A kommunikáció mint gyorsító

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kommunikáció mint gyorsító"

Átírás

1 SZL 179 szövegvariánsokat összevetve valóban azt bizonyítják, hogy újra kell gondolnunk eddigi tudásunkat. gy újabb portré felmutatásához azonban azzal a nehézséggel kell megküzdenie a szakmának, hogy maga Kazinczy is igen gyakran felülírja, módosítja, átszínezi saját alakját. A szinte hibátlanul összeszerkesztett tanulmányok azt bizonyítják, hogy csupán közös gondolkodás, interdiszciplináris kutatások segítségével, több tízezer oldalnyi szövegvariáns összevetésével kaphatunk majd egy többé-kevésbé koherens képet Kazinczy Ferencről. A kötet tanulsága szerint Kazinczy már ötéves korában is filológiai problémákat alkotott, kétségkívül izgalmasok hát azok a módszertani és szemléleti újítások, melyek segítségével a kutatók a későbbiekben egyre csak bonyolultabbá váló Kazinczy-portrét próbálják megismerhetővé tenni. Biró Annamária A kommunikáció mint gyorsító Gagyi József Pletl Rita Ungvári Zrínyi Ildikó Ungvári Zrínyi Imre Varga Attila: A társadalmi változások kommunikációs univerzuma. entor Kiadó, arosvásárhely lap Gondolom, nem kell a társadalomkutatás szükségessége mellett érvelnem. A szűkebb kutatói nyilvánosság mellett azok a szintetikus tények, amelyeket a kutatók feltárnak, a közösségi nyilvánosság elemeivé is válhatnak, az önismeretet, eszmélést elősegítő tényezővé. A mi szűkebb erdélyi társadalmunkban ezt nem nagyon tapasztaljuk, ezért csak üdvözölhetjük ezt a kötetet, amely úttörő formában újítja meg a szemléleti kereteket is, amikor a modernizációs folyamatok középpontjába a kommunikációt helyezi mint afféle gyorsítót. A kötet egy olyan anyagot tartalmaz, amelyet 2003 és 2006 között, tehát három kutatási pályázati ciklusban végeztek el a kutatók. i volt a kiinduló álláspontjuk? A következő volt: a közép- és kelet-európai országok gazdasági viszonyaiban, politikai intézményrendszerében vagy jogrendszerük állapotában bekövetkezett változások vizsgálatát mind ez idáig nem követte az életvilágnak és az életvilág legfontosabb szervezőelvének, a kommunikációnak alapos vizsgálata. (9.) nnek a megfogalmazásával a kutatási szempontokat jegyző Gagyi József és Ungvári Zrínyi Imre azokat a történelmi és társadalmi feltételrendszereket is összefoglalják, amelyekben immár az információs és tudásalapú társadalom első igényei és fokozatiságai is megjelennek, és amelyekben a kommunikációs mechanizmusok és szokások elterjedése és kiterjedése gyorsító tényezőként hat a megkésett modernizációban, ugyanakkor, amikor az 1989-es változásokat követően visszaalakult földtulajdon premodern visszaalakulást is eredményez. A mai életmód mindenekelőtt a megnövekedett vásárlási igénnyel, mozgásigénynyel és választási igénnyel jellemezhető. zekkel az igényekkel kell hogy lépést tartsanak ma nemcsak a termelés és fogyasztás, hanem a közlekedés, az oktatás és a kommunikáció formái is. (11.) Tegyük hozzá, hogy az információmegszerzés, -tárolás, és -használat szokásai is jelzik vagy összefoglalják ezeket a folyamatokat. z lesz a társadalmi tervezés és kutatás következő nagy fordulópontja. A modernizációban való radikális áttörést ugyanis a hálózati társadalomba való egyénileg és közösségileg tudatos, megtervezett, irányított és restrikcionált betagolódással lehet majd elérni. A szerzők hangsúlyozzák, hogy az interakció, az interaktív, a partnerre is figyelő cselekvés elterjedőben van: létezik a feltételek változásának egy további körülhatárolható csoportja, amely csupán az interakcióban részt vevők tudatában létezik, mint amilyenek például a szokások, cselekvési minták, az összeegyeztethetőre és összeegyeztethetetlenre vonatkozó képzetek, a törvényes keretek és általában az erkölcs, az ízlés és a jogtudat átalakulása. (11.)

2 180 SZL Tegyük hozzá: a tradicionális falu eltűnése. Románia néprajzkutatói ma megegyeznek abban, hogy a román falu, abban a formában ahogy ismertük, meghalt. Nézzük meg a módszertani megállapításokat, mivelhogy ezek adják meg az egyes tanulmányok tematikáját, a kötet formáját. A közös kutatómunka tehát két kérdésre keresett választ: 1. ilyen, adott esetben alig változó keretek szabnak irányt a jelenlegi kommunikációnak? 2. ilyen szerepet játszik a kommunikáció a keretek átalakításában? (11.) A kutatás irányát meghatározó alapgondolat tehát a következő: milyen hatást gyakorol az emberek kommunikációs magatartására 1989 után rdélyben a látható és láthatatlan (illetve az álló és mozgó) szerkezetek változása? A kommunikatív problémakörök szerint: a) tér és látvány kommunikációs viszonya, b) a közlekedési és önmegjelenítési eszközök, c) a kommunikatív eszközök, d) a normatív szabályozás intézményei és dokumentumai, e) az iskola kommunikációs kultúrája, f) a társadalom átalakuló nem formális intézményi szerkezete. indennek ad elméleti keretet egy talán túlságosan is rövid elméleti bevezető fejezet (Gagyi József Ungvári Zrínyi Imre: Hagyományos, átmeneti, modern). Azért tűnt nekem rövidnek, mert a mi életvilágunkat leginkább befolyásoló balkáni posztmodern, idők- terek, keletkezések és megszűnések: plazák és szétesett vagy múzeummá vált szász kultúra nehezen artikulálható, de nagyon szükséges elméleti frame kellene nekünk legyen. Gagyi József tanulmánya odernizáció és a motorizáció folyamata. Önjáró gép: önjáró életmód szinte irodalmi élvezetet jelent, intuitíve is a leginkább átlátható, hogy a motorizáció mobilitást jelent, az pedig modernizációt: egyéni kezdeményezést, piackeresést, gazdasági szemléletet. ivel szűkösek a lehetőségek, népünk mindent megragad a Daciák polifunkcionálissá tételére. Az égegyadta világon mindenre használja. (Vad Árpád bácsi trójai költő: malac- és utasszállítás, kereskedelem a Szent Anna-tó partján.) Külön színfoltja a mechanizációnak a daktari-jelenség, igazán remek társadalmi elemzés foglalja össze a székely falvakat is annyira meghatározó traktorizációt. A traktoristák mint falusi elitek. Fontos az is, ahogyan a szerző a különböző gépi eszközök megvásárlásának, használatának, a szokásrendbe való beépülésének a tényezőiről ír. ivel a romániai társadalom évtizedekig túlélő társadalom volt, a jogi normákkal kapcsolatban a duplicitás jellemezte: a betartás és kijátszás kettősségéről van szó, amely ráépült a meglehetősen átjárható balkáni jogszokások intézményére. Alapvető szemléleti fontosságú tanulmányában A kommunikáció problémája a jog világában. (A jogi kommunikáció mint a kultúra része) Varga Attila módszertanilag is példamutatóan építi fel a tematikát. bben a jogi kultúrában a jogi kommunikációs készség meglehetősen fejletlen, az állampolgárok alig ismerik jogosítványaikat, mire jogosultak és mire nem, és felfogásukban az állam intézményei, a törvényhozás, kormány, közigazgatási intézmények, hivatalok a legnagyobb jogsértők. (47.) Kijelenti, hogy a mi társadalmunk is a jog fejlődésének azon az útján járt, amelyben a jogszabályok, de különösen az alkotmányos értékek és maga az alkotmány is normák kompilációjának az eredménye, aminek következtében a társadalom és tagjainak jogi tudata nem eléggé fejlett, a joghoz való viszonya sérült, vagy legalábbis sérülékeny. nnek alapján meghatározza a jogi kommunikáció fogalmát: A jogi kommunikáció alapvető formái tehát a jogalkotás, a jogszabályok társadalmi elfogadottsága, az intézmények belső működése, az egyének és intézmények jogilag szabályozott viszonyrendszere, valamint az egyének egymás között létrehozott jogviszonyai. (49.) Kitér a kommunikációs formákra és szinterekre, valamint külön alfejezetként a kommunkiációs alapjogokra, a kommunikációs törvénykezésre az 1989 utáni Romániában. Tanulmánya olvastán gondoltam arra, hogy külön téma lehetne a jogi viszonyok, eljárások és intézmények ellentmondásos, gyakran kaotikus kommunikációja a médiában, magának a bírói hatalomnak mint önálló hatalmi ágazatnak (a bírói testületek személyeikben is) megrendítő

3 SZL 181 jelenléte az írott és elektronikus médiákban, hogy a CNSAS kazuisztikájáról ne is beszéljek. Pletl Rita tanulmányának (Az iskolai kommunikáció átalakulása) első részében összefoglalja mindazt, amit az iskola mai szocializációs, integratív, a kódok elsajátításával kapcsolatos szerepéről tudni kell. Nagyon sok érdekes kérdést fogalmaz meg, olyanokat, amelyek a romániai magyar értelmiség jövőjével vagy a jövő értelmiségével kapcsolatban fel kell tenni. Az iskolai tananyag miért nem épül be a diákok élő nyelvhasználatába? Hogyan lehet oldani a diákok nyelvi megformáló képessége és az iskolai nyelvi elvárások közötti különbségből fakadó feszültséget? Hogyan csökkentheti az iskolai nyelvi nevelés a különböző diákcsoportok közötti egyre mélyülő nyelvi szakadékot? ilyen speciális feladatok hárulnak a nyelvi nevelésre a kétnyelvűség körülményei között? (67.) A tanulmánynak van egy olyan része, amelyben egyetemi oktatókként közvetlenül is érdekeltek vagyunk. A Hagyományos olvasási szokások a változó iskolában alfejezetben a szerző egy kutatás eredményeit mutatja be, amelyet a marosvásárhelyi Bolyai Farkas lméleti Líceum és a Református Kollégium X. osztályos diákjai között végzett, éspedig az olvasás motivációs kérdéseivel kapcsolatban. Szívet melengető a kirajzolódó kép, tehát hogy a diákok fenntartják az (iskolai és otthoni) olvasás fontosságát az általános műveltség megszerzésének, valamint a társadalmi integrációnak a szempontjából. A mi tapasztalataink azonban ennek a képnek ellentmondanak, hiszen az utóbbi években folyamatosan azzal szembesülünk, hogy még az olvasási szokások sem alakulnak ki az iskolában, nemhogy a differenciált olvasás. Azt is meg kell jegyeznem, hogy manapság azonban az olvasásnak az információszerzésben játszott hegemón szerepét nem az ismeretterjesztő filmek és a rádió, hanem alapjában véve az elektronikus médiák (televízió és számítógép internet) döntik meg, illetve azoknak a stratégiáknak a hiánya, amelyek a kettő viszonyát funkcionálisan és meggyőzően összerendezik. bben a hazai oktatástervezés katasztrofális lemaradásokat halmoz. Ungvári Zrínyi Imre tanulmánya (Kommunikációs változások a társadalmi viszonyokban) eléggé nem dicsérhető módon a társadalom intézményrendszereit helyezi a kommunikációs hálózottság középpontjába. Az intézmények ugyanis a társadalom legkonzervatívabb valóságát képezik, míg a kommunikáció alkalmas arra, hogy átvilágítsa az intézmények erőszakos rendjét, s minden, ami funkcionális, vagy a változást képviseli, az a kommunikációban kezdődhetik és abban teljesedhetik ki. Az elemzésben aztán sorra veszi egy bizonyos tipológiának megfelelően a magánélet és a társas élet intézményeit a kommunikációs viszonyaik szempontjából, a nyelvi viselkedés leíró funkcióit is bekapcsolva az elemzésbe. zt a tipológiát emeli át egy következő szintre második tanulmánya, Kommunikáció és erkölcsi szocializáció (tekintélyelvűség és szolidaritás között). Átalakul a család jelzi az etikai kutatások szakembere. A családon belüli viszonyok változása, a bizalom és együttérzésnek a hierarchiával szembeni felértékelődése és ennek következtében a felnőtt és a gyerek kapcsolatában bekövetkező viszonylagos»szerepkiegyenlítődés«az új környezetben berendezett családi lakás térhasználatában is kifejezésre jut. (111.) A proxemikai szempontok figyelembevételével meghatározhatjuk a családi teret a térben, annak a kommunikációs topikáját. ivel a kommunikációs közösségeket erkölcsi viszonyok is hálózzák, ennek az implementációját vizsgálta az iskolai viszonyok között, vagy abban a formában, ahogyan az egyház indukál erkölcsiséget a különböző társadalmi viszonyokban. A kötet első részét záró blokkban napjaink domináns térhasználati struktúráinak bemutatása következik. Ungvári Zrínyi Ildikó tanulmányában (A mindennapi kommunikáció tér- és eszközhasználata) a vonatkozó szakirodalom majdnem teljes idézettségével és beépítésével a teret sajátos szövegnek tekinti, amelyet mintegy beírunk. Szerinte a napjaink kommunikációjára jellemző eszközök (mobiltelefon, palmtop vagy WAP-os telefon) olyan érzékelési és elmozdulási formákat eredményeznek, amelyek

4 182 SZL intim tereinket mintegy buborékként mozdítják tovább a közösségi térben. zzel kapcsolatosan látási szenzibilitásunkat is átalakultnak tartja, olyan nagyságrendben, mint valaha a reneszánsz idején bekövetkezett fordulatkor. Tehát: ai látásmódunkat, érzékelésünket a különböző intenzitású, minőségű terek és időformák fragmentáltsága, váltogatásuknak a tapasztalata alakítja, ezek pedig nagyrészt a médiákból, a médiák által átstrukturált társadalmi nyilvánosság-felfogásainkhoz kapcsolódó szokásainkból erednek. (127.) egváltozik az észlelés irányultsága. A posztmodern élménytársadalomban minden aktor eljátssza a szerepét. (Különösen akkor látványos és mulatságos ez, ha például a mobiltelefont használó ember jelzi is a környezetének, hogy most ő telefonál, hogy ő az, aki ilyen módon telefonál, stb. indannyiunknak vannak ilyen jellegű tapasztalatai.) Ungvári Zrínyi Ildikó másik tanulmánya (Tér és látvány: a város színháza) következménye az egyéni érzékenységről és mobilitásról kialakított eme felfogásának. Leírja azt a folyamatot, ahogyan a mai városok még a romániai nagyobb városok is új funkciókat alakítanak ki a megváltozott életmódból következően. A látványfelületek a közeledés és távolodás távolságaiban válnak funkcióssá, nem önmagukban azok, egy virtuáliss központ figyelmi terének megfelelően. aguk a városi életben részt vevő közösségek és egyének is önmaguk látványképét építik az inkább vízszintességben realizálódó interaktív észlelési terekbe. Tapasztalati és csoportnarratívák olvashatók az urbánus szövegben. A beválasztott képeken többnyire követhetők ezek a jelenségek, cigány honfitársainkon például jól látható ez az erős megfigyeléses részvétel, az alakítás. z a jelenlét akár egy művészi paradigmában is összefoglalható közösségi ön-kommunikáció formáját is öltheti: erről szól Ungvári Zrínyi Imre rövidebb tanulmánya, amely Hans Belting elképzeléseiből indul ki, és a marosvásárhelyi Café Tutun produkcióját a kulisszanyilvánosság afféle kísérletező nyilvánosságának tekinti. A kötet második fele szorosan kapcsolódik az elsőhöz, de nemcsak afféle illusztráció, esettanulmány az elméletibb részekhez kapcsolódva, inkább az érvelésnek a teste. gy kissé összevegyítvén a dolgokat: Gagyi József egy nagyobb tanulmányban (A televíziózás új formái vidéken a kilencvenes években) jeleníti meg a televíziózás szokásait amelyek döntően még mindig az évszakokhoz és az agrárciklusokhoz kapcsolódnak. ásik tanulmányában (Televíziós családi együttlét a diákok szemszögéből) főleg a motivációs kérdéseket, valamint a televíziózó közösség nemzedéki szétválását illusztrálja. Ungvári Zrínyi Ildikó összefoglalása a Tizenévesek mobil kommunikációjáról szintén kapcsolódik tértanulmányához. Kiderül belőle, hogy a fiatalok élethelyzeteket oldanak meg SS-eikben, pénzt kérnek a szüleiktől, és ebben a falusiak nehézkesebbek a városiak célratörőbbek, összefogottabbak. Szintén a fiatalok társadalmának egy sajátos jelenségével foglalkozik Ungvári Zrínyi Imre is, kapcsolódóan ahhoz, amit az együttműködő közösségek szocializálódási módjaival, értéktelítődésével kapcsolatban elmondott. A Fiatalok konfl iktusainak kommunikatív formái a konfliktuskategóriákat rendszerezi, kiemelvén a nemzedéki konfliktusok (69 százalék) döntő szerepét. Itt is találkozunk a nyelvi megjelenítésre utaló elemekkel. z a rész egyébként Pletl Rita összefoglalásával kezdődik (rdélyi magyar tizenévesek kommunikációs szokásainak vizsgálata) a tanulók írásbeli kifejezéskészségének a színvonalát, valamint az írásbeli kommunikációs készség színvonalát vizsgálja; az eredmény: közepes és alacsony teljesítményátlagok. z egy európai összehasonlító vizsgálatokban is működő mutató, és eszerint az itt mért teljesítmények hasonlóak a magyar átlaghoz. A legnagyobb hiányosság az, hogy a tanulók nem tudnak kreatív-alkalmazó módon viszonyulni az iskolai mintáktól eltérő életszerű kommunikációs helyzetekhez. Néhány általánosabb következtetés kézenfekvő: a fenti kép elsősorban az anyagi szféra, eszközhasználat terén bekövetkezett jelentős változások mentális következményeit jeleníti meg, egy

5 SZL 183 olyan adaptációs mechanizmust, amelynek jelentős következményei vannak a térség továbbra is megkívánt modernizációjára. Úgy vélem, az is nyilvánvaló, hogy csupán ezek nem fognak nagyságrendi változásokat létrehozni, eléggé kaotikusak, nehezen összerendezhetőek, naturálisak. Itt a társadalom megegészségesedése lett volna az a legfontosabb követelmény, amelyre a romániai társadalmat jól ismerő szociálpszichilógusok, például Ion Vianu már a kilencvenes évek eleje óta figyelmeztettek. Varga Attila tanulmányában megfogalmazódik, hogy például a jogi kommunikáció a politikai kommunikáció vivőáramában létezik. z pedig a tintahal tintasugarának a kommunikációja, legjobb esetben is ellentmondásos, önellentmondásos, félrevezető, végeredményben hazug kommunikáció. árpedig a hazug kommunikáció amelyet a központi médiák strukturálisan fenntartanak, reprodukálnak és nem korrigálnak nem eredményezheti egy társadalom terápiáját. Amelynek életét ráadásul a múltjával kapcsolatos ideologikus, tabusított kommunikáció is megnehezíti. kötetet méltatva elsősorban azt kell kiemelnünk, hogy konkrét kutatási eredményei mellett jelentős szemléleti elemeket, kereteket ad a jelen társadalmának a megértésében, evolúciós erővonalainak a feltételezésében. zért igencsak használható eszköz a további kutatások számára. gyed Péter

TÚL A TUDOMÁNY NORMÁL ÁLLAPOTÁN?

TÚL A TUDOMÁNY NORMÁL ÁLLAPOTÁN? CZIBERE IBOLYA FÓNAI MIHÁLY 1 TÚL A TUDOMÁNY NORMÁL ÁLLAPOTÁN? Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P. Tóth Tamás és Takács Judit (szerk.) (2012): Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. Tanulmányok.

Részletesebben

Médiatudatosság az oktatásban

Médiatudatosság az oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság az oktatásban Konferenciakötet 2013 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁNAK SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓS ASPEKTUSAI AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM KÜSZÖBÉN (az 1997-2008 közötti időszakban)

A MAGYAR HONVÉDSÉG TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁNAK SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓS ASPEKTUSAI AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM KÜSZÖBÉN (az 1997-2008 közötti időszakban) ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Elég a hazának az, ha mindenki elvégzi a maga feladatát. Epiktétosz A MAGYAR HONVÉDSÉG TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁNAK SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓS ASPEKTUSAI AZ INFORMÁCIÓS

Részletesebben

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás)

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás) I. fejezet A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai (Bencze Mátyás) 1. A jogszociológia célja 2000. március 1. napján hatályba lépett a magyar Büntető Törvénykönyv azon módosítása, amelyik szigorúbb

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Gulyás Emese Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Témavezető: Dr. Wessely Anna tanszékvezető egyetemi docens Eötvös

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 TÁRSADALOMISMERET Néhány szó a Társadalomismeret

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Doktori (PHD) értekezés GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Rákó Erzsébet Debreceni Egyetem BTK 2010. GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

KIHASZNÁLATLANUL A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere

KIHASZNÁLATLANUL A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere KIHASZNÁLATLANUL A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere Szerkesztette: Papp Z. Attila A kötet megjelenését támogatta: Apáczai Közalapítvány Budapest A kötet szerzői Márton János: 4.1., 4.2., 4.3.

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Amédiatartalmak (elsõsorban a televízióban látottak) erõsen befolyásolják a szocializációs

Amédiatartalmak (elsõsorban a televízióban látottak) erõsen befolyásolják a szocializációs Iskolakultúra 2005/12 Fürth Eszter Kasik László Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, BTK, SZTE Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE A reklámmegértés segítésének feltételei a magyartanításban tanulmány

Részletesebben

Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KUTATÁSOK CZIKE KLÁRA BARTAL ANNA MÁRIA Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

Részletesebben

Az e-learning a felnőttképzésben (trendek, perspektívák, európai környezet)

Az e-learning a felnőttképzésben (trendek, perspektívák, európai környezet) Dr. Papp Lajos Az e-learning a felnőttképzésben (trendek, perspektívák, európai környezet) Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János A tanulmányok

Részletesebben

MOGYORÓSI ZSOLT A HÁTRÁNYOS HELYZET ÖRÖKSÉGE

MOGYORÓSI ZSOLT A HÁTRÁNYOS HELYZET ÖRÖKSÉGE MOGYORÓSI ZSOLT A HÁTRÁNYOS HELYZET ÖRÖKSÉGE Bevezetés Az Equal-projekt keretében, innováló pedagógusok és iskolavezetők, a második esély típusú képzések és a szakiskolai oktatás kutatói, továbbá a tanárképzésben

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉK KONFERENCIA 2014 KONFERENCIAKÖTET. Szerkesztő, szakmai lektor: Hülber László. Borítóterv: Molnár Patrik ISBN 978-963-284-509-8

DIGITÁLIS NEMZEDÉK KONFERENCIA 2014 KONFERENCIAKÖTET. Szerkesztő, szakmai lektor: Hülber László. Borítóterv: Molnár Patrik ISBN 978-963-284-509-8 KONFERENCIAKÖTET Szerkesztő, szakmai lektor: Hülber László Borítóterv: Molnár Patrik ISBN 978-963-284-509-8 ELTE Pedagogikum Központ ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 2014. március 29. ELTE Pedagógiai

Részletesebben

Campus-lét a Debreceni Egyetemen Csoportok, csoporthatárok, csoportkultúrák

Campus-lét a Debreceni Egyetemen Csoportok, csoporthatárok, csoportkultúrák Campus-lét a Debreceni Egyetemen Csoportok, csoporthatárok, csoportkultúrák OTKA K 81858 számú kutatás 3. munkacsoport: Cselekvési minták csoportképző szerepe Elméleti és empirikus háttértanulmány 1 Bevezetés...4

Részletesebben

Felelős kiadó: Molnár László igazgató

Felelős kiadó: Molnár László igazgató Felelős kiadó: Molnár László igazgató Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata Válogatás a Fővárosi Módszertani Tegyesz tanulmányaiból, cikkeiből 2009-2012 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából Az információs társadalom tudástranszfer innovatív módjai Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003 A tanulmány készítéséért felelős vezető A tanulmány

Részletesebben

Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük. Szerkesztette: Györgyi Zoltán és Nikitscher Péter

Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük. Szerkesztette: Györgyi Zoltán és Nikitscher Péter Mindennapi ütközések Iskolai konfliktusok és kezelésük Szerkesztette: Györgyi Zoltán és Nikitscher Péter Mindennapi ütközések Iskolai konfliktusok és kezelésük Szerkesztette: Györgyi Zoltán és Nikitscher

Részletesebben

Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei

Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei Szeged 2014 Lektorálta: Dr. Mojzesné Dr. Székely Katalin

Részletesebben

FÖLDHÁZI ERZSÉBET AZ ELSŐ HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN

FÖLDHÁZI ERZSÉBET AZ ELSŐ HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN FÖLDHÁZI ERZSÉBET AZ ELSŐ HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN A párkapcsolatok dinamikája, egyszülős családok kialakulása és megszűnése Magyarországon a 20. század második felében Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia

Részletesebben

magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Gyakorlatközelben

magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Gyakorlatközelben Gyakorlatközelben magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet MAGTÁR Megelõzés Alkalmazkodás Gondoskodás Ötlettár

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés AZ IDENTITÁS ALAKULÁS FORDULÓPONTJAI ÉS A MEGKÜZDÉS SAJÁTOSSÁGAI VELESZÜLETETTEN ÉS TRAUMA KÖVETKEZTÉBEN SÉRÜLT MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK NARRATÍVUMAIBAN Garai Dóra Debreceni

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben