.2./2006 sz. REKTORI UTASÍTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".2./2006 sz. REKTORI UTASÍTÁS"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ R-30-2/2006 Tatár Imre Gazd. főig. G-33/2/ /2006 sz. REKTORI UTASÍTÁS Az Egyetem üzemeltetésében lévő járművek gazdálkodási rendjéről és használatáról 2006.

2 BEVEZETÉS A Szent István Egyetem (továbbiakban: Egyetem) járműveinek egyetemi ügyvitelét gazdálkodását, üzemvitelét a következők szerint szabályozom az államháztartás működési rendjét szabályozó 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet, a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról kiadott 89/1988.(XII.20.)MT rendelet, valamint a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről kiadott 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet, továbbá az ESzMSz., illetve annak gazdálkodási, biztonságszervezési mellékletei alapján. I. Általános rendelkezések Az utasítás szükségessége a speciális hatósági és egyetemen belüli üzemvitel, (az esetek többségében veszélyes üzem) a velük történő szolgáltatás (áruszállítás) általánostól eltérő sajátosságai (egyetemi telephelyen kívüli tevékenység) következtében az általánostól eltérő gazdálkodást, ügyvitelt, szervezést, okmánykezelést, bizonylatolást igényel. Megkerülhetetlen biztonságszervezési okok miatt a felelősség és függelmi rend egyetemen belüli egységes szabályozása. Az utasítás hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, amely egyetemi tulajdonú, vagy egyetem által üzemeltetett, üzemeltetésre átvett, bérbevett, lízingelt, kölcsönvett vagy üzemeltetésre, használatra átadott jármű felett rendelkezik. (Kivéve az egyetem által, üzembentartói joggal átadott járműveket, ahol az üzemeltetés a saját szabályzat szerint történhet.) Egyetem nevében való cégszerű eljárásoknál kizárólag az egyetem Alapító Okiratában bejegyzett neve és címe használható. Szent István Egyetem Gödöllő Páter Károly út 1. Természetesen ezen kívül feltüntethető a kihelyezett telephely megnevezése és adatai is. Cégszerű eljárásoknál az egyetem nevében eljáró közalkalmazott munkaköri leírásban rögzítettek szerinti felhatalmazással, míg más jogi vagy természetes személy az egyetem rektorának írásbeli meghatalmazásával járhat el. Végrehajtásáért az eljárási rendelkezésekben rögzített illetékességi rend szerinti szervezet vezetője felel. II. Értelmező rendelkezések Jármű: az 1/1975.(II.5.) KPM-BM. sz. rendelet 1. sz. Függelék II. fejezet szerint - gépjárművek (motorkerékpár, személygépkocsi, autóbusz, tehergépkocsi, vontató, ezek pótkocsijai, kapcsolt járműszerelvényei) - mezőgazdasági vontató és lassú jármű, ezek pótkocsijai, kapcsolt járműszerelvényei, egyéb vontatmányai, függesztett munkagépei - segédmotor kerékpár, speciális munkagépek, eszköz hordozok (forgalmi rendszám nélküli járművek)

3 Cégszerű megjelenés: Cégszerű megjelenés viszonylatában rögzíteni kell, hogy csak jogalanyok között értelmezhető: o Vagyonkezelő: Alapító Okiratban szereplő névvel és címmel az egyetem. Kizárólag a Szent István Egyetem név, 2103 Gödöllő, Páter Károly út 1. cím használható cégszerű eljárások esetén. o Üzembentartó: igazgatási és egyéb jogügyletben illetékes jogalany. Alaphelyzetben az egyetem, vagy amely jogalanynak (jogi személynek, természetes személynek) az üzembenntartási jogot a tulajdonos, vagy a vagyonkezelő átengedte. Egyetemen belüli megjelenés: Üzemeltető: Egyetemi szervezet (központ, karok, tanüzemek ), melynek a járművet az egyetemi üzembe-helyezési eljárás során üzemeltetésre átadta az egyetem erre illetékes vezetője. Az üzemeltetéssel együtt a felelős őrzés és az analitikus nyilvántartások vezetése is az üzemeltető szervezet kötelezettsége, a SZIE Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóságával egyeztetett formában. Üzemeltető képviseletét a szervezet vezetői, vagy általuk a járművek irányításával és felügyeletével megbízott személy köteles ellátni. Gépjármű vezetője: Meg kell különböztetni, hogy az egyetem a jármű vezetését egyetemi közalkalmazott vagy más személy részére engedélyezi. Egyetemi közalkalmazott egyetemi járművet az üzemeltető szervezet vezetőjétől kapott engedély (1. sz. Függelék) birtokában jogosult vezetni. Nem egyetemi dolgozó esetén egyetemi járművet az egyetem rektorától, illetve a rektor megbízottjától kapott engedély (1. sz. Függelék) birtokában jogosult vezetni. Egyetemi üzemi terület: az egyetem Vagyonkezelési Szerződésében szereplő ingatlanok. Egyetemi jármű telephely: általában az üzemeltető szervezet telephelye, vagy amelyet erre kijelölt. Üzemanyag: az adott típus típusbizonyítványában megadott, vagy a 60/1992.(IV.1.) Korm. rendeletben meghatározott minőség, Kenőanyag: az adott típus típusbizonyítványában megadott minőség, melytől a használat során csak az üzemeltető szervezet vezetőjének külön engedélyével lehet eltérni.

