Gépjármûbiztosítási elôírások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gépjármûbiztosítási elôírások"

Átírás

1 Gépjármûbiztosítási elôírások Casco biztosítások kockázatvállalási irányelvei A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás kockázatvállalási irányelvei Casco szemlekötelezettség szabályozása Díjkedvezmény-engedélyezési jogosultságok Casco engedélyezési adatlap használata Casco gépjármûvédelmi elôírások Gépjármûvédelmi eszközök listája

2 Casco biztosítások kockázatvállalási irányelvei A fel nem sorolt gépjármûvek casco biztosítása külön erre vonatkozó engedély nélkül megköthetô. A biztosítás megkötôje azonban köteles a gépjármûvet megszemlézni (üzletkötôi szemle), a gépjármûvet és a szerzôdôt azonosítani, és minden, a casco biztosítási szerzôdés kötésére vonatkozó egyéb rendelkezést betartani. Az alábbi táblázat tartalmazza az engedélyköteles gépjármûvekhez kapcsolódó jellegzetes tulajdonságok felsorolását, és az adott kategória engedélyezésére jogosult vezetôt is. Amennyiben a biztosítandó gépjármû a táblázatban leírt legalább egy tulajdonsággal bír, a szerzôdés csakis engedéllyel köthetô meg. Ha a biztosítandó gépjármû egyértelmûen nem azonosítható, a típusjel hiányos vagy félrevezetô, a termékmenedzser véleményét kell kikérni.

3 Engedélykötelezettség oka BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI VEZETÔ olyan személygépkocsi vagy kishaszonjármû, amelyeknek a 10/a Plus casco tarifája, vagy az egyedi díjképzéssel meghatározott 10%, de minimum éves díj 25%-a önrészesedés esetén érvényes díja meghaladja a Ft-ot, de nem éri el a Ft-ot (vagyis 10 és 20 millió Ft közötti új-értékû gépjármû), próbarendszámos gépjármû, olyan gépkocsi, amelynek átvételéig a bruttó vételár kevesebb, mint 25, de legalább 20%-át fizették ki, 6 évesnél idôsebb gépjármû, Reálcasco esetén 9 év feletti gépkocsi, azon gépjármûvek, melyeket nem Magyarországon helyeztek elôször forgalomba (gyártási év < forgalomba helyezés éve), gázüzemû jármû, tartály-gépkocsi, tartály-pótkocsi, bérgépkocsi (kivéve tartós bérlet), olyan gépkocsi, amelynek átvételéig a bruttó vételár kevesebb, mint 20%-át fizették ki, *cabrio (nyitott karosszériás jármû), *terepjáró, *sportautó, Z"- vagy E"-rendszámos gépjármû, amerikai vagy ausztrál standard szerint gyártott gépjármû, olyan személygépkocsi vagy kishaszonjármû, melynek a teteje a kocsiszekrénytôl leválasztható, elmozdítható, vagy a kocsiszekrény anyagától eltérô anyagból készült ( Hard Top", Soft Top", vászontetô, mobil tetô: pl. Citroën Pluriel, Peugeot 206CC.) olyan személygépkocsi vagy kishaszonjármû, melynek a tetején az üvegfelület a teljes tetôfelület 30%-ánál nagyobb (panorámatetô). TERMÉKMENEDZSER olyan személygépkocsi és kishaszonjármû, amelyeknek a 10/a Plus casco tarifája, vagy az egyedi díjképzéssel meghatározott 10%, de minimum éves díj 25%-a önrészesedés esetén érvényes díja meghaladja a Ft-ot (vagyis 20 millió Ft új-érték feletti), személyfuvarozó taxi, bármilyen személygépkocsi, vagy kishaszongépjármû, amelyhez nincs meg az összes kulcs és kódkártya, gépjármûvezetô képzésre használt gépkocsi, külföldi állampolgár tulajdonában levô, magyar hatóság által kiállított forgalmi engedéllyel rendelkezô gépjármû, nem magyar rendszámú jármû, hatóság által adott új alvázszámú (korábban AF-es) gépkocsi, bármelyik biztosítóintézetnél totálkárosnak minôsített és ebbôl az állapotából helyreállított gépjármû, gyártmány szerint: Aston Martin, Austin, Bedford, Bentley, Buick, Cadillac, Chevrolet, Daimler, Dodge, Ferrari, Jaguar, Lincoln, Lotus, Maserati, Plymouth, Porsche, Pontiac, Rolls Royce, Saturn, Vauxhall, 9 évnél idôsebb jármû, az aktuális tarifatáblázatban egyértelmûen nem azonosítható gépjármû

4 TERÜLETVEZETÔ vízi és légi jármû, két- és háromkerekû közúti jármû, motorkerékpár, forgalmi engedéllyel nem rendelkezô jármû, versenyautó, veszélyes áru szállítására alkalmas jármû * Cabrio: nyitott, vagy nyitható tetejû utasterû, illetve olyan gépjármû, amely utasterének teteje normál használat körében leszerelhetô, függetlenül attól, hogy a tetô milyen anyagból készült. * Terepjáró: minden olyan gépjármû, amelyet motorteljesítménye, felépítése, futómûvei, erôátviteli rendszere alkalmassá tesz nehéz út- illetve terepviszonyok közepette is a közlekedésre. Ebbe a kategóriába sorolandók olyan elsôdlegesen közúti forgalomra szánt gépjármûvek is, amelyek valójában terepen való közlekedésre ugyan nem alkalmasak, de felépítésükben a terepjáró jelleget tükrözik. Az Eurotax-kód is jelzi a terepjáróként való besorolást; azon jármûvek tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek betûjelzése E, F, G, vagy H. * Sportautó: A sportautó fogalma pontosan nem határozható meg, így az alábbiakban csak néhány támpontot tudunk adni annak eldöntéséhez, hogy az adott gépjármû ebbe a kategóriába tartozik vagy sem. A gépjármû többek között akkor minôsülhet sportgépjármûnek, ha elnevezésében a sport megnevezés szerepel. Mindenképpen sportgépjármûnek tekintendôk: a coupe, cupe megjelölésû gépjármûvek, amelyek teljesítménye a 90 kw-ot meghaladja, valamennyi kétüléses gépjármû, a Smart (MCC) gyártmány kivételével. Amennyiben a biztosítani kívánt gépjármû engedélyköteles, az ajánlat felvételét megelôzôen Casco engedélyezési adatlap kitöltése szükséges, amelyet faxon keresztül a biztosítástechnikai vezetôhöz kell továbbítani. A biztosítástechnikai vezetô amennyiben a kockázat elbírálása a hatáskörébe tartozik, dönt a kockázatba fogadásról. Ha a kockázatvállalás nem a biztosítástechnikai vezetô hatáskörébe tartozik, a hozzá továbbított adatlapot szintén elsôdlegesen faxon a kockázat elfogadásra, vagy elutasításra vonatkozó javaslatával továbbítja a termékmanagernek.

5 A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás (KGFB) kockázatvállalási irányelvei A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási ajánlat nem utasítható el, azonban állományunk kárhányadának és kárgyakoriságának védelme érdekében indokolt, ha bizonyos kockázatok tekintetében munkatársaink nem folytatnak aktív üzletszerzési tevékenységet. Aktív üzletszerzési tevékenység tilos az alábbi esetekben: díjnemfizetéssel, illetve biztosító általi felmondással megszûnt szerzôdés érintettje, a biztosítási szándék gyaníthatóan biztosítási csalással van vagy lehet összefüggésben (pl. feltûnôen rossz mûszaki állapotú gépjármû), 3,5 t teherbírás feletti tehergépkocsi, vontató (mezôgazdasági is), nyergesvontató, autóbusz, lassú jármû, munkagép, trolibusz, utánfutó, lakókocsi, taxi, bérgépkocsi, gyakran vagy állandóan veszélyes anyagot szállító jármû, hivatásos teherfuvarozással foglalkozó vállalkozások jármûvei (sárga színû rendszám), sportkocsi, versenyzésre alkalomszerûen vagy állandóan használt gépjármû, oktatásra használt gépjármû, 25 év alatti életkorú szerzôdô, bejelentett magyarországi lakcímmel nem rendelkezô külföldi állampolgár, mint szerzôdô, malus fokozatú szerzôdô gépjármûve, különleges felépítményû gépjármû, Z rendszámú gépjármû, veterán gépjármû (motorkerékpár is!), nosztalgia jármû, egyedi gyártású gépjármû, prototípus, egyértelmûen nem azonosítható gyártmányú, illetve típusú gépjármû.

6 Casco szemlekötelezettség szabályozása Az ajánlat kitöltése elôtt minden gépjármûvet szemlézni kell, kivéve a márkakereskedôk által átadott ún. nullkilométeres" új autókat. A szemle során az üzletkötônek elôször a gépjármû forgalmi engedélyébe bejegyzett alvázszámot kell egyeztetnie a karosszérián vagy alvázon lévô számmal, a gépjármû km-számlálójának állását az ajánlatban fel kell tüntetnie, az üvegezés vizsgálatát különös tekintettel a szélvédô és a fényszóró üvegezésének kavicsfelverôdés okozta sérüléseire különös gonddal kell elvégeznie, meg kell gyôzôdnie a kívülrôl hozzáférhetô elemek antenna, oldaltükör, dísztárcsa, stb. meglétérôl és sérülésmentességérôl, pontosan jegyzôkönyveznie kell a gépjármû pontos és teljes felszereltségét, vagyis a biztosítani nem kívánt extrafelszereléseket is, meg kell vizsgálnia a védelmi berendezés mûködôképességét, és típusát az ajánlaton rögzíteni kell, meg kell gyôzôdnie arról, hogy a gépjármû sérülésmentes, illetve jegyzôkönyveznie kell a sérült elemeket, és a sérülések jellegét, mértékét. Ha a forgalmi engedélybe bejegyzett alvázszám betûjele és/vagy száma nem egyezik a karosszérián és/vagy alvázon lévô azonosítóval, az ajánlatot nem szabad felvenni! A szemlejegyzôkönyvet az ajánlat mellékleteként kell kezelni. Ha a sérülések jellegét az üzletkötô nem tudja elbírálni, szakértôi szemle szükséges. Szakértôi szemle elvégzése az alábbi esetekben kötelezô a casco biztosítás megkötéséhez: ha az engedélyezô (biztosítástechnikai vezetô, termékmenedzser, területvezetô) szakértôi szemlét ír elô, taxi, 6 évnél idôsebb gépjármû, (Reál casco esetén az erre vonatkozó körlevél rendelkezési szerint kell eljárni, vagyis 6 év feletti gépjármûnél kettô átlós fényképfelvétel készítésével a szakértôi szemle kiváltható.) külföldi forgalombahelyezés (gyártási év < forgalomba helyezés éve), cabrio, sportautó, minden olyan gépjármû, melyhez a termékmenedzser illetve a területvezetô engedélye szükséges (a táblázat szerint).

7 Díjkedvezményre vonatkozó engedélyezési jogosultságok A mindenkor érvényes tarifától az üzletkötő nem térhet el, de üzletpolitikai okokból a biztosítástechnikai vezetô legfeljebb az alapbiztosítás díjának 10%-os mértékéig engedélyezhet eltérést a casco tarifa alapján meghatározott díjtól, a régióigazgató ugyancsak legfeljebb az alapbiztosítás díjának 10%-os mértékéig engedélyezheti az eltérést a casco tarifa alapján meghatározott díjtól, a biztosítástechnikai vezetô és a régióigazgató együttesen legfeljebb 15%-os mértékig engedélyezhet eltérést a casco tarifa alapján meghatározott alapbiztosítási díjtól, 10%, illetve 15% feletti mértékben a biztosítástechnikai vezetô vagy a régióigazgató javaslata alapján a termékmanager, illetve területvezetô engedélyével lehet eltérni a casco tarifa alapján meghatározott díjtól.

8 Casco engedélyezési adatlap használata A casco engedélyezési adatlapot a casco biztosítás megkötése érdekében a következô esetekben kell használni: a casco szerzôdés engedélyköteles kategóriába tartozik, a gépjármû a hatályos vagyonvédelmi elôírásokban foglalt védelmi berendezéssel nem rendelkezik, partnergazda díjkedvezménnyel, illetve pótdíj elengedésével kívánja a szerzôdést megkötni. A fenti esetekben a mellékelt kockázatelbíráló adatlapot teljes körûen kell kitölteni, majd aláírni, a leendô szerzôdôvel aláíratni, és a forgalmi engedély másolatával a biztosítástechnikai vezetônek átadni. Ha az engedélyezés a biztosítástechnikai vezetô hatáskörét meghaladja, az adatlap és a forgalmi engedély másolatát a biztosítástechnikai vezetô ajánlásával a termékmenedzsernek kell elküldeni (faxon). A visszaérkezett elfogadott, módosított vagy elutasított adatlapot az ajánlattal együtt kell kezelni. Amennyiben a szerzôdéskötést engedélyezték, az engedélyezési adatlapot az ajánlathoz kell csatolni, különben nem kerülhet rögzítésre. Ajánlatot csak azt követôen lehet felvenni, miután a szükséges engedélyt az illetékes biztosítástechnikai vezetô megadta. Az adatlap célja a kockázatelbírálásra jogosult vezetô lehetô legteljesebb körû informálása a casco biztosítás feltételeirôl, körülményeirôl. Az egyedi kockázatvállalással, illetve díjmódosítással kapcsolatos döntések alapja kizárólag az adatlapon feltüntetett információ és a megfelelô, részletes indoklás. A biztosítástechnikai vezetô, termékmanager, illetve területvezetô a kockázatelbíráláshoz az adatlapon szereplô információkon kívül további adatokat, információkat kérhet, amelyet az üzletszerzônek kell a lehetô legrövidebb idôn belül beszerezni. Az adatlapon szereplô válaszokat egyenként és összességükben a kockázatelbíráló szakmai tapasztalata alapján értékeli. A kockázatelbírálásra jogosult teljes körû kompetenciával rendelkezik atekintetben, hogy a kockázatot vállalja, vagy elutasítja. Az adatlap kérdéseire adott meghatározott számú igenlô válasz nem jelenti (és nem jelentheti) az automatikus kockázatba fogadást. Budapest, február 15. UNIQA Biztosító Rt.

9 Casco engedélyezési adatlap Szerzôdô neve: Gépkocsi gyártmánya, típusa: Születési ideje: Cm 3 : KW: Fajtája: Lakcíme / Telephelye: Évjárata: Üzemanyag fajta: Fő tevékenységi köre: Rendszáma: Alvázszáma: Foglalkozása, beosztása: Vagyonvédelmi felszereltség: Állampolgársága: Az engedélykérés oka: Engedélyezési adatlap (üzletkötő tölti ki) 1. A vásárlástól (illetve elôzô casco szerzôdés megszûnésétôl) az ajánlattételig eltelt idô kevesebb, mint nap között több, mint 30 nap 2. Mióta van a szerzôdônek folyamatos munkaviszonya, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya (*) több, mint 2 éve kevesebb mint 2 éve nincs 3. Van-e a szerzôdô tulajdonában magyarországi ingatlan van nincs 4. A szerzôdô vezetôi engedélyét mikor szerezte meg 3 évnél régebben 1-3 éven belül 1 éven belül 5. Vásárláskor kifizetésre került a vételár %-a 21-49%-a 0-20%-a 6. A gépkocsi forgalmi engedélyébe a szerzôdô a szerzôdéskötéskor mint tulajdonos vagy üzembentartó be van-e jegyezve igen nem 7. Volt-e a szerzôdônek casco szerzôdése az elmúlt két évben? igen nem 8. Volt-e a szerzôdônek casco káreseménye az elmúlt 2 évben (**) nem volt egy volt több volt 9. A szerzôdô által kapott kártérítés összege az elmúlt 2 évben összesen (**) nem kapott < Ft > Ft 10. A szerzôdô elôzô casco szerzôdése megszûnésének oka (**) érdekmúlás díjnemfizetés totálkár vagy lopás 11. Van-e más szerzôdése a szerzôdônek az UNIQA-nál (kivéve KGFB) igen, több igen, egy nincs 12. Ha igen, sorolja fel ezeket Éves díja: A szerzôdô KGFB szerzôdése az UNIQA-nál van igen nem 14. A szerzôdô casco bónusz-jogosultsággal rendelkezik igen nem 15. A szerzôdô a gépkocsi hányadik tulajdonosa elsô második harmadik v. több 16. A gépkocsi évjárata 4 évesnél fiatalabb 4-6 éves több mint 6 éves 17. A gépkocsi évi átlagos futásteljesítménye < km km > km 18. A gépkocsi elsô forgalomba-helyezésének helye Magyarország igen nem A fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy az UNIQA Biztosító Rt. az általam közölt adatok valódiságát ellenôrizze. Dátum: Dátum: Szerzôdô aláírása: Üzletkötô aláírása: Fentiek alapján a szerzôdéskötést engedélyezem nem engedélyezem a gépkocsit mûszaki szemlére küldöm Dátum: Biztosítástechnikai vezetô: aláírása: (*) a munkaviszonynak vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak minôsül a munkavállaló alkalmazott is és a vállalkozói jogviszonyban tevékenykedô magánszemély is (**) a 8, 9,10-es kérdést csak akkor kell megválaszolni, ha a 7-es kérdésre a szerzôdô igenlô választ adott! Üzletpolitikai indokok: Egyéb: Engedélyezem Elutasítom Aláírás:

10 Gépjármûvédelmi elôírások casco biztosítási szerzôdésekhez A személygépkocsik és kishaszon-gépjármûvek (< 2t) lopáskockázatot tartalmazó casco biztosításainak megkötéséhez a mellékelt táblázatok szerinti, beszerelt, mûködôképes állapotban tartott vagyonvédelmi berendezés(ek) megléte szükséges. Amennyiben a biztosítani kívánt gépjármû védelme az elôírtaktól eltér, vagy védelmi berendezése a kiadott táblázatokban nem szerepel, a lopáskockázatra is kiterjedô casco biztosítási szerzôdés megkötéséhez a casco engedélyezési adatlappal kell engedélyt kérni a biztosítástechnikai vezetôtôl, a gépjármûbiztosítási termék-menedzsertôl illetve a területvezetôtôl (a kockázatvállalásról szóló elôírásaink rendelkezéseinek megfelelôen). Az SSP tarifálóprogram Súgó oldalán lévô Gépjármûbiztosítási nyomtatványok menüben az aktuális gépjármûvédelmi listák, valamint a szervizek címlistája megtalálhatók! Ha a biztosítani kívánt gépjármûbe szerelt védelmi berendezés az aktuális listában nem szerepel, a termékmenedzser engedélyét kell kérni, a Casco engedélyezési adatlap kitöltésével. 1. Gépjármûkategóriák, és azok védelmi besorolása Minden, lopáskockázatra is biztosítani kívánt gépjármû Minden gépjármû, amelynek a 10/a* önrészesedés szerinti Plus casco tarifája meghaladja a Ft-ot, vagy egyedi díjképzés esetén a gépjármû új értéke a 8 millió Ft-ot, valamint a következô típusok: VW gyártmány valamennyi 2000 cm 3 alatti típusa, kivéve Passat, Sharan, Phaeton, Touareg valamennyi típusa, Renault Clio, Megane, Twingo, Scenic 1998 január 1. után gyártott típusa, az indítókártyás kivitelûek kivételével! Minden gépjármû, amelynek a 10/a* önrészesedés szerinti Plus casco tarifája meghaladja a Ft-ot, vagy egyedi díjképzés esetén a gépjármû új értéke meghaladja a 10 millió Ft-ot, valamint a következô típusok: Audi gyártmány minden típusa, VW gyártmány 2000 cm 3 feletti típusai, illetve a Passat, Sharan, Phaeton, Touareg valamennyi típusa hengerûrtartalomra tekintet nélkül! Eredeti, gyári indításgátló (Immobilizer), vagy MABISZ minôsítéssel rendelkezô, aktív vagy passzív, utólag beszerelt indításgátló, vagy rablásgátló A vagy B tábla Minimális védelem Eredeti, gyári indításgátló, és MABISZ minôsítéssel rendelkezô, második indításgátló, vagy rablásgátló A + B tábla MABISZ minôsítéssel rendelkezô, BEA besorolású, távfelügyeleti helymeghatározó rendszer (GPS) C tábla * 10%, de minimum az éves alapdíj 25%-a, de legkevesebb Ft

11 2. Védelmi berendezések beszerelése után járó kedvezmények MABISZ minôsítéssel rendelkezô, BEA besorolású mûholdas távfelügyeleti helymeghatározó rendszer MABISZ minôsítéssel rendelkezô, rádióelektronikai vagyonvédelmi rendszer (távfelügyeleti helymeghatározó rendszernek minôsül pl. ALSYS 2000) A díjból 20%, de legfeljebb Ft kedvezmény adható A díjból 15%, de legfeljebb Ft kedvezmény adható A fentiekben írt kedvezmények felett a védelmi rendszerhez kapcsolódó egyéb kedvezmény nem adható. 3. Gépjármûvédelmi berendezések meglétének igazolása, gépi rögzítése A casco biztosítási ajánlathoz minden esetben csatolni kell a védelmi berendezés beszerelését igazoló számla másolatát, vagy távfelügyeleti helymeghatározó rendszerrel védett gépjármû esetén a szolgáltatói szerzôdés másolatát. Távfelügyeleti helymeghatározó rendszerrel védett gépjármû casco biztosítási ajánlatához lopáskockázat csak úgy rögzíthetô, ha a GPS szolgáltató külön megnevezésre kerül. A casco biztosításból mindaddig ki kell zárni a lopáskockázatot, amíg a GPS szolgáltató nincsen megnevezve, és a beszerelésrôl szóló számla nincs csatolva az ajánlathoz. A szerzôdést megkötô feladata az, hogy beszerezze azt az információt, hogy a távfelügyeleti helymeghatározó rendszert (GPS) melyik szolgáltató üzemelteti, amennyiben a beszerelést igazoló számla errôl nem ad információt. Budapest, február 15. UNIQA Biztosító Rt.

12 A. tábla AKTÍV ÉS PASSZÍV VÉDELMI ESZKÖZÖK A passzív védelmi berendezések nem adnak jelzést a környezetnek a gépjármû elleni cselekményekrôl, de a gépkocsi saját erôforrása által történô mozgatást, és/vagy a vontatást megakadályozzák, illetve nehezítik. Az aktív védelmi berendezések a jármû elleni támadás esetén a környezetnek hangjelzést (esetleg fény-, vagy titkos jelzést is) adnak. A támadás észlelése történhet ütés, üvegtörés, mozgás, emelés, dôlés, ajtó-, motortér-, csomagtér nyitása esetén, illetve egyéb érzékelôvel. 994 jelölésû indításgátló A 01 JD jelölésû indításgátló A 012 D jelölésû indításgátló A 203 jelölésû indításgátló AA 02 jelölésû ugrókódos gk. riasztó + indításgátló ALLIGÁTOR IAS 195/3K jelölésû indításgátló ALSYS-2000 GPS MA jelölésû gépjármûvédelmi rendszer + indításgátló ALSYS-2000 GPS MB jelölésû gépjármûvédelmi rendszer + indításgátló ALSYS-2000 rádióelektronikai gépjármûvédelmi rendszer + indításgátló ALSYS-2000/R jelölésû rádióelektronikai gépjármûvédelmi rendszer + indításgátló AMAX 3540 EKI jelölésû ugrókódos gépjármû-riasztó és indításgátló AN 780 indításgátló Ariane 613 AUTOSTOP AN 780 jelölésû indításgátló Autowatch PPi Autowatch PPi AUTOWATCH 363 PPi Autowatch 433 TI Autowatch 436 RLi jelölésû ugrókódos gépjármûrisztó, indításgátló és rablásgátló rendszer Autowatch 446 RLi Autowatch 573 PPi Autowatch 629 Ti BELLI MODEL No. 505 jelölésû gk. indításgátló BERASEC DIGIT BERASEC LOGIC ALARM AR jelölésû gk. riasztó + indításgátló Black Bug Plus BT 71M-3H jelölésû gépjármû védelmi készülék + indításgátló BLOCTONIC ZWS ( ) jelölésû indításgátló Caesar CT-313 CEASAR CT 215U 24V jelölésû ugrókódos gk. riasztó + indításgátló CEASAR CT 215U jelölésû ugrókódos gk. riasztó + indításgátló CEASAR CT 313 jelölésû indításgátló CEASAR CT 323 jelölésû indításgátló és rablásgátló CESAR 433 TI indításgátló készülék CESAR OMEGA 436/3 (24V) ugrókódos gk. riasztó gk. és indításgátló CESAR PLASMA 283 gk. indításgátló CLIPPER 505 indításgátló COBRA 0803 COMPACT MP3 jelölésû indításgátló DOBERMANN F50 jelölésû indításgátló ECU3300

13 EUROCAR 225R jelölésû rablásgátló, ugrókódos gk. riasztó + indításgátló EUROCAR 25 jelölésû ugrókódos gk. riasztó + indításgátló EUROCAR 25 S jelölésû ugrókódos gk. riasztó saját akkus szirénával + indításgátló EUROCAR 25 SU jelölésû ugrókódos gk. riasztó saját akkus szirénával, EUROCAR 25 U jelölésû ugrókódos gk. riasztó ultrahangos belsôtér védelemmel + indításgátló Eurocar 325 FAME jelölésû gk. indításgátló FLASHPOINT FP 774 jelölésû indításgátló FLASHPOINT FP 776 K jelölésû gk. riasztó + indításgátló FLASHPOINT FP FP 261 K jelölésû indításgátló Flashpoint FP261K FP 774 jelölésû inditásgátló GALAXY 313 indításgátló készülék GALAXY 313/C GEMEL GP48 jelölésû risztó + GMI jelölésû indításgátló GEMEL MK 125 jelölésû indításgátló GEMEL MK 300 jelölésû gk. risztó + indításgátló GEMEL MK 99 + GMT jelölésû indításgátló GEMEL MK 99 jelölésû indításgátló Gemel MK 99+GMT 4 Gemel MK300 + GS3A98 Gemel MK99 + GMT GEMEL ND 14 C + GMI jelölésû ugrókódos gépkocsi riasztó + indításgátló GEMINI 5069 GE jelû indításgátló GEMINI 5069 jelû indításgátló GR 410 jelölésû riasztó + MK 122 jelölésû indításgátló GRIFF jelölésû indításgátló GT 108 gk. riasztó + GT 178 indításgátló GT 136 GT 136/12 jelölésû ugrókódos gk. riasztó + indításgátló GT 136/24 jelölésû ugrókódos gk. riasztó + indításgátló GT V GT GT 65 S3 indításgátló GT 69.3 jelölésû indításgátló GT 70 S.2 jelölésû indításgátló IA 900/3/A gk. indításgátló IMB-2000 jelölésû indításgátló IMMOBILISER MARK I jelölésû indításgátló IMO 8 jelölésû indításgátló computer vezérlésû gépjármûvekhez KODINIS Laserline 261K Laserline 261T Meta M36/5 24V Meta M36-D Meta M36T NYE-SY ALARM 02 RHINO PGM-3 SELCA FM 7.17 SONAR 150 BM TRAX LOCK TRAX STOP 2000 TRAX Stop 2000 / 24V WHEELS EK2-3

14 B. tábla RABLÁSGÁTLÓ BERENDEZÉSEK A rablásgátló olyan védelmi berendezés, amely a járó motorú gépjármû erôszakkal, illetve az élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel történô elvétele esetén annak használata ellen nyújt védelmet. ATTI. P1 Autowatch 211 Hi BERASEC 2000 I JLS BERASEC 2000 JLS BERASEC 2000 LS BERASEC FANTOM BERASEC JLSI BERASEC LSI Caesar CT-210U Caesar CT-215U Caesar CT-266 Caesar CT-323 Eurocar 125R Eurocar 125RG Eurocar 225R GT 867CR GT 867R Jack-It C3000/P Jack-It C5000 E/P jelölésû gépjármû indításgátló és rablásgátló Jack-It C5000E/P JUMBO A8 Jumbo A8 jelölésû 3 pontos indításgátló, rablás elleni védelemmel KS-3 KS-3 IK KS-3 jelölésû gépjármû indításgátló, rablásgátló és riasztó KS-K1 KV-01 LASERLINE 261T jelölésû transponderes indításgátló LASERLINE 994 jelölésû autó indításgátló LASERLINE 996 jelölésû gépkocsi riasztó + indításgátló META M 36 jelölésû indításgátló META M 36 S / 24V jelölésû indításgátló META M 36T jelölésû passzív elektronikus indításgátló META M RC M 36 D riasztó + indításgátló META M 9911-RC riasztó + META M 36 indításgátló META MK 24V jelölésû indításgátló MINI GUARD H MINI GUARD jelölésû indításgátló + rablásgátló MK 125 jelölésû indításgátló MK 24V jelölésû indításgátló MODEL No. 505 jelölésû indításgátló MONO-2000 ugrókódos gk riasztó + indításgátló MONO-3000 NO JACK NYE-SY ALARM 02 jelölésû gk. indításgátló PAJZS jelölésû indításgátló és rablásgátló PIRAMIS 1.0 PIRAMIS IMMO RHINO 3000I-T RHINO 3000I-T gk. rablásgátló+ indításgátló RHINO AA 02 jelölésû ugrókódos gk. riasztó + indításgátló RHINO PGM3 jelölésû indításgátló Rv30

15 SAFE 1-10T jelölésû indításgátló Safety-Phone (GMS-2000) SATURNUS A.V. jelölésû gépjármûvédelmi eszköz + indításgátló SCIMITAR XPE 24 indításgátló SCIMITAR XPE indításgátló SCIMITAR XPS indításgátló SCORPIO ENG 302 indításgátló SECURICAR D jelölésû autó riasztó + 4 pontos indításgátló SECURY TOUCH TCH 413 H jelölésû indításgátló SELCA FM 7.17 jelölésû 12V és 24V indításgátló SELCA FM 7.19 jelölésû passzív, kompakt elektronikus védelmi berendezés SELCA IM 1.20 jelölésû motorkerékpár indításgátló SELCA IM 3.32 jelölésû indításgátló SELCA IM 4.10 jelölésû motorkerékpár indításgátló SERPI STAR GR 420 jelölésû ugrókódos gk. roasztó + indításgátló SIGNAT SWS 100 jelölésû indításgátló SKY GUARD MINI / MINI GUARD+A95 jelölésû indításgátló + rablásgátló SLI 716 WA-4 jelölésû indításgátló SMARTKEY PLUS indításgátló SONAR BM jelölésû indításgátló SONAR 150 BM jelölésû indításgátló SPECTROTEC ECU 6003 jelölésû indításgátló+rablásgátló SPECTROTEC ECU6003AJ TATU STOP TEMPLAR V-2/12 jelölésû indításgátló TEMPLÁR-12 jelölésû indításgátló TEXALARM AV 2155 D1 jelölésû ugrókódos gk.riasztó + indításgátló TEXALARM AV 2155 PLATX jelölésû ugrókódos gk.riasztó + indításgátló TEXALARM K 2155 PLATX jelölésû ugrókódos gk.riasztó + indításgátló TKF 165 D jelölésû gk.indításgátló TMG (TELL Mobile Guard) jelölésû ugrókódos gk. riasztó + indításgátló+ rablásgátló TRAX Lock jelölésû elektronikus indításgátló TRAX Silver Light R TRAX Silver Light R / 24V TRAX SILVER+3 TRAX STOP 2000 jelölésû indításgátló TS 36 jelölésû autó indításgátló VAE jelölésû indításgátló VECTA "MANAGUSTA" jelölésû indításgátló VECTA "SHADOW" jelölésû indításgátló VÉ-MÁR VIPERA-2 kombinált gk. riasztó és indításgátló VIPERA-3 kombinált gk. riasztó és indításgátló VISION jelölésû indításgátló VISION VAE jelölésû indításgátló VOCAL SCW1 jelölésû indításgátló Volf 1/k. Volf 1/t. Volf 2/gyk. Volf 2/gyt. Volf 2/tk. Volf 2/tt. Volf 3/gyk. Volf 3/gyt. Volf 3/tk. Volf 3/tt. Volf 4/gyk. Volf 4/gyt. Volf 4/tk. Volf 4/tt. WEKA system jelû proximity kártyás, kombinált gjmû lopásgátló rendszer WHEELS EK 2-3 jelölésû indításgátló WOLF AE 251 jelölésû gépjármûriasztó és indításgátló Wolf AE252

16 C. tábla TÁVFELÜGYELETI HELYMEGHATÁROZÓ RENDSZEREK A gépjármûbe épített elektronikus berendezés, amely lehetôvé teszi a gépjármû azonosítását, felkutatását, elôtalálását. Segítségével a jármû pillanatnyi helyzete meghatározható, annak mozgásától (helyben maradásától) függetlenül. ALSYS-2000 GPS MA jelölésû gépjármûvédelmi rendszer ALSYS-2000 rádióelektronikai gépjármûvédelmi rendszer ALSYS-2000/ACO2 jelölésû rádióelektronikai gépjármûvédelmi rendszer ALSYS-2000/R jelölésû rádióelektronikai gépjármûvédelmi rendszer + indításgátló ALSYS-GPS/A ALSYS-GPS/B AUTOVÉD GPS-A jelölésû gépjármûvédelmi rendszer BITT Security jelölésû GPS alapú jármûkövetô és helymeghatározó rendszer CCS Security jelölésû GPS alapú helymeghatározó és jármûkövetô rendszer CELTRAK jelölésû GPS alapú helymeghatározó és jármûkövetô rendszer CyberGPS jelölésû GPS alapú helymeghatározó és jármûkövetô rendszer EUROCAR 125-RG jelölésû GPS alapú helymeghatározó és jármûkövetô rendszer GARMIN GPS25 jelölésû mûholdas helymeghatározó rendszer GPS CONTROLL jelölésû gépjármû helymeghatározó és követô rendszer HB GPS HM EI jelölésû GPS alapú jármûkövetô, helymeghatározó és jármûkövetô IN-KAL GPS jelölésû mûholdas helymeghatározó rendszer JFE4 jelölésû mûholdas helymeghatározó rendszer META SAT GPA MOBIL GPS jelölésû helymeghatározó rendszer NAVSKY NOVA GPS alapú helymeghatározó rendszer PAJZS GPS PANDANT (Safety Phone) GPS alapú jármûkövetéses vagyonvédelmi rendszer PANDANT 2000 GPS alapú helymeghatározó és jármûkövetô vagyonvédelmifelügyeleti rendszer Pandant Privát Pandant Privát Plusz SAT GLOBAL GPS alapú gépjármûkövetô és helymeghatározó rendszer SATURNUS A.V. jelôlésû gépjármûvédelmi eszköz + indításgátló SKY BOND jelölésû mûholdas gépjármûvédelmi rendszer SKY FORCE jelölésû mûholdas gépjármûvédelmi rendszer SKY GUARD jelölésû helymeghatározó rendszer SKY-GUARD DIAMOND SKY-GUARD MK-01 GUARD-ONE SKY-GUARD T-2 P.I.T. SKY-GUARD TOTAL

17 Hibabejelentô / fax Címzett: Operációs Menedzsment / Nem-életbiztosítások / Gépjármû termékmenedzsment dr. Csermely Tibor Kovács Sándor Tamás Bereczk Miklós Fax: Küldi: Dátum. Tel./fax: A probléma felmerülésének helye: Ajánlat Partneradatok Kötvény Nyomtatványok Munkafolyamat Laptop / SSP CEUS Menüpont: Egyéb: A probléma leírása: Megoldási javaslat: Felelôs: Elintézve:

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat Képviselő kódja: Képviselő neve: Nyugtaszám: Adóigazgatási szám: 10491984-2-44 Ajánlatszám: Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki! A megfelelő helyen így jelölje!

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól 19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII.

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

A jelû díjtábla. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

A jelû díjtábla. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET Baranya megye ( kivételével) Fejér megye ( kivételével) Heves megye ( kivételével) Komárom-Esztergom megye ( kivételével) Nógrád megye ( kivételével) Vas megye ( kivételével) Zala megye ( kivételével)

Részletesebben

BIZTOSÍTÓI MINŐ SÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY G ÉPJÁRMŰ VÉDELEM

BIZTOSÍTÓI MINŐ SÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY G ÉPJÁRMŰ VÉDELEM Nytsz.: 5308-15/20050906 BIZTOSÍTÓI MINŐ SÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY G ÉPJÁRMŰ VÉDELEM Minősítés ideje I. Meghosszabbítás II. Meghosszabbítás Minősítés lejárta 2005. szeptember 6. 2006. szeptember 30. Minősítés

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki. Bonus-malus rendelet 19/2009. (X.9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló

Részletesebben

BIZTOSÍTÓI MINŐ SÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY G ÉPJÁRMŰ VÉDELEM

BIZTOSÍTÓI MINŐ SÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY G ÉPJÁRMŰ VÉDELEM Nytsz.: 5311-10/20050906 BIZTOSÍTÓI MINŐ SÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY G ÉPJÁRMŰ VÉDELEM Minősítés ideje I. Meghosszabbítás II. Meghosszabbítás Minősítés lejárta 2005. szeptember 6. 2006. szeptember 30. Minősítés

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

BIZTOSÍTÓI MINŐ SÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY G ÉPJÁRMŰ VÉDELEM HOSSZABBÍTÁS

BIZTOSÍTÓI MINŐ SÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY G ÉPJÁRMŰ VÉDELEM HOSSZABBÍTÁS Nytsz.: 324-9/20030909 BIZTOSÍTÓI MINŐ SÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY G ÉPJÁRMŰ VÉDELEM HOSSZABBÍTÁS Minősítés ideje I. Meghosszabbítás II. Meghosszabbítás Minősítés lejárta 2002. augusztus 27. 2003. szeptember 9.

Részletesebben

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről Közlekedési Felügyelőség Vezetô Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről A környezetvédelmi felülvizsgálat szabályait a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának

Részletesebben

BONUS-MALUS tájékoztató a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz

BONUS-MALUS tájékoztató a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz BONUS-MALUS tájékoztató a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz Tisztelt Ügyfelünk! A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással és a hozzá kötődő bonus-malus rendszer működésével kapcsolatban az elmúlt

Részletesebben

G É P J Á R M Ű V É D E L M I T E R M É K M A B I S Z B E S O R O L Á S A

G É P J Á R M Ű V É D E L M I T E R M É K M A B I S Z B E S O R O L Á S A N y t s z. : 5 7 0 3-1 0 / 2 0 1 1 0 9 2 0 G É P J Á R M Ű V É D E L M I T E R M É K M A B I S Z B E S O R O L Á S A Besorolás ideje Besorolás érvényessége 2011. szeptember 20. 2014. szeptember 30. A termékbesorolás

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

Képzési anyag a tehergépjárművek beléptetéséhez

Képzési anyag a tehergépjárművek beléptetéséhez Képzési anyag a tehergépjárművek beléptetéséhez A telephelyre beléptetett gépjárműveket a belépési jogosultság előzetes ellenőrzése után- az AEO szabályai szerint az ún. 7 lépésből álló átvizsgálási eljárásnak

Részletesebben

V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása

V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása Jelen záradék alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés egyéb feltételeinek, kizárásainak, záradékainak változatlan érvényben

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez Am kötelező gépjármű-felelősség terméket terjesztő biztosító éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély Forgalomba helyezés Rendszámtábla Vezetői engedély GÖDÖLLŐ - 2011. MÁRCIUS 24. A JÁRMŰVEK FORGALOMBA HELYEZÉSE ÉS IDEIGLENES FORGALOMBAN TARTÁSA Járművel - kivéve a trolibuszt, villamost, kerékpárt, a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ (Alkalmazandó: 2014. április 15-től.) A nyilatkozat kitöltése során a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

Részletesebben

8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében.

8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében. MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 152. szám 38843 (3) A hivatalvezetõ a feltételek hiányáról a polgármestert az ajánlás visszaküldésével írásban tájékoztatja, ha a) az ajánlás elkésett, hiányos vagy b) a tényállás

Részletesebben

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt.

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt. 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Személygépkocsi - motorkerékpár átírása Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozzák magukkal a személyi igazolványukat! kötelező felelősségbiztosítási kötvény

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Települési támogatás. KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

Települési támogatás. KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez Települési támogatás KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves jelentés 43D1 KGFB szerződések december 31-i évfordulóra történő átkötéseinek bemutatása KGFB É vonatkozási

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR IGÉNYLŐLAP BIZTOSÍTÁS IGAZOLÁSHOZ Magyarországon és egy másik államban párhuzamos an folytatott kereső tevékenység esetén A magyarországi kereső tevékenység mellett

Részletesebben

Az Erste Leasing Cégcsoport gépjármű hitel és zártvégű pénzügyi lízing finanszírozási feltételei Érvényes 2012.07.11-től

Az Erste Leasing Cégcsoport gépjármű hitel és zártvégű pénzügyi lízing finanszírozási feltételei Érvényes 2012.07.11-től Az Erste Leasing Cégcsoport gépjármű és zártvégű finanszírozási feltételei Érvényes 2012.07.11-től Az Erste Leasing Cégcsoport előzetes hozzájárulása szükséges minden esetben, amennyiben a finanszírozási

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

30/2009. Módszertani Útmutató. A mérettáblák ellenőrzéséről

30/2009. Módszertani Útmutató. A mérettáblák ellenőrzéséről 30/2009. Módszertani Útmutató Készítette: Közúti Jármű Főosztály Kiadásának időpontja: 2009. december 30. - 2009 - Módszertani útmutató A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft)

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) Terület/kategória Pest megye I. ( és Pest megye II. kivételével) Békés megye ( kivételével) Borsod-Abaúj-Zemplén megye ( kivételével) Fejér megye ( kivételével) Jász-Nagykun- megye ( kivételével) Komárom-Esztergom

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. március 1-tôl alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. március 1-tôl alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea omerciala de sigurare-reasigurare stra S.. iztosító Magyarországi Fióktelepe kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012-es naptári évre vonatkozó díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy

Részletesebben

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Autó-Licit Kft. 1125 Budapest, Rőzse utca 16. 4/1. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Szakértői vélemény száma: 2014/ 8302 Gépjármű rendszáma: YCM-391 Gépjármű típusa: ZETOR UN 53 Megbízó: Magyar Közút Nonprofit

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1/ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. július 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. július 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. június 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. június 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY IRÁNT. Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:..

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY IRÁNT. Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:.. Érkezett: Ügyintéző: 1./ Kérelmező adatai: KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY IRÁNT Név:... születési név:... Születési hely, idő:...... anyja neve:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:.. Állampolgársága.. A

Részletesebben

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása.

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása. Tájékoztató A mezőgazdasági gépeket gyártók és forgalmazók részére A mezőgazdasági gépkatalógusba bejelentett illetve bejelentésre kerülő, belsőégésű motorral rendelkező, traktorok, önjáró mezőgazdasági

Részletesebben

MABISZ MINŐ SÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY

MABISZ MINŐ SÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY Nytsz: 3075-91-2/20051215 MABISZ MINŐ SÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY Minősítés ideje Meghosszabbítás Minősítés lejárta 2002. december 19. 2005. december 15. 2008. december 31. Minősítés helye: gyártó: MABISZ Minősítő

Részletesebben

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Autó-Licit Kft. 1125 Budapest, Rőzse utca 16. 4/1. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Szakértői vélemény száma: 2014/ 7936 Gépjármű rendszáma: YFD-554 Gépjármű típusa: BELORUSZ MTZ-80 Megbízó: Magyar Közút Nonprofit

Részletesebben

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Autó-Licit Kft. 1125 Budapest, Rőzse utca 16. 4/1. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Szakértői vélemény száma: 2014/ 7441 Gépjármű rendszáma: IHK-446 Gépjármű típusa: VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 Megbízó: Magyar

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT 1. Személyi adatok 2. melléklet a 4./2015.(II.27) önkormányzati rendelethez KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 83/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

ADATLAP. Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Autó-Licit Kft. 1125 Budapest, Rőzse utca 16. 4/1. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Szakértői vélemény száma: 2014/ 7892 Gépjármű rendszáma: BPN-966 Gépjármű típusa: RÁBA U 26 230 DF-GP 17 Megbízó: Magyar Közút

Részletesebben

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8413 Eplény, Veszprémi utca 64. KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: Neve:... Adóazonosító szám:... Lakcíme:... Munkahely megnevezése és címe:... 2. A kérelemmel

Részletesebben

GP 48. Használati útmutató MK 300

GP 48. Használati útmutató MK 300 GP 48 Használati útmutató MK 300 A készlet tartalma GP 48 riasztó készülék Riasztó kábelköteg Beltérvédelmi ultrahang szonda Motortér kapcsoló Rögzítő tappancs készlet Csúszósaru Biztosíték- és lengőaljzat

Részletesebben

Biri, 2011...hó...nap... kérelmező aláírása a mozgáskorlátozott, vagy törvényes képviselője - 1 -

Biri, 2011...hó...nap... kérelmező aláírása a mozgáskorlátozott, vagy törvényes képviselője - 1 - KÉRELEM A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIHEZ A mozgáskorlátozott személy adatai: Név: Születéskori név: Születési hely: Idő: Anyja neve: Családi állapota: TAJ száma ( társadalombiztosítási

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

Mi a teendő kár esetén?

Mi a teendő kár esetén? Mi a teendő baleset esetén? Mi a teendő kár esetén? Közúti baleset bekövetkezése esetén a gépjárművel azonnal meg kell állni és meg kell győződni arról, hogy történt-e személyi sérülés. Személyi sérülés

Részletesebben

ARE-III.2.A.1. PÓTLAP [.]

ARE-III.2.A.1. PÓTLAP [.] ARE-III.2.A.1. PÓTLAP [.] V A GYONLELTÁR ÜGYAZONOSÍTÓ: INGÓSÁGOK (IDEÉRTVE A LÍZINGELT VAGYONTÁRGYAKAT IS) (A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 1. számú melléklet 4.2.

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2. melléklet a 2/2009. (II.13.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására (Átvétel: szignó: ) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok Név: Születési hely, év, hó, nap: Születéskori név: Anyja

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Autó-Licit Kft. 1125 Budapest, Rőzse utca 16. 4/1. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Szakértői vélemény száma: 2014/ 8814 Gépjármű rendszáma: YAS-792 Gépjármű típusa: BELORUSZ MTZ-82 Megbízó: Magyar Közút Nonprofit

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...... 1.1.2. Születési neve:..... 1.1.3. Anyja neve... 1.1.4.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Magyar Autóklub 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 8. (képviseli: Dr. Kovács Zoltán főtitkár, adószám: 19621140-2-41, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11702036-20100308)

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft)

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 014. január 1-jétôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak a KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület azon 011-es és azt megelôzô szerzôdéseire, melyek következô biztosítási évfordulója

Részletesebben

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Autó-Licit Kft. 1125 Budapest, Rőzse utca 16. 4/1. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Szakértői vélemény száma: 2014/ 7326 Gépjármű rendszáma: ACB-876 Gépjármű típusa: MERCEDES UNIMOG U-84/406 Megbízó: Magyar

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I. A kérelmező adatai: Neve:. Születéskori neve:.... Anyja neve:..... Születési helye és ideje:.. Állandó lakcíme:..... Tartózkodási helye:. TAJ szám: Állampolgárság:..

Részletesebben

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS Nytsz: 4092-10-3/20080320 MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta 2008. március 20. 2013. március 31. Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG

Részletesebben

Használt gépjármű, hitel és zártvégű pénzügyi lízing finanszírozás feltételei Érvényes 2012.08.15-től

Használt gépjármű, hitel és zártvégű pénzügyi lízing finanszírozás feltételei Érvényes 2012.08.15-től ERSTE LEASING CÉGCSOPORT H-1138 Bp. Népfürdő u. 24-26. Telefon: (06 1) 325 2000 Telefax: (06 1) 325 2010 www.ersteleasing.hu info@ersteleasing.hu Használt gépjármű, és zártvégű finanszírozás feltételei

Részletesebben