IRATAIM AZ EMIGRÁCZIÓBÓL.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IRATAIM AZ EMIGRÁCZIÓBÓL."

Átírás

1 IRATAIM AZ EMIGRÁCZIÓBÓL. KOSSUTH LAJOS. MÁSODIK KÖTET. A VILLAFRANCAI BÉKE UTÁN. BUDAPEST. AZ ATHENAEUM R. TÁRSULAT KIADÁSA

2 BEVEZETÉS. TARTALOM ELSŐ FEJEZET. A helyzet a villafrancai béke után. I. A béke fogadtatása Európában. II. Olaszország a villafrancai béke után. III. A villafrancai béke franczia hivatalos magyarázata. IV. A villafrancai béke osztrák hivatalos magyarázata. MÁSODIK FEJEZET. Magyarország helyzete a villafrancai béke után. I. Egy levél hazulról. II. Ébredés. III. Kazinczy-ünnepély. Magyar öltözet. IV.»Nem tágitani!«- a jelszó. - Primási jubileum. V. Kormánypolitika. Protestáns Patens. VI. A hazai mozgalom politikai iránya. HARMADIK FEJEZET. A magyar ügy az európai sajtóban. I. Jósika - Ludvigh - Horn. II. Jósika Miklós tevékenysége. III. Jósika Miklós - Kossuthnak. IV. Kossuth - Jósika Miklósnak. V. Jósika Miklós - Kossuthnak. VI. Jósika Miklós - Teleki Lászlónak. Montpellierbe. NEGYEDIK FEJEZET. Rokonszenv-tüntetés a magyar ügy iránt Skócziában. I. Meghivások meetingek tartására. - A glasgowi bizottság. II. Kossuth nyilt levele a glasgowi bizottsághoz. III. Skóczia érdeklődése a magyar protestans mozgalom iránt. - Előkészületek a glasgowi népgyülésre. IV. A glasgowi népgyülés. ÖTÖDIK FEJEZET. Értekezés Magyarországról. Bevezetés. I. A magyarok liberalitása a nem magyar faju lakosok iránt. II. Nyelvkérdés. III. Horvátország és a panslavismus. IV. Visszapillantás a harczot megelőzött reform-mozgalomra. - Demokratikus reformok. V. Az alkotmány biztositására hozott törvények. VI. Császári hála: császári forradalom és annak czéljai. VII. Adatok a császári forradalom politikai történelmének jellemzéséhez. VIII. Egy nevezetes adat a harcz végének történelméhez. - Az angol kormány magaviselete Magyarország iránt. IX. Párhuzam európai fontosság szempontjából Austria s Magyarország közt. X. Magyarország önállási képessége. Befejezés. JEGYZETEK az V-dik fejezethez. FÜGGELÉK a magyar ügy ismertetésére irányzott törekvésekről szóló fejezetekhez. Jósika Miklós - Kossuthnak. Jósika Miklós - Kossuthnak Londonba. 2

3 HATODIK FEJEZET. Széttekintés a megszakadt összeköttetések ujból felvétele szempontjából. I. Levélváltás (nemeskéri) Kiss Miklós ezredessel és gr. Teleki Lászlóval az összeköttetéseknek Olaszországgal ujból felvétele felől. II. Levélváltás Garibaldival. III. Levélváltás Farini dictátorral. Függelék. Egy történetirati tévedés helyreigazitása. HETEDIK FEJEZET. Tapogatózás Francziaországban. I. Levélváltás Rapettivel II. A congressus elnapolása. III. Érintkezés Napoleon herczeggel. IV. Érintkezés Thouvenel külügyminiszterrel. NYOLCZADIK FEJEZET. A hazament legionáriusok irányában vállalt kötelezettség megszegése. Tanuvallomások Levélváltás Napoleon herczeggel KILENCZEDIK FEJEZET. Az april 19-ikei provisorium. Jósika Miklós - Kossuthnak Londonba. Ludvigh - Kossuthnak Londonba. Válasz Ludvigh april 20-kai levelére. Jósika Miklós - Kossuthnak Londonba. Levél-töredék. Utasitás Kiss Miklós ezredes urnak a magyar nemz. Igazgatóság párisi megbizottjának. Jegyzék a 463-ik laphoz. TIZEDIK FEJEZET. Jelentés hazulról s tanácsaim haza. Komáromy Györgytől a hazából junius 15-én vett jelentés. I. Adat az ország forrongó állapotának ismeretéhez II. Jósika Miklós Kossuthnak. III. Levélváltások. (Kivonat) TIZENEGYEDIK FEJEZET. Viszonyaink a turini kormánynyal. Bixio - Szarvadynak. Utasitás Pulszky Ferencz urnak Turinba küldetése alkalmával. Pulszky Ferencz jelentései. Az egyezkedés. I. A Magyar Nemzeti Igazgatóság Cavour gróf miniszterelnöknek. II. Kossuth Cavournak. 3

4 BEVEZETÉS. Irataim e II-ik kötete azon politikai működés történelméhez szolgáltat adatokat, melyet mi, hazánk eltiprott államjogának s nemzetünk e joghoz kötött függetlenségi aspirátióinak képviseletére hivatott magyar emigráczió, a villafrancai béke-egyezmény után is folytatni hazafiui kötelességünknek ismerénk. Azóta sok megváltozott. Minden! Az oltár, melyen mi áldozánk, rommá döntetett, - a nemzet maga, saját kezeivel döntötte rommá; a hitet, mely nekünk vallásunk vala, népünk szivéből ugyan nem lehet kiirtani; nem lehet, hogy a magábaszállás perczeiben e hit áhitata még azoknak kebléből is egy-egy bánatos sóhajt ne idézzen elő, kik csináltak maguknak faragott képeket, hogy imádják: de a magyar függetlenség ősi vallása ma nem tartozik Magyarországon a»törvényesen bevett vallások«közé. A jog törvénynyel lett megtagadva. Merre fog fordulni az emberi dolgok változandóságának kereke? - nem jósolgatom. Minő lesz a sors végitélete, melyet a jövendő fog kimondani, a mi emlékünk között, kik a magyar nemzet ősi szent jogának zászlaját magasan lobogtatók isten és világ előtt, és azon nemzedék emléke között, mely annak helyébe hitevesztetten a jogfeladás zászlóját ütötte fel? elhagyja-e végkép az isten is az ügyet, melyet egy szerencsétlen órában a hivatalos nemzet elhagyott? - jó, hogy nem tudom. Sit coeca futuri mens hominum fati; liceat sperare timenti. 1 De egyet tudok. Azt tudom, miként a magyar emigráczió emlékétől nem fogja a történelem azon elismerést megtagadhatni, hogy hazafiui kötelességet teljesitett, midőn a villafrancai csapásból nem elcsüggedést, hanem ösztönt meritett lankadatlan kitartással folytatni a haza függetlenségének visszaszerzésére irányzott törekvését. E tudomásom azon tényen alapszik, hogy a magyar emigráczió ez elhatározását egyrészt Európának általában, különösen pedig Olaszországnak a villafrancai békére következett politikai helyzete, másrészt hosszas ájultságából felocsudó nemzetünk akkori magatartása elvitázhatlanul indokolják is, alkalomszerünek is bizonyitják. Ki fog ez tünni az itt következő történelmi visszapillantásból, mely a magyar emigráczió ez időszaki működésének ismertetéséhez bevezetésül szolgál. 1 Ime teljesitem számos vidéki olvasónak azon óhajtását, hogy ez Iratok folyamán előforduló idézetek m a g y a r forditását jegyzékbe tegyem. Helfy. Sit coeta sat. (Lucanus): Legyen vak az emberek elméje a jövendők előtt; hadd reméljenek az aggódók. 4

5 ELSŐ FEJEZET. A helyzet a villafrancai béke után. I. A béke fogadtatása Európában. Az osztrákot ki kell üzni az olasz félszigetről! Ki kell zárni minden befolyásból Olaszország ügyeibe! Vissza kell Olaszországot adni önnön magának! Szabaddá, függetlenné kell tenni az Alpesektől az Adriáig! - E programmal lépett III. Napoleon a szárd királylyal szövetségre; e programmal vezette csatára hős seregeit; e programmal győzött Magentánál, Solferinonál. És mikor győzött, programmját a következő pontozatokra szállitotta le, melyeknek alapján Villafrancában julius 11-én az osztrák császárral békét kötött: 1. A szerződő felek azon lesznek, hogy olasz confoederatio jőjjön létre a pápa tiszteletbeli elnöksége alatt. 2. Az osztrák császár átengedi jogait Lombardiára (Mantua és Peschiera erődök kivételével) a francziák császárjának, ki az átengedett területeket a szárd királyra ruházza. 3. Velencze az olasz confoederatió tagja lesz, de az osztrák császár koronája alatt marad. 4. A toscanai nagyherczeg s a modenai herczeg visszatérendnek államaikba s általános amnestiát adandnak. 5. A két császár a nélkülözhetlen reformok behozatalára fogja a pápát felkérni. 6. Teljes és tökéletes amnestia. Ennyi volt az egész! Ezért ontatott ki annyi tömérdek vér! A békepontozatok igy szárazon előadva is elegendők annak megértésére, hogy Napoleon császár e váratlan»csinálmánya«senkit sem nyugtatott meg. Olaszországban elkeseredést idézett elő, Francziaországban megütközéssel fogadtatott, Európaszerte gyanakodást ébresztett. Általános volt a meggyőződés, hogy ez nem béke, hanem beláthatlan bonyodalmak kutfeje; az olasz kérdést megoldás helyett elmérgesiti s oly állapotot teremt, mely Európa békéjére még fenyegetőbb, mint az előbbeni volt. E meggyőződést hangoztatta az európai sajtó mindenütt, a hol csak szabadon nyilatkozhatott. A közvéleménynek még oly kiválólag higgadt közlönyei is, mint pl. az angol»economist«, kereken kimondották, miként»napoleon császár e békével nem vallott becsületet. Cynicus könnyelmüséggel hazudtolta meg igéreteit; rendszerré akarja szilárditani Ausztria tulsulyu befolyását Olaszország ügyeibe, holott a háboru czéljának egyenesen e befolyás kirekesztését vallotta.«lord John Russell angol külügyér ez általános meggyőződésnek hivatalos kifejezést is adott lord Cowley párisi angol követhez jul. 25-én és aug. 9-én intézett sürgönyeiben. Előrebocsátván, miként»nagy-brittania kormánya teljes készséggel el fogja ismerni a területi nagyobbodást, mely a béke által a szárd király számára biztosittatik,«megütközését fejezte ki a felett, hogy a villafrancai egyezmény ezen tul menve, Olaszország jövendő sorsa felett amugy rövid uton (in a brief fashion) határoz.«5

6 Kijelentette az angol külügyér, miként»egész Európa kivánja, hogy Olaszország ne hagyassék azon biztonságtalan és elégedetlen állapotban, mely az 1856-iki párisi conferentián az angol és franczia meghatalmazottak észrevételeire alkalmat szolgáltatott; egész Európa kivánja, hogy Olaszország oly szervezetet kapjon, mely némi biztosságot nyujthat azon zavarok és forradalmak ellen, melyek már akkor előreláttattak. Ezt a villafrancai egyezmény által lehetetlen elérni. Ha ez egyezmény végrehajtatnék, - az osztrák császár, a pápa által pártoltatva s a restaurálni szándékozott két osztrák főherczeg által engedelmesen támogatva, okvetlenül tulnyomó befolyást gyakorolna a tervezett olasz confoederatió tanácsaiban. Hogy hány szavazattal fogna birni Velencze birtokánál fogva, - az nem gyakorlati fontosságu dolog. Az osztrák császárnak sem akaratában nem lehet, sem tehetségében nincs azon minőségből kivetkőzve jelenni meg a confoederátióban, hogy a hatalmas osztrák birodalom uralkodója. Hatalma osztrák lesz; eszközei, nézetei osztrákok lesznek. Ez a helyzet természetében fekszik. Miként remélhetné a szárdiniai király, hogy ettől őt eltéritheti, vagy hogy ennek ellentállhat? E tulnyomasztó (overwhelming) hatalom árnyéka elfojtaná Olaszország függetlenségének világát, s oly állapotot hozna létre az olasz félszigeten, mely rosszabb volna annál, mely a háboru előtt volt.«igy itélt a villafrancai béke felől az angol kormány.»az osztrák császár sehol, semmi helyzetben, semmi minőségben nem vetkőzhetik ki azon jellegből, hogy ő az osztrák birodalom uralkodója. Hatalma, eszközei, nézetei mindig s mindenhol csak osztrákok lehetnek.«- Én Istenem! Minő szomoru, de mert elvitázhatlan tényt mond, minő végzelmes itélet rejlik e szavakban azoknak emlékére, a kik akárhol másutt is a világon szemet hunytak azon igazság verő fénye előtt, hogy az osztrák császár a mig csak osztrák császár, sehol a világon, semmi minőségben nem lehet más, mint osztrák császár! Osztrák hatalmában, osztrák politikájában, osztrák eszközeiben, osztrák nézeteiben, osztrák érdekeiben! - És vannak emberek, a kik csodálkoznak (én istenem!»csodálkoznak«!), hogy én haza (már hogy»haza«) nem megyek; - - és miután magyar polgári minőségemből kivetkőztettek, akadnak emberek, magyar emberek! a kik amugy könnyedén azt mondják:»mit zugolódik? mit zugolódnak fiai? hiszen csak akármely osztrák konzulnál kell jelentkezniök, hogy magyarok maradhassanak!«- - De profundis ad te, Domine, clamavi: 2 Ne szállj perbe miattuk a nemzettel! ne büntesd meg egy nemzedék vétkét az utódokban! Az igazság, melynek az angol külügyér kifejezést adott s melyben a világ közvéleménye osztozott, annyira szembetünő, miszerint épen nem lehet csodálkozni, hogy a villafrancai békét az olasz kérdés szempontjából nem lehetvén kimagyarázni, önként felvetette magát a kérdés, hogy mit akarhatott Napoleon e váratlan, indokolatlan békével? Napoleon magát nehány év alatt az egykori hám-i fogolyból, a csak kalandos merényletekről ismeretes számüzöttből Francziaország császári trónusára s e trónuson oly állásra küzdötte fel, hogy jóformán a sors arbiterjének tekintetett Európában. Ily emberről senkisem volt hajlandó feltenni, hogy minden czél nélkül keseritette el Olaszországot, minden számitás nélkül parancsolt»megállj«-t diadalmas seregeinek, - s mert ilyesmit senkisem vélt róla feltehetni, tehát titkos szándokokat, messzevágó terveket tettek fel, s a megfoghatlan békének rejtett czélokban keresték magyarázatát. Angliában általánossá vált a nézet, hogy Napoleon azért kötött békét az osztrákkal, miszerint harczedzett seregit»más nagyobbszerü vállalatra«alkalmazhassa; s Nagy-Brittanián végig zúgott a kiáltás, hogy e nagyobbszerü vállalat alatt nem kevesebbet, mint Anglia invasióját kell érteni. Aggályos arczczal adtak e sejtelemnek kifejezést még a leghiggadtabb tory állam- 2 A mélységből hozzád kiálték, uram. 6

7 férfiak is, a szabadelvű lapok pedig riadalmi hangon sürgették a kormányt, hogy ugy fegyverkezzék, ugy készülődjék, mintha Napoleon már megüzente volna a háborut Angliának. - E feltevésnek nem volt semmi alapja; az invasiót illetőleg bizonyosan nem. De Anglia érdekei nincsenek magára a szigetországra szoritva s még a kik az invasióban nem hittek is, nem vélték valószinűtlennek, hogy Napoleonnak szándokában van a keleti kérdést az orosszal és osztrákkal közösen, Anglia rovására felmelegiteni. Hát Anglia csakugyan fegyverkezett, rendkivüli erélylyel fegyverkezett. Még Palmerston és Russell is oda nyilatkoztak a parlamentben, hogy bár minden méltánylattal viseltetnek a francziák császárjának loyalitása iránt, mindazáltal a fegyverkezés folytatását mulhatlanul szükségesnek tartják. Németországban szintugy egyetértett mindenki abban, hogy Napoleon császár forral valamit, de ott általános volt a hit, hogy annak a forralásnak tárgya nem Anglia, hanem Németország. A Rajna, - ugy mondák - régi vágytárgya a francziának; e vágy kielégitésével akarja Napoleon az elégedetlenséget megkérlelni, melylyel a franczia nép a villafrancai»gyengeséget«fogadta. Bosszut akar állni a németeken az ellenséges indulatért, melyet a lefolyt háboru alatt iránta tanusitottak. Lekötelezte maga iránt Ausztriát; kiméletesen bánt vele, miszerint biztositva legyen, hogy Ausztria nem segitendi Németországot, ha ezt a francziák megtámadják. Ez a villafrancai csinálmány indoka, magyarázata. És e magyarázat alapján megindult a nemzetegységi mozgalom Németországban, azon nemzetegységi mozgalom, melyről Napoleon nekem azt mondta:»ça ne me va pas«, 3 s bár egy helyütt a diplomatiai óvatosság, más helyütt a regionalis érdek nemcsak különböző, hanem ellentétes terveket is hozott szőnyegre: tagadhatlan, hogy a mozgalom éle határozottan Ausztriának a német szövetségből kizárása felé irányult. Az a Németország, mely pár hónap előtt annyira buzgott Ausztria mellett: a villafrancai béke után Ausztriát franczia zsoldba szegődött árulónak tekintette, ki eladta Németországot, hogy magát megmentse. Minő gyarlók az emberész számitásai! Minő erő van a történelmi kérdések logikájában! Akármire számitott Ausztria a villafrancai béke aláirásánál, arra nem számitott, hogy az bevezető czikket képezend a prágai békéhez, mely őt Németországból kizárta. - Vajjon ezzel be van-e rekesztve a német egység kérdésének syllogismusa? - Aligha. Már akkoron is volt párt Németországban (»német párt«-nak hivták), mely Ausztria kizárása mellé azt irta programmjába, hogy Ausztria német tartományainak önmaguktól bele kell esniök Németországba. A történelmi logika órájának számlapján a perczmutató néha éveken át lassan mozog, azután egyszerre nagyot szökken és megkondul az óraharang. De nemcsak az angolok s németek bizalmatlankodtak s fegyverkeztek, - még az orosz is gyanakodott. Minden európai hatalmak közt az orosz volt az, mely az osztrák elleni háborut kedvteléssel fogadta. Kereken tudtára adta az angol tory kormánynak, hogy teljességgel nincs szándékában megfogni a kezet, mely Ausztriára halálos csapást mér. Kevéssel a háboru kitörése előtt tudtára adta a németeknek, hogy ha fegyverhez nyulnak Ausztria mellett, az orosz fegyverhez fog nyulni Francziaország mellett ellenük (Gorcsakoff jegyzéke, márcz ) s Nápoly berlini követének május 28-ikai és junius 6-ikai sürgönyei arról is tudomást nyujtanak, hogy Oroszország már a háboru alatt a porosznak Ausztria rovására még területi szerzeményeket is kilátásba helyezett 4 ha Németországot a háboruba való avatkozástól visszatartja. Sőt az is 3 Az nem járja - az nincs inyemre. 4 Emlitésre méltó, hogy az orosz diplomatia e lépései Bismarck urnál, ki akkor porosz követ volt Szent- Pétervárott, meleg támogatásra találtak. Sauli szárd képviselő junius 1-én kelt bizalmas jegyzékében azt irta Szent-Pétervárról kormányának, hogy»a kisebb német államok képviselői dühösek (sono furiosi) e miatt Bismarck ellen; vádolják, hogy inkább franczia és olasz, mint német.«7

8 positiv tény, miként az ellen sem volt az orosznak kifogása, hogy az olasz háboru a Dunához s Tiszához kiterjesztessék. Elfogadta Magyarország függetlenitésének eszméjét. Ohajtotta az osztrák ház hatalmának megtörését. Számitott rá, hogy megtöretik. És most egyszerre csak azt látta, hogy Napoleon győzelme tetőpontján megmenti Ausztriát, s barátjává, szövetségesévé fogadja az ellenséget, kit megtörni igyekezett. Nem értették e változást Szent-Pétervárott. Nem is érthették. Megcsalatva érezték magukat s gyanakvó bizalmatlansággal lesték, hogy hová vág e meglepő átfordulás. * * * Ilyen volt a fogadtatás, melylyel a villafrancai béke Európában találkozott. Az orosz gyanakodott, az angol fegyverkezett, a német sorakozott; gyanu s bizalmatlanság mindenhol, melynek tüzére az ingerültség szenvedelmes kitörései naponként olajat öntöttek. Bizonytalannak, tarthatatlannak itélte a helyzetet az egész világ. Gyültek a vihar jelei minden oldalról a politikai láthatáron, s nekünk magyar emigrácziónak, lehetetlen volt e helyzetből ösztönt nem meritenünk, hogy résen legyünk, kapcsot keressünk a megoldatlan vagy felmerülhető kérdések és hazánk ügye között, s megtegyünk mindent, a mi tőlünk kitelhetik, hogy az előfordulható alkalmat nemzetünk siker kilátásával felhasználhassa azon aspirátiók valósitására, melyeket a világ előtt képviselni hazafiui kötelességünk is volt, hivatásunknak is ösmerénk. II. Olaszország a villafrancai béke után. De különösen Olaszország politikai helyzete s a dicsőséges magatartás, melylyel a villafrancai nyomással szemben állást foglalt, - nyujtottak nekünk kilátást, hogy a honszabaditás váratlanul megszakitott fonalát ujra felvehetendjük. Povera Italia! -»Szegény Olaszország!«kiáltott fel Victor Emánuel király, midőn a villafrancai megállj! tudtára adatott. És valóban szegény volt volna, ha ő önmagában s az olasz nemzet rendithetlen határozottságában kezességét nem birta volna annak, hogy az elüzött nagy és kis herczegek nem fognak visszatérni, hogy Velencze nem marad Ausztria birtokában, s a feldarabolt Olaszország fejedelmeinek az osztrák körül csoportosuló confoederatioja helyett a szabad és független Olaszország nemzeti egységének diadalmas zászlaja fog a Capitoliumról lobogni. Az olaszok nem ismerték azt a tant, mely a nemzeti függetlenség elalkuvását»bölcseség«-nek nevezi. Kimondhatlan el voltak Napoleon ellen keseredve. Szószegést vetettek szemére, megcsalattatás felől panaszkodtak. De nem érték be a puszta henye sopánkodással, hanem állást foglaltak jogaik terén a nemzeti önérzet bátorságával; magukévá tették Farini dicsőséges felhivását: Előre Olaszország csillagával! s daczára a zürichi végleges békeszerződésig Nyolcz éve, hogy e revelatiók közkézen forognak Olaszországban, s én nem hallottam, hogy hitelességük csak egy szóval is kétségbe vonatott volna. Azóta sok változott. Az egykori sz.-pétervári porosz követ is sok evolution ment azóta keresztül. Nagy dolgokat vitt véghez; és nagy hibákat is követett el. Egyike ezeknek Elsas és Lotharingia elvétele a francziáktól. A hatalmas német birodalmi kanczellár ma áradozik a barátságtól Ausztria iránt. Hanem végre is»on revient toujours à ses premiers amours.«lesznek, akik megérik, hogy Elsas és Lotharingia az osztrák birodalom német tartományaiért fognak kicseréltetni. - Kicserélés alatt természetesen az értendő, hogy amazokat visszakapják a francziák; emezeket meg elveszik a németek. - A történelemnek megvan a maga logikája. 8

9 Lombardiában tanyázó ötvenezer főnyi franczia hadseregnek, magukat Francziaország hatalmas urának akaratával nyilt ellenszegülésbe helyezték. Ez ellenszegülés szinteréül a közép-olaszországi tartományok voltak a körülmények által kijelölve. A villafrancai béke a háborunak Velencze felszabaditása végett való folytatását Victor Emmánuel királynak lehetetlenné tette, de Toscana, Parma s a Romagna nem voltak az osztrák kezében, mint Velencze volt. Parmáról semmit sem határoztak Villafrancában, - a többiekre nézve elhatározták, hogy az elüzött fejedelmek visszatérjenek trónusaikra. De ez még csak irva volt. Hát ez volt az ellenszegülés tere. Becsapni az ajtót előttük, hogy vissza ne térhessenek -: ez volt a feladat. És e feladat dicsőségesen megoldatott.»mi nem irtuk alá a villafrancai békeelőzményt, - nekünk az egy darab rongy papir és semmi több! Előre Olaszország csillagával!«- kiáltá el magát Farini Modenában. E kiáltás Közép-Olaszország népeinek sorakozási jelszavává lett, s mig a volt háborus hatalmak Zürichben tanácskoztak, hogy a villafrancai békeelőzményt szerződéses nemzetközi jog érvényére emeljék, azalatt Közép-Olaszország népei a kiegyezett császárok akaratának a nép akaratával állották utját; szándokaik elé bevégzett tényeket görditettek, melyeket csak fegyveres avatkozással lehetett volna felforgatni. Victor Emmánuel király kénytelen volt megadni magát a hatalmas szövetségese által reá kényszeritett helyzetnek; hüvelyébe csapta kardját, de megüzente La Marmora tábornok által Napoleon császárnak, hogy ő a villafrancai egyezményt csak e záradékkal irandja alá: amennyiben engem illet. Ez annyit tett, hogy arra nézve, a mi az egyezményben Toscanára, Modenára s a pápai tartományokra vonatkozik, - semmi kötelezettséget nem vállal. Napoleon azt felelte reá: ám legyen ugy. * * * A háboru alatt e fejedelemségek és tartományok kormányzatának élén a turini kormány által kinevezett királyi biztosok állottak: Parmában Palieri, Modenában Farini, Toscanában Boncompagni, Romagnában Bologna székhelylyel Massimo d Azeglio. A villafrancai béke a turini kormányt azon kényszerüségbe helyezte, hogy e biztosokat visszahivja. Visszahivattak, de azon meghagyással, hogy a közügyek vezetését a legtekintélyesebb polgárok kezeibe tegyék le s adják tudtára a lakosságnak, hogy a királyi kormány nem fogja elmulasztani Közép-Olaszország népeinek jogszerü kivánatait a békealkudozásoknál s az európai hatalmak előtt pártfogolni; egyszersmind bizalmasan utasitásba adatott a visszahivott királyi biztosoknak, hogy a lehetségig felfegyverezve hagyják el tartományaikat. Az ottani önkéntesek közt szolgáló piemonti tisztek pedig biztosíttattak, hogy ottmaradásuk állásuknak a piemonti hadseregben s ehhez kötött jogaiknak és igényeiknek nem praejudicál. Ez intézkedésekkel kapcsolatban julius 27-én utasitás küldetett Párisba, kijelenteni, hogy e tartományok népei most már minden befolyás alul felmentve, szabadon fogják akaratukat kinyilatkoztathatni; a turini kormány kötelességének tartja számukra a nem-avatkozást követelni, s reméli, hogy Európa tisztelni fogja határozataikat, s különösen Francziaország nem fogja megengedni, hogy idegen erőszak határozzon Olaszország e népeinek jövendője felett. A dolgok ez állásában az olasz egység és függetlenség előbbre vitelének szinhelye Turinból Modenába, Parmába, Toscanába és a Romagnába lett áthelyezve. Farini-nak, a modenai királyi biztosnak dicsőséges magaviseletét már Irataim I-ső kötetében megemlitettem. A királyi biztos engedelmeskedett a visszahivó rendeletnek, de Farini, a 9

10 polgár, helyben maradt, s a néppel honvéddé lett. Ugyanazon napon, jul. 16-án, melyen Farini a polgár, a classicus idők legmagasztosabb mozzanataira emlékeztető polgárerénynyel felvette a honszabaditás fonalát, mely Farini-nak, a hivatalnoknak kezéből kiüttetett, - Modena városának községtanácsa felhivta a város lakosságát: lépjen ki napfényre akaratával s nyilatkoztassa ki ünnepélyesen, hogy minden áldozatra kész, miszerint egyesülését a szárd királysággal fentartsa. Megtörtént. Farini dictatorrá kiáltatott ki, s mint ilyen, kiadta azt a dicsőséges jelszót, melyen a Villafrancában összekovácsolt rabláncz széttörött. Farini a modenai és reggioi herczegségeket alkotmányozó gyülésre hivta össze. Ez aug. 20-án a modenai herczeget trónvesztettnek, s a habsburg-lotharingiai ház minden tagját örökre kizártnak egyhangulag kijelentette, a következő napon pedig, Maramotti képviselő inditványára, szintugy egyhangulag»a modenai tartományokat II. Victor Emánuel király jogara alatt az alkotmányos szárd királysággal egyesülteknek«határozta. Parma és Piacenza felől a villafrancai egyezmény semmit sem határozott, de Walewsky franczia külügyér kérlelhetlen szigorral követelte, hogy Palieri királyi biztos visszahivassék s a savoyai ház czimere eltávolittassék. Megtörtént. De megtétettek az intézkedések, hogy a lakosság népgyülésen szavazzon: fenn akarja-e tartani a plebiscitumot, mely a Sardiniával való egyesülést elhatározta? - 63,167 igen és 540 nem volt az eredmény. Farini itt is dictatorrá választatott oly megbizással, hogy e határozatnak érvényt szerezzen. Ő itt is alkotmányozó gyülést hivott össze, s az sept. 10-én a Bourbon-házat egyhangulag trónvesztettnek mondta ki s majd az egyesülést a savoyai ház alkotmányos királyságával ünnepélyesen megerősitette. Midőn az 1859-iki háboru kiütött, Toscana volt az első, mely az olasz szabadságharczhoz csatlakozott. A toscanai hadsereg hangosan követelte a nagyherczegtől, hogy vezesse csatába az osztrák ellen. A nagyherczeg azzal felelt, hogy családjával együtt megszökött s az osztráknál keresett menedéket. A toscanaiak ideiglenes kormányt állitottak s kivánták, hogy Victor Emánuel király vállalja el a dictaturát a háboru idejére. A király kérdést tétetett a dolog iránt Napoleon császárnál, ki azt tanácsolta, hogy a király dictaturát nem, hanem védnökséget vállaljon el. Ugy történt. Boncompagni lett Toscanába királyi biztosul kinevezve. Midőn a villafrancai béke folytán a királyi biztosok visszahivattak, Boncompagni kijelentette, hogy ő helyét mindaddig nem gondolja elhagyhatni, mig az összehivandó nemzetgyülés egybe nem jön, melynek feladata leend Toscana sorsa felett határozni. Toscanát, a Victor Emánuel királyt mint protectort képviselő királyi biztos alatt s egy államtanács (consulta di Stato) ellenőrsége mellett miniszterium kormányozta, melynek elnöke az olasz szabadságharcz egyik kimagasló alakja: Ricasoli báró volt. Az államtanács nyomban a béke hirére elhatározta: 1. hogy ennek daczára Victor Emánuel király a védnökség folytatására fölkéressék; 2. hogy a népnek levén joga a kormányzat felett rendelkezni, a miniszterium e jog megóvására nyilatkozatot intézzen a nagyhatalmakhoz; 3. hogy az alkotmányozó nemzetgyülés hivassék egybe az 1848-iki választási törvény alapján. E határozatok végrehajtattak. A nemzetgyülés összehivatván, Boncompagni lemondott királyi biztosi hatalmáról s letéve a kormányzatot a miniszterium kezeibe, Toscanából eltávozott, miszerint a nemzetgyülés Toscana sorsa felett minden külbefolyásnak még csak látszatától is menten határozhasson. Határozott is ugy, amint a nemzeti függetlenség valósitásának szent kötelessége sugallta. Augustus 16-án a habsburg-lotharingiai dynastiát trónvesztettnek mondotta ki, 20-án pedig határozatilag kijelentette, hogy Toscana része akar lenni egy erős alkotmányos királyságnak Victor Emánuel uralkodása alatt. Mindkét határozat titkos szavazattal s mégis egyhangulag hozatott. Az elsőt Ginori Lisci őrgróf inditványozta, a másodikat Strozzi herczeg, Ugolino Della Gherardesca és Piccolomini grófok, s Mansi Borghesi, Franceschi, Adami, De Rossi és Guillichini képviselők. Ilyen volt a felelet, melyet az olasz fejedelemségek népei a villafrancai békére adtak. 10

11 Ha lehet, még dicsőségesebb volt a magatartás, melyet a Romagna lakossága tanusitott; dicsőségesebb azért, mert ezek helyzete sokkal nehezebb volt, mint amazoké. A francziák császárja felvette ugyan a béke feltételei közé a toscanai és modenai fejedelmeknek trónusaikra való visszatérését, de csak oly értelemben vette fel, hogy Francziaország és Sardinia nem fogják e visszatérést tettlegesen ellenezni. Azon eszmének, hogy fegyveres avatkozással helyeztessenek vissza, határozottan ellene nyilatkozott s bár a fegyveres interventió kizárása az osztrák császár ellenkezése miatt, nem lett is a békepontokba iktatva, - annyit jóformán bizonyosnak lehetett tekinteni, hogy Franciaország nem fogja a trónvesztett fejedelmeket az olaszokra fegyverrel felerőszakolni, s még az sem volt valószinütlen, hogy Ausztriát sem engedendi beavatkozni. De a romagnaiak nem voltak ily kedvező helyzetben. Náluk a pápa világi hatalmának kérdése forgott fenn s ez annyira kényes kérdés a franczia katholikusok előtt, hogy Napoleon császár szükségesnek látá a háboru kezdetén kibocsátott kiáltványában határozottan kijelenteni, miként ő»nem a végett megyen Olaszországba, hogy a pápa hatalmát megingassa, kit ő helyezett vissza a trónjába; hanem megyen a végett, hogy őt azon idegen (osztrák) nyomás alul felmentse, mely az olasz félszigetre reá nehezedik«. És Napoleon a háboru folyama alatt is mindig kitüntette, hogy a pápa uralkodását más szempontból tekinti, mint a toscanai s modenai fejedelmekét. Abba beleegyezett, hogy Victor Emánuel király Toscana protectoratusát a háboru idejére elvállalja, de midőn Napoleon herczeg hadtestének előnyomulása folytán az osztrákok a pápai legatiókból kivonulván, a pápa legatusa által is elhagyott Bologna forradalmat csinált, s magát a szárd király pártfogása alá helyezte, - Napoleon császár határozottan ellenezte, hogy a király a Romagnában a protectori állást elfogadja s csak abba egyezett bele, hogy a bolognaiak hozzájárulása a háboruhoz az osztrák ellen elfogadtassék s e hozzájárulás szervezése végett, de kirekesztőleg csakis e végett, oda katonai biztos küldessék. (Massimo d Azeglio lett küldve.) A romagnai nép tehát azon helyzetben volt, hogy ha a pápa uralkodásának ellenszegül, nemcsak más katholikus hatalmak, de még a közelükben (Lombardiában) tanyázó franczia hadsereg részéről is fegyveres avatkozásnak lehet kitéve. De ők hazafiak voltak, ők Olaszországot egynek, függetlennek akarták, s a nemzeti lét szent aspiratioja által lelkesitve, érezték, hogy nemzet csak ugy igérhet magának jövendőt, ha határozottságával a helyzet magaslatára emelkedve, nem a nehézségeket latolgató meghunyászkodás gyáva»bölcsesség«-étől, hanem a semmi áldozattól vissza nem riadó kötelességérzettől kér tanácsot. Szédül ősz fejem belé, amint ez eszmelánczolat gondolatimat azon térre viszi, hol az erkölcsi világ ez örök törvénye oly végzelmesen megszegetett! Massimo d Azeglio is megkapta a visszahivó rendeletet, mint a többi királyi biztosok. De nem engedelmeskedett. A négyezer főnyi piemonti sereget nem Turin felé vissza, hanem előre küldötte oda, ahol a pápa svajczi zsoldosai a legatiokat invasioval fenyegetheték, s csak miután a védelmet elrendezte s a romagnai népet oly karba tette, hogy sorsa felett szabadon határozhasson, hagyta el Bolognát; de akkor sem a nélkül, hogy addig, mig a nemzetgyűlés rendelkeznék, a hatalmat táborvezérkara főnökére: Falicone ezredesre ruházza. Turinba visszatérve, e szavakkal mutatta be magát a királynak: Sire, megtagadtam az engedelmességet; állittasson haditörvényszék elé! - Helyesen cselekedett ön. Köszönöm - volt a király válasza. Sept. 1-én gyült össze a nemzetgyülés Bolognában, s Varano őrgróf, Bentivoglio és Rasponi grófok, Alessandrini s Rizzoli tanárok s több mások inditványára egyhangulag elhatároztatott, hogy a Romagna semmi áron, semmi feltétel alatt nem tér vissza a pápa uralkodása alá, hanem Victor Emánuelt ismeri királyának. 11

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 413 X-II. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 413 X-II. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 413 X-II Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály

Részletesebben

A ROMÁN K É R D É S ÉS A FAJOK HARCZA

A ROMÁN K É R D É S ÉS A FAJOK HARCZA A ROMÁN K É R D É S ÉS A FAJOK HARCZA EURÓPÁBAN ÉS MAGYAKORSZÁGON. ÍRT A BEKSICS GUSZTÁV BUDAPEST AZ ATHENAEUM IROD ÉS NYOMDAI R. TÁRS. KIADÁSA 1895 Előszó a magyar kiadáshoz. E munka tanulmány a román

Részletesebben

A ROMÁN KÉRDÉS ÉS A FAJOK HARCZA EURÓPÁBAN ÉS MAGYAKORSZÁGON. BEKSICS GUSZTÁV BUDAPEST ÍRT A AZ ATHENAEUM IROD ÉS NYOMDAI R. TÁRS.

A ROMÁN KÉRDÉS ÉS A FAJOK HARCZA EURÓPÁBAN ÉS MAGYAKORSZÁGON. BEKSICS GUSZTÁV BUDAPEST ÍRT A AZ ATHENAEUM IROD ÉS NYOMDAI R. TÁRS. A ROMÁN KÉRDÉS ÉS A FAJOK HARCZA EURÓPÁBAN ÉS MAGYAKORSZÁGON. ÍRT A BEKSICS GUSZTÁV BUDAPEST AZ ATHENAEUM IROD ÉS NYOMDAI R. TÁRS. KIADÁSA 1895 Előszó a magyar kiadáshoz. E munka tanulmány a román kérdésről,

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK ZICHY ANTAL GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉLETRAJZA (1791-1860) I. KÖTET 1791-1844

MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK ZICHY ANTAL GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉLETRAJZA (1791-1860) I. KÖTET 1791-1844 MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK ZICHY ANTAL GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉLETRAJZA (1791-1860) I. KÖTET 1791-1844 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT MEGBIZÁSÁBÓL SZERKESZTI SZILÁGYI SÁNDOR

Részletesebben

RAJZOK A MAGYAR PROTESTANTISMUS TÖRTÉNELMÉBŐL. SZERKESZTETTE FABÓ ANDRÁS, AGÁKDI ÁG. VALL. EV. PAP 9 MAGT. TUDOM. AKAD. L. TAG.

RAJZOK A MAGYAR PROTESTANTISMUS TÖRTÉNELMÉBŐL. SZERKESZTETTE FABÓ ANDRÁS, AGÁKDI ÁG. VALL. EV. PAP 9 MAGT. TUDOM. AKAD. L. TAG. RAJZOK A MAGYAR PROTESTANTISMUS TÖRTÉNELMÉBŐL. SZERKESZTETTE FABÓ ANDRÁS, AGÁKDI ÁG. VALL. EV. PAP 9 MAGT. TUDOM. AKAD. L. TAG. KIADJA A VÁCZI ÁG. VALL. EV. GYÜLEKEZET. PEST, NYOMATTA HORNYÁNSZKY ES TRÄGER

Részletesebben

MARCZIUS TIZENÖTÖDIKE

MARCZIUS TIZENÖTÖDIKE MARCZIUS TIZENÖTÖDIKE A magyar szabadság és demokrácia történeti és kulturális folyóirata Alapítva 2010. október 11-én 2012/6 szám Villám Elhagyom Rómát Elhagyom Rómát, de bárhol leszünk is, Róma velünk

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában, II. 1892 1900

[Erdélyi Magyar Adatbank] Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában, II. 1892 1900 1. Az 1892. évi román Memorandum magyar sajtó- és országgyűlési visszhangja 1 A 1892 jún. 1 A román nemzeti párt vezetőinek levele a berlini Kreuzzeitung főszerkesztőjéhez 2 MH, 1892, 152. sz. Igen Tisztelt

Részletesebben

http://www.archive.org/details/vlaszvlaszraoobuda

http://www.archive.org/details/vlaszvlaszraoobuda ía -Sr^Dk^aSs Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/vlaszvlaszraoobuda Tál&SI V-A.L.A. HORVÁTH MIHÁLYNAK. Az olvasóhoz. Ugy hiszszük,

Részletesebben

Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN

Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN ORSZÁGOS HIRLAP Elöfizetési árak: Egész évre 1 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 60 kr. Egy hónapra 1 frt 20 kr. Egyes szám ára helyben kr, vidéken 5 kr. Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN Szerkesztöség

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE. AZ ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET ÁLLANDÓ IGAZGATÓTANÁCSÁNAK MEGBIZÁSÁBÓL POKOLY JÓZSEF. III. KÖTET. 1691 1880. BUDAPEST. 1904. MÁSODIK KORSZAK. ERDÉLY A HABSBURGHÁZI

Részletesebben

TIZENHARMADIK KÖNYV TÖRÖKORSZÁGBAN. I. MARSEILLETŐL DRINÁPOLYIG. 1717 szeptember 14.-november 7. 160. TÖRÖK FEJEDELMI SÁTOR.

TIZENHARMADIK KÖNYV TÖRÖKORSZÁGBAN. I. MARSEILLETŐL DRINÁPOLYIG. 1717 szeptember 14.-november 7. 160. TÖRÖK FEJEDELMI SÁTOR. TIZENHARMADIK KÖNYV TÖRÖKORSZÁGBAN. I. MARSEILLETŐL DRINÁPOLYIG. 1717 szeptember 14.-november 7. 160. TÖRÖK FEJEDELMI SÁTOR. [1786] SÁROSY GRÓF megint helyet adott Rákóczi fejedelemnek. [1787] Hajókon,

Részletesebben

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED Az 1879-es szegedi árvíznek és az utána megindult újjáépítésnek napjainkban már kisebb könyvtárra való irodalma van, és a levéltári iratanyag is roppant gazdag.

Részletesebben

Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN. mai napról, mert jóformán a kezdet kezdetén

Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN. mai napról, mert jóformán a kezdet kezdetén ORSZÁGOS HIRLAP Elöfizetési ár: Egész évre 14 frt. fél évre 7 frt, negyedévre 3 frt 60 kr. Egy hónapra 1 frt 20 kr. Egyes szám ára helyben 4 kr, vidéken 6 kr. Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN Szerkesztöség

Részletesebben

A VÁLASZTÓJOG REFORMJA?

A VÁLASZTÓJOG REFORMJA? MIÉRT KELL ÉS MILYEN LESZ A VÁLASZTÓJOG REFORMJA? Λ VÁLASZTÓJOGI JAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA ÍRTA D R VAZSONYI VILMOS A VÁLASZTÓJOGI TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐ- KÉSZÍTÉSÉVEL MEGBÍZOTT MAGYAR KIRÁLYI MINISZTER

Részletesebben

Balanyi György: A római kérdés

Balanyi György: A római kérdés PPEK 710 Balanyi György: A római kérdés Balanyi György A római kérdés mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig. Niamessny Mihály. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből.

A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig. Niamessny Mihály. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből. Niamessny Mihály A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből. Franklin-Társulat Nyomdája Budapest 1928 E-könyvek igény szerint Könyvek milliói

Részletesebben

Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 14 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. Föszerkesztö

Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 14 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. Föszerkesztö ORSZÁGOS HIRLAP Elöfizetési árak: Föszerkesztö Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 1 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. VIII. kerület, József-körút 65 szám Egy hónapra 1 frt 20 kr. MIKSZÁTH

Részletesebben

Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN

Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN RSZÁGOS HIRLAP Elöfizetési Arak: Egész évre 1 frt., fél évre 7 frt, negyed évre 3 frt 50 kr. Egy hónapra 1 frt 20 kr. Egyes szám ára helyben kr., vidéken 5 kr. Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN Szerkesztöség

Részletesebben

BUDAPEST, I V., VERES PÁLNÉ-UTCA

BUDAPEST, I V., VERES PÁLNÉ-UTCA A VÁLASZTÓJOG REFORMJA ÍRTA CONCHA GYŐZŐ 1907 G R I L L KÁROLY KÖNYVKIADÓVÁLLALATA BUDAPEST, I V., VERES PÁLNÉ-UTCA 16. I. Nemzetünk midőn választó jogának és pedig az átalános szavazatjog irányában való

Részletesebben

MILLENÁRIS EMLÉKALKOTÁSOK.

MILLENÁRIS EMLÉKALKOTÁSOK. AMILLENIUMLEFOL ÉS A MILLENÁRIS EMLÉKALKOTÁSOK. IRTA KŐVÁRY LÁSZLÓ. BUDAPEST ATHENAEUM R.-TÁRSULAT 1897. ELŐSZÓ. Ha élnének nagy essai-íróink, nagy epikusaink! e szavakkal kívánta jelezni egyik klassicus

Részletesebben

12 RÖPIRAT. Interpellátió, az igen t. ministerelnök úrhoz, mint belügyministerhez.

12 RÖPIRAT. Interpellátió, az igen t. ministerelnök úrhoz, mint belügyministerhez. 12 RÖPIRAT. Budapest, 1881. március 15. I. évfolyam VI. füzetet. A zsidókérdés a képviselőházban. Kivonat a képviselőház f. é. márczius 3-án tartott ülésének naplójából. Elnök: Következik Istóczy Győző

Részletesebben

Az országgyűlési antiszemitapárt válaszfelirati javaslata a trónbeszédre.

Az országgyűlési antiszemitapárt válaszfelirati javaslata a trónbeszédre. 12 RÖPIRAT. Budapest 1884. október 15. V. évfolyam I. füzet. Az országgyűlési antiszemitapárt válaszfelirati javaslata a trónbeszédre. Császári és Apostoli Királyi Felség! Legkegyelmesebb Urunk! A legmélyebb

Részletesebben

História 1999-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1999-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1999-03 História 1999-03 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz.

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz. Hatodik évfolyam. 36. szám. Pozsony, 1888. évi Szeptember 1-én. EVANGELIKUS r Előfizetési ár : Egész évre 6 frt kr. félévre. 3,, negyedévre 1, 50, Egy szam ára 12 kr. o. e. J EGYHÁZ es ISKOLA. ^VIEGJELEN

Részletesebben

E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z.

E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z. Ötödik évfolyam. 9. szám. Pozsony, 1887. évi február 26. E Y A NGELIKUS EGYHÁZ és ISKOLA. Előfizetési ár : Egész évre. 6 frt kr. félévre... 3,, negyedévre 1, 50, Effv szam ara : 12 kr. o. e. /VIEGJELEN

Részletesebben

ISTÓCZY GYŐZŐ ORSZÁGGYŰLÉSI BESZÉDEI, INDÍTVÁNYAI TÖRVÉNYJAVASLATAI 1872-1896. ÖNMAGA. A KÉPVISELŐHÁZ NAPLÓJÁBÓL ÉS IROMÁNYAIBÓL BUDAPEST.

ISTÓCZY GYŐZŐ ORSZÁGGYŰLÉSI BESZÉDEI, INDÍTVÁNYAI TÖRVÉNYJAVASLATAI 1872-1896. ÖNMAGA. A KÉPVISELŐHÁZ NAPLÓJÁBÓL ÉS IROMÁNYAIBÓL BUDAPEST. ISTÓCZY GYŐZŐ ORSZÁGGYŰLÉSI BESZÉDEI, INDÍTVÁNYAI ÉS TÖRVÉNYJAVASLATAI 1872-1896. A KÉPVISELŐHÁZ NAPLÓJÁBÓL ÉS IROMÁNYAIBÓL ÖSSZEGYŰJTÖTTE ÉS KIADTA ÖNMAGA. BUDAPEST. BUSCHMANN F. KÖNYVNYOMDÁJA 1904. ELŐSZÓ.

Részletesebben

Széchenyi politikája.

Széchenyi politikája. Széchenyi politikája. Irta: GRÓF ANDRÁSSY GYULA. SZÉCHENYI politikai pályája nem volt győzelmes. Sohasem volt a nemzet politikai vezére. Előbb WESSELÉNYI, azután DEÁK, majd KOSSUTH és később újra DEÁK

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÉLETÚTJA 1

KOSSUTH LAJOS ÉLETÚTJA 1 KOSSUTH LAJOS ÉLETÚTJA 1 (Monokól-Torínófá) Az ősrégi nemesi (udvardi és kossuti vagy kossutfalvi) de már vagyontalan családból származó Kossuth László és tytlingi Weber Karolina fiaként született 1802

Részletesebben

II. KÖNYV. RÁKÓCZI KÖZÉLETÉNEK KEZDETE. A SÁROSI FŐISPÁN. A nagysárosi vár romjai.[414]

II. KÖNYV. RÁKÓCZI KÖZÉLETÉNEK KEZDETE. A SÁROSI FŐISPÁN. A nagysárosi vár romjai.[414] II. KÖNYV. RÁKÓCZI KÖZÉLETÉNEK KEZDETE. I. A SÁROSI FŐISPÁN. A nagysárosi vár romjai.[414] HOGY a bécsi fogadtatás kellemetlenségeit feledtesse, Rákóczi kétezer mázsa liszt árán gyémántokat vásárolt feleségének

Részletesebben