Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft."

Átírás

1 Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete HÁZIREND 1

2 A házirend célja, hogy szabályozza az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét, az ellátottak és dolgozók kapcsolatát, a humánus és demokratikus együttélés szükséges normáit, a személyi és intézményi vagyon védelmét, valamint az érdekképviselet módját, s ezzel is biztosítja az intézményben élők számára a nyugodt, békés légkört. Szabályozza az ellátottak pénzének, vagyontárgyainak kezelését, a kötelező ellátáson felüli szolgáltatások igénybevételének lehetőségeit, korlátozó intézkedéseket. A házirend célja, hogy egyaránt védje az egyéni és közösségi érdekeket. A házirend olyan szabályokat tartalmaz, amelyek megtartása az ellátottakra és a dolgozókra nézve egyaránt kötelező. 2

3 I. Az intézményi jogviszony keletkezésére és megszüntetésére, illetve megszűnésére vonatkozó rendelkezések 1. Az intézménybe a 9/1999 (XI. 24) SZCSM rendelet alapján lehet felvételt nyerni. Az intézményvezetője a kérelmet nyilvántartásba veszi. A kérelem kézhezvételétől számított 20 napon belül az előgondozást az intézmény megbízott szakembere elvégzi. Az előgondozás során tájékoztatni kell az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj, az egyszeri hozzájárulás, illetve a térítési díj pótlék várható mértékéről is. Az intézménybe történő bekerülést megelőzően az ellátást igénylő sérült személy előzetes alapvizsgálatát el kell végezni, ennek érdekében az intézményvezetője megkeresi az illetékes módszertani intézmény vezetőjét. 2 Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes. Az ellátás iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt, döntése meghozatala során a szakértői bizottság szakvéleményét figyelembe veszi. Döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. A rehabilitációs intézetbe történő elhelyezés során az intézmény ügyvezető igazgatója és a szolgáltatás igénybe vevő ellátott, illetve törvényes képviselője megállapodást köt, amely tartalmazza: Az ellátás kezdetének az időpontját. Az intézményi ellátás időtartalmát határozott vagy határozatlan időtartamú megjelölését Az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját. A térítési díj összegét. Az ellátott tájékoztatására vonatkozó adatokat. Az ellátást igénybevevő eltemettetésére vonatkozó nyilatkozatot. Az ellátott jogait és kötelezettségeit Az ellátás megszüntetésére vonatkozó szabályokat 3 Rehabilitációs intézetébe történő beutalás időtartama három év. Ha a három éves időtartam eltelt a szakértői bizottság javaslata alapján az elhelyezés legfeljebb két évvel meghosszabbítható. 4 A hely elfoglalásának időpontjáról az intézményvezető írásban értesíti: - a beutaltat - a korlátozottan cselekvőképes beutaltat és gondnokát, - a cselekvőképtelen beutalt gondnokát 3

4 5 A beutaltat a hely elfoglalásakor fogadja a műszakvezető ápoló, illetve a vezető pedagógus. Távollétük esetén, illetve főmunkaidőn kívül érkező beutaltat a szolgálatban levő ápolónő és a mentálhigiénés csoport dolgozója. Az intézménybe történő felvételkor az ellátottat, illetve hozzátartozóját tájékoztatni kell a házirendről, az ellátás tartalmáról, feltételeiről, az intézet napirendjéről, az ellátottak és hozzátartozók közötti kapcsolattartás lehetőségéről, az ellátottak jogairól és kötelességeiről. Az intézményben vezetett nyilvántartásokról, a panaszjog gyakorlásának módjáról, a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, a teljesítés elmulasztásának következményeiről, az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről. Az ellátást igénylő, illetőleg törvényes képviselője írásban nyilatkozik arról, hogy a házirendet szóban és írásban megismerte, a tájékoztatást tudomásul vette, tiszteletben tartja, adatokat szolgáltat a hatályos jogszabályok alapján vezetett nyilvántartásokhoz. Az ellátott, valamint a fizetésre kötelezhető hozzátartozó az adataiban, körülményeiben történő változásokról az intézményvezetőt értesíti. Az intézményi jogviszonyban álló ellátott esetében a bentlakás során egyik szobából a másikba történő elhelyezése az ellátott véleménye, kérése, érdeke és személyiségi jogai figyelembevételével a vezető ápoló és a vezető pedagógus feladata, melyet a műszakvezető ápolókkal egyeztet. Törekedni kell arra, hogy minden változás az ellátott egyetértésével találkozzon. 6 Az ellátott beköltözésekor behozhatja a mindennapi élethez kapcsolódó személyes használati tárgyait /óra, borotva, magnó, televízió stb./, valamint alsó, felső ruházatát, lábbelijét. Az elhelyezési lehetőségekre tekintettel nagyobb méretű használati tárgyak /bútor, egyéb berendezés, szőnyeg, stb./ behozására csak egyedi esetekben, előzetes egyeztetés után kerülhet sor. 7 Az ellátott beköltözésekor nem hozhat magával, illetve intézeti jogviszonya során nem tarthat, birtokolhat olyan tárgyakat, melyek veszélyt jelentenek az intézményben élők testi épségére. Veszélyes tárgynak minősül pl. fegyver, kard, gázspray, tőrkés stb. Amennyiben felmerül a gyanúja, hogy az ellátott veszélyes tárggyal rendelkezik úgy felszólításra köteles a műszakban levő két dolgozó jelenlétében szekrényét megmutatni. Amennyiben veszélyes tárgyat találnak, a veszélyes tárgyat a felvett jegyzőkönyvvel a vezetőpedagógusnak kell átadni. A vezető pedagógus intézkedik arról, hogy a veszélyes tárgyat az ellátott hozzátartozójának átadja, illetve hozzátartozó hiányában megőrzéséről az intézmény gondoskodik. 4

5 8 Az intézményi jogviszony megszűnik: - az ellátott halálával, - a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve ha a törvényi rendelkezés alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható, - ha az ellátott és/vagy törvényes képviselője kéri a jogviszony megszüntetését, a megszüntetésre vonatkozó írásos kérelem benyújtásától számított 15. naptól, illetve az intézményvezetővel történt megegyezés szerinti időponttól, - ha az ellátott áthelyezését kéri másik intézménybe, a másik intézménybe történő felvétel napjától, - ha az ellátott egészségi állapotának változása miatt másik intézménybe történő helyezése indokolt, a másik intézménybe történő felvétel napjától. Az áthelyezéssel, a megszüntetéssel kapcsolatos kérelmeket az intézményvezetőjéhez kell benyújtani. - Az intézményi jogviszony megszüntethető, ha az ellátott a házirendet súlyosan megsérti, ebben az esetben az intézmény vezetője köteles intézkedni. A házirend súlyos megsértésének minősül Ha az otthon lakója együtt élőlakótársaival szemben veszélyes magatartást tanúsít, megszegi az együttélés szabályait. Ha az ellátott erősen alkoholos befolyásoltsága alatt lakótársait zaklatja, nyugalmukat zavarja, önmaga és mások testi épségét veszélyezteti, az intézmény, illetve az ellátottak tulajdonát képező berendezésekben szándékosan kárt okoz Az ellátó személyzettel szemben minősíthetetlen magatartást tanúsít Nincs tekintettel lakótársai nyugalmára Az intézetből több alkalommal engedély nélkül távozik Az intézmény területén elkövetett, a Büntető Törvénykönyvbe ütköző esemény egyidejűleg a házirend súlyos megsértését jelenti. Az intézményi jogviszony megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket az intézményvezető teszi meg. 5

6 II. Együttélés szabályai 1. A felkelés ideje Reggel a felkelés egyéni igény szerint lehetséges úgy, hogy az ellátottak vegyék figyelembe, hogy a korai felkeléssel társaik nyugalmát ne zavarják, és időben érkezhessenek a reggelihez. A rehabilitációs intézetben a felkelés ideje hétköznap 6: 00 óra, munkaszüneti és pihenőnapokon igény szerint úgy, hogy a reggelihez időben érkezzenek. 2. Az éjszakai pihenés rendje Lefekvés ideje igény szerint történhet. A korábban fekvők nyugalma érdekében azok a lakók, akik később fekszenek le, ágyukat készítsék elő vacsora után. Az éjszakai pihenés biztosítása érdekében a takarodó 22: 00 órakor van, a szobákban a mennyezeti világítást is ki kell kapcsolni. A szórakoztató eszközöket /rádió, televízió, magnó/ 20: 00 óra után a lakók csökkentett hangerővel használhatják. A rehabilitációs intézetben pénteki, szombati, illetve munkaszüneti napon, ha azt nem munkanap követi, legkésőbb 24: 00 órakor pihenőre kell térni. A szórakoztató eszközök szobákban történő használatára a 20: 00 óra utáni csökkentett hangerővel történő használat vonatkozik. 3. Az étkezések rendje Az intézmény az ellátottak részére napi háromszori főétkezést, biztosit higiénikus, kulturált körülmények között. Amennyiben az ellátott egészségi állapota indokolja, az orvos javaslatára az intézmény, diétás étkezést biztosit. Az étkezések ideje: reggeli 7: 30-8: 00 óráig ebéd 12: 00-12: 45 óráig vacsora 17: 00-17: 30 óráig Mind a lakók, mind az intézmény dolgozóitól elvárható, hogy ezeket az időpontokat lehetőség szerint betartsák. Előzetes megbeszélés szerint, esetenként a távollévők részére az eltehető ételeket az osztályokon hűtőszekrényben kell tárolni és utólag kiszolgálni a lakó részére. 6

7 Az étkezés a fennjáró lakók részére a közös ebédlőben történik, a fekvő, mozgásképtelen lakóknak a lakószobában kell az ételt felszolgálni. A lakószobában romlandó élelmiszert tárolni nem szabad! Az ebédlő felszerelési tárgyainak tárolásáról, tisztántartásáról az e célra kijelölt helyen a műszakvezető ápolónők gondoskodnak. Az ebédlő felszerelési tárgyait, evőeszközöket az ebédlőből kivinni nem szabad. A lakószobákban tea- és kávéfőzésre, ételmelegítésére villanymelegítőt használni- tűz és balesetveszély miatt nem szabad, e célra teakonyha áll rendelkezésre, amelyet az ellátottak minden korlátozás nélkül, a nap bármely szakaszában igénybe vehetnek. A látogatók az élelmiszerek behozatalánál lehetőleg legyenek tekintettel a lakók egészségi állapotára, az ételek eltarthatóságára, a fertőzések elkerülésére. Ételmaradékot csak az erre a célra rendszeresített edényben és helyen lehet elhelyezni. 4. Dohányzás és az alkoholfogyasztás szabályozása A dohányzás káros az egészségre. Lakószobákban dohányozni TILOS! Dohányozni csak kijelölt helyen illetve az e célra meghatározott helyiségben szabad. A tűzveszélyes környezetre való tekintettel az intézmény területén tüzet rakni és gyújtani csak előzetes engedéllyel, kizárólag az e célra kijelölt helyen és felügyelet mellett szabad. A tüzet szükségtelenné válása után azonnal és teljesen el kell oltani. Tüzet őrizetlenül hagyni még átmenetileg, rövid időre sem szabad. Az intézményben az alkalomszerű alkoholfogyasztás sem engedélyezett. Intézeten kívül is tartózkodni kell az olyan mértékű alkoholfogyasztástól, amely az intézményben az együttélés alapvető szabályait sérti, illetve az ellátottak nyugalmát zavarja. Az az ellátott, aki alkoholos állapotban társait illetve a dolgozókat zaklatja, molesztálja, hangoskodásával nyugalmukat zavarja a házirend súlyos megsértését jelenti, mely az intézményi jogviszony megszüntetését is maga után vonhatja. Amennyiben a dolgozónál merül fel az alkoholfogyasztás gyanúja, az igazgató utasítására alkoholpróba végezhető. Az ittasan munkába érkező, illetve a munkahelyen alkoholt fogyasztó dolgozó fegyelmi vétséget követ el. 7

8 Amennyiben a látogató túlzott alkoholos befolyásoltság alatt áll, a látogatás rendjét szándékosan megsérti, az ellátottakat, dolgozókat zaklatja, molesztálja, ezzel az ellátottak nyugalmát zavarja, az intézet területéről el kell tanácsolni. Alkoholfogyasztás, kábítószer, vagy egyéb tudatmódosító hatású szer használata a lakók számára betegségükre és a gyógyszerszedésre való tekintettel az intézményen kívül sem, kis mennyiségben sem ajánlott. Az intézményben tapasztalt ittasság és kábítószerrel való visszaélés egyrészt veszélyeztető magatartásnak, másrészt normasértésnek minősül. Ittasság, kábítószer, egyéb tudatmódosító hatású szerrel való visszaélés gyanúja esetén (második alkalommal), amennyiben a lakó a visszaélés tényét vitatja, az orvos vér -, illetve vizeletvizsgálat elvégzését rendeli el. Amennyiben lakóközösség tagjai az igazoltan ittas, vagy egyéb szerrel visszaélő személy magatartása miatt az együttélés szabályainak megsértésére hivatkozva legalább kettő alkalommal panaszt tesznek, az intézményvezető köteles megvizsgálni a panasszal érintett lakó vonatkozásában az intézményi jogviszony megszüntetésének lehetőségét, és következményeit: meghallgatja az érintett lakót, és törvényes képviselőjét, szükség szerint írásban is figyelmezteti a visszaélés egészségügyi kockázatára és az esetleges jogkövetkezményekre, áttekinti az alkoholfogyasztás tényét igazoló dokumentációt, megvizsgálja az alkoholfogyasztás vagy a szerrel való visszaélés körülményeit, jellegét (konfliktushelyzet, egyéb motíváció ), a személyzet felelősségét (szabályok betartása, betartatása, megelőzés érdekében tett intézkedések, beavatkozások ) konzultál az orvossal az érintett lakó alkoholfogyasztásának, szerrel való visszaélésének egyéni és közösségi kockázatairól. A körülmények, és kockázatok ismeretében az intézményvezető dönt az intézményi jogviszony fenntartásáról vagy megszüntetéséről, illetve szakértői javaslat birtokában kezdeményezi a lakó más intézménybe való elhelyezését, vagy más ellátási formában való gondozását 8

9 5 A személyi higiéné A személyi és környezeti tisztaság megőrzése, fenntartása az ellátottak és a dolgozók közös érdeke és feladata. Az ellátottak egészségi állapotuktól függően környezetük tisztán és rendben tartásában vegyenek részt. A személyi higiénére vonatkozó előírások betartása közös érdek. Felkelés, munkavégzés, WC használat után, étkezés, lefekvés előtt minden ellátottnak tisztálkodni, illetve mosakodni kell. A tisztálkodás, zuhanyozás, körömápolás, hajmosás, borotválás, fogmosás a szükséges segítség megadása mellett történik. Fekvőbetegek fürdetése, mosdatása az ápolók feladata. A lakók személyi higiénéjéért az ápolók felelősek. Az intézmény biztosítja az ellátottak részére az alapvető tisztálkodási szereket, felszereléseket (1/2000.(I. 7) SZCSM. rendelet 49& szerint), de törekedni kell takarékos felhasználásukra. Lehetőség van arra, hogy a lakó igénye szerint költőpénzéből is vásárolhasson kozmetikumokat tusfürdő, dezodor, sampon, borotvahab, borotva, arcszesz, testápoló stb.- s azokat használja. A lakószobákban mosni nem szabad. Mosási lehetőség az osztályokon kijelölt helyeken, illetve a fürdőszobákban történhet. Az ellátottak hajvágásáról, borotválásáról az intézmény gondoskodik. Intézeten kívüli fodrász, pedikűr, manikűr stb. szolgáltatásért az ellátott fizet. 6 Ruházati ellátások Megfelelő minőségű saját ruházat esetén az ellátottak azt használják. Mind az ellátottak, mind az intézmény dolgozói számára biztosítani kell, így kölcsönösen elvárható, hogy tiszta, hiánytalan ruházatot viseljen. Abban az esetben, ha az ellátott nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű ruházattal, azt a jogszabály által meghatározott mennyiségre kell kiegészíteni. A teljes körű ellátás részeként nyújtott három váltás fehérneművel, hálóruhával, valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházattal és utcai cipővel kell rendelkeznie. Az intézmény által személyes használatra adott ruházat az intézmény tulajdona. 9

10 Az ellátott nem kötelezhető az intézmény által nyújtott ruházat igénybevételére, azonban saját ruházatának elhasználódása esetén is csak a fenti ruházati ellátást igényelheti. A rehabilitációs intézetben mivel munkajellegű foglalkoztatás folyik a foglalkoztatás jellege szerinti egy váltás munkaruhát biztosítjuk. A sportrendezvényeken résztvevőket a sportrendezvény idejére sportruházattal látjuk el. Mind az intézmény által biztosított, mind a saját ruházat tisztításáról és javításáról az intézmény gondoskodik. Az ellátottak jövedelmüktől saját felhasználásra visszamaradt pénzükből igényeik szerint vásárolhatnak ruházatot és textíliaféleségeket is. A beszerzéshez az intézmény a segítséget megadja. Mind az intézmény által biztosított, mind a saját ruházat tisztításáról és kisebb javításáról az intézmény gondoskodik. 7 Egészségügyi ellátások Az intézmény biztosítja az ellátottak egészségügyi ellátását. Az egészségügyi ellátás keretében gondoskodik: a. az egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról, b. rendszeres orvosi felügyeletről, c. szükség szerint ápolásról, d. szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásról, e. kórházi kezeléshez való hozzájutásról, f. a gyógyszer alaplistában szereplő gyógyszerellátásról, g. gyógyászati segédeszköz biztosításról. Az intézmény a rendszeres orvosi felügyelet háziorvos, ideggyógyász keretében biztosítja az ellátott egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzését - ha az intézmény keretei között megoldható -, gyógykezelését. 10

11 Az intézmény orvosait az ellátottak egészségi állapotáról az ápolók folyamatosan, és szükség szerint tájékoztatják. A járó betegeket a rendelés időpontjában az orvoshoz kísérik, a fekvőbeteghez az orvost odahívják. Indokolt esetben az ápolók rendelési időn kívül is intézkednek orvosi segítség iránt. A szabad orvosválasztás lehetőségével az ellátottak élhetnek. Amennyiben az ellátott nem az intézet orvosát választja, erről a vezető ápolót tájékoztatni kell. A szabad orvosválasztással felmerülő költségek a lakót terhelik. Az ellátottak betegbiztosítási kártyáját központilag tároljuk, melyet szükség esetén az ellátottak rendelkezésére bocsátunk. Az intézet biztosítja az otthon orvosa által rendelt, alaplistába tartozó gyógyszert, gyógyászati segédeszközt. Az alaplistába nem tartozó, továbbá nem az otthon orvosa által rendelt gyógyszerek, segédanyagok beszerzése az ellátott költségére történik. A gyógyászati segédeszköz ellátása körében az intézmény feladata a test távoli eszköznek az intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátott költségén történő biztosítás. Az intézet egyénre szólóan gondoskodik a gyógyászati segédeszközök beszerzéséről, cseréjéről, pótlásáról. Az ápolók gondoskodnak az orvosi utasításnak megfelelően a gyógyszer beadásáról. Az ellátottak az orvos és az ápolók tudtán kívül gyógyszert nem szedhetnek. Szakrendelés igénybevételére, illetőleg fekvőbeteg intézeti elhelyezésre csak orvos intézkedhet. A lakók elhalálozásával kapcsolatos teendőket a vezető ápoló szervezi. Ennek keretében gondoskodik az elhunyt: - elkülönítéséről, - a végtisztességre való felkészítéséről, - a legközelebbi hozzátartozó /törvényes képviselő/ értesítéséről, - ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, letétbe helyezéséről, valamint a hagyatéki végzést követően az örökösöknek történő átadásáról. Az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követően azonnal jegyzéket készít a haláleset időpontjában a műszakot vezető dolgozó. A jegyzéket két tanúval alá kell íratni. A közeli hozzátartozó értesítéséről legkésőbb a halálesetet követő napon kell 11

12 gondoskodni. Az eltemettetés megszervezéséről az örökösök gondoskodnak. Ha az elhunyt halála előtt az eltemettetéséről rendelkezett az intézmény felé és a takarékbetétje elhelyezésekor kedvezményezettként az intézményt jelölte meg elhalálozása esetére, az intézményvezető a visszafizetett takarékbetétből gondoskodik a temetésről. Amennyiben nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy nem gondoskodik a temetésről, az elhunyt személy köztemetésének elrendelése iránt az intézmény vezetője intézkedik a haláleset szerint illetékes települési önkormányzatnál. Ha az örökös az elhunyt intézményben maradt ingóságaiért a hagyatéki végzés jogerőre emelkedését követően nem jelentkezik, az intézményvezető határidő megjelölésével felszólítja annak átvételére. Ha az örökös a kitűzött határidő elteltéig az ingóságokat nem szállítja el, az intézmény azt értékesítheti vagy felhasználhatja. 12

13 8 Mentálhigiénés ellátás, kulturális és szórakozási lehetőségek. A mentálhigiénés ellátás keretében biztosítjuk: - a személyre szabott bánásmódot, - a konfliktushelyzet kialakulásának megelőzése érdekében egyéni, csoportos megbeszélést, - a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, - az ellátottak családi és társadalmi kapcsolata fenntartásának feltételeit, - a gondozási, illetve fejlesztési tervek megvalósítását, - az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését, - a szabad vallásgyakorlás lehetőségét. Az intézményben rendelkezésre álló társalgók, szórakoztató eszközök, társasjátékok, sporteszközök egymás igényeinek figyelembe vételével igénybe vehető szabadidőben. Az intézet könyvállománya, könyvtári órákban a lakók rendelkezésére áll. A napilapokat, folyóiratokat a társalgókban kell elhelyezni, elolvasás után oda visszavinni, hogy mindenkinek lehetősége legyen igénye szerint beletekinteni. A szórakoztató eszközökben a természetes elhasználódáson túlmenően a rongálás kártérítési felelősséget von maga után. Az ellátottak saját felhasználásukra visszamaradt jövedelmükből igényük szerint vásárolhatnak kulturális, sport, szórakoztató eszközöket, berendezéseket, felszereléseket /pl. TV, magnó videó, DVD, társasjátékok, folyóiratok, kerékpár stb./. Az ellátottak saját tulajdonukat képező eszközöket, berendezéseket is rendeltetésüknek megfelelően használják, az ezekben szándékosan okozott kárt meg kell téríteniük a károkozóknak. Az ellátottak korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével aktivitást segítő fizikai, és kulturális tevékenységeket szervezünk intézeten belül és kívül is. Így pl. ünnepségek karácsony, farsang, - névnapok, kirándulások, kulturális és sportrendezvények, stb. A rehabilitációs intézetben élők esetében biztosítja a különféle helyi, regionális, országos, nemzeti és nemzetközi kulturális és sportrendezvényeken való aktív részvételt /pl. Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület, Magyar Speciális Olimpia Szövetség stb. rendezvényei/. 13

14 Az intézményben szervezett programokon, rendezvényeken valamennyi ellátott ingyenesen vehet részt. Az intézmény az alapfeladatok körébe nem tartozó szolgáltatások igénybevételét is biztosítja. Ilyenek: - színház-, múzeumlátogatás, - kirándulás, - üdültetés, - sport- és kulturális programokon való részvétel, - személyi higiénia körébe tartozó ellátások (fodrász, pedikűr stb.) A szolgáltatások költségei a résztvevőket terheli. Az intézmény biztosítja a résztvevők számának és állapotának megfelelő kísérői létszámot. Az intézményi életformához való alkalmazkodás elősegítése, az ellátottak mentálhigiénés ellátásának biztosítása az intézmény valamennyi dolgozójának a feladata. 9 Foglalkoztatás Az intézmény szervezi az ellátottak életkorának és egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatást. A rehabilitációs intézet a komplex rehabilitációs tevékenység részeként biztosítja a munkavégzést, a képzési, terápiás célú foglalkoztatást, mely történhet az intézet működési körén belül és kívül is. A munkavégzésre képes lakók foglalkoztatása - az intézmény működési körén belül az intézmény működését elősegítő munkák /takarítás, mosás, vasalás, konyhai előkészítő munka, kerti-, udvari munka stb./ - Az intézmény közreműködésével más gazdálkodó szervezet részére végzett munka, - Más jogviszony keretében történő munkavégzés. Az intézmény működési körén belül szervezett foglalkoztatásban résztvevő lakók munkajutalomban részesíthetők. A jutalmazás gyakoriságáról, a jutalomban résztvevő személyekről, valamint annak alkalmankénti összegéről a vezető pedagógus, a mentálhigiénés munkatárs javaslata alapján az igazgató határoz, figyelembe véve a hatályos jogszabályokat. A munkaviszony keretében foglalkoztatott ellátottak a munkaszerződésben meghatározott feltételek szerint részesülnek díjazásban. A terápiás és képességfejlesztő foglalkoztatásból származó eredmény az intézetben nyújtott ellátás színvonalának emelésére, valamint a foglalkoztatásban közvetlenül résztvevők díjazására fordítható. Az eredmény 14

15 50 %-a fordítható a foglalkoztatásban résztvevők díjazására, teljesítményük arányában. A rehabilitációs intézetben képzési célú foglalkoztatás is történhet, ami az ellátottak eredményes rehabilitációját segítheti.az intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően munka-rehabilitációs vagy fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében biztosítjuk július 1-től. A rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottság véleménye alapján az intézmény vezetője dönt az ellátott munka-rehabilitációs vagy fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásról. A munka-rehabilitációs foglalkoztatás célja az ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, továbbá a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítése. A munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében a foglalkoztatás időtartama nem haladhatja meg a napi 6 és a heti 30 órát, és el kell érnie a napi 4 vagy a heti 20 órát. Fejlesztő felkészítő foglalkozást jelenleg a KÉZMŰ Nonprofit Kft. látja el, mellyel együttműködési megállapodást kötött az intézmény. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja az ellátott számára munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatása révén az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott felkészítése védett munka keretében, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás az ellátott és az intézmény vagy az intézménnyel az ellátottak foglalkoztatására megállapodást kötött szervezet által, legfeljebb egy évre kötött munkaszerződés alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény szerinti határozott idejű munkaviszony keretében folytatható. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében a foglalkoztatás időtartama nem haladhatja meg a napi 8 órát és a heti 40 órát. Az intézet ellátottai részére, szabadidejük kellemes és kreatív eltöltéséhez a nevelési, mentálhigiénés csoport nyújt segítséget. Így biztosítja a személyre szabott gondozást, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, szükség szerint pszichoterápiás foglalkoztatást, az ellátottak családi és társas kapcsolatok fenntartásának a feltételeit. A programokon való részvétel önkéntes, amelyen a lakók egyéniségüknek és egészségi állapotuknak megfelelően vehetnek részt. A lakók az intézetben működő szakkörök /irodalmi, kézműves, ének-zene, tánc, sport, számítógépes stb./ szolgáltatásit 15

16 önkéntesen és térítésmentesen vehetik igénybe. 10. Az intézményből való eltávozás rendje Valamennyi fennjáró ellátott egészségi állapota függvényében az intézményből szabadon kijárhat. Az eltávozás hétfőtől péntekig csak munkaidő után 15: 00 órától- 22: 00 -ig szombat illetve vasárnap a nap bármely szakaszában engedélyezett, de este 22: 00 -ig vissza kell érkezniük az intézet területére. Az éjszakai illetve a több napos távollétre az ellátott és törvényes képviselője által írt kérelem után lehetséges. Az ellátott eltávozása csak a korlátozó intézkedés alkalmazása esetében tagadható meg. Kimenőre előzetes bejelentés után távozhatnak az ellátottak, melyet a vezető pedagógus részére kell bejelenteni. Akik az egyéni kimenőt nem veszik igénybe vagy önállóan nem alkalmasak rá felügyelettel csoportos kimenőre mehetnek. Amennyiben a lakó állapota miatt nem távozhat el az intézményből, ez korlátozó intézkedésnek minősül, s a korlátozó intézkedésekre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. 11. A látogatás rendje, kapcsolattartás Az intézmény nyitott jellegű. A látogatási idő nincs korlátozva, de reggel 8: 00 óra előtt és este 20: 00 óra után, illetve az étkezések ideje alatt lehetőleg csak elkerülhetetlen esetekben fogadjanak látogatót az ellátottak. A látogatás nem zavarhatja mások nyugalmát, vagy fizikai ellátását. A rehabilitációs intézetben látogatót délutánonként /a munkaidő befejeztével/, illetve hétvégeken fogadhatnak. Az ellátottak látogatókat a társalgóban, valamint a szobatársak belegyezésével a lakószobákban fogadhatják. Gyógyszert, alkoholt a látogatók nem adhatnak az ellátottaknak. Velük üzleti kapcsolatot nem bonyolíthatnak. A látogatók a látogatás ideje alatt magatartásukkal az ellátottak nyugalmát, az intézmény rendjét nem zavarhatják. A házirendben foglaltak betartása a látogatók számára is kötelező a látogatás ideje alatt. Az intézmény dolgozói kötelesek figyelemmel kísérni az ellátottak külső 16

17 kapcsolatainak alakulását. Szükség esetén segítséget nyújtanak az ellátottak levelezésének lebonyolításában. Telefonon történő érdeklődés esetén üzenetet átadnak, tájékoztatást adnak a hozzátartozóknak, figyelemmel a személyiségi jogok védelmére. Az intézmény dolgozói az ellátott és gondnoka közötti kapcsolattartást is segítik ez a hivatásos gondnokokkal történő kapcsolattartásra is vonatkozik. A gondnokok látogatási rendjére is a házirendben foglaltak az irányadók. Lehetőséget biztosítunk az ellátott részére, hogy intézeten kívül is találkozhasson gondnokával szabadidejében, illetve amennyiben munkaviszonyban áll - úgy figyelemmel a munkavégzésre vonatkozó jogszabályokra szabadsága terhére. Az ellátottak részére telefonálási lehetőség biztosított a rehabilitációs intézet előterében felszerelt nyilvános telefonon, illetve saját készülékükön keresztül. Az orvos javaslatára /pl.: járvány esetén/ a látogatás korlátozható, illetve szüneteltethető, mely a kimenőre, eltávozásra is vonatkozik 17

18 12 Korlátozó intézkedések A fogyatékos ellátott személyiségi jogait helyzetére való tekintettel fokozott védelemben kell részesíteni. Korlátozó intézkedést abban az esetben lehet alkalmazni, ha az ellátott önmaga, illetve mások testi épségét, egészségét, veszélyeztető, környezetét súlyosan fenyegető, támadó magatartást tanúsít. Veszélyeztető magatartás: az ellátott pszichés állapotának zavara következtében saját vagy mások életére, egészségére, testi épségére jelentős veszélyt jelenthet, de a megbetegedés jellegére tekintettel a sürgős intézeti gyógykezelésbe vétel nem indokolt. Közvetlen veszélyeztető magatartás: Az ellátott pszichikai állapotának akut zavara következtében saját maga, vagy mások életére, testi épségére, egészségére közvetlen és súlyos veszélyt jelent. Korlátozó intézkedés elrendelésének célja az ellátott testi épségének megóvása, lakótársainak és környezete fizikai állapotának megőrzése. Korlátozó intézkedés csak szükséges ideig és mértékben alkalmazható, míg a beteg veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít. Személyes szabadságában bármely módon /fizikai, kémiai, biológiai/ csak veszélyeztető és közvetlen veszélyeztető magatartású beteg korlátozható. Korlátozó intézkedés elrendelésére az intézmény ideggyógyász szakorvosa jogosult, aki a korlátozó intézkedés módját az ellátott dokumentációjában rögzíti. Írásos elrendelés esetén, ha az ellátott veszélyeztető magatartást tanúsít a korlátozást elrendelheti főmunkaidőben az intézményvezető, a vezető ápoló, műszakvezető ápolók. Főmunkaidőn kívül a szolgálatban levő rangidős ápoló. Ebben az esetben 16 órán belül illetve az intézkedést követő első munkanapon az ellátott dokumentációjában, írásban a korlátozó intézkedés szükségességét jóvá kell hagyatni az ideggyógyász szakorvossal. Írásos elrendelés hiányában, ha az ellátott közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít a korlátozó intézkedést elrendelheti főmunkaidőben az intézményvezető, a vezető ápoló, műszakvezető ápolók. Távollétük esetén a szolgálatban levő legmagasabb végzettségű ápoló. Ebben az esetben a korlátozás elrendeléséről telefonon értesíteni kell a műszakvezető ápolót, majd 16 órán belül, ill. az intézkedést követő első munkanapon az ellátott dokumentációjában írásban a korlátozás szükségességét jóvá kell hagyatni. A korlátozó intézkedés elrendelésével egy időben a korlátozó intézkedés elrendeléséhez rendszeresített ADATLAP - ot ki kell tölteni. 18

19 Az ellátottat szóban tájékoztatni kell a korlátozó intézkedés végrehajtása előtt annak elrendeléséről, formájáról, valamint a korlátozó intézkedés feloldásáról. Az ellátott törvényes képviselőjét tájékoztatni kell a korlátozó intézkedést követően 3 napon belül a korlátozó intézkedés elrendeléséről és formájáról, a korlátozó intézkedés feloldásáról. A korlátozó intézkedés feloldásáról történő tájékoztatással egyidejűleg az adatlap másolatát át kell adni, illetve meg kell küldeni a törvényes képviselőnek. A korlátozó intézkedés fokozatai: - az intézet elhagyásának korlátozása pszichiáter szakorvos által meghatározott időre. Az intézet orvosának javaslatára, amennyiben az ellátott egészégi állapota pl. lázas állapot, fertőző betegség stb. indokolja, az intézetvezető főnővér is korlátozhatja az intézet elhagyását. - Szükség esetén adható orális, illetve magisztrális gyógyszerkészítmények, injekciók, oldatok, pszichiáter szakorvos által meghatározott adagban és dózisban, időtartamban. Ebben az esetben az intézmény elhagyásának korlátozása is életbe lép. - fizikai korlátozás a pszichiáter szakorvos javaslatára alkalmazható, amelynek időtartamát a pszichiáter szakorvos módosíthatja. Fizikai korlátozás az ellátott szabad mozgási szabadságának testi kényszerrel, fizikai és mechanikai eszközzel, berendezéssel való korlátozása, így az osztály, az intézet elhagyásának megtagadása és megakadályozása, a testi kényszer, a rögzítés valamint a lekötés. - Az intézet vezetője is korlátozhatja az intézetből való eltávozást járvány, szélsőséges időjárási, bizonytalan közlekedési viszonyok esetén. A személyes szabadságában bármely fizikai módon csak a veszélyeztető vagy a közvetlenül veszélyeztető magatartású ellátott korlátozható. A korlátozás csak addig tarthat, illetve oly mértékű és jellegű lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül szükséges, és az emberi méltósághoz való jog nem sérül. A fizikai korlátozást az ápolási betétlapon dokumentálni kell. A korlátozás alatt az ellátott állapotát folyamatosan figyelemmel kell kísérni, ellenőrizni, mely magában foglalja a fizikai, higiénés és egyéb szükségletek felmérését és ezeknek az ellátott állapotának megfelelő kielégítését. Az ellenőrzés tényét és eredményét is a dokumentációban fel kell tüntetni. A tevékenység gyakorlati kivitelezését az intézetvezető ápoló naponta ellenőrzi, az ellenőrzést kézjegyével dokumentálja az ápolási betétlapon. 19

20 13. Egyéb magatartási szabályok Mindenkitől elvárható, hogy az intézetben olyan magatartást tanúsítson, amely nem sérti mások nyugalmát, személyiségét. Az ellátottak és dolgozók személyiségi jogait kölcsönösen tiszteletben kell tartani. Az intézményünkben élő ellátottak kötelesek egymással szemben is udvariasan, tisztelettudóan viselkedni. Az emberi kapcsolatok elfogadott általános normái szerint kell élni. Kerülni kell az egymás nyugalmát zavaró hangoskodást, rendbontást. Egymás emberi méltóságát tiszteletben kell tartani, a kedvezőtlenebb egészségi, érzelmi állapotban levők részére segítséget nyújtani, az újonnan intézménybe kerülőket segíteni a beilleszkedésben. Az ellátottak az intézmény dolgozóival szemben is udvarias hangnemet és magatartást kötelesek tanúsítani, ez vonatkozik a dolgozó és ellátott viszonyára is. Az intézmény tulajdonát képező berendezési, felszerelési tárgyakat rendeltetésszerűen kell használni. A berendezési tárgyak rongálódásáért, azok eltulajdonításáért az ellátottak és a dolgozók anyagilag felelősek. Az épületekben, berendezésekben szándékosan okozott kárt az elkövető köteles megérteni. A használat során kellő gondossággal kell eljárni a személyes használatra kiadott tárgyak, ruházat, textília és egyéb anyagok esetében is. A dolgozó az ellátottól sem pénzbeli, sem természetbeni ellenszolgáltatást nem fogadhat el. Az intézmény dolgozója az ellátottól pénzt kölcsön nem kérhet, sem annak kölcsönt nem adhat, illetve semmiféle üzletet /adás-vétel/ nem köthetnek egymással. A konyha épületében a konyhai dolgozókon kívül más személy nem tartózkodhat, kivéve a konyhai előkészítő munkában résztvevőket, a hibaelhárítást, karbantartást végzőket - a hibaelhárítás, karbantartás időtartama alatt. Az intézményt meghatározott célra, illetve annak megjelölése nélkül pénzbeli vagy természetbeni adományokkal támogathatják az ellátottak, hozzátartozóik, egyéb támogatók. 20

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát H a j d ú s á g i S z o c i á l i s S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e lősségű Társaság. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát 1 A házirend célja,

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. születési neve: lakcíme: telefonszáma: anyja neve: születési helye, ideje: személyi igazolvány száma: TAJ száma: nyugdíjas törzsszáma:

MEGÁLLAPODÁS. születési neve: lakcíme: telefonszáma: anyja neve: születési helye, ideje: személyi igazolvány száma: TAJ száma: nyugdíjas törzsszáma: 3/A. melléklet a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény, mint ellátást nyújtó intézmény (továbbiakban: ellátást nyújtó

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás ÉRTELMI FOGYATÉKOS NAPKÖZI OTTHON H Á Z I R E N D J E 2009. E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a nappali ellátásban

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthona ellátás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról Ikt.sz.:./2009. M E G Á L L A P O D Á S fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: fenntartó) képviselője:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó György ügyvezető igazgató fenntartásában működő Hajdúsági

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon HÁZIRENDJE

Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon HÁZIRENDJE Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon HÁZIRENDJE 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban részesülők és az őket ellátó dolgozók fontosabb magatartási kötelezettségeit,

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. törvényes képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. törvényes képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról 1. A megállapodó felek: Jelen megállapodás az alulírott helyen és napon létrejött egyrészről: Madárdomb Idősek Háza Közhasznú

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Fenntartásában működő HAJDÚNÁNÁS IDŐSEK OTTHONA H Á Z I R E N D

Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Fenntartásában működő HAJDÚNÁNÁS IDŐSEK OTTHONA H Á Z I R E N D Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Fenntartásában működő HAJDÚNÁNÁS IDŐSEK OTTHONA H Á Z I R E N D. 2009 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt,

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. b.) Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője, illetve hozzátartozója: Név:

MEGÁLLAPODÁS. b.) Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője, illetve hozzátartozója: Név: 1 MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat alapításában (továbbiakban: alapító) működő Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u.1 sz. Nyíradonyi

Részletesebben

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1.

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. 1 A házirend 1 célja Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program 1.sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program I. Az intézmény célja, feladata: Az Intézmény neve és székhelye: Pécs

Részletesebben

2010.év.napjától Határozott időre év napig

2010.év.napjától Határozott időre év napig M E G Á L L A P O D Á S fogyatékos személyek rehabilitációs intézményi szolgáltatás biztosításáról mely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 4080 Hajdúnánás,

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora Házirend Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Kedves Klubtagok! A házirend az idősek nappali ellátásának fontos szervezője. Szíveskedjenek figyelmesen

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

Támogató Szolgálat Házirendje

Támogató Szolgálat Házirendje Támogató Szolgálat Házirendje A támogató szolgáltatás feladata - az Szt. 65/C. -ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében - különösen személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

Megállapodás. között a bentlakásos szociális intézményben történő elhelyezés tárgyában az alábbi feltételek szerint. A szerződés tárgya

Megállapodás. között a bentlakásos szociális intézményben történő elhelyezés tárgyában az alábbi feltételek szerint. A szerződés tárgya Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Megállapodás Mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.), melynek képviselője: Bakonyi

Részletesebben

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20.

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Házirend Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE 1. Házirend célja: hogy, az ellátás zavartalan biztosítása érdekében közös erőfeszítéssel elősegítsük az otthonban a nyugodt,

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

X. Fejezet PSZICHIÁTRIAI BETEGEK GYÓGYKEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA

X. Fejezet PSZICHIÁTRIAI BETEGEK GYÓGYKEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA X. Fejezet PSZICHIÁTRIAI BETEGEK GYÓGYKEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA 188. E fejezet alkalmazásában a) pszichiátriai intézet: minden olyan egészségügyi szolgáltatást vagy azt is nyújtó ellátóhely, amely pszichiátriai

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke Szám: 410-3/2008. Melléklet: Házirend ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi,

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

HÁZIREND. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329.

HÁZIREND. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329. HÁZIREND Tamási, 2012...... igazgató Kedves Klubtagok! 1 A házirend

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Fenntartásában működő Hajdúnánás Intézménye H Á Z I R E N D. Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Fenntartásában működő Hajdúnánás Intézménye H Á Z I R E N D. Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Fenntartásában működő Hajdúnánás Intézménye H Á Z I R E N D Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona Hajdúnánás 2009. 2 E házirend célja: szabályozni az

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása,

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása, 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek:

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Budapest, 1031 Ányos utca 3. Tel : 3887-305 Fax: 3687-472 Budapest, 1124 Mártonhegyi

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke Szám: 511/2009. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK LAKÓOTTHONÁNAK H Á Z I R E N DJE

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK LAKÓOTTHONÁNAK H Á Z I R E N DJE + A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft fenntartásában működő, Hajdúnánás Humán Szolgáltató Otthon PSZICHIÁTRIAI BETEGEK LAKÓOTTHONÁNAK H Á Z I R E N DJE 2009 E házirend célja: hogy meghatározza

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015.

H Á Z I R E N D 2015. Ikt. sz.:520/sz/2015 H Á Z I R E N D 2015. H Á Z I R E N D Az intézmény célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket, személyre szóló ápolást és gondozást,

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015.

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015. 2015. Szakmai Program 13. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A Fiatalkorúak zsebpénzkezelési szabályzata: - a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Részletesebben

Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám. Házirend

Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám. Házirend Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám Házirend Tartalomjegyzék I. Az együttélés szabályai... 3 II. Éjszakai pihenés rendje... 4 III. Dohányzás és alkoholfogyasztás

Részletesebben

A pszichiátriai betegek jogvédelme

A pszichiátriai betegek jogvédelme A pszichiátriai betegek jogvédelme Simon Zsuzsa szociálpolitikai szakértő TÁMOP-557-08/1-2008-0001 A pszichiátria történeti gyökereit tekintve hatalmát és jogosítványait arra kapta, hogy a törvényt nem

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat HÁZIREND Taksony A Házirend hatálybalépésének időpontja: A Házirendet az intézmény főállású dolgozói közösen megvitatták és elfogadták, értekezlet

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM SZABÁLYZATA ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM SZABÁLYZATA Érdekképviseleti Fórum Szabályzata A szabályzat az 1993. évi III. törvényben biztosított felhatalmazás és a 11/2000 (10.26) Ö.R. alapján készült. I. fejezet Az Érdekképviseleti

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Célja: Idősek Otthona belső életének, rendjének szabályozása. Személyi hatálya: kiterjed az intézményi szolgáltatást igénybevevő időskorúakra,

Részletesebben

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd. A Szakmai Program 3. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.hu www.bercelrehab.hu

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D 2 0 1 5 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE II. TÉRÍTÉSI DÍJ III. AZ OTTHON NAPIRENDJE

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

A honlapról letölthető jelentkezési lapot a fenntartó részére a Hajdúsági. Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címére

A honlapról letölthető jelentkezési lapot a fenntartó részére a Hajdúsági. Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címére Jelentkezés módja A honlapról letölthető jelentkezési lapot a fenntartó részére a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címére 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. szám alá kell

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Térítési díj. - Változások 2015.

Térítési díj. - Változások 2015. Térítési díj - Változások 2015. A megismerés térben és időben végtelen. Vedd ki a számot a dolgokból, és minden összeomlik. Sevillai Szent Izidor 2 Alapvető jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kapcsolattartás joga. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

Kapcsolattartás joga. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Kapcsolattartás joga Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2015. január 23. Budapest TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy Sándor utca 5. HÁZIREND

Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy Sándor utca 5. HÁZIREND Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy Sándor utca 5. HÁZIREND A házirend célja, hogy az otthon rendjét, a lakók nyugalmát, az otthon tulajdonát védje, az együttélés módját szabályozza és az otthon

Részletesebben

Idősek Otthona Házirendje

Idősek Otthona Házirendje Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány Idősek Otthona 8674 Nágocs, Rákóczi Ferenc utca 1/A Tel.: 20/525-0404 Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! Idősek Otthona Házirendje Kérem Önöket,

Részletesebben

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/

1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/ 1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778 Megállapodás mely létrejött egyrészről a Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Csanádpalota 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Csanádpalota 2013. 1.a melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Csanádpalota Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

A korlátozó intézkedések alkalmazásának lehetőségei. Pszichiátriai, szenvedélybetegek, idős demens betegek és értelmi fogyatékosok otthonaiban

A korlátozó intézkedések alkalmazásának lehetőségei. Pszichiátriai, szenvedélybetegek, idős demens betegek és értelmi fogyatékosok otthonaiban A korlátozó intézkedések alkalmazásának lehetőségei Pszichiátriai, szenvedélybetegek, idős demens betegek és értelmi fogyatékosok otthonaiban Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem Szabadság, szerelem, e kettő

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

H Á Z I R E N D. É t k e z t e t é s. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny 2011. 02. 01.

H Á Z I R E N D. É t k e z t e t é s. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny 2011. 02. 01. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny É t k e z t e t é s H Á Z I R E N D 2011. 02. 01. A házirend célja, hogy meghatározza az Étkeztetés, mint alapszolgáltatási forma belső rendjét

Részletesebben

Házirend. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Élet-Ház Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény Pári. Tamási, 2012...

Házirend. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Élet-Ház Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény Pári. Tamási, 2012... Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Élet-Ház Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény Pári Házirend Tamási, 2012... Jóváhagyta: igazgató Kedves Ellátottak! A házirend az idősek

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI R E N D

SZOLGÁLTATÁSI R E N D Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZOLGÁLTATÁSI R E N D Család- és gyermekjóléti szolgálat (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás) A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad,

Részletesebben

NEM ADOM FEL Alapítvány

NEM ADOM FEL Alapítvány NEM ADOM FEL Alapítvány Támogató Szolgálat Cím:1126 Bp.Tartsay Vilmos u. 19. Tel: 20 296-2664, 06 1 501 47 08 Adószám: 18256529-1-43 Bankszámlaszám: CIB Bank 10700206 43547104 51100005 Honlap: www.nemadomfel.hu

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :...

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :... Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu HÁZIREND 2013. Tartalom 1. Bevezető, a házirend

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegít Szolgáltatás Házirend

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegít Szolgáltatás Házirend 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Házirend Hatályos 2012....... napjától 2 A házirend célja, hatálya A házirend célja Szabályozza a családsegít szolgáltatás igénybevételének rendjét. A házirend

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Nyírmadai Szociális Ápolási-Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester A HÁZIREND

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. 2011. évi

Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. 2011. évi Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2011. évi 1 Kedves Lakók, Tisztelt Hozzátartozók! Kérem Önöket, hogy ezt a Házirendet, mely az otthon életének fontos része,

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 HÁZIREND Bevezető Kérem Önöket, hogy e Házirendet, mely a Szépkorúak Háza

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJLÉKTALANOK GONDOZÓHÁZA. 4. számú melléklet HÁZIREND

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJLÉKTALANOK GONDOZÓHÁZA. 4. számú melléklet HÁZIREND KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJLÉKTALANOK GONDOZÓHÁZA 4. számú melléklet HÁZIREND A Hajléktalanok Gondozóháza ellátását azok a hajléktalan személyek vehetik igénybe, akik Gyöngyösön illetve a

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre Tokodaltáró Község Önkormányzatának 3/2008. (II.14.) rendelete a településen személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról (rövid megjelölés 3/2008. (II.14.) tokodaltárói ör.) A szociális ellátás

Részletesebben

H Á Z I R E N D. II.1.2. sz. melléklet

H Á Z I R E N D. II.1.2. sz. melléklet Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Területi Gondozás 1158 Budapest Klebelsberg K.u.20./a. H Á Z I R E N D Intézmény: Gondozó Ház 1157 Budapest, Erdőkerülő u. 34. szám H

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az elhelyezési kérelemhez szükséges adatlapokat, a Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet

Az elhelyezési kérelemhez szükséges adatlapokat, a Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 1064 Budapest, Rózsa utca 67. : 311 4850, 311 4851, 331 2359 Fax: 473 1159 E-mail: rozsa@vazsonyiidosotthon.hu A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben