BENNFENTES SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BENNFENTES SZABÁLYZAT"

Átírás

1 TWD Investments Nyrt. BENNFENTES SZABÁLYZAT Elfogadva a TWD Investments Nyrt. Igazgatóságának 8/2014. (XII. 2.) számú határozatával Hatályos december 2. napjától

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 I.1. A Szabályzat célja 3 I.2. A Szabályzat tárgyi hatálya 3 I.3. A Szabályzat személyi hatálya 3 I.4. Fogalmi meghatározások 3 II. Különös rész... 5 II.1. Általános tilalom 5 II.2. Ügyletkötés-bejelentési kötelezettség 5 II.3. Nyilvántartás-vezetési kötelezettség 6 II.4. A szabályzatban meghatározott kötelezettségek megszegésének jogkövetkezményei 9 II.5. Vegyes rendelkezések 9 Záró rendelkezések 10 Mellékletek: számú melléklet számú melléklet számú melléklet 15 2.

3 I. Általános rész I.1. A Szabályzat célja Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság, kibocsátó) mint nyilvános értékpapír-kibocsátó, illetve olyan kibocsátó, amelynek részvényei a Budapest Értéktőzsdére bevezetésre kerültek, meghatározza a bennfentes kereskedelemre vonatkozó törvényi előírások így különösen a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény előírásai betartásának rendjét, meghatározza a bennfentes személyek körét, rögzítse a Társaság feladatait a bennfentes információk kezelése, illetve a bennfentes személyek nyilvántartási kötelezettségének tekintetében. Jelen Szabályzat kiterjed a Társaság hazai és külföldi leányvállalatainak alkalmazottaira, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyekre is. I.2. A Szabályzat tárgyi hatálya Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed mindazon információkra, amelyek a jelen Szabályzat és egyéb jogszabályok alapján bennfentes információnak minősülnek. A bennfentes információkkal kapcsolatos tájékoztatásra a Társaság bennfentes információ nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályzata alkalmazandó (3. számú melléklet). I.3. A Szabályzat személyi hatálya A jelen Szabályzat hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik a jelen Szabályzat és egyéb jogszabályok alapján bennfentes személynek minősülnek. I.4. Fogalmi meghatározások Árfolyam Befolyásolására Alkalmas Információ Minden olyan információ, amely a befektető által nagy valószínűséggel felhasználásra kerülne befektetési döntése meghozatalakor. Bennfentes Információ a) a Pénzügyi Eszközzel - ide nem értve az árualapú származtatott ügyletet - kapcsolatos olyan lényeges információ, amely - még nem került nyilvánosságra; - közvetlenül vagy közvetve a Pénzügyi Eszközre vagy a Pénzügyi Eszköz kibocsátójára vonatkozik; - nyilvánosságra kerülése esetén a Pénzügyi Eszköz árfolyamának lényeges befolyásolására alkalmas; b) a Pénzügyi Eszközzel kapcsolatos megbízások végrehajtásával megbízott személyek esetében olyan lényeges információ az a) pontban meghatározottakon kívül, amely az ügyfél által adott és az ügyfél folyamatban lévő megbízásához kapcsolódik. Bennfentes Kereskedelem a) a Bennfentes Személy által Bennfentes Információ felhasználásával a Bennfentes Információval érintett pénzügyi eszközre közvetlen vagy közvetett módon ügylet kötése, illetőleg ügylet kötésére adott megbízás; b) a Bennfentes Személy által a Bennfentes Információ továbbadása más személynek; c) a Bennfentes Személy által javaslattétel más személynek arra, hogy a Bennfentes Információval érintett pénzügyi eszközre ügyletet kössön; d) bármely személynek az a)-c) pontban leírt cselekménye, amennyiben tudta vagy az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárva tudnia kellett volna, hogy a felhasznált információ Bennfentes Információnak 3.

4 minősül. Nem minősül bennfentes kereskedelemnek: a) az az ügylet, amelyet a bennfentes információ birtokba jutásának időpontját megelőzően kötött megállapodás alapján teljesítenek; b) a bennfentes információ átadása, amennyiben azt a bennfentes személy beosztásából kifolyólag, munkavégzése vagy szokásos feladatainak elvégzése során szolgáltatta. Bennfentes Személy a) a Társaság igazgatótanácsi tagja és felügyelő bizottsági tagja; b) az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve ezek ügyvezetője, vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, amelyben a Társaságban huszonöt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik; c) az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve ennek ügyvezetője, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, amely a Társaságban tíz százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik; d) a forgalomba hozatal, illetve a nyilvános vételi ajánlat szervezésében közreműködő bármely szervezet (pl. bróker), illetve ennek érdemi ügyintézője, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, továbbá ezen szervezetnek és a Társaságnak a kibocsátásban és a forgalomba hozatalban közreműködő más alkalmazottja, aki munkavégzésével kapcsolatosan Bennfentes Információhoz jutott, a forgalomba hozatalt követő egy évig; e) a Társaság alaptőkéje tíz százalékát elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel rendelkező természetes és jogi személy; f) a Társaság számlavezető hitelintézete, illetve ennek vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és érdemi ügyintézője; g) aki a bennfentes információt munka- vagy feladatköréből kifolyólag, munkavégzése vagy szokásos feladatainak elvégzése során kapta meg, vagy egyéb módon jutott tudomására; h) aki a Bennfentes Információt bűncselekmény útján szerezte; i) az a)-h) pontban felsorolt személlyel közös háztartásban élő személy, illetőleg közeli hozzátartozója; j) az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdaság társaság, és ezek nevében eljáró személy, amelyben az a)-i) pontokban megjelölt bennfentes személy befolyásoló részesedéssel bír. BÉT Budapesti Értéktőzsde BÉT Honlap Felügyelet Magyar Nemzeti Bank Honlap Lényeges Információ Lényeges Információ minden olyan információ, amely olyan eseményre vagy körülményre vonatkozik, amely bekövetkezett vagy bekövetkezése megalapozottan várható, és elég konkrét ahhoz, hogy lehetővé tegye következtetések levonását az adott körülménynek vagy eseménynek egy adott pénzügyi eszköz árfolyamára esetlegesen gyakorolt hatásáról. Nyilvántartás A Társaság által, a munkaviszony vagy egyéb jogviszony alapján részére tevékenységet végző és Bennfentes Információhoz hozzáférő személyekről a Bennfentes Kereskedelemhez kapcsolódó hatósági ellenőrzés elősegítése érdekében Bennfentes Információnként vezetett nyilvántartás. Nyilvántartás Vezetésére A Társaság által a Nyilvántartás vezetésére kijelölt személy. Kijelölt Személy Társaság TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 4.

5 Pénzügyi Eszköz a) a Társaság által kibocsátott pénzügyi eszköz, egyéb tőzsdei termék és bármilyen más eszköz, amelyet szabályozott piacra bevezettek, vagy amelynek bevezetésére vonatkozóan az ilyen piacon történő forgalmazás engedélyezése iránti kérelmet nyújtottak be, b) az a Társaság által kibocsátott eszköz, amelyet szabályozott piacra nem vezettek be, de értéke az a) pontban felsorolt valamelyik eszköz értékétől vagy árfolyamától függ, c) a Társaság által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír a rendszeres, illetve rendkívüli tájékoztatási kötelezettség megszűnéséig. Tpt. A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény II. Különös rész II.1. Általános tilalom Bennfentes Személy Bennfentes Információ felhasználásával sem közvetlen, sem közvetett módon nem köthet ügyletet a Bennfentes Információval érintett Pénzügyi Eszközre vonatkozóan és nem adhat ilyen ügylet kötésére vonatkozó megbízást. Bennfentes Személy a Bennfentes Információt nem adhatja tovább más személynek. Bennfentes Személy nem tehet javaslatot más személynek arra, hogy a Bennfentes Információval érintett Pénzügyi Eszközre ügyletet kössön. II.2. Ügyletkötés-bejelentési kötelezettség II.2.1. Az alábbi személyek haladéktalanul kötelesek bejelenteni a Felügyelet felé, amennyiben személyesen vagy megbízott útján ügyletet kötöttek a Társaság által kibocsátott olyan részvényre, amellyel kapcsolatban bennfentesnek minősülnek, illetve olyan Pénzügyi Eszközre, amelynek értéke az említett részvény értékétől vagy árfolyamától függ: a) a Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja; illetve - a vele közös háztartásban élő személy, - a közeli hozzátartozója, és - a Társaság vezető tisztségviselőjének és/vagy felügyelő bizottsági tagjának minősített befolyásával működő társaság, valamint b) az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve ezek ügyvezetője, vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, amelyben a Társaság huszonöt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik, továbbá c) az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve ennek ügyvezetője, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, amely a Társaságban tíz százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik. A bejelentésnek tartalmaznia kell: a) a bejelentésre kötelezett személy nevét; 5.

6 b) a bejelentési kötelezettség indokát; c) a Pénzügyi Eszköz kibocsátójának nevét; d) az ügyletben szereplő Pénzügyi Eszköz megnevezését; e) az ügyletben szereplő Pénzügyi Eszköz mennyiségét; f) az ügyletben szereplő Pénzügyi Eszköz árfolyamát; g) az ügylet jellegét (pl. vétel vagy eladás); h) az ügyletkötés időpontját és helyét; i) az ügyletet lebonyolító befektetési vállalkozás vagy hitelintézet megnevezését. II.2.2. A Társaság vezető tisztségviselői és felügyelőbizottsági tagjai a fenti II.2.1. pontban meghatározott bejelentési kötelezettségen túlmenően, amennyiben az adott naptári évben végrehajtott fenti II.2.1. pont szerinti ügyletkötéseik összértéke meghaladja az egymillió forintot, kötelesek haladéktalanul, de legkésőbb két naptári napon belül tájékoztatni a Táraságot a fenti II.2.1. pont szerinti ügyletkötésről. Az adott naptári évben végrehajtott ügyletkötések összértékének számításánál figyelembe kell venni: a. a Társaság vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottsági tagja, és b. a vele közös háztartásban élő személy, c. a közeli hozzátartozója, d. a Társaság vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottsági tagja minősített befolyásával működő társaság által kötött ügyleteket. A Társaság a fentiek alapján hozzá érkezett bejelentést haladéktalanul, de legkésőbb két naptári napon belül köteles közzétenni a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. II.3. Nyilvántartás-vezetési kötelezettség A Bennfentes Kereskedelemhez kapcsolódó hatósági ellenőrzés elősegítése érdekében a Társaság a munkaviszony vagy egyéb jogviszony alapján részére tevékenységet végző és Bennfentes Információhoz hozzáférő személyekről - a PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 2/2008. (VIII. 14.) számú ajánlásának figyelembe vételével - Nyilvántartást vezet. A Nyilvántartást a Felügyelet kérésére, a Nyilvántartást vezető személy köteles átadni. A Nyilvántartás Bennfentes Információnkénti bontásban tartalmazza az adott Bennfentes Információhoz hozzáférő személyek körét a II.4.2. pontban megjelölt adatokkal, a Bennfentes Információ keletkezését, tudomásra jutását és törlésének időpontját feltüntetve. A Bennfentes Információhoz való hozzáférést követően haladéktalanul nyilvántartásba kell venni a Társaságnál munkaviszony keretében vagy egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott, Bennfentes Információhoz hozzáférő személyt. Ha a nyilvántartásba vett személy Bennfentes Információhoz való hozzáférése bármilyen módon megszűnt, a személyt haladéktalanul törölni kell a Nyilvántartásból oly módon, hogy a törölt adatok utóbb megállapíthatók legyenek. A törlés úgy történik, hogy az adott személyre vonatkozó sor piros színnel jelölendő (kitöltendő). A Nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló Bennfentes Információ különösen: 6.

7 - pénzügyi jelentések, azok adattartalma; - jelentős személyi, szervezeti változások; - a Társaság működését, piaci helyzetét jelentősen befolyásoló döntés, szerződés, együttműködési megállapodás; - Pénzügyi Eszközre vonatkozó ügyletkötés. A Bennfentes Információról, Nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatról, tényről a Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy hivatalból szerez tudomást vagy a Bennfentes Információ keletkezéséről haladéktalanul értesítik. A Társaság részére munkaviszony vagy egyéb jogviszony alapján tevékenységet végző és Bennfentes Információhoz hozzájutó személy az információ megszerzését követően haladéktalanul köteles a Bennfentes Információ keletkezéséről tájékoztatni a Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személyt annak érdekében, hogy a Nyilvántartás vezetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tudjon tenni. II.3.1 A Nyilvántartás adattartalma A Nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell minimálisan tartalmaznia: a) természetes személy esetén - természetes személyazonosító adatait (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve); - lakcímét; - állampolgárságát; - külföldi természetes személy esetében az előző pontokban meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyét; - a Nyilvántartásba vétel okát; - a Nyilvántartás összeállításának, illetve frissítésének időpontját; b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén - nevét, rövidített nevét, - székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, - azonosító okiratának számát; - a Nyilvántartásba vétel okát; - a Nyilvántartás összeállításának, illetve frissítésének időpontját. A Nyilvántartás fentiekben felsorolt, illetve jogszabályi kötelezettségen túlmenő adatköreit az 1. számú melléklet tartalmazza. A Társaság a jelen II.3.1. pontban hivatkozott adatok kezelését jogszabályi felhatalmazás alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban végzi. A Nyilvántartásban szereplő személyek kötelesek a Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy kérésére, a Nyilvántartásba vételkor a fenti adataikról haladéktalanul majd ezt követően írásban is tájékoztatást adni. II.3.2 A Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy A Társaság Bennfentes Nyilvántartásának vezetésére felelős személyt a Társaság Igazgatóságának elnöke jelöli ki. Az Igazgatóság elnöke a korábban kijelölt személy helyére indoklási kötelezettség nélkül jelölhet ki más személyt. A Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy, mindenkor köteles gondoskodni: 7.

8 a. a Nyilvántartás folyamatos karbantartásáról, változások esetén a file megfelelő azonosítóval történő archiválásáról; b. a Nyilvántartás bármely időpontban aktualizált változatának naprakészségéről; c. a Nyilvántartásban foglalt adatok frissítése esetén a legutolsó frissítést közvetlenül megelőző állapotnak a frissítés évének utolsó napját követő öt évig történő megőrzéséről; d. a Nyilvántartásban szereplő természetes és jogi személyek igény szerint témát érintő és jelen Szabályzat terjedelmi korlátain felüli Nyilvántartásba vétellel összefüggő jogi és közigazgatási kötelezettségekről való tájékoztatásáról; e. a jelen utasításnak a Bennfentes Információhoz hozzáférő személy számára - az adatszolgáltatását megelőzően és külön kérésre bármikor történő rendelkezésre bocsátásáról; f. a Nyilvántartásba vételt vagy a Nyilvántartásból való törlést követően e tényről a Nyilvántartásba vett és a Nyilvántartásból törölt személyek mihamarabbi értesítéséről. A Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy köteles a jelen Szabályzatban és egyéb vonatkozó jogszabályokban megjelölt közzétételi és egyéb kötelezettségeit teljesíteni. II.3.3 A Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy jogai és a nyilvántartásba vett személyek kötelezettségei A Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy bármikor jogosult a Nyilvántartásba vétel és a Nyilvántartás frissítése esetén a Bennfentes Információkhoz hozzáférő személytől/vállalkozástól az adatok egyeztetése céljából az alábbi dokumentumokat bekérni és a Bennfentes Információkhoz hozzáférő személy/vállalkozás köteles az alábbi dokumentumokat az adatok egyeztetése céljából bemutatni: a) természetes személy esetén - ha a személy belföldi: személyazonosító igazolványát és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát, vagy útlevelét és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát, vagy kártya formátumú vezetői engedélyét és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát, - ha a személy külföldi: útlevelét, személyi azonosító igazolványát vagy érvényes tartózkodási engedélyét; b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén azt a harminc napnál nem régebben kiállított okiratot, amely igazolja, hogy - a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta, - más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta, - külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; - cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a 8.

9 jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). A Nyilvántartásban szereplő személy a II.3.1. pontban foglalt adatainak változásáról 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személyt. II.3.4 A Nyilvántartás vezetéséhez szükséges, a Társaságon belüli adatszolgáltatás teljesítése A Társaságon belüli, a Nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatszolgáltatás teljesítéséért a Társaság Marketing igazgatója felelős. Az ilyen adatszolgáltatásért felelős személyek a saját szakmai irányításuk alá tartozó szervezeteken belül kötelesek meghatározni azon a. alkalmazottak, b. a Társaság részére történő munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, c. a Társaság javára vagy nevében eljáró természetes és nem természetes, illetve jogi és nem jogi személyiségű vállalkozások körét, akik szokásos munkavégzésük során Bennfentes Információ birtokába juthatnak. Ezzel egyidejűleg kötelesek gondoskodni a jelen Szabályzat tartalmának megismertetéséről. Az adatszolgáltatásért felelős személyek a jelen Szabályzatot a Bennfentes Információhoz hozzáférő személy rendelkezésére bocsátják e személy adatszolgáltatását megelőzően. II.4. A szabályzatban meghatározott kötelezettségek megszegésének jogkövetkezményei A Nyilvántartásba vétel elmulasztása, illetve annak nem a jelen Szabályzat szerinti vezetése, a Bennfentes Információval való visszaélés és az ilyen információ nem megfelelő továbbítása az eset súlyosságától függően vétkes kötelezettségszegést, illetve munkáltatói rendes vagy azonnali hatályú felmondást vonhat maga után, továbbá a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény 410. (bennfentes kereskedelem) és 411. (tőkebefektetési csalás) szerinti bűncselekményt valósíthat meg. II.5. Vegyes rendelkezések Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különös tekintettel a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény és a vonatkozó jogszabályok irányadóak. 9.

10 Záró rendelkezések Jelen Szabályzat az Igazgatóság december 2-án meghozott, 8/2014. (XII. 2.) számú határozatával december 2. napján lép hatályba. Budapest, december Dámosy Zsolt Vraskó Attila igazgatóság elnöke igazgatósági tag Jelen Szabályzat hatályba lépésével a Társaság munkaügyi feladatainak ellátásáért felelős személye köteles a Társasággal munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítő természetes személlyel munkaviszonya kezdetekor, illetve a Szabályzat hatályba lépésének, módosításának időpontjában a jelen Szabályzatot megismertetni. 10.

11 Mellékletek: 1. számú melléklet: A TWD Investments Nyrt. bennfentes személyeiről bennfentes információnként vezetett nyilvántartása 2. számú melléklet: A TWD Investments Nyrt. Bennfentes nyilvántartását vezető személy 3. számú melléklet: A TWD Investments Nyrt. Bennfentes információra vonatkozó közzétételi kötelezettségeiről szóló szabályzata 11.

12 1. számú melléklet A TWD Investments Nyrt. bennfentes személyeiről vezetett nyilvántartása A TWD Investments Nyrt. Bennfentes személyekről vezetett nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza: 1. Bennfentes információ rövid leírása 2. Bennfentes időszak kezdete 3. Nyilvántartás kezdete 4. Bennfentes időszak vége 5. Utolsó frissítés 6. Magyar természetes személyek 6.1. Családi és utónév 6.2. Születési családi és utónév 6.3. Születési hely 6.4. Születési idő 6.5. Anyja születési családi és utóneve 6.6. Lakcím 6.7. Állampolgárság 6.8. Nyilvántartásba vétel oka 6.9. Tájékoztatás módja Tájékoztatás időpontja Nyilvántartásba vétel időpontja Nyilvántartásban rögzítő személy neve Egyéb információ 7. Külföldi természetes személyek 7.1. Családi és utónév 7.2. Születési családi és utónév 7.3. Születési hely 7.4. Születési idő 7.5. Anyja születési családi és utóneve 7.6. Lakcím 7.7. Magyarországi tartózkodási hely 7.8. Állampolgárság 7.9. Nyilvántartásba vétel oka Tájékoztatás módja Tájékoztatás időpontja Nyilvántartásba vétel időpontja Nyilvántartásban rögzítő személy neve 8. Jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek 8.1. Név 8.2. Rövidített név 8.3. Székhely 8.4. Magyarországi fióktelep címe 8.5. Azonosító okirat száma 8.6. Nyilvántartásba vétel oka 12.

13 8.7. Nyilvántartásba vétel időpontja 8.8. Nyilvántartásban rögzítő személy neve 8.9. Egyéb információ 9. Törléssel kapcsolatos feladatok 9.1. Törlés időpontja 9.2. Tájékoztatás módja 9.3. Tájékoztatás időpontja 9.4. Nyilvántartásban rögzítő személy neve 13.

14 2. számú melléklet A TWD Investments Nyrt. Igazgatóságának elnöke december 2. napján meghozott utasításában a Társaság Bennfentes nyilvántartásának vezetésére a Társaság mindenkori befektetési kapcsolattartóját jelölte ki. 14.

15 3. számú melléklet A TWD INVESTMENTS NYRT. BENNFENTES INFORMÁCIÓRA VONATKOZÓ KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT I. Közzétételi kötelezettség 1. A Társaság köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül megkülönböztetésmentesen és a gyors hozzáférést biztosítva nyilvánosságra hozni rá vonatkozó bennfentes információkat. 2. Közzététel: A Társaság köteles a bennfentes információt haladéktalanul megküldeni a BÉT részére, mellyel egyidejűleg köteles a Társaság felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Banknál azt elektronikus úton bejelenteni. 3. Közzétételi helyek: A bennfentes információk az alábbi közzétételi helyeken jelenik meg: a) b) c) d) legalább egy országos terjesztésű napilap (Kibocsátó választása szerint lehet elektronikusan vagy nyomtatott formában megjelenő napilap) 4. Amennyiben a Társaság másnak bennfentes információt bocsát a rendelkezésére, ezzel egyidejűleg köteles ugyanazt az információt teljes mértékben a Társaság honlapján nyilvánosságra hozni, kivéve, ha az információt megszerző személyt jogszabályon, alapszabályon, szerződésen alapuló vagy egyéb módon titoktartási kötelezettség terheli. 5. A Társaság nevében vagy javára eljáró személy, amennyiben másnak bennfentes információt bocsát rendelkezésére, azzal egyidejűleg erről köteles értesíteni a Társaság Igazgatóságát vagy a Bennfentes Nyilvántartására Kijelölt Személyt, aki gondoskodik az érintett információ közzétételéről. Amennyiben az információt megszerző személyt jogszabályon, alapszabályon, szerződésen alapuló vagy egyéb módon titoktartási kötelezettség terheli, az értesítési kötelezettség nem áll fenn. 6. A közzétételi kötelezettség teljesítéséről a Társaság Igazgatóságának elnöke által kijelölt vagy megbízott személy gondoskodik, aki a bennfentesség tényének elbírálását követően intézkedik a haladéktalan közzétételről. II. Bennfentes információ nyilvánosságra hozatalának késleltetése 1. A Társaság jogos érdekei sérelmének megelőzése érdekében saját felelősségére késleltetheti a bennfentes információk nyilvánosságra hozatalát, ha a) a késleltetés nem okozza a nyilvánosság félrevezetését, b) a kibocsátó haladéktalanul bejelenti a Felügyeletnek a késleltetés tényét, és c) a kibocsátó biztosítja a szóban forgó információ bizalmas kezelését. 2. A piacbefolyásolásra utaló magatartások vizsgálatakor figyelembe veendő körülményekről, az elfogadott piaci gyakorlat megállapításának folyamatáról, valamint a bennfentes információ nyilvánosságra hozatalának jogos érdekből történő késleltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2005. (VIII. 26.) PM rendelet 9. -a alapján szempontjából jogos érdeknek minősül különösen, ha 15.

16 a) a bennfentes információ közzététele hátrányosan érinti a folyamatban lévő tárgyalások kimenetelét - különösen, ha a tárgyalásra a fizetésképtelenség elkerülése érdekében került sor - és az információ félrevezető következtetést eredményezne, b) a kutatás vagy fejlesztés eredményének idő előtti nyilvánosságra hozatala veszélyezteti a társaság, illetve a részvényesek érdekeit, vagy az információ félrevezető következtetést eredményezne, c) a kibocsátó igazgatósága döntésének érvényességéhez a közgyűlés vagy a felügyelő bizottság jóváhagyása szükséges és az információ jóváhagyás előtti nyilvánosságra hozatala félrevezető következtetést eredményezne, d) az információ hiányos és nyilvánosságra hozatala félrevezető következtetést eredményezne. 3. A Társaság a fenti példálózó felsoroláson kívül figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre, más esetekben is megállapíthatja a jogos érdek fennállását. A jelen Szabályzat a Társaság Bennfentes Szabályzatával és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban értelmezendő és alkalmazandó. 16.

Bennfentes kereskedelem és a Piacbefolyásolás tilalmáról

Bennfentes kereskedelem és a Piacbefolyásolás tilalmáról a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság szabályzata és irányelvei a Bennfentes kereskedelem és a Piacbefolyásolás tilalmáról a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Tőkepiacról szóló

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. A bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás megelőzéséről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. A bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás megelőzéséről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás megelőzéséről Hatályos: 2012. december 21. napjától Közzétéve: 2012. december 21. napján 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A szabályozás célja A szabályozás

Részletesebben

Bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó irányelvek

Bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó irányelvek SYNERGON Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (SYNERGON Informatika Nyrt.) és leányvállalatai Bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó irányelvek Verziószám:

Részletesebben

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E A PPENINN NYRT. B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E V O N A T K O Z Ó S Z A B Á L Y Z A T T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS... 3 1.1 A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2 A BENNFENTES SZEMÉLYEK

Részletesebben

BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2 FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Elfogadva az FUSO Ecosystem Nyrt.

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALTERA Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2013. február 18. Elfogadva

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószá m Hatály Elfogadó határozat

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Felügyeleti Tanács 2/2008. (VIII. 14.) számú ajánlása a bennfentes információról és a bennfentes információ jogos érdekből való késleltetéséről, valamint a bennfentes nyilvántartás vezetésének szabályairól

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Összeférhetetlenségi irányelvekről (policy)

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Összeférhetetlenségi irányelvekről (policy) MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Összeférhetetlenségi irányelvekről (policy) Kiadta: Compliance Önálló Osztály Budapest, 2010. december 16. 1 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI IRÁNYELVEK (POLICY) I. A szabályozás

Részletesebben

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összeférhetetlenségi politikája

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összeférhetetlenségi politikája A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összeférhetetlenségi politikája A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2009. év december hónap 31. napján

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Összeférhetetlenségi irányelvek (policy) Kiadta: Compliance Önálló Osztály Budapest, 2009. július 16. 1 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI IRÁNYELVEK (POLICY) A befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

A bennfentes kereskedelem értékpapírjogi megközelítése. az uniós és a hazai szabályozásban

A bennfentes kereskedelem értékpapírjogi megközelítése. az uniós és a hazai szabályozásban A bennfentes kereskedelem értékpapírjogi megközelítése az uniós és a hazai szabályozásban Szerző: Dr. Fodor Péter 2014. április Bevezetés Wall Street, pénz, csillogás, hatalom. Azt gondolom, nincs olyan

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Üzletszabályzat hatályba

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA II. AZ IRATOK MEGŐRZÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA II. AZ IRATOK MEGŐRZÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE Pénzfeldolgozási kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5.

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. AZ EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. 2/18.11.2014. 2/03.12.2014.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásainak megfelelően társaságunk köteles

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. március 31. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. március 31.

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2015. július 15. SZABÁLYZAT Kiadás: 2015. július 15. Hatályos:

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat - befektetési szolgáltatási üzletág - Elfogadó szerv: Vezérigazgató Hatályos: 2014.065.05. Módosítás: 2009.02.18 2009.04.16 2011.03.10 2012.04.26. 2012.07.03. 2012.12.18.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL HATÁLYOS 2015. JANUÁR 20. 1 I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I. A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS ADATAI 4 II. A FELÜGYELETI HATÓSÁG ADATAI: 4 III. A FELÜGYELET

Részletesebben

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Ikt. sz.: 3/2010/0090. A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ A jelen Üzletszabályzatot a Takarék Alapkezelő Zrt. igazgatóságának jogkörében eljáró vezérigazgató hagyta

Részletesebben

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Szabályzat - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.

Részletesebben

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2011. év november hónap 14. napján elfogadta.

Részletesebben