Hitelintézeti éves beszámoló Kiegészítő melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hitelintézeti éves beszámoló Kiegészítő melléklete"

Átírás

1 Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 7400 Kaposvár Berzsenyi u. 44. Cg.: Hitelintézeti éves beszámoló Kiegészítő melléklete január december 31. Készült: Kaposvár, május 6. Készítette: Ihárosi Istvánné főkönyvelő... 1

2 TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása Számviteli politika Számviteli változások Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatása Vagyoni, pénzügyi helyzete, jövedelmezőség alakulása... 6 II. Specifikus kiegészítések ) A mérleghez kapcsolódó kiegészítő adatok ) Általános előírások szerinti bemutatások ) Tételes bemutatások a mérleghez III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések ) Általános előírások szerinti kiegészítések ) Tételesen előírt kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz IV. Tájékoztató rész Tételes tájékoztató adatok V. Sajátos hitelintézeti kiegészítések Tárgyévi céltartalék-képzés és felhasználás Értékvesztés alakulás Mérleg fordulónapján fennálló nagykockázat-vállalás Betétbiztosítási és intézményvédelmi alapokban való részvétel Hátrasorolt kötelezettség bemutatás Tőkemegfelelés - ICAAP Kötelező tartalékolási kötelezettség Meg nem képzett céltartalék Cash -flow kimutatás Függővé tett kamat és más tételek bemutatása A biztosítékként, fedezetként, óvadékként kapott eszközök Kereskedési könyv

3 Kiegészítő melléklet: A Hitelintézet a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban Szt.) (1) bekezdésének megfelelően éves beszámolóját köteles közzétenni, valamint a 155. (2), (5) bekezdései alapján köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra kötelezett. Az éves beszámolót Ihárosi Istvánné főkönyvelő, pénzügy szakon, számon regisztrált, könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult állította össze. I. Általános rész 1. A Hitelintézet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás megnevezése: Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Cégjegyzék száma: Cg Adószáma: A vállalakozás bejegyzés szerinti országa Magyarország A vállalakozás székhelye 7400 Kaposvár Berzsenyi u. 44. A vállalakozás jogi formája Szövetkezeti hitelintézet A beszámoló egy vállalkozásra, vagy Egy vállalkozásra vállalkozások csoportjára vonatkozik: A beszámoló pénzneme: HUF A beszámolóban közölt adatok számításának Ezer forint, ha ettől eltérő, az jelezve nagyságrendje A beszámolási időszak: A Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezet Hitelintézet két jogelőd Takarékszövetkezet egyesülésével jött létre január 31.-én. A DRÁVAMENTI Takarékszövetkezet beolvadással egyesült a Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezettel, mely jogutód Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet elnevezéssel folytatja tevékenységét. A hitelintézet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló többször módosított évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) engedélyével az alábbi tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása, hitel- és pénzkölcsön nyújtása, - ideértve a faktor tevékenységet is, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása kezesség és bankgarancia vállalás pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) pénzváltási tevékenység 3

4 befektetési szolgáltatás közvetítése A 2001.évi CXX. tv. (Tpt.) 81. alapján biztosítási ügynöki tevékenység Az üzleti tevékenység központja: Kaposvár, Berzsenyi. u. 44. sz. alatt van. Kirendeltségek: Barcs Gyékényes Kaposvár Kontrássy u.1,somogyjád Babócsa Hetes Kutas Somogyudvarhely Berzence Homokszentgyörgy Lakócsa Somogysárd Buzsák Igal Lengyeltóti Somogyszil Csokonyavisonta Kadarkút Nagybajom Somogyvár Csurgó Kaposmérő Nagyberki Szulok Csököly Kaposfő Öreglak Taszár Darány Kaposfüred Porrog Vízvár Gölle Kaposvár Berzsenyi u.44 Pusztakovácsi Zákány A Hitelintézetet 5 fős igazgatóság és 3 fős felügyelő-bizottság irányította. A testületek létszáma és személyi összetétele a beszámolási időszakban nem változott. A Takarékszövetkezet tulajdonosi szerkezetének bemutatása én: Jogi személy: 18 Természetes személy tagok: 235 Taglétszám összesen: 252 A törvényi korlátot meghaladó közvetlen tulajdoni hányaddal egy tulajdonos illetve tulajdonosi csoport sem rendelkezett. A Hitelintézet jegyzett tőkéje e Ft., ebből a részjegy tőke e Ft. Taglétszám a törvényi követelményeknek megfelel. A Hitelintézet a számvitelről szóló évi C. törvényben és a 250/2000. sz. Kormányrendeletben előírt kötelező szabályzatokkal rendelkezik, azok folyamatos aktualizálásáról gondoskodott. 2. Számviteli politika A takarékszövetkezet a számvitelről szóló évi C. törvény a továbbiakban: Szt.- érvényes számviteli politikával rendelkezik. A számviteli politika keretében több kiegészítő szabályzattal is rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a többször módosított 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet továbbiakban: Szkr.) - részletesen meghatározza a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló-készítési és könyvvezetési sajátosságait - így a takarékszövetkezetnek önálló mozgástere a sajátos számviteli megoldások alkalmazására korlátozott. 4

5 A Takarékszövetkezet az Szkr. értelmében az 1. sz. melléklete szerinti mérlegből, a 2. sz. melléklete szerinti eredmény-kimutatásból álló éves beszámolót, valamint üzleti jelentést köteles készíteni. A mérlegkészítés időpontja: január 31. A zárlati munkák gyakorisága, mélysége a következő: - havi, negyedéves mérlegkészítés a Felügyelet részére, éves beszámoló készítése. A lényeges, a jelentős, a nem lényeges, a nem jelentős, kategóriák minősítési szempontjait és konkrét értékeit az alábbiak szerint határoztuk meg: - A jelentős összegű hiba a mérlegfőösszeg 1 %-át meghaladó érték. - Megbízható és valós összképet lényegesen befolyásoló hiba mértékét a saját tőke 10 % - ban limitáltuk. - A fajlagosan kis értékű eszközök a 100 ezer forint beszerzési érték alattiak. A költségek elszámolására kizárólag a költség-nemek számlaosztályt alkalmazza a takarékszövetkezet, de költséghelyes kigyűjtést használ. A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése megállapításának módja, ami lineáris, időarányos és alapja az eszközök maradványértékkel csökkentett bruttó értéke. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik, a tárgyhavi nyitóállomány alapján. Az immateriális javak közül a szellemi termékek leírásának idejét 3 évben határozta meg a takarékszövetkezet. A Szt. 80. (2) bek. alapján biztosított lehetőséggel élve a takarékszövetkezet a 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben költségként elszámolja. A takarékszövetkezet a vásárolt készleteket a mérlegben az un. FIFO módszer alapján veszi számításba, illetve az utolsó beszerzési áron értékeli. Az értékpapírok besorolását a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé a beszerzés céljától függően az analitikus nyilvántartásban történő minősítéssel határozza meg. Alapvető cél a fizetőképesség biztosítása. A 397/2007. (XII.27.) Korm. r. 6..-a, illetve a 250/2000. (XII.24) Korm. r. 7. sz. melléklet előírásainak figyelembevételével módosított Eszközök és Források értékelési szabályzatában meghatározásra került az egyes kintlévőségek, befektetések, követelés fejében kapott készletek és mérlegen kívüli kötelezettségek értékelésének szabályai. Az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások havonta kerülnek elszámolásra. A 25 millió Ft és azt meg nem haladó lakossági, vállalkozói, önkormányzati és egyéb követelések besorolásánál egyszerűsített minősítési eljárást elsősorban a késedelem időtartamához kötődően - alkalmaz. A fenti összeghatárt meghaladó követeléseket, valamint a hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betéteket, a befektetési és forgatási célú értékpapírokat, a vagyoni érdekeltségeket, a mérlegen kívüli kötelezettségeket összeghatártól függetlenül egyedileg minősíti a takarékszövetkezet. Ez alól kivételt képez a folyószámla hitelkeret le nem hívott része, ami a hitellel azonos minősítés hatálya alá tartozik. A befektetések minősítése az éves beszámoló készítésekor történik. A takarékszövetkezet az elszámolandó értékvesztés nagyságát az egyszerűsített minősítés hatálya alá tartozó tételek esetében az alábbi mértékek alapján határozza meg, a bruttó könyv szerinti érték %-ban: a külön figyelendő kategóriában 2 %, átlag alatti kategóriában 20 %, kétes követeléseknél 50 %, a rossz minősítésű kintlévőségeknél pedig 85 %. A mérleg fordulónapjáig megszolgált, esedékes, mérlegkészítésig be nem folyt, valamint a mérleg fordulónapján megszolgált, mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes minősített kamatok és kamatjellegű jutalékok függővé tételre kerülnek. A takarékszövetkezet alkalmazza a piaci értéken történő értékelést az ingatlanokra. 5

6 A Takarékszövetkezet számviteli politikájában rögzített döntése szerint nem alkalmazza a valós értéken történő értékelés szabályait. A 250/2000. (XII.24.) sz. Kormány rendelet VII. fejezete határozza meg az átstrukturált hitelekre (követelésekre) vonatkozó szabályokat. A Takarékszövetkezet Számviteli Politikája tartalmazza az erre vonatkozó szabályozást. 3. Számviteli változások a.) A Hitelintézet a beszámolási időszakban számviteli politikáját, számbavételi eljárásait, értékelési módszereit nem változtatta. b.) Olyan jellegű változás, mely érdemi módosítást eredményezne a gazdálkodás mérőszámaiban nem volt, így számszerűsítésük szükségtelen. 4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatása A beszámolási időszakban külső és belső ellenőrzés jelentős összegű korrekciót eredményező hibát nem tárt fel, azok bemutatása nem indokolt. 5. Vagyoni, pénzügyi helyzete, jövedelmezőség alakulása A. Vagyoni helyzet alakulása: A Hitelintézet mérlegfőösszege december 31.-én e Ft. volt, december 31.-én e Ft. Az előző évhez képest bekövetkezett nagymértékű változást részben a volt Drávamenti Takarékszövetkezet január 31.-i beolvadása eredményezett, amely e Ft. eszköz oldali növekedés volt. Az eszközállományok alakulása A főbb eszközcsoportok állomány változása és a mérleg-főösszeghez viszonyított alakulása: M e g n e v e z é s Mo Mo. Áll. Vált. Áll. Vált. 1. Pénzeszközök ,5% ,9% ,5% 2. Állampapírok ,3% ,5% ,8% 3.Hitelintézetekkel szembeni köv ,0% ,0% ,7% 4. Ügyfelekkel szembeni köv.-ek ,3% ,7% ,4% 5. Egyéb értékpapírok, részvény, részesedés ,5% ,1% ,2% 6. Immateriális javak ,2% ,1% ,2% 7. Tárgyi eszközök ,3% ,0% ,8% 8. Saját részvény, egyéb eszközök ,6% ,7% ,3% 9. Aktív időbeli elhatárolások ,4% ,0% ,4% E S Z K Ö Z Ö K ,6% A bázis időszakhoz viszonyítva az eszközcsoportokon belül bekövetkezett változást a i fúzió, jelentős összegben növelt. Az eszközállományon belül nagy arányban szerepelnek likvid eszközök, melyek elsősorban állampapírban és a bankközi betétben vannak elhelyez, ezek aránya a mérlegfőösszeghez viszonyítva közel 70 % a beszámolási időszak végén. 6

7 Az eszközcsoportok közötti átrendeződés az állampapírok javára tőke és kockázatosság szempontjából kedvezően alakult. A működési terület jellegéből adódóan az ügyfelekkel szembeni követeléseken belül meghatározó az agrárhitelezés, amely az önálló vállalkozói és az őstermelői szektorra jellemző, valamint jelentős nagyságrendet képvisel a lakosság részére kihelyezett hitelállomány is. A hitelezés, mint a jövedelemtermelés elsődleges forrása a beszámolási időszakban kedvezőtlenül alakult, mivel csökkent az ügyfelekkel szembeni követelések aránya a mérlegfőösszeghez viszonyítva. Az ügyfelekkel szembeni bruttó követelés december 31.-én e Ft., melyet a mérlegben csökkentett a e Ft-os értékvesztés állomány. Ez az eszközcsoport a mérleg-főösszeghez viszonyítva 25,7 % rész arányt képvisel, ami 6,6 %-os részarány csökkenést jelent a bázishoz képest. Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések megoszlása Adatok ezer Ft.-ban M E G N E V E Z É S Mo Mo. Áll. Vált. Áll. Vált. 1.) Hitelintézetekkel szemb.i látra % 2.) Hitelintézetekkel szemb.i pü.i éb ,8% ,1% ,3% 3.) Hitelintézetekk szemb.i pü.i ét ,0% ,9% ,4% 4.) Hitelintézetekkel szemb.i befekt. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5.) Ügyfelekkel szemb.i pü.i éb ,7% ,0% ,4% 6.) Ügyfelekkel szemb.i pü.i ét ,6% ,0% ,4% 7.) Ügyfelekkel szemb.i bef.i 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% MÉRLEG 3+4. SORA ÖSSZ ,6% A fenti tábla a követelések két fő csoportját mutatja be. A hitelintézetekkel szembeni rövid lejáratú követelések állománya nőtt, ennek ellenére a mérlegfőösszeghez viszonyított részaránya kis mértékben (0,37 %-kal) csökkent. A hosszú lejáratú követelések állománya az év során nyújtott alárendelt kölcsöntőke összegével nőtt. Az ügyfelekkel szembeni követelések állományában bekövetkezett változást nagymértékben a fúzióval beolvadó Takarékszövetkezet állományai növelték. A lejárati idő alapján csoportosítva a követeléseket megállapítható, hogy az éven belüli követelések aránya összességében 60,5 %-ról 48,1 %-ra csökkent, ezzel arányosan az éven túli lejáratú követelések aránya nőtt. Az eszközállomány minősége A sajátos értékelési eljárás alá tartozó tételek minősítési kategóriánkénti bemutatása: a.) A takarékszövetkezet befektetési célú részesedései közül egy vagyoni érdekeltség Orient Informatikai Zrt. va., piaci megítélése miatt indokoltan a minősítése rossz, képzett értékvesztése 100 %. A többi részesedés problémamentes. A vagyoni érdekeltség állománya az év során a Takarékbanki részvény értékesítése miatt csökkent. Forgatási célú értékpapírok Diszkontkincstárjegyből és Magyar Államkötvényből tevődnek össze, minősítésük problémamentes. Az értékpapírok állománya és összetétele folyamatosan változik, a likviditási és jövedelmezőségi szempontok figyelembe vétele mellett. 7

8 Befektetési és forgatási célú értékpapírok Megnevezés 2012.XII XII.31. Változás Állomány ÉV Állomány ÉV Állomány ÉV Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Mind összesen b.) Követelés fejében, veszteség mérséklés céljából átvett eszközök állományának összetételében az előző időszakhoz viszonyítva csökkenés következett be, mivel a beszámolási időszakban értékesítésre került 3 ingatlan. Ennek ellenére az állományváltozás növekedést mutat, mivel a i fúzióval a beolvadó hitelintézet állományai nővelő hatással voltak a bázishoz képest. A 3 éven túl nyilvántartásban lévő ingatlanoknál jelentős állagromlás - értékbecslő által végzett értékelés alapján - nem következett be, ezért a nyilvántartási értékük az előző évivel azonos. Követelés fejében átvette eszközök Megnevezés 2012.XII XII.31. Változás Állomány ÉV Állomány ÉV Állomány ÉV Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Mind összesen c.) A minősített eszközökön belül legnagyobb súllyal, az ügyfelekkel (vállalkozói, lakossági hitel) szembeni követelésállomány szerepel, ennek bruttó összege december 31.-én e. Ft. volt én a bruttó hitelállomány e. Ft. Az alábbi táblázatban kimutatott állomány növekedés, összetett változást takar. A i fúzióval, több mint millió forinttal nőtt a bruttó hitelállomány. Az MNB Növekedési hitelprogram keretében elérhető forrás hatására nőtt a hitelezési aktivitás az év második felében, ezzel tovább nőtt a kihelyezett hitelállomány. A beszámolási időszakban a hitelállományra csökkentően hatott az év során értékesített követelések kivezetése, amely több mint 308 millió forint volt. Ügyfelekkel szembeni követelés elemzés minősítés (bruttó) Adatok ezer Ft.-ban Megnevezés Mo Mo. Elt.+,- Áll. Vált. Problémamentes ,9% ,4% 1,5% Külön figyelendő ,1% ,6% 3,4% Átlag alatti ,2% ,6% -5,6% Kétes ,4% ,6% -0,8% Rossz ,4% ,8% 1,4% Mindösszesen xx

9 d.) A fúzió miatti állománynövekedés a nettó hitelállományra is hatással van. Ennek következtében a követelés állomány megoszlása, minősítési kategóriánként szintén jelentős változást mutat, ez a változás nem feltétlenül a portfólió romlását mutatja. A problémamentes állomány részaránya nettó értéken 86,3 %-ról 88,2 %-ra nőtt, a külön figyelendő minősítési kategóriában az állomány nőtt, amely a részarány növekedését is 3,8 %- kal növelte. Az átlag alatti kategóriánál 5,7 %-os részarány csökkenés mutatható ki, állományi szinten a csökkenés 147 millió forint. A kétes minősítési kategóriánál kismértékű 0,5 %-os csökkenés mutatható ki, összegében közel 27 millió forintnak felel meg. A rossz minősítésű kategória 0,4 %-os részarány növekedést mutat, amely összegében 75 millió forintnak felel meg. Ügyfelekkel szembeni követelés elemzés minősítés (nettó) Adatok ezer Ft.-ban Megnevezés Mo.% Mo.% Elt.+.- Változás Problémamentes ,3% ,2% 1,9% Külön figyelendő ,5% ,3% 3,8% Átlag alatti ,0% ,4% -5,7% Kétes ,4% ,0% -0,5% Rossz ,8% ,2% 0,4% Mindössz xx Eszköz portfólió minőség Előző év Tárgy év Nem probléma mentes követelés állomány ,09% Teljes követelés állomány Elszámolt értékvesztés aránya Előző év Tárgy év Elszámolt ÉV ,29% Nem probl. mentes köv.áll Mérlegfőösszeg arányos értékvesztés Előző év Tárgy év Elszámolt ÉV ,96% Összes eszköz ,55% 51,40% 3,21% e.) A minősítési kötelezettségek körébe tartozó követelés jellegű egyéb eszközök, egyéb aktív elszámolások e. Ft. és a vevőkkel szembeni követelés állományból 726 e. Ft kivételével problémamentesek. A kiemelt követelések rossz minősítési kategóriában 100 % értékvesztéssel vannak nyilvántartva. f.) Mérlegen kívüli tételek a nullás számlaosztályban nyilvántartott függő kötelezettségeket, szerződés alapján igénybe vehető hitelkereteket, és vállalt bankgaranciák és kezességből erednek. A mérlegen kívüli ügyletek állománya a beszámolási időszakban e. Ft. A minősítésük a kölcsönökkel azonos elbírálás alapján kerül értékelésre, így a minősített állományhoz e. Ft. összegű céltartalék párosul. 9

10 Mérlegen kívüli kötelezettségek Megnevezés 2012.XII XII.31. Változás Állomány CT Állomány CT Állomány CT Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Mind összesen Források A Hitelintézet forrásállományát 73,9 %-ban az ügyfelektől gyűjtött betétállomány teszi ki, így több mint 92 %-os az idegen források állománya. Strukturális változás a beszámolási időszakban nem történt. Az idegen és saját forrás mérlegfőösszeghez viszonyított arányában 0,9 %-os elmozdulás tapasztalható az előző időszakhoz viszonyítva, amely részben a beszámolási időszakban létre jött fúzió miatti állomány változás hatására következett be. Az idegen és saját forrás megoszlása Adatok ezer Ft.-ban Megnevezés Mo Mo. Elt. Saját források ,7% ,6% 0,9% Idegen források ,3% ,4% -0,9% F O R R Á S O K xx Kötelezettségek szerkezetének alakulása: január 31-i fúzió során a beolvadó Takarékszövetkezet kötelezettség állománya millió forint összeggel növelte a befogadó Hitelintézet kötelezettségeit. A betétállományon belül folyamatos az átrendeződés, a beszámolási időszakban továbbra is meghatározó a látra szóló és a rövid lejáratú betétek aránya. A lejárati struktúrában bekövetkezett változás a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenését, a hosszú lejáratú kötelezettségek növekedését eredményezte, amely a lejárati összhang és a likviditás szempontjából kedvező. Kötelezettségek szerkezetének alakulása Adatok ezer Ft.-ban Megnevezés Mo Mo. Áll. Vált. Áll.vált. 1.) Hitelintézetekkel szembeni röv. 0 0,0% ,5% ,0% 2.) Ügyfelekkel szembeni rövid ,7% ,4% ,7% 3.) Egyéb rövid ,9% ,3% ,3% Rövid lejáratú kötelezettségek ,6% ,2% ,4% 4.) Hitelintézetekkel sz. hosszú ,2% ,9% ,7% 5.) Ügyfelekkel szembeni hosszú ,1% ,2% ,3% 6.) Egyéb hosszú ,0% ,7% ,4% Hosszú lejáratú kötelezettségek ,4% ,8% ,0% K Ö T E L E Z E T T S É G EK ,1% a. Saját tőke alakulása: 10

11 A mérlegben kimutatott saját tőke összetételét az alábbi táblázat szemlélteti összehasonlítva a bázis időszakkal: Megnevezés Változás e Ft. e Ft. e Ft. Jegyzett tőke Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke A változást jelentősen a beolvadó Takarékszövetkezet tőke elemei növelték, továbbá kedvező hatással van a Hitelintézet gazdálkodása során elért pozitív eredmény is a saját tőkére. A tőke elemek növekedésével a Hitelintézet tőke helyzete, stabilitása jelentősen javult, piaci versenyhelyzete kedvezőbb lett, amely az ügyfélkör színvonalasabb és teljesebb körű kiszolgálását biztosíthatja. B. Pénzügyi helyzet Megnevezés Változás e Ft. e Ft. e Ft. % Befektetett eszközök ,7 Készletek ,1 Saját tőke ,0 Céltartalék ,4 Össz. Kötelezettség ,1 Források összesen ,6 Stabilitás Előző év Tárgy év Saját tőke * ,61% 149,41% Befektetett eszk+készlet Eladósodottság mértéke Előző év Tárgy év Összes kötelezettség ,87% Saját tőke+céltartalék ,13% Adósság aránya Előző év Tárgy év Összes kötelezettség * ,88% Összes forrás ,96% Előző év Tárgy év Saját tőke *100 6,66% Mérlegfőösszeg ,57% 11

12 Tőkeáttétel Előző év Tárgy év Mérlegfőösszeg ,02% Saját tőke ,20% Hitel fedezetségi mutató Előző év Tárgy év Szav. tőke+értékveszt ,39% 21,29% Ügyf. Szemb. Követelés C. Jövedelmezőség A Hitelintézet adózás előtti eredménye e Ft., amely 3,6 %-kal magasabb az előző évitől. A referencia kamat változása meghatározó kamatpolitikánkban, melynek hatására egyes konstrukciók kamata automatikusan változik, mind az aktív, mind a passzív üzletágban. Ugyanakkor az állampapírok fix kamata eredményre gyakorolt hatása a beszámolási időszakban kedvezően alakult. S.sz. Megnevezés Kamatbevétel változása az előző évhez képest ebből: kamatozó eszközök növekedése miatt kamatszint változása miatt Kamatkiadás változása az előző évhez képest ebből: kamatköteles források növekedése miatt kamatszint változása miatt Kamatjövedelem változás: Tényező megnevezése A tényező hatása az eredményre 01 Kamatkülönbözet alakulása Bevételek értékpapírokból Kapott jutalék- és díjbevételek Fizetett jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevételek Pénzügyi és bef. szolg. Fedezete Általános igazgatási költségek a -Ebből: szem.i jellegű ráford Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Értékvesztés és céltartalékképzés MKT-re Értékvesztés visszaírása /A Általános KC képzés felhasználás különbözete 0 13 Értékvesztés egyéb részesed Értékvesztés visszaírása egyéb rész Pénzügyi és befektetési szolg. eredm alakul Nem pénzügyi és bef.i szolg. eredm Szokásos üzleti tev. Eredménye Rendkívüli eredmény ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY A beszámolási időszakban az eredmény alakulását kedvezően befolyásolta a pénzügyi műveletek nettó eredménye, mivel árfolyam nyereség realizálódott ebből az üzleti tevékenységből. 12

13 Jutalék eredményünk e. Ft., amely elsősorban pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységből, bankkártya üzletági tevékenységből, továbbá hitelezési tevékenység lebonyolításával kapcsolatos tevékenységből eredő bevételből tevődik össze. Az értékvesztés és céltartalék-képzés eredményre gyakorolt hatása kedvező, mivel a beszámolási időszakban közel314 millió forint került felszabadításra, a követelés értékesítés, megtérülés és ügyletminőség javulás folytán. Jövedelmezőség alakulásának mutató számai: S.sz. Megnevezés Me. Előző év Tárgyév Eltérés+,- 1 Bevételarányos nyereség % 4,9% 2,3% -2,6% 2 Eszközarányos bevétel % 10,8% 8,7% -2,1% 3 Eszközarányos nyereség % 0,5% 0,2% -0,3% 4 Saját tőke arányos nyereség % 7,9% 2,6% -5,3% D. Fizetőképesség, likviditás: Tárgyév Rövid lejáratú Rövid lejáratú követelések kötelezettségek Pénzeszközök Hitelintézetekkel sz Állampapírok Takarékbetétek Ügyfelekkel sz.é.b Ügyfelekkel sz. egyéb Hitelint.-kel sz. é.b Egyéb Egyéb Likviditási mutató Előző év Tárgy év Rövid lej. követelés ,67% Rövid lej. kötelezettség ,97% Elsődleges likviditási ráta Előző év Tárgy év Összes likvid eszköz ,43% Rövid lej. kötelezettség ,81% Másodlagos likviditási ráta Előző év Tárgy év Összes likvid eszköz ,49% Összes eszköz ,74% 13

14 II. Specifikus kiegészítések 1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő adatok 1) Általános előírások szerinti bemutatások a. Össze nem hasonlítható adatok a mérlegben A mérlegsorok tartalma az előző évhez viszonyítva nem változott. b. Tételátrendezések helyei A mérlegben saját elhatározásból tétel átrendezés nem történt, a főkönyvi kivonat alapján a korábbi év gyakorlatának megfelelően történt a mérleg összeállítása. c. Értékelési eljárás megváltoztatásából származó eltérések Az előző évhez viszonyítva a mérlegtételek értékelése nem változott. 2) Tételes bemutatások a mérleghez a.) Befektetett pénzügyi eszközök Pénzügyi befektetéseink között többségi vagy befolyásoló részesedés nincs. Részvényesei vagyunk a Hitelgarancia ZRt-nek 400 e Ft.-al, a Banküzlet Vagyonkezelő és Hasznosító Kft.-nek 400 e Ft.-al. MIB Zrt-nek e. Ft.-al és az AVHG Zrt.-nek 400 e. Ft.-al., valamint az Access Ingatlan befektetési Alapban e. Ft. Befektetési jeggyel rendelkezik én. Az ORIENT ZRt. va 500 e Ft részvényértéke 100 %-os értékvesztéssel ellentételezett, így az összes befektetés nettó értéke e Ft. A befektetések jövedelmet nem termelnek. b.) Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: Megnevezés Immateriális Beruh.i Ingatlanok Műszaki ber. Beruházások javak el. 1. Bruttó érték Nyitó Növekedés ebből átsorolás Csökkenés ebből átsorolás Záró Halmozott écs. (ber.i el.-nél értékvesztés) Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Tárgyévi écs Nettó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket érintő átsorolás nem történt. 14

15 c.) Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenések alakulása: Megnevezés Immat.jav. Ingatlanok Műszaki ber. Beruházások 1. Terv szerinti össz a) lineáris b) degresszív c) telj.ar. d) egyéb (kis.é) Terven felüli écs TFÉCS. visszaírása 4. Elszámolt t.évi écs d.) Egyéb a mérlegtételekhez kapcsolódó tételes kiegészítés: Hiv Megnevezés Hitelint. szemb. egyéb követelés pü. E3b. szolg.ból Ügyfelekkel szemb. követelés pü. E4a. szolg.-ból Hitelint. szemb. meghat. időre lekötött, pü. szolg.ból adódó F1b. kötelezettség Ügyfelekkel szemb. kötelezettségek, F2ab. éven belüli lejáratú takarékbetét Ügyfelekkel szemb. kötelezettségek, F2ac. éventúli lejáratú takarékbetét F2bb. F2bc 3 hónapon belüli Lejárati esedékesség 3 hón túl -1 év között 1 éven túl - 5 év között 5 éven túl Összesen Ügyf.szemb.egyéb köt Ügyf.köt.pénzügyi szolg F7. Hátra sorolt kötelezettségek e.) Aktív és passzív időbeli elhatárolások összetevői és ezek időbeli alakulásának bemutatása: hiv. Eltérés Aktív időbeli elhatárolás ,- Kapott kamatok nem esedékes Kapott kamatok esedékes Támogatás HEFOP Díjak, jutalékok (bevételek) elhatárolása a. Összes bevétel aktív időbeli elhatárolása Kiegyenlített következő évi költség b. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása C. halasztott ráfordítások

16 hiv. Passzív időbeli elhatárolás Eltérés+- 5a. bevételek passzív időbeli elhatárolása Fizetett kamatok Devizaárfolyam ktg Működési költségek b. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása c. halasztott bevételek A kamat bevételek és kamat ráfordítások időbeli elhatárolása jelentős növekedést mutat a bázis időszakhoz viszonyítva, amely az állománynövekedéssel arányosan nőtt. A ktg. számlák időbeli elhatárolása szintén növekedést eredményezett. f.) A társasági adó: A 2013 évi társasági adó megállapítása során jelentkező adóalap korrekciós tételek a következők: Adózás előtti eredmény: Sztv.sz Ft Kjtv.5..(2) bekezdés szer.csökkentő Ft Ta. Alapját kép.adózás előtti eredmény Ft TA Sorkód Társasági adó Adóalapot növelő tételek: ÉCS = Számviteli tv. Szerinti ÉCS Kivezetett TE nyilv Leírt követelések 7/ Adóévben követelésre. elszámolt ÉV Üdülő fenntartás Nyújtott támogatások Növelő összesen: Adóalapot csökkentő tételek: ÉCS = Társasági adó szerint TE kivez. TA.7..d) pont sz Lekötött tárgyévi tartalék Kapott osztalék Köv.értékesítés vissza írt ÉV Adott támogatás kedv Csökkentő összesen: Társasági adó alap: Társ. adó ( 10 %) Ált. Kock. CT. Számított Ta 19 %-a Társasági adó (számított)

17 Adószámlák Adónem Pénzügyi teljesítés Kötelezettség Különbözet Társasági adó Ált. Kock. CT. Számított Ta 19 % Összes adó: Eredmény felosztás: Ft.-ban e Ft.-ban Adózott eredmény: Általános tartalék 10 % Mérleg szerinti eredmény III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1) Általános előírások szerinti kiegészítések a.) Az eredmény-kimutatásban az össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése Az eredmény-kimutatás sorai tartalmilag nem változtak a bázis időszakhoz viszonyítva, az összehasonlíthatóság biztosított. b.) Az eredmény-kimutatásban a tételátrendezések helyeinek megjelölése Az eredmény-kimutatásban tétel átrendezés a bázis időszakhoz viszonyítva nem történt. c.) Az eredmény-kimutatásban az értékelési eljárások megváltoztatás oka, hatása Eredmény-kimutatást érintő - értékelési eljárásból fakadó - változás nem történt. 2) Tételesen előírt kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz a.) A rendkívüli bevétel és ráfordítás jogcímeinek bemutatása: Rendkívüli bevételként került elszámolásra a beszámolási időszakban e. Ft., amely ügyviteli szoftver beszerzésre kapott támogatás tárgyévre eső időarányos része, valamint a KÖT Biztosító által felosztott vagyonból véglegesen átadott 112 e. Ft. Rendkívüli ráfordításként elszámolt a beszámolási időszakban nyújtott támogatások összege 867 e. Ft. b.) Valutában elszámolt bevétel nem volt. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékadóról szóló évi LIX. törvény (Kjtv.) alapján számított különadó kötelezettségek bemutatása: 17

18 b. Hitelintézeti járadék bemutatása: Kjtv.: 4.. Állami támogatással érintett hitel kamat bevétel Elszámolt bevétel Támogatott lakáscélú hitelek kamat, és kamat jell. Bev Tám. hitelek számított bevétele (Széchenyi kártya) Összesen: Járadék alap A bevétel 5%-a, mint járadék c. Pénzügyi Szervezetek különadója: Kjtv.:4/A. A pénzügyi szervezetek különadó bemutatása: tárgy év Adóalap Mérlegfőösszeg (2009.évi) Bankközi hitelből követelés Hitelintézeti kötvény Hitelintézeti részvény Egyéb Csökkentő tételek össz: Módosított mérlegfőösszeg Pénzügyi szervezetek különadója d. Hitelintézeti különadó bemutatása: Kjtv. 4/B.. A hitelintézetek különadójának bemutatása: Hiv:1329 Megnevezés Ezer Ft 01-02/35 Adózás előtti eredmény /36 Adózás előtti eredményt növelő tétel /37 Adóalap /38 A Hit.Int. Kjtv.4/A. (6)a) fizetendő különadó /39 A pü.i sz. különadójának módosított ö /40 Rendelkezés a pü.i sz. különadó összegének módosításaként jelentkező adótúlfizetés összegéről IV. Tájékoztató rész 1. Tételes tájékoztató adatok a.) Szövetkezetünk tagja az Országos Betétbiztosítási Alapnak. A beszámolási időszakot érintő e. Ft összegű díj befizetésre került. b.) A Hitelintézetnél közvetlen és közvetett többségi, vagy befolyásoló részesedés nincs. c.) Az éves beszámolót aláírni köteles személy adatai Név Lakóhely Illés András 8600 Siófok, Küszhegyi u. 17. Antal Katalin Ihárosi Istvánné 7626 Pécs Csillag u Barcs Szabadság u

19 A közgyűlés által választott könyvvizsgáló: Dornhof Nagy und Partner Hungar Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. Budapest Vérhalom u Cégjegyzékszám: Kamarai szám: Könyvvizsgálója: Nagy József, Budaörs Láng u. 7. : kamarai tagsági száma: , pénzügyi minősítés: E /96 d.) A vezető tisztségviselők, igazgatóság és FB tagjainak folyósított kölcsön, előlegek, a év után esedékes járandóságok összege Megnevezés Tiszteletdíj Hitelkeret Kölcsön Ügyvezető tisztségviselők e Ft. Igazgatóság e Ft. Felügyelő Bizottság e Ft e Ft. e.) Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók adatai: Sor szám Állománycsoport Átl. stat.-i létszám Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés 01. Teljes munkaidős szellemi Teljes munkaidős fizikai Részmunkaidős szellemi 04. Részmunkaidős fizikai Foglalkoztatott nyugdíjas 06. Állományon kívüliek Összesen: A Hitelintézet átlagos statisztikai állományi létszáma 124 fő, bérköltsége és a személyi jellegű egyéb kifizetés összege e Ft. fizetett járulék e Ft. összes személyi jellegű ráfordítás e Ft., V. Sajátos hitelintézeti kiegészítések A Hitelintézet az alapvető pénzügyi szolgáltatásokon kívül - volumenében jelentős - tevékenységeket nem végez. Jelentőségük inkább stratégiai, mint jövedelemtermelő. 1. Tárgyévi céltartalék-képzés és felhasználás A Hitelintézet december 31.-én M Ft összegű szerződött hitelkeret állományt tartott nyilván, e Ft. összegben bankgaranciát biztosított december 31.-én az igénybe vétel 73 %-os, az igénybe vétel a szerződések fennállásának ideje alatt elérheti akár a 100 %-ot is. 19

20 a.) Tárgy időszaki céltartalék-képzés és felhasználás Takarékszövetkezetünk céltartalék képzése a szabályzatban rögzítetteknek megfelelően történt. A céltartalék képzése az adózás előtti eredmény terhére történik a mérlegsorban szereplő jogcímekre. A tárgyévi céltartalék-képzés és felhasználás S.sz. Megnevezés Nyitó Képzés Felszabadítás Záró 01 Céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre KC. Függő és jövőbeni kötelezettségre Általános kockázati céltartalék Egyéb céltartalék Céltartalékok A Ktjv. 4/C.. (1) bekezdése alapján a már megképzett általános kockázati céltartalékot ( e. Ft.) december 31.-i forduló nappal eredménytartalékba vezette a Hitelintézet. 2. Értékvesztés alakulása: Ssz. Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 01 Hitelintézetekkel szembeni követelés 0 02 Ügyfelekkel szembeni követelés Pénzügyi lízinggel kapcsolatos követelés 0 04 Halasztott fizetéssel eladott értékpapírok, részesedések, követelések miatti köv Értékpapírok, részesedések forg.i célra 0 06 Értékpapírok, részesedések bef.i célra Követelés fejében átvett eszköz (készlet) Egyéb követelés ÉRTÉKVESZTÉS összesen: Az értékvesztés és céltartalék állományváltozás a programba építve, a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan növekedés és csökkenésként automatikusan rögződik a megfelelő főkönyvi számlákon. Az ügyfelekkel szembeni követelések esetében a táblázatban csökkenésként kimutatott összeg hitelből eredő kintlévőség megtérülése és a minősítés javulása miatt, valamint a beszámolási időszakban értékesített követelés állomány kivezetése kapcsán következett be. A követelés állomány értékvesztéssel lefedettsége 7,5 %, a bázis időszakhoz viszonyítva 0,5 %-os növekedést mutat. A fenti táblázat növekedés oszlopa a beszámolási időszakban képzett értékvesztés mértékén felül tartalmazza még a beolvadó Takarékszövetkezet értékvesztés állományát is több mint 954 millió forint összegben. Minősített mérlegtételek összehasonlítása: Előző időszak Tárgyidőszak Bruttó Nettó Értékveszt. Kulcs Bruttó Nettó Értékveszt. Kulcs kulcshatás Problémamentes (A) ,0% ,0% 0 Külön figyelendő (B) ,5% ,1% Átlag alatti ( C ) ,5% ,5% Kétes (D ) ,2% ,7% Rossz ( E ) ,8% ,7% Összesen ,0% ,5%

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2011. évi mérlegbeszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2011. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 211. évi mérlegbeszámolójához 1 I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Kiszombor és Vidéke megnevezése:

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Dunakanyar TAKARÉKSZÖVETKEZET 2023 Dunabogdány, Hajó u.3. Internet: www.dkanyar-tksz.hu Cg.: 13-02-050251 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális BANK ZRT 7800 Siklós, Felszabadulás u.46-48. Cg.: 02-10-060351 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET

BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013.ÉVI HITELINTÉZETI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Bogács, 2014. január. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet Hitelintézeti Éves beszámolóját köteles közzétenni,

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 8900. ZALAEGERSZEG, Dísz tér 7. Internet: www.zalavolgye.tksz.hu Cg.: 20-02-050052 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 14 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 14 2. Számviteli politika

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ Szeged, 2014. március 10. Statisztikai számjel: 1 0 0 4 3 9 9 0-6 4 1 9-1 2 2-0 6 PARTISCUM XI Takarékszövetkezet 2013. december 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA A vállalkozás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 Hatvan, 2014. március 25. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Fain Lászlóné elnök ügyvezető főkönyvelő 1. A Takarékszövetkezet adatai, tevékenysége A Takarékszövetkezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szendrő és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 3752 Szendrő, Hősök tere 2. sz. Cg.: 05-02-000281 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Üzleti jelentés... MAGYAR

Részletesebben

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 3390 FÜZESABONY, RÁKÓCZI U. 55. 36/542-180 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 10-02-020072 STATISZTIKAI SZÁMJEL: 10081846 6419 122 10 A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Nagykanizsa, 2015. február 27.... Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Bogár

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. Dátum: Fehérgyarmat, 2015. április 7.... Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Debreczeniné Olajos Katalin Varga Károlyné 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. Dátum: Szatymaz, 2015. február 25....... Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Csúri Péterné Szabó Krisztina elnök-ügyvezető főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai,

Részletesebben