TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság"

Átírás

1 TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Bennfentes szabályzata

2 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA Tárgyi hatály Alanyi hatály ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Tpt Kibocsátó Elfogadott piaci gyakorlat Pénzügyi eszköz Befektetési jegy kibocsátója Felügyelet Vezető állású személy Bíráló Bizottság BENNFENTES KERESKEDELEM Általános rendelkezések A bennfentes kereskedelem tilalma Bennfentes kereskedelemnek minősül a Tpt alapján: Bennfentes személynek minősül Bennfentes információnak minősül: Lényeges információnak minősül: Az árfolyam befolyásolására alkalmas információ: Bejelentési kötelezettség A Felügyeltnek köteles az ügyletkötést haladéktalanul bejelenteni A bejelentésnek tartalmaznia kell: Az ügyletkötések összértékének számításánál figyelembe kell venni: Közzéttételi kötelezettség Nyilvántartási kötelezettség Bennfentes kereskedelem tilalma PIACBEFOLYÁSOLÁS A piacbefolyásolás tilalma A piacbefolyásolásnak minősül TILALOM ALÓLI KIVÉTELEK Nem minősül bennfentes kereskedelemnek Nem minősül bennfentes kereskedelemnek és piacbefolyásolásnak Nem minősül bennfentes kereskedelemnek és piacbefolyásolásnak Bennfentes információk késleltetése BENNFENTES KERESKEDELEMRE, PIACBEFOLYÁSOLÁSRA UTALÓ ÜGYLETEK BEJELENTÉSE Bejelentési kötelezettség A bejelentés módja A bejelentés tartalmazza JOGKÖVETKEZMÉNYEK Felügyeleti bírság Munkajogi jogkövetkezmény Polgári jogi jogkövetkezmény

3 7.4. Büntető jogi jogkövetkezmény ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Mellékletek: #1 számú melléklet: Bejelentő lap bennfentes személy számára #2 számú melléklet: Nyilvántartás bennfentes személyekről #3 számú melléklet: Nyilatkozat bennfentes szabályzat megismeréséről #4 számú melléklet: Kapcsolattartók adatai #5 számú melléklet: Bejelentés gyanús ügyletekről 3

4 A TWD Investments Nyilvánosan Működő Részvénytársaság szabályzata és irányelvei a Bennfentes Kereskedelem és a Piacbefolyásolás tilalmáról A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Tőkepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezéseivel összhangban az alábbi szabályzatot és irányelveket alkotta a bennfentes kereskedelemről és a piacbefolyásolásról Tárgyi hatály 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a TWD Investments Nyrt. által kibocsátott pénzügyi eszköznek minősülő eszközre, bennfentes információ felhasználásával megvalósuló bennfentes kereskedelemre valamint piacbefolyásolásra Alanyi hatály A szabályzat alanyi hatálya kiterjed valamennyi Tpt. és a jelen szabályzat pontja szerinti bennfentes személynek minősülő személyre. 2.1 Tpt. 2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 2.2. Kibocsátó TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2.3. Elfogadott piaci gyakorlat Azon eljárások és cselekmények összessége, amelyek a piaci résztvevők által ismertek és alkalmazottak, az adott piacon az általánosan elfogadott szakmai elvek alapján elvárhatóak Pénzügyi eszköz a) a pénzügyi eszköz, az egyéb tőzsdei termék és bármilyen más eszköz, amelyet szabályozott piacra bevezettek, vagy amelynek bevezetésére vonatkozóan az ilyen piacon történő forgalmazás engedélyezése iránti kérelmet nyújtottak be, b) az az eszköz, amelyet szabályozott piacra nem vezettek be, de értéke az a) pontban felsorolt valamelyik eszköz értékétől vagy árfolyamától függ, 4

5 c) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír a rendszeres, illetve rendkívüli tájékoztatási kötelezettség megszűnéséig Befektetési jegy kibocsátója A befektetési alap kezelője. (Tpt.204. (6) bekezdés) 2.6. Felügyelet Magyar Nemzeti Bank Felügyelet 2.7. Vezető állású személy a) a vállalkozás vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja b) a fióktelep esetén a fióktelep vezetésére a külföldi vállalkozás által kinevezett személy és annak közvetlen helyettese, és c) minden olyan személy, akit a vállalkozás alapszabálya, alapító okirata, társasági szerződése, szervezeti és működési szabályzata ilyenként határoz meg Bíráló Bizottság A TWD Investments Nyrt. bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás elbírálására jogosult testülete. Állandó tagjai: az Igazgatóság elnöke, az Igazgatóság tagjai 3.1. Általános rendelkezések A bennfentes kereskedelem tilalma 3. BENNFENTES KERESKEDELEM A Tpt alapján tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás Bennfentes kereskedelemnek minősül a Tpt alapján: a) a bennfentes személy által bennfentes információ felhasználásával, a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre közvetlen vagy közvetett módon ügylet kötése, illetőleg ügylet kötésére adott megbízás; b) a bennfentes személy által a bennfentes információ továbbadása más személynek; c) a bennfentes személy által javaslattétel más személynek arra, hogy a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre ügyletet kössön; d) bármely személynek az a) c) pontban leírt cselekménye, amennyiben tudta vagy az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárva tudnia kellett volna, hogy a felhasznált információ bennfentes információnak minősül. 5

6 Bennfentes személynek minősül a) a kibocsátó vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja; b) az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve ezek ügyvezetője, vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja, amelyben a kibocsátó huszonöt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik; c) az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve ennek ügyvezetője, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, amely a kibocsátóban tíz százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik; d) a forgalomba hozatal, illetve a VII. Fejezet szerinti nyilvános vételi ajánlat szervezésében közreműködő bármely szervezet, illetve ennek érdemi ügyintézője, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, továbbá ezen szervezetnek és a kibocsátónak a kibocsátásban és a forgalomba hozatalban közreműködő más alkalmazottja, aki munkavégzésével kapcsolatosan bennfentes információhoz jutott, a forgalomba hozatalt követő egy évig; e) a kibocsátó alaptőkéje (törzstőkéje) tíz százalékát elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel rendelkező természetes és jogi személy; f) a kibocsátó számlavezető hitelintézete, illetve ennek vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és érdemi ügyintézője; g) aki a bennfentes információt munka- vagy feladatköréből kifolyólag, munkavégzése vagy szokásos feladatainak elvégzése során kapta meg, vagy egyéb módon jutott tudomására; h) aki a bennfentes információt bűncselekmény útján szerezte; i) az a) h) pontban felsorolt természetes személlyel közös háztartásban élő személy, illetőleg közeli hozzátartozója; j) az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, és ezek nevében eljáró személy, amelyben az a) i) pontokban megjelölt bennfentes személy minősített befolyással bír Bennfentes információnak minősül: a) a pénzügyi eszközzel ide nem értve az árualapú származtatott ügyletet kapcsolatos olyan lényeges információ, amely aa) még nem került nyilvánosságra bb) közvetlenül vagy közvetve a pénzügyi eszközre vagy a pénzügyi eszköz kibocsátójára vonatkozik cc) nyilvánosságra kerülése esetén a pénzügyi eszköz árfolyamának lényeges befolyásolására alkalmas; b) a pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízások végrehajtásával megbízott személyek esetében olyan lényeges információ az a) pontban meghatározottakon kívül, amely az ügyfél által adott és az ügyfél folyamatban lévő megbízásához kapcsolódik; c) az árualapú származtatott ügylettel kapcsolatos olyan lényeges információ, amely ca) még nem került nyilvánosságra cb) közvetlenül vagy közvetve az árualapú származtatott ügyletre vonatkozik cc) az elfogadott piaci gyakorlat alapján a piaci szereplők tudomására hozandó cd) információt a piac szereplőivel rendszeresen közölnek 6

7 Lényeges információnak minősül: Minden olyan információ, amely olyan eseményre vagy körülményre vonatkozik, amely bekövetkezett vagy bekövetkezése megalapozottan várható, és elég konkrét ahhoz, hogy lehetővé tegye következtetések levonását az adott körülménynek vagy eseménynek egy adott pénzügyi eszköz árfolyamára esetlegesen gyakorolt hatásáról Az árfolyam befolyásolására alkalmas információ: Minden olyan információ, amely a befektető által nagy valószínűséggel felhasználásra kerülne befektetési döntése meghozatalakor Bejelentési kötelezettség A Felügyeltnek köteles az ügyletkötést haladéktalanul bejelenteni a) a Kibocsátó vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja, illetve aa) a vele közös háztartásban élő személy, ab) a közeli hozzátartozója, és ac) a bennfentes személy minősített befolyásával működő társaság, és b) a b)- c) pontjában az említett bennfentes személy, ha személyesen vagy megbízott útján kötött ügyletet olyan részvényre, amellyel kapcsolatban bennfentesnek minősül, illetve olyan pénzügyi eszközre, amelynek értéke az említett részvény értékétől vagy árfolyamától függ A bejelentésnek tartalmaznia kell: a) a bejelentésre kötelezett személy nevét b) a bejelentési kötelezettség indokát, c) a Kibocsátó nevét, d) az ügyletben szereplő pénzügyi eszköz megnevezését, mennyiségét, árfolyamát, e) az ügylet jellegét (például vétel vagy eladás), f) az ügyletkötés időpontját és helyét, illetve g) az ügyletet lebonyolító befektetési vállalkozás, hitelintézet megnevezését. A kibocsátó vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja haladéktalanul, de legkésőbb két naptári napon belül tájékoztatja a kibocsátót a a) szerinti ügyletkötésről, amennyiben az, az egymillió forintos ügyletkötési összértéket meghaladja. A fenti bennfentes személy nem köteles az ügyletkötésről a kibocsátót tájékoztatni, ha az adott naptári évben az ügyletkötések összértéke nem haladja meg az egymillió forintot. 7

8 Az ügyletkötések összértékének számításánál figyelembe kell venni: a) a bennfentes személy, és b) a vele közös háztartásban élő személy, c) a közeli hozzátartozója, d) a minősített befolyásával működő társaság által kötött ügyleteket Közzéttételi kötelezettség A Kibocsátó köteles haladéktalanul közzétenni a rá vonatkozó bennfentes információkat. Ha a kibocsátó másnak bennfentes információt bocsát rendelkezésre, ezzel egyidejűleg köteles ugyanazt az információt teljes mértékben az internetes honlapján nyilvánosságra hozni. A Kibocsátó nevében vagy javára eljáró személye, amennyiben másnak bennfentes információt bocsát rendelkezésre, ezzel egy időben erről köteles értesíteni a Kibocsátót, aki az érintett információt honlapján az értesítést követően haladéktalanul, teljes mértékben nyilvánosságra hozza. Nem kell alkalmazni a (3.3.1.) (3.3.2) bekezdésben foglaltakat, ha az információt megszerző személyt titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy ez a kötelezettség jogszabályon, létesítő okirat rendelkezésén vagy szerződésbe foglalt megállapodáson alapul- e. A Kibocsátó a pont alapján hozzá érkezett bejelentést haladéktalanul, de legkésőbb két naptári napon belül köteles közzétenni a Tpt a szerint Nyilvántartási kötelezettség A bennfentes kereskedelemhez kapcsolódó hatósági ellenőrzés elősegítése érdekében a kibocsátó, illetve a javára vagy nevében eljáró személy a munkaviszony vagy egyéb jogviszony alapján részére tevékenységet végző és bennfentes információhoz hozzáférő személyekről nyilvántartást vezet, amelyet a Felügyelet kérésére, a nyilvántartást vezető személy köteles átadni. Amennyiben az (3.4.1.) bekezdésben meghatározott nyilvántartás vezetésére kötelezett személy más javára vagy nevében eljárva több kibocsátóra vonatkozóan fér hozzá bennfentes információhoz, a nyilvántartást kibocsátónként elkülönítve köteles vezetni. A bennfentes információhoz hozzáférő személyekről vezetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a) természetes személy esetén aa) természetes személyazonosító adatait bb) lakcímét cc) állampolgárságát dd) külföldi természetes személy esetében az aa), bb) és cc) pontban meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén ba) nevét, rövidített nevét bb) székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét bc) azonosító okiratának számát és ezeken felül legalább c) a nyilvántartásba vétel okát d) a nyilvántartás összeállításának, illetve frissítésének időpontját. A nyilvántartás vezetésre köteles személyt az Igazgatóság elnöke jelöli ki. Az Igazgatóság elnöke a korábban kijelölt személy helyére indoklási kötelezettség nélkül jelölhet ki más személyt. A 8

9 nyilvántartás vezetésére kötelezett személy a Kibocsátó Igazgatósága, a nyilvántartás vezetésére kijelölt természetes személy az Igazgatóság elnöke által kijelölt személy, azaz Korbuly Levente. A nyilvántartás vezetésére kötelezett személy a bennfentes információhoz való hozzáférést követően haladéktalanul nyilvántartásba veszi az általa munkaviszony keretében vagy egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott, bennfentes információhoz hozzáférő személyt. Amennyiben a nyilvántartásba vett személy bennfentes információhoz való hozzáférése bármilyen módon megszűnt, a hozzáférés megszűnését követően a személyt haladéktalanul törölni kell a nyilvántartásból. Az bekezdésben említett, a bennfentes információhoz hozzáférő személy köteles a nyilvántartást vezető kérésére, a nyilvántartásba vételkor a (3.4.3.) bekezdés a) b) pontjában meghatározott adatokról a nyilvántartást vezetőt haladéktalanul majd ezt követően írásban is tájékoztatni. A nyilvántartásban szereplő személy a (3.4.3) bekezdés a) b) pontjában foglalt adatainak változásáról 5 munkanapon belül értesíti a nyilvántartást vezetőt. A nyilvántartási kötelezettség az alábbi területek valamennyi munkatársára kiterjed: az Igazgatóság tagjai a Felügyelő Bizottság tagjai az Audit bizottság tagjai a Könyvvizsgáló személye és azon alkalmazottai, akik a vonatkozó anyagokhoz hozzáférhetnek a Könyvelő személye és azon alkalmazottai, akik a vonatkozó anyagokhoz hozzáférhetnek A nyilvántartást vezető személye a jelen szabályzatot a bennfentes információhoz hozzáférő személy számára az adatszolgáltatását megelőzően rendelkezésre bocsátja és tájékoztatja a nyilvántartásba vétellel összefüggő jogi és közigazgatási kötelezettségekről, továbbá a bennfentes információval való visszaélésnek és az ilyen információ nem megjelelő továbbításának következményeiről. A nyilvántartás vezetésére kötelezett személy a nyilvántartásba vételt vagy a nyilvántartásból való törlést követően e tényről haladéktalanul értesíti a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásból törölt személyeket. A nyilvántartásba vétel és a nyilvántartás frissítése során a bennfentes információkhoz hozzáférő személy az adatok egyeztetése céljából bemutatja: a) természetes személy esetén aa) ha a személy belföldi, személyazonosító igazolványát és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát, vagy útlevelét és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát, vagy kártya formátumú vezetői engedélyét és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát, ab) ha a személy külföldi, útlevelét, személyi azonosító igazolványát vagy érvényes tartózkodási engedélyét; b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén azt a harminc napnál nem régebben kiállított okiratot, amely igazolja, hogy ba) a belföldi vállalkozást a cégbíróság bejegyezte, vagy a vállalkozás a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta, bb) más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta, 9

10 bc) külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). A nyilvántartásban foglalt adatok frissítése esetén a legutolsó frissítést közvetlenül megelőző állapotot a frissítés évének utolsó napját követő öt évig meg kell őrizni Bennfentes kereskedelem tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem minden formája! A tilalom a bennfentes információ nyilvánosságra hozatalát követő 2 kereskedési napig tart. Az értékpapír kibocsátójánál vezető állású személy a következő időszakokban nem köthet ügyletet a kibocsátó által forgalomba hozott értékpapírra: a) a tárgyévi mérleg fordulónapjától az éves beszámoló legalább a gyorsjelentések tartalmával megegyező kivonatának Tpt.- ben meghatározott helyen történő közzétételéig terjedő időszakban (a nyilvános forgalomba hozatal esetét kivéve), b) amennyiben a kibocsátó féléves gyorsjelentést készít, a gyorsjelentés közzétételét megelőző harminc napon belül, c) amennyiben a kibocsátó negyedéves gyorsjelentést készít, a gyorsjelentés közzétételét megelőző tizenöt napon belül, d) a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozó szerződéskötés közzétételét megelőző három napon belül Nem köthet ügyletet a vagyonfelügyelő, az ideiglenes vagyonfelügyelő, a felszámoló, a pénzügyi gondnok és a végelszámoló, az e tevékenységével érintett kibocsátó saját kibocsátású értékpapírjára, kivéve a feladatkörébe tartozó tevékenységet A kibocsátóval munkaviszonyban álló dolgozó és kibocsátóban tíz százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak a vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és ügyvezetője nem köthet ügyletet a kibocsátó által forgalomba hozott értékpapírra: a) ha az éves beszámoló készítésében közreműködik, a tárgyévi mérleg fordulónapjától az éves beszámoló Tpt.- ben meghatározott helyen történő közzétételéig terjedő időszakban (a nyilvános forgalomba hozatal esetét kivéve), b) ha féléves gyorsjelentés készítésében közreműködik, a gyorsjelentés közzétételét megelőző 30 napon belül, c) ha a negyedéves gyorsjelentés készítésében közreműködik, a gyorsjelentés közzétételét megelőző 15 napon belül A bennfentes információval rendelkező dolgozó munkakörét, vagy az annak révén birtokába jutott bennfentes információt nem használhatja fel és nem adhatja át azért, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére- közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, vagy a Társaságnak, illetőleg ügyfelének hátrányt okozzon. 10

11 4. PIACBEFOLYÁSOLÁS 4.1. A piacbefolyásolás tilalma A Tpt alapján tilos a piacbefolyásolás A piacbefolyásolásnak minősül a) olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére megbízásadás, amely hamis vagy félrevezető jelzéseket ad vagy adhat az adott pénzügyi eszköz keresleti vagy kínálati viszonyairól, árfolyamáról; b) olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére való megbízásadás, amely az adott pénzügyi eszköz árfolyamát mesterséges vagy rendellenes szinten rögzíti; c) olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére megbízásadás, amely színlelt, illetve amelyben bármilyen más formájú megtévesztéshez, manipulációhoz folyamodnak; vagy d) megalapozatlan, félrevezető, hamis információ közlése, híresztelése, nyilvánosságra hozása vagy nyilvános közlése, feltéve, hogy az információt terjesztő személy az információ hamis vagy félrevezető mivoltának tudatában van vagy az adott helyzetben elvárható gondossággal eljárva tudatában kellett volna lennie. 5. TILALOM ALÓLI KIVÉTELEK 5.1. Nem minősül bennfentes kereskedelemnek a) az az ügylet, amelyet a bennfentes információ birtokba jutásának időpontját megelőzően kötött megállapodás alapján teljesítenek; b) a bennfentes információ átadása, amennyiben azt a bennfentes személy beosztásából kifolyólag, munkavégzése vagy szokásos feladatainak elvégzése során szolgáltatta Nem minősül bennfentes kereskedelemnek és piacbefolyásolásnak Ha a 4.2. a)- b) pontjában foglaltak megvalósulása esetén: a) az ügyletet kötő, illetve a megbízást adó bizonyítja, hogy az ügylet megkötéséhez, illetve a megbízás adásához méltányolható érdeke fűződött, és b) a megbízás megfelel az adott szabályozott piac elfogadott piaci gyakorlatának Nem minősül bennfentes kereskedelemnek és piacbefolyásolásnak a) részvény visszavásárlási program keretében történő ügyletkötés b) pénzügyi eszközök árfolyamának stabilizálása érdekében kötött ügylet, ha azt a Bizottság 2273/2003/EK rendeletében szabályozott módon hajtják végre Bennfentes információk késleltetése 11

12 kibocsátó jogos érdekei sérelmének megelőzése érdekében saját felelősségére késleltetheti a bennfentes információk nyilvánosságra hozatalát, ha a) a késleltetés nem okozza a nyilvánosság félrevezetését, b) a kibocsátó haladéktalanul bejelenti a Felügyeletnek a késleltetés tényét, és c) a kibocsátó biztosítja a szóban forgó információ bizalmas kezelését Az elfogadott piaci gyakorlat alapján a piaci szereplők tudomására hozandó információnak minősül az olyan információ, amely a) a mindennapos gyakorlat szerint a piaci szereplők részére rendelkezésre áll, vagy b) a jogszabályok, piaci szabályzatok, piaci szokványok, szerződési kötelezettség szerint a szabályozott piacon közzéteendő A 28/2005. (VIII. 26.) PM rendelet értelmében a Tpt nak (4) bekezdése szempontjából jogos érdeknek minősül különösen: a) a bennfentes információ közzététele hátrányosan érinti a folyamatban lévő tárgyalások kimenetelét - különösen, ha a tárgyalásra a fizetésképtelenség elkerülése érdekében került sor és az információ félrevezető következtetést eredményezne, b) a kutatás vagy fejlesztés eredményének idő előtti nyilvánosságra hozatala veszélyezteti a társaság, illetve a részvényesek érdekeit, vagy az információ félrevezető következtetést eredményezne, c) a kibocsátó Igazgatótanácsa döntésének érvényességéhez a közgyűlés vagy a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges és az információ jóváhagyás előtti nyilvánosságra hozatala félrevezető következtetést eredményezne, d) az információ hiányos és nyilvánosságra hozatala félrevezető következtetést eredményezne. 6. BENNFENTES KERESKEDELEMRE, PIACBEFOLYÁSOLÁSRA UTALÓ ÜGYLETEK BEJELENTÉSE 6.1. Bejelentési kötelezettség Bennfentes kereskedelemre, illetve piacbefolyásolásra utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén a befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási, árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet végző személy (a továbbiakban: bejelentésre kötelezett személy) köteles azt a Felügyeletnek a tudomásszerzést követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a bejelentés nem írásban történt, azt öt munkanapon belül írásban is meg kell ismételni. 12

13 6.2. A bejelentés módja A bejelentés tartalmazza a) az ügylet leírását, ideértve a megbízás típusát, és a kereskedés piacának megnevezését; b) a bennfentes kereskedelemre, illetve piacbefolyásolásra utaló adat, tény vagy körülmény rövid ismertetését; c) megbízó és az ügylet lebonyolításában közreműködő személy azonosítására alkalmas adatokat, azaz természetes személy közreműködő esetében annak ca) természetes személyazonosító adatait, cb) lakcímét, d) állampolgárságát; e) hogy a bejelentő személy milyen minőségben jár el; f) a bennfentes kereskedelemre, piacbefolyásolásra utaló ügyletek vizsgálata szempontjából fontos minden egyéb adatot Amennyiben a (6.2.1.) bekezdésben foglalt adatok a bejelentés időpontjában nem állnak rendelkezésre, a bejelentésnek tartalmaznia kell legalább azt, hogy milyen okból merült fel a bejelentőben az a gyanú, hogy az ügylet bennfentes kereskedelemnek vagy piacbefolyásolásnak minősülhet. Minden további információt mihelyt rendelkezésre áll haladéktalanul meg kell küldeni a Felügyeletnek A bejelentésre kötelezett személy kijelöl a szervezet sajátosságától függően egy vagy több személyt (a továbbiakban: kijelölt személy), aki az (6.1.) bekezdésben előírt bejelentést a Felügyeletnek haladéktalanul továbbítja. A kijelölt személy nevéről, beosztásáról, valamint az ezekben bekövetkezett változásról a bejelentésre kötelezett személy a kijelöléstől számított öt munkanapon belül köteles tájékoztatást küldeni a Felügyelet részére A bejelentésre kötelezett személy, ideértve a kijelölt személyt is, a bejelentési kötelezettség teljesítéséről, annak tartalmáról és a kijelölt személyről kivéve a büntetőeljárás lefolytatására jogosult hatóságot és a bíróságot harmadik személynek vagy szervezetnek, ideértve az ügyfelet is, tájékoztatást nem adhat, és köteles biztosítani, hogy a bejelentés megtörténte, annak tartalma és a bejelentő személye titokban maradjon A bejelentésre kötelezett személyt, illetve a kijelölt személyt jóhiszeműsége esetén akkor sem terheli felelősség a bejelentésért, ha az utóbb megalapozatlannak bizonyul A bejelentésre kötelezett személy köteles gondoskodni arról, hogy alkalmazottai a bennfentes kereskedelemre és a piacbefolyásolásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megismerjék, a bennfentes kereskedelmet és a piacbefolyásolást lehetővé tevő, illetőleg megvalósító üzleti kapcsolatokat, ügyleti megbízásokat megtanulják felismerni, és a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás gyanújára okot adó esetekben megfelelően tudjanak eljárni A Felügyelet a bejelentésre kötelezett személy, illetve a kijelölt személy személyazonosságát, az (6.1.) bekezdés alapján tett bejelentés tényét, illetve annak tartalmát harmadik személynek kivéve a büntetőeljárás lefolytatására jogosult hatóságot, bíróságot, illetve törvény felhatalmazása alapján a külföldi felügyeleti hatóságot nem adhat át. 13

14 A Felügyelet az (6.1.) bekezdés alapján tett bejelentések révén tudomására jutott információt kizárólag a bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás elleni küzdelem céljaira, feladatainak ellátása érdekében használhatja fel, és az adatokat három évig köteles megőrizni úgy, hogy azokból a változás dátuma és a változás előtti adatok is megállapíthatóak legyenek A Felügyelet a gyanús ügyletekre vonatkozó bejelentés átvételét követően az abban foglalt információt a (6.2.8.) bekezdésben foglalt célok elérése érdekében a bejelentés beérkezését követő két munkanapon belül továbbítja az érintett szabályozott piacok illetékes hatóságaihoz. 7. JOGKÖVETKEZMÉNYEK 7.1. Felügyeleti bírság A Felügyelet a bennfentes kereskedelmet és a piacbefolyásolást elkövető személyt a Tpt- ben foglalt felhatalmazása alapján bírság megfizetésére kötelezheti Munkajogi jogkövetkezmény A bennfentes kereskedelemre és piacbefolyásolásra vonatkozó előírások megszegése esetén a Kibocsátó, mint munkáltató, a munkavállaló munkaviszonyát azonnali hatályú felmondással megszüntetheti. A fenti rendelkezés a Kibocsátóval más szerződéses jogviszonyban álló (megbízás, vállalkozás stb.) személyekre is megfelelően irányadó Polgári jogi jogkövetkezmény A Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján a bennfentes kereskedelemmel illetőleg piacbefolyásolással érintett ügylet (szerződés) érvénytelenségének megállapítására per indítható Büntető jogi jogkövetkezmény A Büntető Törvénykönyv a értelmében, aki bennfentes információ felhasználásával pénzügyi eszközre vonatkozó ügyletet köt, a birtokában lévő bennfentes információra tekintettel, mást bíz meg azzal, hogy a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre vonatkozó ügyletet kössön, előnyszerzés végett bennfentes információt arra illetéktelen személynek ad át, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 14

15 8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat eredeti rendelkezéseivel 2013 október 1. napján lépett hatályba. Jelen szabályzat célja a TWD Investments Nyrt- vel munkaviszonyt vagy egyéb jogviszonyt létesítő személyek tájékoztatása a bennfentes kereskedelemmel és piacbefolyással kapcsolatos szabályozásról. A jelen szabályzat hatálya alá tartozó személyek kötelesek a bennfentes kereskedelemre és piacbefolyásra vonatkozó törvényi előírások nyomon követésére és maradéktalan betartására Budapest,

Bennfentes kereskedelem és a Piacbefolyásolás tilalmáról

Bennfentes kereskedelem és a Piacbefolyásolás tilalmáról a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság szabályzata és irányelvei a Bennfentes kereskedelem és a Piacbefolyásolás tilalmáról a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Tőkepiacról szóló

Részletesebben

Bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó irányelvek

Bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó irányelvek SYNERGON Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (SYNERGON Informatika Nyrt.) és leányvállalatai Bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó irányelvek Verziószám:

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

BENNFENTES SZABÁLYZAT

BENNFENTES SZABÁLYZAT TWD Investments Nyrt. BENNFENTES SZABÁLYZAT Elfogadva a TWD Investments Nyrt. Igazgatóságának 8/2014. (XII. 2.) számú határozatával Hatályos 2014. december 2. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész...

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E A PPENINN NYRT. B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E V O N A T K O Z Ó S Z A B Á L Y Z A T T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS... 3 1.1 A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2 A BENNFENTES SZEMÉLYEK

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. A bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás megelőzéséről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. A bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás megelőzéséről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás megelőzéséről Hatályos: 2012. december 21. napjától Közzétéve: 2012. december 21. napján 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A szabályozás célja A szabályozás

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2 FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Elfogadva az FUSO Ecosystem Nyrt.

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALTERA Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2013. február 18. Elfogadva

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószá m Hatály Elfogadó határozat

Részletesebben

A bennfentes kereskedelem értékpapírjogi megközelítése. az uniós és a hazai szabályozásban

A bennfentes kereskedelem értékpapírjogi megközelítése. az uniós és a hazai szabályozásban A bennfentes kereskedelem értékpapírjogi megközelítése az uniós és a hazai szabályozásban Szerző: Dr. Fodor Péter 2014. április Bevezetés Wall Street, pénz, csillogás, hatalom. Azt gondolom, nincs olyan

Részletesebben

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összeférhetetlenségi politikája

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összeférhetetlenségi politikája A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összeférhetetlenségi politikája A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2009. év december hónap 31. napján

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Összeférhetetlenségi irányelvekről (policy)

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Összeférhetetlenségi irányelvekről (policy) MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Összeférhetetlenségi irányelvekről (policy) Kiadta: Compliance Önálló Osztály Budapest, 2010. december 16. 1 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI IRÁNYELVEK (POLICY) I. A szabályozás

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Összeférhetetlenségi irányelvek (policy) Kiadta: Compliance Önálló Osztály Budapest, 2009. július 16. 1 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI IRÁNYELVEK (POLICY) A befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásainak megfelelően társaságunk köteles

Részletesebben

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA II. AZ IRATOK MEGŐRZÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA II. AZ IRATOK MEGŐRZÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE Pénzfeldolgozási kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Felügyeleti Tanács 2/2008. (VIII. 14.) számú ajánlása a bennfentes információról és a bennfentes információ jogos érdekből való késleltetéséről, valamint a bennfentes nyilvántartás vezetésének szabályairól

Részletesebben

Az Alpha Alkusz Független Biztosításközvetítő Kft. szabályzata. a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról

Az Alpha Alkusz Független Biztosításközvetítő Kft. szabályzata. a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról Az Alpha Alkusz Független Biztosításközvetítő Kft. szabályzata a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról I. A SZABÁLYZAT CÉLJA A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Részletesebben

2. A SZABÁLYZAT CÉLJA

2. A SZABÁLYZAT CÉLJA 1 1. BEVEZETÉS A világ gazdasági folyamatait a határokon többszörösen átnyúló tulajdonosi, termelési, szolgáltatási kapcsolatok jellemzik. Ezen üzleti folyamatok pénzügyi kiszolgálását a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Szabályzat - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL HATÁLYOS 2015. JANUÁR 20. 1 I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK

Részletesebben

Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT

Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok

Részletesebben

Hatályban: 2008.07.31. EGYSÉGES SZABÁLYZAT

Hatályban: 2008.07.31. EGYSÉGES SZABÁLYZAT Hatályban: 2008.07.31. EGYSÉGES SZABÁLYZAT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó

Részletesebben

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság B E L S Ő S Z A B Á L Y Z A T a 2007. évi CXXXVI. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁHOZ A PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL 1 I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2011. év november hónap 14. napján elfogadta.

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Üzletszabályzat hatályba

Részletesebben

E G Y S É G E S S Z A B Á L Y Z A T

E G Y S É G E S S Z A B Á L Y Z A T 1 / 24. oldal E G Y S É G E S S Z A B Á L Y Z A T a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I.

2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA 1. Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik,

Részletesebben