Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola Tel.: Fax: /117

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 www.sisy.hu"

Átírás

1

2 Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: Fax: /117

3 Fenntartó szeptember 1-től Nemzetgazdasági Minisztérium

4 Iskolánk tanárai, dolgozói 72 fő pedagógus, 6 fő nevelést-oktatást segítő munkatárs, 22 fő technikai dolgozó

5 Iskolánk tantermei, felszereltsége 15 tanterem Szaktantermek: biológia, nyelv, informatika, labor, rajz.. Tornaterem, konditerem Tanműhelyek: Kossuth Lajos u. fodrászat, kozmetika, elektrokozmetika, masszázs, alapozó gyakorlatok Weiner Leó u.: fodrászat külső tanműhely

6 Iskola képzési szerkezete Általános iskola 8. évfolyam Érettségi Szakközépiskola Érettségi Szakképzés OKJ végzettség

7 4 év 2 év szakképzés Szakközépiskolai képzés szerkezete 1 év fodrász OKJ 1 év kozmetikus OKJ 1 év gyakorló fodrász OKJ 1 év gyakorló kozmetikus OKJ Szakközépiskola évfolyam Szépészeti ágazati alapozás szakmai érettségivel Általános iskola

8 Szépészeti ágazati kerettanterv Heti 35/36 óra Nyári termelési gyakorlat iskolai tanműhely 9. Évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 70 óra 105 óra 140 óra Szakmai tantárgy érettségi Közösségi szolgálat 50 óra a évfolyamon

9 Szépészeti ágazati kerettanterv 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet Óraterv/ heti óraszámok Évfolyam Közismeret Mindennapos testnevelés Ágazati alapozás Heti összes óra Nyári összefüggő termelési gyakorlat óra

10 Iskolai dokumentumok Pedagógiai program Pedagógiai alapelvek, értékek, küldetésnyilatkozat Az iskolában folyó nevelő és oktató munka Szakmai program Házirend Az egyes tanulói jogok Tanulói kötelességei, magatartási elvárások Iskola munkarendje Tanulmányok alatti vizsgák Tanulói távolmaradások, hiányzások SZMSZ

11 Csengetési rend

12 Tankötelezettség A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC, törvény 45. (3) bekezdése alapján Annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. SNI tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.

13 A tanulmányi kötelezettségek teljesítése és a mulasztás Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. A mulasztás igazoltnak tekintendő, ha a tanuló: beteg volt és azt igazolta, valamint a hiányzás okáról már a mulasztás első napján szülője értesítette az osztályfőnököt. a szülő előzetes írásbeli kérésére engedélyt kapott a távolmaradásra, hatósági intézkedés, állampolgári kötelezettségeinek teljesítése miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni, tanóráról való távolmaradása az iskola vagy az osztályközösség közös ügyeinek intézése miatt az osztályfőnök engedélyével történik,

14 A tanulmányi kötelezettségek teljesítése és a mulasztás Az orvosi igazolásokat kiskorú ill. a nagykorú (9-12. évfolyamos) tanuló esetén a szülővel, vagy gondviselővel alá kell íratni. A mulasztások kezdetekor a szülő vagy a gondviselő telefonon ( ) vagy levélben jelzi a tanuló hiányzásának okát és várható időtartamát. Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán. A gyanúsan ismétlődő, vagy pontosan nem tisztázható hiányzás esetén az osztályfőnök dönt a szülő meghallgatása után az igazolás elfogadásáról. A távolmaradásra 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb időre az igazgató adhat engedélyt.

15 A tanulmányi kötelezettségek teljesítése és a mulasztás Ha a tanuló nem igazolta távolmaradását, hiányzása igazolatlan. Igazolatlan mulasztás esetén a tanuló szüleit írásban értesíti az osztályfőnök. Az igazolatlan mulasztás fegyelmező és fegyelmi intézkedéseket von maga után: 3 igazolatlan óra = osztályfőnöki figyelmeztető 8 igazolatlan óra = osztályfőnöki intő 12 igazolatlan óra = igazgatói figyelmeztető 17 igazolatlan óra = igazgatói intő 21 igazolatlan órától fegyelmi eljárást kell indítani.