4 Üzem- és kenőanyag norma: 60/1992. (IV.1.) Korm. rendeletben meghatározott, vagy a rendlelet alapján számolt norma Járművek okmányai: o Forgalmi engedély: Az egyetemi jármű közúti forgalomban forgalmi engedély, vagy annak megfelelő okmány nélkül nem vehet részt. Lassú jármű esetén az igazoló lap a forgalmi engedély. (35/2000.(XI.30.) BM. rendelet) Forgalmi engedéllyel forgalmi rendszám is jár. o Zöld kártya: 7/2002. (VI.29.) GKM-BM-KvVM. Együttes rendelet szerint elvégzett környezetvédelmi felülvizsgálatot igazoló lap. o Törzskönyv: a jármű tulajdonjogát igazoló okmány (35/2000.(XI.30.) BM. rendelet). o Menetlevél: 89/1988. (XII.20.) MT rendelet. o Útnyilvántartás: 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet. o Fuvarlevél: 89/1988.(XII.20.)MT rendelet, o Üzemeltetési napló, (igénybevételi nyilvántartás) az önjáró speciális mg-i gépek, eszközhordozók menetokmánya 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet. o Javítási és karbantartási napló, szervizkönyv: A műszaki beavatkozás illetékesség és felelősség rögzítő okmánya. 1/1990.(IX.29.) KHVM rendelet. o Áruvásárlási hitelkártya: ( MOL, SHELL, kártya). o Egyetemi segélykérő kártya (2. sz. Függelék). Javasolt tárolási helye a Forgalmi engedély mellett. Közúti szállítási szolgáltatásokhoz használatos fogalmak, okmányok: Közúti közlekedéshez, személy és áruszállításhoz szükséges okmányok Belföldi igénybevétel: 14/2001.(IV.20.) KöViM. és 49/2001.(XII.22.) KöViM rendeletek. Külföldi igénybevétel: 14/2001.(IV.20.) KöViM, 49/2001.(XII.22.) KöViM és 35/2000.(XI.30.) BM. (72..-a) rendeletek. Biztosítások: o Kötelező gépjármű felelősség biztosítás 190/2004. (VI.8.) kormányrendelet szerint (okozott kár megtérítése céljából) o Önkéntes biztosítás (CASCO) saját kár megtérítése. III. Eljárási rendelkezések Cégszerű eljárások: Cégszerű eljárásra az egyetem nevében a rektor jogosult, továbbá akit a rektor, az egyetemi belső szabályzatok, vagy akit munkaköri leírása erre felhatalmaz. A cégszerű eljárás jogosultságát a hatóságok vagy a jogügyletben résztvevők külön is kérhetik.(3. sz. Függelék)

5 Az alábbiak megőrzéséről és aktualizálásáról a gödöllői szervezeti egységek esetében a Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság, a jászberényi és a budapesti karokon a gazdasági hivatalok gondoskodnak az iratok másolatának Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóságra történő egyidejű megküldésével: o Üzembe helyezés okmánya o A tulajdonjogot igazoló okmány, a törzskönyv o Üzembentartói jog átengedéséről - átvételéről szóló szerződés, o Használati jog átengedéséről - átvételéről szóló szerződés (Pl. szervezeti egységek között.) o Bérleti szerződés Egyetemen belüli eljárások Üzembe helyezés: o Üzembe helyezési eljárás, melynek során meg kell határozni, hogy a vagyonelem felett melyik szervezet, vezető rendelkezik, kapacitásával ki gazdálkodik és ki köteles az üzemeltetéshez szükséges feltételek teljesítéséről gondoskodni, aki egyben a biztonságszervezésért is felel, továbbá meg kell határozni a jármű telephelyét. Az egyetem által vásárolt vagy egyéb módon átvett járműveket a hatósági forgalomba helyezés után a 4. sz. Függelék szerint kell üzembe helyezni. o Üzembe helyezni a Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság vezető jogosult, aki ezt a jogát átruházhatja. Üzemeltetés: o Az üzemeltetésért az üzembe helyezés során meghatározott szervezet mindenkori vezetője továbbiakban üzemeltető a felelős. o Az üzemeltető köteles gondoskodni a megfelelő járművezetőről és járművek üzem- és forgalomképes állapotáról, továbbá a járműhasználattal kapcsolatos biztonságszervezésről. o Az üzemeltető köteles gondoskodni az üzemeltetéssel kapcsolatos analitikus nyilvántartások vezetéséről, a Gazdasági Főigazgatósággal való adategyeztetésről. o Az üzemeltető köteles jelezni a Gazdasági Főigazgatóság felé, amennyiben cégautó adó fizetési kötelezettsége keletkezik. o Az egyetemi jármű vezetése, kezelése munkavégzésnek minősül, függetlenül attól, hogy a jármű vezetője hivatásszerűen végzi vagy sem. o A telephelyet a jármű olyan gépjármű-használati engedéllyel rendelkező vezetővel hagyhatja el, aki a KRESZ, a Munka Törvénykönyve és a munkavédelmi előírásoknak megfelel. o Azok a járművek és járművezetők esetében, melyek sajátos helyzetük (pl. folyamatos többnapos kiküldetés) miatt nem az üzemeltető által felügyelt telephelyről indulnak, az igénybevevő, vagy az általa kijelölt személy közvetlenül felelős a jármű szabályszerű használatáért. o A menetlevél tömb, illetve az útnyilvántartás folyamatos vezetése a járművezető feladata, melyet az irányításra és felügyeletre jogosult vezető érvényesít, igazol.

6 Fenntartás, szemle, szerviz: Járműjavító, karbantartó tevékenységet egyetemi szervezet csak az 1/1990.(IX. 29.) KHVM rendelet szerint végezhet. A járművek javításának, szervizeinek, szemléinek végzése, továbbá az időszakos műszaki és környezetvédelmi vizsgáztatás az üzemeltető feladata. Értéknövelő javítás, környezetvédelmi felülvizsgálat, és műszaki vizsgáztatás adatairól havonta, futott kilométer adatairól és egyéb szervizekről félévente információt kell küldeni a Gazdasági Főigazgatóságra. Menet- illetve üzemokmányok vezetése: o A közúti járművek igénybevételéről menetlevelet, vagy útnyilvántartást kell vezetni. A menetlevélen, vagy útnyilvántartáson kell rögzíteni az útvonalat, tankolást, motorolaj vásárlást, pótkocsi-vontatást, speciális üzemmódok (fűtés, hűtés, terep ) (dátum, km-óra állás, tankolt üzemanyag mennyiség, ár, a fizetés módja (kp, vagy kártya.) A menetlevél szigorú számadásúnak minősül, azt eseményszerűen kell vezetni. o A menetokmányokat a gépjármű felett rendelkező vezető adhat ki, érvényesíthet, aki köteles ellenőrizni és igazolni. Az üzem- és kenőanyag felhasználást az üzemeltető utókalkulációval ellenőrzi, vagy ellenőrizteti. o Nem közúti gépjárművek, lassú járművek esetében üzemóra elszámolást (igénybevételi nyilvántartás) szükséges vezetni, melyből kiderül, kik, mikor, mettől - meddig, mire használták, mikor pótolták az üzem- és kenőanyagot. Az üzem- és kenőanyag felhasználást az üzemeltető utókalkulációval ellenőrzi, vagy ellenőrizteti. Üzem- és kenőanyag ellátás: o MOL és egyéb hitelkártya használatával. Vásárlási utalvány (MOL kártya). o Készpénzes fizetéssel amennyiben a MOL kártya nem használható. o Történhet telephelyen keret utalványra. Felhasznált üzemanyag elszámolása: o A járművek üzemanyag felhasználását a menetlevélen, útnyilvántartásban és üzemeltetési naplóban rögzített teljesítmények alapján, a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendeletben megadott illetve számított norma értékek figyelembevételével kell ellenőrizni, elszámolni. o Az üzemanyag felhasználást - a fentiekben ellenőrzött módon - költségként kell kezelni. A felhasználás ellenőrzését a gépjármű költségeit fedező szervezet vezetője -, vagy megbízottja - köteles elvégezni. A megtakarítást az egyetem nem téríti, míg az indokolt túlfogyasztást nem térítteti meg. Az indokolatlan túlfogyasztás okát minél hamarabb meg kell szüntetni. A GÉPJÁRMŰVEK HASZNÁLATI RENDJE Hivatali célú feladat ellátására személyi használatú gépjármű, gépjármű gépkocsivezetővel, gépkocsi vezető nélkül, saját tulajdonú gépkocsi, vagy taxi vehető igénybe, ha egyéb tömegközlekedési eszközzel késedelmesen vagy nagyobb költséggel oldható meg a feladat. A gazdaságosság mérlegelése az igénybevevő közvetlen vezetőjének a feladata.

7 1. AZ EGYETEM TULAJDONÁBAN ILLETVE ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ SZEMÉGÉPKOCSIK SZEMÉLYI HASZNÁLATA 1.1. Személyi használati jog illeti meg az egyetem Rektorát Hivatali személygépkocsi személyi használatát más munkavállalók részére az egyetem rektora engedélyezi 1.3. A személyi használatba adott gépkocsi belföldön korlátozás nélkül igénybe vehető A külföldön történő magáncélú igénybevétel a rektor előzetes írásbeli engedélye alapján, a külföldi tankolási és üzemeltetési költségek megfizetésével lehetséges. Ezen költségeket utólagos megtérítési igény nélkül a személyi használatra jogosult köteles megfizetni A személyi használatra átadott gépkocsit a személyi használatra jogosulttal közös háztartásban élő, közeli hozzátartozója (Ptk b. pont) a használatra jogosult jelenlétében vezetheti, amennyiben 3 évnél régebbi vezetői engedéllyel és megfelelő vezetői gyakorlattal rendelkezik A személyi használatra kiadott személygépkocsi vezetésére az egyetem alkalmazásában álló főfoglalkozású gépkocsivezető is igénybe vehető A személygépkocsi számlával igazolt valamennyi üzemeltetési és fenntartási költségét az 1.4. pontban foglalt költségek kivételével az egyetem viseli A gépkocsi üzemképes állapotának biztosítása, a javítási és szervizelési munkák elvégeztetése, műszaki vizsgáztatás a Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság feladata Szolgálati célból személyi használatra kiadott személygépkocsi úti okmánya az 5. sz. Függelék szerinti Nyilatkozat. A Nyilatkozatot és az üzemeltetéssel kapcsolatos számlákat havonta a személyi használatra jogosult az Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság részére megküldi Üzemanyagköltség elszámolása a 60/1992. (IV. 1.) Kormányrendelet 4. -a szerinti átalánynorma, az úti okmányon szereplő megtett kilométer figyelembe vételével és az üzemanyagkártyához csatolt bizonylatokkal igazolt módon történik.

8 2. AZ EGYETEM SZEMÉLYGÉPKOCSIJAINAK ÜZEMELTETÉSI ÉS TÁROLÁSI RENDJE FŐFOGLALKOZÁSÚ GÉPKOCSIVEZETŐVEL 2.1. Hivatali gépkocsit az erre rendszeresített igénylési lapon (6. sz. Függelék) a szervezeti egységek vezetői igényelhetnek hivatalos munkavégzés céljából a.) saját részükre b.) beosztottjuk részére Mind a helyi, mind a helyközi személygépkocsi használati igényeket az üzemeltető szervezeti egység egyezteti és engedélyezi a rendelkezésre álló gépkocsiparkból. Az esetenkénti szállításokra a többi szervezeti egység - költségtérítés ellenében - az arra rendszeresített nyomtatványon (6. sz. Függelék) nyújthatja be igényét Hivatali személygépkocsi főfoglalkozású gépkocsivezetője naponként menetlevelet köteles vezetni, a 7/a. sz. Függelék szerinti szigorú számadású nyomtatványon, melyet az üzemeltető szervezet biztosít számára. A menetlevél kitöltésének szabályait a 7. sz. Függelék tartalmazza Hivatali gépkocsit országhatáron kívüli hivatalos kiküldetéshez az üzemeltető egyetemi szervezet vezetője vagy általa írásos engedélyével feljogosított személy aláírásával lehet igénybe venni A főfoglalkozású gépkocsivezető által vezetett gépjármű üzemanyag felhasználásának ellenőrzése a 60/1992 (IV.1) sz. Korm. rendelet szerinti alapnorma átalánnyal, valamint a menetlevél szerint megtett kilométerrel történik Főfoglalkozású gépkocsivezetővel üzemeltetett gépkocsikat éjszaka és munkaszüneti napokon az üzemeltető telephelyén, őrzött garázsában illetve annak udvarán kell elhelyezni A tartalék indítókulcsot zárt kazettában elhelyezve az épület rendészeti ügyeletén kell őrizni A szállítandó utasok az üzemeltető telephelyéről indulnak, és oda érkeznek vissza.

9 3. HIVATALI GÉPKOCSIK ÜZEMELTETÉSE FŐFOGLALKOZÁSÚ GÉPKOCSIVEZETŐ NÉLKÜL 3.1. A gépkocsit kizárólag hivatali célú utakra lehet igénybe venni A gépkocsi tárolására az üzemeltető telephelyén, őrzött garázsában illetve annak udvarán történik A gépkocsi kirendelésről az üzemeltető szervezeti egység vezetője vagy annak megbízottja dönt A gépkocsi vezetését az arra jogosult alkalmazottak számára az üzemeltető szervezeti egység vezetője engedélyezi. Engedély csak azon személy részére adható, aki legalább 3 éve érvényes vezetői engedéllyel, valamint megfelelő gyakorlattal rendelkezik. Az esetenkénti szállításokra a többi szervezeti egység - költségtérítés ellenében - az arra rendszeresített nyomtatványon (6. sz. Függelék) nyújthatja be igényét A gépkocsi használója menetlevelet illetve útnyilvántartást köteles vezetni. A menetlevél kitöltésének szabályait a 7. sz. Függelék tartalmazza A gépkocsit a használó tele tankkal, úti okmányokkal (forgalmi engedély, menetlevél, zöldkártya, MOL kártya, biztosítás befizetését igazoló másolat, egyetemi segélykérő kártya) és kulcsokkal veszi át az üzemeltető szervezeti egység által kijelölt személytől. Az igénybe vevő a gépkocsi használat befejeztével a gépkocsit tiszta állapotban, az előzőekben leírt módon és okmányokkal adja vissza. Az átadás-átvétel a 8. sz. Függelék szerint történik, és itt kell feltüntetni a gépkocsiban észlelt hibákat, a vélhető rendellenességeit, az esetlegesen keletkezett sérüléseket és károkat Az üzemanyagköltség elszámolásához a 7. sz. Függelék szerinti menetleveleket, és a 8. sz. Függelék szerinti átadás-átvételi bizonylatot, valamint üzemanyag és egyéb számla másolatokat vagy azok összesítőjét az igénybevételt követő 3 munkanapon belül az üzemeltető szervezeti egység megbízottjához kell eljuttatni archiválás céljából. 4. A SAJÁT TULAJDONÚ SZEMÉLYGÉPKOCSI HIVATALOS CÉLÚ HASZNÁLATA KÜLÖNÖSEN INDOKOLT ESETBEN 4.1. Saját tulajdonú személygépkocsinak minősül: az egyetemi alkalmazott saját, házastársa, illetve élettársa tulajdonában lévő gépkocsi. A gépkocsi tulajdonosa nyilatkozni köteles arról, hogy a házastársi kapcsolat fennáll, és a tulajdonában lévő gépkocsi használatát hivatalos célra engedélyezi házastársa részére.( 9. sz. Függelék)

10 4.2. Eseti jellegű hivatali ügyintézésre a saját tulajdonú személygépkocsi abban az esetben használható, ha az utazásra a 6. sz. Függelék szerint leadott gépkocsi igénylés elutasításra kerül azzal, hogy hivatali gépkocsi nem áll rendelkezésre. Ilyenkor ennek másolatát az elszámoláshoz mellékelni kell Az eseti belföldi kiküldetési utasítás alapján a saját tulajdonú személygépkocsi hivatali célú használatát a kiküldő szervezeti egység vezetője engedélyezheti Az engedélyezés előfeltétele a 9. sz. Függelék szerinti nyilatkozat kitöltése. A nyilatkozatot évente, illetve adatváltozás esetén meg kell újítani Saját tulajdonú személygépkocsi esetén hivatalos használat címen költségtérítés elszámolása kizárólag a hiánytalanul kitöltött nyilatkozat és 10. sz. Függelék szerinti kiküldetési rendelvény alapján történhet A költségtérítés mértéke a megtett km alapján a 60/1992. (IV.1) Korm. Rendelet szerinti alapnorma átalány, (liter/km) és a mindenkori APEH hirdetményben közzétett egységárral számított üzemanyagköltségéből, valamint a gépjármű fenntartási költségére számla nélkül elszámolható normaköltségéből tevődik össze A költségelszámoláshoz a munkavállaló köteles a kiküldetési rendelvényt vezetni, azt a kiküldetést követő 30 napon belül a kiküldetés elrendelőjével igazoltatva elszámolásra a Pénzügyi Osztály útiszámla számfejtőihez megküldeni A saját tulajdonú gépkocsi megfelelő műszaki állapotáért a gépkocsi tulajdonosa felelős. Az e téren jelentkező mulasztásért, valamint a bekövetkezett káreseményért és az esetleges személyi sérülésekért a felelősség (polgári és/vagy büntetőjogi) a gépkocsi tulajdonosát (üzembentartóját) illetve vezetőjét terheli. 5. EGYETEMI TEHERGÉPKOCSI IGÉNYBEVÉTELI RENDJE FŐFOGLALKOZÁSÚ GÉPKOCSIVEZETŐVEL 5.1. A tehergépkocsi az Egyetem működésével összefüggő szállítási feladatok elvégzésére szolgál A rendszeres szállítási feladatokat az üzemeltető szervezeti egység intézi. Az esetenkénti szállításokra a többi szervezeti egység költségtérítés ellenében - a szállítandó áru súlyának, az úti célnak és a szállítás idejének megjelölésével - az arra rendszeresített nyomtatványon (6. sz. Függelék) nyújthatják be igénylésüket Hivatali tehergépkocsi főfoglalkozású gépkocsivezetője naponként menetlevelet köteles vezetni, a Szabályzat 7/b sz. Függeléke szerinti szigorú számadású nyomtatványon. A szállítólevél egy példányát az aznapi menetlevélhez kell csatolni és a menetlevélen fel kell tüntetni a szállítólevél számát.

11 5.4. A főfoglalkozású gépkocsivezető által vezetett tehergépkocsi üzemanyag felhasználásának ellenőrzése a 60/1992 (IV.1) sz. Korm. rendelet szerinti korrekciós tényezőkkel módosított alapnorma, valamint a menetlevél szerint megtett kilométerrel történik A tehergépkocsik parkolási rendje azonos a 2.6. pontban szabályozottakkal. 6. EGYETEMI AUTÓBUSZ IGÉNYBEVÉTELI RENDJE FŐFOGLALKOZÁSÚ GÉPKOCSIVEZETŐVEL 6.1. Az autóbusz az Egyetem működésével összefüggő személyszállítási feladatok elvégzésére szolgál A rendszeres szállítási feladatokat az üzemeltető szervezeti egység intézi. Az esetenkénti szállításokra a többi szervezeti egység költségtérítés ellenében - a szállítandó személyek számának, az úti célnak és a szállítás idejének megjelölésével - az arra rendszeresített nyomtatványon (6. sz. Függelék) nyújthatja be igénylését Hivatali autóbusz főfoglalkozású gépkocsivezetője naponként menetlevelet köteles vezetni, a Szabályzat 7/c sz. Függeléke szerinti szigorú számadású nyomtatványon A főfoglalkozású gépkocsivezető által vezetett autóbusz üzemanyag felhasználásának ellenőrzése a 60/1992 (IV.1) sz. Korm. rendelet szerinti korrekciós tényezőkkel módosított alapnorma, valamint a menetlevél szerint megtett kilométerrel történik Az autóbuszok parkolási rendje azonos a 2.6. pontban szabályozottakkal 7. TAXI IGÉNYBEVÉTELE 7.1. Az Egyetem személygépkocsi kapacitásának kiegészítése, illetőleg gazdaságosabb vagy hatékonyabb kihasználása érdekében, a szervezeti egységek vezetői utólagos elszámolás mellett, taxi használatát engedélyezhetik hivatali célra.

12 8. VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 8.1. Az üzemanyag vásárlás valamennyi gépkocsi-használat esetében üzemanyagkártya igénybevételével történik Az Egyetem tulajdonában és üzemeltetésében lévő gépjárművek kötelező gépjármű felelősség és igény szerinti CASCO biztosításait a Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság vezetője köti. Költségeit az üzemeltető egységek viselik Az Egyetem által vélelmezett magánhasználat miatti adótételek havi fizetésének elrendeléséről az üzemeltető szervezeti egység köteles gondoskodni. (cégautó adó) 8.4. A meghibásodást, vagy káreseményt az üzemeltetésért felelős szervezeti egység vezetőjének kell jelenteni. A javítási munkák megrendeléséért az üzemeltető szervezeti egység vezetője vagy annak megbízottja felelős A gépjármű napi kötelező forgalombiztonsági átvizsgálásáról - fék, kormány elektromos berendezések, - a gépkocsi használója gondoskodik Tilos az üzemeltetés olyan meghibásodás, vagy adminisztratív hiányosság (műszaki és környezetvédelmi vizsga érvénytelensége) esetén, amely miatt a gépjármű közúti forgalomban nem vehet részt A szervezeti egységeknél üzemeltetett gépkocsi biztosítási káreseményeivel összefüggő ügyintézés és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása a szervezeti egység vezetőjének feladata, a Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóságra történt bejelentést követően Baleset, tűzkár vagy bármilyen rendkívüli esemény bekövetkezésekor a hatályos jogszabályoknak, így különösen a KRESZ előírásainak megfelelően kell eljárni. A gépkocsi használója az eseményről a gépkocsiba helyezett Egyetemi segélykérő kártya (2.sz. Függelék) segítségével az üzemeltető egységet köteles értesíteni A jelen utasítás hatálybalépése előtt kiadott engedélyek, illetőleg a munkaszerződésben rögzített megállapodások továbbra is érvényesnek tekintendők.

13 9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9.1 Az utasításban nem szabályozott kérdésekben a felsorolt hatályos jogszabályok és az adott ügyre vonatkozó egyetemi szabályzatok és rektori utasítások szerint kell eljárni. 9.2 A nem gödöllői karok és kari igazgatási jogállású szervezeti egységek a különleges körülmények között üzemelő járművekre jelen utasítást kiegészíthetik. A kiegészítést a jelen utasítás kibocsátását követő 60 napon belül a Főtitkári Hivatalnak tájékoztatásul meg kell küldeni. Az utasítás a kihirdetés napján lép hatályba. Egyidejűleg a tárgyban kiadott 5/1996. sz. Rektori Utasítás hatályát veszti. Gödöllő, 2006.január 20. Dr. Molnár József Rektor

14 Gépjárműhasználati Engedély az egyetemi járművek vezetésére (A Műszaki Igazgatóság készíti el, és tartja nyilván. ) 1. sz. Függelék SZENT ISTVÁN EGYETEM Sorszám: 06 GÖDÖLLŐ 2103, GÖDÖLLŐ, PÁTER KÁROLY U. 1 GÉPJÁRMŰHASZNÁLATI ENGEDÉLY Külföldi Kálmán részére Engedélyezem, hogy a Szent István Egyetem által üzemben tartott járművet a AB számú érvényes vezetői engedéllyel belföldön és külföldön vezethesse. Felhívom figyelmét, hogy a gépjárművet kizárólag a hatályos jogszabályok betartásával vezetheti és ezzel kapcsolatban ugyanolyan felelősséggel tartozik mintha azt hivatásos gépjárművezető vezetné. Balesetmentes utazást kívánok Gödöllő, január 01. szerv vezetője SZENT ISTVÁN EGYETEM Sorszám: 05 GÖDÖLLŐ 2103, GÖDÖLLŐ, PÁTER KÁROLY U. 1 GÉPJÁRMŰHASZNÁLATI ENGEDÉLY Belföldi László részére Engedélyezem, hogy a Szent István Egyetem által üzemben tartott járművet a CD számú érvényes vezetői engedéllyel vezethesse. Felhívom figyelmét, hogy a gépjárművet kizárólag a hatályos jogszabályok betartásával vezetheti és ezzel kapcsolatban ugyanolyan felelősséggel tartozik mintha azt hivatásos gépjárművezető vezetné. Balesetmentes utazást kívánok Gödöllő,2005. január 01. szerv vezetője

15 2. sz. Függelék Egyetemi segélykérő kártya (Az üzemeltető egység készíti el, és aktualizálja. Tartalmát saját igénye szerint kiegészítheti.) SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ 2103, GÖDÖLLŐ, PÁTER KÁROLY U. 1 Segélykérő adatlap Műszaki hiba esetén felhívható személyek: Kovács Péter gjmű előadó Káresemény esetén felhívható személyek: Nagy Pál gjmű előadó

16 3. sz. Függelék Meghatalmazás A Szent István Egyetem Gödöllő nevében való e1járáshoz Megbízom, egyben meghatalmazom....munkatársamat, hogy a Szent István Egyetem Gödöllő, (2103. Gödöllő Páter K. út 1. )...hatósági ügyeiben az egyetem képviseletében eljárjon, az eljárás során szükségessé váló ügyiratokat az egyetem nevében érvényesítse. A meghatalmazás egy alkalommal, kizárólag a fenti rögzített ügyben használható fel. Dátum: Rektor

17 Üzembe-helyezési jegyzőkönyv 4. sz. Függelék A Szent István Egyetem Gödöllő, az egyetemen belüli munkavédelmi tűzvédelmi és vagyongazdálkodással kapcsolatos illetékesség meghatározás érdekében üzembe helyezi a vagyonállományában lévő, vagy más módon üzemvitelébe került járművet az alábbiak szerint. Üzembe-helyezett jármű hivatalos megnevezése: Azonosító jelzések, okmányok: Hatósági forgalmi rendszám:. Speciális jármű, önjáró célgép használati engedély jele és száma:. Alvázszám: Motorszám:.. Okmányai: Törzskönyv szám: Forgalmi engedély szám: Kötelező gépjármű felelőség biztosítási kötvény száma:. Gépjármű CASCO biztosítási kötvény jele, száma:. Környezetvédelmi felülvizsgálatot igazoló lap: Tevékenységi engedély ( autóbuszok és tehergépkocsik esetén)jele és száma: személyszállítási és árufuvarozási szolgáltatás végzéshez Vagyonnyilvántartás adatai: Leltári körzet száma: Leltári szám:.. Üzemeltető adatai: Üzemeltető egyetemi szervezet (pl. kar, főigazgatóság, főtitkárság)neve, telephelye: Üzemeltető egyetemi szervezet felelős vezetőjének neve, beosztása:..: Ügyvitellel megbízott neve, beosztása:. Üzemeltetőnek átadott okmányok jegyzéke: Munkavédelmi alkalmassági igazolás:.. Tűzvédelmi alkalmassági igazolás:... Gépkönyvek:.. Garancia levelek: Biztosítás igazolások:. Az üzembe helyezés tárgyát képező járművet, okmányai és műszaki szemle alapján biztonságosnak, üzemképesnek találtam. Ennek alapján a mai nappal üzembe helyezem, egyben üzemelésre átadom a fent megnevezett üzemeltetőnek. A továbbiakba az üzemeltető jogosult és köteles gazdálkodni a jármű kapacitásával, egyben biztosítani az üzemeltetés és felelős őrzés valamennyi feltételét az érvényben lévő jogszabályok, egyetemi szabályzatok betartásával. Dátum:. Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság vezetője

18 5.sz. Függelék S Z E N T I S T V Á N E G Y E T E M NYILATKOZAT Személyi használatú személygépkocsi használatáról. frsz. Személygépkocsi 200.hó naptól 200.hó napig. gépkocsit használó jogosult neve. beosztása Kezdő km óra állása: km Záró km óra állása:. km. Jogosult használó aláírása. ellenőrizte (Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság vezetője) utalványozta (Pénzügyi Főosztály vezetője)

19 6. sz. Függelék HIVATALI GÉPKOCSI IGÉNYLÉSI LAP Igénylés érkezett: hó..-n óra.. átadó átvevő Szervezteti egység részére kérjük hogy a következő adatok alapján helyi / helyközi * használatra személygépkocsit / tehergépkocsit / autóbuszt * gépkocsi vezetővel / gépkocsi vezető nélkül * biztosítani szíveskedjenek. A igénybevétel célja, pontos megnevezése: Gépkocsi jelentkezési helye: Indulás időpontja: Visszaérkezés várható időpontja:. 200 hó..-n óra 200 hó..-n óra A gépkocsi tervezett útvonala: A gépkocsi használatáért és irányításáért felelős személy neve: Utazó személyek száma:.fő Szállítandó áru súlya:.to Költségviselés forrása: Gödöllő, 200..hó.-n. Szervezeti egység vezetője * megfelelő rész aláhúzandó 1. Gépkocsit biztosítunk Frsz:.. Gk.vezető: 2. Sajnos nem tudunk biztosítani.

20

21

22

23 7.sz. Függelék A MENETLEVÉL KITÖLTÉSÉNEK SZABÁLYAI 1. A főfoglalkozású gépkocsivezető, vagy a gépkocsi vezetésére jogosult személy (továbbiakban: gépkocsit vezető személy) köteles a menetlevelet az út folyamán magánál tartani és minden rovatát a valóságnak megfelelően kitölteni. Az adatokat tintával, vagy golyóstollal kell ráírni a menetlevélre. Az út befejezésekor a menetlevelet aláírja, a gépkocsit igénybevevő, annak irányításával megbízott személlyel igazoltatja, majd elszámoláskor a gépkocsi felügyeletét ellátó felelős vezetőnek azt leadja. 2. A gépjármű vezetője a menetlevélen köteles feltüntetni az indulás és érkezés időpontját, az indulás és érkezés időpontjában a kilométeróra állását, a megállások helyét a pontos cím megadásával. A gépjármű vezetőjének a menetlevélen fel kell tüntetnie az út alatt bekövetkezett rendkívüli eseményeket, meghibásodásokat. 3. Személyszállítás esetén a menetlevélen - helyi és helyközi forgalomban egyaránt - fel kell tüntetni a szállított személyek nevét (autóbusz esetében utas listát kell mellékelni) és a gépkocsi irányításával megbízott személlyel igazoltatni kell a szállítás tényét (név, szervezeti egység, óra, perc megjelölésével). 4. Áruszállítás esetén (irat, nyomtatvány, bútor, stb.) fel kell tüntetni a menetlevélen a szállítólevél számát, az indulás és érkezés időpontját, az indulás és érkezés időpontjában a kilométeróra állását, megállások helyét, pontos cím megadásával. A szállítólevél egy példányát, az aznapi menetlevélhez kell csatolni. 5. Az engedélyezett útvonaltól az esetleges eltérést, annak indoklását a gépkocsivezetőnek a menetlevélen fel kell tüntetnie és gépkocsi irányításával megbízott személlyel azt igazoltatni kell. 6. A gépjármű vezetője az út befejezésekor - helyi és helyközi használat esetén egyaránt - köteles a gépjármű igénybevételének megtörténtét a menetlevélen aláírásával igazolni. 7. A menetlevél okmány szabályos és pontos vezetése kötelessége a gépkocsivezetőnek, mivel a menetlevél az üzemanyag-elszámolás dokumentuma, az abban foglalt adatok helyességéért a gépkocsivezetőt büntetőjogi felelősség terheli. 8. A gépkocsivezetőnek a menetokmány megsemmisülését a gépkocsit üzemeltető szervezeti egység vezetőjének azonnal írásban kell jelentenie. 9. A menetlevél nyomtatványt az üzemeltető szervezeti egység biztosítja. A költségelszámoláshoz szükséges felhasznált menetleveleket, üzemanyag és egyéb számlákat és nyilvántartásokat a tárgyhónapot követő hónap 6-ig az üzemeltető szervezeti egység részére az átadást igazolható módon feltüntetve - kell megküldeni.

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG A GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A vállalkozások működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

1. A szabályzat célja, hatálya

1. A szabályzat célja, hatálya Debreceni Egyetem SZABÁLYZAT AZ EGYETEM ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MAGÁNCÉLÚ, VALAMINT A SZEMÉLYI TULAJDONÚ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MUNKÁBA JÁRÁSSAL KAPCSOLATOS HASZNÁLATÁRÓL Készítette:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 47. számú előterjesztés Egyszerűsített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati és Hivatali gépjárműhasználat szabályozása

Részletesebben

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Érvényes: 2013. október 1-től (Ez a szabályzat az eddigi szabályozásokat hatályon kívül helyezi.)

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Gépjármű üzemeltetési szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től... igazgató P.H. A szabályzat

Részletesebben

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM 19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 13/2007. (V. 25. MÁV Ért. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt tulajdonát

Részletesebben

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től.

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től. GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. január 1-től. I. A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályok 1. A szabályzat hatálya kiterjed Füzesgyarmat Város Önkormányzat továbbá alkalmazottai

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 14. szám 127. évfolyam 2012. június 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás: TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 32/2012. (VI. 01. MÁV Ért. 14.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek 1. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2012. (I. 6.) BM utasítás a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatának

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Tolmács Község Önkormányzata GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. augusztus 1-től I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Tolmács Község

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gépjármű üzemelési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gépjármű üzemelési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gépjármű üzemelési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalom 1. Az üzemeltetett

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3.

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. BEVEZETÉS A Gépjármű Üzemeltetési és Kiküldetési Szabályzat

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT . SAJÓVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Sajóvámos Község Képviselőtestület jóváhagyta a 3/2015. (I.13.) önkormányzati határozatával. Készítette: Molnárné Cseh Mária jegyző Tartalom

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS SZABÁLYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS SZABÁLYZAT I. Szabályzat kiterjed 1. Polgármesteri Hivatal és Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete feladatainak ellátásához rendelkezésre álló gépjárművek üzemeltetésére,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére 16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának Gépjármű-üzemeltetési

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata

Segesd Község Önkormányzata Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 5/2012. (IX.18.) számú polgármester utasítás Segesd Község Önkormányzata Kiküldetési

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. szállítási szabályzata. Pécs 2012.

A Pécsi Tudományegyetem. szállítási szabályzata. Pécs 2012. A Pécsi Tudományegyetem szállítási szabályzata Pécs 2012. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) és vonatkozó mellékletei alapján

Részletesebben

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 7/2012.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2012. december 17napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

Tapolca Város Jegyzőjének. 5/2008. sz. intézkedése. AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21.

Tapolca Város Jegyzőjének. 5/2008. sz. intézkedése. AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21. 5/2008. Szab. sz. Tapolca Város Jegyzőjének 5/2008. sz. intézkedése AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21.) A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata

Segesd Község Önkormányzata Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 3/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Gépjármű

Részletesebben

Gépjármű-üzemeltetési Szabályzat

Gépjármű-üzemeltetési Szabályzat 1. sz. függelék a tanyagondnoki szolgáltatások szakmai programjához Gépjármű-üzemeltetési Szabályzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgálata számára A szabályzat a helyi önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 7632 Pécs Malomvölgyi u. 1/b. ANYAG-, KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI ÉS RAKTÁROZÁSI S Z A B Á L Y Z A T

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 7632 Pécs Malomvölgyi u. 1/b. ANYAG-, KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI ÉS RAKTÁROZÁSI S Z A B Á L Y Z A T Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 7632 Pécs Malomvölgyi u. 1/b. ANYAG-, KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI ÉS RAKTÁROZÁSI S Z A B Á L Y Z A T Szerzõ: Sándor Miklós Szenjainé Ónodi Nóra Érvényes: 2003. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Flotta szolgáltatás nyújtása keretében a K&H Autópark Kft. (1133

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben