközlési technológia fejlődésének hatására A fejlődés jövőbeli lehetősége és a fejlődés korlátai A technológiafüggő életmód jellegzetességei Manipulációk jellegzetes fajtái: a médiumok, reklám A keresztény családokat ért kihívások A hagyományos szerepek megváltozása, a szerepek felcserélődése Civilizációs és környezeti ártalmak A géntechnológia használata és kockázatai a Biblia tükrében A környezet és egészségvédelem főbb területei A tanult ismeretek rendszerezése, átismétlése A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 5

6 A továbbhaladás feltételei A tanuló ismerje korunk modernizációs és globális folyamatait. Tudjon önállóan tájékozódni és véleményt formálni. Ismerje a folyamatoknak a kulturális és természeti környezetre gyakorolt hatását. Ajánlott iradalom - A Magyar Köztársaság Alkotmánya in: Kukorelli István: Alkotmánytan - Ozirisz, Budapest Bayer József: A politikatudomány alapjai - Napvilág, Budapest, Magyar alkotmánytörténet szerk: Mezey Barna - Ozirisz, Budapest, A munka törvénykönyve - Korona, Budapest, Diederiks: Nyugat Európa gazdaság és társadalomtörténete - Ozirisz, Budapest, Larry Easto. Mikrovállalkozás - Bagolyvár, Budapest, Richard Greensted: Hogyan indítsunk saját vállalkozást? - Bagolyvár, Budapest, Joseph G. Nellis David Parker: A közgazdaságtan alapjai - Penem, Budapest, 1997 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 6

TÁRSADALOMISMERET. 12. évfolyam. Évi óraszám: 32. Célok és feladatok

TÁRSADALOMISMERET. 12. évfolyam. Évi óraszám: 32. Célok és feladatok TÁRSADALOMISMERET 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Célok és feladatok Az önálló tematikával megjelenő, de más tantárgyak kereti között is oktatható új tárgy olyan tudásterületeken nyújt rendszeres ismereteket,

Részletesebben

Társadalomismeret tantárgyi program

Társadalomismeret tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógia Program Társadalomismeret tantárgyi program 2010. TÁRSADALOMISMERET 9 13. évfolyam Célok és feladatok Az önálló tematikával megjelenő, de más

Részletesebben

Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények. Társadalomismeret

Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények. Társadalomismeret TÁRSADALOMISMERET 12. évfolyam Éves Óraszám: 32 Célok és feladatok Az önálló tematikával megjelenő, de más tantárgyak kereti között is oktatható új tárgy olyan tudásterületeken nyújt rendszeres ismereteket,

Részletesebben

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek Érettségi előkészítő 11-12 Gimnázium. 11. évfolyam. 72 óra

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek Érettségi előkészítő 11-12 Gimnázium. 11. évfolyam. 72 óra 11. évfolyam egység/ Fejlesztési 72 óra Összesen 1. Társadalmi viszonyok 20 15 35 2. Gazdasági és pénzügyi ismeretek 8 10 18 3. Jelenismeret 7 12 19 Összesen 35 37 72 12. évfolyam egység/ Fejlesztési 64

Részletesebben

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK 11 12. évfolyam

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK 11 12. évfolyam TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK 11 12. évfolyam A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tantárgy sokoldalú társadalomtudományi műveltséget közvetít, és komplex módon segíti a

Részletesebben

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK. Négy évfolyamos gimnázium

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK. Négy évfolyamos gimnázium TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 1 1 Éves óraszám 36 31 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves

Részletesebben

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, gimnázium 11-12.

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, gimnázium 11-12. 11. évfolyam A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tantárgy sokoldalú társadalomtudományi műveltséget közvetít, és komplex módon segíti a diákok állampolgári szocializációját. Alapvető feladata,

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok és feladatok A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tantárgy sokoldalú társadalomtudományi műveltséget közvetít, és komplex módon segíti a diákok állampolgári

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási nyelvű középiskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási nyelvű középiskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási nyelvű középiskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET. Hatályos 2016. december 31-éig. Néhány szó a Társadalomismeret modultantárgy sajátosságairól

TÁRSADALOMISMERET. Hatályos 2016. december 31-éig. Néhány szó a Társadalomismeret modultantárgy sajátosságairól TÁRSADALOMISMERET Néhány szó a Társadalomismeret modultantárgy sajátosságairól A Társadalomismeret modultantárgy integráló szerepet tölt be a jelenismereti tárgyak között: felöleli a legszemélyesebb pszichológiai

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű középiskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Tanterv a két tanítási nyelvű középiskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Tanterv a két tanítási nyelvű középiskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához A tantárgyról általánosságban: A célnyelvi civilizáció tantárgy segítségével a tanulók tájékozottá válnak a célnyelvi

Részletesebben

Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése

Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése A célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja, hogy

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 TÁRSADALOMISMERET Néhány szó a Társadalomismeret

Részletesebben

2013. Társadalmi és állampolgári ismeretek

2013. Társadalmi és állampolgári ismeretek 2013. Társadalmi és állampolgári ismeretek TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 8. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett Nemzeti Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. 1. oldal

SZAKMAI PROGRAM. 1. oldal SZAKMAI PROGRAM 1. 1. oldal HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HKSZK 3000 HATVAN, VÉCSEY U. 2. Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája 3000 HATVAN, Bajcsy-Zs. u. 6. TELEFON:

Részletesebben

Történelem tanterv 1+4 osztályos (nyelvi előkészítős) képzés. Az Ember és társadalom műveltségi terület tanításának célja

Történelem tanterv 1+4 osztályos (nyelvi előkészítős) képzés. Az Ember és társadalom műveltségi terület tanításának célja Történelem tanterv 1+4 osztályos (nyelvi előkészítős) képzés Az Ember és társadalom műveltségi terület tanításának célja Az Ember és társadalom műveltségi terület megismertet a társadalmi együttélés történetével,

Részletesebben

Etika helyi tanterv. LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium 2013. Pedagógiai Program

Etika helyi tanterv. LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium 2013. Pedagógiai Program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Etika helyi tanterv A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2015/2016-os tanév 11. évfolyam matematika

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM ETIKA. Fejlesztő szakasz (7. évfolyam)

EMBER ÉS TÁRSADALOM ETIKA. Fejlesztő szakasz (7. évfolyam) EMBER ÉS TÁRSADALOM ETIKA Fejlesztő szakasz (7. évfolyam) BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK ÉS CÉLKITŰZÉSEK A 7. OSZTÁLYBAN Az aktív állampolgári létre való felkészülés-felkészítés fontos feladata a közoktatásnak.

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANTERV 9-12. évfolyamos osztályok részére

OSZTÁLYFŐNÖKI TANTERV 9-12. évfolyamos osztályok részére OSZTÁLYFŐNÖKI TANTERV 9-12. évfolyamos osztályok részére Célok, feladatok A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit,

Részletesebben

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 202/2007. (VII.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

Osztályfőnöki Négy évfolyamos gimnázium. Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 31

Osztályfőnöki Négy évfolyamos gimnázium. Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 31 Osztályfőnöki Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 31 2014 Célok, feladatok Iskolánk, a Kosztolányi Dezső Gimnázium célja, hogy érvényesítse a humánus

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 12. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 12. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 12. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy elősegítse az önálló, felelősségteljes, önfejlesztésre képes, a családi életre alkalmas

Részletesebben

Az etika betekintést nyújt az embert másokhoz és önmagához, a társadalomhoz és a

Az etika betekintést nyújt az embert másokhoz és önmagához, a társadalomhoz és a EMBERISMERET ÉS ETIKA 7-8. évfolyam Évi óraszám: 18,5 Célok és feladatok Az etika betekintést nyújt az embert másokhoz és önmagához, a társadalomhoz és a természethez fűző szellemi kapcsolatok világába.

Részletesebben

Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek

Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORTRA Szakmacsoportos alapozó oktatás a Közgazdasági szakmacsoportra (5-5-8-8) Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Célok és feladatok:

Részletesebben

Kerettanterv. Középfokú nevelés-oktatás szakasza, gimnázium, 9 12. évfolyam, sportiskola. Célok, feladatok. Fejlesztési területek nevelési célok

Kerettanterv. Középfokú nevelés-oktatás szakasza, gimnázium, 9 12. évfolyam, sportiskola. Célok, feladatok. Fejlesztési területek nevelési célok Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, gimnázium, 9 12. évfolyam, sportiskola Célok, feladatok A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és

Részletesebben

Kerettanterv HÍD 2. program, közismereti képzés A-B-C variáció

Kerettanterv HÍD 2. program, közismereti képzés A-B-C variáció 3. sz. melléklet Kerettanterv HÍD 2. program, képzés --C variáció Célok, feladatok z EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai iskolaelhagyás arányát sikeresen mérsékelő oktatási formaként jelenik

Részletesebben

A társadalom- és jelenkorismeret tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve

A társadalom- és jelenkorismeret tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A társadalom- és jelenkorismeret tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve Készült: 23/2013 (III.29:) EMMI rendelet 8. mellékletében kiadott kerettanterv

Részletesebben