20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció"

Átírás

1 20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció Jelen fejezet sok szempontból a projekt-generálásról és projekt-tervezésrıl szóló (11. és 12.) fejezet folytatásának tekinthetı, tematikájában közvetlenül kapcsolódik hozzájuk. Az Olvasó itt megismerkedhet a strukturális alapokból finanszírozott projektek végrehajtása során felmerülı legfontosabb problémákkal, azok kezelési-megoldási lehetıségeivel. Mindemellett figyelembe kell venni, hogy a projektek menedzselése olyan sokszínő tevékenység, annyira szerteágazó és a projekt típusa alapján annyira specifikus lehet, hogy azok áttekintése szinte lehetetlen. Ezért inkább generális, általánosan hasznosítható megjegyzésekkel kívánja e fejezet elımozdítani a projektek végrehajtását. Amennyiben speciálisabb példákra vágyik az Olvasó, figyelmébe ajánljuk a tananyag végén található esettanulmányt. A fejezethez tartalmilag sok szempontból kapcsolódik a projekt-kommunikációval foglalkozó (21.) valamint a monitoringról szóló (25.) fejezet is. A fejezet elolvasása során a következı kérdésekre kap választ: Mi jelent az, hogy projektmenedzsment? Mit jelent a projekt-végrehajtás? Mit jelent a Kedvezményezett státusz? Hogyan kell felkészülni a projekt végrehajtására? Hogyan és miért vegyük fel a kapcsolatot a közremőködı szervezettel? Mi a projekt-indító nap? Van-e lehetıség személyes konzultációra? Hogyan állítsuk fel a projekt-menedzsment szervezetet? Milyen típusai vannak a projekt-szervezetnek? Milyen technikai háttér szükséges a sikeres projektmenedzsment tevékenységhez? Mi a célja a rendszeres projekt értekezleteknek? Hogyan hozzuk létre a projekt adminisztrációs rendszerét? 493

2 Melyek a legfontosabb adminisztratív kötelezettségek a projekt-végrehajtás során? Mi a célja a munkatervnek? Milyen adminisztrációs kötelezettségek vannak a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban? Milyen jelentési kötelezettsége van a Kedvezményezettnek? Milyen dokumentáció szükséges a projekt kommunikáció bemutatásához? Hogyan tároljuk a keletkezı dokumentumokat? Milyen adatbázisok kialakítása célszerő? Mit jelent a kockázatkezelés a projekt-végrehajtás során? 494

3 Mi jelent az, hogy projektmenedzsment? A projektmenedzsment tudás, képességek eszközök és technikák alkalmazása a projekthez tartozó tevékenységek folyamán oly módon, hogy az megfeleljen mindazok igényeinek és elvárásainak, akiknek a projekthez érdeke főzıdik, illetve ezen igényeken és elvárásokon túl is hasznukra váljék a projekt.... A projektmenedzsment kifejezést a folyamatban lévı tevékenységek szervezés szempontjából történı megközelítésének leírására is használjuk. 1 A projektmenedzsment azonban egyszerőbben is meghatározható, ha azt mondjuk, hogy a projektmenedzsment a projektcikluson belüli különbözı fázisok (ld. 12. fejezet) koherens és hatékony módon történı kezelésének képessége és folyamata. Mit jelent a projekt-végrehajtás? Mint a projekt-tervezésrıl szóló fejezetben már láttuk, a projekt-ciklus több, egymástól jól elkülöníthetı szakaszból áll. A sikeres pályázatot követıen indul a Kedvezményezett szempontjából legizgalmasabb szakasz, a projekt végrehajtása. Tekintettel arra, hogy az Európai Uniós forrásokból finanszírozott projektek megvalósítása pontos, fegyelmezett, összetett adminisztratív feladatokkal járó folyamat-menedzsmentet feltételez, a feladatnak való megfelelés a pályázatírásénál nem kevesebb buktatót rejt magában. Ebben a fejezetben egyfajta kronológiát követve bemutatjuk a projekt-végrehajtás legfontosabb mérföldköveit, részletesen foglalkozva a sikeres projektmenedzsment szempontjából kritikus felkészülési szakasz kérdéseivel. Tapasztalatok azt mutatják, hogy a biztonságos, adminisztratív és pénzügyi szempontból egyaránt megfelelıen menedzselt végrehajtás kulcskérdése a jól felkészült projektmenedzsment-szervezet, a megfelelıen kidolgozott és az Irányító Hatósággal egyeztetett belsı eljárásrend, belsı és külsı kommunikációs rendszerek, adatbázisok felállítása és rendszerszerő mőködtetése. Mit jelent a Kedvezményezett státusz? Bár az elızı fejezetekbıl mindez kiderül, érdemes még egyszer áttekinteni röviden a következıket. Az Európai Unió Strukturális Alapjaira benyújtott pályázatok az értékelési folyamat során formai és szakmai értékelésen vesznek részt. A szakmai értékeléseket követıen, az Értékelı Bizottság döntése alapján alakul ki a támogatásban részesülı, 495

4 nyertes pályázatok listája. Az Értékelı Bizottság döntését a Szerzıdı Hatóság jóváhagyja, ettıl a ponttól kezdve a nyertes pályázatok rangsora végleges. A pályázók az Értékelı Bizottság döntésérıl hivatalos értesítést kapnak. A támogatásban részesülı pályázókat az értékelés végeredményétıl kezdve Kedvezményezetteknek nevezik. Hogyan kell felkészülni a projekt végrehajtására? A pályázatban vállalt tevékenységek végrehajtására a Szerzıdı Hatóság a Kedvezményezettekkel támogatási szerzıdést köt, mint ahogyan arról az elızı fejezetekben már szóltunk. A projekt végrehajtásához (és egyben a támogatási szerzıdés megkötéséhez) szükséges a pályázati program Kedvezményezett általi testre szabása, mivel a pályázat elkészítése és a végrehajtás megkezdése között sok idı telik el (az értékelési és szerzıdéskötési folyamat akár 5-6 hónapot is igénybe vehet). Az eltelt idı természetszerőleg eredményezheti egyes feladatok, határidık, vagy költségtételek változtatási igényét. Az elızı fejezetekben részletesen szóltunk a támogatási szerzıdés megkötése elıtti projekt-módosítások mikéntjérıl és indokairól. Ehelyütt ismételten felhívjuk az Olvasó figyelmét arra, hogy feltétlenül gondolja át alaposan, hogyan valósítható meg a projekt annak érdekében, hogy a kitőzött célokat elérje. A szükséges módosítások végrehajtása után megkapjuk projektünk aktuális, hosszú távra pontosan megtervezett és valóban végrehajtható verzióját. Hogyan és miért vegyük fel a kapcsolatot a közremőködı szervezettel? A Kedvezményezett projektjének megvalósítása során folyamatosan kapcsolatban áll a közremőködı szervezettel. A strukturális alapok programjaiban részt vevı szervezeteket és intézményeket a 23. fejezetben mutatjuk be. A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során felmerülı bármilyen problémával, kérdéssel, kéréssel fordulhat a Közremőködı Szervezethez. Ilyen konzultációra alkalmas problémák lehetnek: szakmai kérdések, 1 Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, USA,

5 eljárásrendi kérdések, szerzıdésmódosítási kérelmek, közbeszerzési dokumentációk, jelentések, kifizetési kérelmek, A Kedvezményezett közvetlen kapcsolatot tart a Közremőködı Szervezettel, amely gondoskodik a felmerült kérdés és probléma kompetens szervezethez történı eljuttatásáról valamint a válasz Kedvezményezett felé történı továbbításáról. Nagyon fontos tehát a Közremőködı Szervezet projekt-menedzserével történı kapcsolatépítés és kapcsolattartás, a jó személyes kapcsolat ugyanis elısegítheti, hogy a program során kérdéseinkre gyors választ kaphassunk, kérelmeinket gyorsan és pozitívan bírálják el. A Közremőködı Szervezet illetve a Szerzıdı Hatóság a nyertes pályázóval, mint Kedvezményezettel elıször a támogatási szerzıdés megkötése során lép személyes kapcsolatba. A szerzıdéskötést elızı fejezetünkben részletesen bemutattuk, itt csak mint kapcsolatfelvételi állomást említjük meg. A folyamat során a Kedvezményezett megismerheti a programban résztvevı intézményeket, de személyes kapcsolatban elsısorban csak a szerzıdéskötési folyamatot végrehajtó Közremőködı Szervezet képviselıjével áll. Mi a projekt-indító nap? A strukturális alapok nyújtotta támogatásokkal megvalósuló programok kötelezı eleme a projektindító napok sorozata, amely a szerzıdéskötési folyamat lezárultát követıen kerül megrendezésre. A rendezvénysorozatot a Közremőködı Szervezet szervezi és bonyolítja le. Az országos sorozat helyszíneinek kijelölésekor általában a Kedvezményezettek regionális elhelyezkedését veszik figyelembe: a területi lefedettség alapján nagyobb városokban szokás megrendezni. A rendezvényrıl egyrészt a Közremőködı Szervezet által küldött meghívóból, másrészt az Internetes honlapról értesülhetünk. A projektindító napok meghívotti köre a pályázati szakasz információs nap sorozatával szemben kizárólag a program Kedvezményezettjeire terjed ki. Egy-egy Kedvezményezett részérıl meghívást kapnak a projekt menedzserek, pénzügyi vezetık és 497

6 szakmai vezetık, de részt vehetnek egyéb szakértık, illetve a konzorciumi partnerek képviselıi is. A rendezvény célja, hogy részletes információt nyújtson: a program szereplıirıl (résztvevı intézmények és képviselıinek bemutatása, feladatok, hatáskörök, felelısségek felsorolása, elérhetıségi koordináták megadása); a részletes eljárásrendrıl (pénzügyi lebonyolítás eljárásrend rövid bemutatása, beszerzési és szerzıdésmódosítási eljárások bemutatása, monitoring eljárásrend prezentálása), a Kedvezményezettek adminisztratív kötelezettségeirıl (elırehaladási jelentések, projekt adminisztrációs kötelezettségek, levelezés), azon támpontokról, amelyek segítséget nyújtanak a projektek sikeres végrehajtásához (személyes konzultációs lehetıség megadása, információt nyújtó Internetes web oldalak, kiadványok ismertetése, egyéb kapcsolódó intézmények és szakértık koordinátáinak megadása). A projektindító napokon minden esetben részt vesznek az adott programot, intézkedést irányító szervezetek képviselıi is. Ez az elsı olyan fórum tehát, amely lehetıséget biztosít a Kedvezményezett számára, hogy a Közremőködı Szerveten kívül egyéb programirányító szervezetekkel is közvetlen, személyes kapcsolatba kerüljön. A jól szervezett és sok helyszínt érintı projektindító nap sorozat egy-egy pontján maximum kedvezményezett vesz részt, amely lehetıséget biztosít az egyéni kérdések feltevésére és kompetens személy általi megválaszolására. A projekt indító napon való részvétel éppen ezért feltétlenül javasolt minden Kedvezményezett számára. A projektindító nap azonban csak felkészült részvétellel lehet igazán sikeres, azaz feltétlenül szükséges összegyőjteni azon kérdéseinket, amelyeket fel kívánunk tenni. Ahhoz azonban, hogy legyenek érdemi kérdéseink, ismernünk kell a program eljárásrendjét, amelyet tartalmaz: a pénzügyi lebonyolítás eljárásrendje, az eljárásrend mellékleteiben található formadokumentumok, valamint a Támogatási Szerzıdés és mellékletei. 498

7 A projektindító nap elıtt tehát részletesen tanulmányozzuk mindhárom dokumentumot. A felkészültséghez hozzátartozik természetesen saját projektünk ismerete, mellyel kapcsolatban felmerülhetnek egyedi, valóban csak az adott projektre vonatkozó speciális kérdések is. Ezen kérdéseket érdemes a rendezvény elıtt egyrészt a projekt-menedzsment szervezettel és szakértıivel, másrészt a konzorciumi partnerekkel is egyeztetni. Természetesen nem minden kérdésre tudnak a programirányító szervezetek képviselıi a helyszínen azonnal válaszolni, ezért mindenképpen érdemes figyelemmel követni a program honlapját, ahol a folyamatosan frissített Gyakran Ismételt Kérdések (GyIK) között a késıbbiekben megtalálhatjuk a kérdésünkre adott választ. Van-e lehetıség személyes konzultációra? A Közremőködı Szervezet szolgáltatásai között minden esetben megtalálható a személyes konzultáció lehetısége. Minden Kedvezményezettnek javasolt legalább egy alkalommal részt venni ilyen konzultáción, amely az egyetlen olyan fórum, ahol valóban a mi projektünkkel kapcsolatos kérdések, problémák megválaszolására van lehetıség. A konzultáció elınye nemcsak a kérdéseinkre kapott válaszok és útmutatás, a jó személyes kapcsolat a közremőködı szervezet képviselıjével, hanem az is, hogy a másik oldal képviselıje is mélyebb betekintést nyerhet projektünkbe, jobban megismeri azt, ezáltal könnyebben és gyorsabban tud majd a jövıben segíteni, illetve hatékonyabban közvetíteni problémáinkat az egyéb szervezetek felé. Különösen ajánlott személyes konzultáció kérése az elırehaladási jelentések és/vagy kifizetési kérelmek benyújtása elıtt, ilyen esetben a pénzügyi monitoringot végzı szakember segítségével már elızetesen kiszőrhetıek az esetleges hibák, tanácsokat kérhetünk a jelentés / kérelem helyes elkészítéséhez. Az elızetes személyes konzultáció a leghatékonyabb eszköze a jó jelentés elkészítésének, amely biztosítja a gyors elbírálást és jóváhagyást, ezáltal aktuális fizetési kérelmünk alapján az ütemezett kifizetést. Természetesen kérhetünk személyes konzultációt egyéb problémák felmerülése esetén is (például szerzıdésmódosítási kérelem benyújtása elıtt vagy közbeszerzési eljárások megindítását megelızıen). A Közremőködı Szervezet a témától függıen minden esetben biztosítja a kompetens szakértı részvételét (eljárásrendi és pénzügyi kérdésekben a KSZ saját szakértıjét, szakmai kérdésekben a szakmai monitoring szakértıt). 499

8 Hogyan állítsuk fel a projekt-menedzsment szervezetet? A sikeres projekt végrehajtásának elengedhetetlen feltétele a jó projekt-menedzsment szervezet. Amennyiben a projekt indításakor megfelelıen elıkészített és tervezett módon állítjuk fel szervezetünket, a sikeres projekt végrehajtás szinte garantálható. A pályázat megírásakor, illetve késıbb, a szerzıdéskötési folyamat során már kialakul a projekt-menedzsment szervezet humán erıforrás háttere, azaz a végleges szakértıi csapat, valamint a konzorciumi tagok és egyéb partnerek pontos köre. A projekt szervezet összeállításánál a projekt gazda felelıssége, hogy olyan projekt szervezett hozzon létre, - melynek tagjai szakmailag felkészültek a projekt megvalósítására, tisztában vannak az elvárt követelményekkel és célokkal; - együtt tudnak mőködni érdekellentétektıl mentesen a projekt megvalósításában; - a tagok száma lehetıvé teszi az operatív munkát (nem szükséges a projektszervezet létszámát nagyon magasan meghatározni: célszerően abban csak a valóban operatív munkát végzık vegyenek részt, és legyen lehetıség külsı szakértık felkérésére akár a projekt gazda szervezeten belülrıl, akár kívülrıl); - legyenek képviselve a konzorciumi tagok (a közremőködı egyéb szervezetek, partnerek számára lehet biztosítani a projekt irányító bizottság mőködtetését, amelyen keresztül tájékoztatást kaphatnak a projekt megvalósulásáról); - amely szervezet, természetszerőleg elsısorban a projekt menedzser számára az operatív döntések meghozatalához szükséges döntési jogkört biztosítja. Milyen típusai vannak a projekt-szervezetnek? Az önkormányzatoknak, mint Kedvezményezetteknek tudniuk kell hozzáigazítani saját, már meglévı szervezeti struktúrájukat a projekt-végrehajtással kapcsolatos feladatokhoz. Ennek során figyelembe kell venni, hogy: a projekt mérete hogyan viszonyul az önkormányzat méretéhez; az elszámolhatósági szabályok értelmében már korábban is meglévı mőködési költségek ( rezsi ) nem számolható el a strukturális alapok terhére. Ez azt jelenti, hogy érdemes egyértelmően meghatározni, hogy ki, milyen státuszban és milyen feladatkörrel vesz részt az adott projektben. Ha a projekt méretébıl adódóan 500

9 reális, érdemes egy személyt mint projekt-menedzsert külön csak az adott projekt végrehajtásában foglalkoztatni. A projekt-szervezet kiépítésének számos módja lehet, a továbbiakban két különbözı szervezeti megoldást ismertetünk, felsorolva az elınyöket és a hátrányokat; ez alapján minden önkormányzat eldöntheti, hogy mely megoldási lehetıséget kívánja választani. 1.) Tradicionális projekt-szervezet A tradicionális projekt-szervezet esetén a projekt-menedzser közvetlen irányítása alá kerülnek olyan munkatársak, akik eddig más területeken dolgoztak. A projekt végrehajtásában csak ık kapnak szerepet ilyenkor, nekik viszont ez az egyetlen feladatkörük a projekt megvalósítása alatt. (20.6. sz. ábra.) ábra A tradícionális projekt-szervezet felépítése Önkormányzat A tradicionális projekt-szervezet elınyei: a projekt-vezetınek teljes kompetenciája van a projekt tekintetében, a munkatársakat képes szakmailag is ellenırizni; a felelısség kérdése egyértelmően tisztázott; esetleges zavarok esetén gyors reagálásra képesek a munkatársak; 501

10 munkatársak bevonása célirányos. A tradícionális projekt-szervezet hátrányai: a projekt tagok kiválasztásánál a projekt vezetıje függıségben van a szervezeti egységek vezetıivel szemben; a munkatársak projekthez rendelése miatt lehet, hogy gondoskodni kell pótlólagos munkaerırıl; a projekt befejezése után problémás lehet a tagok visszatérése az eredeti pozíciójukba. 2) A mátrix-jellegő projekt-szervezet A mátrix-jellegő projekt-szervezet egy rugalmasabb végrehajtási lehetıséget jelenít meg, ahol nagyobb szükség van a munkatársak alkalmazkodóképességére, de kevesebb szerkezeti változással oldhatóak meg a projekt végrehajtása körüli feladatok. (20.7. ábra.) ábra Mátrix-jellegő projekt-szervezet Önkormányzat A mátrix-jellegő projekt-szervezet elınyei: a projekt vezetıje és a team tagok is felelısnek érzik magukat a megvalósításért; 502

11 a team tagok biztonsága nagyobb, mert nincsenek kivéve a vállalati szervezetbıl, így a projekt befejezése után nincs probléma a visszailleszkedéssel. A mátrix-jellegő projekt-szervezet hátrányai: konfliktusok alakulhatnak ki a szervezeti és projekt vezetık között a prioritások és erıforrások területén; a projektben részt vevı munkatársaknak egyszerre két felettesük van. Milyen technikai háttér szükséges a sikeres projektmenedzsment tevékenységhez? A projekt-menedzsmentnek rendelkeznie kell a feladatok magas szintő ellátását lehetıvé tévı, megfelelı színvonalú és felszereltségő irodával. Az irodának rendelkeznie kell a napi mőködéshez szükséges irodai fogyó eszközökkel, felszereléssel, amelyekkel biztosítható a folyamatos, zökkenımentes munka. Az iroda biztosítson helyet: a projekt menedzser és a projekt adminisztrátor munkaállomásainak, a projekt értekezletek színhelyéül szolgáló tárgyalónak, a projekt dokumentáció elhelyezési és tárolási helyeinek. Mőszaki felszereltség szempontjából minimális feltételek: adatbázis kezelı szoftvereket is alkalmazó számítógépek, nyomtató és fénymásoló, telefon és fax elérhetıség, kapcsolat, Internet kapcsolat. Mi a célja a rendszeres projekt értekezleteknek? Ahhoz, hogy a projekt-menedzsment tagjai valóban csapatként tudjanak mőködni, tisztában legyenek egymás feladataival, kompetenciáival, közösen találjanak megoldást az esetlegesen felmerülı problémákra, akadályokra, rendszeres egyeztetések, projektértekezletek tartása szükséges. 503

12 Elsı lépésként tehát munkaindító projekt-értekezlet megtartása javasolt, amelyen részt vesz a projekt-menedzsmentben érintett összes tag. Az értekezleten meghatározzák a projekt szervezeti felépítését, azaz az aktualizált: cselekvési és ütemtervben, költségvetésben, pénzügyi ütemezésben és a konzorciumi megállapodásban meghatározott tevékenységek egyes szakértıkhöz történı hozzárendelését. A projekt-értekezleten kijelölik az egyes tevékenységek szakértıit, feladataikat, felelısségi körüket és beszámolási kötelezettségüket. Nemcsak a munkaindításkor, hanem a végrehajtás során is javasolt a rendszeres projekt-értekezletek megtartása. Fontos, hogy az értekezleteken valóban csak az adott témában érintett személyek vegyenek részt. A túlzott résztvevıi kör alacsony hatékonyságú munkavégzéshez vezethet, mert nagymértékben meghosszabbítja az értekezlet idıtartamát. A megbeszéléseken azonban mindig legyen jelen a projektmenedzser és a projekt-adminisztrátor, akik a projekt végrehajtás minden területén részt vesznek. Az összes résztvevıt érintı projekt-értekezletek megtartása havonta / hat hetente javasolt, ezen értekezletek célja, hogy a résztvevık értesüljenek a projekt elırehaladásáról, a következı idıszak lépéseirıl, idı- és emberi ráfordítás igényérıl. A projekt-értekezlet akkor hatékony, ha idejekorán megtervezzük és megszervezzük. Az elıkészítés, szervezés mindig tartalmazza a következı lépéseket: idıpont és helyszín egyeztetés a résztvevıkkel; írásos meghívó küldése minden résztvevınek, amely tartalmazza az értekezlet: 1. helyszínét 2. idıpontját és várható idıtartamát 3. résztvevıi körét 4. témáit amennyiben az értekezlet témája valamilyen anyag, dokumentáció, stratégia megvitatása (munkaindító értekezletnél például az aktualizált pályázati anyag), érdemes a munkaanyagot vagy vázlatot elızetesen megküldeni, hogy a résztvevık felkészülhessenek annak megvitatásra. A felkészültség jóval hatékonyabbá is teszi az egyeztetést, hiszen így az értekezlet idıkeretei sokkal könnyebben tarthatóak. 504

13 A projekt-értekezletet mindig egy kijelölt személy vezeti, aki moderátorként mindvégig irányítja, tereli a konzultációt annak érdekében, hogy a megtervezett idıkeret betartása lehetıvé váljon. Az értekezleteken mindig készüljön jelenléti ív és emlékeztetı. Az emlékeztetı lényegretörı módon rögzíti az elhangzott legfontosabb megállapításokat, döntéseket. A dokumentumot minden résztvevınek és egyéb érintettnek meg kell küldeni, valamint kötelezı elemévé válik a projekt adminisztrációjának A projektek valós elırehaladását és partnerségen alapuló megvalósulását bizonyító dokumentáció a rendszeres projekt-értekezletek anyagai, amelyeket mind digitalizált, mind papír alapon érdemes elkülönítetten kezelni. Hogyan hozzuk létre a projekt adminisztrációs rendszerét? A strukturális alapok támogatásaival megvalósuló projektek rendkívül nagy adminisztrációs igényőek. Az eddigi tapasztalatok szerint a Kedvezményezettek adminisztratív megfelelése szinte nagyobb problémát okozott, mint a szakmai teljesítés a projektek végrehajtása során. Ez is mutatja, hogy a jól elıkészített és felépített adminisztrációs rendszer elengedhetetlen feltétele a projekt sikeres megvalósításának. A projektek megvalósulása során nagy mennyiségő elektronikus és papír alapú dokumentáció születik, ezért a projekt-adminisztráció egységes és strukturált kezelést kíván. A projekt tervezési szakaszában de a támogatási szerzıdés megkötése elıtt célszerő kialakítani az adminisztrációs rendszert - a tervezett tevékenységek alapján az azok megvalósítása során keletkezı dokumentumokhoz, - a jelentési és tájékoztatási kötelezettséghez, - a kommunikációs tervhez igazodóan, és létrehozni a szükséges adatbázisokat. Melyek a legfontosabb adminisztratív kötelezettségek a projekt-végrehajtás során? A Kedvezményezetteknek a következı kötelezı adminisztratív elvárásoknak kell megfelelniük projektjeik végrehajtása során: 505

14 közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó beszámolási kötelezettség; szakmai és pénzügyi elırehaladási jelentési kötelezettség; a támogatási szerzıdést érintı változásokkal-módosulásokkal kapcsolatos szerzıdésmódosítási / egyszerő bejelentési kötelezettség. (E három adminisztratív kötelezettségrıl más fejezetekben is olvashat: a közbeszerzésekrıl a 22. fejezetben, az elırehaladási jelentésekrıl a monitoringtevékenységrıl szóló 25. fejezetben, míg a támogatási szerzıdésrıl a 19. fejezetben.) Mi a célja a munkatervnek? A munkatervben részletesen meghatározásra kerülnek azon tevékenységek, amelyek során szakmai anyagok, outputok születnek. Az elektronikus és papír alapú rendszer felállításakor hasznos lehet az egyes tevékenységenként elkülönülı kezelés: az adott tevékenység során a szakértıvel folytatott levelezés, a született részanyagok, majd a végleges outputként létrejött szakmai végeredmények tárolása. Hogyan készül el az aktualizált munkaterv? A munkaindító értekezlet alapján készülhet el a projekt menedzsment-szervezet munkaterve. A munkaterv az egyes tevékenységek szakértıkhöz történt hozzárendelését összefoglalóan, idıben ütemezve tartalmazza, és természetesen illeszkedik a pályázat cselekvési és ütemtervéhez. A munkaterv magában foglalja az egyes szakértık által ellátandó részfeladatok konkrét feladatait, mérföldköveit, határidıit. A munkaterv a végrehajtás során természetesen módosulhat, ezért az elırehaladást vagy esetlegesen az elmaradást érdemes minden értekezleten a munkaterv alapján értékelni. A sikeres illetve elmaradt teljesítéstıl függıen a munkaterv aktualizálása, frissítése szükséges, amelyrıl minden résztvevınek folyamatosan tájékozódnia kell. A munkaterv szerkezetére az alábbi (20.3.) táblázaton látható struktúra javasolt. A munkaterv rendkívül fontos nem csak a hatékony projekt-menedzsment, hanem az önértékelés és külsı monitoring szempontjából is. A külsı szakmai monitorozó szakértık számára a munkaterv alapján bemutatható a projekt dokumentáltsága, elırehaladása és sikeressége, valamint rendkívül hasznos segítség a kötelezıen elkészítendı elırehaladási jelentésekhez. 506

15 20.3. sz. táblázat - Javasolt struktúra egy munkaterv esetén Cselekvési és ütemtervben meghatározott tevékenység 1. Közbeszerzési pályáztatás 2. Kutatás Tevékenység keretében ellátandó feladat(ok) Mőszaki specifikáció kidolgozása Meghirdetés Pályázatok befogadása, regisztrálása Felelıs szakértı(k) Jogi / közbeszerzési szakértı Projekt menedzser Projekt menedzser Teljesítés határideje Írásos anyag / beszámoló / jelentés igény (output) Output leadási határidı Projekt menedzsment értekezletek idıpontjai Pályázati határidı Értékelı Bizottság Jogi szakértı, felállítása, értékelés Teljes közbeszerzési pályázati dokumentáció, megkötött beszállítói szerzıdés(ek) Projekt Eredményhirdetés menedzser Szerzıdéskötés Jogi szakértı Kérdıívek elkészítése Kutatásvezetı Interjúvázlat Kutatásvezetı kidolgozása Kérdıívezés Kutató Interjúzás Kutató Kutatási felmérést Adatrögzítés, Projekt összegzı tanulmány feldolgozás adminisztrátor Adatelemzés Kutatásvezetı Felmérést rögzítı összefoglaló Kutatásvezetı tanulmány Negyedéves jelentések idıpontjai

16 Milyen adminisztrációs kötelezettségek vannak a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban? Feltétlenül kapjon külön könyvtárat a közbeszerzési pályáztatási tevékenység, ezt a kötelezettséget a Támogatási Szerzıdés is elıírja. Ide kerül mentésre a pályáztatás során született mőszaki specifikáció, meghirdetés szövege, Értékelı Bizottság szervezésével kapcsolatos levelezés, értékelési dokumentáció, végleges eredmény, beszállítói szerzıdés. A Közbeszerzési Törvény rendelkezéseinek értelmében a strukturális alapokból finanszírozott projektek nagy részénél sor kerül közbeszerzési eljárások lefolytatására is. 2 A közbeszerzési eljárások lebonyolításáról és eredményeirıl a Közremőködı Szervezet felé be kell számolni, a teljes eljárás dokumentációját ellenırzés céljából rendelkezésre kell bocsátani. Mivel a közbeszerzés nagyon hangsúlyos eleme a projekt végrehajtásnak, érdemes külön közbeszerzési adatbázist készíteni, amely alapján a beszámolási kötelezettség és dokumentáció benyújtás könnyen és egyszerően végrehajtható. (Mintáját a táblázat tartalmazza.) Amennyiben tehát a projekt keretében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, az eredményes eljárás lezárását követıen a lebonyolításhoz kapcsolódó teljes dokumentációt a Közremőködı Szervezet számára be kell nyújtani. A közbeszerzési eljárások fajtáit, azok értékhatárát és a közbeszerzési törvény elıírásait a 22. fejezetben részletezzük. Ne feledjük azonban, hogy a beszerzésre kerülı eszközöknél nem elég figyelembe venni az egy soron tervezett összeget, ugyanis a strukturális alapokból finanszírozott projekteknél is érvényes az egybeszámítási kötelezettség elve, azaz: a beszerzésre egy költségvetési évben kerül sor, beszerzésére egy ajánlattevıvel lehetne szerzıdést kötni, valamint rendeltetése azonos vagy hasonló, illetıleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. Például a pályázó külön költségvetési sorokon tervezett beszerezni számítógépet, szoftvert, billentyőzetet, nyomtatót és monitort. Ezek ugyan tételenként biztosan nem haladják meg a közbeszerzési értékhatárt, de mivel felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg (vagyis ugyanarra a célra kell felhasználni és egymás nélkül nem mőködtethetıek), ezért össze kell vonni ıket és összértékük lesz a beszerzés értéke. Ezután állapítható meg, hogy milyen típusú eljárás keretében kell a beszerzést lefolytatni. A költségvetés ilyen szemlélető részletes ellenırzését követıen kerülhet sor a közbeszerzési terv összeállítására. A terv alapján kiderül, hogy a Kedvezményezettnek 508

17 hány eljárást kell lefolytatnia és ez mennyi idıt vesz igénybe. Közösségi értékhatárt elérı közbeszerzési eljárásoknál immár kötelezı közbeszerzési tanácsadó alkalmazása, aki felel az eljárások szabályszerő lefolytatásáért. A közbeszerzési tervben e tanácsadót is érdemes megnevezni. A közbeszerzési eljárások lefolytatásáról az elırehaladási jelentésekben kell beszámolni. A jelentésben az eljárásra vonatkozó következı fıbb adatokat kell megadni: o az eljárás tárgya / fajtája / típusa, o Közbeszerzési Értesítıben megjelent hirdetmény száma, o a hirdetmény megjelenésének idıpontja, o ajánlattételi határidı, o eredményhirdetés idıpontja, o szerzıdéskötés idıpontja. Az elırehaladási jelentésben megadott adatokon túl következı kötelezettség, hogy a teljes eljárási dokumentáció egy, eredetivel egyezı másolati példányát a Közremőködı Szervezet számára be kell nyújtani ellenırzés céljából. A Közremőködı Szervezet szakértıje két szempontból ellenırzi az anyagot: o az eljárás szabályszerősége a Támogatási Szerzıdés szempontjából, o valamint az eljárás szabályszerősége a Közbeszerzési Törvény szempontjából: Amennyiben valamilyen hiányosságot / pótlást állapít meg az ellenırzés, a Közremőködı Szervezet hiánypótlási felszólítást küld, amely alapján a hiányt pótolni kell. Általános tapasztalat, hogy a Kedvezményezettek általában valamilyen formai / eljárási hibát vétenek, amelynek oka a tapasztalatlanság, rutintalanság, a közbeszerzési eljárások lefolytatásában való jártasság hiánya. Mivel a kedvezményezettek nagy többsége tanácsadó cég szolgáltatásait veszi igénye, akik kidolgozzák a közbeszerzés ajánlati felhívását és dokumentációját, e téren nincs nagy hiba százalék, az eljárás lebonyolítása során azonban, amelyet a kedvezményezett teljes mértékben saját maga végez, több eljárási hibát szoktak az ellenırzések mutatni. 2 A közbeszerzésrıl bıvebben a 22. fejezetben olvashat.) 509

18 A közbeszerzési dokumentációk benyújtásakor észlelt hibák nagy többsége általában hiányosság: valamely jegyzıkönyv, nyilatkozat, értékelı lap, stb. hiánya. Érdemes ezért a dokumentáció benyújtását megelızıen közbeszerzési szakértı igénybevételével komplett tartalomjegyzéket készíteni, amely tartalmazza egy közbeszerzési eljárás összes adminisztratív elemét. E sorvezetı segítségével nagymértékben elısegíthetı a komplett, hiánytalan közbeszerzési dokumentáció összeállítása. 510

19 20.4. táblázat közbeszerzési adatbázis mintája Közbeszerzési eljárás típus Beszerzési érték (HUF) Mőszaki specifiká ció kidolgoz ása Ajánlati felhívás kidolgoz ása Ajánlati felhívás Közbesze rzési Tanácsh oz beadás Meghird etés KÉben / EU lapban Értékelı Bizottság felállítása Pályázati határidı Formai értékelés Hiánypótlás Értékelés Szakmai értékelés Eredmény -hirdetés Szerzıdés kötés Árubeszerzési eljárás Árubeszerzési eljárás Árubeszerzési eljárás Szolgáltatás beszerzés Szolgáltatás beszerzés Építés Építés

20 Milyen jelentési kötelezettsége van a Kedvezményezettnek? Kötelezı adminisztratív elvárás minden támogatott projektnél az elırehaladási jelentések benyújtása. Az adminisztrációs rendszer felépítését tehát érdemes a jelentések szempontjából megközelíteni, azaz mit kell benyújtanunk egy-egy jelentéshez. A jelentés törzsanyagának számító formadokumentumokat a szerzıdést kötı hatóság a támogatási szerzıdés mellékleteiben a Kedvezményezettek számára kötelezı érvénnyel elıírja. A jelentések alátámasztására, igazolására azonban számos támogató dokumentumot kell csatolni. A jelentések elkészítése a projekt-menedzsment egyik legnehezebb feladata. Ahhoz, hogy a jelentés gyorsan és lehetıleg minél jobb színvonalon készüljön el, a szakértık, a projekt-menedzser és a pénzügyi szakértı(k) szoros együttmőködése szükséges. A tervezettnek megfelelıen mőködtetett projekt-adminisztráció, a jól felállított és valóban napi szinten frissített adatbázisok segítségével nagymértékben elısegíthetı a színvonalas és teljes körő jelentések készítése. A jelentéseknek egyszerre több feltételt kell teljesíteniük: megfelelı mennyiségő és minıségő adattal, információval kell szolgálniuk, melybıl a közremőködı szervezet és a program-irányító intézmények pontos képet kaphatnak a projekt elırehaladásáról, csak olyan adatokat tartalmazzanak, amelyek valóban szükségesek a projekt értékeléséhez, egyszerő, logikus és követhetı szerkezetőeknek kell lenniük az ellenırizhetıség szempontjából. A szakmai jelentés alapvetıen olyan beszámoló, mely a cselekvési és ütemterv szerkezetét követi. A jelentés célja, hogy bemutassa a tervezett tevékenységekhez képesti tényleges elırehaladást és eredményeket, eltérések esetén pedig a csúszások okait. További elvárás a szakmai jelentésnél a támogatási szerzıdésben rögzített indikátorok teljesülésének bemutatása, azaz a vállalt mutatók az adott idıszakban valóban teljesültek-e illetve az ütemezésnek megfelelıen tarthatóak-e a projekt befejezéséig. A szakmai jelentés kötelezı formátumát a támogatási szerzıdés tartalmazza. A jelentést a projekt-menedzser állítja össze, de az egyes tevékenységek rövid összefoglalóját 512

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 10. ea.: Projektek végrehajtása II. A sikeres projekt ismérvei. Önellenőrzés

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 10. ea.: Projektek végrehajtása II. A sikeres projekt ismérvei. Önellenőrzés ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 10. ea.: Projektek végrehajtása II. A sikeres projekt ismérvei Tipikusan megjelenő hibák Önellenőrzés A SIKERES PROJEKT ISMÉRVEI TIPIKUSAN MEGJELENŐ HIBÁK (1) Relevancia: kapcsolódik

Részletesebben

Projekt státuszjelentés (PSJ)

Projekt státuszjelentés (PSJ) Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt mőszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidıszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat, eli az elırehaladást,

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 12. ea.: Projektek végrehajtása III. Projekt eredmények bevezetése Projekt zárás Szakmai jelentés Pénzügyi jelentés

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 12. ea.: Projektek végrehajtása III. Projekt eredmények bevezetése Projekt zárás Szakmai jelentés Pénzügyi jelentés ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 12. ea.: Projektek végrehajtása III. Projekt eredmények bevezetése Projekt zárás Szakmai jelentés Pénzügyi jelentés Projekt eredmények bevezetése A bevezetés (3.fázis) HEFOP 3.3.1.

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez I. BEVEZETİ A 2004. május 1-i EU csatlakozást követıen hatályba lépett az uniós irányelvekkel harmonizált új magyar

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok:

Gyakorlati tapasztalatok: Tisztelt Kedvezményezett! A Pályázati e-ügyintézés felületén található új funkciók segítségével internetes úton, on-line kitöltő program alkalmazásával teljesíthetők 2014. június 07-től a jelentéstételi,

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás 2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás 1 2009.10.02. EMIR bemutatása Egységes Monitoring Információs Rendszer Egyes pályázatok írása Pályázati projektek menedzselésének nyomon

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL E szabályzat célja: hogy rögzítse a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése 1 Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése I. Az eljárás megindítása előtti kötelezettségek: (közvetlen támogatási szerződéshez kapcsolódó

Részletesebben

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

J E L E N L É T I Í V

J E L E N L É T I Í V J E L E N L É T I Í V a Pilis Város Önkormányzata által kezdeményezett, PILISI GERJE-FORRÁSVIDÉK TÁJRENDEZÉS REKONSTRUKCIÓ MŐSZAKI ELLENİRZÉSE (KÉ-12153/2009) tárgyú, egyszerő közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Az alapellátások fejlesztése a Sárospataki

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK Dr. Szilágyi Zsolt Miklós Minőségbiztosítási menedzser Tartalom TARTALOM: Alapvetés 6.1-es tábla a projektelemek kategorizálása közbeszerzési szempontból 6.2-es tábla a

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban Elıadó: Fazekas Rita, környezetvédelmi ügyintézı Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete alapján a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételi lehetısége

Részletesebben

MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP

MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP Pályázati iktatószám: SP10 - Alapítvány tölti ki! MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP Pályázati kategória Húzza alá a megfelelıt! A eszközvásárlás B - útiköltség támogatás

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND 1. oldal összesen a(z) 7 oldalból KÉSZÍTETTE : Megyeri Stefánia MÓDOSÍTÁSRA KÖTELEZETT : IGEN/NEM VERZIÓ : 1 ÁLLAPOT : Végleges DOKUMENTUM DÁTUMA : 2009. október 1.

Részletesebben

NCA Információs Nap. Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2

NCA Információs Nap. Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2 NCA Információs Nap Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2 1 Költségvetés módosítása A módosítási kérelem benyújtására a támogatási idıszak végéig van lehetıség: 2009. május 31.!

Részletesebben

Tapasztalatok a támogatásból megvalósuló közbeszerzések

Tapasztalatok a támogatásból megvalósuló közbeszerzések Tapasztalatok a támogatásból megvalósuló közbeszerzések ellenırzése során Jogszabályi háttér 4/2011. (I. 28.) Korm. Rendelet 23. cím 92/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 9. (1) Az ellenırzés rendszere ún.

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Pályázati ismeretek Tantárgy kódja:

Részletesebben

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett 30. számú melléklet Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása címő

Részletesebben

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1.

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1. 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon:

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon: 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani?

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani? Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani? 1 Nyertes pályázat Sikeres projekt Projekt egy konkrét cél érdekében egységes menedzsment irányítása

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap TÁMOP-4.1.2.D-12/2/KONV projektindító nap Támogatási keret - Összesen 2 858 561 708 Ft a megítélt támogatás. A pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban

Részletesebben

P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16. Üzleti titok!

P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16. Üzleti titok! Dokumentum információk név: Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánási Polgármesteri Hivatalban projekt Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16 Üzleti titok! Figyelem: Ez a dokumentum olyan

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére E lıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán projektmenedzser/pénzügyi lebonyolító

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató

ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató Alapvető információk Jelen állapot szerint az Új Széchenyi Terv (továbbiakban az ÚSZT) projektjei az előkészítés és a szerződéskötés fázisában vannak (4/2011.

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1/6 Tartalom PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Valamennyi Ajánlattevı részére! Székhelyén KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Tárgy: Külterületi autóbuszmegállók gyalogosforgalmának biztonságosabbá tétele az országos közúthálózaton (Kódszám: KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0016)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. január 26-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. január 26-i ülésére Iktatószám: 08-8/547-1/2011. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: Marketing és kommunikációs szolgáltatások átmeneti idıszakra történı beszerzése és közbeszerzési eljárás kiírása Melléklet: 2 db Tisztelt Bizottság!

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16.

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. TARTALOMJEGYZÉK I. Rövid áttekintés az ÚMFT programozási rendszerérıl II. Projekt kiválasztási

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben