Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör:"

Átírás

1 Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör: Magyarországon a munkaerı-piaci szereplık igényének, ill. viszonyulásának meghatározása a mentorság-mentorálás alkalmazása iránt 1

2 1 Bevezetı Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés célja olyan innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása és elterjesztése, amelyek hozzájárulnak a munkaerıpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és egyenlıtlenségek megszüntetéséhez. Az EQUAL által támogatott kezdeményezések az Európai foglalkoztatási stratégia és a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem közösségi stratégiái által meghatározott szakmapolitikai keretekbe illeszkednek. A rendszerváltás óta egyre erısödı mértékben növekszik azoknak az embereknek a száma, akik mások segítségére szorulnak. Segítségre szorulnak abban, hogy munkával elı tudják teremteni azokat a javakat, ami elemi megélhetésükhöz szükséges, illetve segítségre szorulnak abban, hogy elemi szinten élhessenek. Az év folyamán a magyar EQUAL program keretében (www.equalhungary.hu) 39 partnerség (konzorcium) alakult. A partnerségek a program során elıállított jó módszerek, eljárásokból a tapasztalatátadás folyamatában Tematikus Hálózatok keretében un. termékeket állítanak elı, amely a program befejezése után szakmapolitikai döntéseken keresztül széles körben tovább hasznosítható. Az EQUAL Integrált Tematikus Hálózat keretében megalakult a Mentorálás/Mentorság munkacsoport. A Mentorálás/Mentorság munkacsoport tevékenységének célja, hogy a magyarországi mentorképzés fejlesztése érdekében, a közösen kidolgozott mentorálás, mentorság úgynevezett spektrum-fogalma alapján lehetıvé tenni a mentorképzés konszenzusos válfajának megvalósítását. Létezik egy jelentıs létszámú olyan csoport, mely kiszorult a munkaerıpiacról (vagy azzal veszélyeztetett), ám személyes segítséggel képessé tehetı arra, hogy a munkaerıpiacon érvényesülni tudjon. Ez a felismerés Magyarországon is megszületett és számos, többnyire civil kezdeményezés született a rászorultak számára a fent említett személyes segítség nyújtására, az un. mentorálásra. A rászorulók közös jellemzıje, hogy a munkaerıpiacról kiszorultak, vagy a kiszorulással veszélyeztettek. Közösnek tekinthetı jellemzıjük, hogy személyes segítéssel, un. mentorálással nagy eséllyel képessé válnak a munkaerıpiacon való érvényesülésre. Egyéb jellemzıikben nagyon széles skálán különböznek egymástól ebbıl következıen a mentorálással foglalkozók is széles skálán határozzák meg tevékenységüket. E megfogalmazások sokszor egymással szöges ellentétben vannak. 2

3 Így találkozhatunk mentorálással pl.: a munkanélküli romák munkába helyezését célzó; a munkahelyük elvesztésével veszélyeztetett csoportok munkaviszonyban tartását célzó; a fogyatékkal élık, a megváltozott munkaképességőek nyílt munkaerı-piaci elhelyezését célzó; az információs társadalom elemi követelményeinek való megfelelést célzó (a digitális írástudás terjesztését támogató) l; az elsı munkahelyesek beilleszkedését célzó; a különbözı hátrányokkal küszködı fiatalok oktatási rendszerbe való (re)integrálást célzó; a migránsok társadalmi beilleszkedését segítı programoknál, stb. Az a tapasztalat, hogy az említett szakterületek közül több szakterület képviselıi is úgy gondolják, hogy A mentorálás az, amiként ık teszik - és azt kell államilag elismerni, a többit pedig nem. Ezek a rivalizáló törekvések jelentısen megnehezítik a mentorálás társadalmi elismerését, a mentorálást végzı mentorral szemben támasztható szakmai követelmények kimunkálását. Márpedig e szakmai követelmények nélkül nem lehetséges államilag elismert mentorképzés megvalósítása sem. A mentorálással, mentorsággal kapcsolatos szakmai megközelítések egymást kizárására törekvı harcával szemben idıszerő és lehetséges egy konszenzusra törekvı megoldás kimunkálása. Ez a konszenzusos megoldás annak a felismerésnek az alapján lehetséges, hogy az említett rivalizáló szakmai megközelítések rendelkeznek egy közös momentummal ti. mindegyik a személyes segítésrıl szól. E megközelítések lényegében a személyes segítség különbözı változatait jelenítik meg, a személyes segítség válfajainak mintegy spektrumát alkotják. A mentorálás, mentorság un. spektrum-fogalma alapján lehetıvé válik a mentorképzés konszenzusos válfajának megvalósítása is. E megközelítéssel a moduláris képzés teljesen konform. A központi modul a személyes segítésrıl, az ezzel szorosan összefüggı kompetenciák fejlesztésérıl szól. A többi modul a jelzett spektrumnak megfelelıen kerül kidolgozásra és alkalmazásra. Értelemszerően, ahogy magának a spektrum-fogalomnak a kimunkálásakor is lényeges hangsúly helyezıdik az egyes elemek közötti kapcsolatokra a képzés során is meghatározó jelentıségőek a modulok közötti kapcsolatok, kapcsolódások. 3

4 A Mentorálás/Mentorság munkacsoport a mentorálás/mentorság spektrumfogalma szerinti képzési program meghatározásához a következı feladatokat végezte el: 1. Nemzetközi kitekintés A vonatkozó szakirodalom áttekintése és eredményeinek érvényesítése a kutatási tervekben. 2. Kutatás I. A jelenleg Magyarországon alkalmazott mentorság-mentorálás megközelítések feltárása, s ez alapján az új spektrum-fogalom megalkotása. 3. Kutatás II. A mai Magyarországon a munkaerı-piaci szereplık igénye, ill. viszonyulása a mentorságmentorálás alkalmazása iránt. 4. Kutatás III. A mai Magyarországon a mentorálást igénybevevık ill. potenciális mentoráltak jellemzıinek feltárása munkaerı-piaci érvényesülésük ill. sikeres életvezetésük tükrében. 5. Mőhely I. A mentorálást lehetıvé tévı/igénylı társadalmi, gazdasági és kulturális viszonyok (különös tekintettel az értékválasztásokra, értékpreferenciákra) feltárása és rögzítése. 6. Mőhely II. A mentorálás-mentorság új, un. spektrum-fogalmának kidolgozása a Kutatás I eredményei alapján beleértve a fogalom alkalmazhatóságának ellenırzését a különbözı megközelítések esetén. 7. Mőhely III. A mentorálás-mentorság mint tevékenység feltételrendszereinek meghatározása a spektrum-fogalom jegyében támaszkodva a Kutatás II eredményeire (illeszkedése az adott szervezetbe és annak kultúrájába). 8. Mőhely IV. A mai Magyarországon a mentorálást igénybevevık ill. potenciális mentoráltak un. fantommodelljeinek megalkotása összhangban a spektrum-fogalommal, támaszkodva a Kutatás III eredményeire (a sikeres életvitel illetve az eredményes munkaerı-piaci érvényesülés jegyében). 9. Mőhely V. A mentorképzés metodikájának, tematikájának, segédanyagainak, vizsgakövetelményeinek, tanúsítványainak stb. kidolgozása és akkreditáltatása. 4

5 10. Mőhely VI. A spektrum fogalom kialakítása. Jelen tanulmány a Kutatás II. munkafázisban meghatározott témakör vizsgálatával foglalkozik, vagyis a mai Magyarországon a munkaerı-piaci szereplık igényét, ill. viszonyulását méri fel a mentorság-mentorálás alkalmazása iránt. 5

6 2 Összefoglaló A EQUAL Integrált Tematikus Hálózat Mentorálás/Mentorság munkacsoport célja, hogy a magyarországi mentorképzés fejlesztése érdekében, a közösen kidolgozott mentorálás, mentorság un. spektrum-fogalma alapján lehetıvé tenni a mentorképzés konszenzusos válfajának megvalósítását. A fenti cél érdekében kérdıíves felmérést végeztünk, hogy meghatározzuk mai Magyarországon a munkaerı-piaci szereplık igényét, ill. viszonyulását a mentorságmentorálás alkalmazása iránt. A vizsgálat fı célkitőzése: meghatározni azokat a mentorálás körébe tartozó tevékenységeket, foglalkozásokat, szakmákat, amelyekre a munka-erıpiaci szereplıknek szükségük van. A kutatás alapját szolgáló kérdıíveket a konferenciákon és workshopok-on történt az IT- Mentor projekt ismertetése keretében a személyes megkeresés alapján a rendezvények résztvevıi töltötték ki. A rendezvényeken megkérdezettek (248 fı) közül 57 fı (22,9 %) adott hasznosítható választ. Az elektronikus kérdıív személyhez került kiküldésre. Az elektronikusan visszaküldött kérdıívek száma 53 (3%). A kérdıíven megkérdeztük, hogy korábban az adott szervezetnél volt-e mentorálás? Az új munkatárs mentorálására a válaszadók által adott igen válaszok nagy mértéke (27-40%) jelzi, hogy hazánkban az új munkatárs mentorálása már elfogadott tevékenységnek minısül. A kedvezı arányú mentorszolgáltatást alkalmazók mellett, azonban a vállalatok esetében a legalacsonyabb az igen válaszok száma, tehát fontos feladat lehet a vállalati vezetık tájékoztatása, a mentorálási tevékenység kedvezı hatásairól és az alkalmazás támogathatóságáról. (8.1. melléklet) A fogyatékosok mentorálására adott válasz, már jelentıs eltérést mutat a non-profit szektor javára (36%), a vállalati szféra képviselıi 9%-ban említettek mentorálási tapasztalatot e területen, míg a kormányzati szféra képviselıi nem jelezték, hogy náluk alkalmaztak volna erre a célra mentorokat. A felmérés egyértelmően igazolja, hogy ezen a területen komoly felvilágosító munkára van szükség, fıként a kormányzati, illetve a vállalati vezetık és munkatársak felé. A Gyes-rıl és Gyed-rıl visszatérık mentorálása a kormányzati szektornál lényegesen nagyobb említési gyakorisággal fordul elı, mint a non-profit- és vállalati szektorban. A kutatás értékelése során külön megkérdeztük a kormányzati szektor szereplıit, hogy a Gyes-rıl és Gyed-rıl visszatérık mentorálásának gyakori, a másik két szektort meghaladó említési gyakorisága (7-10%-al szemben 20%) okait feltárjuk. A telefonon feltett kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy kezdik éreztetni hatásukat a minisztériumokban és háttérintézményekben kidolgozott esélyegyenlıségi programok. 6

7 A kutatás egyik legfontosabb kulcskérdése az volt, hogy a megkérdezettek alkalmaznának-e mentort, ha támogatást kapnának a mentor munkájának finanszírozására. A megkérdezettek 71,8%-a jelezte, hogy támogatás esetén alkalmazna mentort. Arra a kérdésre, hogy milyen területen alkalmaznának mentort a válaszok gyakorisága szerint a következı rangsor állítható fel: új munkatárs (21 említés); a munkahelyi továbbképzésben résztvevık (14 említés); a közösségi helyeken digitális írástudatlanok; az átképzésben részesülık (9 említés); az idıs munkavállalók (6 említés); a Gyes-en, Gyed-en lévık (5 említés); a fogyatékosok (5 említés); a megváltozott munkaképességőek (4 említés) mentorálása. A hazai foglalkoztatási, társadalmi viszonyokra jellemzıen az elbocsájtott munkavállalók, alacsony (3 említés), míg a bevándorlók mentorálása nulla említéssel szerepelt. A kérdıíveken a válaszadók szöveges észrevételeket is tehettek. A szóbeli válaszok röviden az alábbiakban foglalhatók össze: A válaszadók megerısítették a mentorálás szükségességét; Támogatás igénybevételét, csak a hátrányos helyzetőek foglalkoztatatásának segítésére javasolják; Fontos, hogy a munkahelyi beilleszkedést a régóta ott dolgozó munkatárs, mint mentor támogassa; Többen csatlakoznának a programhoz (mentorképzés és foglalkoztatás területén is); A költségvetési intézeteknél a mentor foglalkoztatás önköltségére (50%) sincs keret; Fontos területnek tartják a digitális írástudás, eközigazgatás, a képzés és munkahelyi beilleszkedés támogatására a mentor alkalmazását; A mentor professzionalizmusa nélkülözhetetlen a hatékony munkához, kiemelik a mentorképzés fontosságát. A kutatás eredményeit terjeszteni kívánjuk: a munkaadók; a munkavállalók felé. A kutatás eredményei alapján megtervezett EQUAL IT-Mentor túlvállalás során javaslatot teszünk a re tervezendı programok esetében, a mentorképzés fejlesztését, a mentorfoglalkoztatás üzleti modelljének elismertetését, s ennek következtében nagyobb számú mentor alkalmazásának biztosítását az UMFT projektjeiben. 7

8 3 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETİ ÖSSZEFOGLALÓ TARTALOMJEGYZÉK MÓDSZERTAN A kutatás témaköre A kutatás célkitőzése: A kutatás területe: EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE: Számszerő adatok értékelése Szöveges vélemények értékelése: A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA A MENTORÁLÁS/MENTORSÁG MUNKACSOPORTBAN ÉS AZ INTEGRÁLT ELNEVEZÉSŐ TERMÉKFEJLESZTÉSI HÁLÓZATBAN Munkaadók tájékoztatása: Munkavállalók tájékoztatása: Tapasztalatok beépítése az Új Magyarország Fejlesztési Terv prioritásaiban MENTOROK ALKALMAZÁSÁNAK GYAKORLATI TAPASZTALATAI Digitalizátor Projekt "Komplex informatikai szakképzési szolgáltatás vakok számára" - LEONARDO projekt Információs társadalom - IT-mentor, az informatikai szektor, mint munkaadó MELLÉKLETEK A megváltozott munkaképességő munkavállalókat foglalkoztató munkaadók érdekeltségi rendszere Papíralapú kérdıíves felmérés kísérılevele IT-Mentor Kérdıív Elektronikus felmérés kísérılevele:

9 4 Módszertan 4.1. A kutatás témaköre: A mai Magyarországon a munkaerı-piaci szereplık igényének, ill. viszonyulásának meghatározása a mentorság-mentorálás alkalmazása iránt A kutatás célkitőzése: Meghatározni azokat a mentorálás körébe tartozó tevékenységeket, foglalkozásokat, szakmákat, amelyekre a munka-erıpiaci szereplıknek szükségük van. Ezen tevékenységek feladat és tulajdonság profiljainak meghatározását segítse elı a felmérés, amely eredménye alapján javaslatot lehet tenni a jelenlegi képzések (szak-, felsıfokú és felnıttképzés) területén hol szükséges a mentorképzés (modul, leágazás stb.) indítása. A felmérés adjon választ (becslést) a munkaerıpiacon szükséges különbözı mentorok tevékenységet végzık számára is A kutatás területe: Az elsıdleges munkaerıpiac. A felmérendı mentor tevékenységek meghatározása: - Új munkatárs mentorálása; - Fogyatékkal élık mentorálása; - Megváltozott munkaképességőek mentorálása; - GYES-rıl, GYED-rıl visszatérık mentorálása; - Átképzésben részesülık mentorálása; - Idıs munkavállalók mentorálása; - Menedékkérık - Elbocsátott munkavállalók mentorálása A kutatás módszertana: A reprezentativitást elérı számú szervezetnél telefonhívással támogatott internetes kérdıív kitöltése és feldolgozása. 110 értékelhetı kérdıív került feldolgozásra. Kézzel kitöltött: 57; Elektronikusan kitöltött: 53. 9

10 5 Eredmények értékelése: A kutatás alapját szolgáló kérdıíveket a konferenciákon (DAT 2008.) és workshopok-on (epsiplus) történt az IT-Mentor projekt ismertetése keretében a személyes megkeresés alapján a rendezvények résztvevıi töltötték ki. A rendezvényeken megkérdezettek (248 fı) közül 57 fı (22,9%) adott hasznosítható választ. Az elektronikus kérdıív 1680 személyhez került (a MATISZ Hírlevélbe) kiküldésre. A kiküldés után telefonon 164 fı került megkeresésre. Az elektronikusan visszaküldött kérdıívek száma 53 (a hírlevélben részesülı személyek 3%-a, illetve, a telefonon megkeresett személyek 32%-a). A papíralapú kérdıív kísérılevelét, a 6.2. sz. melléklet, míg a kérdıív tartalmát, a 6.3. sz. melléklet tartalmazza. A 6.4. sz. mellékletben az elektronikusan kiküldött kérdıív kísérılevele található. 5.1 Számszerő adatok értékelése Válaszadók megoszlása szektorok szerint Vállalati szektor; 50% Kormányzati szektor; 5% Non profit szektor; 45% 1. ábra A kérdıívekre választ adók megoszlása, véletlenszerően jól megfeleltetett, a mentor foglalkoztatás célcsoportjainak fontossági sorrendjéhez (1. Vállalati szektor 50%, 2. Nonprofit szektor 45%, 3. Kormányzati szektor 5%). Vizsgáltuk, az adott szektorokon belül, hogy az egyes szervezetek, milyen arányban vettek részt a válaszadásban: Non profit civilszervezetek Intézmények Vállalati szektor: Közepes- és nagyvállalat KKV 10

11 Non profit szektor válaszadóinak megoszlása Civil szervezetek; 56% Intézmények 44% 2. ábra A non-profit szektor intézményei közé soroltuk a kutató-fejlesztı helyeket (BME ITTK), a kulturális intézményeket (Nemzeti Színház, Magyar Nemzeti Galéria) és az egyetemeket (MOME). A civil szervezetek közül, több fogyatékosokkal foglalkozó szervezet is választ adott (hallássérültek HARKE, Hallatlan Alapítvány; mozgássérültek MOTIVÁCIÓ Alapítvány). Vállalati szektor válaszadóinak megoszlása Közepes- és nagyvállalat; 20% KKV; 80% 3. ábra 38 kis- és közepes vállalkozás adott választ a vizsgálat során, amelyek közül, mintegy 80%- ot képviselnek (a felmérés helyszínébıl, győjtıkörébıl fakadóan) az informatikával foglalkozó szervezetek. 11

12 Az informatikai szervezetek kiválóan alkalmasak az einclusion/ebefogadás programok elısegítésére. A az elmúlt idıszakban több fejlesztési programot valósított meg hátrányos helyzetőeknek az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásával történı foglalkoztatás szervezésére. (lásd a tanulmány Mentorok alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai fejezetben a Digitalizátor, Blind és IT- Mentor projekteket) A 6.2. sz. mellékletben található a kutatás alapját képezı kérdıív, a kérdıív második sorszámú kérdésére adott válaszokat az alábbiakban értékeljük. A feltett kérdések felsorolása: Alkalmazott e az Ön munkahelye az alábbi esetekben mentort? - Új munkatárs mentorálása; - Fogyatékkal élık mentorálása; - Megváltozott munkaképességőek munkahelyi mentorálása; - GYES-rıl, GYED-rıl visszatérık mentorálása; - Átképzésben részesülık mentorálása; - Idıs munkavállalók mentorálása; - Elbocsátott munkavállalók mentorálása - Munkahelyi továbbképzésben résztvevık mentorálása - Közösségi helyeken digitális írástudás, képzés mentorálása - Bevándorlók mentorálása Új munkatárs mentorálásának elterjedsége a válaszadók %-ában 50 % Non profit Vállalat Kormányzat 4. ábra A válaszadók által adott igen válaszok nagy mértéke (27-40%) jelzi, hogy az adott szervezeteknél, az új munkatárs mentorálása, már elfogadott tevékenységnek minısül. A vállalatok által jelzett igen válaszok (27%) alacsonyabb mértékő, mint a kormányzat és a non profit szektor válasza. 12

13 A 3. ábrában szereplı, kedvezı arányú, mentorszolgáltatást igénylık mellett, tehát fontos feladat lehet a vállalati vezetık tájékoztatása, a mentorálási tevékenység kedvezı hatásairól és az alkalmazás támogathatóságáról. A támogatás módozatait a 8.1 melléklet tartalmazza. Fogyatékosok mentorálásának említése a válaszadó %-ában % Non profit Vállalat Kormányzat 5. ábra Az új munkatárs mentorálásánál (4. ábra), a három szektornál tapasztalt közel azonos mértékő igen válasszal szemben, a fogyatékosok mentorálására adott válasz, már jelentıs eltérést mutat a non profit szektor javára. A felmérés egyértelmően igazolja, hogy ezen a területen komoly felvilágosító munkára van szükség, fıként a kormányzati, illetve a vállalati vezetık és munkatársak felé. Megváltozott munkaképességőek mentorálásának említése a válaszadók %-ában % Non profit Vállalat Kormányzat 6. ábra A megváltozott munkaképességőek mentorálása az elmúlt idıszakban kisebb mértékben valósult meg, mint a fogyatékosok esetében. 13

14 Az eltérés, egyrészt a megváltozott munkaképességőek foglalkoztatási támogatásának, ismerethiányának tudható be, másrészt a civilszervezetek nagy része, természetesen, elsısorban a fogyatékos személyek foglalkoztatásának bıvítésével foglalkozik. A három szektor közötti eltérés az 5. ábrában már meghatározott arányokat igazolja vissza. Gyes-rıl, Gyed-rıl visszatérık mentorálásának említése a válaszadók %-ában % Non profit Vállalati Kormányzat 7. ábra A Gyes-rıl és Gyed-rıl visszatérık mentorálása a kormányzati szektornál lényegesen nagyobb említési gyakorisággal fordul elı, mint a non-profit és vállalati szektorban. A kutatás értékelése során külön megkérdeztük a kormányzati szektor szereplıit, hogy a Gyes-rıl és Gyed-rıl visszatérık mentorálásának gyakori, a másik két szektort meghaladó említési gyakoriság (7-10%-kal szemben 20%) okait feltárjuk. A telefonon feltett kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy kezdik éreztetni hatásukat a minisztériumokban és háttérintézményekben kidolgozott esélyegyenlıségi programok. A megkérdezettek jelezték, hogy a Gyes-rıl és Gyed-rıl visszatérıkkel, az intézmények humánpolitikai részlegei külön foglalkoznak. A kutatás egyik legfontosabb kulcskérdése az volt, hogy a megkérdezettek alkalmaznának-e mentort, ha támogatást kapnának a mentor munkájának finanszírozására. A személyes (rendezvényeken történı) interjúk alkalmasak voltak arra, hogy tájékoztatást adjunk a kedvezı lehetıségekrıl is. 14

15 Mentort alkalmazna, ha támogatást biztosítanának a megkérdezettek %-ában 100 % Non profit Vállalat Kormányzat 8. ábra A megkérdezettek 71,8%-a jelezte, hogy támogatás esetén, alkalmazna mentort. A kérdıívben szereplı kérdés, hogy a személyes segítéssel, mentorálással, a digitális írástudás támogatható-e. Mentor alkalmazása segíti a digitális írástudás terjesztését, az igennel válaszolók a megkérdezettek %-ában. % Non profit Vállalat Kormányzat 9. ábra A kérdésre adott válaszok egyértelmően igazolták: A civilszektor megértette, hogy az új IKT technológiák által létrehozott információs társadalomban való belépést (digitális írástudás megszerzését) a mentorálás hatékonyan támogatja. A civilszektor szerepe a digitális írástudás megszerzésében hatékonyabb, mint a kormányzati felülrıl jövı irányítással megvalósuló tevékenység. A vállalati és kormányzati szféra szintén kiemelkedı mértékben (87%, illetve 60%) támogatja a mentoroknak a digitális írástudás elterjesztésében való alkalmazását. A kérdıíven megérdeklıdtük, hogy abban az esetben, ha a válaszadó a munkahelyén alkalmazna mentort, milyen területeken tenné meg azt. 15

16 Igen választók száma (fı) Alkalmazna e az Ön munkahelye az alábbi esetekben mentort? kérdésre adott válaszok száma. Új munkatárs mentorálása 21 Fogyatékkal élık mentorálása Megváltozott munkaképes ségőek GYES-rıl, GYED-rıl visszatérık Átképzésben részesülık ábra Igen választadók száma (fı) Alkalmazna e az Ön munkahelye az alábbi esetekben mentort? kérdésre adott válaszok száma. Idıs munkavállalók 6 Elbocsátott munkavállalók 3 Munkahelyi továbbképzésb en résztvevık Közösségi helyeken digitális írástudás, képzés Bevándorlók ábra A válaszadók a legtöbb esetben új munkatárs mentorálására (21 említés) kívánnak mentort alkalmazni. A következı két terület, ahol fontosnak tartották a mentorálást (14 említés), a munkahelyi továbbképzésben résztvevık és a közösségi helyeken digitális írástudást oktatók. A rangsort folytatva, az átképzésben részesülık (9 említés), az idıs munkavállalók (6 említés), a Gyes-en, Gyed-en lévık (5 említés), a fogyatékosok (5 említés), végül a megváltozott munkaképességőek (4 említés) mentorálására jelentkezik igény. 16

17 A hazai foglalkoztatási, társadalmi viszonyokra jellemzıen az elbocsájtott munkavállalók, alacsony (3 említés), míg a bevándorlók mentorálása nulla említéssel szerepelt. A kérdıíven szereplı utolsó kérdés a digitális írástudás alkalmazása, a digitális kultúra terjedése tekintetében kívánta feltárni a válaszadók véleményét. Az EQUAL IT-Mentor projekt túlvállalásában szeretnénk a TAMOP Kulcskompetenciák program elıkészítésére a digitális írástudás fejlesztésére egy pilot projektet megvalósítani, ezért tartottuk fontosnak a digitális kultúra fejlesztésére vonatkozó kérdést is feltenni. Ön szerint a digitális kultúra terjedése-terjesztése elısegíti-e a hazai informatikai szektor bıvülését, a magyar termékek iránti kereslet növekedését? Igen választ adók száma (fı) Non profit Vállalat Kormányzat 12. ábra A kérdésre igen választ adók száma igazolja, hogy a digitális írástudás megszerzését támogató mentori tevékenység elısegíti a mentoráltak életminıségének, munkaerı-piaci pozícióinak javítását és ezen folyamat következtében az infokommunikációs technológiák és a digitális tartalomtermékek iránti belsı fogyasztásának növelését eredményezik. A digitális írástudással rendelkezık a szakképzésbe való belépés lehetıségét szerzik meg és ezáltal a gazdaság versenyképességét is javítják. 17

18 5.2 Szöveges vélemények értékelése: A kérdıíven lehetıség volt szöveges javaslatok megadására is. Az alábbiakban ezeket a válaszokat értékeltük ki: A válaszokat az a következı témakörök szerint csoportosítottuk. Közigazgatás támogatása mentorálással: Én a mentort legfontosabbnak a most formálódó igazgatási centralizáció kapcsán tartom elengedhetetlenül fontosnak. Minden településen kell, hogy legyen valaki, aki segíti a számítógépre, internetes kapcsolatra átköltöztetett igazgatási ügyintézésben. (Infopen) Magunk mentoráljuk a munkatársainkat, mert mikro-vállalkozás vagyunk. A mentorok alkalmazását elsısorban a közösségi internet-hozzáférési helyeken, valamint az e-közigazgatás és az e-learning segítésére tartjuk fontosnak. (TANINFO Kft.) Képzés támogatása mentorálással: Az egyénre szabott képzés megtalálása, és a képzés ideje alatti mentorálás fontos. (Mőszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége) Magam is alkalmazott vagyok, de szisztematikusan foglalkozom az Önök által felsorolt csoportokkal. A bevándorlók nekem Erasmus hallgatóim vannak - több éve - több évre. A kérdıívben felsorolt minden munkaterületen alkalmazni kellene mentort. (JGYPK Szeged) Nálam csak diplomás szoftverfejlesztık dolgoznak, akik nálam írják diplomamunkájukat. Én magam vagyok a mentoruk egyetemi éveik alatt. (Új Calculus Számítógép-alkalmazási Bt.) Csatlakozna a mentor programhoz: Csatlakozna az IT-Mentor programhoz. (Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona) Csatlakozna az IT-Mentor programhoz. (Fáy Károly Hallássérült és Fogyatékos Személyek Egyesülete) Megfelelı feltételek esetén szívesen vállalnánk a mentorok képzését. (Iqsoft-John Bryce Kft) Ezekben az években mennek nyugdíjba az elsı komolyabb IT tapasztalattal rendelkezı mérnökök, diplomások, akiknek szaktudását és óriási tapasztalatát nem szabadna veszni-hagyni, aktív nyugdíjasokként szívesen részt vennének a programban. (VT-SOFT Kft.) Mentorálás díjazása: Az 50%-támogatást sem tudná fizetni az intézmény az IT-Mentorok alkalmaztatásánál, csak meglevı munkatársak szakismeretére támaszkodhat. (BME OMIKK) Az ELTE PPK keretében a mentortanárok a felsıoktatásba belépı hátrányos helyzető hallgatók felsıoktatási tanulmányokba történı beilleszkedését segítik. Ezért fizetést, tiszteletdíjat, órakedvezményt nem kapnak. (ELTE PPK) 18

19 Mentor professzionalizmusa, képzése iránt megfogalmazott igények: Csak akkor életképes az ötlet a támogatással történı foglalkoztatás-, ha a mentor valóban profi szinten ért a szakmához, nem csak az IT-hez, ahhoz is, ahol alkalmazzák. (GKI Gazdaságkutató Zrt.) A hallássérült személyek mentorálásra szóló kiválasztásában egy szintén hallássérült jól képzett pedagógus alkalmazása szükséges, akit be kell venni a csapatba. (HARKE) Fogyatékosok, hátrányos helyzetőek támogatása mentorálással: Felnıtt illetve fiatal mozgássérültek segítésére, rehabilitációjuk kiszélesítésére szeretnénk alkalmazni illetve képezni mentorokat. (Mozgássérültek Petı András nevelıképzı és Nevelıintézete Hári Mária Könyvtár és Regionális Forrásközpont) Hátrányos helyzető, megváltozott munkaképességőek, tartós munkanélküli csoportok esetén a mentorálást javaslom. (Székesfehérvári Regionális Képzı Központ) Munkahelyi mentorálás Mikro, 1 fıs vállalkozás vagyunk. A digitális írástudásra egy külön országos program kellene. Mentor nálunk még nem dolgozott, de a munkaerı-piacra belépıknek lenne szükséges. (KT Kft.) Új munkatársként nem vennék fel mentort, de a tapasztaltabb munkavállalók közül adnék néhánynak ilyen megbízatást, mint ahogyan ez jelenleg is történik, de külön díjazás nélkül. Ha tevékenysége támogatást kapna, díjaznám is munkáját. (Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.) Elsıdlegesnek a beilleszkedés segítését tartom. Ezt nem külön munkatárssal, hanem a szervezet mély beágyazottsággal rendelkezı munkatársa teheti meg hitelesen. Ez azt jelenti, hogy ennek költség-térítése lenne a helyes támogatási forma. (Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.) A támogatás sokadlagos kérdés az új munkaerı alkalmazásánál. (Szociális és Munkaügyi Minisztérium) Összefoglalva a szóbeli válaszokat: A válaszadók megerısítették a mentorálás szükségességét; Támogatás igénybevételét, csak a hátrányos helyzetőek foglalkoztatatásának segítésére javasolják; Fontos, hogy a munkahelyi beilleszkedést a régóta ott dolgozó munkatárs, mint mentor támogassa; Többen csatlakoznának a programhoz (mentorképzés és foglalkoztatás területén is); A költségvetési intézeteknél a mentor foglalkoztatás önköltségére (50%) sincs keret; Fontos területnek tartják a digitális írástudás, eközigazgatás, a képzés és munkahelyi beilleszkedés támogatására a mentor alkalmazását; A mentor professzionalizmusa nélkülözhetetlen a hatékony munkához, kiemelik a mentorképzés fontosságát. 19

20 6 A kutatás eredményeinek hasznosítása a MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportban és az Integrált elnevezéső Termékfejlesztési Hálózatban. A kutatás eredményeit az alábbi disszeminációs terv szerint kívánjuk a partnerség, illetve a szakmapolitikai érdekérvényesítés során hasznosítani: 6.1 Munkaadók tájékoztatása: A kutatás eredménye alapján megállapítást nyert, hogy a mentorálás nagyobb elterjedését egyértelmően, az alkalmazásukhoz adandó támogatások ismeretének hiánya akadályozza. Ennek érdekében a legfontosabb feladat a munkaadók tájékoztatása, a jelenleg is érvényben lévı támogatási lehetıségekrıl (6.1 melléklet). A kutatás eredményeit röplap formában megfogalmazzuk, amelyben tájékoztatást adunk a mentorok képzési és alkalmazási lehetıségeirıl. A tájékoztatást a következı eszközök felhasználásával kívánjuk biztosítani: MATISZ, munkaadói hírlevél; honlap; média; workshop, elıadás. 6.2 Munkavállalók tájékoztatása: A hátrányos helyzető munkavállalók tájékoztatására jól felhasználhatóak egyrészt az EQUAL-partnerségben résztvevı civil szervezetek (Tematikus Hálózat), másrészt a munkaerı-piaci szervezetek is. 6.3 Tapasztalatok beépítése az Új Magyarország Fejlesztési Terv prioritásaiba A évi akciótervek egyrészt a hátrányos helyzető munkavállalók foglalkoztatását megfelelı színvonalon (TAMOP Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése, TAMOP Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatásáért, TAMOP Hátrányos helyzetőek foglalkoztatását ösztönzı járulékkedvezmények), másrészt a mentorok alkalmazását (TAMOP Lépj egyet elıre, TAMOP Munkaerı-piaci kulcskompetenciák fejlesztése) még csak kismértékben támogatják. 20

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program - a munkaerıpiac kínálati oldalára irányuló intézkedések, az emberi erıforrások fejlesztése - átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Gál Zsuzsanna projektkoordinátor LEONARDO projekt Szeged, 2009.

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

Mőhelymunkák összefoglalója. 1. Módszertani központ

Mőhelymunkák összefoglalója. 1. Módszertani központ 1. Módszertani központ Mőhelymunkák összefoglalója Mőhelymunka vezetıje: Dr. Kovács András Résztvevık: Balogh Attila (OFA EQUAL Programiroda) Bognár Mari (FSZKE) Bartha Éva (Vályi Péter Szakképzı Iskola,

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Európai mobilitási lehetıségek

Európai mobilitási lehetıségek Európai mobilitási lehetıségek Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Sinkó Zsófia Anna Sopron, 2012. május 21. Tempus Közalapítvány 1996-tól, jelenleg a Nemzeti Erıforrás Minisztériumának felügyelete

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h.

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Megnyit itó - Célkitőzések 1 Elızetes program I. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach: a projekt és a résztvevık 9.00-9.10 Megnyitó. A projekt

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Katona Miklós projektvezetı Életpályák HAGYOMÁNYOS Egy

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. január Tartalom I. Esélyegyenlőség biztosítása a szervezeten belül... 4 1. Általános célok, etikai elvek... 4 1.1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód... 4 1.2. Az

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló

TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló Pályázati azonosító: TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Kedvezményezett neve: HELP-Esıemberekért Rehabilitációs Foglalkoztató Kht. Idıszak,

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

TÁMOP / )

TÁMOP / ) 1 TÁJÉKOZTATÓ az Európai Unió támogatásával a 2007-2013 évi Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3.

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. Fehérvári Anikó A magyarországi szakképzés a legfrissebb kutatási adatok tükrében MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. A téma Foglalkoztathatóság Intézményrendszer Forrás: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben 3.4. - Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben Az alprojekt bemutatása Az alprojekt megvalósításának eredménye egy átfogó és korszerő aktualizált fejlesztési stratégiai

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

A fejlődés záloga - a digitális írástudás

A fejlődés záloga - a digitális írástudás A fejlődés záloga - a digitális írástudás 2012. november 22. Vályi-Nagy Vilmos AZ ÁLLAMTITKÁRSÁG INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM VONATKOZÁSÚ TEVÉKENYSÉGE 3 1 Legyen teljes szélessávú lefedettség az ország minden

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2007

Közhasznúsági Beszámoló 2007 Közhasznúsági Beszámoló 2007 Adószám: 18187128-1-42 Az Alapítvány jellege Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS FEBRUÁR 19-I ÜLÉS. Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS FEBRUÁR 19-I ÜLÉS. Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS 13. sz. napirendi pont Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról Elıadó: Hornyák István projektvezetı

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben