KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. Módosításokkal egybeszerkesztett SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác, szeptember Készítette: Imre Zsolt igazgató

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A Z SZMSZ CÉLJA, TARTALMA... 4 A Z SZMSZ HATÁLYA... 4 A Z SZMSZ JÓVÁHAGYÁSA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: A Z I NTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA: A Z INTÉZMÉNY ÁLTAL HASZNÁLT BÉLYEGZŐK FELIRATA ÉS LENYOMATA, VALAMINT HASZNÁLATUK SZABÁLYOZÁSA A Z INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGEI VEZETÉSI SZERKEZET A Z INTÉZMÉNY VEZETÉSE, VEZETÉST SEGÍTŐ DEMOKRATIKUS FÓRUMOK A HELYETTESÍTÉS RENDJE A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS A Z IGAZGATÓ ÉS A VEZETŐK FELELŐSSÉGE, FELADATAI AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK A NEVELŐTESTÜLET ÉS JOGOSÍTVÁNYAI S ZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK (MK) A PEDAGÓGUSOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK, FELADATELLÁTÁS SZERVEZÉSÉNEK ELVEI BELSŐ KAPCSOLATOK A SZAKMAI VEZETÉS ÉS A PEDAGÓGUSOK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE A Z ISKOLA DEMOKRATIKUS SZERVEZETEI ÉS A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE A PEDAGÓGUSOK ÉS A TANULÓK KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI A PEDAGÓGUSOK ÉS A SZÜLŐK KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ KAPCSOLATAI AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE, AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYSÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE A Z INTÉZMÉNY MUNKARENDJE B ELÉPTETÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE B ENNTARTÓZKODÁS RENDJE SZORGALMI IDŐBEN ÉS SZORGALMI IDŐN KÍVÜL A FELNŐTTOKTATÁS MUNKARENDJE V EZETŐSÉG TAGJAINAK MUNKARENDJE M UNKAREND, MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÁS Ü GYFÉLFOGADÁS RENDJE

3 7.8. A Z INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE D OHÁNYZÁS MEGELŐZÉSE, SZABÁLYOZÁSA T EENDŐK RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE A Z INTÉZMÉNY DOLGOZÓIN AK BALESET MEGELŐZÉSI FELADATA, ILLETVE TEENDŐI BALESET ESETÉN TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE A Z INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE AZ INTÉZMÉNYI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A TANKÖNYVJUTTATÁS, TÁMOGATÁS SZABÁLYAI A TANKÖNYVRENDELÉS MÓDJA A TANKÖNYVTERJESZTÉS RENDJE AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK ÉS A HAGYOMÁNYÁPOLÁS RENDJE REKLÁM ÉS ÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉG RENDJE A Z SZMSZ HATÁLYBALÉPÉSE, MÓDOSÍTÁSA A Z INTÉZMÉNYI DIÁKÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA A Z INTÉZMÉNYI SZÉK NYILATKOZATA N EVELŐTESTÜLETI HATÁROZAT K ÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT MELLÉKLETEK

4 BEVEZETÉS Az SZMSZ célja, tartalma A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a 11/1994. (VI. 08.) MKM számú rendelet elveinek megfelelően meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét, irányításának rendjét, működésének folyamatait, összefüggéseit, szervezeti felépítését, a hatásköri és függelmi kapcsolatokat, a felelősséget a nevelés és gazdálkodás területén, az ellenőrzés rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó szabályozást. Célja, hogy meghatározza a Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működésének szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. A közoktatásról szóló, többször módosított törvény, valamint a végrehajtási rendeletekben foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a tanulói jogok érvényesülése, a szülők, tanulók, pedagógusok és gazdálkodó szervezetek közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (továbbiakban: Intézmény) nevelőtestülete a közoktatásról szóló törvény felhatalmazása alapján a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ) fogadta el: Az SZMSZ hatálya Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett foglalkozásokon, rendezvényeken, a foglalkozások illetve rendezvények ideje alatt. Az SZMSZ a közoktatásról szóló törvény szerint, a fenntartó jóváhagyásával válik hatályossá. Az SZMSZ jóváhagyása Az SZMSZ-t az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el (lsd. mellékletek: A kibővített nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve, jelenléti ív). A jogszabályokban meghatározott ügyekben/kérdésekben egyetértési jogot gyakorolnak: az intézményi szék, az intézményi diákönkormányzat és a szülői szervezet (SZMK). 4

5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: 1.1. Az Intézmény meghatározása: 1. Az intézmény neve: Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium OM azonosító száma: Az intézmény székhelye, címe: 2600 Vác, Naszály út Az intézmény telephelye(i), címe: 2600 Vác, Naszály út 18. (tanműhely) 2600 Vác, Naszály út 29. (kollégium) 3. Az intézmény alapítója: Munkaerő Tartalékok Hivatala 4. Az alapítás éve: Az intézmény típusa: többcélú közoktatási intézmény, ezen belül: szakközépiskola, szakiskola és kollégium 8. Az intézmény fenntartója: Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u Az intézmény felügyeleti szerve: Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u Az intézmény jogállása: Önállóan működő közszolgáltató költségvetési szerv: közintézmény 11. Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az intézmény költségvetésének végrehajtására szolgáló adatok: Gazdálkodását a Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat (2600 Vác, Március 15. tér) látja el. Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv törzsszáma: adószáma: nincs bankszámlaszáma: nincs KSH száma: Az intézmény által használt bélyegzők felirata és lenyomata, valamint használatuk szabályozása A bélyegzők használatát, a jogosultságokat az intézmény bélyegzőhasználati szabályzata tartalmazza Az intézmény tevékenységei 5

6 Az intézmény 182/2010. (04.30.) közgyűlési határozattal elfogadott, érvényes alapító okirat és pedagógiai program szerint végzi tevékenységét. Ellátandó alaptevékenységei: a mindenkori hatályos ALAPÍTÓ OKIRAT szerint. A jóváhagyott pedagógiai, szakmai program alapján ellátja: az általános műveltséget megalapozó általános középfokú oktatás (tartalmazza az integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátását) szakfeladatokat: szakiskolai nevelés-oktatás a évfolyamokon, 4 évfolyamos szakközépiskolai nevelés-oktatás, kétszintű érettségi vizsgára felkészítés évfolyamokon, 5 évfolyamos szakközépiskolai nevelés-oktatás, -intenzív nyelvi felkészítés évfolyamokon. Ellátja a felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás, és a középfokú szakképzésben továbbtanulásra felkészítő nevelés-oktatást, valamint a évfolyamon tanulószobai feladatokat, a tanulmányok befejezéséhez a vonatkozó jogszabályok szerint érettségi vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat. szakmai középfokú oktatás szakfeladatokat (tartalmazza az integráltan nevelhetőoktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátását) szakközépiskolai szakképzési évfolyamon, közlekedési építészeti faipari informatikai elektronika-elektrotechnika és gépészeti szakmacsoportokban. szakiskolai szakképzési évfolyamon közlekedési építészeti faipari informatikai gépészet elektronika-elektrotechnika könnűipari és ügyviteli szakmacsoportokban. Az iskolai rendszerű elméleti és gyakorlati szakképzés területén: Ellátja a szakképesítésre előírt előképzettségi és egészségügyi szakmai pályaalkalmassági feltételeknek megfelelő tanulók első és második szakképesítésének megszerzésére irányuló elméleti és elméletigényes gyakorlati oktatását. Felkészít a szakmai képesítő vizsgára, illetve biztosítja a munkába álláshoz és az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek elsajátítását. A szakképzésről szóló, többször módosított törvény szerint szervezi a gyakorlati képzést. Ellátja a szakképzésben résztvevő tanulók iskolai tanműhelyben történő gyakorlati oktatását, közreműködik a szakmai szintvizsgák szervezésében. 6

7 A tanulmányok befejezéséhez a vonatkozó jogszabályok szerint szakmai képesítő vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat. A tanulmányok szakmai vizsgával zárulhatnak. felzárkóztató oktatás kollégiumi, externátusi nevelés (tartalmazza az integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátását) nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nem fogyatékos tanulók kollégiumi, externátusi elhelyezése felnőtt és egyéb oktatás: kétszintű érettségire felkészítő szakközépiskolai felnőttoktatás: ifjúsági osztály nappali tagozat, esti szakközépiskola, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli TISZK szervezésében - szakképzés és vizsgáztatás. Az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: tanórán kívüli nevelés-oktatás, felügyelet ellátása, differenciált képességfejlesztés, tehetséggondozás, tanulói sport- és kulturális tevékenység, szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, ifjúság- és gyermekvédelmi feladatok ellátása, nevelés-oktatás biztonságos és egészséges körülményeinek, szakmai feltételeinek biztosítása, iskola-egészségügyi feladatok ellátása: biztosítja az iskola a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát, a tanulók fizikai állapotának mérését, egészségnevelést, gyógytestnevelést gondoskodik a szakképző évfolyamba kapcsolódás előtt a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatok elvégzéséről, az iskola, a tanműhelyek üzemeltetése, az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek, eszközeinek igény szerinti bérbeadása, saját gépjárművek üzemeltetése. Az intézmény rendelkezésére álló eszközeivel szabad kapacitása mértékéig alaptevékenységén belül, bevételre irányuló kiegészítő tevékenységként végez: az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatást (TISZK-el együttműködésben), tanterv-különbözeti vizsgára csoportos felkészítést, intézmények, vállalkozások, lakosság felé szolgáltatást, termék- és szolgáltatás-értékesítést, rendezvényszervezést. Az ezekből származó bevétel az intézmény alapfeladatának ellátásához, valamint az e tevékenységben résztvevők vonatkozó jogszabályok szerinti díjazására kell felhasználni. 7

8 2. VEZETÉSI SZERKEZET 2.1. Az intézmény vezetése, vezetést segítő demokratikus fórumok Igazgató - intézményvezető az igazgatótanács Az intézményvezetés szervezetei: az intézmény vezetősége, az intézmény nevelőtestülete, a munkaközösségek, intézményi diákönkormányzat, az intézményi szék, közalkalmazotti tanács (szakszervezet), szülői munkaközösség (SZMK). Az intézmény élén az igazgató-intézményvezető áll, aki az intézmény egészének felelős vezetője, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Munkáját az intézményvezetés, ezen belül az intézmény vezetősége segíti. Kinevezése fenntartói jogkör, alapító okirat szerint. Az igazgatótanács összetétele, működése: A többcélú intézményben a feladatellátás szakközépiskola, szakiskola és kollégium intézményegységekben valamint felnőttképzési tagozaton történik. A helyi sajátosságok, valamint a létszámarányok alapján az intézményegységek elfogadják az alábbi igazgatótanács összetételt: igazgató gyakorlati tanműhelyek delegáltja a műszaki elméleti szakképzés delegáltja faipar, építőipar, könnyűipar, gépészet, elektronika, közlekedés szakmacsoportok szakközépiskola részéről a magyar történelem földrajz művészetek idegen nyelv munkaközösség delegáltja szakiskola részéről a matematika fizika informatika természetismeret testnevelés munkaközösségek delegáltja kollégiumi nevelő Az igazgatótanács működése: Az intézményegységek valamint a szervezeti egységek munkájának összehangolását az igazgatótanács segíti. Az igazgatótanács megalakulását követően saját működési rendjét meghatározva tevékenykedik az alábbiak figyelembevételével: Az igazgatótanács tevékenységét a mindenkori igazgató irányítja, szervezi. A döntéseiket értekezleteken, szavazattöbbséggel hozzák. Szavazategyenlőség esetén az igazgató szavazata dönt. A határozatok végrehajtásával és aláírási joggal az igazgatótanács a mindenkori igazgatót bízza meg. Az értekezletekről feljegyzés vagy jegyzőkönyv készül. 8

9 Az igazgató tanács tagjai kötelesek kapcsolatot tartani az intézményegységekkel/szervezeti egységekkel. Kötelesek átfogóan ismerni az intézmény egészét és az intézmény egészében folyó tevékenységeket. Az igazgató tanács átruházott jogként saját működési rendjében meghatározott módon és teljeskörűen gyakorolja azon közalkalmazottak feletti munkáltatói jogokat, akik akaratukon kívül kerülnek/kerültek összeférhetetlen hatásköri viszonyba. A munkáltatói feladatok mindenkori ellátásával és az aláírási jog gyakorlásával az igazgatótanács szakvizsgázott pedagógusi végzettségű tagját bízza meg. Az intézmény vezetősége: Az intézményvezetés tagjai, irányítási terület: az igazgató-intézményvezető (magasabb vezetői munkakör) intézményvezető helyettes szakiskolai intézményegység-vezető, műszaki - innovációs igazgatóhelyettes: informatikai, közlekedési, gépész, építészeti, faipari, könnyűipari, környezetvédelmi, elektrotechnikai-elektronikai szakterületek (az igazgató általános helyettese, magasabb vezetői munkakör) tanügy-igazgatási, felnőttképzési, természettudományi igazgatóhelyettes (magasabb vezetői munkakör) szakközépiskolai és kollégiumi intézményegység-vezető és nevelési, társadalomtudományi igazgatóhelyettes (magasabb vezetői munkakör) központi műhelyegység vezető (magasabb vezetői munkakör) gyakorlati oktatásvezető helyettes: építész, faipari, könnyűipari, környezetvédelmi szakterületek (vezetői munkakör) gyakorlati oktatásvezető helyettes: közlekedési, közlekedésgépész, gépész, elektrotechnikai-elektronikai, informatikai szakterületek (vezetői munkakör) műszaki vezető: létesítmény-fenntartás műszaki ügyintézés minőségirányítási vezető: minőségirányítás, pedagógiai mérés-értékelés gazdasági csoportvezető a közalkalmazotti tanács elnöke 1. Igazgató-intézményvezető Az iskola egyszemélyi felelős vezetője, aki első fokon ellátja a tanügy-igazgatási feladatokat, vezeti és irányítja az iskola pedagógiai munkáját, gyakorolja a munkáltatói jogkört, felelős az intézet szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. Az intézményvezetés munkáját az igazgató irányítja, ellenőrzi Műszaki és szervezési - innovációs igazgatóhelyettes, szakiskolai intézményegység-vezető, az igazgató általános helyettese (magasabb vezetői munkakör) Az igazgató akadályoztatása esetén elvégzi a halaszthatatlan napi igazgatási feladatokat, felügyeli a napi működést. Az igazgatóval egyeztetett módon közvetlenül irányítja és fejleszti a központi irányítás tevékenységét, a gazdálkodással kapcsolatos helyi feladatok jogszerű ellátását. Felelősen és teljes körűen irányítja a szakiskolai intézményegységet, fejleszti az informatikai, közlekedési, gépész, elektrotechnikai-elektronikai, építészeti, faipari, könnyűipari, környezetvédelmi szakterületek szakközépiskolai és a 9

10 szakiskolai szakmai orientációs és alapozó képzését, a szakképző évfolyamokon az elméleti és gyakorlati szakképzést és e területeken a nevelőmunkát. Feladata továbbá az intézményi innovációs és szervezési tevékenység operatív irányítása, valamint az intézményi adatbázisok létrehozásában, az adatbázisok kezelésében, valamint az adatszolgáltatás operatív végrehajtásában történő közreműködés. Felelősen közreműködik közvetlen munkatársai tevékenységének ellenőrzésében, munkájuk értékelésében, minősítésük előkészítésében. Ellátja a minőségirányítási vezetővel együttműködve a minőségirányítási tevékenységet a saját szakterületén. Munkáját az intézményvezetés tagjaival és az érintettség szerinti beosztott közalkalmazottakkal együttműködve, azok közreműködésével látja el Tanügy-igazgatási felnőttképzési természettudományi igazgatóhelyettes (magasabb vezetői munkakör) Ellátja a tanügy-igazgatási feladatokat, valamint a minőségirányítási vezetővel együttműködve a tanügy-igazgatási minőségirányítási tevékenységet. Naprakészen irányítja, felügyeli az éves munkaterv szerinti határidős tevékenységeket, programok előkészítését. A szakmai munkaközösség-vezetőkkel együttműködve irányítja és fejleszti a természettudományi szakterületek nevelő-oktató tevékenységét, továbbá irányítja és fejleszti a felnőttképzési tagozaton folyó munkát. Ellátja a minőségirányítási vezetővel együttműködve a minőségirányítási tevékenységet a saját szakterületén. Feladata továbbá az intézményi adatbázisok létrehozása, az adatbázisok kezelése, valamint az adatszolgáltatás operatív végrehajtásának irányítása. Felelősen közreműködik közvetlen munkatársai tevékenységének ellenőrzésében, munkájuk értékelésében, minősítésük előkészítésében. Munkáját az intézményvezetés tagjaival és az érintettség szerinti beosztott közalkalmazottakkal együttműködve, azok közreműködésével látja el Szakközépiskolai és kollégiumi intézményegység-vezető és nevelési társadalomtudományi igazgatóhelyettes (magasabb vezetői munkakör) Felelősen vezeti a szakközépiskolai és a szakmailag önálló kollégiumi intézményegységet, irányítja és fejleszti az intézményegység egészében a nevelő-oktató, kiemelt feladatként az intézmény egészében a nevelőmunkát, az osztályfőnöki, a szabadidős és ifjúságvédelmi tevékenységet, valamint a minőségirányítási vezetővel együttműködve a minőségirányítási tevékenységet a saját szakterületén. A szakmai munkaközösség-vezetőkkel együttműködve irányítja és fejleszti a társadalomtudományi-, a művészeti nevelés-oktatást, a testnevelés - sport szakterületek nevelő-oktató munkáját. Feladata továbbá az intézményi adatbázisok létrehozásában, az adatbázisok kezelésében, valamint az adatszolgáltatás operatív végrehajtásában történő közreműködés. Felelősen közreműködik közvetlen munkatársai tevékenységének ellenőrzésében, munkájuk értékelésében, minősítésük előkészítésében. 10

11 Munkáját az intézményvezetés tagjaival és az érintettség szerinti beosztott közalkalmazottakkal együttműködve, azok közreműködésével látja el Központi műhelyegység vezető (magasabb vezetői munkakör). A szakközépiskolai, valamint a szakiskolai tanműhelyek élén áll, közvetlen beosztottai a gyakorlati oktatás vezető helyettesek szakterületenkénti bontásban. Szervezi és ellenőrzi a szakképzési együttműködéseket a külső képzőhelyekkel. Feladata a kamarai kapcsolatok szervezése, fenntartása, fejlesztése. A gyakorlati oktatásvezető-helyettesekkel együttműködve szervezi a tanműhelyi szakmai feladatokat (iskolai, vállalati, és TISZK tanműhelyeiben), valamint ellenőrzi az ott folyó oktató-nevelő munkát. Feladata a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek biztosítása és lehetőség szerinti fejlesztése. Felügyeli és ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátásáért felelős megbízott munkáját. Szervezi és irányítja a munkavédelmi megbízott tevékenységét. Az érintett szakmai munkaközösség-vezetőkkel együttműködésben irányítja a szakmai tanulmányi versenyek szervezését. Felelősségi körébe tartozik a tanműhelyi dokumentumok felügyelete. A szakmai vezetővel együttműködésben szervezi a szakmai vizsgák (szintvizsgák és záróvizsgák) a házi szakmai vizsgák előkészítését, felügyeli azok jogszabályszerű lebonyolítását. Feladatkörébe tartozik a szakmai továbbképzések szervezése közösen a szakmai vezetővel. Részt vállal a külföldi szakmai kapcsolatok körének szélesítésében, új kapcsolatok kiépítésében és a meglévőek ápolásában Gyakorlati oktatásvezető helyettes: építész, faipari, könnyűipari, környezetvédelmi szakterületek (vezetői munkakör) A Központi Műhelyegység-vezető irányításával ellátja a szakterületén folyó gyakorlati képzés szervezését, fejlesztését, a tanműhelyben folyó oktató-nevelő munka ellenőrzését, továbbá a minőségirányítási vezetővel együttműködve irányítja a minőségirányítási tevékenységet a saját szakterületein Gyakorlati oktatásvezető helyettes: közlekedési, közlekedésgépész, gépész, elektrotechnikai-elektronikai, informatikai szakterületek (vezetői munkakör) A Központi Műhelyegység-vezető irányításával ellátja a szakterületén folyó gyakorlati képzés szervezését, fejlesztését, a tanműhelyben folyó oktató-nevelő munka ellenőrzését, továbbá a minőségirányítási vezetővel együttműködve irányítja a minőségirányítási tevékenységet a saját szakterületein. 11

12 1.5. Gazdasági csoportvezető áll (vezetői munkakör) Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat gazdasági központ gazdasági vezetőjének szakmai irányítása szerint felelősen látja és láttatja el a gazdálkodással kapcsolatos helyi feladatokat. Feladatait a gazdasági vezetőjének irányítása illetve útmutatása által, valamint a vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályozás (szabályzatok), valamint munkaköri leírás alapján látja el. Az igazgató ellenőrzése mellett, a fenntartói irányítás és a központi gazdasági szervezettel kötött megállapodás alapján látja el az intézmény a gazdálkodással kapcsolatos intézményhez telepített feladatot: tervezés, előirányzat-felhasználás, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítás, üzemeltetés, fenntartás, működtetés, beszerzések (közbeszerzések), beruházás, a vagyonkezelés, vagyonhasznosítás, munkaerő-gazdálkodás, munkaügyi feladatok, bérelszámolás, banki pénzforgalom, készpénzkezelés, könyvvezetés és a beszámolási kötelezettségek teljesítése, analitikus könyvelés, adatszolgáltatás és az intézményre kiterjedő egyéb gazdálkodással összefüggő feladatok. A központi gazdasági szervezet ügyrendet és a vonatkozó jogszabályok szerinti szabályzatokat készít, amely meghatározza a gazdasági csoport alkalmazottainak feladatait, hatás- és jogkörét. A gazdasági csoportvezető munkáját az intézményvezetés tagjaival, a műszaki-, gazdasági-, pénzügyi- és munkaügyi ügyintézőkkel, raktárosokkal, gondnokkal együttműködve, azok közreműködésével végzi A műszaki vezető: Felelősen irányítja, szervezi az intézmény létesítményeinek működtetését, állagmegóvását, karbantartását, felújítását. Létesítési feladatokban és fejlesztésekben közreműködik a központi műhelyegység vezetőjével. Közreműködik az intézmény által vállalt vállalkozói tevékenység szervezésében és felügyeli a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos műszaki gazdasági folyamatokat. A központi műhelyegység-vezetővel és a gyakorlati oktatásvezetőhelyettesekkel együttműködve, közreműködik a tanműhelyi munkatevékenységek tervezésében, szervezésében Minőségirányítási vezető Teljes hatáskörrel irányítja az intézmény minőségirányítási tevékenységét. 12

13 Felelősen szervezi és elkészíti az intézmény működési folyamatainak, tevékenységeinek hatékonyságmérését, és a partnerek elégedettségének komplex mérését, valamint a diagnosztikus, fejlesztő-formáló és lezáróminősítő értékelést, továbbá gondozza a folytonos minőségi fejlesztést biztosító intézkedési tervet. Feladata továbbá az intézményi adatbázisok létrehozásában, az adatbázisok kezelésében, valamint az adatszolgáltatás operatív végrehajtásában történő közreműködés. Felelősen közreműködik közvetlen munkatársai tevékenységének ellenőrzésében, munkájuk értékelésében, minősítésük előkészítésében. Munkáját az intézményvezetés tagjaival és az érintettség szerinti beosztott közalkalmazottakkal együttműködve, azok közreműködésével látja el. Az igazgatóhelyettesek intézményegység vezetők funkcionális vezetési szerkezetben, a magasabb jogszabályok, az intézményi belső szabályzatok és munkaköri leírás szerint, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik munkájukat. Az intézményvezetés állandó tagjaként a közalkalmazotti tanács elnöke véleményeivel, javaslataival közvetlenül képviseli a közalkalmazottakat a döntéselőkészítő tevékenységben. Az intézményvezetés működése: Az intézményvezetés az igazgató döntéselőkésztő, véleményező és javaslattevő testülete. Az igazgató által megállapított időpontokban és/vagy munkaprogram (az éves intézményi munkaterv) alapján tanácskozik. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Kezdeményezheti a vezetőségi ülések összehívását a vezetőség bármely tagja és az igazgatótanács is. Az ülésekre tanácskozási joggal meghívható: a munkaközösségek vezetői, a diákönkormányzat vezetője, az intézményi szék elnöke, az intézményi érdekképviseleti szervezetek vezetői. Az operatív vezetési ügyekben az igazgató a vezetőkkel, illetve a vezetők egymással rendszeresen megbeszélést tartanak. Az intézmény irányítását a (1-2. ábra) szervezeti felépítés szerint, a szervezeti egységek és a köztük lévő funkcionális munkakapcsolatok és a mindenkori munkaterv alapján a vezetőkkel, mint közvetlen munkatársakkal, valamint az igazgatótanáccsal, közalkalmazotti tanáccsal, az iskola demokratikus szakmai és érdekképviseleti szervezeteivel együttműködve az igazgató látja el. Az igazgató munkáját az intézményvezetés valamennyi tagja közreműködően, a folytonosan fejlődő minőségi követelményeknek megfelelően, munkaköri felelősséggel segíti. Az igazgató a tantestület és/vagy az igazgatótanács véleményét kikéri a műszaki vezető és a gazdasági csoportvezető kivételével, az igazgatóhelyettes, intézményegység-vezető megbízással illetve visszahívásával kapcsolatban. Az intézmény dolgozói Az intézmény dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az intézmény igazgatója alkalmazza. Az 13

14 intézményegységekben dolgozók alkalmazása az intézményegység-vezetők véleményét kikérve történik. Valamennyi közalkalmazott az intézmény hatékony és eredményes működését, feladatellátását aktív közreműködéssel, a folytonosan fejlődő minőségi követelményeknek megfelelően, munkaköri felelősséggel segíti. Az intézmény dolgozói munkájukat a magasabb jogszabályok, a belső szabályzatok, igazgatói és vezetői utasítások, valamint munkaköri leírás alapján végzik. Az intézmény szervezeti egységei Az intézmény szervezeti egységei: A szervezeti egység élén az alábbi felelős beosztású vezető áll: Központi igazgatás Intézményvezető Szakközépiskola-igazgatás Szakközépiskolai és kollégiumi intézményegységvezető Szakiskola-igazgatás Szakiskolai intézményegység-vezető műszaki-és szervezési- innovációs igazgatóhelyettes Gazdasági csoport Gazdasági csoportvezető Műszaki ellátás, létesítmény Műszaki vezető működtetés Minőségirányítási csoport Minőségirányítási vezető Közlekedési, gépészeti, Műszaki és szervezési-innovációs igazgatóhelyettes, elektrotechnikai-elektronikai, informatikai szakmacsoport Építészeti, faipari, könnyűipari, Műszaki és szervezési-innovációs igazgatóhelyettes, környezetvédelmi szakmacsoport Faipari-építészeti tanműhelyek Központi Műhelyegység-vezető, szakterületi gyakorlati oktatásvezető-helyettes Gépész tanműhelyek Központi Műhelyegység-vezető, szakterületi gyakorlati oktatásvezető-helyettes Közlekedési tanműhely Központi Műhelyegység-vezető, szakterületi gyakorlati oktatásvezető-helyettes Könnyűipari tanműhelyek Központi Műhelyegység-vezető, szakterületi gyakorlati oktatásvezető-helyettes TISZK tanműhelyek Központi Műhelyegység-vezető, szakterületi gyakorlati oktatásvezető-helyettes Kollégium Szakközépiskolai és kollégiumi intézményegységvezető Felnőttképzés Tanügy-igazgatási felnőttképzési természettudományi igazgatóhelyettes 14

15 1. ábra: 1. Igazgatóintézményvezető (központi igazgatás) Műszakiintézményvezető helyettes Tanügy-igazgatási, igazgatóhelyettes Szakközépiskolai és kollégiumi intézményegységvezető Központi műhelyegység vezető Műszaki vezető Minőségirányítási vezető Gazdasági csoportvezető Gyakorlati oktatásvezető helyettes: építész, faipari, könnyűipari, környezetvédelmi szakterületek Gyakorlati oktatásvezető helyettes: közlekedési, közlekedésgépész, gépész, elektrotechnikaielektronikai, informatikai szakterületek 15

16 2. ábra: Műszaki - gazdasági részleg szervezeti felépítése: Gazdasági csoportvezető Megállapodás alapján látja el feladatait: Könyvelési csop. Feladatai: gazdasági ügyintézés megállapodás szerint pénzkezelés ellenőrzése, adatszolgáltatás, intézményre kiterj. egyéb feladatok, leltározás, selejtezés. Pénztáros Feladatai: készpénzkezelés és nyilvántartás vezetése, jelentések. Munkaerő gazd. Feladatai: bérnyilvántartás, szabadság tervezés, nyilv.tart. munkaügyi iratok, jelentések, túlóra és helyettesítés elszámolása, elszámolás ellenőrzése. Gondnok Feladatai: üzemeltetés, fenntartás, működtetés, beruházás, vagyonkezelés, vagyonfelhasználás, intézményre kiterjedő egyéb feladatok. Karbantartók Feladatai: üzemeltetés, fenntartás, működtetés. Raktáros Feladatai: leltározás, selejtezés, anyag-, és eszközgazdálkodás, anyagbeszerzés utemezése, bevétel és kiadás, készl. könyv. Műszaki ügyintézők Feladatai: megrendelés felvezetés, szükséges anyagigény összeállítás, elő-, és utókalkuláció készítés, adatszolgáltatás. Portás-fűtőkvagyonőrök Feladatai: a munkaköri leírásukban meghatározott feladatokat látják el üzemeltetés, működtetés. Gépkocsi vezető Feladatai: anyagbeszerzés, szállítás A helyettesítés rendje Az igazgatót tartós távolléte, akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel, ha az igazgató másképpen nem rendelkezik, az intézményvezető helyettes, (szakiskolai intézményegység-vezető, műszaki és szervezési-innovációs igazgató-helyettes) aki a helyettesítési feladatát gazdasági és 16

17 pénzügyi kérdésekben a gazdasági központ gazdasági vezetőjével történő szoros egyeztetéssel látja el. Az igazgató és általános helyettese egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítés az alábbi sorrend szerint: Tanügy-igazgatási felnőttképzési - természettudományi igazgató-helyettes, Szakközépiskolai és kollégiumi intézményegység-vezető, nevelési társadalomtudományi igazgatóhelyettes feladata. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes folyamatos távollét. A munkahelyi, szakterületi vezető távolléte, akadályoztatása esetén a helyettesítők: Szakterületi vezető Intézményvezető helyettes, szakiskolai intézményegységvezető, műszaki és szervezésiinnovációs igazgató-helyettes Tanügy-igazgatási felnőttképzési természettudományi igazgatóhelyettes Szakközépiskolai és kollégiumi intézményegység-vezető, nevelési társadalomtudományi igazgatóhelyettes, Minőségirányítási vezető Központi Műhelyegység-vezető Helyettesítő Tanügyi, felnőttképzési természettudományi igazgatóhelyettes vagy Igazgató eseti megbízása szerint Szakközépiskolai és kollégiumi intézményegységvezető, nevelési társadalomtudományi igazgatóhelyettes, vagy Igazgató eseti megbízása szerint Minőségirányítási vezető/ vagy Igazgató eseti megbízása szerint Szakiskolai intézményegység-vezető műszaki ig.h. Igazgató megbízása által kijelölt gyakorlati oktatásvezető-helyettes A tanműhelyi házirend szerinti szakoktató Gyakorlati oktatás vezető helyettesek Műszaki vezető Gazdasági csop. vez. Gazdasági csop. vez. Igazgató által eseti megbízás szerint a gazdasági csoport dolgozója A közalkalmazott felelőssége, intézkedési jogköre - a szervezeti és működési szabályzat eltérő rendelkezésének vagy a munkáltató eltérő írásbeli intézkedésének hiányában - az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. (3)-(7) 2.3. A vezetők közötti feladatmegosztás A részletes, személyre szabott szabályozást az igazgató által elkészített a vezetők munkaköri leírásai tartalmazzák. 17

18 Az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik: az igazgatóhelyettesek, az intézményegység-vezetők megbízása és a megbízás visszavonása, a munkáltatói jogok gyakorlása, ezen belül a vezetők, a pedagógusok, a nevelő-oktató munkát segítők, technikai dolgozók feletti teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, a tanulói jogviszonyra vonatkozó kivéve a nevelőtestület és a fegyelmi bizottság jogkörébe tartozó - döntések meghozatala, a vezetők tevékenységének irányítása, ellenőrzése, minősítése, az intézmény egészére vonatkozó kötelezettségvállalás, végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok aláírása, hitelesítő aláírása, személyiségjogokat érintő ügyekben döntés, pénzügyi döntések, kötelezettségvállalás, az utalványozás kiadmányozás, megállapodások, szerződések kötése. Hatásköréből átruházza: Az igazgatóhelyettesekre, intézményegység-vezetőkre: a funkcionális vezetési struktúra szerint az intézményegységek, a szakterületek felelős operatív irányítását, vezetését, a nevelő-oktató munka szakterületi fejlesztését, a tervezési, szervezési, ellenőrzési és értékelési hatásköröket, helyettesítések, készenlét és ügyelet elrendelése, a közvetlen beosztott közalkalmazottak munkavégzésének irányítását, ellenőrzését, minősítését igazgatói egyetértéssel, szakmai, nevelési-oktatási és tanügy-igazgatási ügyekben - az érintettség függvényében az ügyintézést, az intézmény képviseletét, az évente, munkatervben rögzített felosztás szerint a munkaközösségek szakmai tevékenységének irányítását, ellenőrzését, értékelését, a tankönyvellátással kapcsolatos irányítási, vezetési feladatokat, a munka- és egészségbiztonsági, valamint a tűzvédelmi feladatok intézményi szintű közvetlen/operatív irányítását, végrehajtását, ellenőrzését, az intézményi fejlesztési koncepciók előterjesztésének elkészítését, pályázatok elkészítését, szakmai projektek irányítási/vezetési feladatait. A központi műhelyegység- vezetőre, gyakorlati oktatásvezető helyettesekre: a funkcionális vezetési struktúra szerinti szakterületek felelős operatív irányítását, vezetését, a gyakorlati képzés szakterületi fejlesztését, a tervezési, szervezési, ellenőrzési és értékelési hatásköröket, a közvetlen beosztott közalkalmazottak munkavégzésének minősítését igazgatói egyetértéssel, a gyakorlati szakképzés, oktatás átfogó irányítása, ellenőrzése, rendszeres kapcsolattartást a külső gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetekkel, külső képzőhelyek szakmai támogatását, ellenőrzését, a munka- és egészségbiztonsági, valamint a tűzvédelmi feladatok intézményi szintű közvetlen/operatív irányítását, végrehajtását, ellenőrzését, a "tanműhelyi szakoktató, műszaki és kisegítő dolgozók" elnevezésű munkakörbe tartozók tevékenységének szakmai irányítását és ellenőrzését (műszaki ügyint., karbantartók), a gyakorlati foglalkozások előkészítésének, szervezésének irányítása, ellenőrzése, a gyakorlati képzésre vonatkozó fejlesztési koncepciók előterjesztésének elkészítését, pályázatok elkészítését. 18

19 A munkaközösség vezetőkre: A hatáskör szerinti vezetőkkel kapcsolatot tartva, egyeztetve a szakterület szakmai tevékenységének irányítását, segítését, szakmai ellenőrzését, a nevelő-oktató munka innovatív fejlesztését, pályázatok készítését, pályázati projektek szakmai operatív irányítását Az igazgató és a vezetők felelőssége, feladatai Az igazgató/a vezető felelős az intézmény/a szakterület szakszerű és törvényes szakmai működéséért, a hatékony és eredményes pedagógiai munkáért, az ésszerű és költségtakarékos gazdálkodásért. Dönt az intézmény/a szakterület működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, helyi szabályzat vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét a jogszabályban előirt egyeztetési kötelezettség mellett gyakorolja. Az igazgató/a vezető közvetlen munkatársaival a munkaköri leírásban rögzítve megosztja az intézményi/szakterületi feladatellátás tervezését, szervezését, ellenőrzését, értékelését és az operatív irányítást, valamint a minőségirányítási és a FEUVE tevékenység feladatait. Gondoskodik a jó munkahelyi légkör kialakításáról, a nevelő-oktató munka zavartalan végzésének feltételeiről, a tárgyi- és személyi feltételek biztosításáról. A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséről, a döntések végrehajtásának szakszerű megszervezéséről és ellenőrzéséről. Az igazgató irányítja, ellenőrzi és minősíti a vezetők munkáját, figyelembe véve, hogy közösen felelősek intézkedéseik összehangolásáért, minden lényeges kérdésben egymás kölcsönös tájékoztatásáért. Az igazgató a rendelkezésére álló költségvetés alapján a nevelési- oktatási feladatokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. Az igazgató/a vezető irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi, egészségvédelmi tevékenységet, a munka- és egészségbiztonsági, valamint a tűzmegelőzés szakmai feladatellátását. Az igazgató együttműködésével a jogszerűen és felelősséggel ellátandó gazdálkodási feladatokat alapvetően a gazdasági központ gazdasági vezetője látja el, de ezek kitűzésébe és megvalósításába az intézményvezetés tagjait, valamint a munkaközösségek vezetőit is bevonja. Az igazgató a vonatkozó jogszabályok szerint gyakorolja a munkáltatói- és fegyelmi jogkört, ellátja a személyzeti feladatokat. Az igazgató/a vezető az intézményi székkel, a szülői munkaközösséggel, a közalkalmazotti tanáccsal, a munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel és a diák-önkormányzattal együttműködik, gondoskodik az intézményi hagyományok ápolásáról, a nemzeti- és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséről. 19

20 3. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 3.1. A nevelőtestület és jogosítványai A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szervezete. A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozók, pl. Könyvtáros(ok), Ifjúsági védőnő(k) Stb. Az intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, továbbá a jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: 1. A pedagógiai, illetve a nevelési-, szakmai program (PP) és módosításának elfogadása. 2. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) valamint módosításának elfogadása. 3. Az Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) és módosításának elfogadása. 4. Az intézmény éves munkatervének elkészítése, elfogadása. 5. Az intézmény munkáját átfogó elemzéseknek, értékeléseknek, beszámolóknak elfogadása. 6. Intézményi önértékelés és az azt követően megfogalmazott intézkedési terv elfogadása. 7. A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása. 8. A házirend elfogadása. 9. A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása. 10. A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása. 11. Az intézmény alapfeladatán kívüli bevételszerzésre irányuló tevékenység indítása, igénybevétele feltételeinek meghatározása, a bevétel felhasználási jogcímének megállapítása. 12. Jogszabályban meghatározott más ügyek. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az óraadó tanár a és 8. pont kivételével nem rendelkezik szavazati joggal. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztásakor. Jogkörének, hatáskörének átruházása: a nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, az iskolaszékre vagy a diákönkormányzatra. Az iskola nevelőtestülete feladatkörének részleges ellátására az alábbi állandó bizottságokat, illetve munkacsoportokat hozza létre a következő feladat- és hatáskörrel: 20

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola 1222. Nagytétényi út 31-33 Alapító okirat kelte: Alapító okirat száma:. 0 Honlap: http://nadasdy.suli.hu/ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. OM azonosító: 027 421 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA (az SZMSZ Mellékleteivel együtt) A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 5430. Tiszaföldvár, Kossuth L. út 122. Tel.: 56/470-038 titkarsag.hjg@enternet.hu OM 037923 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tiszaföldvár,

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május Fóti Népművészeti Szakközép-, 2013.május TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA...6 1.1) A célja...6 1.2.) Az alapfeladatokra vonatkozó jogszabályok:...6

Részletesebben

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAK- KÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAK- KÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE,

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.26. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései, a Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM TARTALOM... 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI ALAPJA... 5 I. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ)

A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ) A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ) 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 59/520-648 OM azonosító: 201704 www.moricz-kujsz.sulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: a kihirdetés napjától visszavonásig Hatálybalépés időpontja: 2014. december 23. Készítette:Böröczki Zoltánné óvodavezető

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat KOSSUTH LAJOS ALTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA FÉNYESLITKE OM azonosító: 033481 Készítette: Nagy Ferencné 1 TARTALOMJEGYZÉK I Általános rendelkezések 6 II. 7 BEVEZETŐ 1. Az intézmény

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 6 1. AZ SZMSZ CÉLJA...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola OM azonosító: 201470 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. : 54-610-895 Fax: 54-451-332 E-mail: erossisk@gmail.com Web: erossreformatusiskola.eoldal.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A jogszabályok jegyzéke:...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Tomori Pál Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2011. 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben