Az OECD Párizsi Nyilatkozata a segélyhatékonyságról március 2. (tartalmi kivonat)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az OECD Párizsi Nyilatkozata a segélyhatékonyságról 2005. március 2. (tartalmi kivonat)"

Átírás

1 Az OECD Párizsi Nyilatkozata a segélyhatékonyságról március 2. (tartalmi kivonat) Az OECD DAC magas szintű fórumán 91 donor és partner ország, számos globális és regionális szervezet valamint pénzintézet és civil szervezet képviselője vett részt. A nyilatkozat előírásait az EU átvette joganyagába ezért Magyarország mint EU-tagállam számára is politikai kötelezettséget jelentenek. A dokumentum bevezetőjében azt hangsúlyozza, hogy a források növelése mellett jelentősen növelni szükséges a segélyhatékonyságot, és ennek érdekében meg kell reformálni a segélyek adásának és menedzselésének módszereit. Az OECD szerint: - erősíteni kell a partner országok nemzeti fejlesztési stratégiáit és a kapcsolatos olyan operatív kereteket, mint a tervezés, költségvetés és értékelés; - erősíteni kell a támogatások felzárkóztatását a partner országok prioritásaihoz, rendszereihez és eljárásaihoz és növelni kell kapacitásaikat; - erősíteni kell a fejlesztési politikák és működésük elszámoltathatóságát az állampolgárok és parlamentek felé mind a donor, mind a partner országokban; - meg kell szüntetni a párhuzamosságokat, növelni kell a költség-hatékonyságot; - meg kell reformálni és egyszerűsíteni kell a donorok politikáját és eljárásait, erősíteni kell együttműködési készségüket, felzárkózásukat a partnerek prioritásaihoz, rendszereihez és eljárásaihoz; - intézkedéseket kell hozni a partner országok állami pénzügyi igazgatásának, közbeszerzésének, ellenőrzési rendszerének és környezetvédelmének jó működése és elszámolhatósága érdekében. - meg kell szüntetni a partner országok hiányosságait eredmény-orientált nemzeti fejlesztési stratégiák kialakításhoz és végrehajtáshoz szükséges intézményi kapacitásokban; - a donorok részéről kiszámítható, több éves segélynyújtási elkötelezettség vállalása szükséges az elkötelezett partner országok felé; - javítani szükséges a donorok helyszíni munkatársainak hatásköri delegálásán; - a globális programokba és kezdeményezésekbe be kell építeni a partner országok fejlesztési programjait (például HIV/AIDS). - az átláthatóság érdekében küzdeni kell a korrupcióval szemben. Ez utóbbi ugyanis gátolja a források hatékony mobilizálását, eltéríti a donorokat attól, hogy a partner ország intézményeire támaszkodjanak. A donorok a segítségnyújtás leghatékonyabb módozatainak kiválasztásában szem előtt tartják a partner országok által meghatározott fejlesztési stratégiákat és prioritásokat, és racionalizálják a gyakran túlságosan szétaprózott donor tevékenységeket mind országos, mind ágazati szinten. Segélypolitikájukat a partner ország adott helyzetére alkalmazzák (természeti katasztrófa vagy fegyveres konfliktus utáni helyzet, törékeny állam).

2 A dokumentum 12 speciális mutató meghatározásával konkrét célokat határoz meg, amelyek mennyiségi és minőségi teljesítését a partner ország vezetése mellett időszakonként értékel. A fórum 2008-ban ismét összeül, előtte két monitoringot szervez. A kölcsönös elszámolhatóság alapján, a korábbi tapasztalatokat figyelembe véve, a résztvevők az alábbi partnerségi kötelezettségeket (partnership commitments) vállalják: A befogadó országok vezető szerepe (ownership) területén: A partnerországok kötelezik magukat, hogy - vezető szerepet töltenek be nemzeti fejlesztési stratégiáik (szegénység csökkentés, egyéb átfogó stratégiák, ágazati és tematikus stratégiák) kidolgozásában és végrehajtásában széleskörű konzultációk útján; - a stratégiákat prioritásokat megfogalmazó, eredmény orientált operatív programokra bontják le a közép-távú pénzügyi tervek és az éves költségvetés alapján; - vezető szerepet töltenek be minden szinten a támogatás koordinálásában, összhangban cselekedve az egyéb fejlesztési forrásokkal, fenntartva a párbeszédet a donorokkal és elősegítve civil és privát szektoruk részvételét. A donorok kötelezik magukat, hogy - tiszteletben tartják a partner országok vezető szerepét, és segítik azokat a kapacitásaikat, amelyek révén gyakorolni tudják vezető szerepüket. A felzárkózás (alignment) területén A donorok felzárkóznak a partner országok stratégiái mögé, és kötelezik magukat, hogy - támogatásukat a partnerek nemzeti fejlesztési stratégiáira és e stratégiák végrehajtása előrehaladásának időszakos áttekintésére építik; - a segélyezés feltételeit ezen nemzeti fejlesztési stratégiák alapján alakítják ki, más feltételeket csak megfelelő okok fennállása esetén teremtenek, azokat átlátható módon alkalmazzák a többi donorral és szereplővel való szoros konzultáció útján; - a finanszírozást egy feltételrendszerhez vagy a nemzeti stratégiából következő, kezelhető mutató-rendszerhez kötik. Ez nem jelenti, hogy az összes donornak azonos feltételrendszere kell, hogy legyen. A donorok a partner országok megerősített országos intézményeit használják - a donorok a partner ország saját intézményeit használják fel, amennyiben biztosítékot kapnak arra, hogy a segélyt a megállapodott célokra használják. Erősítik a partner ország kapacitását, ezáltal a segélyhatékonyságot. Az intézmények többek között magukban foglalják az állami pénzügyi igazgatást, könyvelést, auditálást, közbeszerzést, eredmény-

3 kereteket és a monitorozást; - Az elemzési tanulmányok (diagnostic reviews) fontos információs források a partner országok kormánya és a donorok számára az országos intézmények helyzetének megítéléséhez és továbbjavításához a partner országban; - a partner országok és a donorok kötelezik magukat, hogy kölcsönös egyetértésben olyan iránymutatásokat dolgoznak ki, amelyek megbízható értékelést biztosítanak a partner ország intézményeinek működéséről, átláthatóságáról és elszámolhatóságáról; - beépítik az elemzési tanulmányokat és a működési értékelésekre vonatkozó iránymutatásokat a partner ország kapacitás-fejlesztésre vonatkozó stratégiáiba; - a partner országok kötelezik magukat, hogy olyan elemzési tanulmányokat készítenek, amelyek az országos intézményekről és eljárásokról megbízható értékelést szolgáltatnak. Ezek alapján, szükség esetén, olyan reformokat vezetnek be, amelyek biztosítják a hatékonyságot, elszámolhatóságot és az átláthatóságot. - A donorok kötelezik magukat, hogy a lehető legnagyobb mértékben a partner országok állami intézményeit és eljárásait használják fel. Ahol az állami intézmények nem megfelelőek, további biztosítékokat és intézkedéseket tesznek olyan módon, hogy azok erősítsék az állami intézményeket és eljárásokat, sem mint aláásnák azokat. A lehető legnagyobb mértékben kerülik, hogy a segélyekből finanszírozott projektek és programok napi igazgatása és kivitelezése céljából elkötelezett struktúrákat hozzanak létre. Harmonizált működési értékelési iránymutatókat alkalmaznak a partner országok intézményeire vonatkozóan, hogy elkerülhető legyen túlságosan sok ellenmondásos célkitűzés igénylése a partner országtól. A partner országok a donorok segítségével megerősítik fejlesztési kapacitásukat. - a kapacitásépítés a partner országok felelőssége, amiben a donorok támogató szerepet játszanak. Fontos a humán források erősítése. A kapacitásépítést be kell foglalni a nemzeti fejlesztési stratégiákba; - a donorok felzárkóznak a partnerek kapacitásfejlesztési céljai mögé, harmonizálják támogatásukat, hatékonyan kihasználják a meglévő kapacitásokat. A partner országok megerősítik állami pénzügyi igazgatási kapacitásukat. - a partner országok növelik erőfeszítéseiket a hazai erőforrások mobilizálása, a pénzügyi fenntarthatóság erősítése érdekében és olyan környezetet teremtenek, amely ösztönzi az állami és magántőke befektetéseket. Időben átlátható és megbízható jelentéseket tesznek közzé a költségvetés végrehajtásáról. Vezető szerepet vállalnak az állami pénzügyi igazgatás reformjában; - a donorok kötelezik magukat, hogy több évre szóló, megbízható indikatív segély kötelezettségvállalást szolgáltatnak, és időben, előre látható módon valósítják meg a kifizetéseket. A lehető legnagyobb mértékben a partner ország átlátható költségvetésére és könyvelési rendszerére támaszkodnak; - a partner országok és a donorok harmonizált módon végeznek diagnózis vizsgálatokat és értékeléseket az állami pénzügyi igazgatás területén.

4 A partner országok és a donorok együtt erősítik a partner országok nemzeti közbeszerzési rendszereit. A segélyek kötöttségének oldása általában növeli a segélyhatékonyságot, mivel csökkenti a partner országok tranzakciós költségeit és erősíti vezető szerepüket (ownership) és felzárkózásukat. A DAC donorok folytatják a kötöttségek oldását. A harmonizáció (harmonisation) területén A donorok együttes megoldásokat valósítanak meg, egyszerűsítik eljárásaikat: - ahol célszerű, a partner ország szintjén együttes megoldásokat valósítanak meg a tervezés, finanszírozás (azaz együttes pénzügyi megoldások), kifizetések, monitorozás, hatékonyságvizsgálat, a kormány részére a donor tevékenységről szóló jelentés és a segély-áramlás (aid flow) érdekében. Együttműködnek az egyedi, párhuzamos delegációk és a diagnózis vizsgálatok számának csökkentése érdekében. Komplementaritás a hatékonyabb munkamegosztás érdekében: - a partner országok ismertetik véleményüket a donorok komparatív előnyeiről és a donor komplementaritásról országos és ágazati szinten; - a donorok teljes mértékben hasznosítják komparatív előnyeiket országos és ágazati szinten olyan módon, hogy ahol célszerű, hatásköröket delegálnak a vezető donorok részére programok, akciók és feladatok végrehajtása céljából. Együttműködnek a különböző eljárások harmonizálása érdekében. Az együttműködő-kész magatartás ösztönzése: - mind a donorok, mind a partner országok arra ösztönzik menedzsmentjüket és alkalmazottaikat beleértve a munkaerő felvételt, teljesítményértékelést és szakképzést -, hogy a harmonizáció, felzárkózás és eredmény-orientáltság szellemében dolgozzanak. Hatékony segélynyújtás a gyenge/törékeny államokban: - a partner országok kialakítják az állami struktúrákat, a tervezést és a fejlesztési prioritások meghatározásába a nemzeti szereplők széles körét vonják be; - a donorok harmonizálják tevékenységüket, szükség esetén közös donor hivatalokat állítanak fel. Ha lehet a központi kormányzat stratégiái mögé zárkóznak fel, ha nem, akkor regionális, ágazati vagy nem kormányzati intézmények mögé. Kerülik az olyan cselekményeket, amik aláásnák a nemzeti intézmény-építést, megfelelő segély-csomagot (mix of aid) használnak fel.

5 Harmonizált megközelítés a környezeti hatások megítélésében: - mind a donoroknak, mind a partner országoknak tovább kell haladniuk a környezeti hatásértékelés (environmental assessment impact EIA) alkalmazásában a projektekben. Szem előtt kell tartani az olyan globális környezeti problémákat, mint a klímaváltozás, a sivatagosodás, a biodiverzitás elvesztése. Az eredmény-szemléletű menedzsment (managing for results) területén - A partner országok kötelezik magukat, hogy erősítik a nemzeti fejlesztési stratégiáik kapcsolatát éves és többéves költségvetésükkel. Olyan eredmény-szemléletű értékelési és beszámolási irányelveket dolgoznak ki, amelyek megbízható adatokra épülő mutatókat használnak. - A donorok az ország-programozást és forrásaikat eredményhez kötik. Amennyire lehet, a partner ország eredmény szemléletű beszámolóira és monitorozására támaszkodnak. Harmonizálják monitorozási és beszámoltatási követelményeiket. - Mind a partner országok, mind a donorok együtt működnek a partner ország kapacitásának erősítéséért eredmény-szemléletű menedzsment létrehozása érdekében. A kölcsönös elszámolhatóság (mutual accountability) területén - A partner országok szükség esetén erősítik parlamentjeik szerepét a nemzeti fejlesztési stratégia és a költségvetés kérdéseiben és a lehető legszélesebb partneri kört vonják be a fejlesztési stratégia kidolgozásába és végrehajtásának értékelésébe. - A donorok kellő időben átlátható és átfogó tájékoztatást adnak segélyeik folyósításáról. - A partnerek és donorok együttesen értékelik a segélyhatékonysággal kapcsolatban vállalt kötelezettségeik teljesítésének előrehaladását. Megjegyzés: A Nyilatkozatot aláíró országok 12 mutatót és számos konkrét, 2010-re teljesítendő célkitűzést fogadtak el, ami a dokumentum mellékletét képezi.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSPOLITIKA KIHÍVÁSAI ÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSPOLITIKA KIHÍVÁSAI ÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA 377 A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSPOLITIKA KIHÍVÁSAI ÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA Kiss Judit (MTA Világgazdasági Kutatóintézet) Vezetői összefoglaló Az OECD- és EU-tag Magyarországnak is kötelezettsége

Részletesebben

[1]. melléklet a Kormány /2014. (.) Korm. határozatához

[1]. melléklet a Kormány /2014. (.) Korm. határozatához [1]. melléklet a Kormány /2014. (.) Korm. határozatához Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködésére vonatkozó szakpolitikai stratégiája és nemzetközi humanitárius segítségnyújtására vonatkozó

Részletesebben

KÖZÖS KÖZLEMÉNY AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

KÖZÖS KÖZLEMÉNY AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Strasbourg, 2015.4.28. JOIN(2015) 17 final KÖZÖS KÖZLEMÉNY AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Kapacitásépítés a biztonság és a

Részletesebben

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról Fontos jogi nyilatkozat 32002D1600 Hivatalos Lap L 242, 10/09/2002 o. 0001-0015 Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

T/2922. számú. törvényjavaslat

T/2922. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2922. számú törvényjavaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről Előadó: Szijjártó

Részletesebben

A NEMZETI KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓPROGRAMOK VÉGREHAJTÁSA PARTNERSÉGBEN

A NEMZETI KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓPROGRAMOK VÉGREHAJTÁSA PARTNERSÉGBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/10 03749 1999. március

Részletesebben

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Nemzetközi együttműködés Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban és fejlesztés Ma már tudjuk, hogy megvannak a szükséges technikai, pénzügyi és anyagi

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE L 347/238 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és

Részletesebben

Integrált irányítás. - A helyi és regionális fenntarthatóság érdekében -

Integrált irányítás. - A helyi és regionális fenntarthatóság érdekében - Integrált irányítás - A helyi és regionális fenntarthatóság érdekében - A dokumentum bevezetőként szolgál egy olyan integrált irányítási rendszer -modellhez, amely azt mutatja meg, miként tudják beépíteni

Részletesebben

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be A Változás Városai tudásterméke Változás Városai Közép-kelet európai önkormányzatok hálózata A helyi önkormányzatokra

Részletesebben

A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata

A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata Bevezetés... 2 1. A Nemzeti Civil Alapprogram... 3 1.1. A Nemzeti Civil Alapprogram célja... 3 1.2. A Nemzeti Civil Alapprogram célcsoportja... 3 1.2.1.

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS A FOGLALKOZTATÁSÉRT (TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTOTT ANYAG) 2006. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 2 1. BEVEZETŐ 4 2. KOORDINÁCIÓ, MONITORING,

Részletesebben

EIOPA12/237. Az EBFH többéves munkaprogramja 2012 2014

EIOPA12/237. Az EBFH többéves munkaprogramja 2012 2014 1 EIOPA12/237 Az EBFH többéves munkaprogramja 2012 2014 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Szabályozási feladatok... 3 3. Felügyeleti feladatok... 5 4. Fogyasztóvédelem és pénzügyi innováció... 6 5.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Fejlesztési projektek megvalósítása az afganisztáni Baghlan tartományban a magyar vezetésű Tartományi Újjáépítési Csoport keretében tárgyában

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.11.2005 COM(2005) 604 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései. V e z e t é s i B e n c h m a r k o k

A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései. V e z e t é s i B e n c h m a r k o k A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései V e z e t é s i B e n c h m a r k o k Member of Kommunalkredit Bank Impresszum Kiadja a TÖOSZ megbízásából az ÖNkorPRess Kiadó Felelős kiadó:

Részletesebben

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról 2014.4.17. L 115/3 RENDELETEK A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.27. COM(2011) 15 végleges ZÖLD KÖNYV az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.6. COM(2010) 546 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

Holczreiter Marianna Számadó Róza Szilágyi Ildikó Treszkán-Horváth Viktória. Pályázatmenedzsment

Holczreiter Marianna Számadó Róza Szilágyi Ildikó Treszkán-Horváth Viktória. Pályázatmenedzsment Holczreiter Marianna Számadó Róza Szilágyi Ildikó Treszkán-Horváth Viktória Pályázatmenedzsment Holczreiter Marianna Számadó Róza Szilágyi Ildikó Treszkán-Horváth Viktória Pályázatmenedzsment Nemzeti

Részletesebben

A fiatalok foglalkoztatási válsága: Akciófelhívás

A fiatalok foglalkoztatási válsága: Akciófelhívás International Labour Organization Employment Promotion A fiatalok foglalkoztatási válsága: Akciófelhívás A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 101. ülésszakának határozata és következtetései Genf, 2012 Nemzetközi

Részletesebben

Felmérés egy bizottsági kezdeményezésről a nem-energetikai nyersanyagokkal kapcsolatban

Felmérés egy bizottsági kezdeményezésről a nem-energetikai nyersanyagokkal kapcsolatban Kérdőív gyorsfordítása angolról, Tóth Péter, 2008. 01. 29 02. 22. Felmérés egy bizottsági kezdeményezésről a nem-energetikai nyersanyagokkal kapcsolatban Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2. Profil 3. Általános

Részletesebben

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (2004-2006) (24. változat) Budapest 2005. szeptember TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A FEJLESZTÉSI SEGÉLYEK EGYEDÜLÁLLÓ SZEREPE Európa és Magyarország hozzájárulása a globális szegénység leküzdéséhez

A FEJLESZTÉSI SEGÉLYEK EGYEDÜLÁLLÓ SZEREPE Európa és Magyarország hozzájárulása a globális szegénység leküzdéséhez AidWatch 2013 A FEJLESZTÉSI SEGÉLYEK EGYEDÜLÁLLÓ SZEREPE Európa és Magyarország hozzájárulása a globális szegénység leküzdéséhez A CONCORD és a HAND Szövetség közös kiadványa IMPRESSZUM: SZERZŐK: CONCORD

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EURÓPAI GAZDASÁGI BIZOTTSÁG (Economic Commission for Europe UNECE) KÖRNYEZETPOLITIKAI BIZOTTSÁGA (Committee on Environmental Policy) A FENNTARTHATÓSÁGRA

Részletesebben