AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS BIZOTTSÁGI IRÁNYÍTÁSA AZ AKCS-, LATIN-AMERIKAI ÉS ÁZSIAI ORSZÁGOKBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS BIZOTTSÁGI IRÁNYÍTÁSA AZ AKCS-, LATIN-AMERIKAI ÉS ÁZSIAI ORSZÁGOKBAN"

Átírás

1 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 11. sz. különjelentés ISSN AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS BIZOTTSÁGI IRÁNYÍTÁSA AZ AKCS-, LATIN-AMERIKAI ÉS ÁZSIAI ORSZÁGOKBAN HU

2

3 sz. különjelentés AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS BIZOT TSÁGI IRÁNYÍTÁSA AZ AKCS-, LATIN-AMERIKAI ÉS ÁZSIAI ORSZÁGOKBAN (az EUMSz cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján) EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

4 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel.: Fax: Internet: sz. különjelentés Jelentős mennyiségű további információt talál az Európai Unióról az interneten. Az információk az Europa szerveren, a következő címen állnak rendelkezésre: Katalógusadatok a kiadvány végén találhatók. Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2011 ISBN doi: /93249 Európai Unió, 2011 A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett. Printed in Luxembourg

5 TARTALOMJEGYZÉK 3 Bekezdés KIFEJEZÉSEK JEGYZÉKE I XI ÖSSZEFOGLALÓ 1 11 BEVEZETÉS 6 8 A TÁMOGATÁSI MÓDOK KÖZÜL SOK DONOR LEGJOBBAN A KÖLTSÉGVETÉS TÁMOGATÁSÁT KEDVELI 9 11 AZ ÁKT LEHETSÉGES ELŐNYEI SZÁMOSAK A PROJEKTALAPÚ TÁMOGATÁSHOZ KÉPEST AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE ÉSZREVÉTELEK AZ ÁKT-PROGRAMOKAT A BIZOTTSÁG NEM IGAZÍTJA HOZZÁ ELÉGGÉ AZ ORSZÁGOK KÖRÜLMÉNYEIHEZ AZ ÁKT-PROGRAMOK A PARTNERORSZÁGOK ELTÉRŐ HELYZETÉNEK DACÁRA MINDEGYIKNÉL HASONLÓ CÉLOKAT TŰZNEK KI AZ ÁKT-PROGRAMOK CÉLKITŰZÉSEIT GYAKRAN TÚL ÁLTALÁNOSAN HATÁROZZÁK MEG A BIZOTTSÁG NEM KEZELI MEGFELELŐEN AZ ÁKT EREDMÉNYESSÉGÉT FENYEGETŐ FŐ KOCKÁZATOKAT NEM MEGFELELŐEN ALAKÍTOTTÁK KI A KOCKÁZATKEZELÉSI KERETET AZ ÁKT-BAN RÉSZESÜLŐ ORSZÁGOK TÖBBSÉGÉBEN MAGASAK A KOCKÁZATOK, ÉS AZOKAT A BIZOT TSÁG NEM KEZELI MEGFELELŐEN AZ ÁKT-PROGRAMOK KÜLÖNBÖZŐ ÖSSZETEVŐINEK BIZOTTSÁGI MEGTERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA NEM BIZTOSÍTJA A PROGRAMOK POTENCIÁLIS HATÁSÁNAK OPTIMALIZÁLÁSÁT NEM MINDIG ALAPOS ANNAK AZ INDOKLÁSA, HOGY EGYIK VAGY MÁSIK ÁKT-PROGRAM MIÉRT RÉSZESÜL JUT TATÁSBAN, MÁSRÉSZT A PARTNERORSZÁGOK EGYRE NAGYOBB BIZTONSÁGGAL SZÁMÍTHATNAK A PÉNZESZKÖZÖK FOLYÓSÍTÁSÁRA A KAPACITÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS HASZNOS HOZZÁJÁRULÁSSAL SZOLGÁLT UGYAN, DE GYAKRAN NEM AZ ELSŐDLEGES IGÉNYEK MEGFELELŐ FELMÉRÉSÉN ALAPULT A KIFIZETÉSHEZ KAPCSOLT FELTÉTELEK TELJESÍTMÉNYKÖZPONTÚAK UGYAN, ÁM A GYAKORLATBAN NEM A SZÁNDÉK SZERINT MŰKÖDNEK NEM AKNÁZZÁK KI A PARTNERORSZÁGOKKAL FOLYTATOTT PÁRBESZÉDBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEKET

6 A KÜLSŐ ÉRDEKELT FELEKNEK SZÁNT BESZÁMOLÓIBAN A BIZOTTSÁG AZ EREDMÉNYEK HELYETT INKÁBB AZ ÁKT LEHETSÉGES ELŐNYEIRE ÖSSZPONTOSÍT A KÜLSŐ BESZÁMOLÓK AZ ÁKT LEHETSÉGES ELŐNYEIRE ÖSSZPONTOSÍTANAK A KÜLSŐ BESZÁMOLÓK KEVÉSSÉ TÁJÉKOZTATNAK A KOCKÁZATOKRÓL, A VÉGREHAJTÁS NEHÉZSÉGEIRŐL ÉS A TÉNYLEGES EREDMÉNYESSÉGRŐL KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK ÁLTALÁNOS KÖVETKEZTETÉSEK KONKRÉT KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK I. MELLÉKLET KÖLTSÉGVETÉS-TÁMOGATÁSI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉS PROGRAMOZÁS AZ AKCS-ORSZÁGOKBAN IG II. MELLÉKLET KÖLTSÉGVETÉS-TÁMOGATÁSI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK AZ ÁZSIAI ÉS LATIN-AMERIKAI ORSZÁGOKBAN IG A BIZOTTSÁG VÁLASZAI

7 KIFEJEZÉSEK JEGYZÉKE 5 AKCS: Afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni államok (AKCS-országok) CPIA: Politikai és intézményi országértékelés (Country Policy and Institutional Assessment) EFA: Európai Fejlesztési Alap MDG: Millenniumi fejlesztési célok (Millennium Development Goals) PEFA: közkiadások és pénzügyi elszámoltathatóság (Public Expenditure and Financial Accountability) ÁKT: általános költségvetési támogatás

8 6 ÖSSZEFOGLALÓ I. A z E u r ó p a i S z á m v e v ő s z é k t e l j e s í t m é n y - e l l e n ő r z é s k e r e t é b e n é r t é k e l t e, h o g y a z E u r ó p a i B i z o t t s á g e r e d m é n y e s e n i r á n y í t - j a - e a z á l t a l á n o s k ö l t s é g v e t é s t á m o g a t á - s á r a ( Á K T ) i r á n y u l ó p r o g r a m j a i t. A z Á K T a h a g y o m á n y o s p r o j e k t m e g k ö z e l í t é s h e z képest számos előnnyel jár. Nagyobb menyny i s é g ű t á m o g atást k é p e s k i s z á m í t h atóbb m ó d o n ny ú j t a n i, é s m i vel a p a r t n e ro r s z á g n e m z e t i f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á j á t f i n a n s z í - rozza, e támogatási eszköz a par tnerország o t n a g yo b b fe l e l ő s s é g vállalásra k é s z teti. M i v e l a z Á K T a n e m z e t i k ö l t s é g v e t é s e n k e r e s z t ü l é r k e z i k, a t á m o g a t á s ö s z t ö n ö z - h e t i a p a r t n e r o r s z á g k ö z p é n z k e z e l é s é n e k j a v í t á s á t, é s fo k o z h a t j a a h a z a i e l s z á m o l - t a t h a t ó s á g o t. E m ó d s z e r r e l a z á l t a l á n o s vélemény s zerint e rősödik a p o l i t i k a i p á r - b e s zéd, é s j o b b l e s z a t á m o g atások d o n o - rok közötti összehangolása és koordinálása, a m i p o t e n c i á l i s a n m e g n ö veli a t á m o g a t á - s o k c é l b a j u t t a t á s á n a k h a t é k o n y s á g á t, é s csök kenti a par tnerországra háruló költsé - geket. A Bizottság az elmúlt évtizedben fő fe j l e s z t é s p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e, a s z e g é ny - ség csök kentése érdekében egyre többször alk almazza az ÁK T módszerét. II. A z ÁK T-programok jellemzően olyan támo - g a t á s i c s o m a g b ó l á l l n a k, a m e l y m a g á b a n fo g l a l j a p é n z e s z k ö z ö k fo l yósítását, k a p a - c i t á s é p í t é s i i n t é z k e d é s e k e t, a p a r t n e r o r- s z á g g a l v a l ó p á r b e s z é d e t é s a k i f i z e t é s i feltételek megszabását. Számos más donor i s a l k a l m a z z a a z á l t a l á n o s k ö l t s é g v e t é s i támogatást, és ezek kel a Bizottságnak szo - rosan koordinálnia kell programjait.

9 7 ÖSSZEFOGLALÓ III. H o g y a z Á K T végső fo k o n m e n ny i re e red - m é n y e s e n s z o r í t j a v i s s z a a s z e g é n y s é g e t a z e g y e s o r s z á g o k b a n, a z m á s t á m o g a - t á s i m ó d o k h oz h a s o n l ó a n a z e g ye s o r s z á - g o k k o n k r é t k ö r ü l m é n y e i n m ú l i k, i l l e t v e a z Á K T- p ro gramok e re d m é nye s b i zottsági i r á n y í t á s á t ó l i s f ü g g. A m i n t a S z á m v e v ő - szék megállapította, határozottan látható, h o g y a B i z o t t s á g a z e l m ú l t é v t i z e d b e n i g y e k e z e t t m e g k ö z e l í t é s é t a z Á K T ú t j á n t ö r t é n ő s e g í t s é g ny ú j t á s i r á nyába fe j l e s z- t e n i, á m m é g v a n n a k h i á n y o s s á g o k a z a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k b e n é s a z A K C S -, a l a t i n - a m e r i k a i é s a z á z s i a i o r s z á g o k ÁK T-programjainak irányításában, amelyek emiatt aligha fogják elér ni eredményessé - gük elvileg lehetséges mér tékét. IV. A S z á m v e v ő s z é k m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t a b i z o t t s á g i m e g k ö z e l í t é s n e k p o z i t í v v o n á s a u g y a n, h o g y a m a k r o g a z d a s á g i é s k ö z p é n z k e z e l é s i c é l k i t ű z é s e k e t s z i s z - t e m a t i k u s a n b e é p í t i a p r o g r a m o k b a, a z Á K T - p r o g r a m o k c é l k i t ű z é s e i a z o n b a n n e m v e s z i k k e l l ő m é r t é k b e n f i g y e l e m b e a p a r t n e r o r s z á g o k k o n k r é t k ö r ü l m é n y e i t é s v á l t o z ó p r i o r i t á s a i t, i l l e t v e a B i z o t t - s á g é s e g y é b d o n o r o k á l t a l m e g v a l ó s í - t o t t m á s p rogramok a t. Továbbá, h a b á r a z újabb keletű programok ban észlelhető volt n é m i j a v u l á s, a p r o g r a m o k c é l k i t ű z é s e i t a Bizottság hajlamos túlságosan általáno - s a n m e g fo g a l m a z n i, a m i e g y r é s z t h á t r á l - t a t j a a p rogramok k ü l ö n b ö z ő ö s s z e t e vőinek megter vezését, másrészt megnehezíti, hogy a Bizottságon számon lehessen kérni ezek eredményességét. V. A Bizottság még nem dolgozott k i megbízh a t ó k o c k á z a t k e z e l é s i k e r e t r e n d s z e r t a z Á K T- p r o g r a m j a i k o c k á z a t á n a k m e g f e l e l ő f e l m é r é s é r e é s c s ö k k e n t é s é r e. E z p e d i g k ü l ö n ö s e n f o n t o s, m i v e l a k ö z p é n z k e z e - lési rendszerek gyengeségéből és a jelent ő s s z i n t ű k o r r u p c i ó b ó l a d ó d ó a n m a g a s a támogatáskezelési kock ázat és számos p a r t n e r o r s z á g n e m z e t i fe j l e s z t é s i s t r a t é - giájának hiányosságaiból adódóan a fejlesztési kock ázat. VI. N e m v i l á g o s, m i l y e n l o g i k á t k ö v e t e t t a B i z o t t s á g a z e g y e s Á K T- p r o g r a m o k n a k j u t t a t a n d ó f i n a n s z í r o z á s i ö s s z e g e k m e g - állapításakor. Megállapítható ugyanak kor, h o g y a B i z o t t s á g k i s z á m í t h a t ó b b á t e t t e a par tnerországok nak tör ténő k ifizetéseit, ami ezek költségvetés- kezelése szempontjából igen fontos. VII. A k a p a c i t á s é p í t é s h e z ny ú j t o t t t á m o g a t á s h a s z n o s a n, á m n e m a z e l s ő d l e g e s i g é - nyek megfelelő felmérésén alapuló módon e r ő s í t i a k ö z p é n z k e z e l é s t. N e m f o r d í t o t - t a k k e l l ő f i g y e l m e t a z o l y a n f e l ü g y e l e t i s z e r v e z e t e k m e g e r ő s í t é s é n e k s z ü k s é g e s - s é g é r e, m i n t a n e m z e t i s z á m v e v ő s z é k e k, p a r l a m e n t e k, i l l e t v e a k ö l t s é g v e t é s i f o r - r á s o k k o r m á n y á l t a l i f e l h a s z n á l á s á n a k monitor ingjával foglalkozó civil szer veze - tek. E támogatást kevéssé használták fel az ÁK T-ban foglalt egyéb célk itűzések, így az e g é s z s é g ü g y é s a z o k t a t á s t á m o g a t á s á r a. Gyak ran megtör tént, hogy a Bizottság nem tudta az egyes ÁK T-programok időkeretén belül teljes körűen végrehajtani a k apacit á s é p í t é s i t á m o g a t á s t. A B i z o t t s á g a z o n - ban 2008-ban stratégiát fogadott el tech - nik ai együttműködése eredményességének javításáról.

10 8 ÖSSZEFOGLALÓ VIII. A B i z o t t s á g á l t a l a z Á K T - t á m o g a t á s o k f o l y ó s í t á s á h o z m e g s z a b o t t t e l j e s í t m é n y - a l a p ú f e l t é t e l e k r e n d s z e r i n t r e l e v á n s a k, á m k i a l a k í t á s i é s v é g r e h a j t á s i m ó d j u k m i att n e m valószínű, h o g y e l é r i k a k í vánt ösztönző hatást. Sokszor nehéz megítélni, h o g y t e l j e s ü l t e k - e a fe l t é t e l e k v a g y s e m, különösen azér t, mer t nem egyér telmű, mi jelent k ielégítő haladást, és mer t az eredm é nyek é r tékelésére h a s z n á l t s t a t i s z t i k a i rendszerek hiányosságok k al küszködnek. XI. A B i z o t t s á g t u d a t á b a n v a n a n n a k, h o g y tökéletesítenie k e l l a z Á K T i rány í t á s á t, é s 2009 végén a Számvevőszék által ebben a j e l e n t é s b e n f e l v e t e t t l e g t ö b b k é r d é s megoldásának szándék ával el is indította b e l s ő i r á n y m u t a t á s á n a k f e l ü l v i z s g á l a t á t. J e l e ntésünk e g y s o r o l yan a j á n l á s t t a r t a l - m a z, a m e l y e k e t e t e k i n t e t b e n m e g fo n t o - lásra ajánlunk a Bizottságnak. IX. B á r a z Á K T- p r o g r a m o k k a t a l i z á l ó, e r ő s í t ő h a t á s s a l vo l t a k a n e m zeti k ö l t s é g ve tésrő l és a közpénzkezelésről folyó párbeszédre, a B i z o t t s á g n e m a k n á z z a k i a z e b b e n a z eszközben rejlő lehetőségeket, mivel nem r e n d e l k e z i k e l e g e n d ő s z a k é r t ő m u n k a - t á r s s a l a z Á K T- p rogramok c é l k i t ű z é s e i vel k a p c s o l atos p r i o r i t á s i területeken, i l l e t ve mer t nehezen tudja irányítani a párbeszéd folyamatát. X. Amikor a Bizottság külső érdekelt felek nek számol be az általános költségvetési támo - gatásról, hajlamos annak a támogatásnyúj - t á s t e r é n g y a k o r o l t p o t e n c i á l i s e l ő nyeire ö s s z p o n t o s í t a n i, á m a s z e g é n y s é g m é r - s é k l é s é r e g y a k o r o l t t é n y l e g e s h a t á s á r ó l v i s zony l a g k e vé s i n fo r m á c i ó á l l re n d e l k e - zésre. Még nem alakult k i olyan ér tékelési m ó d s z e r, a m e l y b i z o n y í t é k k a l s z o l g á l n a a r r ó l, h o g y a k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s k é p e s - e, é s h a i g e n, m i l y e n k ö r ü l m é nyek k ö z ö t t k é p e s e r e d m é nyesen h o z z á j á r u l n i a s z e g é nység m é r s é k l é s é h e z. A B i zottság a z o n b a n v e z e t ő s z e r e p e t v i s z a d o n o r o k k özött a z ilyen módszer k ialak ítását célzó törek vések ben.

11 BEVEZETÉS 9 1. A z uniós fejlesztési együttműködés átfogó célk itűzése a sze - génység csök kentése, s e cél elérésére az Európai Bizottság és egyéb donorok az elmúlt évtizedben egyre növek vő mér ték - ben alk almazták az általános költségvetési támogatást. Ennek k e retében a B i zottság a p é n zeszközöket a p a r t n e rország á l - lamk incstárába utalva, k iegészítő költségvetési forrást nyújtva t á m o g atja a n e m zeti fe j l e s z tési s t ratégiák at. Amögött, h o g y a f i n a n s z í r o z á s i l y e n m ó d o n t ö r t é n i k, a z a s z á n d é k i s m e g - húzódik, hogy ily módon is segítsék a fejlesztési és szegénység- csök kentési szempontból rendszerint alapvetőnek tar tott m a k rogazdasági s t a b i l i t á s t. A f i n a n s z í rozás t e h á t a n e m z e t i p é n z ü g y i re n d s zere k e n k e re s z t ü l tör ténik, a m i a k özpénzkezelés javítását is szolgálja, hiszen a hatékony közpénzkezelési rendszerek ugyancsak fontos szerepet töltenek be a szegénység mérsék lésére irányuló erőfeszítések ben. 2. A Bizottság és egyéb donorok általános költségvetési támogatási programjai a pénzeszközök folyósításán túl három másik tényező révén is jelentősen elősegítik a programcélok megvalósítását. Ezek a tényezők : a) k a p a c i t á s f e j l e s z t é s i i n t é z k e d é s e k, a m e l y e k e l s ő s o r b a n t e c h n i k a i s e g í t s é g ny ú j t á s ré vé n e rő s í t i k a z e g ye s o r s z á - g o k b a n a p o l i t i k a i d ö n t é s h o z a t a l t é s i r á n y í t á s t ( l á s d : 49. bekezdés); b) olyan feltételek megszabása a pénzeszközök rendelkezésre bocsátásához, amelyek a programcélok hoz k apcsolódnak, valamint a par tnerország és a donorok közötti megállapod á s o n a l a p u l n a k. A B i zottság a fe l t é t e l e k e l l e n ő r zésénél legink ább az országok nak ígér t fokozottabb ösztönzők kel igyekezett biztosítani az eredményeket, így a teljesítményt a változó összegű részletfolyósítás mechanizmusát alk almaz va jutalmazta (lásd: 58. bekezdés); c) p á r b e s z é d a z o r s z á g g a l a n e m z e t i é s á g a z a t i p o l i t i k á k beleér t ve a költségvetést ter vezéséről, végrehajtásáról és eredményeiről. A költségvetési támogatás külön előnyé - nek szok ás tek inteni, hogy a szokottnál több alk almat ad a párbeszédre ( lásd: 68. bekezdés).

12 10 3. A z Á K T s o k b a n h a s o n l í t a z á g a z ati k ö l t s é g ve tési t á m o g atás - hoz, amelynek során a pénzeszközöket szintén az államkincstá - ron keresztül folyósítják. A z ágazati költségvetési támogatási p ro gramok célja a zonban i n k á b b e g y á g a z a t i p o l i t i k a t á m o - g atása, s e m m i nt e g y n e m zeti s t ratégiáé. E n n e k m e g fe l e l ő e n mind a k apacitásépítés, mind a feltételek és a párbeszéd a k i - jelölt ágazat támogatásához kötődnek. 4. Az ÁKT fontos vonása a donorok közötti szoros együttműködés, m i vel m i n d a n ny i a n u g y a n a z t a n e m z e t i s t r a t é g i á t t á m o g a t - ják, és ugyanazon nemzeti rendszereket veszik igénybe. Ezér t amikor a Bizottság k itűzi ÁK T- programjainak céljait és megterve z i, h o g y m i l ye n p é n zeszköz-fo l yó s í t á s i é s k a p a c i t á s é p í tési intézkedések, illetve milyen feltételek és párbeszéd szükséges ezek eléréséhez, ak kor arra is törekednie kell, hogy e hozzájárulásait összehangolja a többi donor hozzájárulásával. 5. Példaér tékű az ÁK T k apcsán a donorok közötti szoros koordináció a par tnerországok azon tranzakciós költségeinek csökk e ntése s zempontjából i s, a m e l ye k a k k o r m e r ü l n é n e k fe l, h a s zámos d o n o r ral k e l l e n e k é toldalú k a p c s o l atban á l l n i u k. Ám h a a B i z o t t s á g a d o n o rok k ö z ö t t i ö s s z e h a n g o l á s e l vét k ö ve - t i i s, a t t ó l m é g e g y e d ü l i f e l e l ő s s é g e t v i s e l a f i n a n s z í r o z á s i h a t á r o z a t o k m e g h o z a t a l á é r t, é s a z u n i ó s p é n z e s z k ö z ö k fe l - használása tek intetében a zárszámadásér t felelős hatóságnak t a r tozik e l s z á m o l á s s a l. A z, h o g y a z e g yé b d o n o ro k k a l s zemben szükséges par tneri hozzáállását össze kell egyeztetnie az ÁK T- programokér t viselt felelősségével és elszámoltathatósá - gával, szükségszerűen nehéz feladat elé állítja a Bizottságot.

13 11 A TÁ M O G ATÁ S I M Ó D O K KÖ Z Ü L S O K D O N O R L E G J O B B A N A KÖ LT S É G V E T É S TÁ M O G ATÁ S ÁT K E D V E L I 6. A B i z o t t s á g a z A K C S - o r s z á g o k n a k a 7. E FA - k e r e t p r o g r a m ( ) ó t a, a z á z s i a i é s l a t i n - a m e r i k a i o r s z á g o k n a k p e - d i g ó t a b i z t o s í t á l t a l á n o s t á m o g a t á s t a k ö l t s é g v e t é s - h e z. A z A KC S - o r s z á g o k részére Á K T ny ú j t á s á n a k l e h e t ő s é g é t a Cotonoui Megállapodás 1 biztosítja, illetve ennek lehetőségét hivatalosan belefoglalták az Ázsiára és Latin-Amerik ára kiterje - dő, évi új fejlesztési együttműködési eszközről szóló rendeletbe is 2. A z ÁK T irányítására a Bizottság átfogó belső iránymutatást 3 alk almaz, amelyet 2002-ben dolgoztak k i, 2007-ben alaposan felülvizsgálták, majd ben aktualizálták. A jelenlegi ellenőrzés keretében a Bizottság újabb nagyszabású felülvizsgálatot indított, amely az ütemter v szerint 2010-ben zárul l e. M unk atársai számára a Bizottság k ü l ö n b öző k é pzéseket i s beindított a költségvetési támogatás egyes kérdésköreiről. 7. A költségvetéshez nyújtott támogatás, legyen az általános vagy á g a z a t i, s z á m o s d o n o r k ö z t ü k a B i z o t t s á g l e g k e d veltebb t á m o g a t á s i f o r m á j á v á v á l t, m i v e l s z e r i n t ü k e z a t á m o g a t á s célbajuttatásának legeredményesebb módja. A 2005-ben aláír t párizsi nyilatkozatban a donorok kötelezettséget vállaltak arra, hogy egyre nagyobb összegű támogatást fognak az egyes országok saját rendszerei révén célba juttatni. E cél érdekében az Unió k ifejezetten vállalta, hogy re az általa nyújtott kormányközi köz vetlen segítségnyújtás 50%-a az egyes országok saját rendszerein keresztül nyújtott támogatás lesz ban a z a ccrai c s e l e k vé s i p ro gram a p á r i z s i ny i l atkozaton t ú l l é pve a r ra h í vo t t fe l, h o g y a j övő b e n a t á m o g atásny ú j t á s a l a p e s e t - ben a par tnerországok rendszereit igénybe véve tör ténjék ez elsősorban költségvetési támogatást jelent, és ha a donorok eltérnek ettől, az eltérést egyér telműen indokolják meg cikk. 2 Az Európai Parlament és a Tanács 1905/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról, 25. cikk (1) bekezdés b) pont (HL L 378., , 41. o.). 3 Guidelines on the programming, design & management of general budget support, az EuropeAid weboldalán az alábbi címen olvasható: europeaid/what/economicsupport/documents/guidelines_ budget_support_en.pdf. 8. A z U n i ó á l t a l n y ú j t o t t k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s ö s s z e g e a z idők során ennek megfelelően emelkedett. M íg a 9. EFA idején ( ) a költségvetési támogatás (általános: 21%, ágazati: 9%) a teljes finanszírozás 30%-át tette k i, a 10. EFA ( ) keretében ugyanez az arány várhatóan eléri a 48%- ot (általános: 31%, ágazati: 17%). Az ázsiai, illetve latin-amerikai régióra néz ve a költségvetési támogatás aránya a közötti időszak ra ér vényes 12%-ról (általános: 3%, ágazati: 9%) a közötti időszak ra 25%-ra (általános: 5%, ágazati: 20%) emelkedett. A z ÁK T alkalmazására 35 AKCS-országban, valamint eddig hét ázsiai é s l a t i n - a m e r i k a i o r s z á g b a n k e r ü l t s o r. A z I. é s a I I. m e l l é k l e t ismer teti az országonkénti kötelezettségvállalások at.

14 12 A Z Á K T L E H E T S É G E S E LŐ N Y E I S Z Á M O S A K A P R O J E K TA L A P Ú TÁ M O G ATÁ S H O Z K É P E S T 9. A z Á K T s z á m o s l e h e t s é g e s e l ő n nyel b í r a z e g yedi p rojektek finanszírozásához képest. Egyfelől nagyobb mennyiségű támo - gatást képes k iszámíthatóbb módon nyújtani, és mivel a par t- nerországok nemzeti fejlesztési stratégiáit finanszírozza, ezek jobban a magukénak érzik e támogatási eszközt. M ásfelől az, h o g y a t á m o g a t á s a n e m zeti k ö l t s é g vetésen k e resztül é r k e - zik, ösztönözheti a par tnerország közpénzkezelésének és államháztar tási ter vezésének javítását, elszámoltathatóságának fokozását. A z ÁK T révén továbbá erősíthető a politik ai párbe - széd, és jobban összehangolható és koordinálható a donorok támogatási tevékenysége, miáltal potenciálisan nő a támoga - tások köz vetítésének hatékonysága és csökken a par tnerország által viselt költség. 4 A Cotonoui Megállapodás 61. cikkének (2) bekezdése és a Fejlesztési Együttműködési Eszközről szóló rendelet 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja Hogy az ÁKT végső fokon mennyire eredményesen szorítja viszsza a szegénységet az egyes országok ban, az más támogatási módok hoz hasonlóan az adott körülményektől függ. A jogsza - bályi keret 4 ér telmében csak abban az esetben nyújtható ÁK T, h a m e g fe l e l ő m a k rogazdasági p o l i t i k a é s j ó l m e g h a t á rozott n e m zeti fe j l e s z tési p o l i t i k a v a n é r vény b e n, a k özpénzek k e - z e l é s e p e d i g k e l l ő e n á t l á t h a t ó, m e g b í z h a t ó é s e redményes. A B i z o t t s á g d i n a m i k u s a n é r t e l m e z i e z e k e t a fe l t é t e l e k e t, é s ú g y tek i n t i, h o g y h a a f i n a n s z í rozási h a t á rozat i d e j é n n e t á n hagy is k ívánnivalót maga után a par tnerország közpénzkeze - lése vagy nemzeti fejlesztési stratégiája, az önmagában nem zárja k i költségvetési támogatási program elindítását, feltéve, hogy érezhető a reformszándék, és a reformok relevánsak és hitelesek. A Bizottság tehát nemcsak a kiinduló helyzetet veszi tek i n tetbe, h a n e m a p a r t n e ro r s z á g töre k vé s e i n e k i rányát i s. Osztoznak ezen a felfogáson a költségvetési támogatást nyújtó egyéb donorok is. 11. A z e g y e s o r s z á g o k k o n k r é t k ö r ü l m é n y e i m e l l e t t a z Á K T- p r o g r a m o k h a t á s á t b e f o l y á s o l ó m á s i k f o n t o s s z e m p o n t a z, hogy a Bizottság milyen jól tudja irányítani ezeket a progra - mok at. E jelentés arra a kérdésre keres választ: eredményesen irányítja- e a Bizottság az ÁK T- programjait?

15 AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE A n n a k m e g v á l a s z o l á s á h o z, h o g y a B i z o t t s á g e r e d m é nyesen irányítja- e ÁK T-programjait, az ellenőrzés négy kulcsterületre összpontosított: a) Megfelelően választja-e ki és fogalmazza-e meg a Bizottság az ÁK T- programjainak célk itűzéseit és elvár t eredményeit? 5 Közkiadások és pénzügyi elszámoltathatóság (Public Expenditure and Financial Accountability). b) M egfelelően kezeli- e a Bizottság az ÁK T- programok ered - ményességét érintő főbb kock ázatok at? c) E r e d m é n y e s e n t e r v e z i - e m e g é s h a j t j a - e v é g r e Á K T- programjait a Bizottság? d) Egyér telműen, teljes körűen és pontosan beszámol- e a Bizottság a k itűzött ÁK T- célok eléréséről? 13. A z ellenőrzés az AKCS-, a latin-amerik ai és az ázsiai országokban működő ÁK T- programok bizottsági irányítására összpontosított. Tekintettel azok sajátosságaira, sérülékeny helyzetben l é v ő o r s z á g o k r a a z e l l e n ő r z é s n e m t e r j e d t k i. A z e l l e n ő r z é s a 9. és a 10. EFA-t ölelte fel, vagyis a 2001-től tett kötelezettségvállalások at, továbbá az általános költségvetésből fedezett valamennyi ÁK T-programot, amelyek közül az elsőre 2003-ban tör tént kötelezettségvállalás. A z országok támogathatóságá - nak bizottsági ér tékeléseit a Számvevőszék a pénzügyi ellenő r zései s o rán v i z s g á l j a, s m e g á l l a p í t á s a i t é ve s j e l e ntéseiben ismer teti. E jelentés adott esetben hivatkozik e megállapítások ra. A z ellenőrzésnek nem volt célja, hogy ér tékelje az ÁK T más támogatási módok k al szembeni előnyeit és hátrányait. 14. A z ellenőrzés során az ÁK T irányításával k apcsolatos bizottsági hozzáállást ér tékelendő elemző áttek intésnek vetettük alá az ezek ben a régiók ban a közötti időszak ban finanszírozott valamennyi ÁK T-programot. Beninben, Laoszban, Paraguayban és Ugandában helyszíni vizsgálatra is sor t kerítet - tünk. E vizsgálatok során ellenőreink elbeszélgettek bizottsági munk atársak k al, a nemzeti hatóságok képviselőivel és egyéb donorok k al. Ellenőreink ezenfelül N icaragua és Vietnam ÁK T- programjait is megvizsgálták, dokumentumalapú ellenőrzés, valamint a két országban található bizottsági képviseletek nek elküldött kérdőívek segítségével. A z ellenőr zés részeként el - lenőreink találkoztak a PEFA- ér tékelések kel 5 foglalkozó titk ársággal, a Világbank k al, a Nemzetközi Valutaalappal, illetve az Egyesült K i r á l yságban a n e m zetközi fe j l e s z téssel fo g l a l k ozó kormányszer v vel (Depar tment for International Development, D F I D), a n e m zeti s z á mve vőszék k e l é s e g y t a n á c s a d ó céggel. A z ellenőrzést 2009 májusa és 2010 májusa között végeztük.

16 ÉSZREVÉTELEK 14 A Z Á K T - P R O G R A M O K AT A B I ZOT T S ÁG N E M I G A Z Í TJ A H O Z Z Á E L É G G É A Z O R S Z ÁG O K KÖ R Ü L M É N Y E I H E Z 15. A z ÁK T-programok általános célja, hogy támogassák egy- egy ország nemzeti fejlesztési stratégiájának 6 végrehajtását. A Bizottság a r ra töre k s z i k, h o g y p ro gramjai e g ye d i célk i t ű zéseit összhangba hozza e stratégiák k al. 16. E s z a k a s z a r r a a k é r d é s r e k e r e s v á l a s z t, h o g y a B i z o t t s á g m e g f e l e l ő e n v á l a s z t j a - e k i é s f o g a l m a z z a - e m e g a z Á K T- p rogramjainak c é l k i t ű z é s e i t é s e l v á r t e redményeit. A S z á m- ve vő s zék m e g v i z s g á l t a, h o g y a p ro gramok célk i t ű zései p o n - t o s a k - e é s i g a z o d n a k - e a z a d o t t o r s z á g k ö r ü l m é n y e i h e z. Vizsgáltuk azt is, hogy a célk itűzések között szerepel- e a par t- nerországok közpénzkezelésének megerősítése, és hogy egyértelműen tisztázzák- e a programok, hogyan fog a költségvetés támogatása hozzájárulni a vár t eredmények eléréséhez. A Z Á K T - P R O G R A M O K A PA R T N E R O R S Z ÁG O K E LT É R Ő H E LY Z E T É N E K D AC Á R A M I N D E G Y I K N É L H A S O N LÓ C É LO K AT T Ű Z N E K K I 6 E nemzeti fejlesztési stratégiák gyakran A szegénység csökkentésére irányuló stratégiai dokumentumok alakját öltötték, bár az utóbbi években ritkábban használják ezt az elnevezést. 7 A Bizottság belső iránymutatásai szerint ahol a szegénység csökkentésére irányuló stratégiai dokumentumok alapján nyújtanak támogatást, ott természetes, hogy olyan szociális területekre összpontosítsanak, mint az oktatás és az egészségügy, hiszen ezek a jövedelmi és nem jövedelmi szegénység csökkentésének kulcselemei. 17. A z Á K T- p rogramok j avarészt i g e n h a s o n l ó c é l o k a t t ű z n e k k i m i n d e n o l y a n o r s z á g b a n, a h o l a B i z o t t s á g e z t a t á m o g a t á s i m ó d o t a l k a l m a z z a. A z A KC S - o r s z á g o k b a n p é l d á u l a z e l m ú l t tíz évben szinte valamennyi ÁK T-programnak e négy területtel vo l t a k k a p c s o l atosak a célk i t ű zései: m a k ro g a zdasági s t a b i l i- tás, közpénzkezelés, egészségügy, oktatás 7. Ez a mindent egy k aptafára hozzáállás nem veszi kellőképpen figyelembe sem az egyes országok egyedi és változó prioritásait, sem a Bizott - s á g, i l l e t ve a z o r s z á g e g yé b d o n o rai á l t a l f i n a n s z í rozott m á s programok at.

17 P o z i t í v v o n á s a a b i z o t t s á g i Á K T- p r o g r a m o k n a k, h o g y k ö - v e t k e z e t e s e n b e e m e l n e k o l y a n á l t a l á n o s g a z d a s á g i r á ny í t á - s i c é l k i t ű z é s e k e t, a m e l yek a m a k rogazdasági s t a b i l i t á s r a é s a közpénzkezelés reformjára irányulnak. E kettő ugyanis elen - gedhetetlen ahhoz, hogy elérhetővé váljék az ÁK T-programok általános célkitűzése, a szegénység mérséklésének elősegítése. A közpénzkezelés terén k itűzött célok azonban gyak ran nem igazodnak az egyes par tnerországok közpénzkezelési reformjának prioritásaihoz. Így például Laoszban a közpénzkezelési célk i t ű zések k özött n e m s zere p e l n e k o l yan fo ntos területek, mint a belső kontrollmechanizmusok és a korrupció, Vietnamban pedig a közpénzkezelési ügyek nem kerültek a prioritások közé. Paraguayban és N icaraguában a közpénzkezelés helyze - tének fe l m é ré s e j e l e ntős h i á nyo s s á g o k ra m u t atott rá, á m a z ÁK T- programok mégsem fogalmaztak meg egyedi közpénzke - zelési program- célk itűzéseket. 8 A szegénység felszámolására irányuló első cselekvési tervet 1997-ben alkották meg Ugandában. Amikor a Világbank más fejlődő országokat is hasonló tervek készítésére ösztönzött, ez szolgált mintául a szegénység csökkentésének stratégiai dokumentumaihoz. 19. A m i a z Á K T- p r o g r a m o k m á s c é l k i t ű z é s e i t i l l e t i, a B i z o t t s á g n e m v e s z i k e l l ő e n f i g y e l e m b e a z t, h o g y a z u t ó b b i é v e k b e n e g y e s o r s z á g o k n e m z e t i fe j l e s z t é s i s t r a t é g i á j a a s z e g é nység csök kentésének átfogó célját szem előtt tar t va növeke - d é s o r i e n t á l t m e g k özelítések fe l é m ozdult e l. E z t a v á l tozást n e m t ü k r ö z i k a z ú j Á K T- p r o g r a m o k c é l k i t ű z é s e i, p e d i g e r r e szükség volna a nemzeti statégiák támogatásához. Példa erre Uganda új nemzeti fejlesztési ter ve, amely a Számvevőszék ellenőrzésének idején készült. A ter v sok k al jobban k iemelte a z i n f rastruktúrát é s a m a g á n s zektor fe j l e s z tését, m i nt a k o - r á b b i n e m z e t i fe j l e s z t é s i s t r a t é g i á k, a m e l yek a s z e g é nység felszámolásának cselek vési ter vei címet viselték 8. A Bizottság belső iránymutatása ugyan elismeri, hogy a növekedés a sze - g é nység c s ö k k e n t é s é n e k s z ü k s é g e s fe l t é t e l e, á m a z z a l n e m foglalkozik, hogy a par tnerországok újabban milyen nagy fontosságot tulajdonítanak ennek, sem azzal, hogy a Bizottságnak hogyan kellene ezt figyelembe vennie a program- célk itűzések és a k apcsolódó feltételek k ijelölésekor.

AZ ATOMERŐMŰVEK LESZERELÉSÉHEZ BULGÁRIÁNAK, LITVÁNIÁNAK ÉS SZLOVÁKIÁNAK NYÚJTOTT UNIÓS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS: EREDMÉNYEK ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI

AZ ATOMERŐMŰVEK LESZERELÉSÉHEZ BULGÁRIÁNAK, LITVÁNIÁNAK ÉS SZLOVÁKIÁNAK NYÚJTOTT UNIÓS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS: EREDMÉNYEK ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 16. sz. különjelentés ISSN 1831-0893 2011 AZ ATOMERŐMŰVEK LESZERELÉSÉHEZ BULGÁRIÁNAK, LITVÁNIÁNAK ÉS SZLOVÁKIÁNAK NYÚJTOTT UNIÓS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS: EREDMÉNYEK ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) 5549/15 ACP 12 FIN 69 PTOM 6 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: az AKCS-munkacsoport az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK AZ EURÓPAI FEJLESZTÉSI ALAP (EFA) HOZZÁJÁRULÁSA A SZUBSZAHARAI AFRIKA ÚTHÁLÓZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGÁHOZ. 17. sz.

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK AZ EURÓPAI FEJLESZTÉSI ALAP (EFA) HOZZÁJÁRULÁSA A SZUBSZAHARAI AFRIKA ÚTHÁLÓZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGÁHOZ. 17. sz. 2012 ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 17. sz. különjelentés AZ EURÓPAI FEJLESZTÉSI ALAP (EFA) HOZZÁJÁRULÁSA A SZUBSZAHARAI AFRIKA ÚTHÁLÓZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGÁHOZ HU 17 2012. sz. különjelentés AZ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka 1. Cél A Nemzeti Kapcsolattartó, a Program Operátorok és a Projektgazdák valamennyi tájékoztatást

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2013.3.12. COM(2013) 145 final 2011/0268 (COD) Javaslat az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

T/6985. számú. törvényjavaslat

T/6985. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6985. számú törvényjavaslat a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL EBA/GL/2014/09 2014. szeptember 22. Iránymutatások azon tesztek, vizsgálatok vagy eljárások típusairól, amelyek a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 32. cikke (4) bekezdése (d) pontjának

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Jelentés az ECSEL Közös Vállalkozás 2014. június 27. és 2014. december 31.

Jelentés az ECSEL Közös Vállalkozás 2014. június 27. és 2014. december 31. Jelentés az ECSEL Közös Vállalkozás 2014. június 27. és 2014. december 31. ai 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu 2 TARTALOMJEGYZÉK 1

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK. 11 sz. különjelentés

ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK. 11 sz. különjelentés ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 11 sz. különjelentés 2013 A bruttó nemzeti jövedelemre (GNI) vonatkozó adatok helytállósága: strukturáltabb és célirányosabb megközelítés javítaná a Bizottság ellenőrzéseinek

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Az egyes strukturált ÁÉKBV-k kockázatának mérésére és teljes kitettségének számítására vonatkozó iránymutatások ESMA/2012/197

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final}

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.10. COM(2013) 914 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről {SWD(2013) 523 final} HU HU Ajánlás A TANÁCS

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Az OECD Párizsi Nyilatkozata a segélyhatékonyságról 2005. március 2. (tartalmi kivonat)

Az OECD Párizsi Nyilatkozata a segélyhatékonyságról 2005. március 2. (tartalmi kivonat) Az OECD Párizsi Nyilatkozata a segélyhatékonyságról 2005. március 2. (tartalmi kivonat) Az OECD DAC magas szintű fórumán 91 donor és partner ország, számos globális és regionális szervezet valamint pénzintézet

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

8831/16 eh/ju 1 DG C 1

8831/16 eh/ju 1 DG C 1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 12. (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. május 12. Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

04SZ. HU 2014. Az uniós vízpolitika célkitűzéseinek integrálása a KAP-ba: részleges siker. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

04SZ. HU 2014. Az uniós vízpolitika célkitűzéseinek integrálása a KAP-ba: részleges siker. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 04SZ. Különjelentés Az uniós vízpolitika célkitűzéseinek integrálása a KAP-ba: részleges siker EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.30. COM(2014) 674 final ANNEX 1 MELLÉKLET Végleges jelentés az EBB 2007 és 2014 júniusa között aláírt finanszírozási műveleteire vonatkozóan a 2011. október 25-i 1080/2011/EU

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek 136. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXIV. tv. Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló 1997. évi CXIV. tör vé ny

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek 24. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2009. (II. 27.) Korm. ren de let A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről Vállalatok és más pályázók számára Nemzetközi

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban:

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: 1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT 1. melléklet Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: a pályázók kiválasztása (a táblázat 1. munkalapja); a projekt kedvezményezettek általi

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 3., szerda 161. szám TARTALOMJEGYZÉK 304/2004. (XI. 3.) Korm. r. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatás körérõl

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben