ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. A bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás megelőzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. A bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás megelőzéséről"

Átírás

1 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás megelőzéséről Hatályos: december 21. napjától Közzétéve: december 21. napján

2 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A szabályozás célja A szabályozás célja az FHB Bankcsoportban 1) a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás megelőzése, illetőleg 2) annak megelőzése, hogy az FHB Bankcsoport Bszt. rendelkezései szerint érintett társaságainak (így különösen az FHB Bank Zrt-nek) az alkalmazottai, közeli hozzátartozói és a jelen dokumentumban meghatározott egyéb módon érintett személyek visszaéljenek a birtokukba került üzleti titokkal, értékpapírtitokkal vagy más, az adatvédelmi jogszabályok által védett információkkal és ezek felhasználásával saját ügyletet kössenek vagy olyan más ügyletet kössenek, illetve olyan módon járjanak el, amely nem áll összhangban az érintett bankcsoporti társaság kötelezettségeivel A szabályozás tárgyi hatálya A jelen dokumentum 1) a pénzügyi eszközöknek a Tpt (5) bekezdése szerinti meghatározása alapján az FHB Nyrt. mint nyilvános értékpapírkibocsátó, illetve olyan kibocsátó, amelynek részvényei a Budapesti Értéktőzsdén nyilvánosan bevezetésre kerültek vonatkozásában meghatározza és/vagy rögzíti a) a bennfentes kereskedelem tilalmát, b) az FHB Bankcsoportban a bennfentes személyek körét, c) a feladatokat a bennfentes információk kezelése, illetve a bennfentes személyek nyilvántartási kötelezettségének tekintében, valamint d) az FHB Nyrt. és az FHB Bankcsoportba tartozó társaságok viszonyrendszerét a bennfentes információk kezelésével kapcsolatban; továbbá 2) az FHB Bankcsoport Bszt. szerint érintett társaságai (így különösen az Bank Zrt.) esetében meghatározza azok alkalmazottainak, közeli hozzátartozóinak és egyéb módon érintett személyeknek a Bszt. alapján fennálló egyéb ügyletkötési tilalmait A szabályozás alanyi hatálya Jelen dokumentum hatálya amennyiben a dokumentum maga másként nem rendelkezik az FHB Bankcsoport társaságaival munkaviszonyban álló valamennyi alkalmazottra kiterjed. 2

3 1.4. Fogalmak A jelen dokumentum alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő: FHB Bankcsoport: az FHB Nyrt., az FHB Bank Zrt., az FHB Életjáradék Zrt., az FHB Ingatlan Zrt. és az FHB Ingatlanlízing Zrt. Compliance Officer: az FHB Nyrt. Compliance Főosztályának vezetője. Pénzügyi eszköz: A Bszt.-ben, illetve a bennfentes kereskedelem vonatkozásában a Tpt. Hatodik részében meghatározott eszköz. 1) A Bszt. 6. alapján a jelen utasítás alkalmazásában pénzügyi eszköz ( Bszt. szerinti pénzügyi eszköz ) a) az átruházható értékpapír, b) a pénzpiaci eszköz, c) a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír, d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető, e) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatlábmegállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot, f) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek, g) az f) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, h) a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet, i) a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás, j) az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatlábmegállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nemteljesítés, k) egyéb, az a)-j) pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely 3

4 szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet. 2) A Tpt (5) bekezdése szerint a Tpt. bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás tilalmát szabályozó része alkalmazásában pénzügyi eszköznek minősül ( Tpt. szerinti pénzügyi eszköz ) a) a pénzügyi eszköz, az egyéb tőzsdei termék és bármilyen más eszköz, amelyet szabályozott piacra bevezettek, vagy amelynek bevezetésére vonatkozóan az ilyen piacon történő forgalmazás engedélyezése iránti kérelmet nyújtottak be, b) az az eszköz, amelyet szabályozott piacra nem vezettek be, de értéke az a) pontban felsorolt valamelyik eszköz értékétől vagy árfolyamától függ, c) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír a rendszeres, illetve rendkívüli tájékoztatási kötelezettség megszűnéséig. A fentiek alapján az FHB Nyrt. vonatkozásában bennfentes információval érintett, a Tpt. szerinti pénzügyi eszköznek minősülnek az FHB Nyrt. A részvénysorozatú névre szóló törzsrészvényei, valamint az FHB Nyrt. által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevelek. Pénzpiaci eszköz: a fizetőeszköz kivételével sorozatban kibocsátott, értékpapírnak nem minősülő, pénzkövetelésre szóló eszköz, amellyel pénzpiacon kereskednek. Tőzsdei termék: a tőzsdén forgalmazott pénzügyi eszköz, deviza és áru. Bennfentes információ: a) a pénzügyi eszközzel - ide nem értve az árualapú származtatott ügyletet - kapcsolatos olyan lényeges információ, amely aa) még nem került nyilvánosságra; ab) közvetlenül vagy közvetve a pénzügyi eszközre vagy a pénzügyi eszköz kibocsátójára vonatkozik; ac) nyilvánosságra kerülése esetén a pénzügyi eszköz árfolyamának lényeges befolyásolására alkalmas; b) a pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízások végrehajtásával megbízott személyek esetében olyan lényeges információ az a) pontban meghatározottakon kívül, amely az ügyfél által adott és az ügyfél folyamatban lévő megbízásához kapcsolódik; c) az árualapú származtatott ügylettel kapcsolatos olyan lényeges információ, amely ca) még nem került nyilvánosságra; cb) közvetlenül vagy közvetve az árualapú származtatott ügyletre vonatkozik; cc) az elfogadott piaci gyakorlat alapján a piaci szereplők tudomására hozandó; cd) információt a piac szereplőivel rendszeresen közölnek. Lényeges információ: minden olyan információ, amely olyan eseményre vagy körülményre vonatkozik, amely bekövetkezett vagy bekövetkezése megalapozottan várható, és elég konkrét ahhoz, hogy 4

5 lehetővé tegye következtetések levonását az adott körülménynek vagy eseménynek egy adott pénzügyi eszköz árfolyamára esetlegesen gyakorolt hatásáról. Az árfolyam befolyásolására alkalmas információ: minden olyan információ, amely a befektető által nagy valószínűséggel felhasználásra kerülne befektetési döntése meghozatalakor. A fentiek alapján az FHB Bankcsoport számára bennfentes információ - többek között: az FHB Nyrt. pénzügyi, gazdasági vagy jogi helyzetével összefüggő információ, így különösen értékpapír-kibocsátásra, jelentős üzletkötésre, befektetésre, szervezeti átalakulásra, csődhelyzetre, felszámolás kezdeményezésére vonatkozó információ; az FHB Bankcsoport bármely társaságára vonatkozó lényeges információ, amely kihatással lehet az FHB Nyrt. pénzügyi, gazdasági vagy jogi helyzetére; az értékpapír-piaci információ, így különösen a nyilvános részvénytársaságban történő befolyásszerzési szándék, előzetes eladási, vásárlási döntés, a tulajdonosok közötti szindikátusi szerződés, szavazási megállapodás; a korábban zárt körben forgalomba hozott értékpapír egyedileg előre meg nem határozott befektetők részére történő nyilvános értékesítésre történő felajánlása érdekében folytatott előkészítő tevékenységgel összefüggő információ; amely(ek) még nem került(ek) nyilvánosságra, de nyilvánosságra hozatala(uk) esetén az értékpapír értékének, árfolyamának lényeges befolyásolására alkalmas(ak). Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes személy által bennfentes információ felhasználásával a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre közvetlen vagy közvetett módon ügylet kötése, illetőleg ügylet kötésére adott megbízás; b) a bennfentes személy által a bennfentes információ továbbadása más személynek; c) a bennfentes személy által javaslattétel más személynek arra, hogy a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre ügyletet kössön; d) bármely személynek az a)-c) pontban leírt cselekménye, amennyiben tudta vagy az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárva tudnia kellett volna, hogy a felhasznált információ bennfentes információnak minősül. Bennfentes személy: Jelen dokumentum Különös rész I.1. pontjában meghatározott személyek. Közeli hozzátartozó (a Ptk b) pontja alapján): a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér Jogszabályi hivatkozások Száma Megnevezése évi CXX. törvény a tőkepiacról (a továbbiakban: Tpt.) évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (a továbbiakban: Hpt.) évi CXXXVIII. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei törvény szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 5

6 28/2005. (VIII. 6.) PM rendelet 50/2007. (XI. 14.) IRM rendelet tevékenységek szabályairól (a továbbiakban: Bszt.) a piacbefolyásolásra utaló magatartások vizsgálatakor figyelembe veendő körülményekről, az elfogadott piaci gyakorlat megállapításának folyamatáról, valamint a bennfentes információ nyilvánosságra hozatalának jogos érdekből történő késleltetésével kapcsolatos szabályokról (a továbbiakban: PM rendelet) a cég honlapján való közzétételről 6

7 2. KÜLÖNÖS RÉSZ I. A BENNFENTES KERESKEDELEM ÉS A PIACBEFOLYÁSOLÁS MEGELŐZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1. Bennfentes személyek 1.1. A bennfentes személyek köre az FHB Nyrt. vonatkozásában A Tpt (2) pontjában meghatározott rendelkezések alapján bennfentes személynek minősülnek az FHB Nyrt. vonatkozásában: (a) az FHB Nyrt. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjai; (b) az FHB Nyrt. ügyvezetői (vezérigazgató és vezérigazgató-helyettesek); (c) az FHB Nyrt. mindenkor hatályos szervezeti rendje szerint a legalább önálló osztály, illetve főosztály, és az effeletti szintű szervezeti egységek vezetői, valamint az általuk meghatározott, illetve irányítási, szakmai területükhöz tartozó bármely beosztású, vagy egyéb jogviszonyban álló vezető, beosztott és egyéb munkatársak, amennyiben bennfentes információhoz beosztásukból, illetve munkakörükből adódóan munkavégzésük során rendszeresen hozzáférnek; (d) az FHB Nyrt.-vel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek ideértve különösen a könyvvizsgálói és a vagyonellenőri feladatokat ellátó személyeket ha munka-, illetve feladatkörükből kifolyólag, munkavégzésükkel, vagy szokásos feladataik elvégzése során, vagy egyéb módon bennfentes információhoz juthattak hozzá; (e) az FHB Nyrt.-ben legalább tíz százalékot elérő vagy meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli társaság, illetőleg ezek vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, ügyvezetői; (f) az FHB Nyrt. alaptőkéje tíz százalékát elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel rendelkező természetes és jogi személyek; (g) az FHB Nyrt. számlavezető hitelintézete, ezen hitelintézet vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és érdemi ügyintézője; (h) értékpapír forgalomba hozatalában, illetve nyilvános vételi ajánlat szervezésében közreműködő bármely szervezet, ezen szervezet érdemi ügyintézője, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, továbbá ezen szervezetnek és az FHB Nyrt.-nek a kibocsátásban és a forgalomba hozatalban közreműködő más alkalmazottja, aki munkavégzésével kapcsolatosan bennfentes információhoz jutott, a forgalomba hozatalt követő egy évig; (i) valamint a fenti személyekkel közös háztartásban élő személyek, illetőleg közeli hozzátartozói (Ptk szerint); (j) valamint az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, és ezek nevében eljáró személy, amelyben az előbbiekben meghatározott bennfentes személy minősített befolyással bír A bennfentes személyek köre az FHB Bankcsoport további társaságai vonatkozásában A Tpt (2) bekezdés b) pontja alapján bennfentes személynek minősül annak a jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak az ügyvezetője, 7

8 vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, amelyben a kibocsátó huszonöt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetve közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik. Bennfentes személynek minősül ezen túlmenően az a személy is, aki a bennfentes információt munka-vagy feladatköréből kifolyólag, munkavégzése vagy szokásos feladatainak elvégzése során kapta meg, vagy egyéb módon jutott tudomására. A Tpt (2) pontjában meghatározott rendelkezések alapján bennfentes személynek minősülnek a jelen pont szerinti társaságok vonatkozásában: (a) az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai minden esetben, továbbá a vezető állású munkavállalók, és az érdemi ügyintézők is, ha munkavégzésükkel összefüggésben bennfentes információhoz juthattak hozzá; (b) a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, ha munka-, illetve feladatkörükből kifolyólag, munkavégzésükkel, vagy szokásos feladataik elvégzése során, vagy egyéb módon bennfentes információhoz juthattak hozzá. 2. A bennfentes kereskedelem tilalma A Tpt a alapján tilos a bennfentes kereskedelem. Az FHB Nyrt. által kibocsátott, a Tpt. szerint pénzügyi eszköznek minősülő értékpapír vonatkozásában a bennfentes kereskedelem tilalmát az szegi meg, aki bennfentes információ birtokában és felhasználásával tudva annak ilyen jellegéről saját nevében vagy képviselőként eljárva arra az értékpapírra köt közvetlen vagy közvetett módon ügyletet, amelyre a bennfentes információ vonatkozik; más személyt bíz meg azzal, hogy ilyen értékpapírra kössön ügyletet; bennfentes információt továbbad más személynek; vagy javaslatot tesz más személynek arra, hogy ilyen értékpapírra kössön ügyletet. Bennfentes kereskedelemnek minősül bármely személynek a fentiekben leírt cselekménye, amennyiben tudta vagy az adott helyzetben általában elvárható gondossággal tudnia kellett volna, hogy a felhasznált információ bennfentes információnak minősül. Nem minősülnek bennfentes kereskedelemnek az alábbi cselekmények: az az ügylet, amelyet a bennfentes információ birtokba jutásának időpontját megelőzően kötött megállapodás alapján teljesítenek, a bennfentes információ átadása, amennyiben azt a bennfentes személy beosztásából kifolyólag, munkavégzése vagy szokásos feladatainak elvégzése során szolgáltatta, a részvényvisszavásárlási program keretében történő ügyletkötés, és pénzügyi eszközök árfolyamának stabilizálása érdekében kötött ügylet, ha azt az Európai Bizottság 2273/2003/EK rendeletében szabályozott módon hajtják végre. 8

9 3. A bennfentes személyek bejelentési és tájékoztatási kötelezettsége A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1 (a továbbiakban: Felügyelet) köteles az ügyletkötést haladéktalanul bejenteni (a) az FHB Nyrt. Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának tagja és ügyvezetője (vezérigazgató és vezérigazgató-helyettesek), (aa) az ezen személyekkel közös háztartásban élő személy, (ab) a közeli hozzátartozója, (ac) az ezen személyek közvetlen, vagy közvetett befolyásoló részesedésével működő társaság, illetve (b) az FHB Bankcsoportba tartozó további társaságok Igazgatóságának tagja, Vezérgazgatója, Felügyelő Bizottságának tagja, és vezető állású munkavállalója (vezérigazgató és vezérigazgató-helyettesek), ha személyesen vagy megbízott útján az FHB Nyrt. által kibocsátott, a Tpt. szerint pénzügyi eszköznek minősülő értékpapírra kötött ügyletet, amelynek tekintetében bennfentes személynek minősül, illetve olyan pénzügyi eszközre kötött ügyletet, amelynek értéke az említett pénzügyi eszköz értékétől vagy árfolyamától függ. A bejelentésnek tartalmaznia kell (Tpt. 201/B. (2) bek.): a bejelentésre kötelezett személy nevét, a bejelentési kötelezettség indokát, az érintett kibocsátó nevét, az ügyletben szereplő pénzügyi eszköz megnevezését, az ügyletben szereplő pénzügyi eszköz mennyiségét, az ügyletben szereplő pénzügyi eszköz árfolyamát, az ügylet jellegét (pl. vétel vagy eladás) az ügyletkötés időpontját és helyét, az ügyletet lebonyolító befektetési vállalkozás, hitelintézet megnevezését. A jelen Fejezet 1.1 pont a) és b) alpontjában meghatározott bennfentes személy a bejelentési kötelezettségen túlmenően haladéktalanul, de legfeljebb két naptári napon belül köteles tájékoztatni a kibocsátót (azaz az FHB Nyrt.-t) a 4. pont a) alpontja szerinti ügyletkötésről, amennyiben az a Tpt. 201/B. (4) bekezdése szerinti ügyletkötési értéket meghaladja. A fentiekben meghatározott bennfentes személy nem köteles az ügyletkötésről a kibocsátót tájékoztatni, ha az adott naptári évben az ügyletkötések összértéke nem haladja meg az egymillió forintot (Tpt. 201/B. (4) bekezdés). Az ügyletkötések összértékének számításánál figyelembe kell venni a bennfentes személy, és a vele közös háztartásban élő személy, a közeli hozzátartozója, minősített befolyásával működő társaság által kötött ügyleteket. Az FHB Nyrt. a fentiek szerint hozzá érkezett bejelentést haladéktalanul, de legfeljebb két naptári napon belül közzéteszi a Tpt a szerint. A nyilvánosságra hozatal további részletes szabályaira vonatkozóan a jelen utasítás 8.1. pontjában foglaltakat kell alkalmazni. 1 Cím: PSZÁF, Piacellenőrzési Főosztály (1013 Bp., Krisztina krt. 39.) 9

10 4. A piacbefolyásolás tilalma A Tpt a szerint tilos a piacbefolyásolás. A Tpt a szerint piacbefolyásolásnak minősül: a) olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére megbízásadás, amely hamis vagy félrevezető jelzéseket ad vagy adhat az adott pénzügyi eszköz keresleti vagy kínálati viszonyairól, árfolyamáról; b) olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére való megbízásadás, amely az adott pénzügyi eszköz árfolyamát mesterséges vagy rendellenes szinten rögzíti; c) olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére megbízásadás, amely színlelt, illetve amelyben bármilyen más formájú megtévesztéshez, manipulációhoz folyamodnak; vagy d) megalapozatlan, félrevezető, hamis információ közlése, híresztelése, nyilvánosságra hozása vagy nyilvános közlése, feltéve, hogy az információt terjesztő személy az információ hamis vagy félrevezető mivoltának tudatában van vagy az adott helyzetben elvárható gondossággal eljárva tudatában kellett volna lennie. A piacbefolyásolás tilalma alól kivételt jelentő eseteket a Tpt (2) és (3) bekezdése tartalmazza. 5. A szerződéskötés megtagadása A FHB Bank Zrt. és alkalmazottai a Bszt. 54. (1) bekezdésének a) pontja alapján kötelesek megtagadni a befektetési szolgáltatási tevékenysége és kiegészítő szolgáltatása keretében történő szerződéskötést, valamint a hatályban lévő keretszerződés alapján kapott megbízás végrehajtását, ha azzal bennfentes kereskedelmet vagy piacbefolyásolást valósítanának meg. A FHB Bank Zrt. és alkalmazottai a jelen utasítás 7.1. pontjában foglaltak szerint a Compliance Officer útján haladéktalanul bejelentik a Felügyeletnek, ha a szerződéskötést vagy a megbízás végrehajtását a fentiek alapján megtagadták. 6 Gyanús ügylet bejelentése 6.1. Bejelentési kötelezettség A FHB Bank Zrt. mint befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézet bármely alkalmazottja, amennyiben tevékenysége során bennfentes kereskedelem vagy piacbefolyásolás gyanúját (a továbbiakban: gyanús ügylet) észleli, köteles azt az FHB Bank Zrt. Compliance Officerének (a jelen pont vonatkozásában a továbbiakban: Compliance Officer) bejelenteni. Gyanús az ügylet különösen, ha olyan adat, tény vagy körülmény merül fel, amely bennfentes kereskedelemre vagy piacbefolyásolásra utal. A gyanús ügyletek felismerését segítő iránymutatás a jelen utasítás 4. számú mellékletét képezi. A gyanús ügyletek bejelentését az erre rendelt nyomtatványon szükséges megtenni. 10

11 A Compliance Officer a gyanús ügyletről való tudomásszerzést követően haladéktalanul bejelenti azt a Felügyeletnek. A bejelentésnek a Compliance Officer a Tpt (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal köteles eleget tenni. Amennyiben ezen adatok a bejelentés időpontjában nem állnak rendelkezésre, a bejelentésnek tartalmaznia kell legalább azt, hogy milyen okból merült fel a bejelentőben, hogy az ügylet gyanús. Minden további információt amint rendelkezésre áll haladéktalanul meg kell küldeni a Felügyeletnek. A bejelentés megtételével egyidejűleg a Compliance Officer értesíti erről a prudens működésért felelős ügyvezetőt, valamint a befektetési szolgáltatási tevékenység irányításáért felelős személyt. Amennyiben bűncselekmény gyanúja merül fel (ld pont), úgy a Compliance Officer a prudens működésért felelős ügyvezető egyetértésével büntető feljelentést tehet. A bejelentési kötelezettség teljesítéséről, annak tartalmáról és az érintett személyekről kivéve a büntetőeljárás lefolytatására jogosult hatóságot és a bíróságot harmadik személynek vagy szervezetnek, ideértve az ügyfelet is, tájékoztatás nem adható. Mindenkor szükséges biztosítani, hogy a bejelentés ténye, tartalma, a bejelentő személye titokban maradjon. A jóhiszemű bejelentőt az utóbb megalapozatlannak bizonyult bejelentésért semmilyen felelősség nem terhelheti Az előírások megszegésének lehetséges szankciói A Felügyelet törvényben meghatározott feladatköre kiterjed a bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás gyanúja esetén piacfelügyeleti vizsgálat lefolytatására. A piacfelügyeleti eljárás keretében megállapított tényállás eredményétől függően és a vonatkozó törvényben foglaltak betartásával a Felügyelet jogosult bírság alkalmazására. Amennyiben az eljárás során bennfentes kereskedelemre vagy piacbefolyásolásra vonatkozó rendelkezések megszegése kerül megállapításra, a Felügyelet a bírság összegét a törvény adta keretek között (százezer forinttól ötszázmillió forintig terjedő összegben) állapíthatja meg. A jogalkotó a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás körébe tartozó cselekményeket a társadalomra olyan fokban veszélyesnek tartotta, hogy Bennfentes kereskedelem és Tőkebefektetési csalás elnevezéssel bűncselekményi tényállást is megállapított a Btk-ban, három évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetve a bűntett elkövetőit. A törvény szerint az követi el a bennfentes kereskedelem bűntettet, aki bennfentes információ felhasználásával pénzügyi eszközre vonatkozó ügyletet köt vagy arra megbízást ad, illetőleg előnyszerzés végett bennfentes információt arra illetéktelen személynek ad át. A bűncselekmény alanya bárki lehet, aki bennfentes információval rendelkezik. A tényállás szerinti pénzügyi eszköz fogalma a Tpt. szerinti pénzügyi eszköz fogalmának a) és b) pontjához igazodik (lásd 1.4. pont). Tőkebefektetési csalást követ el az, aki a gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetéről vagy vezető állású személyéről e tevékenységével összefüggésben, illetve a gazdálkodó szervezetre vonatkozóan pénzügyi eszközről valótlan adat közlésével vagy híresztelésével, illetve adat elhallgatásával, vagy pénzügyi eszközre vonatkozó színlelt ügylet kötésével másokat 11

12 tőkebefektetésre vagy a befektetés emelésére, illetve tőkebefektetés eladására vagy a befektetés csökkentésére bír rá. 7. Az FHB Nyrt. közzétételi és nyilvántartási kötelezettsége A Tpt. 201/C. -a alapján az FHB Nyrt., mint a szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátója a bennfentes információk tekintetében közzétételi, illetve a Tpt. 201/D. -a alapján a bennfentes információk birtokában lévő személyek tekintetében nyilvántartási kötelezettségekkel bír Közzétételi kötelezettség Az FHB Nyrt. köteles a rá vonatkozó bennfentes információkat haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon beül megkülönböztetésmentesen, gyors hozzáférést, valamint a lehető legszélesebb nyilvánossághoz való eljutásának lehetőségét biztosítva nyilvánosságra hozni, azaz a) elsőként a BÉT-nél a honlapon, majd ezen megjelenést követően b) a Felügyeletnél elektronikus úton, a honlapon nyilvánosságra hozni és bejelenteni, c) a hivatalosan kijelölt információtárolási rendszer számára megküldeni, d) a befektetők számára hozzáférhető, honlappal rendelkező média, a szerkesztőségének a vonatkozó belső utasításban meghatározottak szerint megküldeni, illetőleg e) internetes honlapján közzétenni. A c) pontban foglalt nyilvánosságra hozatal a hatályos (jog)szabályok szerint a b) pontban foglalt közzététellel teljesültnek tekintendő, a jelen dokumentumban foglaltaktól függetlenül mindaddig, amíg jogszabály vagy más normatív tartalommal bíró szabályozás ezzel ellentétesen nem rendelkezik. Amennyiben az FHB Nyrt. másnak bennfentes információt bocsát a rendelkezésére, ezzel egy időben köteles ugyanazt az információt teljes mértékben a honlapján nyilvánosságra hozni, kivéve, ha az információt megszerző személyt titoktartási kötelezettség terheli. Az FHB Bankcsoport valamely társasága nevében vagy javára eljáró személy, amennyiben másnak bennfentes információt bocsát rendelkezésére, ezzel egyidejűleg köteles értesíteni e tényről az FHB Nyrt. közzétételekért felelős szakterületét, aki gondoskodik az érintett információnak a közzétételéről, valamint az FHB Nyrt. honlapján az értesítést követő haladéktalan, teljes mértékben történő nyilvánosságra hozataláról. Az értesítési kötelezettség nem áll fenn, ha az információt megszerző személyt titoktartási kötelezettség terheli. Az FHB Nyrt. azon munkavállalója, aki munkaköréből kifolyólag az FHB Nyrt. javára eljáró személyekkel áll kapcsolatban, köteles az FHB Nyrt. javára eljáró személyeket a jelen pontban foglalt rendelkezésekről tájékoztatni, illetve jelezni feléjük, hogy amennyiben ilyen jellegű információ birtokába jutnak, úgy haladéktalanul kötelesek a banki kapcsolattartóikat a bennfentes információ tényéről, tartalmáról, az arról való tudomásszerzés körülményeiről írásban értesíteni. 12

13 A közzétételi kötelezettség teljesítéséről mindenkor az FHB Nyrt. vezérigazgatója által kijelölt vagy megbízott személy (2. számú melléklet) gondoskodik. A bennfentes információkat üzenetben kell a 2. számú mellékletben megjelölt személy részére eljuttatni, aki szükséges esetben a bennfentesség tényének jelen utasítás szerinti elbírálása után gondoskodik az általa megfogalmazott közlemény haladéktalan közzétételéről. Amennyiben nem dönthető el egyértelműen, hogy egy információ bennfentesnek minősül-e, és erre vonatkozóan szakmai állásfoglalás szükséges, úgy állást foglalni az adott kérdéssel kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező szakterületek jogosultak. Az érintett szakterületeket a 2. számú mellékletben megjelölt személy írásban köteles megkeresni, az érintett szakterület szakmai állásfoglalását pedig írásban közli a megkeresővel. Az FHB Nyrt. jogos érdekei sérelmének megelőzése érdekében saját felelősségére késleltetheti a bennfentes információk nyilvánosságra hozatalát, ha a) a késleltetés nem okozza a nyilvánosság félrevezetését, b) az FHB Nyrt. haladéktalanul bejelenti a Felügyeletnek a késleltetés tényét, és c) az FHB Nyrt. biztosítja a szóban forgó információ bizalmas kezelését. A 28/2005. (VIII. 26.) PM rendelet 9. -a alapján a késleltetés szempontjából jogos érdeknek minősül különösen, ha a) a bennfentes információ közzététele hátrányosan érinti a folyamatban lévő tárgyalások kimenetelét különösen, ha a tárgyalásra a fizetésképtelenség elkerülése érdekében került sor és az információ félrevezető következtetést eredményezne, b) a kutatás vagy fejlesztés eredményének idő előtti nyilvánosságra hozatala veszélyezteti a társaság, illetve a részvényesek érdekeit, vagy az információ félrevezető következtetést eredményezne, c) a kibocsátó igazgatósága döntésének érvényességéhez a közgyűlés vagy a felügyelő bizottság jóváhagyása szükséges és az információ jóváhagyás előtti nyilvánosságra hozatala félrevezető következtetést eredményezne, d) az információ hiányos és nyilvánosságra hozatala félrevezető következtetést eredményezne. A fenti esetek elbírálásáról, illetve a közzétételi kötelezettség fennállásának esetén a fenti kivétel alkalmazásának engedélyezéséröl döntést hozni kizárólag a prudens működésért felelős ügyvezető jogosult. A prudens működésért felelős ügyvezető ilyen irányú döntése esetén a késleltetés tényét az FHB Nyrt. közzételekért felelős szakterülete, vagy a közzétételekért felelős személy köteles haladéktalanul bejelenteni a Felügyelet felé Bennfentes személyek nyilvántartása A Tpt. 201/D. (1) bekezdése szerint a bennfentes kereskedelemhez kapcsolódó hatósági ellenőrzés elősegítése érdekében az FHB Nyrt., illetve a javára vagy nevében eljáró személy a munkaviszony vagy egyéb jogviszony alapján részére tevékenységet végző és bennfentes információhoz hozzáférő személyekről nyilvántartást vezet, amelyet a Felügyelet kérésére, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló évi CXXXVIII. törvény 7. h) pontjában foglalt feladatának ellátása érdekében a nyilvántartást vezető személy köteles átadni. 13

14 Az FHB Bankcsoporton belül a bennfentes információhoz hozzáférő személyeket központi, az FHB Nyrt. által vezetett nyilvántartás tartalmazza. A központi nyilvántartás első része társaságok, ezen belül szakterületek szerinti bontásban tartalmazza a bennfentes személyek, valamint a bennfentes információhoz hozzáférő személyek adatait. A nyilvántartás második része bennfentes információnkénti bontásban tartalmazza az adott bennfentes információhoz hozzáférő személyek körét. Amennyiben egy adott személy különböző bennfentes információk birtokában van akár időben elkülönülten, akár időbeli átfedésekkel, úgy minden egyes bennfentes információ kapcsán külön-külön nyilvántartásba kell venni. A bennfentes információhoz való hozzáférést követően haladéktalanul nyilvántartásba kell venni az FHB Nyrt.-nél, illetőleg az FHB Bankcsoport bármely tagjánál munkaviszony keretében vagy egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott, bennfentes információhoz hozzáférő személyt. Ha a nyilvántartásba vett személy bennfentes információhoz való hozzáférése bármilyen módon megszűnt, a személyt haladéktalanul törölni kell a nyilvántartásból oly módon, hogy a törölt adatok utóbb megállapíthatók legyenek A nyilvántartás adattartalma A nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: természetes személy esetén természetes személyazonosító adatait, lakcímét, állampolgárságát, külföldi természetes személy esetében az előző pontokban meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén nevét, rövidített nevét, székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, azonosító okiratának számát; a nyilvántartásba vétel okát; a nyilvántartás összeállításának, illetve frissítésének időpontját A nyilvántartás vezetésére kijelölt személy A bennfentes információkhoz hozzáférő személyek központi nyilvántartására kijelölt felelős személy jelen dokumentum előírása szerint a jelen utasítás 2. sz. mellékletében megjelölt személy. A kijelölt személy köteles gondoskodni: a nyilvántartás folyamatos karbantartásáról, változások esetén az elektronikus dokumentum megfelelő azonosítóval történő archiválásáról, a nyilvántartás bármely időpontban aktualizált változatának naprakészségéről, a nyilvántartásban foglalt adatok frissítése esetén a legutolsó frissítést közvetlenül megelőző állapotnak a frissítés évének utolsó napját követő öt évig külső elektronikus adattároló eszközön (CD- vagy DVD-lemezen, USB-pendrive-on) történő megőrzéséről, 14

15 a nyilvántartásban szereplő természetes és jogi személyek igény szerint témát érintő és jelen utasítás terjedelmi korlátain felüli jogi kötelezettségekről való tájékoztatásáról, a jelen utasításnak a bennfentes információhoz hozzáférő személy számára - az adatszolgáltatását megelőzően és külön kérésre bármikori rendelkezésre bocsátásáról, a nyilvántartásba vételt vagy a nyilvántartásból való törlést követően e tényről a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásból törölt személyek haladéktalan, ben történő értesítéséről A nyilvántartás vezetésére kijelölt személy jogai és a nyilvántartásba vett személyek kötelezettségei A nyilvántartás vezetésére kijelölt személy külön kérésére jogosult a nyilvántartásba vétel és a nyilvántartás frissítése esetén a bennfentes információkhoz hozzáférő személytől/vállalkozástól az adatok egyeztetése céljából az alábbi dokumentumokat bármikor személyesen bemutatásra kérni, illetve a nyilvántartásba kerülő személyek kötelesek bemutatni: természetes személy esetén: ha a személy belföldi, személyazonosító igazolványát és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát, vagy útlevelét és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát, vagy kártya formátumú vezetői engedélyét és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát, ha a személy külföldi, útlevelét, személyi azonosító igazolványát vagy érvényes tartózkodási engedélyét; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén azt a harminc napnál nem régebben kiállított okiratot, amely igazolja, hogy a belföldi vállalkozást a cégbíróság bejegyezte, vagy a vállalkozás bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta, más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta, külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). A nyilvántartásban szereplő személy a pontban felsorolt adatainak változásáról 5 munkanapon belül köteles elektronikus levélben értesíteni a központi nyilvántartást vezető, illetőleg az adatszolgáltatásért felelős személyt (2., illetve 3. számú melléklet). 15

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E A PPENINN NYRT. B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E V O N A T K O Z Ó S Z A B Á L Y Z A T T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS... 3 1.1 A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2 A BENNFENTES SZEMÉLYEK

Részletesebben

Bennfentes kereskedelem és a Piacbefolyásolás tilalmáról

Bennfentes kereskedelem és a Piacbefolyásolás tilalmáról a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság szabályzata és irányelvei a Bennfentes kereskedelem és a Piacbefolyásolás tilalmáról a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Tőkepiacról szóló

Részletesebben

BENNFENTES SZABÁLYZAT

BENNFENTES SZABÁLYZAT TWD Investments Nyrt. BENNFENTES SZABÁLYZAT Elfogadva a TWD Investments Nyrt. Igazgatóságának 8/2014. (XII. 2.) számú határozatával Hatályos 2014. december 2. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész...

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2 FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Elfogadva az FUSO Ecosystem Nyrt.

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALTERA Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2013. február 18. Elfogadva

Részletesebben

TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Bennfentes szabályzata 2013.10.01. 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 1.1. Tárgyi hatály... 4 1.2. Alanyi hatály... 4 2. ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

Bennfentes Kereskedelemre Vonatkozó Szabályzat

Bennfentes Kereskedelemre Vonatkozó Szabályzat Bennfentes Kereskedelemre Vonatkozó Szabályzat Készítette: dr. Hargitai Julianna Jóváhagyta: dr. Kádár Gabriella Hatályba lépés dátuma: 2010. szeptember 1. Módosítva: 2015. március 23. Dokumentum kódja:

Részletesebben

Bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó irányelvek

Bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó irányelvek SYNERGON Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (SYNERGON Informatika Nyrt.) és leányvállalatai Bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó irányelvek Verziószám:

Részletesebben

1. számú függelék ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGET FELTÁRÓ NYILATKOZAT

1. számú függelék ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGET FELTÁRÓ NYILATKOZAT 1. számú függelék ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGET FELTÁRÓ NYILATKOZAT Lakossági minősítésű természetes és jogi személy számlatulajdonos esetén töltendő ki! Jogi személy számlatulajdonosnak csak a szürke háttérrel

Részletesebben

A PHYLAXIA-PHARMA Rt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A PHYLAXIA-PHARMA Rt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A PHYLAXIA-PHARMA Rt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem:

Részletesebben

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén)

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) a Rábaközi Takarékszövetkezettel esetleg fennálló, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.),

Részletesebben

10/2011. sz. vezérigazgatói utasítás. a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata

10/2011. sz. vezérigazgatói utasítás. a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata 10/2011. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata A Diákhitel Központ Zrt. (a továbbiakban DK Zrt.) Felügyelıbizottságának 25/2010. (IX.15.)

Részletesebben

A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)

A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA KESZTHELY 2013. Hatályos: 2013. szeptember 16-tól 1. A szabályzat célja: - a Társaság alkalmazottai ügyletkötésének

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA KESZTHELY 2013. Hatályos: 2013. december 30. 1. A szabályzat célja: - a Társaság alkalmazottai ügyletkötésének

Részletesebben

Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája. Hatályos: 2016. március 8.

Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája. Hatályos: 2016. március 8. Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája Hatályos: 2016. március 8. Értelmező rendelkezések Az árfolyam befolyásolására alkalmas információ: minden olyan információ, amely a befektető által

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat

Közzétételi Szabályzat Közzétételi Szabályzat ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Utolsó frissítés: 2012. November 29. A Közzételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Társaság a hatályos jogszabályoknak, továbbá a nyilvánosság

Részletesebben

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Előadó: Farkas Ákos, piacfelügyeleti tanácsadó 2014. december 8. Tartalom Jogszabályi keret Piacfelügyeleti tevékenység bemutatása Kapuőri szerep

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat

Közzétételi Szabályzat Közzétételi Szabályzat Érvényes: 2014. szeptember 15 től Elfogadva az ALTERA Nyrt. Igazgatóságának 4/2014. (IX.15.) sz.határozatával. 1 1. Általános keretek A Közzételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

Random Capital Zrt. Összeférhetetlenségi Politika

Random Capital Zrt. Összeférhetetlenségi Politika Hatályba léptette: dr. Tóth Nándor vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2011. július 27. Érvényes: Visszavonásig Tartalomjegyzék 1 Általános szabályok... 3 2 A bennfentes információk kezelésének szabályai...

Részletesebben

7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata

7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata 7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata A Diákhitel Központ Zrt. (a továbbiakban DK Zrt.) Felügyelőbizottságának 81/2012. (XI.21.) sz.

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT Kiadás: 03 Személyes tevékenységről és összeférhetetlenségről szóló Oldal: 15 szabályzat Hatályos: 2011.03.01.

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT Kiadás: 03 Hatályos:2011.03.01. Személyes tevékenységről és összeférhetetlenségről szóló szabályzat Felülvizsgálva:2013.09.06

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 44/C. -ában foglalt jó üzleti hírneve

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2008. év. hónap... napján elfogadta.

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT Kiadás: 03 Személyes tevékenységről és összeférhetetlenségről szóló Oldal: 20 szabályzat Hatályos:2011.03.01.

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT MIFID ÉRTÉKELÉSI POLITIKA I. Értékelési politika célja A Hungária Értékpapír Zrt. Alkalmassági és Megfelelőségi kérdőívei (Kérdőív magánszemély részére, ill. Kérdőív Jogi személyek

Részletesebben

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben befolyásoló részesedésszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 139. -ában foglalt jó üzleti

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószá m Hatály Elfogadó határozat

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Commerzbank Zrt. Végrehajtási politika Megbízások ügyfél számára legkedvezőbb feltételek mellett történő végrehajtása 1. Általános ismertetés Az Európai Parlament és Tanács pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről

Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről a nyilvános kibocsátók, a befektetési alapkezelők és a kockázati tőkealap-kezelők részére 2013. június 24. Bevezetés 2013. május 2. kihirdetésre kerültek egyes

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete az ISIN azonosítóról A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti

Részletesebben

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám).

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám). 34 6. sz. melléklet Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről I. Törvény

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

BENNFENTES KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉMÁSZ Nyrt.

BENNFENTES KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉMÁSZ Nyrt. BENNFENTES KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉMÁSZ Nyrt. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA...3 1.2. A BENNFENTES SZEMÉLYEK KÖRE, A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 1.3. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK...3

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás Rendkívüli tájékoztatás Az Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; cégjegyzék: Cg. 01-10-043638 a továbbiakban: Társaság) Dr. Spéder Zoltán (anyja neve: Boller Anna,

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ideértve egyszemélyes kft. egyszemélyes rt. egyéni cég, egyéni vállalkozó és őstermelőt is) ügyfél nyilatkozata a 2007. évi CXXXVI. Törvény

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén Kérdőív pénzforgalmi intézményben/elektronikuspénz-kibocsátó intézményben befolyásoló részesedés szerzésének bejelentéséhez a Bejelentőnek az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény

Részletesebben

1. Hitelintézet alapításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

1. Hitelintézet alapításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 1. melléklet a 4/2016. (III. 1.) MNB rendelethez A Hpt. hatálya alá tartozó, a hitelintézetet, valamint az önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi alapot érintő, a rendelet 1. (1) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

Az Igazgatóság ügyrendje

Az Igazgatóság ügyrendje FHB Jelzálogbank Nyrt. Az Igazgatóság ügyrendje Budapest, 2010. október 22. 1 1. Általános rendelkezések Az Igazgatóság a Társaság törvényes képviselője és ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik

Részletesebben

Random Capital Zrt. Összeférhetetlenségi Politika

Random Capital Zrt. Összeférhetetlenségi Politika Hatályba léptette: Virág Ferenc vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2015. április 30. Érvényes: Visszavonásig Tartalomjegyzék 1 Általános szabályok... 3 2 A bennfentes információk kezelésének szabályai...

Részletesebben

Útmutató vételi ajánlat jóváhagyásához

Útmutató vételi ajánlat jóváhagyásához Útmutató vételi ajánlat jóváhagyásához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi háttér... 4 Az engedélyezési eljárás... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

Részletesebben

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 7. sz.

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 7. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 7. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Új kihívások a pénzügyi szektorban, a pénzügyi visszaélések visszaszorítása és megelőzése, közös fellépés Szeniczey Gergő főosztályvezető

Új kihívások a pénzügyi szektorban, a pénzügyi visszaélések visszaszorítása és megelőzése, közös fellépés Szeniczey Gergő főosztályvezető Pénz- és tőkepiaci visszaélések a 2008. év végi turbulens piaci környezetben Új kihívások a pénzügyi szektorban, a pénzügyi visszaélések visszaszorítása és megelőzése, közös fellépés Szeniczey Gergő főosztályvezető

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Jelzálogbank Nyrt., mint tőzsdei kibocsátó, törvényi kötelezettségeinek eleget téve, ezennel közzéteszi mindazon információkat,

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt. igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról

A Shopline-webáruház Nyrt. igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 2013. július 4. A igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról A tájékoztatja a tisztelt észvényeseket, hogy a Társaság igazgatóságának

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív befektetési vállalkozásban minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H I R D E T M É N Y E szavazati jog mértékének bejelentéséhez fűződő részvényesi kötelezettségekkel kapcsolatosan

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének bejelentése esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének bejelentése esetén Kérdőív ABAK-alapkezelőkben minősített befolyásszerzés bejelentéséhez a Bejelentőnek a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata

STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata Hatályos: 2012. 04. 16. Név: STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út. 165. 3.emelet Cégjegyzékszám: 01-10-045641

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Jogi személy számlatulajdonos esetében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A Bszt. 7. (1) bekezdése szerint befektetési szolgáltatási tevékenységet - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - befektetési

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

Pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése

Pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése Pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése I. BEFOLYÁSOLÓ RÉSZESEDÉS A befolyásoló részesedés: olyan közvetlen vagy közvetett részesedés egy vállalkozásban,

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYÍLATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

Természetes személy(ek) tulajdonszerzése esetén

Természetes személy(ek) tulajdonszerzése esetén Kérdőív a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás tagjának/tulajdonosának (Tulajdonos) a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény 4. (1) bekezdés f) pontjában foglalt

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 8. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 8. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 8. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Tulajdonosi bejelentés

Tulajdonosi bejelentés Tulajdonosi bejelentés FreeSoft Nyrt., Kaptár Zrt., Credicet Fejlesztési Zrt. és Boródi Ferenc közös tulajdonosi bejelentése A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8.), a Kaptár Zrt., a Credicet

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

Tulajdonosi bejelentés

Tulajdonosi bejelentés Tulajdonosi bejelentés FreeSoft Nyrt. és részvényesei, a Credicet Fejlesztési Zrt., az Image Consulting és Marketing Kft. valamint Boródi Ferenc közös tulajdonosi bejelentése A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest,

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2009. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 3. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2009. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 3. sz. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2009. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 3. sz. Kiegészítése 2009. május 6. 3. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS az FHB Nyrt. 200.000.000.000,-

Részletesebben

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Hatálybalépés napja: 2012. szeptember 01. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 4. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 4. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 4. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ 3000 Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ Alulírott kérem, a társasházakról szóló, többször módosított 2003. évi CXXXIII

Részletesebben