Tolna Város Önkormányzatának 19/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tolna Város Önkormányzatának 19/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról"

Átírás

1 Tolna Város Önkormányzatának 19/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azon polgárokért érzett szolidaritástól vezettetve, akik önhibájukon kívül szociális segítségre szorulnak - összhangban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1.. (2) bekezdésével, valamint a törvény vonatkozó egyéb rendelkezéseivel és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 34.. (3) bekezdésével az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő szociális rászorultságtól függő pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételei és garanciáit. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Tolna Város közigazgatási területén: Tolna város közigazgatási területén élő lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre a) a Szt. 6. -ban meghatározott, az önkormányzat illetékességi terültén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Tolna város közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte, b) a Szt. 7.. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja és bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint az Szt. 32/B.. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak tekintetében az Szt. 3.. (3) bek. b./ pontjában meghatározott személyi körre, amennyiben az ellátás időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

2 2 Eljárási rendelkezések 2.. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása és a szociális alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmeket a polgármesteri hivatalban lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni. Az eljárás hivatalból is megindítható. (2) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza: - az ellátást igénylő személynek az Szt a) c) h) pontjában szereplő adatait, - az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat. (3) A tényállás tisztázása érdekében szükség esetén így különösen a közös háztartás tényállása megállapításához a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény a szerinti helyszíni szemle is tartható. (4) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához az Szt (6) bekezdése esetén a kérelmező felhívható arra, hogy az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumokat nyújtsa be. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembe vételével vélelmezhető. (5) A szociális hatáskört gyakorló szervek az egy főre jutó havi jövedelem megállapításához szükséges személyi jövedelemadó alap közlése érdekében a Szt (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megkérhetik az illetékes APEH igazolását a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról. II. FEJEZET Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 3.. (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselő-testület az alábbi pénzbeli szociális ellátásokat szabályozza: a) lakásfenntartási támogatás, b) önkormányzati bérlakásban élők lakbértámogatása, c) átmeneti segély,

3 3 d) temetési segély, e) méltányossági ápolási díj, f) méltányossági közgyógyellátás, g) rendszeres szociális segély h) 1 rendelkezésre állási támogatás. (2) Az (1) bekezdés a),c), d) pontjaiban szabályozott ellátások természetben is nyújthatók. Egyes pénzbeli ellátások Lakásfenntartási támogatás (1) Átruházott hatáskörben a polgármester normatív és helyi lakásfenntartási támogatást nyújt. (2) A normatív lakásfenntartási támogatás szabályait az Szt (2)-(8) bekezdései tartalmazzák. (3) Átruházott hatáskörben a polgármester helyi lakásfenntartási támogatást nyújt Tolna város közigazgatási területén állandó lakhellyel rendelkező személynek, vagy családnak, aki tulajdonosként, bérlőként, társbérlőként vagy használóként lakik a lakásban és akinek a) háztartásában az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át és b) a lakásfenntartás havi költsége meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 50%-át. (4) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításánál költségként kell figyelembe venni: a) a lakbért vagy albérleti díjat, b) a lakáscélú pénzintézeti kölcsönt törlesztő részletét, c) a közös költséget, d) a csatornahasználati díjat, e) a szemétszállítás költségeit, f) a villanyáram fogyasztás költségét, g) a vízfogyasztás költségét, h) a gázfogyasztás költségét, i) a tüzelőanyag költségét. (5) A helyi lakásfenntartási támogatás összege 2.500,-Ft/hó. 1 A h) pontot beiktatta Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2009. (I.30.) önkormányzati rendelete 1. - a. Hatályos: február 1-től. A rendelet rendelkezését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2 Módosította Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 21/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelete 1. - a. Hatályos: szeptember 1-től.

4 4 (6) Helyi lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (7) A helyi lakásfenntartási támogatást 6 hónapra kell megállapítani, az erre irányuló kérelem évente bármikor benyújtható (1) A megállapított lakásfenntartási támogatásokat (normatív, helyi) utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. (2) A lakásfenntartási támogatást (normatív, helyi) valamely közüzemi szolgáltatónak elsősorban villanyáram fogyasztásának megfizetéséhez történő átutalással kell teljesíteni. (3) A kérelemhez a jövedelmi viszonyokra vonatkozó igazolások mellett csatolni kell az előző havi költségeket igazoló számlákat, pénzintézeti igazolásokat vagy a költségeket igazoló egyéb hiteles okiratot. Önkormányzati bérlakásban élők lakbértámogatása 6.. (1) Átruházott hatáskörben a polgármester önkormányzati bérlakásban élők lakbértámogatását (a továbbiakban: lakbértámogatás) állapíthat meg annak a Tolna Város Önkormányzata tulajdonában álló bérlakásban lakó személynek vagy családnak, aki bérlőként, társbérlőként lakik a lakásban. (2) A lakbértámogatás csak annak a személynek vagy családnak adható, aki azt személyesen kérelmezi. A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától. (3) A lakbértámogatás annak az igénylőnek nyújtható: a) akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, b) egyedülálló személy esetén pedig a nyugdíjminimum 200%-át, c) gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a nyugdíjminimum 110%-át. (4) A támogatás mértéke az igénylő által bérelt önkormányzati bérlakás havi bérleti díjának 50%-ig terjedhet. A támogatás, annak megállapítása esetén havi rendszerességű. (5) A támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha: a) a lakbértámogatásban részesülő a bérleti díj támogatáson felüli részét az adott hónapra megadott lakbérfizetési határidőre nem fizeti meg, vagy 3 Módosította Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 21/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelete 1. - a. Hatályos: szeptember 1-től.

5 5 b) a támogatásban részesülő önkormányzattal fennálló bérleti viszonya megszűnik. Átmeneti segély (1) Átmeneti segélyben részesülhetnek azok a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) A polgármester átmeneti segélyt állapít meg elsősorban kérelemre, vagy hivatalból annak, aki önmaga vagy családja létfenntartásáról önhibáján kívül más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul. Kérelmező átmeneti segélyre akkor jogosult, ha nem rendelkezik az Szt. 4.. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal, valamint ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, b) gyermekét egyedül nevelő személy, illetve egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. (3) Átmeneti segély a szociálisan rászorult részére egy naptári évben 4 alkalommal adható. Az első és második alkalommal családonként legfeljebb 4.000,-Ft összegű, a harmadik és a negyedik alkalommal családonként legfeljebb 3.000,-Ft összegű segély állapítható meg. A segély összege készpénzben vagy utalványban adható. (4) A Humán Bizottság kivételes méltánylást érdemlő esetben ilyen különösen: elemi kár, lakáskár, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költség, életvitelt befolyásoló halaszthatatlan kiadások évente legfeljebb további két alkalommal átmeneti segélyt állapíthat meg. (5) A Humán Bizottság kivételes méltánylást érdemlő esetben ilyen különösen: elemi kár, lakáskár, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költség, életvitelt befolyásoló halaszthatatlan kiadások évente legfeljebb két alkalommal átmeneti segélyt állapíthat meg, ha kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de nem éri el 200%-át, b) gyermekét egyedül nevelő személy, illetve egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, de nem éri el 300%-át. 4 Módosította Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 3/2011. (I.28.) önkormányzati rendelete 1. -a. Hatályos február 1. napjától. A rendelet rendelkezését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6 (1) Sürgős szükség esetén ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják a segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozatai alapján kiadható. (2) Indokolt esetben a határozatot hozó intézkedhet a határozat azonnal végrehajtásaként a hivatal pénztárában történő kifizetéséről. (3) Az utalvány a segélyezettet élelmiszer, tisztálkodószer, ruhanemű és tüzelő vásárlására jogosítja fel. Az utalvány azokban a kereskedelmi egységekben váltható be, amelyek üzemeltetőivel az Önkormányzat megállapodást kötött. Az utalványozás szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik. Temetési segély 9.. (1) Átruházott hatáskörben a polgármester temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott a) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy b) tartásra kötelezett hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és akinek a családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150%-át nem éri el és aki nem részesül a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban. (2) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költsége viselése a kérelmezőnek, vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesül: - ha az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, egyedül élő esetén az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át nem haladja meg és 5 Módosította Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 3/2011. (I.28.) önkormányzati rendelete 1. -a. Hatályos február 1. napjától. A rendelet rendelkezését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7 7 - vagyonnal nem rendelkezik és - a hagyaték csak hagyatéki teherből áll. Méltányossági ápolási díj 11.. (1) A Humán Bizottság átruházott hatáskörben ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150%-át, feltéve, hogy a) nincs a családban más olyan munkaviszonyban nem álló személy, aki az ápolást el tudná látni és b) a 18. életévét betöltött önellátásra részben képes tartósan beteg személy önálló életvitele családon belül elvárható segítséggel vagy az önkormányzat által biztosított házi segítségnyújtás igénybevételével nem biztosítható. (2) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell az Szt ban és a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 25. -ban meghatározott igazolásokat és szakvéleményt. (3) 6 Az ápolási díj összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a. Ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 12.. (1) Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres étkeztetéséről, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában nem működik közre. (2) A házi segítségnyújtást végző Családsegítő Központ az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését kéthavonta ellenőrzi. Az ellenőrzés során együttműködik a háziorvossal is, hogy meggyőződhessen az ápolt személy egészségi állapotának esetleges romlásáról és annak okairól. Amennyiben az ellenőrzés során úgy látja, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ezt a jegyzőnek jelzi. Méltányossági közgyógyellátás 13.. (1) Méltányosságból, kérelemre, egyedi elbírálás alapján annak a személynek is megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultsága, aki szociálisan rászorult és 6 Módosította Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete 1. - a. Hatályos: május 1-től.

8 8 gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni és akinél az egy főre számított havi családi jövedelemhatár a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, b) egyedül élő esetén 200%-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, illetve meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át. (2) A kózgyógyellátás iránti kérelmet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 35..-ban előírt igazolásokat, nyilatkozatokat. Aktív korúak ellátása (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. (2) 8 A jegyző az alábbi aktív korúak ellátását állapítja meg: - bérpótló juttatás - rendszeres szociális segély. (3) Az aktív korúak ellátására az Szt /G..aiban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. (4) 9 Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az Szt. 37/B.. (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően az ellátásra való jogosultság kezdő napján egészségkárosodott személynek minősül és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleménye alapján az egészségkárosodás mértéke eléri a 30%-ot. (5) 10 Bérpótló juttatásra való jogosultságot állapít meg a jegyző annak az aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki a lakókörnyezetét rendben tartja. (6) A lakókörnyezet rendezettsége abban az esetben állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy: a. az általa lakott ingatlanon legalább egy szeméttároló edénnyel rendelkezik és azt rendeltetésszerűen használja, b. az általa lakott lakást vagy családi házat takarítja, tisztán tartja, 7 Módosította Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2009. (I.30.) önkormányzati rendelete 2. - a. Hatályos: február 1-től. A rendelet rendelkezését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 8 Módosította Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 3/2011. (I.27.) önkormányzati rendelete 2. - a. Hatályos: február 1-től. A rendelet rendelkezését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 9 Módosította Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 21/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelete 2. - a. Hatályos: július 1-től. 10 Az (5)-(10) bekezdéseket hatályba léptette Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete 2. - a. Hatályos: május 1-től.

9 9 c. az általa lakott ingatlanon nem halmoz fel szemetet, egyéb lomot, építési törmeléket, d. az általa lakott ingatlanon gondoskodik a folyamatos gyommentesítésről, bozótirtásról, e. az általa lakott ingatlanban gondoskodik a rágcsálók, kártevők irtásáról, f. az általa lakott ingatlanban gondoskodik a vizes helyiségek, valamint az illemhely rendeltetésszerű használatáról, rendszeres takarításáról, amennyiben az ingatlanon udvari illemhely található gondoskodik arról, hogy az ajtóval rendelkezzen, g. az általa lakott ingatlanban betartja az állattartásra vonatkozó helyi önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat, h. családi házas övezetben gondoskodik az ingatlan előtti járdának, járda hiányában egy méter széles területsávnak, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az ingatlan 10 méteres körzetén belüli területének a gondozásáról, tisztán tartásáról, gyommentesítéséről. (7) A (6) bekezdésben foglalt feltételek fennállását a jegyző helyszíni szemle során állapítja meg. (8) Amennyiben a helyszíni szemle során a jegyző azt állapítja meg, hogy a (6) bekezdésben foglalt feltételek nem állnak fenn, a kérelmezőt az elvégzendő tevékenysége konkrét megjelölésével felszólítja a feltételek teljesítésére 5 napos határidő tűzésével. (9) A felszólításban foglalt tevékenységek elvégzését a jegyző helyszíni szemle során ellenőrzi, amennyiben azok nem teljesültek a megadott határidőben, a bérpótló juttatásra való jogosultság nem állapítható meg, illetve az ellátást meg kell szüntetni. (10) A (6) bekezdésben foglalt feltételek teljesítését a bérpótló juttatásra való jogosultság felülvizsgálata során is vizsgálni kell, amennyiben a jogosultság egyéb feltételei fennállnak (1) A rendszeres szociális segélyben részesített személy a folyósítás feltételeként együttműködésre köteles a Családsegítő Központtal és a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ illetékes kirendeltségével (továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv). (2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködés keretében a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát és b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, d) együttműködik az ellátás kötelező felülvizsgálatában. 11 Módosította Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2009. (I.30.) önkormányzati rendelete 2. - a. Hatályos: február 1-től. A rendelet rendelkezését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell

10 10 (3) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjedhet ki: a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, mely havi jelentkezéseket foglal magában, b) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére. (4) A b) pontban meghatározott program lehet: a) egyéni: szociális, mentális, esetkezelés, életvezetési tanácsadás, b) csoport: önsegítő, képességfejlesztő csoportban való részvétel, c) közösségi: közösségi programon való részvétel, illetve a szervezésben végzett tevékenység. (5) Az együttműködés keretében a Családsegítő Központ a) a határozat alapján nyilvántartásba veszi az ellátásban részesülőt, b) egyénre szabott programot határoz meg, melynek keretében a családgondozó - tájékoztatást ad az egyén adottságaihoz igazodó munkavállalási, képzési, álláskeresési felkészítésben való részvételi lehetőségekről, - tanácsot ad szükség szerint szakemberek bevonásával munkavállalási esélyeit csökkentő mentális, életvezetési problémáinak megoldásában, - segítséget nyújt munkahely felkutatásában az állás betöltéséhez szükséges feltételek teljesítésében, c) évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról és amennyiben szükséges, módosítja a programot. (6) Az együttműködésre kijelölt szerv a beilleszkedést segítő programban foglaltak végrehajtása érdekében más intézménnyel, szervezettel megállapodást köt (1) 13 Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül: - nyilvántartásba vétel elmulasztása, - rendszeres kapcsolattartás elmulasztása, - beilleszkedést segítő programra vonatkozó írásbeli megállapodás megkötésének elmulasztása, - beilleszkedést segítő programban foglaltak nem teljesítése 12 Módosította Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2009. (I.30.) önkormányzati rendelete 2. - a. Hatályos: február 1-től. A rendelet rendelkezését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell 13 Módosította Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 36/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelete 2. - a. Hatályos: január 1-től. A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyek esetén kell alkalmazni.

11 11 - az ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele. (2) Annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi, meg kel szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát III. FEJEZET Szociális szolgáltatások 18.. A szociálisan rászorultak részére az Önkormányzat az általa működtetett Családsegítő Központon keresztül a következő szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) családsegítés, d) nappali ellátás, e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, f) közösségi ellátások, g) támogató szolgáltatás. Étkeztetés 19.. (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. (2) Életkora miatt rászorulónak kell tekinteni a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő, illetőleg az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személyt. (3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról részben vagy egészben nem tud gondoskodni. 14 Hatályon kívül helyezte Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2009. (I.30.) önkormányzati rendelete 5. (2) bekezdése. Hatálytalan: február 1-től.

12 12 (4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül. (5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. (6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye egy hajléktalan szállás. (2) Nem részesülhet étkeztetésben: a) aki után ápolási díjat állapítottak meg, b) aki ápolási díjban, Gyes-ben, Gyed-ben, terhességi gyermekágyi segélyben részesül, c) aki olyan eltartásra köteles és képes hozzátartozójával él közös háztartásban, aki folyamatosan otthon tartózkodik, d) aki érvényes tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződéssel rendelkezik. Házi segítségnyújtás 20.. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: a.) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b.) az önáll életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, c.) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Családsegítés 21.. (1) A családsegítő szolgáltatás keretében az önkormányzat segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiéné problémái, vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. (2) A családsegítő szolgáltatást az önkormányzat a Családsegítő Központ keretén belül biztosítja.

13 13 Nappali ellátás 22.. (1) Az Önkormányzat a nappali ellátást a Családsegítő Központ keretén belül működtetett Időskorúak Klubján keresztül látja el. (2) Az ellátás során az Szt. 65/F.. rendelkezései szerint kell eljárni. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 23.. (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartási mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. (2) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenést, b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. (3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó készülékek igénylők közti elosztásáról a Humán Bizottság a Családsegítő Központ javaslata alapján dönt. Közösségi ellátások 24.. (1) Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott (2) bekezdésben meghatározott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott (3) bekezdés szerinti alacsonyküszöbű ellátás. (2) A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében biztosítani kell a) a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, b) a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését, c) a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, d) a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését,

14 14 f) megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. (3) A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás keretében a (2) bekezdés e)-f) pontjában meghatározottakon túl biztosítani kell a) a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, b) a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére. (4) Az ellátás során az Szt. 65/A.. rendelkezései szerint kell eljárni. Támogató szolgáltatás 25.. (1) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. (2) Az ellátás során az Szt. 65/C..-ai szerint kell eljárni (1) Az Önkormányzat szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. (2) A szociálpolitikai kerekasztal feladata: a) részt vesz a szolgáltatástervezési koncepció kidolgozásában, b) folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulását, végrehajtását c) 15 véleményezi a város közfoglalkoztatási tervét. (3) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke - Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke - Családsegítő Központ vezetője - Humán Bizottság elnöke - Magyar Vöröskereszt tolnai szervezetének vezetője - Nagycsaládosok Egyesületének vezetője - Nyugdíjas Érdekszövetség elnöke - Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke - Nyugdíjas Egészségvédő Klub elnöke - Mozgássérültek Megyei Egyesülete tolnai csoportjának vezetője - Zafír Alapítvány Támogató Szolgálat képviselője. 15 Beiktatta Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2009. (I.30.) önkormányzati rendelete 3. - a. Hatályos: február 1-től. A rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

15 15 IV.FEJEZET Szakosított ellátási formák Ápolást, gondozást nyújtó intézmény 27.. (1) Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény a Tolnai Idősek Otthona. (2) Az intézménybe az a kérelmező vehető fel, aki az egyszeri hozzájárulás összegét megfizeti és az intézmény vezetőjével a szolgáltatási szerződést megköti. Az ellátások igénybevétele 28.. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt. (2) Tartós bentlakásos elhelyezést biztosító ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével a rendelet 2. sz. mellékletét képező nyomtatvány alapján az Szt. 94/B.. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megállapodást köt (1) Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az igénylők elhelyezéséről. Ha az ellátásra vonatkozó igény férőhely hiányában nem teljesíthető, úgy a kérelmet a kézhezvétel napján nyilvántartásba kell venni a teljesítési sorrend megállapítása érdekében. (2) Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesíti azt, aki a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1.. (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. (3) Az intézményvezető évente felülvizsgálja a nyilvántartott igények teljesítésének indokoltságát. V. FEJEZET A fizetendő személyi térítési díj és csökkentésének, elengedésének esetei, módjai 30.. (1) Az Önkormányzat intézményeiben nyújtott egyes ellátásokért térítési díjat (intézményi térítési díj) kell fizetni. A térítési díjak összegét jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

16 16 (2) A szociális alapszolgáltatások jelen rendelet 1. sz. mellékletének 5. pontjában meghatározott intézményi térítési díjai alapján a jogosult az intézményvezető által meghatározott térítési díjat (személyi térítési díj) fizet. (3) Az intézményi, vagy a személyi térítési díjat d) az ellátást igénybe vevő jogosult, e) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, f) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyenesági rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, g) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, h) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy) köteles megfizetni (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett). (4) A szociális alapszolgáltatások tekintetében a fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, a) aki jövedelemmel nem rendelkezik, b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a családja jövedelemmel nem rendelkezik. (5) Az intézményvezető a szociális alapszolgáltatások esetében a személyi térítési díj 50%-áig terjedő térítési díjkedvezményt adhat különösen akkor, ha az igénybevevő életkörülményeiben kedvezőtlen változás következett be, így különösen: - elemi kárt szenvedett, - lakásában rendkívüli esemény miatt súlyos kár keletkezett, - egészségében állapotrosszabbodás következett be, - havi gyógyszerköltsége meghaladta a havi jövedelme 30%-át. (6) Térítési díjkedvezmény vagy mentesség legfeljebb 6 hónap időtartamra adható (1) A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő térítési díjat havonta utólag kell megfizetni. (2) Az ápolást, gondozást nyújtó intézményben a térítési díjat a szerződésben foglaltak szerint kell fizetni. Az ellátás megszűnése 32.. (1) Az alapellátás megszűnik, ha az igénylő

17 17 a) 16 a térítési díjat 1 hónapon keresztül nem fizeti ki, kivéve ha ingyenes ellátásban kell részesíteni, b) a szolgáltatást 2 hónapon keresztül nem veszi igénybe, c) elhalálozik, d) kéri az ellátás megszüntetését. (2) Az alapellátás megszüntetése az intézményvezető hatásköre. Az ellátás megszűnéséről az intézményvezető írásban értesíti az ellátásban részesülőt. (3) Az intézményi jogviszony megszűnésére az Szt aiban foglalt rendelkezések az irányadók. Az intézmény szabályzata 32.. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szervezeti felépítésének és működésének szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) tartalmazza. (2) Az SZMSZ mellékletét képezi az intézmény házirendje. (3) Az intézmény szervezeti és működési szabályzatát (mellékleteivel együtt) - átruházott hatáskörben a Humán Bizottság hagyja jóvá. Vegyes rendelkezések 33.. (1) Annak érdekében, hogy e rendelet elérhesse célját, az arra rászorultak támogatása során együtt kell működni: a) a gyermekintézményekkel, b) a háziorvosokkal, c) az egyházakkal, d) a Vöröskereszttel, e) a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ illetékes kirendeltségével, f) Nyugdíjas Érdekszövetséggel, g) Családsegítő Központtal. (2) Az együttműködés kapcsán az önkormányzat az érintett szervezetek összehangolásával biztosítja a ténylegesen rászorulók minél teljesebb körű felmérését, a párhuzamosságok kiküszöbölését, a felhasználás hatékonyságának elősegítését és figyelemmel kísérését. 16 Módosította Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 15/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete 3. - a. Hatályos: május 1-től.

18 18 VI. FEJEZET Értelmező rendelkezések 34.. E rendelet alkalmazásában létfenntartást veszélyeztető helyzetek: - krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés, - nagyobb összegű, váratlan vagy tervezhető önhibáján kívüli kiadás, - munkanélküli járadék, illetve a jövedelempótló támogatás folyósításáig terjedő időszak, - elemi károsultság, - egyéb támogatási formákból való kiszorulás, - egyéb szabályozatlan különös méltánylást érdemlő esetek, - a kérelmező gyógyszerköltsége meghaladja a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem 25%-át. VII. FEJEZET Záró rendelkezések 35.. (1) Ezen rendelet a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendelet 1. sz. melléklete rendelkezéseit visszamenőleges hatállyal március 1. napjától kell alkalmazni. (3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény rendelkezései irányadók. (4) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tolna Város Önkormányzatának a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló - 17/2003. (VII.1.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító - 27/2003. (XII.16.) önkormányzati rendelet - 7/2004. (III.2.) önkormányzati rendelet - 20/004. (V.25.) önkormányzati rendelet - 34/2004. (XI.30.) önkormányzati rendelet - 4/2005. (III.1.) önkormányzati rendelet - 15/2005. (VI.3.) önkormányzati rendelet - 26/005. (X.25.) önkormányzati rendelet - 1/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet - 8/2006. (III.28.) önkormányzati rendelet - 14/2006. (VI.27.) önkormányzati rendelet - 15/2006. (VII.11.) önkormányzati rendelet - 16/2006. (IX. 1.) önkormányzati rendelet - 1/2007. (I.26.) önkormányzati rendelet

19 19-16/2007. (VI.1.) önkormányzati rendelet - 37/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet - 5/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet. Tolna, április 24. dr. Sümegi Zoltán polgármester Ezerné dr. Huber Éva jegyző Záradék: Ezen rendelet a mai napon kihirdetésre került. Tolna, április 25. Ezerné dr. Huber Éva jegyző

20 20 1.) Óvodai térítési díj 340,-Ft 2.) Iskolai térítési díj egyszeri 250,-Ft 3.) Iskolai térítési díj napi háromszori 450,-Ft 4.) Felnőtt térítési díj 250,-Ft 5.) Felnőtt térítési díj napi háromszori 450,-Ft 6.) Szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja a.) nappali ellátás étkeztetéssel 570,-Ft/fő/nap b.) nappali ellátás étkeztetés nélkül 20,-Ft/fő/nap c.) étkeztetés - szállítás nélkül 470,-Ft/fő/nap - szállítással 750,-Ft/fő/nap d.) 18 házi segítségnyújtás 200,-Ft/óra e.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 20,-Ft/nap 1. sz. melléklet 17 7.) 19 Tolnai Idősek Otthona Intézményi térítési díja ,-Ft/hó/fő, illetve 2.850,-Ft/nap/fő. A fenti térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák. 17 Módosította Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 10/2011. (III.4.) önkormányzati rendelete 1. - a. Hatályos: március 5-től. 18 Az 1. számú melléklet 6. pontjának d.) és e.) pontjait beiktatta Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 10/2011. (III.4.) önkormányzati rendelete 2. - a. Hatályos: április 1-től. 19 A 7.) pontot módosította Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 15/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete 4. - a. Hatályos: május 1- től.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. születési neve: lakcíme: telefonszáma: anyja neve: születési helye, ideje: személyi igazolvány száma: TAJ száma: nyugdíjas törzsszáma:

MEGÁLLAPODÁS. születési neve: lakcíme: telefonszáma: anyja neve: születési helye, ideje: személyi igazolvány száma: TAJ száma: nyugdíjas törzsszáma: 3/A. melléklet a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény, mint ellátást nyújtó intézmény (továbbiakban: ellátást nyújtó

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban Szt.)3..(1)-(8) bekezdésben foglaltakra.

A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban Szt.)3..(1)-(8) bekezdésben foglaltakra. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (VI. 10.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 9/2009. (IV. 27.) Kt. rendelet (továbbiakban R ) módosításáról 1.. Az R 2.. (1) bekezdése

Részletesebben

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2008.(X.09.) számú és a 6/2009.(III.19.)

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 5/2009.(III.27.) számú rendelete A szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009.(IX.25) számú rendelettel Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. REGÖLY KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 12/2006. (X. 11.) számú rendelettel módosított 7/2006. (VII. 26.) számú önkormányzati r e n d e l e t e A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI FELADATAIRÓL

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2008. (II.01.) rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2008. (II.01.) rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2008. (II.01.) rendelete Tervezet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezető rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról (Egységes

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007./II.15./számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: I.

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007./II.15./számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: I. Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007./II.15./számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben