AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS BIZOTTSÁGI IRÁNYÍTÁSA AZ AKCS-, LATIN-AMERIKAI ÉS ÁZSIAI ORSZÁGOKBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS BIZOTTSÁGI IRÁNYÍTÁSA AZ AKCS-, LATIN-AMERIKAI ÉS ÁZSIAI ORSZÁGOKBAN"

Átírás

1 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 11. sz. különjelentés ISSN AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS BIZOTTSÁGI IRÁNYÍTÁSA AZ AKCS-, LATIN-AMERIKAI ÉS ÁZSIAI ORSZÁGOKBAN HU

2

3 sz. különjelentés AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS BIZOT TSÁGI IRÁNYÍTÁSA AZ AKCS-, LATIN-AMERIKAI ÉS ÁZSIAI ORSZÁGOKBAN (az EUMSz cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján) EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

4 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel.: Fax: Internet: sz. különjelentés Jelentős mennyiségű további információt talál az Európai Unióról az interneten. Az információk az Europa szerveren, a következő címen állnak rendelkezésre: Katalógusadatok a kiadvány végén találhatók. Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2011 ISBN doi: /93249 Európai Unió, 2011 A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett. Printed in Luxembourg

5 TARTALOMJEGYZÉK 3 Bekezdés KIFEJEZÉSEK JEGYZÉKE I XI ÖSSZEFOGLALÓ 1 11 BEVEZETÉS 6 8 A TÁMOGATÁSI MÓDOK KÖZÜL SOK DONOR LEGJOBBAN A KÖLTSÉGVETÉS TÁMOGATÁSÁT KEDVELI 9 11 AZ ÁKT LEHETSÉGES ELŐNYEI SZÁMOSAK A PROJEKTALAPÚ TÁMOGATÁSHOZ KÉPEST AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE ÉSZREVÉTELEK AZ ÁKT-PROGRAMOKAT A BIZOTTSÁG NEM IGAZÍTJA HOZZÁ ELÉGGÉ AZ ORSZÁGOK KÖRÜLMÉNYEIHEZ AZ ÁKT-PROGRAMOK A PARTNERORSZÁGOK ELTÉRŐ HELYZETÉNEK DACÁRA MINDEGYIKNÉL HASONLÓ CÉLOKAT TŰZNEK KI AZ ÁKT-PROGRAMOK CÉLKITŰZÉSEIT GYAKRAN TÚL ÁLTALÁNOSAN HATÁROZZÁK MEG A BIZOTTSÁG NEM KEZELI MEGFELELŐEN AZ ÁKT EREDMÉNYESSÉGÉT FENYEGETŐ FŐ KOCKÁZATOKAT NEM MEGFELELŐEN ALAKÍTOTTÁK KI A KOCKÁZATKEZELÉSI KERETET AZ ÁKT-BAN RÉSZESÜLŐ ORSZÁGOK TÖBBSÉGÉBEN MAGASAK A KOCKÁZATOK, ÉS AZOKAT A BIZOT TSÁG NEM KEZELI MEGFELELŐEN AZ ÁKT-PROGRAMOK KÜLÖNBÖZŐ ÖSSZETEVŐINEK BIZOTTSÁGI MEGTERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA NEM BIZTOSÍTJA A PROGRAMOK POTENCIÁLIS HATÁSÁNAK OPTIMALIZÁLÁSÁT NEM MINDIG ALAPOS ANNAK AZ INDOKLÁSA, HOGY EGYIK VAGY MÁSIK ÁKT-PROGRAM MIÉRT RÉSZESÜL JUT TATÁSBAN, MÁSRÉSZT A PARTNERORSZÁGOK EGYRE NAGYOBB BIZTONSÁGGAL SZÁMÍTHATNAK A PÉNZESZKÖZÖK FOLYÓSÍTÁSÁRA A KAPACITÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS HASZNOS HOZZÁJÁRULÁSSAL SZOLGÁLT UGYAN, DE GYAKRAN NEM AZ ELSŐDLEGES IGÉNYEK MEGFELELŐ FELMÉRÉSÉN ALAPULT A KIFIZETÉSHEZ KAPCSOLT FELTÉTELEK TELJESÍTMÉNYKÖZPONTÚAK UGYAN, ÁM A GYAKORLATBAN NEM A SZÁNDÉK SZERINT MŰKÖDNEK NEM AKNÁZZÁK KI A PARTNERORSZÁGOKKAL FOLYTATOTT PÁRBESZÉDBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEKET

6 A KÜLSŐ ÉRDEKELT FELEKNEK SZÁNT BESZÁMOLÓIBAN A BIZOTTSÁG AZ EREDMÉNYEK HELYETT INKÁBB AZ ÁKT LEHETSÉGES ELŐNYEIRE ÖSSZPONTOSÍT A KÜLSŐ BESZÁMOLÓK AZ ÁKT LEHETSÉGES ELŐNYEIRE ÖSSZPONTOSÍTANAK A KÜLSŐ BESZÁMOLÓK KEVÉSSÉ TÁJÉKOZTATNAK A KOCKÁZATOKRÓL, A VÉGREHAJTÁS NEHÉZSÉGEIRŐL ÉS A TÉNYLEGES EREDMÉNYESSÉGRŐL KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK ÁLTALÁNOS KÖVETKEZTETÉSEK KONKRÉT KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK I. MELLÉKLET KÖLTSÉGVETÉS-TÁMOGATÁSI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉS PROGRAMOZÁS AZ AKCS-ORSZÁGOKBAN IG II. MELLÉKLET KÖLTSÉGVETÉS-TÁMOGATÁSI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK AZ ÁZSIAI ÉS LATIN-AMERIKAI ORSZÁGOKBAN IG A BIZOTTSÁG VÁLASZAI

7 KIFEJEZÉSEK JEGYZÉKE 5 AKCS: Afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni államok (AKCS-országok) CPIA: Politikai és intézményi országértékelés (Country Policy and Institutional Assessment) EFA: Európai Fejlesztési Alap MDG: Millenniumi fejlesztési célok (Millennium Development Goals) PEFA: közkiadások és pénzügyi elszámoltathatóság (Public Expenditure and Financial Accountability) ÁKT: általános költségvetési támogatás

8 6 ÖSSZEFOGLALÓ I. A z E u r ó p a i S z á m v e v ő s z é k t e l j e s í t m é n y - e l l e n ő r z é s k e r e t é b e n é r t é k e l t e, h o g y a z E u r ó p a i B i z o t t s á g e r e d m é n y e s e n i r á n y í t - j a - e a z á l t a l á n o s k ö l t s é g v e t é s t á m o g a t á - s á r a ( Á K T ) i r á n y u l ó p r o g r a m j a i t. A z Á K T a h a g y o m á n y o s p r o j e k t m e g k ö z e l í t é s h e z képest számos előnnyel jár. Nagyobb menyny i s é g ű t á m o g atást k é p e s k i s z á m í t h atóbb m ó d o n ny ú j t a n i, é s m i vel a p a r t n e ro r s z á g n e m z e t i f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á j á t f i n a n s z í - rozza, e támogatási eszköz a par tnerország o t n a g yo b b fe l e l ő s s é g vállalásra k é s z teti. M i v e l a z Á K T a n e m z e t i k ö l t s é g v e t é s e n k e r e s z t ü l é r k e z i k, a t á m o g a t á s ö s z t ö n ö z - h e t i a p a r t n e r o r s z á g k ö z p é n z k e z e l é s é n e k j a v í t á s á t, é s fo k o z h a t j a a h a z a i e l s z á m o l - t a t h a t ó s á g o t. E m ó d s z e r r e l a z á l t a l á n o s vélemény s zerint e rősödik a p o l i t i k a i p á r - b e s zéd, é s j o b b l e s z a t á m o g atások d o n o - rok közötti összehangolása és koordinálása, a m i p o t e n c i á l i s a n m e g n ö veli a t á m o g a t á - s o k c é l b a j u t t a t á s á n a k h a t é k o n y s á g á t, é s csök kenti a par tnerországra háruló költsé - geket. A Bizottság az elmúlt évtizedben fő fe j l e s z t é s p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e, a s z e g é ny - ség csök kentése érdekében egyre többször alk almazza az ÁK T módszerét. II. A z ÁK T-programok jellemzően olyan támo - g a t á s i c s o m a g b ó l á l l n a k, a m e l y m a g á b a n fo g l a l j a p é n z e s z k ö z ö k fo l yósítását, k a p a - c i t á s é p í t é s i i n t é z k e d é s e k e t, a p a r t n e r o r- s z á g g a l v a l ó p á r b e s z é d e t é s a k i f i z e t é s i feltételek megszabását. Számos más donor i s a l k a l m a z z a a z á l t a l á n o s k ö l t s é g v e t é s i támogatást, és ezek kel a Bizottságnak szo - rosan koordinálnia kell programjait.

9 7 ÖSSZEFOGLALÓ III. H o g y a z Á K T végső fo k o n m e n ny i re e red - m é n y e s e n s z o r í t j a v i s s z a a s z e g é n y s é g e t a z e g y e s o r s z á g o k b a n, a z m á s t á m o g a - t á s i m ó d o k h oz h a s o n l ó a n a z e g ye s o r s z á - g o k k o n k r é t k ö r ü l m é n y e i n m ú l i k, i l l e t v e a z Á K T- p ro gramok e re d m é nye s b i zottsági i r á n y í t á s á t ó l i s f ü g g. A m i n t a S z á m v e v ő - szék megállapította, határozottan látható, h o g y a B i z o t t s á g a z e l m ú l t é v t i z e d b e n i g y e k e z e t t m e g k ö z e l í t é s é t a z Á K T ú t j á n t ö r t é n ő s e g í t s é g ny ú j t á s i r á nyába fe j l e s z- t e n i, á m m é g v a n n a k h i á n y o s s á g o k a z a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k b e n é s a z A K C S -, a l a t i n - a m e r i k a i é s a z á z s i a i o r s z á g o k ÁK T-programjainak irányításában, amelyek emiatt aligha fogják elér ni eredményessé - gük elvileg lehetséges mér tékét. IV. A S z á m v e v ő s z é k m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t a b i z o t t s á g i m e g k ö z e l í t é s n e k p o z i t í v v o n á s a u g y a n, h o g y a m a k r o g a z d a s á g i é s k ö z p é n z k e z e l é s i c é l k i t ű z é s e k e t s z i s z - t e m a t i k u s a n b e é p í t i a p r o g r a m o k b a, a z Á K T - p r o g r a m o k c é l k i t ű z é s e i a z o n b a n n e m v e s z i k k e l l ő m é r t é k b e n f i g y e l e m b e a p a r t n e r o r s z á g o k k o n k r é t k ö r ü l m é n y e i t é s v á l t o z ó p r i o r i t á s a i t, i l l e t v e a B i z o t t - s á g é s e g y é b d o n o r o k á l t a l m e g v a l ó s í - t o t t m á s p rogramok a t. Továbbá, h a b á r a z újabb keletű programok ban észlelhető volt n é m i j a v u l á s, a p r o g r a m o k c é l k i t ű z é s e i t a Bizottság hajlamos túlságosan általáno - s a n m e g fo g a l m a z n i, a m i e g y r é s z t h á t r á l - t a t j a a p rogramok k ü l ö n b ö z ő ö s s z e t e vőinek megter vezését, másrészt megnehezíti, hogy a Bizottságon számon lehessen kérni ezek eredményességét. V. A Bizottság még nem dolgozott k i megbízh a t ó k o c k á z a t k e z e l é s i k e r e t r e n d s z e r t a z Á K T- p r o g r a m j a i k o c k á z a t á n a k m e g f e l e l ő f e l m é r é s é r e é s c s ö k k e n t é s é r e. E z p e d i g k ü l ö n ö s e n f o n t o s, m i v e l a k ö z p é n z k e z e - lési rendszerek gyengeségéből és a jelent ő s s z i n t ű k o r r u p c i ó b ó l a d ó d ó a n m a g a s a támogatáskezelési kock ázat és számos p a r t n e r o r s z á g n e m z e t i fe j l e s z t é s i s t r a t é - giájának hiányosságaiból adódóan a fejlesztési kock ázat. VI. N e m v i l á g o s, m i l y e n l o g i k á t k ö v e t e t t a B i z o t t s á g a z e g y e s Á K T- p r o g r a m o k n a k j u t t a t a n d ó f i n a n s z í r o z á s i ö s s z e g e k m e g - állapításakor. Megállapítható ugyanak kor, h o g y a B i z o t t s á g k i s z á m í t h a t ó b b á t e t t e a par tnerországok nak tör ténő k ifizetéseit, ami ezek költségvetés- kezelése szempontjából igen fontos. VII. A k a p a c i t á s é p í t é s h e z ny ú j t o t t t á m o g a t á s h a s z n o s a n, á m n e m a z e l s ő d l e g e s i g é - nyek megfelelő felmérésén alapuló módon e r ő s í t i a k ö z p é n z k e z e l é s t. N e m f o r d í t o t - t a k k e l l ő f i g y e l m e t a z o l y a n f e l ü g y e l e t i s z e r v e z e t e k m e g e r ő s í t é s é n e k s z ü k s é g e s - s é g é r e, m i n t a n e m z e t i s z á m v e v ő s z é k e k, p a r l a m e n t e k, i l l e t v e a k ö l t s é g v e t é s i f o r - r á s o k k o r m á n y á l t a l i f e l h a s z n á l á s á n a k monitor ingjával foglalkozó civil szer veze - tek. E támogatást kevéssé használták fel az ÁK T-ban foglalt egyéb célk itűzések, így az e g é s z s é g ü g y é s a z o k t a t á s t á m o g a t á s á r a. Gyak ran megtör tént, hogy a Bizottság nem tudta az egyes ÁK T-programok időkeretén belül teljes körűen végrehajtani a k apacit á s é p í t é s i t á m o g a t á s t. A B i z o t t s á g a z o n - ban 2008-ban stratégiát fogadott el tech - nik ai együttműködése eredményességének javításáról.

10 8 ÖSSZEFOGLALÓ VIII. A B i z o t t s á g á l t a l a z Á K T - t á m o g a t á s o k f o l y ó s í t á s á h o z m e g s z a b o t t t e l j e s í t m é n y - a l a p ú f e l t é t e l e k r e n d s z e r i n t r e l e v á n s a k, á m k i a l a k í t á s i é s v é g r e h a j t á s i m ó d j u k m i att n e m valószínű, h o g y e l é r i k a k í vánt ösztönző hatást. Sokszor nehéz megítélni, h o g y t e l j e s ü l t e k - e a fe l t é t e l e k v a g y s e m, különösen azér t, mer t nem egyér telmű, mi jelent k ielégítő haladást, és mer t az eredm é nyek é r tékelésére h a s z n á l t s t a t i s z t i k a i rendszerek hiányosságok k al küszködnek. XI. A B i z o t t s á g t u d a t á b a n v a n a n n a k, h o g y tökéletesítenie k e l l a z Á K T i rány í t á s á t, é s 2009 végén a Számvevőszék által ebben a j e l e n t é s b e n f e l v e t e t t l e g t ö b b k é r d é s megoldásának szándék ával el is indította b e l s ő i r á n y m u t a t á s á n a k f e l ü l v i z s g á l a t á t. J e l e ntésünk e g y s o r o l yan a j á n l á s t t a r t a l - m a z, a m e l y e k e t e t e k i n t e t b e n m e g fo n t o - lásra ajánlunk a Bizottságnak. IX. B á r a z Á K T- p r o g r a m o k k a t a l i z á l ó, e r ő s í t ő h a t á s s a l vo l t a k a n e m zeti k ö l t s é g ve tésrő l és a közpénzkezelésről folyó párbeszédre, a B i z o t t s á g n e m a k n á z z a k i a z e b b e n a z eszközben rejlő lehetőségeket, mivel nem r e n d e l k e z i k e l e g e n d ő s z a k é r t ő m u n k a - t á r s s a l a z Á K T- p rogramok c é l k i t ű z é s e i vel k a p c s o l atos p r i o r i t á s i területeken, i l l e t ve mer t nehezen tudja irányítani a párbeszéd folyamatát. X. Amikor a Bizottság külső érdekelt felek nek számol be az általános költségvetési támo - gatásról, hajlamos annak a támogatásnyúj - t á s t e r é n g y a k o r o l t p o t e n c i á l i s e l ő nyeire ö s s z p o n t o s í t a n i, á m a s z e g é n y s é g m é r - s é k l é s é r e g y a k o r o l t t é n y l e g e s h a t á s á r ó l v i s zony l a g k e vé s i n fo r m á c i ó á l l re n d e l k e - zésre. Még nem alakult k i olyan ér tékelési m ó d s z e r, a m e l y b i z o n y í t é k k a l s z o l g á l n a a r r ó l, h o g y a k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s k é p e s - e, é s h a i g e n, m i l y e n k ö r ü l m é nyek k ö z ö t t k é p e s e r e d m é nyesen h o z z á j á r u l n i a s z e g é nység m é r s é k l é s é h e z. A B i zottság a z o n b a n v e z e t ő s z e r e p e t v i s z a d o n o r o k k özött a z ilyen módszer k ialak ítását célzó törek vések ben.

11 BEVEZETÉS 9 1. A z uniós fejlesztési együttműködés átfogó célk itűzése a sze - génység csök kentése, s e cél elérésére az Európai Bizottság és egyéb donorok az elmúlt évtizedben egyre növek vő mér ték - ben alk almazták az általános költségvetési támogatást. Ennek k e retében a B i zottság a p é n zeszközöket a p a r t n e rország á l - lamk incstárába utalva, k iegészítő költségvetési forrást nyújtva t á m o g atja a n e m zeti fe j l e s z tési s t ratégiák at. Amögött, h o g y a f i n a n s z í r o z á s i l y e n m ó d o n t ö r t é n i k, a z a s z á n d é k i s m e g - húzódik, hogy ily módon is segítsék a fejlesztési és szegénység- csök kentési szempontból rendszerint alapvetőnek tar tott m a k rogazdasági s t a b i l i t á s t. A f i n a n s z í rozás t e h á t a n e m z e t i p é n z ü g y i re n d s zere k e n k e re s z t ü l tör ténik, a m i a k özpénzkezelés javítását is szolgálja, hiszen a hatékony közpénzkezelési rendszerek ugyancsak fontos szerepet töltenek be a szegénység mérsék lésére irányuló erőfeszítések ben. 2. A Bizottság és egyéb donorok általános költségvetési támogatási programjai a pénzeszközök folyósításán túl három másik tényező révén is jelentősen elősegítik a programcélok megvalósítását. Ezek a tényezők : a) k a p a c i t á s f e j l e s z t é s i i n t é z k e d é s e k, a m e l y e k e l s ő s o r b a n t e c h n i k a i s e g í t s é g ny ú j t á s ré vé n e rő s í t i k a z e g ye s o r s z á - g o k b a n a p o l i t i k a i d ö n t é s h o z a t a l t é s i r á n y í t á s t ( l á s d : 49. bekezdés); b) olyan feltételek megszabása a pénzeszközök rendelkezésre bocsátásához, amelyek a programcélok hoz k apcsolódnak, valamint a par tnerország és a donorok közötti megállapod á s o n a l a p u l n a k. A B i zottság a fe l t é t e l e k e l l e n ő r zésénél legink ább az országok nak ígér t fokozottabb ösztönzők kel igyekezett biztosítani az eredményeket, így a teljesítményt a változó összegű részletfolyósítás mechanizmusát alk almaz va jutalmazta (lásd: 58. bekezdés); c) p á r b e s z é d a z o r s z á g g a l a n e m z e t i é s á g a z a t i p o l i t i k á k beleér t ve a költségvetést ter vezéséről, végrehajtásáról és eredményeiről. A költségvetési támogatás külön előnyé - nek szok ás tek inteni, hogy a szokottnál több alk almat ad a párbeszédre ( lásd: 68. bekezdés).

12 10 3. A z Á K T s o k b a n h a s o n l í t a z á g a z ati k ö l t s é g ve tési t á m o g atás - hoz, amelynek során a pénzeszközöket szintén az államkincstá - ron keresztül folyósítják. A z ágazati költségvetési támogatási p ro gramok célja a zonban i n k á b b e g y á g a z a t i p o l i t i k a t á m o - g atása, s e m m i nt e g y n e m zeti s t ratégiáé. E n n e k m e g fe l e l ő e n mind a k apacitásépítés, mind a feltételek és a párbeszéd a k i - jelölt ágazat támogatásához kötődnek. 4. Az ÁKT fontos vonása a donorok közötti szoros együttműködés, m i vel m i n d a n ny i a n u g y a n a z t a n e m z e t i s t r a t é g i á t t á m o g a t - ják, és ugyanazon nemzeti rendszereket veszik igénybe. Ezér t amikor a Bizottság k itűzi ÁK T- programjainak céljait és megterve z i, h o g y m i l ye n p é n zeszköz-fo l yó s í t á s i é s k a p a c i t á s é p í tési intézkedések, illetve milyen feltételek és párbeszéd szükséges ezek eléréséhez, ak kor arra is törekednie kell, hogy e hozzájárulásait összehangolja a többi donor hozzájárulásával. 5. Példaér tékű az ÁK T k apcsán a donorok közötti szoros koordináció a par tnerországok azon tranzakciós költségeinek csökk e ntése s zempontjából i s, a m e l ye k a k k o r m e r ü l n é n e k fe l, h a s zámos d o n o r ral k e l l e n e k é toldalú k a p c s o l atban á l l n i u k. Ám h a a B i z o t t s á g a d o n o rok k ö z ö t t i ö s s z e h a n g o l á s e l vét k ö ve - t i i s, a t t ó l m é g e g y e d ü l i f e l e l ő s s é g e t v i s e l a f i n a n s z í r o z á s i h a t á r o z a t o k m e g h o z a t a l á é r t, é s a z u n i ó s p é n z e s z k ö z ö k fe l - használása tek intetében a zárszámadásér t felelős hatóságnak t a r tozik e l s z á m o l á s s a l. A z, h o g y a z e g yé b d o n o ro k k a l s zemben szükséges par tneri hozzáállását össze kell egyeztetnie az ÁK T- programokér t viselt felelősségével és elszámoltathatósá - gával, szükségszerűen nehéz feladat elé állítja a Bizottságot.

13 11 A TÁ M O G ATÁ S I M Ó D O K KÖ Z Ü L S O K D O N O R L E G J O B B A N A KÖ LT S É G V E T É S TÁ M O G ATÁ S ÁT K E D V E L I 6. A B i z o t t s á g a z A K C S - o r s z á g o k n a k a 7. E FA - k e r e t p r o g r a m ( ) ó t a, a z á z s i a i é s l a t i n - a m e r i k a i o r s z á g o k n a k p e - d i g ó t a b i z t o s í t á l t a l á n o s t á m o g a t á s t a k ö l t s é g v e t é s - h e z. A z A KC S - o r s z á g o k részére Á K T ny ú j t á s á n a k l e h e t ő s é g é t a Cotonoui Megállapodás 1 biztosítja, illetve ennek lehetőségét hivatalosan belefoglalták az Ázsiára és Latin-Amerik ára kiterje - dő, évi új fejlesztési együttműködési eszközről szóló rendeletbe is 2. A z ÁK T irányítására a Bizottság átfogó belső iránymutatást 3 alk almaz, amelyet 2002-ben dolgoztak k i, 2007-ben alaposan felülvizsgálták, majd ben aktualizálták. A jelenlegi ellenőrzés keretében a Bizottság újabb nagyszabású felülvizsgálatot indított, amely az ütemter v szerint 2010-ben zárul l e. M unk atársai számára a Bizottság k ü l ö n b öző k é pzéseket i s beindított a költségvetési támogatás egyes kérdésköreiről. 7. A költségvetéshez nyújtott támogatás, legyen az általános vagy á g a z a t i, s z á m o s d o n o r k ö z t ü k a B i z o t t s á g l e g k e d veltebb t á m o g a t á s i f o r m á j á v á v á l t, m i v e l s z e r i n t ü k e z a t á m o g a t á s célbajuttatásának legeredményesebb módja. A 2005-ben aláír t párizsi nyilatkozatban a donorok kötelezettséget vállaltak arra, hogy egyre nagyobb összegű támogatást fognak az egyes országok saját rendszerei révén célba juttatni. E cél érdekében az Unió k ifejezetten vállalta, hogy re az általa nyújtott kormányközi köz vetlen segítségnyújtás 50%-a az egyes országok saját rendszerein keresztül nyújtott támogatás lesz ban a z a ccrai c s e l e k vé s i p ro gram a p á r i z s i ny i l atkozaton t ú l l é pve a r ra h í vo t t fe l, h o g y a j övő b e n a t á m o g atásny ú j t á s a l a p e s e t - ben a par tnerországok rendszereit igénybe véve tör ténjék ez elsősorban költségvetési támogatást jelent, és ha a donorok eltérnek ettől, az eltérést egyér telműen indokolják meg cikk. 2 Az Európai Parlament és a Tanács 1905/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról, 25. cikk (1) bekezdés b) pont (HL L 378., , 41. o.). 3 Guidelines on the programming, design & management of general budget support, az EuropeAid weboldalán az alábbi címen olvasható: europeaid/what/economicsupport/documents/guidelines_ budget_support_en.pdf. 8. A z U n i ó á l t a l n y ú j t o t t k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s ö s s z e g e a z idők során ennek megfelelően emelkedett. M íg a 9. EFA idején ( ) a költségvetési támogatás (általános: 21%, ágazati: 9%) a teljes finanszírozás 30%-át tette k i, a 10. EFA ( ) keretében ugyanez az arány várhatóan eléri a 48%- ot (általános: 31%, ágazati: 17%). Az ázsiai, illetve latin-amerikai régióra néz ve a költségvetési támogatás aránya a közötti időszak ra ér vényes 12%-ról (általános: 3%, ágazati: 9%) a közötti időszak ra 25%-ra (általános: 5%, ágazati: 20%) emelkedett. A z ÁK T alkalmazására 35 AKCS-országban, valamint eddig hét ázsiai é s l a t i n - a m e r i k a i o r s z á g b a n k e r ü l t s o r. A z I. é s a I I. m e l l é k l e t ismer teti az országonkénti kötelezettségvállalások at.

14 12 A Z Á K T L E H E T S É G E S E LŐ N Y E I S Z Á M O S A K A P R O J E K TA L A P Ú TÁ M O G ATÁ S H O Z K É P E S T 9. A z Á K T s z á m o s l e h e t s é g e s e l ő n nyel b í r a z e g yedi p rojektek finanszírozásához képest. Egyfelől nagyobb mennyiségű támo - gatást képes k iszámíthatóbb módon nyújtani, és mivel a par t- nerországok nemzeti fejlesztési stratégiáit finanszírozza, ezek jobban a magukénak érzik e támogatási eszközt. M ásfelől az, h o g y a t á m o g a t á s a n e m zeti k ö l t s é g vetésen k e resztül é r k e - zik, ösztönözheti a par tnerország közpénzkezelésének és államháztar tási ter vezésének javítását, elszámoltathatóságának fokozását. A z ÁK T révén továbbá erősíthető a politik ai párbe - széd, és jobban összehangolható és koordinálható a donorok támogatási tevékenysége, miáltal potenciálisan nő a támoga - tások köz vetítésének hatékonysága és csökken a par tnerország által viselt költség. 4 A Cotonoui Megállapodás 61. cikkének (2) bekezdése és a Fejlesztési Együttműködési Eszközről szóló rendelet 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja Hogy az ÁKT végső fokon mennyire eredményesen szorítja viszsza a szegénységet az egyes országok ban, az más támogatási módok hoz hasonlóan az adott körülményektől függ. A jogsza - bályi keret 4 ér telmében csak abban az esetben nyújtható ÁK T, h a m e g fe l e l ő m a k rogazdasági p o l i t i k a é s j ó l m e g h a t á rozott n e m zeti fe j l e s z tési p o l i t i k a v a n é r vény b e n, a k özpénzek k e - z e l é s e p e d i g k e l l ő e n á t l á t h a t ó, m e g b í z h a t ó é s e redményes. A B i z o t t s á g d i n a m i k u s a n é r t e l m e z i e z e k e t a fe l t é t e l e k e t, é s ú g y tek i n t i, h o g y h a a f i n a n s z í rozási h a t á rozat i d e j é n n e t á n hagy is k ívánnivalót maga után a par tnerország közpénzkeze - lése vagy nemzeti fejlesztési stratégiája, az önmagában nem zárja k i költségvetési támogatási program elindítását, feltéve, hogy érezhető a reformszándék, és a reformok relevánsak és hitelesek. A Bizottság tehát nemcsak a kiinduló helyzetet veszi tek i n tetbe, h a n e m a p a r t n e ro r s z á g töre k vé s e i n e k i rányát i s. Osztoznak ezen a felfogáson a költségvetési támogatást nyújtó egyéb donorok is. 11. A z e g y e s o r s z á g o k k o n k r é t k ö r ü l m é n y e i m e l l e t t a z Á K T- p r o g r a m o k h a t á s á t b e f o l y á s o l ó m á s i k f o n t o s s z e m p o n t a z, hogy a Bizottság milyen jól tudja irányítani ezeket a progra - mok at. E jelentés arra a kérdésre keres választ: eredményesen irányítja- e a Bizottság az ÁK T- programjait?

15 AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE A n n a k m e g v á l a s z o l á s á h o z, h o g y a B i z o t t s á g e r e d m é nyesen irányítja- e ÁK T-programjait, az ellenőrzés négy kulcsterületre összpontosított: a) Megfelelően választja-e ki és fogalmazza-e meg a Bizottság az ÁK T- programjainak célk itűzéseit és elvár t eredményeit? 5 Közkiadások és pénzügyi elszámoltathatóság (Public Expenditure and Financial Accountability). b) M egfelelően kezeli- e a Bizottság az ÁK T- programok ered - ményességét érintő főbb kock ázatok at? c) E r e d m é n y e s e n t e r v e z i - e m e g é s h a j t j a - e v é g r e Á K T- programjait a Bizottság? d) Egyér telműen, teljes körűen és pontosan beszámol- e a Bizottság a k itűzött ÁK T- célok eléréséről? 13. A z ellenőrzés az AKCS-, a latin-amerik ai és az ázsiai országokban működő ÁK T- programok bizottsági irányítására összpontosított. Tekintettel azok sajátosságaira, sérülékeny helyzetben l é v ő o r s z á g o k r a a z e l l e n ő r z é s n e m t e r j e d t k i. A z e l l e n ő r z é s a 9. és a 10. EFA-t ölelte fel, vagyis a 2001-től tett kötelezettségvállalások at, továbbá az általános költségvetésből fedezett valamennyi ÁK T-programot, amelyek közül az elsőre 2003-ban tör tént kötelezettségvállalás. A z országok támogathatóságá - nak bizottsági ér tékeléseit a Számvevőszék a pénzügyi ellenő r zései s o rán v i z s g á l j a, s m e g á l l a p í t á s a i t é ve s j e l e ntéseiben ismer teti. E jelentés adott esetben hivatkozik e megállapítások ra. A z ellenőrzésnek nem volt célja, hogy ér tékelje az ÁK T más támogatási módok k al szembeni előnyeit és hátrányait. 14. A z ellenőrzés során az ÁK T irányításával k apcsolatos bizottsági hozzáállást ér tékelendő elemző áttek intésnek vetettük alá az ezek ben a régiók ban a közötti időszak ban finanszírozott valamennyi ÁK T-programot. Beninben, Laoszban, Paraguayban és Ugandában helyszíni vizsgálatra is sor t kerítet - tünk. E vizsgálatok során ellenőreink elbeszélgettek bizottsági munk atársak k al, a nemzeti hatóságok képviselőivel és egyéb donorok k al. Ellenőreink ezenfelül N icaragua és Vietnam ÁK T- programjait is megvizsgálták, dokumentumalapú ellenőrzés, valamint a két országban található bizottsági képviseletek nek elküldött kérdőívek segítségével. A z ellenőr zés részeként el - lenőreink találkoztak a PEFA- ér tékelések kel 5 foglalkozó titk ársággal, a Világbank k al, a Nemzetközi Valutaalappal, illetve az Egyesült K i r á l yságban a n e m zetközi fe j l e s z téssel fo g l a l k ozó kormányszer v vel (Depar tment for International Development, D F I D), a n e m zeti s z á mve vőszék k e l é s e g y t a n á c s a d ó céggel. A z ellenőrzést 2009 májusa és 2010 májusa között végeztük.

16 ÉSZREVÉTELEK 14 A Z Á K T - P R O G R A M O K AT A B I ZOT T S ÁG N E M I G A Z Í TJ A H O Z Z Á E L É G G É A Z O R S Z ÁG O K KÖ R Ü L M É N Y E I H E Z 15. A z ÁK T-programok általános célja, hogy támogassák egy- egy ország nemzeti fejlesztési stratégiájának 6 végrehajtását. A Bizottság a r ra töre k s z i k, h o g y p ro gramjai e g ye d i célk i t ű zéseit összhangba hozza e stratégiák k al. 16. E s z a k a s z a r r a a k é r d é s r e k e r e s v á l a s z t, h o g y a B i z o t t s á g m e g f e l e l ő e n v á l a s z t j a - e k i é s f o g a l m a z z a - e m e g a z Á K T- p rogramjainak c é l k i t ű z é s e i t é s e l v á r t e redményeit. A S z á m- ve vő s zék m e g v i z s g á l t a, h o g y a p ro gramok célk i t ű zései p o n - t o s a k - e é s i g a z o d n a k - e a z a d o t t o r s z á g k ö r ü l m é n y e i h e z. Vizsgáltuk azt is, hogy a célk itűzések között szerepel- e a par t- nerországok közpénzkezelésének megerősítése, és hogy egyértelműen tisztázzák- e a programok, hogyan fog a költségvetés támogatása hozzájárulni a vár t eredmények eléréséhez. A Z Á K T - P R O G R A M O K A PA R T N E R O R S Z ÁG O K E LT É R Ő H E LY Z E T É N E K D AC Á R A M I N D E G Y I K N É L H A S O N LÓ C É LO K AT T Ű Z N E K K I 6 E nemzeti fejlesztési stratégiák gyakran A szegénység csökkentésére irányuló stratégiai dokumentumok alakját öltötték, bár az utóbbi években ritkábban használják ezt az elnevezést. 7 A Bizottság belső iránymutatásai szerint ahol a szegénység csökkentésére irányuló stratégiai dokumentumok alapján nyújtanak támogatást, ott természetes, hogy olyan szociális területekre összpontosítsanak, mint az oktatás és az egészségügy, hiszen ezek a jövedelmi és nem jövedelmi szegénység csökkentésének kulcselemei. 17. A z Á K T- p rogramok j avarészt i g e n h a s o n l ó c é l o k a t t ű z n e k k i m i n d e n o l y a n o r s z á g b a n, a h o l a B i z o t t s á g e z t a t á m o g a t á s i m ó d o t a l k a l m a z z a. A z A KC S - o r s z á g o k b a n p é l d á u l a z e l m ú l t tíz évben szinte valamennyi ÁK T-programnak e négy területtel vo l t a k k a p c s o l atosak a célk i t ű zései: m a k ro g a zdasági s t a b i l i- tás, közpénzkezelés, egészségügy, oktatás 7. Ez a mindent egy k aptafára hozzáállás nem veszi kellőképpen figyelembe sem az egyes országok egyedi és változó prioritásait, sem a Bizott - s á g, i l l e t ve a z o r s z á g e g yé b d o n o rai á l t a l f i n a n s z í rozott m á s programok at.

17 P o z i t í v v o n á s a a b i z o t t s á g i Á K T- p r o g r a m o k n a k, h o g y k ö - v e t k e z e t e s e n b e e m e l n e k o l y a n á l t a l á n o s g a z d a s á g i r á ny í t á - s i c é l k i t ű z é s e k e t, a m e l yek a m a k rogazdasági s t a b i l i t á s r a é s a közpénzkezelés reformjára irányulnak. E kettő ugyanis elen - gedhetetlen ahhoz, hogy elérhetővé váljék az ÁK T-programok általános célkitűzése, a szegénység mérséklésének elősegítése. A közpénzkezelés terén k itűzött célok azonban gyak ran nem igazodnak az egyes par tnerországok közpénzkezelési reformjának prioritásaihoz. Így például Laoszban a közpénzkezelési célk i t ű zések k özött n e m s zere p e l n e k o l yan fo ntos területek, mint a belső kontrollmechanizmusok és a korrupció, Vietnamban pedig a közpénzkezelési ügyek nem kerültek a prioritások közé. Paraguayban és N icaraguában a közpénzkezelés helyze - tének fe l m é ré s e j e l e ntős h i á nyo s s á g o k ra m u t atott rá, á m a z ÁK T- programok mégsem fogalmaztak meg egyedi közpénzke - zelési program- célk itűzéseket. 8 A szegénység felszámolására irányuló első cselekvési tervet 1997-ben alkották meg Ugandában. Amikor a Világbank más fejlődő országokat is hasonló tervek készítésére ösztönzött, ez szolgált mintául a szegénység csökkentésének stratégiai dokumentumaihoz. 19. A m i a z Á K T- p r o g r a m o k m á s c é l k i t ű z é s e i t i l l e t i, a B i z o t t s á g n e m v e s z i k e l l ő e n f i g y e l e m b e a z t, h o g y a z u t ó b b i é v e k b e n e g y e s o r s z á g o k n e m z e t i fe j l e s z t é s i s t r a t é g i á j a a s z e g é nység csök kentésének átfogó célját szem előtt tar t va növeke - d é s o r i e n t á l t m e g k özelítések fe l é m ozdult e l. E z t a v á l tozást n e m t ü k r ö z i k a z ú j Á K T- p r o g r a m o k c é l k i t ű z é s e i, p e d i g e r r e szükség volna a nemzeti statégiák támogatásához. Példa erre Uganda új nemzeti fejlesztési ter ve, amely a Számvevőszék ellenőrzésének idején készült. A ter v sok k al jobban k iemelte a z i n f rastruktúrát é s a m a g á n s zektor fe j l e s z tését, m i nt a k o - r á b b i n e m z e t i fe j l e s z t é s i s t r a t é g i á k, a m e l yek a s z e g é nység felszámolásának cselek vési ter vei címet viselték 8. A Bizottság belső iránymutatása ugyan elismeri, hogy a növekedés a sze - g é nység c s ö k k e n t é s é n e k s z ü k s é g e s fe l t é t e l e, á m a z z a l n e m foglalkozik, hogy a par tnerországok újabban milyen nagy fontosságot tulajdonítanak ennek, sem azzal, hogy a Bizottságnak hogyan kellene ezt figyelembe vennie a program- célk itűzések és a k apcsolódó feltételek k ijelölésekor.

MEGFELELŐ-E AZ AGRÁR- KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁSOK RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA ÉS IRÁNYÍTÁSA?

MEGFELELŐ-E AZ AGRÁR- KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁSOK RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA ÉS IRÁNYÍTÁSA? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 7. sz. különjelentés ISSN 11831-0893 2011 MEGFELELŐ-E AZ AGRÁR- KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁSOK RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA ÉS IRÁNYÍTÁSA? HU 7 2011. sz. különjelentés MEGFELELŐ-E AZ AGRÁR-

Részletesebben

13SZ. HU 2014. A haiti földrengést követő európai uniós helyreállítási támogatás. Ku lönjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

13SZ. HU 2014. A haiti földrengést követő európai uniós helyreállítási támogatás. Ku lönjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 13SZ. Ku lönjelentés A haiti földrengést követő európai uniós helyreállítási támogatás EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1

Részletesebben

KÖZÖS KÖZLEMÉNY AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

KÖZÖS KÖZLEMÉNY AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Strasbourg, 2015.4.28. JOIN(2015) 17 final KÖZÖS KÖZLEMÉNY AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Kapacitásépítés a biztonság és a

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV ÁTTEKINTÉS Oldalszám A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV FEJEZETEI 2. oldal Bevezetés 7. oldal 1. fejezet - Az Európai Számvevőszék teljesítmény-ellenőrzési keretrendszere

Részletesebben

15SZ. HU 2014. Ku lönjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

15SZ. HU 2014. Ku lönjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 15SZ. Ku lönjelentés A Ku lső Határok Alap elősegítette a pénzu gyi szolidaritást, de javítani kell az eredmények mérésén, és növelni kell az uniós többletértéket EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 02SZ. Különjelentés Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI ELLENÕRZÉS VITOR CALDEIRA: Az Európai Számvevõszék együttmûködése a legfõbb uniós ellenõrzõ intézményekkel 503

SZÁMVEVÕSZÉKI ELLENÕRZÉS VITOR CALDEIRA: Az Európai Számvevõszék együttmûködése a legfõbb uniós ellenõrzõ intézményekkel 503 Tartalom SZÁMVEVÕSZÉKI ELLENÕRZÉS VITOR CALDEIRA: Az Európai Számvevõszék együttmûködése a legfõbb uniós ellenõrzõ intézményekkel 503 PACZOLAY PÉTER: Az Állami Számvevõszék helye a hatalmi ágak rendszerében

Részletesebben

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 09sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank EIB Tények 1 Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank Az Európai Beruházási Bank (EIB) az egyik legnagyobb nemzetközi hitelintézet: több hitelt folyósít különböző befektetésekre,

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

2011. MÁJUS 10., KEDD

2011. MÁJUS 10., KEDD 10-05-2011 1 2011. MÁJUS 10., KEDD ELNÖKÖL: JERZY BUZEK elnök 1. Az ülés megnyitása (Az ülést 9.05-kor megnyitják.) 2. Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet 3. Viták az emberi jogok, a demokrácia

Részletesebben

A FEJLESZTÉSI SEGÉLYEK EGYEDÜLÁLLÓ SZEREPE Európa és Magyarország hozzájárulása a globális szegénység leküzdéséhez

A FEJLESZTÉSI SEGÉLYEK EGYEDÜLÁLLÓ SZEREPE Európa és Magyarország hozzájárulása a globális szegénység leküzdéséhez AidWatch 2013 A FEJLESZTÉSI SEGÉLYEK EGYEDÜLÁLLÓ SZEREPE Európa és Magyarország hozzájárulása a globális szegénység leküzdéséhez A CONCORD és a HAND Szövetség közös kiadványa IMPRESSZUM: SZERZŐK: CONCORD

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A Városi Környezet Tematikus Stratégia előkészítő anyaga

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A Városi Környezet Tematikus Stratégia előkészítő anyaga EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2004. február 2. COM(2004)60 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem EURÓPAI FÜZETEK 15. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Láng István Dr. Faragó Tibor Dr. Schmuck Erzsébet Dr. Zoltai Nándor Környezetvédelem Magyarországon és

Részletesebben

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe A fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elősegítése az EU régióiban és városaiban Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról Regionális

Részletesebben

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK. 20. sz. különjelentés

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK. 20. sz. különjelentés ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 20. sz. különjelentés 2012 A TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEKET FINANSZÍROZÓ STRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEK EREDMÉNYESEN SEGÍTIK-E A TAGÁLLAMOKAT

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 10. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Schifner Marianna Vállalkozásfejlesztés az Európai Unióban. Kis- és középvállalatok

EURÓPAI FÜZETEK 10. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Schifner Marianna Vállalkozásfejlesztés az Európai Unióban. Kis- és középvállalatok EURÓPAI FÜZETEK 10. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Schifner Marianna Vállalkozásfejlesztés az Európai Unióban Kis- és középvállalatok A Miniszterelnöki Hivatal

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 2004. június VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

24SZ. HU 2014. Megfelelő-e a tűz és a természeti katasztrófák okozta erdőkárok megelőzésére és helyreállítására nyújtott uniós támogatás irányítása?

24SZ. HU 2014. Megfelelő-e a tűz és a természeti katasztrófák okozta erdőkárok megelőzésére és helyreállítására nyújtott uniós támogatás irányítása? HU 2014 24SZ. Ku lönjelentés Megfelelő-e a tűz és a természeti katasztrófák okozta erdőkárok megelőzésére és helyreállítására nyújtott uniós támogatás irányítása? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás?

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás? HU 2014 06SZ. Ku lönjelentés Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez nyújtott támogatás? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET CENTER FOR EU ENLARGEMENT STUDIES EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK Szerkesztette Balázs Péter és Szemlér Tamás 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE L 347/238 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II.

MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II. Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II. TARTÓSAN RÁSZORULÓK SZEGÉNY CSALÁDBAN ÉLŐ GYERMEKEK

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben