HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK"

Átírás

1 Monitoring Bizottsági tagok felkészítése a fejlesztéspolitikai tevékenységükhöz kapcsolódóan június 3. HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK GYENE GYÖNGYVÉR MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

2 A horizontális elvek és politikák érvényesítésének hazai célja Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontból korszerű projektek valósuljanak meg

3 Alapelvek: 1. a időszakban horizontális célkitűzések érvényesítése a PM és OP célok megvalósításával együtt = azonos folyamatok, azonos intézmények 2. megismerhető legyen a horizontális elvek és politikák érvényesítésének ráfordítás-igénye és ehhez viszonyított eredménye, és ezek ismeretében kialakítható legyen egy költséghatékony és eredményes rendszer, amely növeli az érintettek elégedettségét

4 Áttekintés 1. A horizontális elvek és politikák jogszabályi és stratégiai háttere 2. Horizontális elvek és politikák az operatív programokban: Fenntartható fejlődés Esélyegyenlőség és megkülönböztetés-mentesség Férfiak és nők közötti egyenlőség 3. A monitoring bizottságok szerepe a horizontális elvek és politikák érvényesítésének nyomon követésében

5 1. A horizontális elvek és politikák jogszabályi és stratégiai háttere

6 Jogszabályi háttér 1303/ cikk általános elvek 1303/2013 I. melléklet: Közös stratégiai keret Horizontális elvek és a több területet érintő szakpolitikai célkitűzések 215/2014 végrehajtási rendelet I. fejezet Éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések támogatásának kiszámítására alkalmazott módszerek (beavatkozási kódok %) 240/2014 Partnerségre vonatkozó európai magatartási kódex 1300/2013 KA, 1301/2013 ERFA és 1304/2013 ESZA rendelet Módosított 272/2014. Korm. Rendelet Szakpolitikákat meghatározó jogszabályok (hazai & EU)

7 Stratégiai háttér EU2020 Partnerségi Megállapodás Operatív programok Szakpolitikai stratégiák (hazai & EU)

8 Horizontális elvek és politikák az európai uniós szabályozásban 1303/2013. I. melléklet 5. (& 6.) pont 1. Partnerség és többszintű kormányzás 2. Fenntartható fejlődés 3. Nemek közötti egyenlőség előmozdítása, hátrányos megkülönböztetés tilalma 4. Hozzáférhetőség 5. Demográfiai változás kezelése 6. Az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz történő alkalmazkodás +1: területi kohézió (Partnerségi Megállapodás)

9 2. Horizontális elvek és politikák a operatív programokban

10 2.1. Fenntartható fejlődés

11 Horizontális célok az operatív programokban: fenntartható fejlődés erőforrás-hatékonyság, energiahatékonyság, megújuló energiák használata, projektek klímakockázatának csökkentése, alkalmazkodás a klímaváltozás várható káros hatásaihoz vizek állapotának megőrzése, javítása (megfelelés a Víz Keretirányelv követelményeinek) biodiverzitás csökkenésének megállítása, természeti és kulturális értékek, ökoszisztéma szolgáltatások megőrzése, fejlesztése, vizek és a táj ökológiai állapotának megőrzése, javítása az élő felületek csökkenésének megállítása, a barnamezős beruházások előnyben részesítése, települési és egyéb zöldfelület növelése

12 Horizontális célok az operatív programokban: fenntartható fejlődés a káros környezeti vagy éghajlati hatással járó beruházások elkerülése, a káros hatások enyhítése, mentesítés az egészségre ártalmas anyagoktól a hulladéktermelődés csökkentése, hulladék hasznosítása, illegális hulladéklerakó felszámolása a fenntartható fejlődés kiemelt tématerületeihez kapcsolódó mérhető szemléletformálás érvényesítése a fejlesztéssel érintett térség fenntarthatóságával, környezeti állapotával kapcsolatos adatok rendszerszerű gyűjtése, hozzáférhetővé tétele

13 2.2. Esélyegyenlőség és megkülönböztetés-mentesség

14 Horizontális célok az operatív programokban: Esélyegyenlőség és megkülönböztetés-mentesség Cél a megkülönböztetésből fakadó hátrányok társadalmi szintű csökkentése olyan csoportok segítése és szempontjaik kiemelt figyelembevétele, melyek saját erejükből nem lennének képesek a hátrányaikból fakadó nehézségek leküzdésére, fokozottan ki vannak téve a hátrányos megkülönböztetés veszélyének, illetve támogatásra szorulnak a programok forrásaihoz történő hozzáférés során Ennek megfelelően: ESB alapok által társfinanszírozott javakhoz és szolgáltatásokhoz történő hozzáférés biztosítása mindenki számára, a népesedési kihívások kezelése, melynek keretében elősegítjük az összes életkori csoport társadalmi befogadását.

15 Horizontális célok az operatív programokban: Esélyegyenlőség és megkülönböztetés-mentesség Leginkább sújtott csoportok (indikatív felsorolás) akadályozott/fogyatékossággal élő/megváltozott munkaképességű emberek alacsony végzettségűek, iskolából lemorzsolódók pályakezdő fiatalok, munkatapasztalattal nem rendelkezők (tartósan) munkanélküliek alacsony munkaintenzitású háztartásban élő emberek romák, szegregátumok lakói, rossz közlekedésű településen élők, (jövedelmi, lakhatási) szegények migránsok, fogvatartottak, börtönből szabadultak, szenvedélybetegek, hajléktalanok hátrányos helyzetű családokban/ állami gondoskodásban élő gyerekek, fiatalok 45 év feletti inaktívak, idősek

16 Horizontális célok az operatív programokban: Esélyegyenlőség és megkülönböztetés-mentesség Eszközök: az egyetemes tervezés elvének érvényesítése; a fizikai és infokommunikációs hozzáférhetőség szempontjainak alkalmazása;. az intézményrendszerben hátrányos helyzetűek alkalmazása, az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének biztosítása; esélyegyenlőségi képzés az intézményrendszer munkatársai részére

17 2.3. Férfiak és nők közötti egyenlőség

18 Horizontális célok az operatív programokban Férfiak és nők közötti egyenlőség Cél elősegíteni a nők és férfiak közti egyenlőség érvényesülését a végrehajtás minden szakaszában aktívan támogatni azon intézkedéseket, amelyek segítenek fölszámolni a nőket vagy a férfiakat érintő egyenlőtlenséget a társadalmi élet valamennyi területén, beleértve foglalkoztatást, képzést, gazdasági életet, közéletet, javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést

19 Horizontális célok az operatív programokban Férfiak és nők közötti egyenlőség Különösen az alábbi területeken: a foglalkoztatási, szociális, egészségügyi, közlekedési, oktatási és képzési szolgáltatások a közkincsekhez, közjavakhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés a nők gazdasági függetlenségének, illetve vállalkozóvá válásának előmozdítása a munkahelyek családbaráttá tétele a férfiak esélyegyenlőségének előmozdítása roma, kisgyermeket nevelő vagy többgyermekes, 50 év feletti, inaktív vagy migráns nőkre, továbbá a gyermeküket egyedül nevelő szülők helyzetének javítása

20 3. A monitoring bizottságok szerepe a horizontális elvek és politikák érvényesítésének nyomon követésében

21 A monitoring bizottságok hálózata a hazai fejlesztéspolitikában Horizontális célok 11 tematikus cél OP-k közötti koordináció Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság OP-célok teljesülése OP-specifikus horizontális kérdések részletesen Horizontális Albizottság OP Monitoring Bizottság XY albizottság OP Monitoring Bizottság Horizontális Albizottásg

22 Horizontális elvek és politikák érvényesítése az OP szintű monitoring bizottságokban A kiválasztási kritériumok jóváhagyása IH előterjesztés alapján Férfiak és nők közötti egyenlőség, esélyegyenlőség és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának előmozdítását célzó intézkedéseket, beleértve a fogyatékkal élők hozzáférését is Az OP szintű horizontális követelmények érvényesítésének nyomon követése Éves jelentések Értékelések Ad hoc jelentések

23 272/2014. Korm. rendelet Horizontális monitoring: PM Monitoring Bizottság biztosítja az ESB-alapokból finanszírozott programok közötti összhangot és koordinációt, nyomon követi a 1303/2013/EK rendelet 9. cikkel összhangban a Partnerségi Megállapodásban meghatározott célkitűzések, valamint a horizontális elvek és politikák teljesülését a végrehajtás során Jóváhagyja a végrehajtás során érvényesítendő horizontális követelmények részletes szabályait (tervezet készül) beszámoló benyújtását kérheti az irányító hatóságoktól és a szakpolitikai felelősöktől feladatai ellátásában munkacsoport támogatja

24 PM szintű Monitoring Bizottság Szavazati joggal rendelkező tagot delegál: EU fejlesztésekért felelős államtitkár; irányító hatóságok; szakpolitikai felelősök; államháztartásért, területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter; megyei önkormányzatok és megyei jogú városok érdekképviseleti szerve; fővárosi közgyűlés; gazdasági és a releváns szakmai érdekképviseletek; szociális partnerek; civil és nem-kormányzati szervezetek, különösen környezetvédelem, nemek közti egyenlőség, esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód, diszkrimináció-mentesség Magyar Tudományos Akadémia

25 PM szintű Monitoring Bizottság Tanácskozási joggal rendelkező tagot delegál Európai Bizottság; igazoló hatóság; audit hatóság kifizető ügynökség tanúsító szerv nem az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős miniszter

26 Horizontális albizottság OP MB hozhatja létre, amennyiben szükségesnek találja ügyrendjét maga állapítja meg, és a MB hagyja jóvá hatáskörének megfelelően nyomon követi a program végrehajtását és eredményeit megtárgyalja a műveletek kiválasztásához használt módszereket és kritériumokat véleményezi a hatáskörébe tartozó, MB elé kerülő előterjesztéseket

27 Horizontális Munkacsoport A Miniszterelnökség működteti Monitoring és Értékelési Munkacsoport keretében Tagjai: irányító hatóságok, szakpolitikai felelősök szakértői, felkért szakértők, partnerek Feladata: a Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság munkájának támogatása a horizontális elvek és politikák érvényesítését és a monitoring adatgyűjtés rendjét megalapozó koncepció előkészítése operatív programok éves fejlesztési keretének horizontális szempontú értékelése és az MB-k tájékoztatása horizontális szempontok érvényesítéséhez kapcsolódó kapacitásfejlesztés támogatása

28 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. 1 Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló

Részletesebben

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL *

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * A tanulmány

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSÁHOZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSÁHOZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSÁHOZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ MUNKAANYAG ÁTDOLGOZOTT, TOVÁBBFEJLESZTETT VÁLTOZAT (TARTALMA A TOP ELFOGADÁSÁIG INDIKATÍV) 2014. július 31. Tartalom Az

Részletesebben

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban.

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban. A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban Ruszkai Zsolt Munkaerő-piaci környezet Pályázati lehetőségek a jelenlegi,

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013)

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013) A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013) Átfogó célok: a foglalkoztatás bővítése a tartós növekedés feltételeinek megteremtése Horizontális politikák: fenntarthatóság o környezeti fenntarthatóság (pl.

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

A megyei tervezést befolyásoló hazai jogszabályok

A megyei tervezést befolyásoló hazai jogszabályok A megyei tervezést befolyásoló hazai jogszabályok A megyei önkormányzatok területi tervezési feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, A területfejlesztésről és

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 6 Az Operatív Programok szerkezete 7 Költségvetési szerveknek szóló pályázatok az egyes

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL

EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL Salamin Géza főosztályvezető Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárság Területfejlesztési Tervezési Főosztály

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, az átfogó

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II.

MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II. Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II. TARTÓSAN RÁSZORULÓK SZEGÉNY CSALÁDBAN ÉLŐ GYERMEKEK

Részletesebben

Általános megjegyzések

Általános megjegyzések Az Autonómia Alapítvány véleménye a 2014-2020-as időszakra szóló Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program tervezetéről (a 2013. július 12-én szakmai véleményezésre megkapott dokumentumról) Általános

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére. Munkaanyag. 2004. január 8.

Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére. Munkaanyag. 2004. január 8. Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére Munkaanyag 2004. január 8. Tartalom I. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG, MINT HORIZONTÁLIS ELVÁRÁS FONTOSSÁGA 1. El lehet-e felejtkezni erről a feladatról? 2.

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez -

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-S85i FAX: +3642 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 5.0 változat, 2014. május 9.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Kukely György Készítette: Terra Stúdió Kft. és az ÖKO ZRt. Budapest, 2014. augusztus

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020)

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Budapest,

Részletesebben