16 Késésekkel kapcsolatos szabályok A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti az órára. A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár. 45 perc késedelmi idő esetén írható be egy igazolt- igazolatlan óra szaktantárgyanként. A késések regisztrálása sávos rendszerben történik: 10 percenként történik a beírásuk a naplóba. Ezek a 10 percek adódnak össze. A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. Napközben csak az iskolai kötelesség teljesítése, vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható!

17 A tanulmányi kötelezettségek teljesítése és a mulasztás Az iskola köteles a szülőt vagy gondviselőt értesíteni: tanköteles tanuló esetén az első igazolatlan mulasztáskor /1 óra után is/. Ha a tanköteles tanuló a tanítási évben 10 órát vagy többet mulaszt igazolatlanul, az osztályfőnök, az igazgató aláírásával értesíti a lakhely szerinti illetékes jegyzőt, és a Gyermekjóléti Szolgálatot

18 A tanulmányi kötelezettségek teljesítése Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy tanítási évben meghaladja: a szakközépiskola általános műveltséget megalapozó szakaszában, a kettőszázötven tanítási órát, egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát, a szakközépiskola elméleti és gyakorlati alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a félévben osztályozó vizsgát kell tennie, a tanítási év végén nem minősíthető Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, Háromnál több tárgyból bukó tanulónak az évfolyamot meg kell ismételnie

19 Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési tanulási zavarral küzdő tanulók nevelése oktatása (2011. CXC.tv.) Sajátos nevelési igényű tanuló (SNI) A tanulót a szakértői vélemény alapján egyes tantárgyak, vagy tantárgyrészek értékelés és minősítés alól az igazgató felmenti, de a tanórákon köteles részt venni. A tanuló köteles az iskola által megjelölt fejlesztő foglalkozásokon részt venni.

20 Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési tanulási zavarral küzdő tanulók nevelése oktatása (2011. CXC.tv.) Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermek, tanuló (BTM) az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített, vagy sajátos tendenciát mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek (dislexia, disgrafia, discalkulia) A tanulót a szakértői vélemény alapján egyes tantárgyak, vagy tantárgyrészek értékelés és minősítés alól felmenti az igazgató, de a tanórákon köteles részt venni. A tanuló köteles az iskola által megjelölt fejlesztő foglalkozásokon (gyógypedagógus) részt venni.

21 Tanórán kívüli foglalkozások tanulószoba szakkörök felzárkóztató foglalkozás korrepetálás egyéni foglakozás tehetséggondozás művészeti foglalkozás testedzés, sportköri foglalkozás túraszakkör A közösségi programok szervezése: osztálykirándulás színházlátogatás múzeumlátogatás

22 Szabadidős tevékenységek Rendszeres sportfoglalkozások, aerobic, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, Sportversenyek, Sporttáborok, pl: vízi tábor, sí tábor, falmászás Diákönkormányzati gólya tábor- az egyéb programok Hagyományos iskolai rendezvények, versenyek, pl: Erzsébet Napok, Vidám Iskolanap, Kihívás Napja, Iskolarádió, iskolaújság- a diákokat foglalkoztató témákban, Kézműves szakkör, Boszorkánykonyha, Énekkar, Könyvtár- önálló ismeretszerzés céljából

23 Biciklitúra

24 Gólyatábor

25 Evezőtábor

26 Falmászás

27 Tankönyv (ingyenes) tartósan beteg (Igazolható a hatályos formanyomtatványon szakorvos által, vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolással) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd (Igazolható szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével.) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él (Igazolható a hatályos formanyomtatványon vagy bérjegyzékkel, pénzintézeti számlakivonattal, postai igazolószelvénnyel is.) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult (Igazolható az erről szóló határozattal.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (Igazolható a területileg illetékes jegyző által kiállított határozattal.) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül. (2015. július 1-től hatályos)(igazolható a Kormányhivatal által kiállított határozattal a gyermek nevelésbe vételéről.)

28 Tankönyvosztás A honlapunkon hirdetjük, kísérjék figyelemmel A tankönyvosztás augusztus 20. utáni időpontban várható

29 Eredmények, versenyek

30 Ünnepek

31 Iskolai Közösségi Szolgálat

32 Jogi háttér I. Köznevelési törvény (2011. évi CXC. Tv.) A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény (2005. évi LXXXVIII. Tv.) Közérdekű önkéntes tevékenység a fogadó szervezetnél meghatározott tevékenységi körben ellenszolgáltatás nélkül végzett munka. Nemzeti Önkéntes Stratégia (2011) Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni választása és motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez más személy, személyek vagy a közösség javát szolgálva.

33 Jogi háttér II. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

34 Közösségi szolgálat célterületei I. Egészségügy Szociális és jótékonysági terület

35 Közösségi szolgálat célterületei II. Oktatási Kulturális és közösségi terület

36 Közösségi szolgálat célterületei III. Környezet és természetvédelem Katasztrófa védelem

37 Közösségi szolgálat célterületei IV. Óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős terület

38 Közösségi szolgálat kapcsolatrendszere Iskola vezetősége Iskolai koordinátor Pedagógus Iskola Diák Szervezet / intézmény vezetősége és munkatársai Fogadó szervezet Szakmai koordinátor Mentor Szülő Segített személy, szervezet

39 Jellegzetességek Tanórán kívül zajlik Informális és nemformális tanulási forma Pedagógiai célzatú (5 óra felkészülés, 5 óra feldolgozás), élménypedagógiai alapok Tanár-diák viszony új módja Kölcsönösségre és együttműködésre épít

40 A pedagógusok feladatai Jó gyakorlatok gyűjtése Helyi szükségletek felmérése Tanulók motiválása Szülők tájékoztatása Közösségi szolgálat tervezése, szervezése Dokumentáció vezetése Tanulók felkészítése, nyomon követése, kiértékelés Kapcsolattartás a fogadó hellyel Nyilvánossági munka szervezése Kommunikációs feladatok ellátása

41 Dokumentáció Jelentkezési lap Szülői jóváhagyás, nyilatkozat Közösségi szolgálati napló Napló, bizonyítvány megjegyzés rovata Igazolás Törzslap

42 Mikor lesz eredményes az iskolai közösségi szolgálat program? Tájékoztatták és felkészítették az érintett szereplőket Választása önkéntes alapon nyugodott

43 Mikor lesz eredményes az iskolai közösségi szolgálat program? Pedagógiai feldolgozása megtörtént Oklevéllel, elismeréssel jár a jól végzett tevékenység

44 Javasolt segédletek, dokumentumok, honlapok Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez OFI (www.kozossegi.ofi.hu) Állásfoglalás az Iskolai közösségi szolgálat programok megvalósításához - ÖKA(www.önkentes.hu) IKSZ programok - DIA (http://iksz.i-dia.org) Teétedakadémia.hu

45 Beiratkozás előtt orvosi vizsgálat Az orvosi vizsgálat időpontja: értesítés alapján időpont felvételi értesítővel együtt Orvosi nyomtatvány kitöltve

46 Beiratkozás június 24. (szerda) 9.00h A beiratkozásra hozza magával az alábbi dokumentumokat: születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány vagy útlevél; lakcímkártya (állandó vagy ideiglenes budapesti vagy pest megyei lakcímmel); ha van: kollégiumi befogadó nyilatkozat (kollégiumok listája a honlapon található); TAJ-kártya tanulói (oktatási) azonosító szám; 8. osztályos bizonyítvány, bizonyítvány hiányában igazolást, hogy eredményesen befejezte az általános iskolai tanulmányait; a kitöltött tankönyvlistát (letölthető a honlapról); tanulószoba igényét (letölthető a honlapról); a normatív kedvezményt igénylő nyomtatványt (letölthető a honlapról); diákigazolvány igényléshez az Okmányirodákban kérhető NEK - adatlapot (Nemzeti Egységes Kártyarendszer), valamint forintot; szakértői véleményt (SNI, BTM) ha van; a tanulóbiztosítás (Szimba) árát, amennyiben biztosítást kíván kötni; Sisy-póló, Alapítvány, Dök-támogatás

47 SISY Alapítvány OTP Adószámunk: Közhasznú 1% felajánlásokat elfogad

48 Köszönöm a figyelmet!

Tanévkezdő Országjáró sorozat. ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT szekció

Tanévkezdő Országjáró sorozat. ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT szekció Tanévkezdő Országjáró sorozat ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT szekció DRK Dóczy Gimnáziuma, 2014. augusztus 28. Budapest, KRE ÁJK, 2014. augusztus 29. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Workshop - Jó gyakorlat börze. MRE Zsinati Székház - Budapest, 2015. március 12.

Workshop - Jó gyakorlat börze. MRE Zsinati Székház - Budapest, 2015. március 12. Workshop - Jó gyakorlat börze MRE Zsinati Székház - Budapest, 2015. március 12. Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola. OM azonosító: 034168

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola. OM azonosító: 034168 PEDAGÓGIAI PROGRAM Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola OM azonosító: 034168 Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kaposvár, Baross u. 19. 2 1950 II. számú ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUM 1952

Részletesebben

WESSELÉNYI MIKLÓS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

WESSELÉNYI MIKLÓS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Mellékletek WESSELÉNYI MIKLÓS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1149 Budapest, Várna u. 23. Telefon: 363-60-61, 220-86-92, 220-86-93 Honlap: http://www.wmszki.hu HÁZIREND Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki. Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.hu Bevezető rész: Házirendünk jogszabályi háttere: a közoktatásról

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFÜRED HÁZIREND

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFÜRED HÁZIREND REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFÜRED HÁZIREND 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 A tanuló jogai...6 A tanuló kötelességei...7 A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján...

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján... Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A tanulók jogai... 3 A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések... 5 Az osztályozó vizsgák követelményei évfolyamonként,

Részletesebben

Kémia... 50 ETIKA... 50 Földrajz... 51 Testnevelés... 52 Ének zene... 54 Informatika... 54

Kémia... 50 ETIKA... 50 Földrajz... 51 Testnevelés... 52 Ének zene... 54 Informatika... 54 1 2 Tartalom BEVEZETŐ... 4 A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK... 5 HÁZIRENDJÉRE... 5 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK... 5 A HÁZIREND ELKÉSZÍTÉSÉHEZ, ELFOGADÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK, JOGKÖRÖK... 12 AZ ISKOLAI

Részletesebben

Készítette: Kovács Árpádné igazgató

Készítette: Kovács Árpádné igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Kovács Árpádné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1.1.A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK HÁZIRENDJÉRE

Részletesebben

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola Házirend Sorszám: Módosítási szám: 8. Készítette: Dr. Vas Rezső Igazgató Jóváhagyta Fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2013. 04. 01. Egyben

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337 Iktatószám:. /2015. ügyintéző: Gulyás József ig.h. Melléklet: Kollégiumi házirend nevelőtestületi ért. jkv. A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.)

Részletesebben

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 34. Tel.: 76/462-155 Fax: 76/560-120 www.kfsz.hu e-mail: titkarsag@kossuth-felegyhaza.sulinet.hu HÁZIREND Célja: a házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Házirend 2015.május 01-től

Házirend 2015.május 01-től Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2015.május 01-től Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 3 II. Bevezetés... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. A házirend

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

A Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola. Házirend

A Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola. Házirend Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola Szeged, Kenyérgyári út 8. Közoktatás Minőségéért Díj; Partnerközpontúság kategória, bronz fokozatú intézménye; 2005 A Hansági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D DABASI KOSSUTH LAJOS. Dabas, Iskola utca l. 2370 Tel.: 29-360-396 www.klai.hu. Tamás Roland intézményvezető

ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D DABASI KOSSUTH LAJOS. Dabas, Iskola utca l. 2370 Tel.: 29-360-396 www.klai.hu. Tamás Roland intézményvezető DABASI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D 2015 Dabas, Iskola utca l. 2370 Tel.: 29-360-396 www.klai.hu Tamás Roland intézményvezető T A R T A L O M J E G Y Z É K Házirend... 3 Az iskola alapadatai...

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 2013. HÁZIREND A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 1 Tartalom A házirend célja és feladata... 4 A házirend jogforrásai... 5 Preambulum... 5 A házirend hatálya... 6 A házirend

Részletesebben

Az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az intézménybe

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. (Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.) OM azonosító : 030213 H Á Z I R E N D. Érvényes. 2014. április 1 - től.

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. (Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.) OM azonosító : 030213 H Á Z I R E N D. Érvényes. 2014. április 1 - től. Dunaferr Szakközép- és Szakiskola (Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.) OM azonosító : 030213 H Á Z I R E N D Érvényes 2014. április 1 - től Csapó Gábor igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben