.2./2006 sz. REKTORI UTASÍTÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".2./2006 sz. REKTORI UTASÍTÁS"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ R-30-2/2006 Tatár Imre Gazd. főig. G-33/2/ /2006 sz. REKTORI UTASÍTÁS Az Egyetem üzemeltetésében lévő járművek gazdálkodási rendjéről és használatáról 2006.

2 BEVEZETÉS A Szent István Egyetem (továbbiakban: Egyetem) járműveinek egyetemi ügyvitelét gazdálkodását, üzemvitelét a következők szerint szabályozom az államháztartás működési rendjét szabályozó 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet, a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról kiadott 89/1988.(XII.20.)MT rendelet, valamint a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről kiadott 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet, továbbá az ESzMSz., illetve annak gazdálkodási, biztonságszervezési mellékletei alapján. I. Általános rendelkezések Az utasítás szükségessége a speciális hatósági és egyetemen belüli üzemvitel, (az esetek többségében veszélyes üzem) a velük történő szolgáltatás (áruszállítás) általánostól eltérő sajátosságai (egyetemi telephelyen kívüli tevékenység) következtében az általánostól eltérő gazdálkodást, ügyvitelt, szervezést, okmánykezelést, bizonylatolást igényel. Megkerülhetetlen biztonságszervezési okok miatt a felelősség és függelmi rend egyetemen belüli egységes szabályozása. Az utasítás hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, amely egyetemi tulajdonú, vagy egyetem által üzemeltetett, üzemeltetésre átvett, bérbevett, lízingelt, kölcsönvett vagy üzemeltetésre, használatra átadott jármű felett rendelkezik. (Kivéve az egyetem által, üzembentartói joggal átadott járműveket, ahol az üzemeltetés a saját szabályzat szerint történhet.) Egyetem nevében való cégszerű eljárásoknál kizárólag az egyetem Alapító Okiratában bejegyzett neve és címe használható. Szent István Egyetem Gödöllő Páter Károly út 1. Természetesen ezen kívül feltüntethető a kihelyezett telephely megnevezése és adatai is. Cégszerű eljárásoknál az egyetem nevében eljáró közalkalmazott munkaköri leírásban rögzítettek szerinti felhatalmazással, míg más jogi vagy természetes személy az egyetem rektorának írásbeli meghatalmazásával járhat el. Végrehajtásáért az eljárási rendelkezésekben rögzített illetékességi rend szerinti szervezet vezetője felel. II. Értelmező rendelkezések Jármű: az 1/1975.(II.5.) KPM-BM. sz. rendelet 1. sz. Függelék II. fejezet szerint - gépjárművek (motorkerékpár, személygépkocsi, autóbusz, tehergépkocsi, vontató, ezek pótkocsijai, kapcsolt járműszerelvényei) - mezőgazdasági vontató és lassú jármű, ezek pótkocsijai, kapcsolt járműszerelvényei, egyéb vontatmányai, függesztett munkagépei - segédmotor kerékpár, speciális munkagépek, eszköz hordozok (forgalmi rendszám nélküli járművek)

3 Cégszerű megjelenés: Cégszerű megjelenés viszonylatában rögzíteni kell, hogy csak jogalanyok között értelmezhető: o Vagyonkezelő: Alapító Okiratban szereplő névvel és címmel az egyetem. Kizárólag a Szent István Egyetem név, 2103 Gödöllő, Páter Károly út 1. cím használható cégszerű eljárások esetén. o Üzembentartó: igazgatási és egyéb jogügyletben illetékes jogalany. Alaphelyzetben az egyetem, vagy amely jogalanynak (jogi személynek, természetes személynek) az üzembenntartási jogot a tulajdonos, vagy a vagyonkezelő átengedte. Egyetemen belüli megjelenés: Üzemeltető: Egyetemi szervezet (központ, karok, tanüzemek ), melynek a járművet az egyetemi üzembe-helyezési eljárás során üzemeltetésre átadta az egyetem erre illetékes vezetője. Az üzemeltetéssel együtt a felelős őrzés és az analitikus nyilvántartások vezetése is az üzemeltető szervezet kötelezettsége, a SZIE Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóságával egyeztetett formában. Üzemeltető képviseletét a szervezet vezetői, vagy általuk a járművek irányításával és felügyeletével megbízott személy köteles ellátni. Gépjármű vezetője: Meg kell különböztetni, hogy az egyetem a jármű vezetését egyetemi közalkalmazott vagy más személy részére engedélyezi. Egyetemi közalkalmazott egyetemi járművet az üzemeltető szervezet vezetőjétől kapott engedély (1. sz. Függelék) birtokában jogosult vezetni. Nem egyetemi dolgozó esetén egyetemi járművet az egyetem rektorától, illetve a rektor megbízottjától kapott engedély (1. sz. Függelék) birtokában jogosult vezetni. Egyetemi üzemi terület: az egyetem Vagyonkezelési Szerződésében szereplő ingatlanok. Egyetemi jármű telephely: általában az üzemeltető szervezet telephelye, vagy amelyet erre kijelölt. Üzemanyag: az adott típus típusbizonyítványában megadott, vagy a 60/1992.(IV.1.) Korm. rendeletben meghatározott minőség, Kenőanyag: az adott típus típusbizonyítványában megadott minőség, melytől a használat során csak az üzemeltető szervezet vezetőjének külön engedélyével lehet eltérni.

4 Üzem- és kenőanyag norma: 60/1992. (IV.1.) Korm. rendeletben meghatározott, vagy a rendlelet alapján számolt norma Járművek okmányai: o Forgalmi engedély: Az egyetemi jármű közúti forgalomban forgalmi engedély, vagy annak megfelelő okmány nélkül nem vehet részt. Lassú jármű esetén az igazoló lap a forgalmi engedély. (35/2000.(XI.30.) BM. rendelet) Forgalmi engedéllyel forgalmi rendszám is jár. o Zöld kártya: 7/2002. (VI.29.) GKM-BM-KvVM. Együttes rendelet szerint elvégzett környezetvédelmi felülvizsgálatot igazoló lap. o Törzskönyv: a jármű tulajdonjogát igazoló okmány (35/2000.(XI.30.) BM. rendelet). o Menetlevél: 89/1988. (XII.20.) MT rendelet. o Útnyilvántartás: 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet. o Fuvarlevél: 89/1988.(XII.20.)MT rendelet, o Üzemeltetési napló, (igénybevételi nyilvántartás) az önjáró speciális mg-i gépek, eszközhordozók menetokmánya 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet. o Javítási és karbantartási napló, szervizkönyv: A műszaki beavatkozás illetékesség és felelősség rögzítő okmánya. 1/1990.(IX.29.) KHVM rendelet. o Áruvásárlási hitelkártya: ( MOL, SHELL, kártya). o Egyetemi segélykérő kártya (2. sz. Függelék). Javasolt tárolási helye a Forgalmi engedély mellett. Közúti szállítási szolgáltatásokhoz használatos fogalmak, okmányok: Közúti közlekedéshez, személy és áruszállításhoz szükséges okmányok Belföldi igénybevétel: 14/2001.(IV.20.) KöViM. és 49/2001.(XII.22.) KöViM rendeletek. Külföldi igénybevétel: 14/2001.(IV.20.) KöViM, 49/2001.(XII.22.) KöViM és 35/2000.(XI.30.) BM. (72..-a) rendeletek. Biztosítások: o Kötelező gépjármű felelősség biztosítás 190/2004. (VI.8.) kormányrendelet szerint (okozott kár megtérítése céljából) o Önkéntes biztosítás (CASCO) saját kár megtérítése. III. Eljárási rendelkezések Cégszerű eljárások: Cégszerű eljárásra az egyetem nevében a rektor jogosult, továbbá akit a rektor, az egyetemi belső szabályzatok, vagy akit munkaköri leírása erre felhatalmaz. A cégszerű eljárás jogosultságát a hatóságok vagy a jogügyletben résztvevők külön is kérhetik.(3. sz. Függelék)

5 Az alábbiak megőrzéséről és aktualizálásáról a gödöllői szervezeti egységek esetében a Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság, a jászberényi és a budapesti karokon a gazdasági hivatalok gondoskodnak az iratok másolatának Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóságra történő egyidejű megküldésével: o Üzembe helyezés okmánya o A tulajdonjogot igazoló okmány, a törzskönyv o Üzembentartói jog átengedéséről - átvételéről szóló szerződés, o Használati jog átengedéséről - átvételéről szóló szerződés (Pl. szervezeti egységek között.) o Bérleti szerződés Egyetemen belüli eljárások Üzembe helyezés: o Üzembe helyezési eljárás, melynek során meg kell határozni, hogy a vagyonelem felett melyik szervezet, vezető rendelkezik, kapacitásával ki gazdálkodik és ki köteles az üzemeltetéshez szükséges feltételek teljesítéséről gondoskodni, aki egyben a biztonságszervezésért is felel, továbbá meg kell határozni a jármű telephelyét. Az egyetem által vásárolt vagy egyéb módon átvett járműveket a hatósági forgalomba helyezés után a 4. sz. Függelék szerint kell üzembe helyezni. o Üzembe helyezni a Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság vezető jogosult, aki ezt a jogát átruházhatja. Üzemeltetés: o Az üzemeltetésért az üzembe helyezés során meghatározott szervezet mindenkori vezetője továbbiakban üzemeltető a felelős. o Az üzemeltető köteles gondoskodni a megfelelő járművezetőről és járművek üzem- és forgalomképes állapotáról, továbbá a járműhasználattal kapcsolatos biztonságszervezésről. o Az üzemeltető köteles gondoskodni az üzemeltetéssel kapcsolatos analitikus nyilvántartások vezetéséről, a Gazdasági Főigazgatósággal való adategyeztetésről. o Az üzemeltető köteles jelezni a Gazdasági Főigazgatóság felé, amennyiben cégautó adó fizetési kötelezettsége keletkezik. o Az egyetemi jármű vezetése, kezelése munkavégzésnek minősül, függetlenül attól, hogy a jármű vezetője hivatásszerűen végzi vagy sem. o A telephelyet a jármű olyan gépjármű-használati engedéllyel rendelkező vezetővel hagyhatja el, aki a KRESZ, a Munka Törvénykönyve és a munkavédelmi előírásoknak megfelel. o Azok a járművek és járművezetők esetében, melyek sajátos helyzetük (pl. folyamatos többnapos kiküldetés) miatt nem az üzemeltető által felügyelt telephelyről indulnak, az igénybevevő, vagy az általa kijelölt személy közvetlenül felelős a jármű szabályszerű használatáért. o A menetlevél tömb, illetve az útnyilvántartás folyamatos vezetése a járművezető feladata, melyet az irányításra és felügyeletre jogosult vezető érvényesít, igazol.

6 Fenntartás, szemle, szerviz: Járműjavító, karbantartó tevékenységet egyetemi szervezet csak az 1/1990.(IX. 29.) KHVM rendelet szerint végezhet. A járművek javításának, szervizeinek, szemléinek végzése, továbbá az időszakos műszaki és környezetvédelmi vizsgáztatás az üzemeltető feladata. Értéknövelő javítás, környezetvédelmi felülvizsgálat, és műszaki vizsgáztatás adatairól havonta, futott kilométer adatairól és egyéb szervizekről félévente információt kell küldeni a Gazdasági Főigazgatóságra. Menet- illetve üzemokmányok vezetése: o A közúti járművek igénybevételéről menetlevelet, vagy útnyilvántartást kell vezetni. A menetlevélen, vagy útnyilvántartáson kell rögzíteni az útvonalat, tankolást, motorolaj vásárlást, pótkocsi-vontatást, speciális üzemmódok (fűtés, hűtés, terep ) (dátum, km-óra állás, tankolt üzemanyag mennyiség, ár, a fizetés módja (kp, vagy kártya.) A menetlevél szigorú számadásúnak minősül, azt eseményszerűen kell vezetni. o A menetokmányokat a gépjármű felett rendelkező vezető adhat ki, érvényesíthet, aki köteles ellenőrizni és igazolni. Az üzem- és kenőanyag felhasználást az üzemeltető utókalkulációval ellenőrzi, vagy ellenőrizteti. o Nem közúti gépjárművek, lassú járművek esetében üzemóra elszámolást (igénybevételi nyilvántartás) szükséges vezetni, melyből kiderül, kik, mikor, mettől - meddig, mire használták, mikor pótolták az üzem- és kenőanyagot. Az üzem- és kenőanyag felhasználást az üzemeltető utókalkulációval ellenőrzi, vagy ellenőrizteti. Üzem- és kenőanyag ellátás: o MOL és egyéb hitelkártya használatával. Vásárlási utalvány (MOL kártya). o Készpénzes fizetéssel amennyiben a MOL kártya nem használható. o Történhet telephelyen keret utalványra. Felhasznált üzemanyag elszámolása: o A járművek üzemanyag felhasználását a menetlevélen, útnyilvántartásban és üzemeltetési naplóban rögzített teljesítmények alapján, a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendeletben megadott illetve számított norma értékek figyelembevételével kell ellenőrizni, elszámolni. o Az üzemanyag felhasználást - a fentiekben ellenőrzött módon - költségként kell kezelni. A felhasználás ellenőrzését a gépjármű költségeit fedező szervezet vezetője -, vagy megbízottja - köteles elvégezni. A megtakarítást az egyetem nem téríti, míg az indokolt túlfogyasztást nem térítteti meg. Az indokolatlan túlfogyasztás okát minél hamarabb meg kell szüntetni. A GÉPJÁRMŰVEK HASZNÁLATI RENDJE Hivatali célú feladat ellátására személyi használatú gépjármű, gépjármű gépkocsivezetővel, gépkocsi vezető nélkül, saját tulajdonú gépkocsi, vagy taxi vehető igénybe, ha egyéb tömegközlekedési eszközzel késedelmesen vagy nagyobb költséggel oldható meg a feladat. A gazdaságosság mérlegelése az igénybevevő közvetlen vezetőjének a feladata.

7 1. AZ EGYETEM TULAJDONÁBAN ILLETVE ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ SZEMÉGÉPKOCSIK SZEMÉLYI HASZNÁLATA 1.1. Személyi használati jog illeti meg az egyetem Rektorát Hivatali személygépkocsi személyi használatát más munkavállalók részére az egyetem rektora engedélyezi 1.3. A személyi használatba adott gépkocsi belföldön korlátozás nélkül igénybe vehető A külföldön történő magáncélú igénybevétel a rektor előzetes írásbeli engedélye alapján, a külföldi tankolási és üzemeltetési költségek megfizetésével lehetséges. Ezen költségeket utólagos megtérítési igény nélkül a személyi használatra jogosult köteles megfizetni A személyi használatra átadott gépkocsit a személyi használatra jogosulttal közös háztartásban élő, közeli hozzátartozója (Ptk b. pont) a használatra jogosult jelenlétében vezetheti, amennyiben 3 évnél régebbi vezetői engedéllyel és megfelelő vezetői gyakorlattal rendelkezik A személyi használatra kiadott személygépkocsi vezetésére az egyetem alkalmazásában álló főfoglalkozású gépkocsivezető is igénybe vehető A személygépkocsi számlával igazolt valamennyi üzemeltetési és fenntartási költségét az 1.4. pontban foglalt költségek kivételével az egyetem viseli A gépkocsi üzemképes állapotának biztosítása, a javítási és szervizelési munkák elvégeztetése, műszaki vizsgáztatás a Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság feladata Szolgálati célból személyi használatra kiadott személygépkocsi úti okmánya az 5. sz. Függelék szerinti Nyilatkozat. A Nyilatkozatot és az üzemeltetéssel kapcsolatos számlákat havonta a személyi használatra jogosult az Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság részére megküldi Üzemanyagköltség elszámolása a 60/1992. (IV. 1.) Kormányrendelet 4. -a szerinti átalánynorma, az úti okmányon szereplő megtett kilométer figyelembe vételével és az üzemanyagkártyához csatolt bizonylatokkal igazolt módon történik.

8 2. AZ EGYETEM SZEMÉLYGÉPKOCSIJAINAK ÜZEMELTETÉSI ÉS TÁROLÁSI RENDJE FŐFOGLALKOZÁSÚ GÉPKOCSIVEZETŐVEL 2.1. Hivatali gépkocsit az erre rendszeresített igénylési lapon (6. sz. Függelék) a szervezeti egységek vezetői igényelhetnek hivatalos munkavégzés céljából a.) saját részükre b.) beosztottjuk részére Mind a helyi, mind a helyközi személygépkocsi használati igényeket az üzemeltető szervezeti egység egyezteti és engedélyezi a rendelkezésre álló gépkocsiparkból. Az esetenkénti szállításokra a többi szervezeti egység - költségtérítés ellenében - az arra rendszeresített nyomtatványon (6. sz. Függelék) nyújthatja be igényét Hivatali személygépkocsi főfoglalkozású gépkocsivezetője naponként menetlevelet köteles vezetni, a 7/a. sz. Függelék szerinti szigorú számadású nyomtatványon, melyet az üzemeltető szervezet biztosít számára. A menetlevél kitöltésének szabályait a 7. sz. Függelék tartalmazza Hivatali gépkocsit országhatáron kívüli hivatalos kiküldetéshez az üzemeltető egyetemi szervezet vezetője vagy általa írásos engedélyével feljogosított személy aláírásával lehet igénybe venni A főfoglalkozású gépkocsivezető által vezetett gépjármű üzemanyag felhasználásának ellenőrzése a 60/1992 (IV.1) sz. Korm. rendelet szerinti alapnorma átalánnyal, valamint a menetlevél szerint megtett kilométerrel történik Főfoglalkozású gépkocsivezetővel üzemeltetett gépkocsikat éjszaka és munkaszüneti napokon az üzemeltető telephelyén, őrzött garázsában illetve annak udvarán kell elhelyezni A tartalék indítókulcsot zárt kazettában elhelyezve az épület rendészeti ügyeletén kell őrizni A szállítandó utasok az üzemeltető telephelyéről indulnak, és oda érkeznek vissza.

9 3. HIVATALI GÉPKOCSIK ÜZEMELTETÉSE FŐFOGLALKOZÁSÚ GÉPKOCSIVEZETŐ NÉLKÜL 3.1. A gépkocsit kizárólag hivatali célú utakra lehet igénybe venni A gépkocsi tárolására az üzemeltető telephelyén, őrzött garázsában illetve annak udvarán történik A gépkocsi kirendelésről az üzemeltető szervezeti egység vezetője vagy annak megbízottja dönt A gépkocsi vezetését az arra jogosult alkalmazottak számára az üzemeltető szervezeti egység vezetője engedélyezi. Engedély csak azon személy részére adható, aki legalább 3 éve érvényes vezetői engedéllyel, valamint megfelelő gyakorlattal rendelkezik. Az esetenkénti szállításokra a többi szervezeti egység - költségtérítés ellenében - az arra rendszeresített nyomtatványon (6. sz. Függelék) nyújthatja be igényét A gépkocsi használója menetlevelet illetve útnyilvántartást köteles vezetni. A menetlevél kitöltésének szabályait a 7. sz. Függelék tartalmazza A gépkocsit a használó tele tankkal, úti okmányokkal (forgalmi engedély, menetlevél, zöldkártya, MOL kártya, biztosítás befizetését igazoló másolat, egyetemi segélykérő kártya) és kulcsokkal veszi át az üzemeltető szervezeti egység által kijelölt személytől. Az igénybe vevő a gépkocsi használat befejeztével a gépkocsit tiszta állapotban, az előzőekben leírt módon és okmányokkal adja vissza. Az átadás-átvétel a 8. sz. Függelék szerint történik, és itt kell feltüntetni a gépkocsiban észlelt hibákat, a vélhető rendellenességeit, az esetlegesen keletkezett sérüléseket és károkat Az üzemanyagköltség elszámolásához a 7. sz. Függelék szerinti menetleveleket, és a 8. sz. Függelék szerinti átadás-átvételi bizonylatot, valamint üzemanyag és egyéb számla másolatokat vagy azok összesítőjét az igénybevételt követő 3 munkanapon belül az üzemeltető szervezeti egység megbízottjához kell eljuttatni archiválás céljából. 4. A SAJÁT TULAJDONÚ SZEMÉLYGÉPKOCSI HIVATALOS CÉLÚ HASZNÁLATA KÜLÖNÖSEN INDOKOLT ESETBEN 4.1. Saját tulajdonú személygépkocsinak minősül: az egyetemi alkalmazott saját, házastársa, illetve élettársa tulajdonában lévő gépkocsi. A gépkocsi tulajdonosa nyilatkozni köteles arról, hogy a házastársi kapcsolat fennáll, és a tulajdonában lévő gépkocsi használatát hivatalos célra engedélyezi házastársa részére.( 9. sz. Függelék)

10 4.2. Eseti jellegű hivatali ügyintézésre a saját tulajdonú személygépkocsi abban az esetben használható, ha az utazásra a 6. sz. Függelék szerint leadott gépkocsi igénylés elutasításra kerül azzal, hogy hivatali gépkocsi nem áll rendelkezésre. Ilyenkor ennek másolatát az elszámoláshoz mellékelni kell Az eseti belföldi kiküldetési utasítás alapján a saját tulajdonú személygépkocsi hivatali célú használatát a kiküldő szervezeti egység vezetője engedélyezheti Az engedélyezés előfeltétele a 9. sz. Függelék szerinti nyilatkozat kitöltése. A nyilatkozatot évente, illetve adatváltozás esetén meg kell újítani Saját tulajdonú személygépkocsi esetén hivatalos használat címen költségtérítés elszámolása kizárólag a hiánytalanul kitöltött nyilatkozat és 10. sz. Függelék szerinti kiküldetési rendelvény alapján történhet A költségtérítés mértéke a megtett km alapján a 60/1992. (IV.1) Korm. Rendelet szerinti alapnorma átalány, (liter/km) és a mindenkori APEH hirdetményben közzétett egységárral számított üzemanyagköltségéből, valamint a gépjármű fenntartási költségére számla nélkül elszámolható normaköltségéből tevődik össze A költségelszámoláshoz a munkavállaló köteles a kiküldetési rendelvényt vezetni, azt a kiküldetést követő 30 napon belül a kiküldetés elrendelőjével igazoltatva elszámolásra a Pénzügyi Osztály útiszámla számfejtőihez megküldeni A saját tulajdonú gépkocsi megfelelő műszaki állapotáért a gépkocsi tulajdonosa felelős. Az e téren jelentkező mulasztásért, valamint a bekövetkezett káreseményért és az esetleges személyi sérülésekért a felelősség (polgári és/vagy büntetőjogi) a gépkocsi tulajdonosát (üzembentartóját) illetve vezetőjét terheli. 5. EGYETEMI TEHERGÉPKOCSI IGÉNYBEVÉTELI RENDJE FŐFOGLALKOZÁSÚ GÉPKOCSIVEZETŐVEL 5.1. A tehergépkocsi az Egyetem működésével összefüggő szállítási feladatok elvégzésére szolgál A rendszeres szállítási feladatokat az üzemeltető szervezeti egység intézi. Az esetenkénti szállításokra a többi szervezeti egység költségtérítés ellenében - a szállítandó áru súlyának, az úti célnak és a szállítás idejének megjelölésével - az arra rendszeresített nyomtatványon (6. sz. Függelék) nyújthatják be igénylésüket Hivatali tehergépkocsi főfoglalkozású gépkocsivezetője naponként menetlevelet köteles vezetni, a Szabályzat 7/b sz. Függeléke szerinti szigorú számadású nyomtatványon. A szállítólevél egy példányát az aznapi menetlevélhez kell csatolni és a menetlevélen fel kell tüntetni a szállítólevél számát.

11 5.4. A főfoglalkozású gépkocsivezető által vezetett tehergépkocsi üzemanyag felhasználásának ellenőrzése a 60/1992 (IV.1) sz. Korm. rendelet szerinti korrekciós tényezőkkel módosított alapnorma, valamint a menetlevél szerint megtett kilométerrel történik A tehergépkocsik parkolási rendje azonos a 2.6. pontban szabályozottakkal. 6. EGYETEMI AUTÓBUSZ IGÉNYBEVÉTELI RENDJE FŐFOGLALKOZÁSÚ GÉPKOCSIVEZETŐVEL 6.1. Az autóbusz az Egyetem működésével összefüggő személyszállítási feladatok elvégzésére szolgál A rendszeres szállítási feladatokat az üzemeltető szervezeti egység intézi. Az esetenkénti szállításokra a többi szervezeti egység költségtérítés ellenében - a szállítandó személyek számának, az úti célnak és a szállítás idejének megjelölésével - az arra rendszeresített nyomtatványon (6. sz. Függelék) nyújthatja be igénylését Hivatali autóbusz főfoglalkozású gépkocsivezetője naponként menetlevelet köteles vezetni, a Szabályzat 7/c sz. Függeléke szerinti szigorú számadású nyomtatványon A főfoglalkozású gépkocsivezető által vezetett autóbusz üzemanyag felhasználásának ellenőrzése a 60/1992 (IV.1) sz. Korm. rendelet szerinti korrekciós tényezőkkel módosított alapnorma, valamint a menetlevél szerint megtett kilométerrel történik Az autóbuszok parkolási rendje azonos a 2.6. pontban szabályozottakkal 7. TAXI IGÉNYBEVÉTELE 7.1. Az Egyetem személygépkocsi kapacitásának kiegészítése, illetőleg gazdaságosabb vagy hatékonyabb kihasználása érdekében, a szervezeti egységek vezetői utólagos elszámolás mellett, taxi használatát engedélyezhetik hivatali célra.

12 8. VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 8.1. Az üzemanyag vásárlás valamennyi gépkocsi-használat esetében üzemanyagkártya igénybevételével történik Az Egyetem tulajdonában és üzemeltetésében lévő gépjárművek kötelező gépjármű felelősség és igény szerinti CASCO biztosításait a Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság vezetője köti. Költségeit az üzemeltető egységek viselik Az Egyetem által vélelmezett magánhasználat miatti adótételek havi fizetésének elrendeléséről az üzemeltető szervezeti egység köteles gondoskodni. (cégautó adó) 8.4. A meghibásodást, vagy káreseményt az üzemeltetésért felelős szervezeti egység vezetőjének kell jelenteni. A javítási munkák megrendeléséért az üzemeltető szervezeti egység vezetője vagy annak megbízottja felelős A gépjármű napi kötelező forgalombiztonsági átvizsgálásáról - fék, kormány elektromos berendezések, - a gépkocsi használója gondoskodik Tilos az üzemeltetés olyan meghibásodás, vagy adminisztratív hiányosság (műszaki és környezetvédelmi vizsga érvénytelensége) esetén, amely miatt a gépjármű közúti forgalomban nem vehet részt A szervezeti egységeknél üzemeltetett gépkocsi biztosítási káreseményeivel összefüggő ügyintézés és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása a szervezeti egység vezetőjének feladata, a Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóságra történt bejelentést követően Baleset, tűzkár vagy bármilyen rendkívüli esemény bekövetkezésekor a hatályos jogszabályoknak, így különösen a KRESZ előírásainak megfelelően kell eljárni. A gépkocsi használója az eseményről a gépkocsiba helyezett Egyetemi segélykérő kártya (2.sz. Függelék) segítségével az üzemeltető egységet köteles értesíteni A jelen utasítás hatálybalépése előtt kiadott engedélyek, illetőleg a munkaszerződésben rögzített megállapodások továbbra is érvényesnek tekintendők.

13 9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9.1 Az utasításban nem szabályozott kérdésekben a felsorolt hatályos jogszabályok és az adott ügyre vonatkozó egyetemi szabályzatok és rektori utasítások szerint kell eljárni. 9.2 A nem gödöllői karok és kari igazgatási jogállású szervezeti egységek a különleges körülmények között üzemelő járművekre jelen utasítást kiegészíthetik. A kiegészítést a jelen utasítás kibocsátását követő 60 napon belül a Főtitkári Hivatalnak tájékoztatásul meg kell küldeni. Az utasítás a kihirdetés napján lép hatályba. Egyidejűleg a tárgyban kiadott 5/1996. sz. Rektori Utasítás hatályát veszti. Gödöllő, 2006.január 20. Dr. Molnár József Rektor

14 Gépjárműhasználati Engedély az egyetemi járművek vezetésére (A Műszaki Igazgatóság készíti el, és tartja nyilván. ) 1. sz. Függelék SZENT ISTVÁN EGYETEM Sorszám: 06 GÖDÖLLŐ 2103, GÖDÖLLŐ, PÁTER KÁROLY U. 1 GÉPJÁRMŰHASZNÁLATI ENGEDÉLY Külföldi Kálmán részére Engedélyezem, hogy a Szent István Egyetem által üzemben tartott járművet a AB számú érvényes vezetői engedéllyel belföldön és külföldön vezethesse. Felhívom figyelmét, hogy a gépjárművet kizárólag a hatályos jogszabályok betartásával vezetheti és ezzel kapcsolatban ugyanolyan felelősséggel tartozik mintha azt hivatásos gépjárművezető vezetné. Balesetmentes utazást kívánok Gödöllő, január 01. szerv vezetője SZENT ISTVÁN EGYETEM Sorszám: 05 GÖDÖLLŐ 2103, GÖDÖLLŐ, PÁTER KÁROLY U. 1 GÉPJÁRMŰHASZNÁLATI ENGEDÉLY Belföldi László részére Engedélyezem, hogy a Szent István Egyetem által üzemben tartott járművet a CD számú érvényes vezetői engedéllyel vezethesse. Felhívom figyelmét, hogy a gépjárművet kizárólag a hatályos jogszabályok betartásával vezetheti és ezzel kapcsolatban ugyanolyan felelősséggel tartozik mintha azt hivatásos gépjárművezető vezetné. Balesetmentes utazást kívánok Gödöllő,2005. január 01. szerv vezetője

15 2. sz. Függelék Egyetemi segélykérő kártya (Az üzemeltető egység készíti el, és aktualizálja. Tartalmát saját igénye szerint kiegészítheti.) SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ 2103, GÖDÖLLŐ, PÁTER KÁROLY U. 1 Segélykérő adatlap Műszaki hiba esetén felhívható személyek: Kovács Péter gjmű előadó Káresemény esetén felhívható személyek: Nagy Pál gjmű előadó

16 3. sz. Függelék Meghatalmazás A Szent István Egyetem Gödöllő nevében való e1járáshoz Megbízom, egyben meghatalmazom....munkatársamat, hogy a Szent István Egyetem Gödöllő, (2103. Gödöllő Páter K. út 1. )...hatósági ügyeiben az egyetem képviseletében eljárjon, az eljárás során szükségessé váló ügyiratokat az egyetem nevében érvényesítse. A meghatalmazás egy alkalommal, kizárólag a fenti rögzített ügyben használható fel. Dátum: Rektor

17 Üzembe-helyezési jegyzőkönyv 4. sz. Függelék A Szent István Egyetem Gödöllő, az egyetemen belüli munkavédelmi tűzvédelmi és vagyongazdálkodással kapcsolatos illetékesség meghatározás érdekében üzembe helyezi a vagyonállományában lévő, vagy más módon üzemvitelébe került járművet az alábbiak szerint. Üzembe-helyezett jármű hivatalos megnevezése: Azonosító jelzések, okmányok: Hatósági forgalmi rendszám:. Speciális jármű, önjáró célgép használati engedély jele és száma:. Alvázszám: Motorszám:.. Okmányai: Törzskönyv szám: Forgalmi engedély szám: Kötelező gépjármű felelőség biztosítási kötvény száma:. Gépjármű CASCO biztosítási kötvény jele, száma:. Környezetvédelmi felülvizsgálatot igazoló lap: Tevékenységi engedély ( autóbuszok és tehergépkocsik esetén)jele és száma: személyszállítási és árufuvarozási szolgáltatás végzéshez Vagyonnyilvántartás adatai: Leltári körzet száma: Leltári szám:.. Üzemeltető adatai: Üzemeltető egyetemi szervezet (pl. kar, főigazgatóság, főtitkárság)neve, telephelye: Üzemeltető egyetemi szervezet felelős vezetőjének neve, beosztása:..: Ügyvitellel megbízott neve, beosztása:. Üzemeltetőnek átadott okmányok jegyzéke: Munkavédelmi alkalmassági igazolás:.. Tűzvédelmi alkalmassági igazolás:... Gépkönyvek:.. Garancia levelek: Biztosítás igazolások:. Az üzembe helyezés tárgyát képező járművet, okmányai és műszaki szemle alapján biztonságosnak, üzemképesnek találtam. Ennek alapján a mai nappal üzembe helyezem, egyben üzemelésre átadom a fent megnevezett üzemeltetőnek. A továbbiakba az üzemeltető jogosult és köteles gazdálkodni a jármű kapacitásával, egyben biztosítani az üzemeltetés és felelős őrzés valamennyi feltételét az érvényben lévő jogszabályok, egyetemi szabályzatok betartásával. Dátum:. Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság vezetője

18 5.sz. Függelék S Z E N T I S T V Á N E G Y E T E M NYILATKOZAT Személyi használatú személygépkocsi használatáról. frsz. Személygépkocsi 200.hó naptól 200.hó napig. gépkocsit használó jogosult neve. beosztása Kezdő km óra állása: km Záró km óra állása:. km. Jogosult használó aláírása. ellenőrizte (Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság vezetője) utalványozta (Pénzügyi Főosztály vezetője)

19 6. sz. Függelék HIVATALI GÉPKOCSI IGÉNYLÉSI LAP Igénylés érkezett: hó..-n óra.. átadó átvevő Szervezteti egység részére kérjük hogy a következő adatok alapján helyi / helyközi * használatra személygépkocsit / tehergépkocsit / autóbuszt * gépkocsi vezetővel / gépkocsi vezető nélkül * biztosítani szíveskedjenek. A igénybevétel célja, pontos megnevezése: Gépkocsi jelentkezési helye: Indulás időpontja: Visszaérkezés várható időpontja:. 200 hó..-n óra 200 hó..-n óra A gépkocsi tervezett útvonala: A gépkocsi használatáért és irányításáért felelős személy neve: Utazó személyek száma:.fő Szállítandó áru súlya:.to Költségviselés forrása: Gödöllő, 200..hó.-n. Szervezeti egység vezetője * megfelelő rész aláhúzandó 1. Gépkocsit biztosítunk Frsz:.. Gk.vezető: 2. Sajnos nem tudunk biztosítani.

20

21

22

23 7.sz. Függelék A MENETLEVÉL KITÖLTÉSÉNEK SZABÁLYAI 1. A főfoglalkozású gépkocsivezető, vagy a gépkocsi vezetésére jogosult személy (továbbiakban: gépkocsit vezető személy) köteles a menetlevelet az út folyamán magánál tartani és minden rovatát a valóságnak megfelelően kitölteni. Az adatokat tintával, vagy golyóstollal kell ráírni a menetlevélre. Az út befejezésekor a menetlevelet aláírja, a gépkocsit igénybevevő, annak irányításával megbízott személlyel igazoltatja, majd elszámoláskor a gépkocsi felügyeletét ellátó felelős vezetőnek azt leadja. 2. A gépjármű vezetője a menetlevélen köteles feltüntetni az indulás és érkezés időpontját, az indulás és érkezés időpontjában a kilométeróra állását, a megállások helyét a pontos cím megadásával. A gépjármű vezetőjének a menetlevélen fel kell tüntetnie az út alatt bekövetkezett rendkívüli eseményeket, meghibásodásokat. 3. Személyszállítás esetén a menetlevélen - helyi és helyközi forgalomban egyaránt - fel kell tüntetni a szállított személyek nevét (autóbusz esetében utas listát kell mellékelni) és a gépkocsi irányításával megbízott személlyel igazoltatni kell a szállítás tényét (név, szervezeti egység, óra, perc megjelölésével). 4. Áruszállítás esetén (irat, nyomtatvány, bútor, stb.) fel kell tüntetni a menetlevélen a szállítólevél számát, az indulás és érkezés időpontját, az indulás és érkezés időpontjában a kilométeróra állását, megállások helyét, pontos cím megadásával. A szállítólevél egy példányát, az aznapi menetlevélhez kell csatolni. 5. Az engedélyezett útvonaltól az esetleges eltérést, annak indoklását a gépkocsivezetőnek a menetlevélen fel kell tüntetnie és gépkocsi irányításával megbízott személlyel azt igazoltatni kell. 6. A gépjármű vezetője az út befejezésekor - helyi és helyközi használat esetén egyaránt - köteles a gépjármű igénybevételének megtörténtét a menetlevélen aláírásával igazolni. 7. A menetlevél okmány szabályos és pontos vezetése kötelessége a gépkocsivezetőnek, mivel a menetlevél az üzemanyag-elszámolás dokumentuma, az abban foglalt adatok helyességéért a gépkocsivezetőt büntetőjogi felelősség terheli. 8. A gépkocsivezetőnek a menetokmány megsemmisülését a gépkocsit üzemeltető szervezeti egység vezetőjének azonnal írásban kell jelentenie. 9. A menetlevél nyomtatványt az üzemeltető szervezeti egység biztosítja. A költségelszámoláshoz szükséges felhasznált menetleveleket, üzemanyag és egyéb számlákat és nyilvántartásokat a tárgyhónapot követő hónap 6-ig az üzemeltető szervezeti egység részére az átadást igazolható módon feltüntetve - kell megküldeni.

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Gépjármű és eszközhasználat szabályozása

Gépjármű és eszközhasználat szabályozása Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Gépjármű és eszközhasználat szabályozása (B-11) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

[GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ÉS ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT]

[GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ÉS ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT] 2015. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pusztainé Nádházi Ibolya [GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ÉS ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT] [Ide írhatja be a dokumentum kivonatát, amely rendszerint a dokumentum

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Tolmács Község Önkormányzata GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. augusztus 1-től I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Tolmács Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére 16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának Gépjármű-üzemeltetési

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2012. június 22-étől hatályos változat) Tartalomjegyzék: I. A szabályzat célja, hatálya ------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYZATA

KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYZATA KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYZATA Dozmat Község Önkormányzat tulajdonát képezi 1 db Volkswagen T6 KOMBI Rt 102LE 9 személyes FG típusú közösségi busz. A gépjármű üzemeltetése, valamint az üzemben

Részletesebben

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től.

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től. GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. január 1-től. I. A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályok 1. A szabályzat hatálya kiterjed Füzesgyarmat Város Önkormányzat továbbá alkalmazottai

Részletesebben

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata Budapest, 2008 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A Pedagogikum Központ gépjárművei igénybevételének

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Szőc Község Önkormányzata 8452, Szőc, Kossuth L.u. 41. Tel./Fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu TERVEZET Ügyiratszám: /2014 GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT A szabályzat a Szőc Község Önkormányzatának tulajdonában,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat

Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat 1 ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat Hatályos: 2014. április 1. 2 I. BEVEZETŐ A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT ré RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 1 2011. 8 igennel elfogadva GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az Önkormányzat gépjárműveinek

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 2014 I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOSSZABÁLYOK 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (a

Részletesebben

A POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület (rövidített név: Polgárőrség Csabaszabadi) a személygépkocsival történő polgárőr szolgálat ellátását a

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016 SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016 Szervezet neve: Magyar Birkózó Szövetség Címe: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószáma: 18158335-2-42 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Németh Szilárd

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 1 2012/20. szám Budapest, 2012. november 16. Szám: 37933/2012.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 19/2012. (XI. 13.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat célja, hatálya... 2 II. Az Egyetem üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali célú használata...

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT . SAJÓVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Sajóvámos Község Képviselőtestület jóváhagyta a 3/2015. (I.13.) önkormányzati határozatával. Készítette: Molnárné Cseh Mária jegyző Tartalom

Részletesebben

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01.

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01. Szabályzat a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről Cegléd 2013.08.01. A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLETE CSONGRÁD MEGYEI HELYI CSOPORT (a továbbiakban: EGYESÜLET) Címe: 6721 SZEGED, OSZTRÓVSZKY UTCA 6. Adószáma: 18455405-1-06

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47109/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 47. számú előterjesztés Egyszerűsített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati és Hivatali gépjárműhasználat szabályozása

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02. Készítette: Korenné Orosz Edit szolgálat vezető Jóváhagyta: Bukta László

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata XXV-1/00002-1/2017. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Kozármisleny Város Önkormányzata megállapodás alapján - végleges használatra átvette Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Gépjármű üzemeltetési szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től... igazgató P.H. A szabályzat

Részletesebben

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek. 1 2 Telefon: 06-70/430-4400 E-mail: tovabbkepzes627@aeek.hu Neve 1 : Születési neve: JELENTKEZÉSI LAP SZAFTEX II. KÉPZÉS Kérjük, olvassa el figyelmesen a kitöltési útmutatót a jelentkezési lap kitöltése

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat gépjármű

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről SEMMELWEIS EGYETEM R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár R- 1654/2007. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektora a külföldi

Részletesebben

1. A szabályzat célja, hatálya

1. A szabályzat célja, hatálya Debreceni Egyetem SZABÁLYZAT AZ EGYETEM ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MAGÁNCÉLÚ, VALAMINT A SZEMÉLYI TULAJDONÚ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MUNKÁBA JÁRÁSSAL KAPCSOLATOS HASZNÁLATÁRÓL Készítette:

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Budapest, Köves út 2. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Ari Lajos elnök A kiküldetéssel

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mágocs Város Önkormányzat GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mágocs Város Önkormányzat GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. szeptember 1. Mágocs Város Önkormányzata a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata

Segesd Község Önkormányzata Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 3/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Gépjármű

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A. Magyar Evezős Szövetség

G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A. Magyar Evezős Szövetség G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Evezős Szövetség 1) A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban: MESZ) abból a célból, hogy a saját tulajdonú gépjármű(vek) használatának feltételeit

Részletesebben

Galgaguta Község Önkormányzatának gépjármű üzemeltetési szabályzata

Galgaguta Község Önkormányzatának gépjármű üzemeltetési szabályzata Galgaguta Község Önkormányzatának gépjármű üzemeltetési szabályzata 97/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete Tartalom 1. Az üzemeltetett gépjármű és a gépjármű rendeltetése... 3 2.

Részletesebben

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA igazgató P.H. 1 A SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat gépjármű üzemeltetési szabályzatának

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

A POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA 2014 ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. ÁPRILIS 25-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/31/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRŐRSÉG

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében.

8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében. MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 152. szám 38843 (3) A hivatalvezetõ a feltételek hiányáról a polgármestert az ajánlás visszaküldésével írásban tájékoztatja, ha a) az ajánlás elkésett, hiányos vagy b) a tényállás

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről (egységes szerkezetben a módositására kiadott 21/2000./IX.28./

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT A l a p f o k ú K ö z n e v e l é s i I n t é z m é n y e k e t M ű k ö d t e t ő K ö z p o n t 4 4 0 0 N y í r e g y h á z a V á r o s m a j o r u. 2. 2 0 1 4. 1 0. 0

Részletesebben

2010. évi 6. számú szabályzat a bírák és az igazságügyi alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén fizetendő költségtérítés szabályairól A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély Forgalomba helyezés Rendszámtábla Vezetői engedély GÖDÖLLŐ - 2011. MÁRCIUS 24. A JÁRMŰVEK FORGALOMBA HELYEZÉSE ÉS IDEIGLENES FORGALOMBAN TARTÁSA Járművel - kivéve a trolibuszt, villamost, kerékpárt, a

Részletesebben

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed.

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed. 6/2012. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás az 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás módosításával egységes szerkezetben a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI KISBUSZ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZÖSSÉGI KISBUSZ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT SÖJTÖR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8897 Söjtör, Petőfi u. 2. Tel.: 92/569 008 Fax: 92/569 009 E-mail: polgarmester@sojtor.eu www.sojtor.eu KÖZÖSSÉGI KISBUSZ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2007. (X. 25.) rendelete * az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Szervezeti és Működési Szabályzat. 6. számú melléklete Készítette: Bakos Erika Ellenőrizte: Rab Zoltán Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Kiküldetési szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Kiküldetési szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kiküldetési szabályzat 1 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen dokumentum

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

K/3/2017. (I.23.) számú határozata. a Kiküldetési Szabályzat módosításáról

K/3/2017. (I.23.) számú határozata. a Kiküldetési Szabályzat módosításáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/3/2017. (I.23.) számú határozata a Kiküldetési Szabályzat módosításáról Az SZMSZ 3/A. (8) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Módosítva 2009. szeptember 2 az Országos Elnökség 16/2009. (09.07.) E. számú határozata A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos

Részletesebben

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A jármű tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető

Részletesebben

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata Hatályos: 2011. szeptember 01-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos:

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

CITROEN JUMPY GÉPJÁRMŰ

CITROEN JUMPY GÉPJÁRMŰ Pusztaszentlászló Község Önkormányzata 8896 Pusztaszentlászló, Kossuth u. 87. Tel.: 06-92/569-024 CITROEN JUMPY GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI (HASZNÁLATI) SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. március 01.-től I. Általános

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) rendelete a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

igazgató-helyettesi Szervezet Budapest, 2013. május m

igazgató-helyettesi Szervezet Budapest, 2013. május m Gazdasági FőigazgatF igazgató-helyettesi Szervezet Költségvetési FőosztF osztály Tájékoztató a 2013. évi pályp lyázat elszámol molásáról Budapest, 2013. május m 25. Pintér r SándorS tű.. főhadnagyf Az

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Nyíregyházi Főiskola tulajdonában és kezelésében lévő gépjárművek üzemeltetésének és használatának szabályzata (a Szervezeti és működési szabályzat 14. sz. melléklete) Elfogadva:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AZ EGYETEM ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MAGÁNCÉLÚ HASZNÁLATA

DEBRECENI EGYETEM AZ EGYETEM ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MAGÁNCÉLÚ HASZNÁLATA DEBRECENI EGYETEM AZ EGYETEM ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MAGÁNCÉLÚ HASZNÁLATA Készítette: Kancellária Hatályos: 2016 december 16. napjától Tartalom 1. A szabályzat célja, hatálya... 3

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat

Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/../2015. S z o l n o k Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat 2015. 1 1. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1) A szabályzat hatálya kiterjed a Szolnoki

Részletesebben

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben