Az Észak-alföldi régió évi hazai források felhasználására irányuló fejlesztési programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Észak-alföldi régió 2005. évi hazai források felhasználására irányuló fejlesztési programja"

Átírás

1 Jóváhagyva a27/2005. (II. 25.) ÉARFT sz. határozattal Az Észak-alföldi régió évi hazai források felhasználására irányuló fejlesztési programja Jelen fejlesztési program rendeltetése: a hazai költségvetési forrású támogatások megnövekedett keretösszegeinek, kiszélesedett körének hatékony felhasználásához szükséges célok bemutatását, illetve a decentralizáció keretében a regionális fejlesztési tanácsok által jóváhagyott regionális programok alapján felosztható támogatási keret a terület- és régiófejlesztési célelőirányzatban elkülöníthető 300 MFt felhasználásához iránymutatást nyújtani. Meghatározásra kerül továbbá a hazai költségvetési források felhasználásának hatását mérni kívánó műszaki-gazdasági mutatószámok, - indikátorok köre, melyekkel az egyes projektek, programok közvetlen eredményét, illetve közvetett térségi hatását mérni kívánjuk. A régió rövid helyzetértékelése Jelenleg az Észak-Alföldi Régió Magyarország számos tekintetben legelmaradottabb régiója: a fejlettségi színvonal legalapvetőbb mutatószáma, az egy főre eső bruttó hazai termék (GDP) az ország régiói közül itt a legalacsonyabb (az országos átlag 64,1 százaléka, az EU átlagának pedig 33,1 százaléka). A súlyos elmaradottság ugyanakkor jelentős térségi különbségeket takar: egyik oldalról pontszerűen találunk a Régióban dinamikusan fejlődő térségeket elsősorban a jelentősebb városokat, kiemelten a megyeszékhelyeket, amelyeknek a fejlettségi szintje alig marad el az ország legfejlettebb régióitól, a másik oldalról pedig vannak olyan falusias területek, ahol gyakorlatilag nincs gazdasági tevékenység, nincsenek munkalehetőségek. Az elmaradottság okai között első helyen áll a Régió gazdaságának korlátozott versenyképessége: a szerkezetátalakítás mindeddig nem valósult meg maradéktalanul, a Régió gazdaságában részben az adottságokkal is összefüggésben a magyarországi átlagot jóval meghaladó mértékű szerepet tölt be a mezőgazdasági termelés, amelynek azonban jelentős része komoly problémákkal küzd, nem megfelelően piacorientált. A mezőgazdaság túlsúlyával párhuzamosan az ipar és a szolgáltatások kisebb szerepet töltenek be a gazdaságban. Ráadásul az Észak-Alföldön az ipari üzemek közül csak kevés rendelkezik a legkorszerűbb technológiai háttérrel, ami jelentős mértékben annak köszönhető, hogy a Régióba jóval kevesebb külföldi tőke érkezett, mint az ország más régióiba (ahol a külső tőke a technológiai váltás motorjaként a legjelentősebb gazdaságdinamizáló tényező volt). A tőkeszegénység egyébként jellemzi a Régió kis- és közepes vállalkozásait (KKV) is; ezek a vállalkozások mind számukat, mind pedig gazdasági teljesítményüket tekintve elmaradnak a hazai átlagtól. A térség gazdasági esélyeit tovább rontja, hogy mindmáig nem épült ki a Régió és a fejlett európai gazdasági centrumok kapcsolatát biztosító korszerű közlekedési infrastruktúra és a Régión belüli közlekedési infrastruktúrának is számos hiányossága van. A Régió humán erőforrás bázisa sem elsősorban erősségként értékelhető: bár rendelkezésre áll nagy számú szabad munkaerő és a fiatalok aránya is magasabb, mint az országos átlag, a képzettségi színvonal elmarad az országos átlagtól, s a magasan kvalifikált szakemberek jelentős része elhagyja a Régiót. Ezt tetézi, hogy a Régióban nagy számban élnek halmozottan hátrányos helyzetűek, a roma kisebbség lakosságon belüli aránya országosan a legmagasabbak közé tartozik.

2 Az elmaradottság következményei is súlyosak. Magas a munkanélküliek száma és közülük is a tartós munkanélkülieké, akiknek gyakorlatilag nincs esélye arra, hogy visszakerüljenek a munkaerőpiacra. A jövedelmi színvonal is jóval az országos átlag alatti. Kiemelkedően magas az eltartottak aránya, ami a Régióra súlyos szociális terheket ró. A születéskor várható átlagos élettartam alacsonyabb az országos átlagnál és a lakosság egészségi állapota is rosszabb, mint az ország más térségeiben. A környezetvédelmi infrastruktúra nem megfelelően kiépült: a közműolló szélesre nyílt és számos területen hiányoznak a szilárdhulladék lerakók. A Régiónak persze nemcsak súlyos problémái vannak, hanem kedvező adottságai is. Bár az adottságok, az erősségek önmagukban nem képesek ellensúlyozni a gyengeségeket, azonban az erősségeket a környezet által kínált lehetőségekkel kombinálva reális esély van arra, hogy a Régió kitörjön elmaradott helyzetéből. A Régió egyik kiemelkedő, meghatározó adottságának stratégiai elhelyezkedése tekinthető,: az Észak-Alföldi Régió az Európai Unió egyik keleti határrégiója. Fontos érték az is, hogy a Régió átlagon felüli adottságokkal rendelkezik bizonyos mezőgazdasági termékek termeléséhez, melyekre versenyképes agrárbusiness építhető. Mindezeken túlmenően a Régióban találhatók országos, illetve kisebb számban nemzetközi jelentőségű turisztikai vonzerők, melyek jelenleg gyakorlatilag kihasználatlanok, de alapot jelenthetnek egy minőségi turisztikai ipar kiépítéséhez. A humán erőforrás bázis megerősítéséhez is kedvezőek feltételek: az alap- és középfokú oktatási rendszer stabil és magas színvonalú képzést képes biztosítani, és fejlett, sokszínű a felsőoktatási intézményrendszer, melynek középpontjában Debrecen, az egyik legnagyobb vidéki felsőoktatási centrum áll. Magyarország más régióihoz hasonlóan az Észak-Alföldi Régióban az EU csatlakozást követően is folytatódik a regionális szintű fejlesztési intézmények megerősítése, a fejlesztési szakemberek képzése, másrészt pedig a nemzeti és regionális szintű programozási dokumentumok kidolgozása. A időszak tervezési dokumentumainak tartalma döntő módon meghatározza a bevonásra kerülő EU és hazai költségvetési források felhasználását, ezen keresztül az elkövetkező évek fejlődési ütemét irányait. A évi decentralizált TRFC eredményei 2 Megítélt támogatások jogcím szerint 1 200, ,0 800, ,2 813,0 1a Munkahelyteremtő beruházások 1b Munkahelymegőrző beruházások 2 Vállalkozóvá válást segítő beruházások 3 Innováció térbeli terjedését szolgáló k MFt 600,0 400,0 200,0 0,0 436,6 34,6 134,5 61,0 46,5 36,0 4a Humán infrastruktúra fejlesztés vállalkozásoknak 4b Humán infrastruktúra fejlesztés önkormányzatoknak 5 Gazdaság fejlesztésével összefüggő infrastrukturális k 6 Ingatlan kulturális örökség védelmével összefüggő k 7 Közmunkaprogramokhoz kapcsolódó k

3 3 Munkahely teremtés és megőrzés a Régió megyéiben fő Új munkahely - pályázott Megőrzött mh. - pályázott Új munkahely - támogatott Megőrzött mh.- támogatott Hajdú-Bihar Jász-Nagykun- Szolnok Szabolcs- Szatmár-Bereg Forráshiány miatt elutasított pályázatok jogcím szerint db a Munkahelyteremtő beruházások 1b Munkahelymegőrző beruházások 2 Vállalkozóvá válást segítő beruházások 3 Innováció térbeli terjedését szolgáló k 4a Humán infrastruktúra fejlesztés vállalkozásoknak 4b Humán infrastruktúra fejlesztés önkormányzatoknak 5 Gazdaság fejlesztésével összefüggő infrastrukturális k 6 Ingatlan kulturális örökség védelmével összefüggő k 7 Közmunkaprogramokhoz kapcsolódó k

4 4 A 2005-ben meghirdetésre kerülő regionális pályázati kiírások támogatási célok megfeleltetése a régió operatív programja szerinti fejlesztési intézkedéseknek Fejlesztési intézkedések I/4.1. Új termék vagy technológiai folyamat alkalmazásával kapcsolatos tanácsadás biztosítása I/4.2. A vállalkozások technológiai fejlesztésének elősegítése III/1.5. A logisztikai szolgáltatások I/4.1. Új termék vagy technológiai folyamat alkalmazásával kapcsolatos tanácsadás biztosítása I/4.2. A vállalkozások technológiai fejlesztésének elősegítése I/4.3. A kis- és középvállalkozások piacra jutásának elősegítése III/1.1. A közúthálózat I/3.1. Versenyképes, minőségi ipari területek kínálatának megteremtése a Régióban I/3.1. Versenyképes, minőségi ipari területek kínálatának megteremtése a Régióban III/3.1. Egészséges ivóvízellátás teljes körű megteremtése IV/1.1. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés rendszerének IV/1.2. Az egészségügyi intézményrendszer IV/2.1. A köz- és felsőoktatási rendszer IV/2.2. A szakképzés, át- és továbbképzés IV/2.3. Az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése V/3.2. A belső kohézió erősítése II/2.2. Az innovatív közösségi kezdeményezések ösztönzése V/4.2. IKT megoldások széles körű alkalmazása a gazdaságfejlesztésben és közigazgatásban IV/5.1. A kulturális intézményrendszer, a lakosság kulturális és műveltségi színvonalának emelése IV/3.1. A halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok képzettségi színvonalának növelése IV/3.2. A szociális ellátás IV/3.3. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok elfogadottságának növelése TRFC pályázati kiírás jogcímei Munkahelyteremtő, vagy megőrző beruházások és munkahelyteremtéssel összefüggő helyi gazdaságk, infrastrukturális k Vállalkozóvá válást segítő beruházások (ipari park létesítés és szolgáltatás fejlesztés, inkubátorház) Kistérségek elérhetőségét és a kistérségen belüli közlekedési kapcsolatokat javító közútk Kistérségi jelentőségű termelő infrastruktúra k kivéve közúthálózat fejlesztés, turisztikai szolgáltatás fejlesztés A régió fejlesztési céljait szolgáló célok, programok illetve projektek megvalósítása Humán infrastruktúra A régiókban, kistérségekben élők tájékoztatásának javítása Ingatlan kulturális örökség védelmével összefüggő k A közmunkaprogramokhoz kapcsolódó k, eszközbeszerzések A Kormány által rendeletben meghatározott célokhoz, programokhoz

5 5 Fejlesztési intézkedések TRFC pályázati kiírás jogcímei I/2.1. Gyógy- és termálturizmus Idegenforgalmi fejlesztés I/2.2. A Tisza és mellékfolyói, valamint a Tiszató turizmusának komplex I/2.3. Az ökoturizmus I/2.4. A rendezvényturizmus IV/3.1. A halmozottan hátrányos helyzetű Autópálya építést segítő közmunka programok társadalmi csoportok képzettségi színvonalának növelése IV/3.2. A szociális ellátás IV/3.3. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok elfogadottságának növelése IV/3.1. A halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok képzettségi színvonalának Nemzeti parkokat érintő közmunkaprogramok növelése IV/3.2. A szociális ellátás IV/3.3. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok elfogadottságának növelése V/4.2. IKT megoldások széles körű alkalmazása a gazdaságfejlesztésben és közigazgatásban Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének IV/3.2. A szociális ellátás Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésére III/1.1. A közúthálózat Belterületi kiépítetlen közúthálózat I/2.2. A Tisza és mellékfolyói, valamint a Tiszató Kerékpárutak turizmusának komplex I/2.3. Az ökoturizmus III/1.1. A közúthálózat Fejlesztési intézkedések III/2.1. A hulladékgazdálkodás komplex vertikumának kiépítése és megerősítése III/1.1. A közúthálózat III/3.2. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése és jól működő szennyvíztisztító kapacitás létesítése IV/1.2. Az egészségügyi intézményrendszer IV/4.1. A megyeszékhelyek innovációs funkcióinak növelése IV/4.2. A vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének ösztönzése Egyéb a régióra decentralizált pályázati kiírás Települési hulladék közszolgáltatás inek Települési önkormányzati szilárdburkolatú belterületi közutak burkolat felújításának Címzett és céltámogatások Regionális innováció A hazai források felhasználásának prioritásai Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat

6 6 (A források felhasználása a 90/2004 (IV.2.5.) Kormányrendelet és az azt módosító 25/2005 (II.11.) Kormányrendelet szerint történik) A TRFC rendelet szempontjait is figyelembe véve a régió kiemelten fontos évi intézkedései, melyek finanszírozását meg kívánja oldani. o o o o Munkahelyteremtő beruházások A humán infrastruktúra, különös tekintettel az alábbiakra: folytatódik a közétkeztetés HACCP előírásokra történő felkészítésének a ROP-ból kimaradt, illetve a forráshiány miatt elutasított humán infrastruktúra k (óvodák és alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastrukturális ) a kiemelt gazdaságfejlesztési programokhoz kapcsolódó humán infrastruktúra k, különös tekintettel az alapfokú oktatásra (óvoda, iskola) az idősgondozás a szociális ellátó rendszerek, önkormányzatok által végzett, bentlakásos ellátó rendszer fejlesztésére irányuló beruházások a megyei egészségügyi centrumok, igazodva a térségi alapellátás és szakellátás igényeihez Az Észak-alföldi régió as időszakra tervezett fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében, ahhoz kapcsolódó tervezési, stratégiai elemzések, megalapozó tevékenység végzése tervezési időszak stratégiai és operatív programjával kapcsolatos ügynökségi, szakértői tevékenység, társadalmi egyeztetés költségei regionális innovációs stratégia elkészítése regionális marketing stratégia stratégiai tanulmány készítése a régió termálvízkincsének hasznosításáról Regionális Fejlesztési Tanács tagjainak képzése Interreg programok saját erő alap képzése. A régión belüli felzárkóztatás, az esélyegyenlőtlenség mértékének csökkentése érdekében külterületi infrastruktúra fejlesztés külső településrészek ivóvízellátó rendszerének rehabilitációja, korszerűsítése termál- és strandfürdők vízforgató berendezéseinek korszerűsítése, községháza felújítás szúnyoggyérítés parlagfű irtás településrendezési terv készítése települési belvízrendezési terv készítése. Települési hulladék közszolgáltatás inek (A források felhasználása 27/2005 (II.14.) Kormányrendelet szerint történik)

7 7 Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának (A források felhasználása 27/2005 (II.14.) Kormányrendelet szerint történik) Címzett és céltámogatások (A források felhasználása a később megjelenő rendelet szerint történik) A vonatkozó törvény módosítása alapján években céltámogatás esetében döntési jogköre van a regionális fejlesztési tanácsoknak. Céltámogatást önkormányzatok szennyvízelvezetés- és tisztítási beruházás, valamint egészségügyi gép- műszer beszerzéséhez igényelhetnek. Regionális innováció (A források felhasználása a évi XC. törvény szerint történik.

8 8 Indikátorok Jogcím 1. Zsáktelepülések út 2. Informatikai k 3/a. Munkahelyteremtő és megőrző beruházások 3/c. Szolgáltató, képző szervek közvetlen költségei 4. A térség elérhetőségét javító beruházások 5. Termelő infrastruktúrát létrehozó beruházások 6. Humán infrastruktúrát létrehozó beruházások Vállalkozóvá válást segítő beruházások Innováció térbeli terjedését szolgáló k Gazdaságfejlesztéssel összefüggő kistérségi jelentőségű termelő infrastrukturális k Ingatlan kulturális örökség védelmével összefüggő k Közmunkaprogramhoz kapcsolódó k, eszközbeszerzések Megépült út hossza Indikátor típusa Épített hálózat Beszerzett gépek száma Teremtett új munkahely Megőrzött új munkahely Képzésen résztvevők száma Megépült út hossza Épített/felújított út/híd hossza Felszíni csapdékelvezető rendszer hossza Kiépített ivóvíz-és szennyvízhálózat hossza Kiépített gázvzeték hossza Kiépített hírközlési/informatikai rendszer Szennyvíztározó építése Működtető gépek berendezések Létrehozott/felújított egészségügyi intézmény Létrehozott/felújított oktatási intézmény Létrehozott/felújított szociális intézmény Létrehozott/felújított kulturális intézmény Termelő infra+ipari park/inkubátorház Magasszintű szolgáltatások létrehozása Magas színvonalú termékek előállítása Termelő infrastruktúra Felújított - védettség alatt álló - épület A programban résztvevők száma Indikátor mértékegysége fő/év fő/képzés köbméter (kapacitás) folyóméter ellátható fő (kapacitás) kapacitás köbméter (kapacitás) folyóméter fő/program

9 9 Jogcím Kistérségek elérhetőségét biztosító, illetve közlekedési kapcsolatokat javító közúthálózat k, valamint turisztikai szolgáltatás fejlesztés A Régió fejlesztési céljait szolgáló programok, illetve projektek megvalósítása A Régióban, kistérségeiben élők tájékoztatásának javítása Indikátor típusa Kiépített úthálózat hossza Megvalósult fejlesztési program/projekt Tájékoztatott lakosság száma Indikátor mértékegysége Kormányhatározattal meghatározott TRFC beruházások Idegenforgalmi k Megépült turisztikai létesítmény száma Autópálya építést segítő közmunkaprogramok Nemzeti parkok közmunkaprogramok Köztisztviselők és pedagógusok internet fozzáférésének Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer program Belterületi kiépítetlen közúthálózat Kerékpárutak A programban résztvevők száma A programban résztvevők száma Internet hozzáférést biztosító számítógépek száma A program során segítségben részesültek száma Kiépített úthálózat hossza Kiépített kerékpárút hossza fő fő/program fő/program fő/program

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Készítette: EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2005 A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BERETTYÓÚJFALUI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BERETTYÓÚJFALUI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió A Berettyóújfalui TKT Tanácsa 2008. november 27.-i ülésén megtárgyalta a Berettyóújfalui Kistérség által az LHH program keretében

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Lőrinci Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Lőrinci Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lőrinci Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lőrinci, 2009. november KERTES 1997KFT. TOLNAI Jánosié DR. TUBA - TERV KFT. ADROVITZ MIKLÓS FM STAT KFT. LINZENBOLD MARIANN 2 Tartalomjegyzék 1. Vezetői

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

A FEJEZET BEMUTATÁSA

A FEJEZET BEMUTATÁSA A FEJEZET BEMUTATÁSA A XIX. Uniós fejlesztések fejezet az Európai Unió kohéziós politikájának megvalósítását biztosító pénzügyi források Magyarországnak allokált előirányzatait, továbbá egyéb nemzetközi

Részletesebben

Észak-alföldi operatív program

Észak-alföldi operatív program A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Észak-alföldi operatív program 2007-2013 2007HU161PO009 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3786 számú határozatával elfogadva Verzió: ÉAOP_adopted_hu.doc

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

A Kisteleki kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Kisteleki kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére, valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása

A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása J U S Z T I N V A L É R I A S Ó V Á G Ó K R I S Z T I N A VÁTI. Kht. A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása I. A rendszerváltást követő másfél évtizedben a hazai területfejlesztési

Részletesebben

AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Térségi partnerségben a foglalkoztatásért Készítette: Hatvani Területfejlesztési Iroda (www.hatvani.hu) Az Edelényi kistérség foglalkoztatási stratégiája

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B. Tartalomjegyzék. I.

Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B. Tartalomjegyzék. I. MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Mátészalkai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Mátészalkai Kistérség által az LHH program keretében

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020. Javaslattételi munkarész

Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020. Javaslattételi munkarész Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020 Javaslattételi munkarész 2013. május 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

KISKUNHALAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. április Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

A Csongrádi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Csongrádi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 62/2013. (XII.19.) MÖK határozat melléklete 1085 Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax:

Részletesebben