I. Fejezet. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(II.26.) rendelet-tervezete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben Hatályos: március 1. napjától Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 8.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. (2) bekezdésében, a 10. -ában, a 17. (1)-(3) bekezdésében, a 25. (3) bekezdés b.) pontjában, 32. (1) bekezdés b.) pontjában, a 45. (1), (3) bekezdésében, 58/B. (2) bekezdésében, 92. (1) bekezdésében, (2) bekezdés a.) pontjában, a 132. (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. (1) bekezdésében, 20/C (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014.(X.21.) önkormányzati rendeletének 4. sz. mellékletében meghatározott Szociális Bizottság véleményének figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A rendeletben foglalt szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatásköröket Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) a) képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület), b) a képviselő-testület Szociális Bizottsága, (a továbbiakban: Szociális Bizottság), c) polgármestere, (a továbbiakban: Polgármester), d) jegyzője gyakorolja. (2) A rendelet hatálya kiterjed Sárrétudvari közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, az Szt. 3. (1)-(3) bekezdésében, illetőleg a Gyvt. 4. -ában meghatározott személyekre. (2) Az önkormányzat a személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátást megállapodás alapján a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás keretében biztosítja. (4) A személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátások: a) idősek nappali ellátása b) étkeztetés c) házi segítségnyújtás d) családsegítő és gyermekjóléti szolgálat.

2 II. Fejezet Eljárási rendelkezések 2. (1) A rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmet a Sárrétudvari Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon lehet benyújtani. (2)Az ellátás igényléséhez a kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy családban élő személyek adatairól, jövedelmi és vagyoni viszonyairól köteles nyilatkozni, és az azokra vonatkozó dokumentumokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. (3) A kérelemhez csatolni kell: a) nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a kérelem beadását megelőző havi díjszelvény másolatát, vagy bankszámlakivonatot, b) munkaviszonnyal rendelkező esetében a munkáltató által kiadott igazolás a kérelem beadását megelőző havi nettó keresetről, külön a családi pótlék összegét feltüntetve, c) önkormányzat, járási hivatal által folyósított pénzbeli ellátás határozatát, (előző hónapban utalt ellátás összegéről az előző hónap szelvényének másolatát vagy bankszámlakivonatot) d) a Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző hónap szelvényének másolatát, e) vállalkozó esetén a NAV jövedelemigazolása az előző gazdasági évre vonatkozóan, f) őstermelő esetén a NAV jövedelemigazolása az előző gazdasági évre vonatkozóan, g) árvaellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiküldött összesítő fénymásolata (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító határozat másolata), h) főiskolán, egyetemen, nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatók az ösztöndíjuk kérelem beadását megelőző havi összegéről szóló igazolást, amennyiben ösztöndíjjal nem rendelkeznek, az arról szóló nyilatkozat becsatolása szükséges, i) ha a kérelmező családi állapota elvált, jogerős bírósági ítéletet a válásról, gyermektartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírósági ítéletet, valamint igazolást a kérelem beadását megelőző hónapban fizetett tartásdíjról. (4) Amennyiben az Önkormányzat hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a kérelemben foglaltak vitathatóak, a kérelmező felhívható az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. (5) A jogosultsági feltételek megállapításához a (3) bekezdésben foglaltakon túl szükséges igazolások és bizonyítékok az egyes ellátási formák meghatározásánál kerülnek felsorolásra. (6) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások iránti igények döntésre való előkészítését a Hivatal ügyintézői végzik. Az ügyintézők feladatkörükben gondoskodnak a szociális támogatások iránti kérelmekkel kapcsolatos előkészítő eljárás lefolytatásáról, valamint a döntések határidőben történő végrehajtásáról.

3 (7) A hatáskör gyakorlója a hatáskörébe tartozó ellátás felhasználása ellenőrzése céljából a felhasználást igazoló dokumentumok bemutatására kötelezheti a jogosultat. (8) Az ügyfél az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. (9) Az ügyintézési határidő tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 3. (1) A rendszeres pénzbeli ellátások folyósítása havonta, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig, a nem rendszeres ellátás megállapítása esetén a döntésről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 5 napon belül házi pénztárból történő kifizetéssel teljesül. (2) A rendszeres természetben nyújtott ellátások esetén a szolgáltató számlájára történő közvetlen utalás első alkalommal a szolgáltató értesítése mellett történik. Az értesítésnek tartalmaznia kell a jogosult természetes azonosító adatait, lakóhelyére, tartózkodási helyére vonatkozó adatokat, a szerződésszámot, vagy befizető azonosítót, vagy ügyfélszámot, a támogatás havi összegét és a folyósítás időtartamát. 4. (1) A hatáskör gyakorlója a hatáskörébe tartozó szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevő személyt annak megtérítésre kötelezi. (2) A megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és kamatösszegét méltányosságból részletekben fizetteti meg, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át. (3) A rendkívüli települési támogatás kivételével nem részesülhet települési támogatásban a visszafizetésre kötelezett személy, amíg a részletfizetési kötelezettség teljesítésének nem tesz eleget. (4) A rendszeres ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha: a)a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy a jogosultságot kizáró körülmény következett be, b) a jogosult azt kéri, c)a jogosult meghalt, d)a rendeletben meghatározott egyéb okból. (5) A (4) bekezdés szerinti megszüntetés időpontja a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napja. (6) A jogosult által lakott lakáshoz kapcsolódó jogosultságot - a (4) bekezdésben meghatározott eseteken kívül - abban az esetben is meg kell szüntetni, ha a jogosult a támogatással érintett lakásból elköltözött.

4 III. fejezet Részletes rendelkezések 5. Szociális rászorultságtól függő ellátások (1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata szociális ellátásként nyújtja a) a települési támogatást, aa) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a továbbiakban lakhatási támogatás), ab) gyógyszerkiadások viseléséhez (a továbbiakban: gyógyszertámogatás), ac) a temetési költségek viseléséhez (a továbbiakban: temetési támogatás), ad) pénzintézetinek nem minősülő kamatmentes kölcsönt (továbbiakban: szociális kamatmentes kölcsön), b) rendkívüli települési támogatást, c) köztemetést. (2) A települési támogatások közül a lakhatási támogatás megállapításáról a Szociális Bizottság, a gyógyszertámogatás megállapításáról a jegyző, a rendkívüli települési támogatás, a temetési támogatás és a szociális kamatmentes kölcsön megállapításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 6. Lakhatási támogatás (1) A Szociális Bizottság lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásához, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a szemétszállítás-, a víz-, a villanyáram díjához) nyújtott lakhatási támogatást, rendszeres természetbeni ellátásként nyújtja. (2) A támogatás megállapításánál az önkormányzati tulajdonú közszolgáltatót kell előnyben részesíteni. (3) A lakhatási támogatást a kérelem beadása hónapjának, vagy a korábbi jogosultság megszűnését követő hónap első napjától tárgyév december 31. napjáig kell megállapítani. (4) A lakhatási támogatásra való jogosultságot a Szociális Bizottság tárgyév június 30. napjával felülvizsgálja. (5) A lakhatási támogatás kérelméhez becsatolandó további dokumentumok: a) a kérelmező által lakott lakás tulajdonjogának hitelt érdemlő igazolására vonatkozó nyilatkozat, albérleti szerződés, szívességi lakáshasználatra vonatkozó megállapodás, b) a szolgáltató által, a tárgyhónapot megelőző hónapban kibocsátott számla és számlarészletező.

5 (6) A támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. (7) A támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. (8) Ha a háztartás a) (7) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy b) (7) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. (9) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. (10) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege a évben forint, ezt követően annak mértékét az önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló helyi rendelete határozza meg. (11) A támogatás esetében elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (12) A támogatás egy hónapra jutó összege a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, b) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

6 (13) A (12) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: TM = 0,3 J 0,5 NYM NYM 0,15 ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. (14) Nem jogosult lakhatási támogatásra, aki lakásfenntartási támogatásban részesül. (15) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és családok számától. 7. Gyógyszertámogatás (1) A jegyző a gyógyszertámogatást rendszeres természetbeni ellátásként, utalvány formájában nyújtja. (2) A gyógyszertámogatást a kérelem beadása napját követő hónap első napjától, vagy a korábbi jogosultság megszűnését követő hónap első napjától tárgyév december 31. napjáig kell megállapítani. (3) A gyógyszertámogatásra való jogosultságot a jegyző tárgyév június 30. napjával felülvizsgálja. (4) A gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280 %-át, egyedülálló esetén havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, valamint a havi gyógyszerköltség az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri. (5) A gyógyszer-támogatási kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását a rendszeres gyógyszerszükségletről, és szükségességének várható időtartamáról. (6) A gyógyszertámogatás összege a havi rendszeres gyógyszerszükséglet költségének 50%-a, de legfeljebb Ft. (7) Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki közgyógyellátásban részesül.

7 8. Temetési támogatás (1) A közeli hozzátartozó elhunyt személy eltemetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás összege Ft. (2) A temetés költségeit a kérelmező, vagy a vele egy lakcímen lakó közeli hozzátartozó nevére kiállított számlával kell igazolni. (3) Az (1) bekezdésben foglaltak esetén az jogosult települési támogatásra, akinél az egy főre számított havi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. (4) Nem állapítható meg a temetési támogatás, ha a) a kérelmező az eltemettetésre ellenszolgáltatás fejében szerződésben vállalt kötelezettséget, b) a kérelmező a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési támogatásban részesült. 9. Szociális kamatmentes kölcsön (1) Szociális kamatmentes kölcsön kizárólag közeli hozzátartozó eltemettetése, és lakhatást veszélyeztető ok miatt kialakult rendkívüli élethelyzet elhárítása céljából adható. (2) A szociális kamatmentes kölcsön csak azon személy részére nyújtható, aki a kérelem benyújtásakor (igazolt) rendszeres havi jövedelemmel rendelkezik, és az egy főre jutó havi jövedelme legfeljebb a.) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 200 %-a, b.) családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 150 %-a. (3) A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közüzemi tartozása nincs. (4) A szociális kamatmentes kölcsön 6 hónapnál hosszabb időtartamra nem adható. (5) A szociális kamatmentes kölcsön összege maximum Ft lehet. (6) Nemfizetés esetén az önkormányzat a kérelmező rendszeres jövedelméből a kölcsön összegét letiltatja. (7) A szociális kamatmentes kölcsönt a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester állapíthatja meg határozattal.

8 10. Rendkívüli települési támogatás (1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester rendkívüli települési támogatást állapíthat meg a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás akkor állapítható meg, ha a) a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át nem haladja meg. (3) A segély természetbeni ellátás formájában is megállapítható. A támogatások módját (pénzbeli, vagy természetbeni) a döntésre jogosult állapítja meg. A támogatásokat természetbeni ellátás formájában indokolt nyújtani, különösen a) a védelembe vett gyermekek részére, b) azon gyermekek részére, akiknek neveltetési költségeit (étkezés, tankönyv, tanszer, gyógykezelés stb.) családja - rendkívül alacsony jövedelme miatt - vélhetően nem tudja biztosítani. (4) Az önkormányzat a megállapított természetbeni támogatást a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója közreműködésével nyújtja. (5) Egy alkalomra szóló támogatás összege legalább Ft, de legfeljebb Ft lehet. 11. Köztemetés (1) Az önkormányzat képviselő-testülete mentesíti a köztemetés költségeinek megfizetése alól azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, b) vagyona nincs, és c) az elhalt hagyatéka az eltemettetés költségeit nem fedezi. 12. Óvodáztatási támogatás (1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata a Gyvt. 20/C (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az óvodáztatási támogatás helyben biztosított formáját az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatások helyett természetbeni támogatásként állapítja meg.

9 (2) A természetbeni támogatást a jegyző a Gyvt. 20/C (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint, az arra jogosult gyermek szülője részére a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül - biztosítja. (3) A jegyző természetben nyújtandó óvodáztatási támogatást a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Családgondozója közreműködésével biztosítja. (4) A természetbeni ellátás formái: ruházati cikkek ( a rendszeres óvodába járáshoz és a benntartózkodáshoz szükséges mértékben) tisztasági felszerelés (pl.: papír zsebkendő, WC-papír, szappan, fogkrém, ágyneműhuzat ) (5) A családsegítő az önkormányzat által biztosított összegből vásárolja meg gyermekenként a szükséges ruházati és felszerelési tárgyakat, amit elismervény ellenében átad a szülő részére a (2) bekezdésben foglalt határidőn belül. Az összeg elszámolásáról az átadást követő 5 napon belül tételes elszámolást nyújt be a jegyző részére. 13. Az aktív korúak ellátására jogosultak lakókörnyezetük rendezettségének biztosítására vonatkozó együttműködési eljárási szabályok (1) Az aktív korúak ellátását kérelmező személy a jogosultság egyéb feltételeként köteles - gondoskodni lakókörnyezete rendezettségéről, - az életvitelszerűen lakott lakást, és annak udvarát, kertjét rendeltetésszerűen használni, higiénikus állapotát biztosítani, - az ingatlan előtti zöldsávot tisztán tartani, - járda, árok- átereszek takarítását elvégezni, - a fák gallyazásával biztosítani a szabad eljárást az ingatlan előtti járdán, és úttesten, - az ingatlant megóvni a kártevőktől. IV. Fejezet Szociálpolitikai Kerekasztal 14. (1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata - figyelemmel az Szt. 58/B. (2) bekezdésében foglaltakra Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai: - Polgármester - Bizottság Elnöke - a Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola képviselője - a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény képviselője - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat képviselői

10 - Körzeti Megbízott - Védőnői Szolgálat képviselője - Háziorvosok - Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője - Sárrétudvari Református Egyház képviselője - (2) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülését a Polgármester hívja össze. (3) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente egyszer ülésezik. V. Fejezet Záró rendelkezés 15. Záró rendelkezés 15. (1) A rendelet március 1-én lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 23/2013.(XII.19.) rendelet. Záradék: E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. -ával összhangban az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Sárrétudvari, február 26. Kiss Tibor sk., polgármester Gyengéné dr. Lévai Adrienn sk., jegyző A rendelet kihirdetve: február 27. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015./(II. 26.) sz. önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és szociális szolgáltatásokról Kecskéd Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.28) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.28) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.28) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Márkó Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

Általános rendelkezések, és hatásköri szabályok 1..

Általános rendelkezések, és hatásköri szabályok 1.. Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. Kihirdetése 2015. február 26. napján megtörtént. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom város Képviselő-testülete 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi támogatásokról valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról (tervezet) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről és a személyes

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben Sződ Község Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

.Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

.Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról 1.Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.23.)

Részletesebben

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.26.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja 1..

I. fejezet. A rendelet célja 1.. Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 8/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelettel egységes

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.27.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság!

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! Általános indokolás Jelenleg

Részletesebben

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben