20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció"

Átírás

1 20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció Jelen fejezet sok szempontból a projekt-generálásról és projekt-tervezésrıl szóló (11. és 12.) fejezet folytatásának tekinthetı, tematikájában közvetlenül kapcsolódik hozzájuk. Az Olvasó itt megismerkedhet a strukturális alapokból finanszírozott projektek végrehajtása során felmerülı legfontosabb problémákkal, azok kezelési-megoldási lehetıségeivel. Mindemellett figyelembe kell venni, hogy a projektek menedzselése olyan sokszínő tevékenység, annyira szerteágazó és a projekt típusa alapján annyira specifikus lehet, hogy azok áttekintése szinte lehetetlen. Ezért inkább generális, általánosan hasznosítható megjegyzésekkel kívánja e fejezet elımozdítani a projektek végrehajtását. Amennyiben speciálisabb példákra vágyik az Olvasó, figyelmébe ajánljuk a tananyag végén található esettanulmányt. A fejezethez tartalmilag sok szempontból kapcsolódik a projekt-kommunikációval foglalkozó (21.) valamint a monitoringról szóló (25.) fejezet is. A fejezet elolvasása során a következı kérdésekre kap választ: Mi jelent az, hogy projektmenedzsment? Mit jelent a projekt-végrehajtás? Mit jelent a Kedvezményezett státusz? Hogyan kell felkészülni a projekt végrehajtására? Hogyan és miért vegyük fel a kapcsolatot a közremőködı szervezettel? Mi a projekt-indító nap? Van-e lehetıség személyes konzultációra? Hogyan állítsuk fel a projekt-menedzsment szervezetet? Milyen típusai vannak a projekt-szervezetnek? Milyen technikai háttér szükséges a sikeres projektmenedzsment tevékenységhez? Mi a célja a rendszeres projekt értekezleteknek? Hogyan hozzuk létre a projekt adminisztrációs rendszerét? 493

2 Melyek a legfontosabb adminisztratív kötelezettségek a projekt-végrehajtás során? Mi a célja a munkatervnek? Milyen adminisztrációs kötelezettségek vannak a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban? Milyen jelentési kötelezettsége van a Kedvezményezettnek? Milyen dokumentáció szükséges a projekt kommunikáció bemutatásához? Hogyan tároljuk a keletkezı dokumentumokat? Milyen adatbázisok kialakítása célszerő? Mit jelent a kockázatkezelés a projekt-végrehajtás során? 494

3 Mi jelent az, hogy projektmenedzsment? A projektmenedzsment tudás, képességek eszközök és technikák alkalmazása a projekthez tartozó tevékenységek folyamán oly módon, hogy az megfeleljen mindazok igényeinek és elvárásainak, akiknek a projekthez érdeke főzıdik, illetve ezen igényeken és elvárásokon túl is hasznukra váljék a projekt.... A projektmenedzsment kifejezést a folyamatban lévı tevékenységek szervezés szempontjából történı megközelítésének leírására is használjuk. 1 A projektmenedzsment azonban egyszerőbben is meghatározható, ha azt mondjuk, hogy a projektmenedzsment a projektcikluson belüli különbözı fázisok (ld. 12. fejezet) koherens és hatékony módon történı kezelésének képessége és folyamata. Mit jelent a projekt-végrehajtás? Mint a projekt-tervezésrıl szóló fejezetben már láttuk, a projekt-ciklus több, egymástól jól elkülöníthetı szakaszból áll. A sikeres pályázatot követıen indul a Kedvezményezett szempontjából legizgalmasabb szakasz, a projekt végrehajtása. Tekintettel arra, hogy az Európai Uniós forrásokból finanszírozott projektek megvalósítása pontos, fegyelmezett, összetett adminisztratív feladatokkal járó folyamat-menedzsmentet feltételez, a feladatnak való megfelelés a pályázatírásénál nem kevesebb buktatót rejt magában. Ebben a fejezetben egyfajta kronológiát követve bemutatjuk a projekt-végrehajtás legfontosabb mérföldköveit, részletesen foglalkozva a sikeres projektmenedzsment szempontjából kritikus felkészülési szakasz kérdéseivel. Tapasztalatok azt mutatják, hogy a biztonságos, adminisztratív és pénzügyi szempontból egyaránt megfelelıen menedzselt végrehajtás kulcskérdése a jól felkészült projektmenedzsment-szervezet, a megfelelıen kidolgozott és az Irányító Hatósággal egyeztetett belsı eljárásrend, belsı és külsı kommunikációs rendszerek, adatbázisok felállítása és rendszerszerő mőködtetése. Mit jelent a Kedvezményezett státusz? Bár az elızı fejezetekbıl mindez kiderül, érdemes még egyszer áttekinteni röviden a következıket. Az Európai Unió Strukturális Alapjaira benyújtott pályázatok az értékelési folyamat során formai és szakmai értékelésen vesznek részt. A szakmai értékeléseket követıen, az Értékelı Bizottság döntése alapján alakul ki a támogatásban részesülı, 495

4 nyertes pályázatok listája. Az Értékelı Bizottság döntését a Szerzıdı Hatóság jóváhagyja, ettıl a ponttól kezdve a nyertes pályázatok rangsora végleges. A pályázók az Értékelı Bizottság döntésérıl hivatalos értesítést kapnak. A támogatásban részesülı pályázókat az értékelés végeredményétıl kezdve Kedvezményezetteknek nevezik. Hogyan kell felkészülni a projekt végrehajtására? A pályázatban vállalt tevékenységek végrehajtására a Szerzıdı Hatóság a Kedvezményezettekkel támogatási szerzıdést köt, mint ahogyan arról az elızı fejezetekben már szóltunk. A projekt végrehajtásához (és egyben a támogatási szerzıdés megkötéséhez) szükséges a pályázati program Kedvezményezett általi testre szabása, mivel a pályázat elkészítése és a végrehajtás megkezdése között sok idı telik el (az értékelési és szerzıdéskötési folyamat akár 5-6 hónapot is igénybe vehet). Az eltelt idı természetszerőleg eredményezheti egyes feladatok, határidık, vagy költségtételek változtatási igényét. Az elızı fejezetekben részletesen szóltunk a támogatási szerzıdés megkötése elıtti projekt-módosítások mikéntjérıl és indokairól. Ehelyütt ismételten felhívjuk az Olvasó figyelmét arra, hogy feltétlenül gondolja át alaposan, hogyan valósítható meg a projekt annak érdekében, hogy a kitőzött célokat elérje. A szükséges módosítások végrehajtása után megkapjuk projektünk aktuális, hosszú távra pontosan megtervezett és valóban végrehajtható verzióját. Hogyan és miért vegyük fel a kapcsolatot a közremőködı szervezettel? A Kedvezményezett projektjének megvalósítása során folyamatosan kapcsolatban áll a közremőködı szervezettel. A strukturális alapok programjaiban részt vevı szervezeteket és intézményeket a 23. fejezetben mutatjuk be. A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során felmerülı bármilyen problémával, kérdéssel, kéréssel fordulhat a Közremőködı Szervezethez. Ilyen konzultációra alkalmas problémák lehetnek: szakmai kérdések, 1 Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, USA,

5 eljárásrendi kérdések, szerzıdésmódosítási kérelmek, közbeszerzési dokumentációk, jelentések, kifizetési kérelmek, A Kedvezményezett közvetlen kapcsolatot tart a Közremőködı Szervezettel, amely gondoskodik a felmerült kérdés és probléma kompetens szervezethez történı eljuttatásáról valamint a válasz Kedvezményezett felé történı továbbításáról. Nagyon fontos tehát a Közremőködı Szervezet projekt-menedzserével történı kapcsolatépítés és kapcsolattartás, a jó személyes kapcsolat ugyanis elısegítheti, hogy a program során kérdéseinkre gyors választ kaphassunk, kérelmeinket gyorsan és pozitívan bírálják el. A Közremőködı Szervezet illetve a Szerzıdı Hatóság a nyertes pályázóval, mint Kedvezményezettel elıször a támogatási szerzıdés megkötése során lép személyes kapcsolatba. A szerzıdéskötést elızı fejezetünkben részletesen bemutattuk, itt csak mint kapcsolatfelvételi állomást említjük meg. A folyamat során a Kedvezményezett megismerheti a programban résztvevı intézményeket, de személyes kapcsolatban elsısorban csak a szerzıdéskötési folyamatot végrehajtó Közremőködı Szervezet képviselıjével áll. Mi a projekt-indító nap? A strukturális alapok nyújtotta támogatásokkal megvalósuló programok kötelezı eleme a projektindító napok sorozata, amely a szerzıdéskötési folyamat lezárultát követıen kerül megrendezésre. A rendezvénysorozatot a Közremőködı Szervezet szervezi és bonyolítja le. Az országos sorozat helyszíneinek kijelölésekor általában a Kedvezményezettek regionális elhelyezkedését veszik figyelembe: a területi lefedettség alapján nagyobb városokban szokás megrendezni. A rendezvényrıl egyrészt a Közremőködı Szervezet által küldött meghívóból, másrészt az Internetes honlapról értesülhetünk. A projektindító napok meghívotti köre a pályázati szakasz információs nap sorozatával szemben kizárólag a program Kedvezményezettjeire terjed ki. Egy-egy Kedvezményezett részérıl meghívást kapnak a projekt menedzserek, pénzügyi vezetık és 497

6 szakmai vezetık, de részt vehetnek egyéb szakértık, illetve a konzorciumi partnerek képviselıi is. A rendezvény célja, hogy részletes információt nyújtson: a program szereplıirıl (résztvevı intézmények és képviselıinek bemutatása, feladatok, hatáskörök, felelısségek felsorolása, elérhetıségi koordináták megadása); a részletes eljárásrendrıl (pénzügyi lebonyolítás eljárásrend rövid bemutatása, beszerzési és szerzıdésmódosítási eljárások bemutatása, monitoring eljárásrend prezentálása), a Kedvezményezettek adminisztratív kötelezettségeirıl (elırehaladási jelentések, projekt adminisztrációs kötelezettségek, levelezés), azon támpontokról, amelyek segítséget nyújtanak a projektek sikeres végrehajtásához (személyes konzultációs lehetıség megadása, információt nyújtó Internetes web oldalak, kiadványok ismertetése, egyéb kapcsolódó intézmények és szakértık koordinátáinak megadása). A projektindító napokon minden esetben részt vesznek az adott programot, intézkedést irányító szervezetek képviselıi is. Ez az elsı olyan fórum tehát, amely lehetıséget biztosít a Kedvezményezett számára, hogy a Közremőködı Szerveten kívül egyéb programirányító szervezetekkel is közvetlen, személyes kapcsolatba kerüljön. A jól szervezett és sok helyszínt érintı projektindító nap sorozat egy-egy pontján maximum kedvezményezett vesz részt, amely lehetıséget biztosít az egyéni kérdések feltevésére és kompetens személy általi megválaszolására. A projekt indító napon való részvétel éppen ezért feltétlenül javasolt minden Kedvezményezett számára. A projektindító nap azonban csak felkészült részvétellel lehet igazán sikeres, azaz feltétlenül szükséges összegyőjteni azon kérdéseinket, amelyeket fel kívánunk tenni. Ahhoz azonban, hogy legyenek érdemi kérdéseink, ismernünk kell a program eljárásrendjét, amelyet tartalmaz: a pénzügyi lebonyolítás eljárásrendje, az eljárásrend mellékleteiben található formadokumentumok, valamint a Támogatási Szerzıdés és mellékletei. 498

7 A projektindító nap elıtt tehát részletesen tanulmányozzuk mindhárom dokumentumot. A felkészültséghez hozzátartozik természetesen saját projektünk ismerete, mellyel kapcsolatban felmerülhetnek egyedi, valóban csak az adott projektre vonatkozó speciális kérdések is. Ezen kérdéseket érdemes a rendezvény elıtt egyrészt a projekt-menedzsment szervezettel és szakértıivel, másrészt a konzorciumi partnerekkel is egyeztetni. Természetesen nem minden kérdésre tudnak a programirányító szervezetek képviselıi a helyszínen azonnal válaszolni, ezért mindenképpen érdemes figyelemmel követni a program honlapját, ahol a folyamatosan frissített Gyakran Ismételt Kérdések (GyIK) között a késıbbiekben megtalálhatjuk a kérdésünkre adott választ. Van-e lehetıség személyes konzultációra? A Közremőködı Szervezet szolgáltatásai között minden esetben megtalálható a személyes konzultáció lehetısége. Minden Kedvezményezettnek javasolt legalább egy alkalommal részt venni ilyen konzultáción, amely az egyetlen olyan fórum, ahol valóban a mi projektünkkel kapcsolatos kérdések, problémák megválaszolására van lehetıség. A konzultáció elınye nemcsak a kérdéseinkre kapott válaszok és útmutatás, a jó személyes kapcsolat a közremőködı szervezet képviselıjével, hanem az is, hogy a másik oldal képviselıje is mélyebb betekintést nyerhet projektünkbe, jobban megismeri azt, ezáltal könnyebben és gyorsabban tud majd a jövıben segíteni, illetve hatékonyabban közvetíteni problémáinkat az egyéb szervezetek felé. Különösen ajánlott személyes konzultáció kérése az elırehaladási jelentések és/vagy kifizetési kérelmek benyújtása elıtt, ilyen esetben a pénzügyi monitoringot végzı szakember segítségével már elızetesen kiszőrhetıek az esetleges hibák, tanácsokat kérhetünk a jelentés / kérelem helyes elkészítéséhez. Az elızetes személyes konzultáció a leghatékonyabb eszköze a jó jelentés elkészítésének, amely biztosítja a gyors elbírálást és jóváhagyást, ezáltal aktuális fizetési kérelmünk alapján az ütemezett kifizetést. Természetesen kérhetünk személyes konzultációt egyéb problémák felmerülése esetén is (például szerzıdésmódosítási kérelem benyújtása elıtt vagy közbeszerzési eljárások megindítását megelızıen). A Közremőködı Szervezet a témától függıen minden esetben biztosítja a kompetens szakértı részvételét (eljárásrendi és pénzügyi kérdésekben a KSZ saját szakértıjét, szakmai kérdésekben a szakmai monitoring szakértıt). 499

8 Hogyan állítsuk fel a projekt-menedzsment szervezetet? A sikeres projekt végrehajtásának elengedhetetlen feltétele a jó projekt-menedzsment szervezet. Amennyiben a projekt indításakor megfelelıen elıkészített és tervezett módon állítjuk fel szervezetünket, a sikeres projekt végrehajtás szinte garantálható. A pályázat megírásakor, illetve késıbb, a szerzıdéskötési folyamat során már kialakul a projekt-menedzsment szervezet humán erıforrás háttere, azaz a végleges szakértıi csapat, valamint a konzorciumi tagok és egyéb partnerek pontos köre. A projekt szervezet összeállításánál a projekt gazda felelıssége, hogy olyan projekt szervezett hozzon létre, - melynek tagjai szakmailag felkészültek a projekt megvalósítására, tisztában vannak az elvárt követelményekkel és célokkal; - együtt tudnak mőködni érdekellentétektıl mentesen a projekt megvalósításában; - a tagok száma lehetıvé teszi az operatív munkát (nem szükséges a projektszervezet létszámát nagyon magasan meghatározni: célszerően abban csak a valóban operatív munkát végzık vegyenek részt, és legyen lehetıség külsı szakértık felkérésére akár a projekt gazda szervezeten belülrıl, akár kívülrıl); - legyenek képviselve a konzorciumi tagok (a közremőködı egyéb szervezetek, partnerek számára lehet biztosítani a projekt irányító bizottság mőködtetését, amelyen keresztül tájékoztatást kaphatnak a projekt megvalósulásáról); - amely szervezet, természetszerőleg elsısorban a projekt menedzser számára az operatív döntések meghozatalához szükséges döntési jogkört biztosítja. Milyen típusai vannak a projekt-szervezetnek? Az önkormányzatoknak, mint Kedvezményezetteknek tudniuk kell hozzáigazítani saját, már meglévı szervezeti struktúrájukat a projekt-végrehajtással kapcsolatos feladatokhoz. Ennek során figyelembe kell venni, hogy: a projekt mérete hogyan viszonyul az önkormányzat méretéhez; az elszámolhatósági szabályok értelmében már korábban is meglévı mőködési költségek ( rezsi ) nem számolható el a strukturális alapok terhére. Ez azt jelenti, hogy érdemes egyértelmően meghatározni, hogy ki, milyen státuszban és milyen feladatkörrel vesz részt az adott projektben. Ha a projekt méretébıl adódóan 500

9 reális, érdemes egy személyt mint projekt-menedzsert külön csak az adott projekt végrehajtásában foglalkoztatni. A projekt-szervezet kiépítésének számos módja lehet, a továbbiakban két különbözı szervezeti megoldást ismertetünk, felsorolva az elınyöket és a hátrányokat; ez alapján minden önkormányzat eldöntheti, hogy mely megoldási lehetıséget kívánja választani. 1.) Tradicionális projekt-szervezet A tradicionális projekt-szervezet esetén a projekt-menedzser közvetlen irányítása alá kerülnek olyan munkatársak, akik eddig más területeken dolgoztak. A projekt végrehajtásában csak ık kapnak szerepet ilyenkor, nekik viszont ez az egyetlen feladatkörük a projekt megvalósítása alatt. (20.6. sz. ábra.) ábra A tradícionális projekt-szervezet felépítése Önkormányzat A tradicionális projekt-szervezet elınyei: a projekt-vezetınek teljes kompetenciája van a projekt tekintetében, a munkatársakat képes szakmailag is ellenırizni; a felelısség kérdése egyértelmően tisztázott; esetleges zavarok esetén gyors reagálásra képesek a munkatársak; 501

10 munkatársak bevonása célirányos. A tradícionális projekt-szervezet hátrányai: a projekt tagok kiválasztásánál a projekt vezetıje függıségben van a szervezeti egységek vezetıivel szemben; a munkatársak projekthez rendelése miatt lehet, hogy gondoskodni kell pótlólagos munkaerırıl; a projekt befejezése után problémás lehet a tagok visszatérése az eredeti pozíciójukba. 2) A mátrix-jellegő projekt-szervezet A mátrix-jellegő projekt-szervezet egy rugalmasabb végrehajtási lehetıséget jelenít meg, ahol nagyobb szükség van a munkatársak alkalmazkodóképességére, de kevesebb szerkezeti változással oldhatóak meg a projekt végrehajtása körüli feladatok. (20.7. ábra.) ábra Mátrix-jellegő projekt-szervezet Önkormányzat A mátrix-jellegő projekt-szervezet elınyei: a projekt vezetıje és a team tagok is felelısnek érzik magukat a megvalósításért; 502

11 a team tagok biztonsága nagyobb, mert nincsenek kivéve a vállalati szervezetbıl, így a projekt befejezése után nincs probléma a visszailleszkedéssel. A mátrix-jellegő projekt-szervezet hátrányai: konfliktusok alakulhatnak ki a szervezeti és projekt vezetık között a prioritások és erıforrások területén; a projektben részt vevı munkatársaknak egyszerre két felettesük van. Milyen technikai háttér szükséges a sikeres projektmenedzsment tevékenységhez? A projekt-menedzsmentnek rendelkeznie kell a feladatok magas szintő ellátását lehetıvé tévı, megfelelı színvonalú és felszereltségő irodával. Az irodának rendelkeznie kell a napi mőködéshez szükséges irodai fogyó eszközökkel, felszereléssel, amelyekkel biztosítható a folyamatos, zökkenımentes munka. Az iroda biztosítson helyet: a projekt menedzser és a projekt adminisztrátor munkaállomásainak, a projekt értekezletek színhelyéül szolgáló tárgyalónak, a projekt dokumentáció elhelyezési és tárolási helyeinek. Mőszaki felszereltség szempontjából minimális feltételek: adatbázis kezelı szoftvereket is alkalmazó számítógépek, nyomtató és fénymásoló, telefon és fax elérhetıség, kapcsolat, Internet kapcsolat. Mi a célja a rendszeres projekt értekezleteknek? Ahhoz, hogy a projekt-menedzsment tagjai valóban csapatként tudjanak mőködni, tisztában legyenek egymás feladataival, kompetenciáival, közösen találjanak megoldást az esetlegesen felmerülı problémákra, akadályokra, rendszeres egyeztetések, projektértekezletek tartása szükséges. 503

12 Elsı lépésként tehát munkaindító projekt-értekezlet megtartása javasolt, amelyen részt vesz a projekt-menedzsmentben érintett összes tag. Az értekezleten meghatározzák a projekt szervezeti felépítését, azaz az aktualizált: cselekvési és ütemtervben, költségvetésben, pénzügyi ütemezésben és a konzorciumi megállapodásban meghatározott tevékenységek egyes szakértıkhöz történı hozzárendelését. A projekt-értekezleten kijelölik az egyes tevékenységek szakértıit, feladataikat, felelısségi körüket és beszámolási kötelezettségüket. Nemcsak a munkaindításkor, hanem a végrehajtás során is javasolt a rendszeres projekt-értekezletek megtartása. Fontos, hogy az értekezleteken valóban csak az adott témában érintett személyek vegyenek részt. A túlzott résztvevıi kör alacsony hatékonyságú munkavégzéshez vezethet, mert nagymértékben meghosszabbítja az értekezlet idıtartamát. A megbeszéléseken azonban mindig legyen jelen a projektmenedzser és a projekt-adminisztrátor, akik a projekt végrehajtás minden területén részt vesznek. Az összes résztvevıt érintı projekt-értekezletek megtartása havonta / hat hetente javasolt, ezen értekezletek célja, hogy a résztvevık értesüljenek a projekt elırehaladásáról, a következı idıszak lépéseirıl, idı- és emberi ráfordítás igényérıl. A projekt-értekezlet akkor hatékony, ha idejekorán megtervezzük és megszervezzük. Az elıkészítés, szervezés mindig tartalmazza a következı lépéseket: idıpont és helyszín egyeztetés a résztvevıkkel; írásos meghívó küldése minden résztvevınek, amely tartalmazza az értekezlet: 1. helyszínét 2. idıpontját és várható idıtartamát 3. résztvevıi körét 4. témáit amennyiben az értekezlet témája valamilyen anyag, dokumentáció, stratégia megvitatása (munkaindító értekezletnél például az aktualizált pályázati anyag), érdemes a munkaanyagot vagy vázlatot elızetesen megküldeni, hogy a résztvevık felkészülhessenek annak megvitatásra. A felkészültség jóval hatékonyabbá is teszi az egyeztetést, hiszen így az értekezlet idıkeretei sokkal könnyebben tarthatóak. 504

13 A projekt-értekezletet mindig egy kijelölt személy vezeti, aki moderátorként mindvégig irányítja, tereli a konzultációt annak érdekében, hogy a megtervezett idıkeret betartása lehetıvé váljon. Az értekezleteken mindig készüljön jelenléti ív és emlékeztetı. Az emlékeztetı lényegretörı módon rögzíti az elhangzott legfontosabb megállapításokat, döntéseket. A dokumentumot minden résztvevınek és egyéb érintettnek meg kell küldeni, valamint kötelezı elemévé válik a projekt adminisztrációjának A projektek valós elırehaladását és partnerségen alapuló megvalósulását bizonyító dokumentáció a rendszeres projekt-értekezletek anyagai, amelyeket mind digitalizált, mind papír alapon érdemes elkülönítetten kezelni. Hogyan hozzuk létre a projekt adminisztrációs rendszerét? A strukturális alapok támogatásaival megvalósuló projektek rendkívül nagy adminisztrációs igényőek. Az eddigi tapasztalatok szerint a Kedvezményezettek adminisztratív megfelelése szinte nagyobb problémát okozott, mint a szakmai teljesítés a projektek végrehajtása során. Ez is mutatja, hogy a jól elıkészített és felépített adminisztrációs rendszer elengedhetetlen feltétele a projekt sikeres megvalósításának. A projektek megvalósulása során nagy mennyiségő elektronikus és papír alapú dokumentáció születik, ezért a projekt-adminisztráció egységes és strukturált kezelést kíván. A projekt tervezési szakaszában de a támogatási szerzıdés megkötése elıtt célszerő kialakítani az adminisztrációs rendszert - a tervezett tevékenységek alapján az azok megvalósítása során keletkezı dokumentumokhoz, - a jelentési és tájékoztatási kötelezettséghez, - a kommunikációs tervhez igazodóan, és létrehozni a szükséges adatbázisokat. Melyek a legfontosabb adminisztratív kötelezettségek a projekt-végrehajtás során? A Kedvezményezetteknek a következı kötelezı adminisztratív elvárásoknak kell megfelelniük projektjeik végrehajtása során: 505

14 közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó beszámolási kötelezettség; szakmai és pénzügyi elırehaladási jelentési kötelezettség; a támogatási szerzıdést érintı változásokkal-módosulásokkal kapcsolatos szerzıdésmódosítási / egyszerő bejelentési kötelezettség. (E három adminisztratív kötelezettségrıl más fejezetekben is olvashat: a közbeszerzésekrıl a 22. fejezetben, az elırehaladási jelentésekrıl a monitoringtevékenységrıl szóló 25. fejezetben, míg a támogatási szerzıdésrıl a 19. fejezetben.) Mi a célja a munkatervnek? A munkatervben részletesen meghatározásra kerülnek azon tevékenységek, amelyek során szakmai anyagok, outputok születnek. Az elektronikus és papír alapú rendszer felállításakor hasznos lehet az egyes tevékenységenként elkülönülı kezelés: az adott tevékenység során a szakértıvel folytatott levelezés, a született részanyagok, majd a végleges outputként létrejött szakmai végeredmények tárolása. Hogyan készül el az aktualizált munkaterv? A munkaindító értekezlet alapján készülhet el a projekt menedzsment-szervezet munkaterve. A munkaterv az egyes tevékenységek szakértıkhöz történt hozzárendelését összefoglalóan, idıben ütemezve tartalmazza, és természetesen illeszkedik a pályázat cselekvési és ütemtervéhez. A munkaterv magában foglalja az egyes szakértık által ellátandó részfeladatok konkrét feladatait, mérföldköveit, határidıit. A munkaterv a végrehajtás során természetesen módosulhat, ezért az elırehaladást vagy esetlegesen az elmaradást érdemes minden értekezleten a munkaterv alapján értékelni. A sikeres illetve elmaradt teljesítéstıl függıen a munkaterv aktualizálása, frissítése szükséges, amelyrıl minden résztvevınek folyamatosan tájékozódnia kell. A munkaterv szerkezetére az alábbi (20.3.) táblázaton látható struktúra javasolt. A munkaterv rendkívül fontos nem csak a hatékony projekt-menedzsment, hanem az önértékelés és külsı monitoring szempontjából is. A külsı szakmai monitorozó szakértık számára a munkaterv alapján bemutatható a projekt dokumentáltsága, elırehaladása és sikeressége, valamint rendkívül hasznos segítség a kötelezıen elkészítendı elırehaladási jelentésekhez. 506

15 20.3. sz. táblázat - Javasolt struktúra egy munkaterv esetén Cselekvési és ütemtervben meghatározott tevékenység 1. Közbeszerzési pályáztatás 2. Kutatás Tevékenység keretében ellátandó feladat(ok) Mőszaki specifikáció kidolgozása Meghirdetés Pályázatok befogadása, regisztrálása Felelıs szakértı(k) Jogi / közbeszerzési szakértı Projekt menedzser Projekt menedzser Teljesítés határideje Írásos anyag / beszámoló / jelentés igény (output) Output leadási határidı Projekt menedzsment értekezletek idıpontjai Pályázati határidı Értékelı Bizottság Jogi szakértı, felállítása, értékelés Teljes közbeszerzési pályázati dokumentáció, megkötött beszállítói szerzıdés(ek) Projekt Eredményhirdetés menedzser Szerzıdéskötés Jogi szakértı Kérdıívek elkészítése Kutatásvezetı Interjúvázlat Kutatásvezetı kidolgozása Kérdıívezés Kutató Interjúzás Kutató Kutatási felmérést Adatrögzítés, Projekt összegzı tanulmány feldolgozás adminisztrátor Adatelemzés Kutatásvezetı Felmérést rögzítı összefoglaló Kutatásvezetı tanulmány Negyedéves jelentések idıpontjai

16 Milyen adminisztrációs kötelezettségek vannak a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban? Feltétlenül kapjon külön könyvtárat a közbeszerzési pályáztatási tevékenység, ezt a kötelezettséget a Támogatási Szerzıdés is elıírja. Ide kerül mentésre a pályáztatás során született mőszaki specifikáció, meghirdetés szövege, Értékelı Bizottság szervezésével kapcsolatos levelezés, értékelési dokumentáció, végleges eredmény, beszállítói szerzıdés. A Közbeszerzési Törvény rendelkezéseinek értelmében a strukturális alapokból finanszírozott projektek nagy részénél sor kerül közbeszerzési eljárások lefolytatására is. 2 A közbeszerzési eljárások lebonyolításáról és eredményeirıl a Közremőködı Szervezet felé be kell számolni, a teljes eljárás dokumentációját ellenırzés céljából rendelkezésre kell bocsátani. Mivel a közbeszerzés nagyon hangsúlyos eleme a projekt végrehajtásnak, érdemes külön közbeszerzési adatbázist készíteni, amely alapján a beszámolási kötelezettség és dokumentáció benyújtás könnyen és egyszerően végrehajtható. (Mintáját a táblázat tartalmazza.) Amennyiben tehát a projekt keretében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, az eredményes eljárás lezárását követıen a lebonyolításhoz kapcsolódó teljes dokumentációt a Közremőködı Szervezet számára be kell nyújtani. A közbeszerzési eljárások fajtáit, azok értékhatárát és a közbeszerzési törvény elıírásait a 22. fejezetben részletezzük. Ne feledjük azonban, hogy a beszerzésre kerülı eszközöknél nem elég figyelembe venni az egy soron tervezett összeget, ugyanis a strukturális alapokból finanszírozott projekteknél is érvényes az egybeszámítási kötelezettség elve, azaz: a beszerzésre egy költségvetési évben kerül sor, beszerzésére egy ajánlattevıvel lehetne szerzıdést kötni, valamint rendeltetése azonos vagy hasonló, illetıleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. Például a pályázó külön költségvetési sorokon tervezett beszerezni számítógépet, szoftvert, billentyőzetet, nyomtatót és monitort. Ezek ugyan tételenként biztosan nem haladják meg a közbeszerzési értékhatárt, de mivel felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg (vagyis ugyanarra a célra kell felhasználni és egymás nélkül nem mőködtethetıek), ezért össze kell vonni ıket és összértékük lesz a beszerzés értéke. Ezután állapítható meg, hogy milyen típusú eljárás keretében kell a beszerzést lefolytatni. A költségvetés ilyen szemlélető részletes ellenırzését követıen kerülhet sor a közbeszerzési terv összeállítására. A terv alapján kiderül, hogy a Kedvezményezettnek 508

17 hány eljárást kell lefolytatnia és ez mennyi idıt vesz igénybe. Közösségi értékhatárt elérı közbeszerzési eljárásoknál immár kötelezı közbeszerzési tanácsadó alkalmazása, aki felel az eljárások szabályszerő lefolytatásáért. A közbeszerzési tervben e tanácsadót is érdemes megnevezni. A közbeszerzési eljárások lefolytatásáról az elırehaladási jelentésekben kell beszámolni. A jelentésben az eljárásra vonatkozó következı fıbb adatokat kell megadni: o az eljárás tárgya / fajtája / típusa, o Közbeszerzési Értesítıben megjelent hirdetmény száma, o a hirdetmény megjelenésének idıpontja, o ajánlattételi határidı, o eredményhirdetés idıpontja, o szerzıdéskötés idıpontja. Az elırehaladási jelentésben megadott adatokon túl következı kötelezettség, hogy a teljes eljárási dokumentáció egy, eredetivel egyezı másolati példányát a Közremőködı Szervezet számára be kell nyújtani ellenırzés céljából. A Közremőködı Szervezet szakértıje két szempontból ellenırzi az anyagot: o az eljárás szabályszerősége a Támogatási Szerzıdés szempontjából, o valamint az eljárás szabályszerősége a Közbeszerzési Törvény szempontjából: Amennyiben valamilyen hiányosságot / pótlást állapít meg az ellenırzés, a Közremőködı Szervezet hiánypótlási felszólítást küld, amely alapján a hiányt pótolni kell. Általános tapasztalat, hogy a Kedvezményezettek általában valamilyen formai / eljárási hibát vétenek, amelynek oka a tapasztalatlanság, rutintalanság, a közbeszerzési eljárások lefolytatásában való jártasság hiánya. Mivel a kedvezményezettek nagy többsége tanácsadó cég szolgáltatásait veszi igénye, akik kidolgozzák a közbeszerzés ajánlati felhívását és dokumentációját, e téren nincs nagy hiba százalék, az eljárás lebonyolítása során azonban, amelyet a kedvezményezett teljes mértékben saját maga végez, több eljárási hibát szoktak az ellenırzések mutatni. 2 A közbeszerzésrıl bıvebben a 22. fejezetben olvashat.) 509

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN?

HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN? VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN? Projekttervezés és pályázatkészítés Budapest, 2004. 2 VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE PROJEKTTERVEZÉS

Részletesebben

21. FEJEZET Projektkommunikáció, nyilvánosság - a tervezéstıl a végrehajtásig

21. FEJEZET Projektkommunikáció, nyilvánosság - a tervezéstıl a végrehajtásig 21. FEJEZET Projektkommunikáció, nyilvánosság - a tervezéstıl a végrehajtásig Az önkormányzatnak, mint egy fejlesztési projekt gazdájának a tervezés-programozástól kezdve a projektgeneráláson át a monitoringig

Részletesebben

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl 1 A projekttel kapcsolatos alapinformációk összefoglalása 1.1 A projekt fıbb ismérvei Pályázó: autistákat ellátó és foglalkoztató

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás

ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítéséhez a Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható életmód és fogyasztás c. pályázati konstrukció B komponens: A fenntartható életmódot és az

Részletesebben

26. FEJEZET Belsı kontroll és belsı ellenırzés a projektvégrehajtó önkormányzatoknál

26. FEJEZET Belsı kontroll és belsı ellenırzés a projektvégrehajtó önkormányzatoknál 26. FEJEZET Belsı kontroll és belsı ellenırzés a projektvégrehajtó önkormányzatoknál A soron következı fejezetben röviden áttekintjük mindazt, ami egy önkormányzat számára fontos és érdekes lehet egy uniós

Részletesebben

HVS Tervezési Útmutató

HVS Tervezési Útmutató Készült az ÚMVP Irányító Hatóság (FVM) megbízásából 2008-01-21 HVS Tervezési Útmutató Segédlet az elızetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Irodák számára 2008. január-április

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

Részletesebben

Projektmenedzsment tankönyv

Projektmenedzsment tankönyv Egri Imre Projektmenedzsment tankönyv Tartalomjegyzék Elıszó... 2 1. Projektmenedzsment... 3 1.1. Projekt fogalma, definiálása... 3 1.2. Elemzés, projekt tervezés lépései... 6 1.3. A projektciklus elemei...

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés tervezet

Támogatási Szerzıdés tervezet Azonosító szám: amely létrejött Támogatási Szerzıdés tervezet egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közremőködı

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK Szerkesztette: Szécsi György személy- és vagyonır alelnök 2004. május 2 Tartalom

Részletesebben

NKTH Kutatói Karrierfejlesztési Program. NKTH-OTKA-EU 7KP (Marie Curie akciók) által közösen finanszírozott. MOBILITÁS pályázat HUMAN-MB08

NKTH Kutatói Karrierfejlesztési Program. NKTH-OTKA-EU 7KP (Marie Curie akciók) által közösen finanszírozott. MOBILITÁS pályázat HUMAN-MB08 NKTH Kutatói Karrierfejlesztési Program NKTH-OTKA-EU 7KP (Marie Curie akciók) által közösen finanszírozott MOBILITÁS pályázat HUMAN-MB08 Pályázati útmutató 2010 Tartalomjegyzék 1. A támogatás indokoltsága,

Részletesebben

AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ

AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ EGYES ÁGAZATI VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI TÁMOP 4.1.3. Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio

Részletesebben

Kohéziós Alap projektek. Menedzsment Egységeinek létrehozása. Útmutató

Kohéziós Alap projektek. Menedzsment Egységeinek létrehozása. Útmutató Kohéziós Alap projektek Menedzsment Egységeinek létrehozása Útmutató Készült a Nemzeti Fejlesztési Hivatal megbízásából 2005. május 25. Készítette a PricewaterhouseCoopers Kft. Szakértok: Czéh Tibor, Tóth

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

B/3 melléklet. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

B/3 melléklet. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program B/3 melléklet ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A felsıoktatás minıségének javítása a kutatásfejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül c. pályázati

Részletesebben

Pályázati Útmutató NCA pályázók számára (2011) Kiadás dátuma: 2011. január 3.

Pályázati Útmutató NCA pályázók számára (2011) Kiadás dátuma: 2011. január 3. Pályázati Útmutató NCA pályázók számára (2011) Kiadás dátuma: 2011. január 3. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés -----------------------------------------------------------------------------------------4 1.1.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/3. Informatikai Biztonsági Iránymutató Kis Szervezeteknek (IBIX) 1.0 verzió 2008. június Közigazgatási

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

Általános Informatikai Projektmenedzsment Eljárásrend

Általános Informatikai Projektmenedzsment Eljárásrend Általános Informatikai Projektmenedzsment Eljárásrend EU-s forrásból megvalósuló kiemelt projektek eljárásrendi specifikumainak kiegészítésével Budapest, 2013.05.19. Készítette: Kormányzati Informatikai

Részletesebben

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK SIKERES PROJEKTEKET?

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK SIKERES PROJEKTEKET? RO 2005/017-536.01.01.02.02 GUVERNUL ROMÂNIEI HOGYAN KÉSZÍTSÜNK SIKERES PROJEKTEKET? A projektet az Európai Unió támogatta (a Románia - Magyarország PHARE CBC 2005 határmenti együttműködési program keretében,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben