Interim Vezető Szolgáltató Kft Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ évről január december 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31."

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ évről január december 31.

2 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése (ek) szám módosításai a b e d e 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 26. B FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Budapest, május A vállalkozás vezetőjének aláírása 17/2. oldal

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése (ek) szám módosításai a b e d e 53. D SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 57. III. TŐKETARTALÉK 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E CÉLTARTALÉKOK F KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Budapest, május A vállalkozás vezetőjének aláírása 17/3. oldal

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok eft-ban Tétel- A tétel megnevezése (ek) szám módosításai a b e d e I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK 0 2 IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F ADÓZOTT EREDMÉNY G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Budapest, május A vállalkozás vezetőjének aláírása 17/4. oldal

5 I. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a évi egyszerűsített éves beszámolójához I.1. A Társaságról Az (továbbiakban a Társaság), rövidített nevén: Interim Kft július 10-én alakult. Főtevékenysége interim management szolgáltatás. (TEAOR ). Székhelye A Társaság tulajdonosai: Megnevezés Székhely Törzsbetét mértéke SLP Átmeneti Menedzsment Kft Budapest, Vadász Ft, forduló 4/C. 1/3 rész PLS Átmeneti Menedzsment Kft Budapest, Pasaréti út Ft, 76. 1/3 rész Samuel Morse Kft Budapest, Galamb u Ft, 3. 1/3 rész Jegyzett tőke értéke december 31-én Ft. A Társaság önálló képviseletét Fekete István, Lengyel Péter és Steiner László ügyvezető igazgatók látják el. A beszámolót összeállította Kronavetterné Dr. Novák Anikó (nyilvántartási száma: ). 17/5. oldal

6 I.2. Beszámolási kötelezettség, számviteli politika A Társaság működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a évi C. Törvényben - továbbiakban a Számviteli Törvény meghatározott kettős könyvvezetéssel alátámasztott egyszerűsített éves beszámolót készít. Az egyszerűsített éves beszámoló részeként A változatú mérleget és összköltség eljárással készült A változatú eredménykimutatást állít össze. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik, mérlegkészítésének időpontja február 28. I.3. Befektetett eszközök, értékcsökkenés Az immateriális javak és tárgyi eszközök a halmozott értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. (könyv szerinti értéken). A Társaság a Társasági Adótörvény által előírt értékcsökkenési leírási kulcsokat alkalmazza. Az értékcsökkenés számítása lineáris módszer szerint történik, elszámolásának kezdő időpontja a használatbavétel napja. Az ötvenezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök beszerzéskor egy összegben, terv szerinti értékcsökkenésként kerülnek elszámolásra. A karbantartási és javítási költségeket a Társaság felmerüléskor költségként számolja el. A Társaság terven felüli értékcsökkenést, illetve felmerülő értékvesztést a Számviteli Politikájával és az Számviteli törvény előírásaival összhangban számolja el. A Társaság eszközeiről a tárgyév végén leltárt készít. Az eszközök értékelését a Leltározási Szabályzatával összhangban, a leltár alapján végzi el. A Társaság nem számolt el értékvesztés a befektetett eszközökre év során. 17/6. oldal

7 I.4. Deviza, valuta értékelési szabályok A Társaság EUR devizapénznemben bankszámlát vezet, valamint a követelések és kötelezettségek között tart nyilván külföldi pénznemhez kapcsolódó mozgásokat. A Társaság devizás eszközeit és forrásait a számláját vezető bank (Raiffeisen Bank) által meghirdetett deviza eladási és vételi árfolyam átlagán tartja nyilván. Az átértékelésre évben sor került. I.5. Értékvesztés, céltartalék képzés, értékhelyesbítés A Társaság évben nem számolt el értékvesztés vevői kintlévőségére. A Társaság az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot képez azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy esedékességük a mérlegkészítéskor még bizonytalan. A Társaság évben nem képzett céltartalékot. A Társaság nem élt a évben az értékhelyesbítés módszerével, ezért a piaci értéken történő értékelésre nem került sor. I.6. Számlázási elvek A számla számítástechnikai úton, gépileg kerül kiállításra. A Társaság az áfa törvény rendelkezései szerint folyamatos szolgáltatást nyújt ügyfeleinek, így jelentősen megnőtt az elhatárolások összege az évek között az áfa és számviteli törvény megítélése szerinti áthúzódó ügyletek miatt. 17/7. oldal

8 II. Mérleg II.1. Tárgyi eszközök Immateriális javak Termelő berendezések Egyéb berendezés TOTAL Bruttó értéke Nyitóadatok jén Növekedések Csökkenések 0 Átsorolások 0 Záróadatok jén Értékcsökkenés Nyitóadatok jén Növekedések Záróadatok jén Nettó érték Nyitóadatok jén Záróadatok jén A társaság jelentős beruházást nem kezdeményezett a tárgyidőszakban, tevékenységéből adódóan jelentős eszközállománnyal nem rendelkeznek. 17/8. oldal

9 II.2. Követelések Belföldi követelések Külföldi követelések Devizás követelések átértékelése 0 0 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Korosított, régóta kint lévő kintlévőséggel nem rendelkezik a Társaság, így értékvesztés elszámolására nem került sor. II.3. Egyéb követelések Adókövetelések Egyéb követelések Az adókövetelések között társasági adó és helyi iparűzési adó feltöltéséből adódó különbözet került, illetve az áthúzódó esedékességű áfa követelés került a követelések közé. II.4. Pénzeszközök Házipénztár 0 0 HUF folyószámla EUR folyószámla HUF lekötött betét Pénzeszközök összesen /9. oldal

10 A Társaság házipénztárral nem rendelkezik. II.5. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Kiadások aktív időbeli elhatárolása Aktív időbeli elhatárolások II.6. Saját tőke Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg sz. eredmény Saját tőke Összesen Nyitóadatok évi adózott eredmény (1 298) évi adózott eredmény Osztalék (1 327) (1 673) (3 000) Záróadatok jén A Társaság tulajdonosai az osztalék igénybevétele mellett döntöttek előzetesen, amely a tárgyévi eredményt és az eredménytartalékot is érintette eft összegben. 17/10. oldal

11 II.7. Kötelezettségek II.7.1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból, vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni szállítói kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból II.7.2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Adóhatóság felé fennálló kötelezettség Jövedelemelszámolási szla Alapítókkal szembeni kötelezettség Munkavállalók felé kötelezettség 0 84 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek A Társaság egyéb rövid lejáratú kötelezettségei a januárban esedékes járulékfizetési terheket tartalmazza a bérek után. A taggyűlés osztalék kifizetése mellett döntött eft összegben. 17/11. oldal

12 III. Eredménykimutatás III.1. Árbevételek Belföldi értékesítés árbevétele Export értékesítés árbevétele Értékesítés nettó árbevétele összesen Ebből: Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni Kapcsolt vállalkozásoktól sz. árbevétel 0 0 Egyéb bevételek 0 2 Az exportértékesítés bevétele Horvátországból származott és kizárólag szolgáltatásexport történt évben. III.2. Költségek Anyagköltségek Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke A Társaság anyagköltségként a működéséhez szükséges rezsiköltségeket számolja el (gáz, villany, víz, benzin, irodaszer). Igénybevett szolgáltatások között tartja nyilván szakértői szolgáltatás igénybevételeit (jogi, könyvvizsgálati, könyvviteli). 17/12. oldal

13 Egyéb szolgáltatások értéke az illetékek, biztosítási díjak, bankköltségek összegeit tartalmazza. Közvetített szolgáltatások értéke A közvetített szolgáltatások közé az alvállalkozóktól megrendelt szolgáltatások díjai kerülnek, amelyek felmerüléskor, jóváhagyás után kerülnek ügyfelek részére kiszámlázásra. III.3. Személyi jellegű ráfordítások Bérkölség Természetbeni juttatás, reprezentáció Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Az átlagos statisztikai állmányi létszám 2013-ben 2 fő. Egyéb személyi jellegű kifizetések között tartja nyilván a Társaság a kiküldetések elszámolt költségtérítését, dolgozóinak és ügyfeleinek nyújtott természetbeni juttatások értékét. A Társaság vezető tisztségviselője ezen tevékenysége után egymilliókétszázezer forint tiszteletdíjban részesült. 17/13. oldal

14 III.4. Értékcsökkenés Terv szerint elszámolt értékcsökkenés Egyösszegű értékcsökkenés Értékcsökkenési leírás A 100 eft alatti tárgyi eszközök a számviteli politikával összhangban beszerzéskor egyösszegben leírásra kerülnek. A Társaság a Társasági adóról szóló törvény rendelkezése szerinti adókulcsokat alkalmazza. III.5. Egyéb ráfordítások, HIPA fizetési kötelezettség, Értékesítés összes árbevétel Anyagköltségek ( ) Alvállalkozói költségek, közvetített szolgáltatások ( ) HIPA alap HIPA 2 % : Befizetett előlegek: ( ) Feltöltési kötelezettség: ( ) évi adóelszámolás: ( ) 17/14. oldal

15 III.6. Adófizetési kötelezettség, társasági adó Adózás előtti eredmény számviteli törvény szerint Elszámolt tárgyévi értékcsökkenés Behajthatatlan, elengedett követelések Adomány Adóalapnövelő tételek összesen Elszámolható tárgyévi értékcsökkenés társasági adótörvény szerint Adóalap csökkentő tételek összesen Társasági adó fizetési kötelezettség alapja i társasági adó Megfizetett előlegek ( ) Fizetendő társasági adó a beszámolóval egyidejűleg ( ) A Társaság az elszámolt értékcsökkenést a Társasági Adótörvény szerint számolja el, így differencia nem adódott a számvitel szerinti, illetve adóalap módosító tételekkel korrigált társasági adóalap között. 17/15. oldal

16 III.7. Mutatószámok, egyéb 1. Tartósan befektetett eszközök aránya 0,64% Befektetett eszközök Eszközök összesen 2. Forgóeszközök aránya 97,99% Forgóeszközök Eszközök összesen 3. Saját tőke aránya 30,90% Saját tőke Összes forrás 4. Saját tőke növekedési mutató 2976,67% Saját tőke Jegyzett tőke 5. A tőke jövedelmezősége 11,02% Adózott eredmény Saját tőke 17/16. oldal

17 III.8. Cash flow melléklet adatok E Ft-ban Sor- Megnevezés szám I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow) 1 ± Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció 70 3 ± Elszámolt értékvesztés és visszaírás 4 ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 5 ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 6 ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása 0 9 ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 0 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása, selejtezése 16 + Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 18 + Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 19 + Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése 20 + megszüntetése, beváltása 21 + Véglegesen kapott pénzeszköz 22 - Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 23 - Kötvény, és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 24 - Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 25 - Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26 - Véglegesen átadott pénzeszköz 27 ± Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása IV. Pénzeszközök változása Budapest, május 7. Fekete István, ügyvezető 17/17. oldal

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2010. évi Éves beszámoló Budapest, 2010. március

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2014. évi Éves beszámoló Budapest, 2015. március

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló Statisztik ai számjel: 12143890642011401 Cégjegyzékszám: 0110043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2013. évi Éves beszámoló Budapest, 2014. március

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h.

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h. Adószám: 22604255-2-06 Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 06-09-015211 ELI-HU Nonprofit Kft 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához 21102286-2349 - 572-03 Statisztikai számjel 03-09 - 118363 Cégjegyzékszám I.

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben