MÉRLEGELEMZÉS. MOL Rt Konszolidált mérleg, 2009 december 31. jegyzet 2008, mód 2009 ESZKÖZÖK millió forint millió forint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉRLEGELEMZÉS. MOL Rt Konszolidált mérleg, 2009 december 31. jegyzet 2008, mód 2009 ESZKÖZÖK millió forint millió forint"

Átírás

1 MÉRLEGELEMZÉS MOL Rt Konszolidált mérleg, 2009 december 31. jegyzet 2008, mód 2009 ESZKÖZÖK millió forint millió forint Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetések társult vállalkozásokban Értékesíthető befektetések Halasztott adó eszközök Egyéb befektetett eszközök Összes befektetett eszköz Forgóeszközök Készletek Vevőkövetelések, nettó Egyéb forgóeszközök Előre fizetett nyereségadók Pénzeszközök 16, Értékesítésre szánt eszközök Összes forgóeszköz ÖSSZES ESZKÖZ

2 FORRÁSOK millió forint millió forint SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke Külső tulajdonosok részesedése Összes saját tőke Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú hitelek éven túli része Céltartalékok várható kötelezettségekre Halasztott adó kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Összes hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók és egyéb kötelezettségek Fizetendő nyereségadók Céltartalékok várható kötelezettségekre Rövid lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része Értékesítésre szánt eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek Összes rövid lejáratú kötelezettség ÖSSZES SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK Konszolidált átfogó jövedelemkimutatás, 2009 december 31. jegyzet 2008, mód 2009 millió forint millió forint Árbevétel Egyéb működési bevétel Összes működési bevétel Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés és értékvesztés Egyéb működési költségek és ráfordítások Saját termelésű készletek állományváltozása Aktivált saját teljesítmények értéke Összes működési költség Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Ebből: Átváltási opció valós érték értékelési különbözete Pénzügyi műveletek ráfordításai Ebből: Átváltási opció valós érték értékelési különbözete Pénzügyi műveletek vesztesége/ nyeresége(-) Részesedés a társult vállalkozások eredményéből Adózás előtti eredmény Nyereségadó Időszak eredménye folytatódó tevékenységből Időszak eredménye megszűnő tevékenységből Időszak eredménye Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből Külső tulajdonosok részesedése az eredményből

3 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Aktívák Passzívák ssz A tétel megnevezése Előző év Tárgyév ssz A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. a. b. c. d. 01. A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE, amelyből II. TÁRGYI ESZKÖZÖK II. Jegyzett, dmbn fiz-tt tőke (-) III.BEFEKT. PÜ-I ESZK-K III. TŐKETARTALÉK B. Forgóeszközök IV. EREDMÉNYTARTALÉK I. KÉSZLETEK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK II. KÖVETELÉSEK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK III. ÉRTÉKPAPÍROK VII. MÉRLEG SZ-I EREDMÉNY IV. PÉNZESZKÖZÖK E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖT-K II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT-EK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖT-EK C. Aktív időbeli elhat-k G. Passzív időbeli elhat-k ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN EREDMÉNYKIMUTATÁS A tétel megnevezése Előző év Tárgyév A tétel megnevezése Előző év Tárgyév I. Értékesítés nettó árbevétele B. Pü-i műveletek eredménye II. Aktivált saját telj-k értéke C. Szokásos váll-i eredmény III. Egyéb bevételek X. Rendkívüli bevételek - - IV. Anyagjellegű ráfordítások XI. Rendkívüli ráfordítások - - V. Személyi jellegű ráfordítások D. Rendkívüli eredmény VI. Értékcsökkenési leírás E. Adózás előtti eredmény VII. Egyéb ráfordítások XII. Adófizetési kötelezettség A Üzemi (üzl-i) tev-ség eredm F. Adózott eredmény VIII Pü-i műveletek bevételei XIII Osztalékfizetés IX: Pü-i műveletek ráfordításai G. Mérleg szerinti eredmény Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó eredmény (forint) - DIV Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó hígított eredmény (forint) - DIV* Az egy részvényre jutó hígított eredmény számításánál figyelembe vételre került az átváltható kötvények hígító hatása és a részvényre váltható lejárat nélküli értékpapírokban foglalt átváltási opció esetleges hígító hatása a kinnlevő részvények darabszámára, valamint az átváltási opció valós értékelésének hatása a részvényesekre jutó eredményre. 3

4 Tőkeszerkezeti mutatók 1. (TSZM) Elemei: eszközök (E), befektetett eszközök (BE), saját tőke (), jegyzett tőke (JT), mérleg szerinti eredmény (MSzE), céltartalékok (CT), kötelezettségek (KÖ), mérlegfőösszeg (MFÖ = E = F = források) TE = TSZM1: TőkeErősség: MFÖ ; ha < 30%, kritikus a helyzet, maximuma 100%. A saját tőke összetevőivel részmutatók képezhetők. TSZM2: Kötelezettségek RészAránya: KRA = MFÖ; minél kisebb, annál jobb, de a legjobb, ha tartósan változatlan. Növekedése elfogadható, ha a jövedelmezőség is nő vele. Kritikus, ha > 70%. CT TSZM3 : CélTartalékokRészaránya : CTR = ; növekedhet, mert MFÖ növekszik a cég, vagy mert a cég a későbbi veszteségekre tartalékol, ami nem pozitív jelenség. A céltartalék nehezen mobilizálható TE 08 = = = 42.2% MFÖ TE 09 = = = 44.3% MFÖ KÖ KÖ CT KRA 08 = = = 52,5% CTR 08 = = = 5,25% MFÖ MFÖ KÖ CT KRA 09 = = = 48,25% CTR 09 = = = 7,46% MFÖ MFÖ Tőkeszerkezeti mutatók 2. TSZM4: Befektetett Eszközök Fedezete : BEF = ; minimuma 100%, növekedése idegen források bevonását mutatja, az eszközök és források fedezete vizsgálható vele. MSzE TSZM5: Saját Tőke Növekedése : N 1 = vagy a kevésbé MSzE szigorú: N 2 = ; az MSzE visszaforgatható, ezért minél JT nagyobb, annál jobban növekedhet a vállalat. TSZM6: EszközIGényesség (tőkemultiplikátor) : EIG =. BE BEF 08 = = = 164,7% BE BEF 09 = = = 167,1% BE E MSzE N1 08 = = = 9,75% MSzE N1 09 = = = 5,33% MSzE N2 08 = = = 164,8% JT MSzE N2 09 = = = 126,0% JT E EIG 08 = = = 236,8% E EIG 09 = = = 225,8%

5 Pénzügyi helyzet mutatói adósságállomány (AÁ), forgó eszközök (FE), készletek (Ké), adózás utáni eredmény (AUE), értékcsökkenés (ÉCS), hosszúlejáratú kötelezettségek (HLK), rövidlejáratú kötelezettségek (RLK), kötelezettségek (KÖ) PHM1: AdósságÁllomány (idegen tőke) Részaránya : AÁ AÁR = ; ha >60 %, gondok várhatók AÁ + PHM2: AdósságSzolgálati Mutató : ASzM = ; HLK ha >130%, nincs gond PHM3: AdósságÁllomány Fedezet : AÁF = ; KÖ E PHM4: ElAdósodottság : EA = ; AÁ FE RLK FE Ké RLK PHM5.1: Likviditás Mutató 1. : LM 1 = ; PHM5.2: Likviditás Mutató 2. : LM2 =. AUE + ÉCS Pénzügyi helyzet mutatók AÁ AÁR = = = 39,3% AÁ AUE + ÉCS ASzM = = = 39,6% HLK AÁF = = = 154,5% AÁ KÖ EA = = = 52,5% E FE LM 1 = = = 120,9% RLK FE Ké LM 2 = = = 90,6% RLK AÁR = 34,8% = ASzM = = 37,7% AÁF = = 187,1% EA = = 48,25% LM 1 = = 105,8% LM 2 = = 74,2%

6 Eredmény, jövedelmezőség, profit Egy vállalat jövedelmezősége hosszú távú követelmény. A jövedelmezőség a tulajdonosok érdekeinek közvetlen kifejezője, mert tőle függ egyrészt a tulajdonosoknak fizethető részesedés, osztalék, másrészt ez teremti meg a hosszú távú működés, az erőforrások bővítésének feltételeit. A fő cél érdekében hozhatók rövid távú áldozatok. Ilyen a beruházás, akár belső (saját) forrásból, akár külső (hitel) forrásból készül. A nyereség vagy profit komplex mutató, amely minden résztevékenységet (termelés, értékesítés, K+F tevékenység, termelékenység, erőforrások hatékony felhasználása, a munka szervezettsége, piaci kapcsolatok, stb.) magában foglal. A tulajdonosok és az adóhivatal a nyereséget nézik. Igaz, más és más szempontból. Eredménykategóriák Elemei: fedezeti összeg (FÖ), üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (ÜTE), szokásos vállalkozási eredmény (SzVE), pénzügyi tevékenység bevétele (PTB), összes bevétel (ÖB), adózás előtti eredmény (AEE), adózott eredmény (AUE), értékesítés nettó árbevétele (ÉNÁB), lekötött eszközök (LKE), bérköltség (BK), személyi jellegű ráfordítások (SzJR), átlagos állományi létszám (ÁÁL) 1) átlagos fedezeti hányad = ÁFH = FÖ ÉNÁB 2) árbevétel arányos jövedelmezőség I. = 3) árbevétel arányos jövedelmezőség II. = 4) árbevétel arányos jövedelmezőség III. = ÁAJ 1 = ÜTE ÉNÁB SzVE ÁAJ2 = ÉNÁB + PTB AEE ÁAJ 3 = ÖB 6

7 Tőke- és élőmunka arányos jövedelmezőség Tőkearányos: Élőmunka arányos egy főre jutó fedezet: FPF = termelékenységi mutatók létszámarányos árbevétel: ÜTE SzVE TAJ 1 = TAJ 2 = AEE TAJ 3 = AUE MSzE TAJ 4 = TAJ 5 = FÖ ÁÁL ÉNÁB LAÁB = ÁÁL, ez egy ún. nyers mutató, mert csak az árbevétel alakulására ad választ; AEE létszámarányos eredmény: LAE =, ez egy ún. tisztított mutató, az ÁÁL egész vállalat tevékenységét komplexen jellemzi. ÜTE ÉNÁB Bármelyik mutató felbontható különböző mutatókra, mint pl.: TAJ 1 =.. ÉNÁB Ez pl. egy fontos mutató, mert ehhez kapcsolható a vezetők érdekeltsége (premizálás), ill. az osztalékfizetés. Egyéb fontosabb jövedelmezőségi mutatók osztalék DIV = törzsrészvény dbszám AUE ROA = a vállalat működéséből származó eszközarányos eredmény E AEE + kamatok ROACE = + átlagos KÖT bruttó eredménymutató ROE = AUE sajáttőke arányos megtérülés AEE ROICE = a növekmények hányadosa a növekedési ütemet adja AUE EPS = törzsrészvény dbszám egy részvényre jutó nettó eredmény EBITDA = bruttó profit = üzleti eredmény + értékcsökkenés EBITDA ráta = EBITDA ÉNÁB EBIT: Earnings Before Interest and Taxes (EBIT). EBITDA: EBIT + Depreciation and Amortization. Piaci kapitalizáció: alaptőke részvényeinek száma a részvények aktuális piaci ára 7

8 A MOL Rt EBITDA kimutatása EBITDA (millió Ft) (millió Ft) (millió USD) 4 (millió USD) 4 Kutatás Termelés Feldolgozás - Kereskedelem Gáz és Energia Petrolkémia Központ és egyéb Szegmensek közötti átadás ÖSSZESEN A pénzügyi adatok USD-ra történő átszámításánál a következő átlagos MNB árfolyamokat használtuk: 2008-ra 171,8 Ft/USD, 2009-re 202,3 Ft/USD. Cash-flow kimutatás 1. Adózás előtti eredmény + 2. Elszámolt amortizáció + 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + 6. Szállítói kötelezettség változása + 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 8. Passzív időbeli elhatárolások változása + 9. Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Működési cash flow, sorok) 14. Befektetett eszközök beszerzése 15. Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow, sorok) 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetét törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása + III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow, sorok) IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) + 8

9 Fedezetelemzés A fedezeti összeg (FÖ) és a fedezeti hányad (FH) fogalma: Legyen TR a teljes bevétel; VC a változó költség; FC a fix költség; GΠ-a gazdasági profit; p a termék piaci ára; AVC az átlagos változó költség: FÖ = TR - VC = FC + GΠ FÖ TR VC p AVC FH = = = TR TR p Példa: legyen egy termékből a megrendelés db. költségnem Költség (mft) fajlagos ktg Fajlagos ktg megnevezése megnevezése (Ft/db) közvetlen 18,0 AVC 1500 fix 6,0 AFC 500 összes költség 24,0 AC 2000 nyereség 2,4 AΠ 200 árbevétel 26,4 p 2200 a fedezeti összeg: FÖ = 6,0 + 2,4 = 8,4 mft, a fedezeti hányad: FÖ f = = 31,8 % TR 1. Milyen termelési volumennél lesz a nyereség nulla? FC 6 mft Q F = = = 8571 db p AVC Milyen áron kaphatja a vevő a terméket, ha felemeli a vásárolt mennyiséget db-ra? FÖ 8,4 mft p = AVC + = = 2172 Ft / db Q db 3. Mennyit kell a vevőnek vásárolnia 5 % árengedményhez? Az ár így: p = ,95 = 2090 Ft/db, tehát FÖ 8,4 mft Q = = = db p AVC A vállalásnál a gyártási kapacitásra is figyelni kell! Az FC nagyságának fontossága is érzékelhető az ár kialakulásában. 9

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév. Készült: 2011/04/06

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév. Készült: 2011/04/06 Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév Készült: 2011/04/06 Vezetőségi jelentés A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelen időközi vezetőségi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2014. évi Éves beszámoló Budapest, 2015. március

Részletesebben

6. számú melléklet. Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez

6. számú melléklet. Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez 6. számú melléklet Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg 2009. július 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához 21102286-2349 - 572-03 Statisztikai számjel 03-09 - 118363 Cégjegyzékszám I.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2006. december 31. Budapest, 2007. március

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Első Magyar Egyen és Formaruha, Divatáru Gyártó Kereskedelmi Zrt. 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46. Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási időszak: 2013.01.01.-2013.12.31.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása A kötelezettségek csökkenését egyrészt a 2012.december havi munkabérek tárgyévi kifizetése, másrészt a szállítói kötelezettségek

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

Csepeli Hőszolgáltató Kft. Csepeli Hőszolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet a 2014. évi éves beszámolóhoz 1 I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2008. évi. I. féléves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2008. évi. I. féléves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2008. évi I. féléves beszámolója 2008. augusztus 27. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló...3 II. Általános ismertető...4 a. Cégadatok...4 b. Részvényinformációk...5 c. Cégvezetés...5 d. A

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi Közhasznúsági jelentése 2011. április 13. Tartalomjegyzék

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi gazdálkodásról

BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi gazdálkodásról BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 213. évi gazdálkodásról Budapest, 214. március 17. Gálfi Lajos bv. ezredes büntetés-végrehajtási főtanácsos ügyvezető igazgató

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft.

Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T a Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. 12. 31-i Éves beszámolójához I. Tájékoztató adatok A Társaság neve: Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit

Részletesebben