KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. Módosításokkal egybeszerkesztett SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác, szeptember Készítette: Imre Zsolt igazgató

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A Z SZMSZ CÉLJA, TARTALMA... 4 A Z SZMSZ HATÁLYA... 4 A Z SZMSZ JÓVÁHAGYÁSA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: A Z I NTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA: A Z INTÉZMÉNY ÁLTAL HASZNÁLT BÉLYEGZŐK FELIRATA ÉS LENYOMATA, VALAMINT HASZNÁLATUK SZABÁLYOZÁSA A Z INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGEI VEZETÉSI SZERKEZET A Z INTÉZMÉNY VEZETÉSE, VEZETÉST SEGÍTŐ DEMOKRATIKUS FÓRUMOK A HELYETTESÍTÉS RENDJE A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS A Z IGAZGATÓ ÉS A VEZETŐK FELELŐSSÉGE, FELADATAI AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK A NEVELŐTESTÜLET ÉS JOGOSÍTVÁNYAI S ZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK (MK) A PEDAGÓGUSOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK, FELADATELLÁTÁS SZERVEZÉSÉNEK ELVEI BELSŐ KAPCSOLATOK A SZAKMAI VEZETÉS ÉS A PEDAGÓGUSOK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE A Z ISKOLA DEMOKRATIKUS SZERVEZETEI ÉS A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE A PEDAGÓGUSOK ÉS A TANULÓK KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI A PEDAGÓGUSOK ÉS A SZÜLŐK KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ KAPCSOLATAI AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE, AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYSÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE A Z INTÉZMÉNY MUNKARENDJE B ELÉPTETÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE B ENNTARTÓZKODÁS RENDJE SZORGALMI IDŐBEN ÉS SZORGALMI IDŐN KÍVÜL A FELNŐTTOKTATÁS MUNKARENDJE V EZETŐSÉG TAGJAINAK MUNKARENDJE M UNKAREND, MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÁS Ü GYFÉLFOGADÁS RENDJE

3 7.8. A Z INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE D OHÁNYZÁS MEGELŐZÉSE, SZABÁLYOZÁSA T EENDŐK RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE A Z INTÉZMÉNY DOLGOZÓIN AK BALESET MEGELŐZÉSI FELADATA, ILLETVE TEENDŐI BALESET ESETÉN TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE A Z INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE AZ INTÉZMÉNYI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A TANKÖNYVJUTTATÁS, TÁMOGATÁS SZABÁLYAI A TANKÖNYVRENDELÉS MÓDJA A TANKÖNYVTERJESZTÉS RENDJE AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK ÉS A HAGYOMÁNYÁPOLÁS RENDJE REKLÁM ÉS ÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉG RENDJE A Z SZMSZ HATÁLYBALÉPÉSE, MÓDOSÍTÁSA A Z INTÉZMÉNYI DIÁKÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA A Z INTÉZMÉNYI SZÉK NYILATKOZATA N EVELŐTESTÜLETI HATÁROZAT K ÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT MELLÉKLETEK

4 BEVEZETÉS Az SZMSZ célja, tartalma A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a 11/1994. (VI. 08.) MKM számú rendelet elveinek megfelelően meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét, irányításának rendjét, működésének folyamatait, összefüggéseit, szervezeti felépítését, a hatásköri és függelmi kapcsolatokat, a felelősséget a nevelés és gazdálkodás területén, az ellenőrzés rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó szabályozást. Célja, hogy meghatározza a Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működésének szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. A közoktatásról szóló, többször módosított törvény, valamint a végrehajtási rendeletekben foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a tanulói jogok érvényesülése, a szülők, tanulók, pedagógusok és gazdálkodó szervezetek közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (továbbiakban: Intézmény) nevelőtestülete a közoktatásról szóló törvény felhatalmazása alapján a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ) fogadta el: Az SZMSZ hatálya Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett foglalkozásokon, rendezvényeken, a foglalkozások illetve rendezvények ideje alatt. Az SZMSZ a közoktatásról szóló törvény szerint, a fenntartó jóváhagyásával válik hatályossá. Az SZMSZ jóváhagyása Az SZMSZ-t az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el (lsd. mellékletek: A kibővített nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve, jelenléti ív). A jogszabályokban meghatározott ügyekben/kérdésekben egyetértési jogot gyakorolnak: az intézményi szék, az intézményi diákönkormányzat és a szülői szervezet (SZMK). 4

5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: 1.1. Az Intézmény meghatározása: 1. Az intézmény neve: Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium OM azonosító száma: Az intézmény székhelye, címe: 2600 Vác, Naszály út Az intézmény telephelye(i), címe: 2600 Vác, Naszály út 18. (tanműhely) 2600 Vác, Naszály út 29. (kollégium) 3. Az intézmény alapítója: Munkaerő Tartalékok Hivatala 4. Az alapítás éve: Az intézmény típusa: többcélú közoktatási intézmény, ezen belül: szakközépiskola, szakiskola és kollégium 8. Az intézmény fenntartója: Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u Az intézmény felügyeleti szerve: Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u Az intézmény jogállása: Önállóan működő közszolgáltató költségvetési szerv: közintézmény 11. Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az intézmény költségvetésének végrehajtására szolgáló adatok: Gazdálkodását a Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat (2600 Vác, Március 15. tér) látja el. Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv törzsszáma: adószáma: nincs bankszámlaszáma: nincs KSH száma: Az intézmény által használt bélyegzők felirata és lenyomata, valamint használatuk szabályozása A bélyegzők használatát, a jogosultságokat az intézmény bélyegzőhasználati szabályzata tartalmazza Az intézmény tevékenységei 5

6 Az intézmény 182/2010. (04.30.) közgyűlési határozattal elfogadott, érvényes alapító okirat és pedagógiai program szerint végzi tevékenységét. Ellátandó alaptevékenységei: a mindenkori hatályos ALAPÍTÓ OKIRAT szerint. A jóváhagyott pedagógiai, szakmai program alapján ellátja: az általános műveltséget megalapozó általános középfokú oktatás (tartalmazza az integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátását) szakfeladatokat: szakiskolai nevelés-oktatás a évfolyamokon, 4 évfolyamos szakközépiskolai nevelés-oktatás, kétszintű érettségi vizsgára felkészítés évfolyamokon, 5 évfolyamos szakközépiskolai nevelés-oktatás, -intenzív nyelvi felkészítés évfolyamokon. Ellátja a felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás, és a középfokú szakképzésben továbbtanulásra felkészítő nevelés-oktatást, valamint a évfolyamon tanulószobai feladatokat, a tanulmányok befejezéséhez a vonatkozó jogszabályok szerint érettségi vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat. szakmai középfokú oktatás szakfeladatokat (tartalmazza az integráltan nevelhetőoktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátását) szakközépiskolai szakképzési évfolyamon, közlekedési építészeti faipari informatikai elektronika-elektrotechnika és gépészeti szakmacsoportokban. szakiskolai szakképzési évfolyamon közlekedési építészeti faipari informatikai gépészet elektronika-elektrotechnika könnűipari és ügyviteli szakmacsoportokban. Az iskolai rendszerű elméleti és gyakorlati szakképzés területén: Ellátja a szakképesítésre előírt előképzettségi és egészségügyi szakmai pályaalkalmassági feltételeknek megfelelő tanulók első és második szakképesítésének megszerzésére irányuló elméleti és elméletigényes gyakorlati oktatását. Felkészít a szakmai képesítő vizsgára, illetve biztosítja a munkába álláshoz és az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek elsajátítását. A szakképzésről szóló, többször módosított törvény szerint szervezi a gyakorlati képzést. Ellátja a szakképzésben résztvevő tanulók iskolai tanműhelyben történő gyakorlati oktatását, közreműködik a szakmai szintvizsgák szervezésében. 6

7 A tanulmányok befejezéséhez a vonatkozó jogszabályok szerint szakmai képesítő vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat. A tanulmányok szakmai vizsgával zárulhatnak. felzárkóztató oktatás kollégiumi, externátusi nevelés (tartalmazza az integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátását) nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nem fogyatékos tanulók kollégiumi, externátusi elhelyezése felnőtt és egyéb oktatás: kétszintű érettségire felkészítő szakközépiskolai felnőttoktatás: ifjúsági osztály nappali tagozat, esti szakközépiskola, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli TISZK szervezésében - szakképzés és vizsgáztatás. Az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: tanórán kívüli nevelés-oktatás, felügyelet ellátása, differenciált képességfejlesztés, tehetséggondozás, tanulói sport- és kulturális tevékenység, szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, ifjúság- és gyermekvédelmi feladatok ellátása, nevelés-oktatás biztonságos és egészséges körülményeinek, szakmai feltételeinek biztosítása, iskola-egészségügyi feladatok ellátása: biztosítja az iskola a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát, a tanulók fizikai állapotának mérését, egészségnevelést, gyógytestnevelést gondoskodik a szakképző évfolyamba kapcsolódás előtt a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatok elvégzéséről, az iskola, a tanműhelyek üzemeltetése, az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek, eszközeinek igény szerinti bérbeadása, saját gépjárművek üzemeltetése. Az intézmény rendelkezésére álló eszközeivel szabad kapacitása mértékéig alaptevékenységén belül, bevételre irányuló kiegészítő tevékenységként végez: az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatást (TISZK-el együttműködésben), tanterv-különbözeti vizsgára csoportos felkészítést, intézmények, vállalkozások, lakosság felé szolgáltatást, termék- és szolgáltatás-értékesítést, rendezvényszervezést. Az ezekből származó bevétel az intézmény alapfeladatának ellátásához, valamint az e tevékenységben résztvevők vonatkozó jogszabályok szerinti díjazására kell felhasználni. 7

8 2. VEZETÉSI SZERKEZET 2.1. Az intézmény vezetése, vezetést segítő demokratikus fórumok Igazgató - intézményvezető az igazgatótanács Az intézményvezetés szervezetei: az intézmény vezetősége, az intézmény nevelőtestülete, a munkaközösségek, intézményi diákönkormányzat, az intézményi szék, közalkalmazotti tanács (szakszervezet), szülői munkaközösség (SZMK). Az intézmény élén az igazgató-intézményvezető áll, aki az intézmény egészének felelős vezetője, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Munkáját az intézményvezetés, ezen belül az intézmény vezetősége segíti. Kinevezése fenntartói jogkör, alapító okirat szerint. Az igazgatótanács összetétele, működése: A többcélú intézményben a feladatellátás szakközépiskola, szakiskola és kollégium intézményegységekben valamint felnőttképzési tagozaton történik. A helyi sajátosságok, valamint a létszámarányok alapján az intézményegységek elfogadják az alábbi igazgatótanács összetételt: igazgató gyakorlati tanműhelyek delegáltja a műszaki elméleti szakképzés delegáltja faipar, építőipar, könnyűipar, gépészet, elektronika, közlekedés szakmacsoportok szakközépiskola részéről a magyar történelem földrajz művészetek idegen nyelv munkaközösség delegáltja szakiskola részéről a matematika fizika informatika természetismeret testnevelés munkaközösségek delegáltja kollégiumi nevelő Az igazgatótanács működése: Az intézményegységek valamint a szervezeti egységek munkájának összehangolását az igazgatótanács segíti. Az igazgatótanács megalakulását követően saját működési rendjét meghatározva tevékenykedik az alábbiak figyelembevételével: Az igazgatótanács tevékenységét a mindenkori igazgató irányítja, szervezi. A döntéseiket értekezleteken, szavazattöbbséggel hozzák. Szavazategyenlőség esetén az igazgató szavazata dönt. A határozatok végrehajtásával és aláírási joggal az igazgatótanács a mindenkori igazgatót bízza meg. Az értekezletekről feljegyzés vagy jegyzőkönyv készül. 8

9 Az igazgató tanács tagjai kötelesek kapcsolatot tartani az intézményegységekkel/szervezeti egységekkel. Kötelesek átfogóan ismerni az intézmény egészét és az intézmény egészében folyó tevékenységeket. Az igazgató tanács átruházott jogként saját működési rendjében meghatározott módon és teljeskörűen gyakorolja azon közalkalmazottak feletti munkáltatói jogokat, akik akaratukon kívül kerülnek/kerültek összeférhetetlen hatásköri viszonyba. A munkáltatói feladatok mindenkori ellátásával és az aláírási jog gyakorlásával az igazgatótanács szakvizsgázott pedagógusi végzettségű tagját bízza meg. Az intézmény vezetősége: Az intézményvezetés tagjai, irányítási terület: az igazgató-intézményvezető (magasabb vezetői munkakör) intézményvezető helyettes szakiskolai intézményegység-vezető, műszaki - innovációs igazgatóhelyettes: informatikai, közlekedési, gépész, építészeti, faipari, könnyűipari, környezetvédelmi, elektrotechnikai-elektronikai szakterületek (az igazgató általános helyettese, magasabb vezetői munkakör) tanügy-igazgatási, felnőttképzési, természettudományi igazgatóhelyettes (magasabb vezetői munkakör) szakközépiskolai és kollégiumi intézményegység-vezető és nevelési, társadalomtudományi igazgatóhelyettes (magasabb vezetői munkakör) központi műhelyegység vezető (magasabb vezetői munkakör) gyakorlati oktatásvezető helyettes: építész, faipari, könnyűipari, környezetvédelmi szakterületek (vezetői munkakör) gyakorlati oktatásvezető helyettes: közlekedési, közlekedésgépész, gépész, elektrotechnikai-elektronikai, informatikai szakterületek (vezetői munkakör) műszaki vezető: létesítmény-fenntartás műszaki ügyintézés minőségirányítási vezető: minőségirányítás, pedagógiai mérés-értékelés gazdasági csoportvezető a közalkalmazotti tanács elnöke 1. Igazgató-intézményvezető Az iskola egyszemélyi felelős vezetője, aki első fokon ellátja a tanügy-igazgatási feladatokat, vezeti és irányítja az iskola pedagógiai munkáját, gyakorolja a munkáltatói jogkört, felelős az intézet szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. Az intézményvezetés munkáját az igazgató irányítja, ellenőrzi Műszaki és szervezési - innovációs igazgatóhelyettes, szakiskolai intézményegység-vezető, az igazgató általános helyettese (magasabb vezetői munkakör) Az igazgató akadályoztatása esetén elvégzi a halaszthatatlan napi igazgatási feladatokat, felügyeli a napi működést. Az igazgatóval egyeztetett módon közvetlenül irányítja és fejleszti a központi irányítás tevékenységét, a gazdálkodással kapcsolatos helyi feladatok jogszerű ellátását. Felelősen és teljes körűen irányítja a szakiskolai intézményegységet, fejleszti az informatikai, közlekedési, gépész, elektrotechnikai-elektronikai, építészeti, faipari, könnyűipari, környezetvédelmi szakterületek szakközépiskolai és a 9

10 szakiskolai szakmai orientációs és alapozó képzését, a szakképző évfolyamokon az elméleti és gyakorlati szakképzést és e területeken a nevelőmunkát. Feladata továbbá az intézményi innovációs és szervezési tevékenység operatív irányítása, valamint az intézményi adatbázisok létrehozásában, az adatbázisok kezelésében, valamint az adatszolgáltatás operatív végrehajtásában történő közreműködés. Felelősen közreműködik közvetlen munkatársai tevékenységének ellenőrzésében, munkájuk értékelésében, minősítésük előkészítésében. Ellátja a minőségirányítási vezetővel együttműködve a minőségirányítási tevékenységet a saját szakterületén. Munkáját az intézményvezetés tagjaival és az érintettség szerinti beosztott közalkalmazottakkal együttműködve, azok közreműködésével látja el Tanügy-igazgatási felnőttképzési természettudományi igazgatóhelyettes (magasabb vezetői munkakör) Ellátja a tanügy-igazgatási feladatokat, valamint a minőségirányítási vezetővel együttműködve a tanügy-igazgatási minőségirányítási tevékenységet. Naprakészen irányítja, felügyeli az éves munkaterv szerinti határidős tevékenységeket, programok előkészítését. A szakmai munkaközösség-vezetőkkel együttműködve irányítja és fejleszti a természettudományi szakterületek nevelő-oktató tevékenységét, továbbá irányítja és fejleszti a felnőttképzési tagozaton folyó munkát. Ellátja a minőségirányítási vezetővel együttműködve a minőségirányítási tevékenységet a saját szakterületén. Feladata továbbá az intézményi adatbázisok létrehozása, az adatbázisok kezelése, valamint az adatszolgáltatás operatív végrehajtásának irányítása. Felelősen közreműködik közvetlen munkatársai tevékenységének ellenőrzésében, munkájuk értékelésében, minősítésük előkészítésében. Munkáját az intézményvezetés tagjaival és az érintettség szerinti beosztott közalkalmazottakkal együttműködve, azok közreműködésével látja el Szakközépiskolai és kollégiumi intézményegység-vezető és nevelési társadalomtudományi igazgatóhelyettes (magasabb vezetői munkakör) Felelősen vezeti a szakközépiskolai és a szakmailag önálló kollégiumi intézményegységet, irányítja és fejleszti az intézményegység egészében a nevelő-oktató, kiemelt feladatként az intézmény egészében a nevelőmunkát, az osztályfőnöki, a szabadidős és ifjúságvédelmi tevékenységet, valamint a minőségirányítási vezetővel együttműködve a minőségirányítási tevékenységet a saját szakterületén. A szakmai munkaközösség-vezetőkkel együttműködve irányítja és fejleszti a társadalomtudományi-, a művészeti nevelés-oktatást, a testnevelés - sport szakterületek nevelő-oktató munkáját. Feladata továbbá az intézményi adatbázisok létrehozásában, az adatbázisok kezelésében, valamint az adatszolgáltatás operatív végrehajtásában történő közreműködés. Felelősen közreműködik közvetlen munkatársai tevékenységének ellenőrzésében, munkájuk értékelésében, minősítésük előkészítésében. 10

11 Munkáját az intézményvezetés tagjaival és az érintettség szerinti beosztott közalkalmazottakkal együttműködve, azok közreműködésével látja el Központi műhelyegység vezető (magasabb vezetői munkakör). A szakközépiskolai, valamint a szakiskolai tanműhelyek élén áll, közvetlen beosztottai a gyakorlati oktatás vezető helyettesek szakterületenkénti bontásban. Szervezi és ellenőrzi a szakképzési együttműködéseket a külső képzőhelyekkel. Feladata a kamarai kapcsolatok szervezése, fenntartása, fejlesztése. A gyakorlati oktatásvezető-helyettesekkel együttműködve szervezi a tanműhelyi szakmai feladatokat (iskolai, vállalati, és TISZK tanműhelyeiben), valamint ellenőrzi az ott folyó oktató-nevelő munkát. Feladata a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek biztosítása és lehetőség szerinti fejlesztése. Felügyeli és ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátásáért felelős megbízott munkáját. Szervezi és irányítja a munkavédelmi megbízott tevékenységét. Az érintett szakmai munkaközösség-vezetőkkel együttműködésben irányítja a szakmai tanulmányi versenyek szervezését. Felelősségi körébe tartozik a tanműhelyi dokumentumok felügyelete. A szakmai vezetővel együttműködésben szervezi a szakmai vizsgák (szintvizsgák és záróvizsgák) a házi szakmai vizsgák előkészítését, felügyeli azok jogszabályszerű lebonyolítását. Feladatkörébe tartozik a szakmai továbbképzések szervezése közösen a szakmai vezetővel. Részt vállal a külföldi szakmai kapcsolatok körének szélesítésében, új kapcsolatok kiépítésében és a meglévőek ápolásában Gyakorlati oktatásvezető helyettes: építész, faipari, könnyűipari, környezetvédelmi szakterületek (vezetői munkakör) A Központi Műhelyegység-vezető irányításával ellátja a szakterületén folyó gyakorlati képzés szervezését, fejlesztését, a tanműhelyben folyó oktató-nevelő munka ellenőrzését, továbbá a minőségirányítási vezetővel együttműködve irányítja a minőségirányítási tevékenységet a saját szakterületein Gyakorlati oktatásvezető helyettes: közlekedési, közlekedésgépész, gépész, elektrotechnikai-elektronikai, informatikai szakterületek (vezetői munkakör) A Központi Műhelyegység-vezető irányításával ellátja a szakterületén folyó gyakorlati képzés szervezését, fejlesztését, a tanműhelyben folyó oktató-nevelő munka ellenőrzését, továbbá a minőségirányítási vezetővel együttműködve irányítja a minőségirányítási tevékenységet a saját szakterületein. 11

12 1.5. Gazdasági csoportvezető áll (vezetői munkakör) Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat gazdasági központ gazdasági vezetőjének szakmai irányítása szerint felelősen látja és láttatja el a gazdálkodással kapcsolatos helyi feladatokat. Feladatait a gazdasági vezetőjének irányítása illetve útmutatása által, valamint a vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályozás (szabályzatok), valamint munkaköri leírás alapján látja el. Az igazgató ellenőrzése mellett, a fenntartói irányítás és a központi gazdasági szervezettel kötött megállapodás alapján látja el az intézmény a gazdálkodással kapcsolatos intézményhez telepített feladatot: tervezés, előirányzat-felhasználás, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítás, üzemeltetés, fenntartás, működtetés, beszerzések (közbeszerzések), beruházás, a vagyonkezelés, vagyonhasznosítás, munkaerő-gazdálkodás, munkaügyi feladatok, bérelszámolás, banki pénzforgalom, készpénzkezelés, könyvvezetés és a beszámolási kötelezettségek teljesítése, analitikus könyvelés, adatszolgáltatás és az intézményre kiterjedő egyéb gazdálkodással összefüggő feladatok. A központi gazdasági szervezet ügyrendet és a vonatkozó jogszabályok szerinti szabályzatokat készít, amely meghatározza a gazdasági csoport alkalmazottainak feladatait, hatás- és jogkörét. A gazdasági csoportvezető munkáját az intézményvezetés tagjaival, a műszaki-, gazdasági-, pénzügyi- és munkaügyi ügyintézőkkel, raktárosokkal, gondnokkal együttműködve, azok közreműködésével végzi A műszaki vezető: Felelősen irányítja, szervezi az intézmény létesítményeinek működtetését, állagmegóvását, karbantartását, felújítását. Létesítési feladatokban és fejlesztésekben közreműködik a központi műhelyegység vezetőjével. Közreműködik az intézmény által vállalt vállalkozói tevékenység szervezésében és felügyeli a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos műszaki gazdasági folyamatokat. A központi műhelyegység-vezetővel és a gyakorlati oktatásvezetőhelyettesekkel együttműködve, közreműködik a tanműhelyi munkatevékenységek tervezésében, szervezésében Minőségirányítási vezető Teljes hatáskörrel irányítja az intézmény minőségirányítási tevékenységét. 12

13 Felelősen szervezi és elkészíti az intézmény működési folyamatainak, tevékenységeinek hatékonyságmérését, és a partnerek elégedettségének komplex mérését, valamint a diagnosztikus, fejlesztő-formáló és lezáróminősítő értékelést, továbbá gondozza a folytonos minőségi fejlesztést biztosító intézkedési tervet. Feladata továbbá az intézményi adatbázisok létrehozásában, az adatbázisok kezelésében, valamint az adatszolgáltatás operatív végrehajtásában történő közreműködés. Felelősen közreműködik közvetlen munkatársai tevékenységének ellenőrzésében, munkájuk értékelésében, minősítésük előkészítésében. Munkáját az intézményvezetés tagjaival és az érintettség szerinti beosztott közalkalmazottakkal együttműködve, azok közreműködésével látja el. Az igazgatóhelyettesek intézményegység vezetők funkcionális vezetési szerkezetben, a magasabb jogszabályok, az intézményi belső szabályzatok és munkaköri leírás szerint, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik munkájukat. Az intézményvezetés állandó tagjaként a közalkalmazotti tanács elnöke véleményeivel, javaslataival közvetlenül képviseli a közalkalmazottakat a döntéselőkészítő tevékenységben. Az intézményvezetés működése: Az intézményvezetés az igazgató döntéselőkésztő, véleményező és javaslattevő testülete. Az igazgató által megállapított időpontokban és/vagy munkaprogram (az éves intézményi munkaterv) alapján tanácskozik. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Kezdeményezheti a vezetőségi ülések összehívását a vezetőség bármely tagja és az igazgatótanács is. Az ülésekre tanácskozási joggal meghívható: a munkaközösségek vezetői, a diákönkormányzat vezetője, az intézményi szék elnöke, az intézményi érdekképviseleti szervezetek vezetői. Az operatív vezetési ügyekben az igazgató a vezetőkkel, illetve a vezetők egymással rendszeresen megbeszélést tartanak. Az intézmény irányítását a (1-2. ábra) szervezeti felépítés szerint, a szervezeti egységek és a köztük lévő funkcionális munkakapcsolatok és a mindenkori munkaterv alapján a vezetőkkel, mint közvetlen munkatársakkal, valamint az igazgatótanáccsal, közalkalmazotti tanáccsal, az iskola demokratikus szakmai és érdekképviseleti szervezeteivel együttműködve az igazgató látja el. Az igazgató munkáját az intézményvezetés valamennyi tagja közreműködően, a folytonosan fejlődő minőségi követelményeknek megfelelően, munkaköri felelősséggel segíti. Az igazgató a tantestület és/vagy az igazgatótanács véleményét kikéri a műszaki vezető és a gazdasági csoportvezető kivételével, az igazgatóhelyettes, intézményegység-vezető megbízással illetve visszahívásával kapcsolatban. Az intézmény dolgozói Az intézmény dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az intézmény igazgatója alkalmazza. Az 13

14 intézményegységekben dolgozók alkalmazása az intézményegység-vezetők véleményét kikérve történik. Valamennyi közalkalmazott az intézmény hatékony és eredményes működését, feladatellátását aktív közreműködéssel, a folytonosan fejlődő minőségi követelményeknek megfelelően, munkaköri felelősséggel segíti. Az intézmény dolgozói munkájukat a magasabb jogszabályok, a belső szabályzatok, igazgatói és vezetői utasítások, valamint munkaköri leírás alapján végzik. Az intézmény szervezeti egységei Az intézmény szervezeti egységei: A szervezeti egység élén az alábbi felelős beosztású vezető áll: Központi igazgatás Intézményvezető Szakközépiskola-igazgatás Szakközépiskolai és kollégiumi intézményegységvezető Szakiskola-igazgatás Szakiskolai intézményegység-vezető műszaki-és szervezési- innovációs igazgatóhelyettes Gazdasági csoport Gazdasági csoportvezető Műszaki ellátás, létesítmény Műszaki vezető működtetés Minőségirányítási csoport Minőségirányítási vezető Közlekedési, gépészeti, Műszaki és szervezési-innovációs igazgatóhelyettes, elektrotechnikai-elektronikai, informatikai szakmacsoport Építészeti, faipari, könnyűipari, Műszaki és szervezési-innovációs igazgatóhelyettes, környezetvédelmi szakmacsoport Faipari-építészeti tanműhelyek Központi Műhelyegység-vezető, szakterületi gyakorlati oktatásvezető-helyettes Gépész tanműhelyek Központi Műhelyegység-vezető, szakterületi gyakorlati oktatásvezető-helyettes Közlekedési tanműhely Központi Műhelyegység-vezető, szakterületi gyakorlati oktatásvezető-helyettes Könnyűipari tanműhelyek Központi Műhelyegység-vezető, szakterületi gyakorlati oktatásvezető-helyettes TISZK tanműhelyek Központi Műhelyegység-vezető, szakterületi gyakorlati oktatásvezető-helyettes Kollégium Szakközépiskolai és kollégiumi intézményegységvezető Felnőttképzés Tanügy-igazgatási felnőttképzési természettudományi igazgatóhelyettes 14

15 1. ábra: 1. Igazgatóintézményvezető (központi igazgatás) Műszakiintézményvezető helyettes Tanügy-igazgatási, igazgatóhelyettes Szakközépiskolai és kollégiumi intézményegységvezető Központi műhelyegység vezető Műszaki vezető Minőségirányítási vezető Gazdasági csoportvezető Gyakorlati oktatásvezető helyettes: építész, faipari, könnyűipari, környezetvédelmi szakterületek Gyakorlati oktatásvezető helyettes: közlekedési, közlekedésgépész, gépész, elektrotechnikaielektronikai, informatikai szakterületek 15

16 2. ábra: Műszaki - gazdasági részleg szervezeti felépítése: Gazdasági csoportvezető Megállapodás alapján látja el feladatait: Könyvelési csop. Feladatai: gazdasági ügyintézés megállapodás szerint pénzkezelés ellenőrzése, adatszolgáltatás, intézményre kiterj. egyéb feladatok, leltározás, selejtezés. Pénztáros Feladatai: készpénzkezelés és nyilvántartás vezetése, jelentések. Munkaerő gazd. Feladatai: bérnyilvántartás, szabadság tervezés, nyilv.tart. munkaügyi iratok, jelentések, túlóra és helyettesítés elszámolása, elszámolás ellenőrzése. Gondnok Feladatai: üzemeltetés, fenntartás, működtetés, beruházás, vagyonkezelés, vagyonfelhasználás, intézményre kiterjedő egyéb feladatok. Karbantartók Feladatai: üzemeltetés, fenntartás, működtetés. Raktáros Feladatai: leltározás, selejtezés, anyag-, és eszközgazdálkodás, anyagbeszerzés utemezése, bevétel és kiadás, készl. könyv. Műszaki ügyintézők Feladatai: megrendelés felvezetés, szükséges anyagigény összeállítás, elő-, és utókalkuláció készítés, adatszolgáltatás. Portás-fűtőkvagyonőrök Feladatai: a munkaköri leírásukban meghatározott feladatokat látják el üzemeltetés, működtetés. Gépkocsi vezető Feladatai: anyagbeszerzés, szállítás A helyettesítés rendje Az igazgatót tartós távolléte, akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel, ha az igazgató másképpen nem rendelkezik, az intézményvezető helyettes, (szakiskolai intézményegység-vezető, műszaki és szervezési-innovációs igazgató-helyettes) aki a helyettesítési feladatát gazdasági és 16

17 pénzügyi kérdésekben a gazdasági központ gazdasági vezetőjével történő szoros egyeztetéssel látja el. Az igazgató és általános helyettese egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítés az alábbi sorrend szerint: Tanügy-igazgatási felnőttképzési - természettudományi igazgató-helyettes, Szakközépiskolai és kollégiumi intézményegység-vezető, nevelési társadalomtudományi igazgatóhelyettes feladata. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes folyamatos távollét. A munkahelyi, szakterületi vezető távolléte, akadályoztatása esetén a helyettesítők: Szakterületi vezető Intézményvezető helyettes, szakiskolai intézményegységvezető, műszaki és szervezésiinnovációs igazgató-helyettes Tanügy-igazgatási felnőttképzési természettudományi igazgatóhelyettes Szakközépiskolai és kollégiumi intézményegység-vezető, nevelési társadalomtudományi igazgatóhelyettes, Minőségirányítási vezető Központi Műhelyegység-vezető Helyettesítő Tanügyi, felnőttképzési természettudományi igazgatóhelyettes vagy Igazgató eseti megbízása szerint Szakközépiskolai és kollégiumi intézményegységvezető, nevelési társadalomtudományi igazgatóhelyettes, vagy Igazgató eseti megbízása szerint Minőségirányítási vezető/ vagy Igazgató eseti megbízása szerint Szakiskolai intézményegység-vezető műszaki ig.h. Igazgató megbízása által kijelölt gyakorlati oktatásvezető-helyettes A tanműhelyi házirend szerinti szakoktató Gyakorlati oktatás vezető helyettesek Műszaki vezető Gazdasági csop. vez. Gazdasági csop. vez. Igazgató által eseti megbízás szerint a gazdasági csoport dolgozója A közalkalmazott felelőssége, intézkedési jogköre - a szervezeti és működési szabályzat eltérő rendelkezésének vagy a munkáltató eltérő írásbeli intézkedésének hiányában - az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. (3)-(7) 2.3. A vezetők közötti feladatmegosztás A részletes, személyre szabott szabályozást az igazgató által elkészített a vezetők munkaköri leírásai tartalmazzák. 17

18 Az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik: az igazgatóhelyettesek, az intézményegység-vezetők megbízása és a megbízás visszavonása, a munkáltatói jogok gyakorlása, ezen belül a vezetők, a pedagógusok, a nevelő-oktató munkát segítők, technikai dolgozók feletti teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, a tanulói jogviszonyra vonatkozó kivéve a nevelőtestület és a fegyelmi bizottság jogkörébe tartozó - döntések meghozatala, a vezetők tevékenységének irányítása, ellenőrzése, minősítése, az intézmény egészére vonatkozó kötelezettségvállalás, végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok aláírása, hitelesítő aláírása, személyiségjogokat érintő ügyekben döntés, pénzügyi döntések, kötelezettségvállalás, az utalványozás kiadmányozás, megállapodások, szerződések kötése. Hatásköréből átruházza: Az igazgatóhelyettesekre, intézményegység-vezetőkre: a funkcionális vezetési struktúra szerint az intézményegységek, a szakterületek felelős operatív irányítását, vezetését, a nevelő-oktató munka szakterületi fejlesztését, a tervezési, szervezési, ellenőrzési és értékelési hatásköröket, helyettesítések, készenlét és ügyelet elrendelése, a közvetlen beosztott közalkalmazottak munkavégzésének irányítását, ellenőrzését, minősítését igazgatói egyetértéssel, szakmai, nevelési-oktatási és tanügy-igazgatási ügyekben - az érintettség függvényében az ügyintézést, az intézmény képviseletét, az évente, munkatervben rögzített felosztás szerint a munkaközösségek szakmai tevékenységének irányítását, ellenőrzését, értékelését, a tankönyvellátással kapcsolatos irányítási, vezetési feladatokat, a munka- és egészségbiztonsági, valamint a tűzvédelmi feladatok intézményi szintű közvetlen/operatív irányítását, végrehajtását, ellenőrzését, az intézményi fejlesztési koncepciók előterjesztésének elkészítését, pályázatok elkészítését, szakmai projektek irányítási/vezetési feladatait. A központi műhelyegység- vezetőre, gyakorlati oktatásvezető helyettesekre: a funkcionális vezetési struktúra szerinti szakterületek felelős operatív irányítását, vezetését, a gyakorlati képzés szakterületi fejlesztését, a tervezési, szervezési, ellenőrzési és értékelési hatásköröket, a közvetlen beosztott közalkalmazottak munkavégzésének minősítését igazgatói egyetértéssel, a gyakorlati szakképzés, oktatás átfogó irányítása, ellenőrzése, rendszeres kapcsolattartást a külső gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetekkel, külső képzőhelyek szakmai támogatását, ellenőrzését, a munka- és egészségbiztonsági, valamint a tűzvédelmi feladatok intézményi szintű közvetlen/operatív irányítását, végrehajtását, ellenőrzését, a "tanműhelyi szakoktató, műszaki és kisegítő dolgozók" elnevezésű munkakörbe tartozók tevékenységének szakmai irányítását és ellenőrzését (műszaki ügyint., karbantartók), a gyakorlati foglalkozások előkészítésének, szervezésének irányítása, ellenőrzése, a gyakorlati képzésre vonatkozó fejlesztési koncepciók előterjesztésének elkészítését, pályázatok elkészítését. 18

19 A munkaközösség vezetőkre: A hatáskör szerinti vezetőkkel kapcsolatot tartva, egyeztetve a szakterület szakmai tevékenységének irányítását, segítését, szakmai ellenőrzését, a nevelő-oktató munka innovatív fejlesztését, pályázatok készítését, pályázati projektek szakmai operatív irányítását Az igazgató és a vezetők felelőssége, feladatai Az igazgató/a vezető felelős az intézmény/a szakterület szakszerű és törvényes szakmai működéséért, a hatékony és eredményes pedagógiai munkáért, az ésszerű és költségtakarékos gazdálkodásért. Dönt az intézmény/a szakterület működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, helyi szabályzat vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét a jogszabályban előirt egyeztetési kötelezettség mellett gyakorolja. Az igazgató/a vezető közvetlen munkatársaival a munkaköri leírásban rögzítve megosztja az intézményi/szakterületi feladatellátás tervezését, szervezését, ellenőrzését, értékelését és az operatív irányítást, valamint a minőségirányítási és a FEUVE tevékenység feladatait. Gondoskodik a jó munkahelyi légkör kialakításáról, a nevelő-oktató munka zavartalan végzésének feltételeiről, a tárgyi- és személyi feltételek biztosításáról. A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséről, a döntések végrehajtásának szakszerű megszervezéséről és ellenőrzéséről. Az igazgató irányítja, ellenőrzi és minősíti a vezetők munkáját, figyelembe véve, hogy közösen felelősek intézkedéseik összehangolásáért, minden lényeges kérdésben egymás kölcsönös tájékoztatásáért. Az igazgató a rendelkezésére álló költségvetés alapján a nevelési- oktatási feladatokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. Az igazgató/a vezető irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi, egészségvédelmi tevékenységet, a munka- és egészségbiztonsági, valamint a tűzmegelőzés szakmai feladatellátását. Az igazgató együttműködésével a jogszerűen és felelősséggel ellátandó gazdálkodási feladatokat alapvetően a gazdasági központ gazdasági vezetője látja el, de ezek kitűzésébe és megvalósításába az intézményvezetés tagjait, valamint a munkaközösségek vezetőit is bevonja. Az igazgató a vonatkozó jogszabályok szerint gyakorolja a munkáltatói- és fegyelmi jogkört, ellátja a személyzeti feladatokat. Az igazgató/a vezető az intézményi székkel, a szülői munkaközösséggel, a közalkalmazotti tanáccsal, a munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel és a diák-önkormányzattal együttműködik, gondoskodik az intézményi hagyományok ápolásáról, a nemzeti- és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséről. 19

20 3. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 3.1. A nevelőtestület és jogosítványai A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szervezete. A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozók, pl. Könyvtáros(ok), Ifjúsági védőnő(k) Stb. Az intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, továbbá a jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: 1. A pedagógiai, illetve a nevelési-, szakmai program (PP) és módosításának elfogadása. 2. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) valamint módosításának elfogadása. 3. Az Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) és módosításának elfogadása. 4. Az intézmény éves munkatervének elkészítése, elfogadása. 5. Az intézmény munkáját átfogó elemzéseknek, értékeléseknek, beszámolóknak elfogadása. 6. Intézményi önértékelés és az azt követően megfogalmazott intézkedési terv elfogadása. 7. A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása. 8. A házirend elfogadása. 9. A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása. 10. A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása. 11. Az intézmény alapfeladatán kívüli bevételszerzésre irányuló tevékenység indítása, igénybevétele feltételeinek meghatározása, a bevétel felhasználási jogcímének megállapítása. 12. Jogszabályban meghatározott más ügyek. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az óraadó tanár a és 8. pont kivételével nem rendelkezik szavazati joggal. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztásakor. Jogkörének, hatáskörének átruházása: a nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, az iskolaszékre vagy a diákönkormányzatra. Az iskola nevelőtestülete feladatkörének részleges ellátására az alábbi állandó bizottságokat, illetve munkacsoportokat hozza létre a következő feladat- és hatáskörrel: 20

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2004. (I.28.) számú h a t á r o z a t a a Bencs László Szakiskola és Általános iskola, valamint a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác, 2015. szeptember Készítette: Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2013. május 23-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2013.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó 1. Az intézmény adatai (OM azonosító, törzsszám) 1.1. Az intézmény megnevezése 1.2. Az intézmény székhelye 1.3. Tagintézmény(ek) megnevezése, székhelye(k) 1.4.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: Péter

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola \\Server2\vezetok$\Muk_eng\Muk_eng_2015\Alapito Okirat-MUA 20150526.doc ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2015. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal egységes

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben