Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 13/1994. (XII. 1.) Kt. számú rendelete. A környezet védelméről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 13/1994. (XII. 1.) Kt. számú rendelete. A környezet védelméről"

Átírás

1 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 13/1994. (XII. 1.) Kt. számú rendelete A környezet védelméről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (Szövege hatályos: október 31-től) (Módosította: 7/1995. (VI. 29.), 14/1995. (XII. 1.), 14/1997. (VII. 1.), 19/1997. (XI. 1.), 3/1998. (III. 1.), 3/1999. (II. 1.), 8/1999. (IV. 1.), 11/1999. (IV. 7.), 13/1999. (XII. 1.), 10/2000. (IV. 1.), 17/2000. (VII. 1.), 3/2001. (II. 1.), 21/2001. (IX. 28.) 29/2001. (XII. 20.), 30/2001. (XII. 20.), 3/2003. (II. 28.), 10/2003. (VI. 2.), 17/2003. (VIII. 29.), 22/2003. (X. 31.), 18/2004. (IX. 30.), 21/2004. (XI. 10.), 5/2005. (II. 25.), 5/2006. (II. 24.), 10/2007. (VI. 1.), 31/2007. (XII. 21.), 10/2008. (V. 30.), 16/2008. (X. 31.) Kt. sz. rendelet) Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének, valamint az évi LIII. törvény 46. (1) bekezdés c.) pontjának felhatalmazása alapján a környezet védelméről, a köztisztaságról és az állattartásról az alábbi rendeletet alkotja: I. Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja a nagyközségben olyan kulturált köztisztasági viszonyok kialakítása, amelyek az egészségügyi, környezetvédelmi és az esztétikai igényeket kielégítik. 2.. E rendelet hatálya kiterjed Pusztaszabolcs Nagyközség közigazgatási területén valamennyi jogi- és magánszemélyre. II. A közterületek tisztántartása 3.. (1) Az önkormányzat a kezelésében lévő parkok, terek, egyéb közterületek rendezettségéről, tisztántartásáról a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. (2) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlana előtti járdaszakaszt tisztán tartani, rendszeresen gyomtalanítani, télen a hó eltakarítása után csúszást gátló anyaggal felszórni. Építési vagy egyéb tevékenysége során megrongálódott járdát köteles helyreállítani. Az ingatlan előtti járda, a hozzátartozó vízelfolyást biztosító nyílt árok és annak műtárgyai karbantartásáról, valamint az árokból a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. (3) A gondozatlan járdaszakasz, árok, áteresz tisztántartását, hótól és jégtől való megtisztítását a Polgármesteri Hivatal az ingatlan tulajdonosának költségére is elvégeztetheti. 4.. (1) Az intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek előtti járda, csapadékvíz-elvezető árok, áteresz tisztántartásáról, a síkosság megszüntetéséről az intézmény, az egység vezetője köteles gondoskodni. (2) Közterületen szeszes ital fogyasztása tilos!

2 5.. (1) Közterületet beszennyezni, szemetet, hulladékot, szennyvizet közterületen kiönteni, valamint a közkifolyóknál gépkocsit mosni tilos. (2) Aki e rendelet 3., 4. és 5. -ában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, vagy az előírásokat megszegi szabálysértést követ el, és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Közterület használata 6.. (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra a jogszabályok keretei között bárki szabadon használhatja. A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja. Rendeltetéstől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület, vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendelet 6.. (3) bekezdésében megfogalmazott módon akadályozza. (2) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (továbbiakban: közterület-használat) a tulajdonos hozzájárulása, illetve a hozzájárulást is tartalmazó szerződés megkötése szükséges, melyre vonatkozó kérelmet az önkormányzat hatósági hatáskörben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben meghatározott eljárási rend alapján bírál el. A közterület használatáért e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjat kell fizetni. (3) A közterület-használatához az alábbi esetekben járulhat hozzá az önkormányzat: a.) árusító és árusítással, valamint szolgáltatással kapcsolatos fülke, pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, buszmegállók használatához; b.) a közút területén kívüli gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez; c.) nyílt szerkezetű elárusítópult elhelyezéséhez, alkalmi és mozgó árusításhoz, mozgóbolti kereskedéshez; d.) hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez; e.) építőanyag elhelyezéséhez, tárolásához; f.) mutatványos tevékenység (cirkusz-, búcsú-, vásár rendezése, mutatványos berendezés üzemeltetése, stb.) g.) vendéglátó-ipari előkert létesítéshez. (4) Nem kell közterület-használati hozzájárulás: a.) a közút és a járda kivételével az egyheti időtartamot meg nem haladó közterület igénybevételéhez, ha az távközlő hálózat, vagy közművek építésével, javításával és fenntartásával van összefüggésben; b.) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez; c.) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez; d.) önkormányzatok és intézményeik rendezvényéhez, ünnepségekhez. (5) Nem adható közterület-használati hozzájárulás: a.) olyan közterületre, buszmegállóba, ahol a tervezett létesítmény a gyalogosközlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését megakadályozná; b.) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállomány rongálásának, pusztításának, csonkításának, károsításának elkerülését, megelőzését nem biztosítja; c.) olyan célra, amely a környezetre káros hatással lenne, hosszú távon rontja a faluképet, a közbiztonságot, a közlekedést, vagy az egészséget veszélyeztetné. (6) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen: a.) a kérelmező nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének és telephelyének címét; b.) a közterület-használat célját és időtartamát; c.) a közterület-használat helyének pontos meghatározását, mozgó árusítás esetén útvonaltervet; d.) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát; e.) a tevékenységben részt vevő családtagok, alkalmazottak, megbízottak nevét és lakcímét.

3 (7) A közterület használati hozzájárulást a polgármester átruházott önkormányzati hatósági jogkörben eljárva - adja meg, aki jogosult a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szerinti hatósági szerződés megkötésére. (8) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és a közterület-felügyelőnek, felhívására felmutatni. (9) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel meghatározott időtartamra adható. Ha a közterület-használati hozzájárulás érvényét veszti, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát különösen annak tisztaságát helyreállítani. (10) A település közigazgatási területén, közlekedési utakon, parkosított területeken 3,5 t össztömegűnél nagyobb gépjárművek, kamionok, haszonjárművek, traktorok parkolása tilos. Kivételt képez, ha ezt magasabb rendű jogszabály (KRESZ) megengedi. Ezen gépjárműveket csak az alábbi, kijelölt parkolókban szabad elhelyezni: - temető előtti hrsz. számú terület (temető parkolója), - Kossuth Lajos utca jobb oldala, Vízmű előtti terület, forgalom akadályozása nélkül. (11) Alapítványi gyűjtés közterületről lakásokba csöngetéssel, polgárok zaklatásával nem történhet. Az alapítványi gyűjtéshez közterület használati engedélyt kell kérni. Alapítványi gyűjtéshez közterület használati díj fizetési kötelezettség nincs. Alapítványi gyűjtés céljára közterület használati engedély csak úgy adható, hogy fix helyre ad engedélyt a polgármester alapítványonként évente maximum két alkalommal. A közterület használati engedélyezéssel kapcsolatos eljárásra az általános szabályok az irányadóak. (12) Esztétikai szempontok érvényesülésének figyelembe vételével, a kultúrált környezet megóvása, valamint a buszvárók állagának megvédése érdekében a buszvárókra hirdetményt, plakátot elhelyezni tilos. (13) Aki a közterületet ez e rendeletben előírt hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használja, a rendeletben szabályozott kötelezettségeket megszegi, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. III. A magánterületek tisztántartása 7.. (1) A környezetvédelmi, közegészségügyi és esztétikai szempontok érvényesülése érdekében a tulajdonos (bérlő) köteles az ingatlana egész területének tisztaságáról, gyommentesítéséről különösen a parlagfű irtásáról gondoskodni. A gyommentesítést a gyomok virágzása előtt kell elvégezni. (2) a.) A konyhai, kerti hulladékot lehetőleg komposztálni kell az ingatlanon. b.) A nem komposztált kerti hulladék, valamint a kereskedelemben használatos papír alapanyagú csomagolóanyagok - a mindenkori tűzvédelmi előírások betartásával, a szélirány figyelembevételével, a szomszédok zavarása nélkül az ingatlanon vasár- és ünnepnap kivételével égetéssel ártalmatlaníthatók. c.) A fenti módokon nem ártalmatlanított háztartási hulladékot a szemétgyűjtés céljára rendszeresített műanyagzsákban, a szemétszállítás napján a közterületre kell kihelyezni. (3) A feldolgozásra átvett gumi hulladéka háztartási tüzelőberendezésben, nyílt területen nem ártalmatlanítható égetéssel. A gumi feldolgozását végző üzem köteles a gumihulladék elszállításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni, és erről nyilvántartást vezetni. (4) A lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségeknek, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségeknek, és az ezekhez tartozó területeknek a rovar- és rágcsálómentesítéséről a tulajdonosnak kell gondoskodnia. (5) Aki nem gondoskodik ingatlanának tisztaságáról, rendezettségéről, rovar- és rágcsálómentesítéséről, aki gumihulladékot háztartási tüzelőberendezésben, vagy nyílt területen égetéssel ártalmatlanít szabálysértést követ el, és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

4 IV. Csapadékvíz 8.. (1) A házas ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az épület tetőzetéről a közterületre ne csurogjon csapadékvíz. (2) Az utak mentén kialakított árkok, átereszek tisztántartása az érintett ingatlanok tulajdonosainak a kötelessége. (3) Aki az ingatlana előtti járdaszakasz és műtárgyainak tisztántartásáról nem gondoskodik szabálysértést követ el, és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. V. A csend védelme (Szórakozóhelyek zeneszolgáltatása) 9.. (1) A kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek, zenés-, táncos szórakozóhelyek működésük során környezetüket nem zavarhatják. A keletkezett zajszint nem lépheti túl a.) laza beépítésű, lakó- és intézményterületen, az épület zajtól védendő homlokzata előtt 2 méter távolságban: 6 22 óra között legfeljebb 60 db, 22 6 óra között legfeljebb 50 db értéket, b.) a védendő épülettel egybeépített, közös határolófalú létesítmény esetében: 6 22 óra között legfeljebb 45 db, 22 6 óra között legfeljebb 35 db értéket. (2) A hangosító-berendezés üzemeltetőjének az alkalmazást megelőzően a polgármesterhez kérelmet kell benyújtania, mellékelve az akusztikai szakértői véleményt, amely igazolja, hogy a hangosítóberendezés a működtetés során nem lépi túl a megengedett értéket. A zajos tevékenység napi kezdetét és befejezését is meg kell jelölni. (3) Aki hangosító-berendezést engedély nélkül üzemeltet, vagy tevékenysége során a zajszint megengedett értékét túllépi, szabálysértést követ el, ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, és a zajszint-mérés költsége a szabálysértőt terheli. (4) A berendezés üzemeltetését a polgármester ellenőriztetheti, és megszüntetheti, ha engedély nélkül, vagy az engedélyben előírtaktól eltérően történik a működtetés. Üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozása 9/A. (1) Az önkormányzat a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott üzlet elnevezésű kereskedelmi létesítmény - szombaton óra közötti, - vasárnap óra közötti, - hétfőtől péntekig az előző nap óra közötti zárvatartását rendeli el. (2) Kivételes esetben, kérelemre a nyitvatartási idő meghosszabbítására kerülhet sor; a kérelem elbírálásáról átruházott önkormányzati hatósági hatáskörben a polgármester dönt. A kérelmet a rendezvény tervezett időpontjának megtartása előtt 30 nappal kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell: - a vendéglátóhely használójának, üzemeltetőjének nevét, címét, székhelyét, - az üzlet címét, - a rendezvény szervezőjének nevét, címét, a rendezvény megtartásának időpontját, a meghosszabbított nyitvatartási idő kérésének időpontját, - a kérelmező aláírását.

5 (3) A meghosszabbított nyitvatartási idő engedélyezése nem alkalmazható azon kereskedőnél, aki ellen jogerős hatósági határozat van az üzletének nyitva tartásának korlátozására, és többszöri hosszabbítás esetén lakossági panasszal éltek. VI. Környezetszennyező anyagok szállítása 10.. (1) A közterületen minden olyan anyag, amely valamilyen módon ártalmassá válhat a környezetre, csak úgy szállítható, ha a környezet szennyeződésének a lehetőségét a szállító kiküszöbölte. (2) Amennyiben szállítás közben a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt eltakarítani, és a további szennyezés megakadályozása érdekében intézkedni. (3) A különböző anyagok közterületen történő lerakása esetén gondoskodni kell arról, hogy az ott található berendezések, fák, növények, felszerelési tárgyak ne sérüljenek meg, a környezet ne károsodjon. (4) Aki közterületen a környezetre ártalmas anyagot úgy szállít, hogy a környezetet beszennyezi, vagy a közterületen elhelyezett anyaggal a környezetet károsítja szabálysértést követ el, és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Veszélyes hulladékok kezelése 11.. (1) A hulladék minősítését annak kell elvégezni, akinek tevékenysége során a hulladék keletkezett. (2) A veszélyes hulladékok gyűjtését, kezelését, telephelyen belüli átmeneti tárolását, illetőleg ártalmatlanítását az OKTH által kiadott műszaki-technikai normák (9001/1985. és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 35/1996. (XII. 29.) számú BM rendelet) szerint kell végezni. (3) Veszélyes hulladék égetéssel csak az erre a célra létesített berendezésben és a levegőtisztaságvédelmi előírásokat kielégítő módon ártalmatlanítható. (4) Aki a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó előírásokat megszegi szabálysértést követ el, és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Folyékony hulladékok kezelése 12.. (1) A Pusztaszabolcs közigazgatási területén keletkezett kommunális eredetű folyékony hulladékot Pusztaszabolcs Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő szennyvíztisztító telepen kell elhelyezni. (2) A települési folyékony hulladék szállítása kizárólag az erre a célra készített, különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, csepegés mentes járművel végezhető. (3) A szállításra használt jármű közterületen nem tárolható, és csak az erre a célra kialakított, szakhatóságok által engedélyezett telephelyen tisztítható. (4) A szippantott szennyvíz beszállítására csak azok a vállalkozók jogosultak, akikkel az üzemeltető DRV Rt. Fejér Megyei Igazgatósága erre vonatkozóan a szerződést megkötötte. (5) Tilos a technológiai eredetű szennyvíz, szennyvíziszapot, olajszármazékokat, mérgeket, zsírokat tartalmazó szennyvíz, továbbá állati eredetű híg trágya, valamint zsír és olajfogók folyékony hulladékának szennyvíztelepre történő beszállítása és fogadása. (6) A szippantott szennyvíz fogadása az előre megvásárolt díjrendeletben meghatározott fogadási díj megfizetése ellenében szennyvíz elhelyezési jegy leadása után lehetséges. (7) A beszállító vállalkozó köteles a folyékony hulladék eredetével kapcsolatos nyilvántartást vezetni, és a szállítást dokumentálni. (8) A beszállító vállalkozó köteles betartani tevékenysége során a környezetvédelmi és közegészségügyi szabályokat, illetve a szennyvíztisztító telepen az üzemeltető által meghatározott rendszabályokat. (9) Tilos a települési folyékony hulladékot a közcsatorna hálózatba üríteni.

6 (10) Aki a települési folyékony hulladék kezelésére vonatkozó előírásokat megszegi szabálysértést követ el, és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (11) E rendelet alkalmazásában a települési folyékony hulladék: az ingatlanon keletkező és ott gyűjtött, tárolt szennyvíz- és szennyvíziszap a közcsatorna hálózatba vezetett, valamint a termelési, szolgáltatási tevékenységből származó, technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap kivételével. Szilárd hulladékok kezelése 13.. (1)-(6) (A bekezdéseket a 29/2001. (XII. 20.) és 30/2001. (XII. 20.) Kt. sz. rendeletek helyezték hatályon kívül.) (7) Aki települési szilárd hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, illetőleg nem a kijelölt lerakóhelyen helyez el, vagy ártalmatlanít, a lerakóhely üzemeltetésére vonatkozó szabályokat megszegi szabálysértést követ el, és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (1)-(4) 13/A. 13/B. VII. Haszonállatok tartása és tenyésztése 14.. (1) A rendelet alkalmazása szempontjából haszonállatnak minősül: ló, szarvasmarha, öszvér, szamár, sertés, juh, kecske, baromfi, házinyúl, nutria, róka, galamb, méh, kedvtelésből tartott állat ha tenyésztik. Ezen belül kisállatnak minősül: baromfi, nutria, róka, galamb, méh. (2) A község területén a haszonállatok tartása és tenyésztése megengedett, a következő kivételekkel: a.) a Szabolcs ligetben, a Sport utcában, a Magyar utcai és Bajcsy-Zs. utcai többlakásos épületekben, az épületekhez tartozó területeken haszonállat, vadállat tartása tilos. A területeken állattartási építmény nem helyezhető el. b.) az a.) pontban meghatározott területeken jelenleg meglévő állattartást, a rendelkezés hatályba lépésétől számított 5 éven belül meg kell szüntetni. (3) Az állatok tartására vonatkozó épületek a melléképületek elhelyezésére előírt építésügyi szabályok figyelembevételével a 2. számú melléklet szerint építhetők. A meghatározott állatszámon felül, az állatok szaporulata, azok elválasztásáig tartható. (4) A már meglévő, de a 2. számú mellékletben előírt védőtávolságoknak nem megfelelő, állattartásra szolgáló épületekben az állattartást e rendelet kihirdetésének napjától számított 6 hónapon belül meg kell szüntetni. (5) Az építési engedélyhez nem kötött, állattartás céljára létesítendő fóliasátor elhelyezéséhez, a gazdálkodó kérésére a 100 méter sugarú körön belül lévő szomszédok hozzájárulása, a környezet védelme; az ingatlan fekvése, beépítése figyelembevételével a jegyző egyedi elbírálás alapján engedélyt adhat. (6) A már meglévő fóliasátor fennmaradását e rendelet megjelenését követő 6 hónapon belül kell a gazdálkodónak kérni az engedélyezőtől. (7) Egészségügyi- és gyermekintézmények, élelmiszer- és vendéglátó üzemek, valamint telepszerű, többszintes lakóházak falsíkjától állattartó épület létesítése esetén - 30 méter védőtávolságot kell biztosítani. Ezen védőtávolságon belül állattartó épület csak egyedi elbírálás alapján engedélyezhető. (8) Az állatok tartására szolgáló létesítményeket (ólat, ketrecet) rendszeresen takarítani és fertőtleníteni kell. Az ott található kártékony rágcsálókat és rovarokat rendszeresen irtani kell.

7 (9) Gondoskodni kell a szagártalom csökkentéséről (szellőztetéssel, fásítással, zárt trágyatároló, illetve trágyalé akna létesítésével). (10) Az állatok etetéséhez használt kellemetlen szagú takarmányt fedett állapotban kell tárolni (1) Az állati trágyát az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekből naponta ki kell hordani a saját területen kialakított trágyatelepre. (2) A trágya tárolására úgy kell kijelölni a helyet, hogy oda víz, illetve onnan trágyalé ne folyhasson el. A szennyező lé gyűjtésére vízzáró falú gyűjtőaknát kell létesíteni. A trágyatárolónak az ingatlanon való elhelyezésére a 2. számú melléklet pontjai az irányadóak. (3) A lakóház udvarán összegyűlt trágyát a belterületi földekre lehetőleg ősszel kell kihordani, és szétterítés után azonnal el kell művelni. (4) Aki az állatok tartására és tenyésztésére vonatkozó előírásokat megszegi, illetve kötelezettségeit nem teljesíti szabálysértést követ el, és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Legeltetés 16.. (1) Közterületen állatokat legeltetni tilos! (2) Aki közterületen állatokat legeltet, szabálysértést követ el, és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Ebtartás 17.. (1) Az ebeket zárt helyen kell tartani, vagy az ingatlanon belül olyan biztonságosan megkötve, hogy a közterületen közlekedők testi épségét ne veszélyeztessék. (2) Az ebeket közterületen, játszótéren, parkokban csak pórázra kötve szabad vezetni. (3) Az eb tulajdonosa köteles az állat által beszennyezett közterületet a szennyeződéstől megtisztítani. (4) Az ebeket évente veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni és az oltás alkalmával oltási bizonyítvánnyal, valamint azonosító bilétával kell ellátni. (5) a.) Aki az ebtartásra vonatkozó előírásokat megszegi, illetve kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértést követ el, és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. b.) Aki az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak be nem tartásával másnak 8 napon belül gyógyuló sérülést okoz, szabálysértést követ el, és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Méhek tartása 18.. (1) A vonatkozó állategészségügyi és növényvédelmi jogszabályok betartásával, erre alkalmas területen mindenki szabadon gyakorolhatja a méhészkedést. (2) A rendelet 14.. (2) bekezdés c.) pontjában meghatározott területen a lakóházak udvarában és közös használatú kertjében csak az összes lakás bérlőjének (tulajdonosának) hozzájárulásával és a (3) bekezdésben foglaltak megtartása mellett szabad méhészetet létesíteni. (3) Méhészetet közös használatú épülettől és a szomszédos ingatlanoktól 4 méter, úttól 10 méter távolságon túl szabad csak elhelyezni. (4) Ha a szomszéd ingatlanoktól előírt távolságot megtartani nem lehet, a méheknek ellenkező irányban, vagy a magasban való kirepülését legalább 2 méter magas, tömör kerítés vagy élősövény létesítésével kell biztosítani. (5) Aki a méhek tartására vonatkozó előírásokat megszegi vagy kötelezettségeinek nem tesz eleget, szabálysértést követ el, és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

8 VIII. Záró rendelkezések 19.. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/1992. (II. 1.) számú rendelete a környezet védelméről hatályát veszti. Pusztaszabolcs, november 23. Czompó István s. k. Vezér Ákos s. k. polgármester jegyző

9 1. számú melléklet Közterület-használati díjak A közterület-használat célja A közterület-használat díja Árusító és árusítással, valamint szolgáltatással kapcsolatos fülke, pavilon, épület, üzlet létesítése, buszmegállók használata Közút területén kívüli gépjármű-várakozóhelyek létesítése Nyílt szerkezetű elárusítópult elhelyezése, alkalmi és mozgó árusítás, mozgóbolti kereskedés ezen belül: - búcsúi árusítás, - Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. sz. előtti területen árusító pusztaszabolcsi székhelyű őstermelő 80,- Ft+ÁFA/m 2 /hó 1.600,- Ft+ÁFA/év/gk ,- Ft+ÁFA/nap ,- Ft+ÁFA/m 2 /nap Ingyenes Hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezése 1 m 2 -ig 790,- Ft+ÁFA 1,1 3 m 2 -ig 1.570,- Ft+ÁFA 3,1 5 m 2 -ig 2.660,- Ft+ÁFA (a díjak 6 hónap időtartamra vonatkoznak) Építőanyag elhelyezése, tárolása Mutatványos tevékenység (cirkusz-, búcsú-, vásár rendezése, mutatványos berendezés üzemeltetése, stb.) Vendéglátó-ipari előkert létesítése 250,- Ft+ÁFA/m 2 /30 nap 20,- Ft+ÁFA/m 2 /nap 60,- Ft+ÁFA/m 2 /hónap

10 Védőtávolságok 2. számú melléklet az egyes állattartó épületek, azok kifutójának és trágyatárolójának létesítése esetén A legelső bekezdésben meghatározott számos állat számot összesen a teljes táblázat adataiban szereplő állatállomány nem haladhatja meg. Állatok száma Huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épülettől mért távolság Ásott kúttól mért távolság szarvasmarha, ló, öszvér, szamár, juh, kecske összesen 2 db-ig 10 m 15 m 3 5 db-ig 15 m 20 m 5 10 db-ig 30 m 30 m 10 db felett kizárólag mezőgazdasági területen tartható sertés 5 db-ig 10 m 15 m 6-10 db-ig 15 m 20 m db-ig 20 m 20 m 15 db felett kizárólag mezőgazdasági területen tartható házinyúl, nutria, róka összesen 10 db-ig 10 m 15 m db-ig 15 m 20 m db-ig 20 m 20 m 30 db felett kizárólag mezőgazdasági területen tartható baromfi 50 db-ig 6 m 10 m db-ig 15 m 20 m 100 db felett kizárólag mezőgazdasági területen tartható

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 13/1994. (XII. 1.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 13/1994. (XII. 1.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 13/1994. (XII. 1.) önkormányzati rendelete A környezet védelméről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (Szövege hatályos: 2013. november 30-tól) (Módosította:

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2./2004.(II.25.) Ök.sz. rendelete

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2./2004.(II.25.) Ök.sz. rendelete 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2./2004.(II.25.) Ök.sz. rendelete A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL Egységes szerkezetben Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete AZ ÁLLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ MELLÉKÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉNÉL BETARTANDÓ VÉDŐTÁVOLSÁGOKRÓL ÉS AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOALTOS EGYÉB

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 3/1992. (III. 1.) ÖK. számú. r e n d e l e t e. a köztisztaság fenntartásáról

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 3/1992. (III. 1.) ÖK. számú. r e n d e l e t e. a köztisztaság fenntartásáról ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/1992. (III. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e a köztisztaság fenntartásáról (egységes szerkezetben) Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete a köztisztasági és a településtisztasággal összefüggő közfeladatok ellátásáról (Egységes

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Albertirsa Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1997. (V.23.)sz. rendelete a 3/2000. (II.25.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a közterületek tisztántartásáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete az állattartásról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete. A helyi környezet védelméről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete. A helyi környezet védelméről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A helyi környezet védelméről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos:

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (V.14.) önkormányzati

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Egységes szerkezetben a 10/2008. (IV.15.) 7/2010. (IV. 14.) 1/2011. (I.24.) és a 13/2012. (V.20.) és a 21/2012.

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Szólád Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök.

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 9 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. rendelete a helyi környezet védelméről a 29/2002. (IX. 30.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Moha község Önkormányzati Képviselőtestület 5/2004/V.01./ számú rendelete az állatok tartásáról és védelméről. Moha község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről Mélykút Város Önkormányzat

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004.( VII.01. ) rendelete. az állattartás egyes helyi szabályairól

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004.( VII.01. ) rendelete. az állattartás egyes helyi szabályairól Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004.( VII.01. ) rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Balatonrendes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás

Részletesebben

A rendelet hatálya. Jármű közterületen való tartásnak szabályai

A rendelet hatálya. Jármű közterületen való tartásnak szabályai Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011 (XI. 02.) önkormányzati rendelete a közterület-használat szabályairól és az engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete

Részletesebben

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (a 61/2008. (XII.29.) Önk., a 32/2009.

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2005. /VII.1./ Önkormányzati rendelet 1, 23/2005./IX. 22./ Önkormányzati rendelet 2, 13/2012./V.24/ önkormányzati rendelettel 3 módosított 19/2004.

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata. 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Tápiószele Város Önkormányzata. 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1 Tápiószele Város Önkormányzata 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Tápiószele Város Önkormányzata az Alaptörvény

Részletesebben

24/2008.(IX.17.) rendelete

24/2008.(IX.17.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008.(IX.17.) rendelete a helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről Módosítás: 11/2009.(V.13.) rendelet 26/2009.(XI.26.) rendelet Hatályos: 2009.

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos egyes önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 8/1995. (VI. 27.) sz. rendelete a KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL /a 14/1995. (XI. 1.),valamint a 6/1998. (V. 29.) sz. rendeletmódosításokkal egységes szerkezetben/ Pilisszentkereszt

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) rendelete egységes szerkezetben Eplény

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 7/1998.(II.15.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közúton végzett munkák engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 5/1996.(II.1.)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Zsombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.28.), 12/2012.(V.31.) Ör., 16/2012.(IX.28.) rendeletével módosított 16/2007. (XI.30.) Ör. számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2015.(V.13.) rendelettel módosított 26/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete az állattartásról (Egységes szerkezetben) Kunhegyes Város Önkormányzati

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete az állatok tartásáról Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VI.26.) HÖ. sz. rendelete

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VI.26.) HÖ. sz. rendelete Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VI.26.) HÖ. sz. rendelete a város közterületeinek rendjéről, a közterület használatáról, valamint a köztisztaság fenntartásáról Hajdúhadház

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2012.(VI.29.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és közterület használati díjakról Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (X.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ZAJVÉDELEMRŐL Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a városban

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Bakonypölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet Előadó: Németh

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete. a közterületek tisztántartásáról, használatáról

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete. a közterületek tisztántartásáról, használatáról Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról, használatáról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. ( IX. 17.) önkormányzati rendelete a közterület igénybe vételének és használatának szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16 -./l/ bekezdésében

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete Nagykörű Község Önkormányzatának 20/2001. /XI. 22./ önk. sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete a zajártalom elleni védekezésről Nagykörű Község

Részletesebben

I.fejezet. Bevezető rendelkezések

I.fejezet. Bevezető rendelkezések Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 15/2005. (IX.15.) Ök.sz. rendelete a 10/2004. ( IV.30.) Ök.sz. rendelet- módosításáról a helyi környezet és természetvédelemről Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 7/2013. (VII. 19.) rendelete. a közterület használat szabályairól és díjáról. A rendelet hatálya

Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 7/2013. (VII. 19.) rendelete. a közterület használat szabályairól és díjáról. A rendelet hatálya Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének 7/2013. (VII. 19.) rendelete a közterület használat szabályairól és díjáról. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Tiszatenyő községi önkormányzat képviselőtestületének 26/2004 (XI. 1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2004 (IX. 20.) rendeletének módosítására, és

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (XI.05.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő - testület)

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásról.. Mágocs Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályozásáról

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályozásáról Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályozásáról Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (Egységes

Részletesebben