MAGYAR NYELV tankönyvcsaládunkat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELV tankönyvcsaládunkat"

Átírás

1 Bemutatjuk a NAT 2012 és a hozzá kapcsolódó új kerettantervek alapján készült MAGYAR NYELV tankönyvcsaládunkat Mindennapok

2 MAGYAR NYELV Mindennapok MAGYAR NYELV 9. - TARTALOM A SOROZAT KÖTETEI A KÖVETKEZŐ KERETTANTERVEK ALAPJÁN KÉSZÜLNEK 4-osztályos gimnázium ( ) 6-osztályos gimnázium ( ) 8-osztályos gimnázium ( ) szakközépiskolai ( ) A SOROZAT KONCEPCIÓJA j szemlélet kiadványainkban szeretnénk megmutatni, hogy a nyelvtan nem a szabályok megtanulásáról szól, hanem a szövegértés fejlesztése, az íráskészség alakítása és anyanyelvünk pontos elsajátítása révén a mindennapi életben is fontos szerepet játszik. nnek a tudásnak, készségnek a megszerzésében segítenek a tartós használatra alkalmas, külön kötetben megjelen tankönyvek és a munkafüzetek áttekinthet leckéi. A tankönyv a hagyományos ismeretek és azok sokrét gyakorlati elmélyítése mellett a legmodernebb nyelvhasználati és kommunikációs jelenségekr l szerezhet ismereteket is tartalmazza. Az elméleti tudnivalókat szóbeli feladatokkal tettük színesebbé. A munkafüzet számos érdekes, a szociális és a digitális kompetenciát is fejleszt feladat révén segíti a tankönyvi anyagok gyakorlását, elmélyítését. A feladatok els sorban írásbeli megoldást kívánnak, otthoni és órai feldolgozásra egyaránt ajánljuk. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK A.-es tankönyv M - 45 kiadói kóddal, a.-es munkafüzet M - 46 kiadói kóddal elérhet a tankönyvjegyzéken. olytatásuk, a 10.-es tankönyv M - 4 kiadói kóddal és a 10.-es munkafüzet M - 48 kiadói kóddal teljes terjedelmükben elkészültek. Az t a tudáshoz sorozatba tartozó M -344 kiadói kódú 10.-es és M -346 kiadói kódú 11.-es tankönyv és munkafüzet változatlan formában szerepel a tankönyvjegyzéken. A KÖTETEK ELKÉSZÍTÉSÉNEK FONTOSABB ALAPELVEI 1. A tantárgy iránt kevésbé érdekl d tanulókat is motiválja. 2. iemelt hangsúlyt fektet a szövegértési és szövegalkotási képesség fejlesztésére. 3. A hétköznapi helyzetekb l kiindulva mutatja be a nyelvtani ismereteket. 4. A mindennapokban és más tudományágakban jól alkalmazható gyakorlati ismereteket nyújt. 5. Megtanítja a tanulókat a hivatalos és a magánélet különböz színterein való helyes nyelvhasználatra. 6. Az újszer tananyag-feldolgozás sokszín tanórai alkalmazásokra ad lehet séget (aktív tanulás, egyénileg vagy csoportosan elvégezhet gy jt munka, párbeszédek stb). 7. A komple gondolkodást a többi tantárgyhoz való kapcsolódás segítségével fejleszti. 8. zámos projektfeladatot, vitaindítót, gy jt munkára és internetes keresésre buzdító feladatot tartalmaz. 9. agyméret, jól áttekinthet fotókkal, ábrákkal és rajzokkal segíti a megértést. A képi elemek funkciója nem csupán az esztétikai nevelés, hanem a tanultak mindennapi életben való alkalmazásának segítése, az ismeretek pragmatikusságának rögzítése. 10. A fejezetek egy-egy összefoglaló leckével zárulnak, melyek segítenek áttekinteni, rendszerezni az addig tanultakat. DIGITÁLIS TANANYAGOK A tankönyvcsaládhoz digitális tananyagot fejlesztünk. zekben a hagyományos tanári kézikönyv elemein túl olyan animációkat, videókat és interaktív feladatokat kínálunk, amelyekkel akár a teljes tanítási órát is ki lehet tölteni. Első fejezet Kommunikáció 8 1. A kommunikáció folyamata és fejl dése A kommunikáció célja és funkciója, a nyelvi közlés A beszédhelyzet és a megnyilatkozás viszonya A nem nyelvi kommunikáció csatornái A beszéd zenei kifejez eszközei A tömegkommunikáció, a sajtó csatornája 20. A sajtó m fajai A rádió és a televízió csatornája, m fajai Az írásbeli és a szóbeli kommunikáció új formái. 26 sszefoglalás Második fejezet Nyelvi szintek A magyar és a tanult idegen nyelvek összevetése A magyar és a tanult idegen nyelvek összevetése A hangok világa, a magyar nyelv hangzórendszere yelvjárásaink és más nyelvek hangrendszerei A hangzók kapcsolódási törvényei A szóelemek nyelvi szintje: tövek és toldalékok A szófaji csoportok és az ige szófaja A névszók szófaji csoportja Amik még kifejeznek, és amik már nem A szavak kapcsolódási lehet ségei sszefoglalás A szószerkezet fogalma, a hozzárendelés Az alárendel szószerkezetek TARTALOM 22. A mellérendel szószerkezetek A mondat felépítése, típusai Az egyszer mondat szerkezeti elemzése A kifejezés összetettsége A mondatszint mellérendelések A mondatszint alárendelések sszefoglalás Harmadik fejezet Szövegértés, szövegalkotás A szöveg zövegszerkezet, szövegfeldolgozás zövegcsoportok, magánjelleg szövegek skolai szövegfajták, a jegyzetelés és a vázlat A mindennapi élet nem hivatalos szövegtípusai A hivatalos szövegek típusai és alkalmazásuk A szépirodalmi szöveg feldolgozása Az esszé szövegtípusa Anyaggy jtés, könyvtári keresés, forráskezelés nformációszerzés az interneten sszefoglalás Negyedik fejezet Helyesírási ismeretek elyesírásunk alapelvei A helyesírás értelemtükröz szerepe Mondatvégi és mondatközi írásjelek em latin bet s tulajdonnevek, idegen szavak sszefoglalás SZAKKIFEJEZÉSEK LISTÁJA

3 A TANKÖNYVBEN FELLELHETŐ DIDAKTIKAI ESZKÖZTÁR A MUNKAFÜZETBEN FELLELHETŐ DIDAKTIKAI ESZKÖZTÁR 1. számait. SZÖVEG ÉS KÉP KAPCSOLATA. képek, diagramok, ábrák emotikonok kalligramma multidiszciplináris 1. ajánljuk. 5. Írd a képek alá jelentésüket! Milyen kódolásúak itt az információk? 2. Vitassátok meg, hogyan változik meg a következő mondatok jelentése és a mondatokhoz kapcsolódó válaszok a beszédhelyzetek megváltozásával! Melyiket tudnád a képekhez kapcsolni? Mit f ztél? Nem fázol? Jól nézel ki! 2 2. a 1. Határozzátok meg a következ közlések címzettjét! A XIX. század költ i 3. b 3. Az alábbi versb l hiányoznak az állítmányok. Egészítsd ki a hiányos mondatokat! Megoldásodat vesd össze Balassi költeményével! Borivóknak való 3. SZÓBELI FELADAT A képek alapján beszéljétek meg, milyennek kell lennie napjainkban egy meghívónak, és hogyan illik eljuttatni a meghívottakhoz! c 5. Készítsetek palindromokat! Írjátok le az általatok már ismerteket a magyar és más nyelvekb l! Hogyan épülhetnek fel a magyar és az angol palindromok? lángnál, láncnál; Meg ne lássál engem.; Kész a szék. A man, a plan, a cat, a ham, a yak, a yam, a hat, a canal-panama! Az eddig ismert leghoszszabb (12-soros) magyar palindrom (azaz oda-vissza olvasva azonos jelentésű szó, szöveg) Brayer Gyula magyar sakkmester szerelmes levele az 1800-as évek vége tájáról. (Olvassátok el az interneten!) 4. FORMAI JELLEMZŐK A rádió és a televízió az anyanyelvre is nagy hatással van. A beszédminta kialakulása szempontjából igen lényeges minden médium, így a rádió és a televízió által sugárzott műsorok nyelvhasználata is. A közszolgálati média inkább követi a köznyelvi, kulturálisan értékesebb nyelvi normát, kerüli a szlenges beszélt köznyelvet. d tok FORMAI JELLEMZŐK Bizonyítsátok be a párbeszédben tapasztalható funkcióváltó mondatok közlési szándékát! 4 5

4 TANKÖNYV II. NYELVI SZINTEK 20. A SZAVAK KAPCSOLÓDÁSI LEHETŐSÉGEI AZ ÖSSZETETT SZAVAK mondaton belül hétvégemondaton kívül törvényhozó el tag utótag többszörös szóösszetétel SZÓÖSSZETÉTELEK 1. SZÓBELI FELADAT Hozzatok létre olyan egyéni, játékos szóösszetételeket, melyekkel osztálytársaitokat jellemzitek! Találjátok ki, kiről van szó! Biztosan észrevettétek már, hogy újságokban, termékeken, hirdetésekben, reklámszövegekben gyakran előfordulnak furcsa szókapcsolatok. Vajon tényleg létezik hosszanfriss tej? Hozzatok példákat helytelen vagy szándékosan humoros kapcsolódási módokra! A szóösszetétel a szókincs bővítésének egyik leggyakoribb módja, még ma is számtalan szavunk jön létre ilyen módon. Ennek oka valószínűleg az egyre gyorsuló életritmusunkban keresendő, ugyanis egyre dinamikusabbá válik az emberi kommunikáció, egyre tömörebben kell kifejeznünk magunkat. Az összetett szavakkal az életnek olyan jelenségeit nevezhetjük meg, amelyeket csak szószerkezetekkel vagy mondatokkal tudnánk közölni. AZ ALÁRENDEL SZÓÖSSZETÉTELEK jelölt jelöletlen Alanyos alárendelés zúette, széljárta, napsütötte tárgyas összetett szók jótállás tévészerel, útjavítás határozós összetett szók napraforgó, alvajáró kovak jelz s összetétel: széparcú, egyenáram ötéves, félszerzet, harmadkor kutyaház, iskolaorvos favágó mit vágó? fát vágó jelentéss rít összetett szavak motorcsónak, sarokház, szénapadlás Az összetett szók létrehozása szókincsünk bővülésének leggyakoribb módjává vált. Az összetett szók használata rendkívül praktikus, mert tömörek és könnyen érthetőek. Túlzott használatuk azonban kerülendő, mert nem mindig eléggé motiváltak, és helyesírásuk is problémákat vethet fel. 2. SZÓBELI FELADAT Kérdezzetek rá az előtaggal az utótagra, és nevezzétek meg az alárendelések fajtáját! híradó, ezermester 3. SZÓBELI FELADAT Alkossatok alárendelő szóösszetételeket a Botticelli-festmény alapján! A MELLÉRENDEL SZÓÖSSZETÉTELEK szókett zéssel létrejött szóösszetételek már-már, egy-egy véges-végig, folyton-folyvást ikerszókban gizgaz, irul-pirul A fontosabb szakkifejezésekre félkövér kiemelések- álikerszók ázik-fázik, dúl-fúl laza szerkezet mellérendel összetett szók süt-f z, jönmegy valódi mellérendel összetett szók rúgkapál, járókel AZ ÖSSZETETT SZAVAK HELYESÍRÁSA. mellérendel szókett zés messze-messze laza mellérendelel szóösszetételek eget-földet álikerszók valódi mellérendel árvíz ikerszók izeg-mozog limlom alárendel szóösszetételek el tag szervetlen szóösszetételek kétségkívül többszörös szóösszetételek tornász-csapatbajnokság mozgószabály kerekasztal-konferencia, kerekasztalkonferencia-rendezés 6. SZÓBELI FELADAT Fejezzétek ki egész mondattal a következő szóösszetételeket! világlátott, vízvezeték-szerelő 4. SZÓBELI FELADAT Állapítsátok meg az alábbi mellérendelésekről, melyik kettőztetés, ikerszó vagy álikerszó! szánom-bánom ejnye-bejnye nono A SZERVETLEN SZÓÖSSZETÉTE LEK hiszekegy nemtör döm ámbár, dehogy mindenki, bármilyen 5. SZÓBELI FELADAT Gyűjtsetek szervetlen szóösszetétellel létrejött kötőszókat, névmásokat!

5 MUNKAFÜZET I. KOMMUNIKÁCIÓ feladatok Kreativitást Tételezzünk fel egy olyan emberi társadalmat, amelyben nem a nyelv a társadalmat A társadalmat alapeleme leggyakoribb rögzítése nyelv szó beszéd írás (írott nyelv) feladatok 9. a) Milyen zavaró tényez k jelentek meg a kommunikációs helyzetben? b) A zavart megszüntette-e valami, valaki? c) áltozott-e a közl személyek kommunikációja a helyzetben? a) kommunikáció:... b) jelrendszer:... c) nyelvi jelrendszer:... d) információcsere:... e) interakció:... f) kódolás dekódolás:

6 TANKÖNYV I. KOMMUNIKÁCIÓ 5. A BESZÉD ZENEI KIFEJEZŐESZKÖZEI A HANGZÓ NYELV. mondat- és szövegfonetikai eszközök, a beszéd prozódiája szupraszegmentális aszegmentális A vokális jelek feladatai: Jelöli: 2. SZÓBELI FELADAT Beszéljétek meg, hogy osztálytársaitok közül kinek a legmagasabb és a legmélyebb a hangja! Vajon a színpadon melyik hangmagasság érvényesül inkább? Játsszatok el két beszélgetést, amelyekben a következő érvényesül! 1. Nem az a kellemetlen, amit, hanem ahogyan mondják. 2. Nem kellene beszélni, megszólalni (a képen is láthatóan). 1. SZÓBELI FELADAT Soroljatok fel olyan alkalmakat, amikor a szép beszéd a meggyőző, hiteles kommunikáció alapfeltétele! HANGSZÍN, HANGER, HANGMAGASSÁG. hangszín hanghordozás hanger hangmagasság A HANGSÚLY nyomatékos mondat Nem mehetek el innen.; Miért nem beszélsz? szóhangsúly megmutatható, papírhenger hangsúlyos szótag szótag SZAKASZNAK szakaszhangsúly gyenge semleges mondat Felhúzom az órát csörg re.; Emelték a tej árát. közepes A füzeteket és a könyveket kell el venni. emelt A váza, a muranói eltörött. f - vagy mondathangsúly Nem érted, hogy együtt mentünk el!; Lámpabura, nem lámpaerny.; Bár megígérted, mégsem teszed. érzelmi hangsúly Úgy imádom a rántott sajtot!; Hagyjál már! HANGTERJEDELEM. hangterjedelem hangfekvés hanglejtés középhangfekvés hanglejtés BESZÉDTEMPÓ, BESZÉDSZÜNET. beszéddallambeszédsebesség ritmus tempó beszédszünet hatásszünet konkomittancia A CSEND SZEREPE A KOMMUNIKÁCIÓBAN. csend kronémiká 3. SZÓBELI FELADAT Döntsétek el, hová esik a hangsúly a következő mondatokban! Nem iszom én vizet. Milyen nagyszerű előadást néztünk tegnap! Biztonsági szakemberek szerint a legbiztonságosabb, feltörhetetlen beléptető rendszer alapja a beszéd. Jelölés Elnevezés Szakaszhangsúlyok jelölései 4. SZÓBELI FELADAT Beszéljétek meg, milyen írott hangsúlyelemeket használ ezeken kívül az internetes írás! Vitassátok meg, szükség van-e ezekre a jelekre! JJaJJ!!!! Mennyire örülök NEKED :))))))))))))) 5. SZÓBELI FELADAT Mit jelentenek a csenddel kapcsolatos szólások? Angyal szállt el a szobában. Húzza a csendest. Mondjatok ti is példákat!

7 TANKÖNYV II. NYELVI SZINTEK 28. A MONDATSZINTŰ MELLÉRENDELÉSEK Képzeljétek el, hogy egy olyan képzeletbeli világba juttok, ahol annyira fontos, hogy minden egyenlő legyen, hogy még alárendelő mondatszerkezeteket sem használnak! Alkossatok mellérendelő mondatokból álló egybefüggő szöveget a kép kapcsán! A NEM VALÓDI MELLÉRENDEL ÖSSZETETT MONDATOK. következtet Nem akarok ma már többet tanulni, ezért lefekszem aludni. tehát, ezért, így, úgyhogy magyarázó Rád bíznám, hisz te már készítettél ilyet.pontosító-kifejt Vettem két új pólót, mégpedig kéket. úgyis, hiszen, ugyanis, azaz, vagyis, tudniillik, illetve Azért megyek vasárnap a nagyihoz, mert szülinapja van. Vasárnap megyek a nagyihoz, ugyanis szülinapja van. azért 3. SZÓBELI FELADAT Találjátok meg a kakukktojást! Jani megírta a leckét, mert megmondták neki a házit. Jól megírta azt, hiszen volt rá ideje. És úgy megírta, hogy ötöst kapott rá. Én nem írtam meg, mert beteg voltam. Felkelni sem tudtam, hiszen magas lázam volt. A MELLÉRENDEL ÖSSZETETT MONDATOK JELLEMZ I. gyakran, olykor olykor valódi, tipikus kapcsolatos, ellentétes választó nem valódi, nem tipikus következtet magyarázó A VALÓDI MELLÉRENDEL ÖSSZETETT MONDATOK. kapcsolatos Én olvastam, Péter pedig internetezett. és, s, meg, továbbá, sem sem, hol holplusz ellentétes Valóban voltam iskolában, de nem találkoztam Péterrel. pedig, de, is, meg, azonban, ellenben, viszont választó Elmosogatsz, vagy felmosod a padlót? vagy, akár akár, vagy vagy 1. SZÓBELI FELADAT Alkossatok nem valódi mellérendelő mondatokat a következő egyszerű mondatokból! Használjátok a tipikus kötőszavakat! A macska megitta a tejet. Az ásványvíz elfogyott. A hűtőajtó nyitva van. A vízmű csőkarbantartást végez. Nagyon meleg az idő. 2. SZÓBELI FELADAT Mondjatok kapcsolatos és ellentétes összetett mondatokat a képen ábrázolt jelenetről! 4. SZÓBELI FELADAT A humor egyik forrása lehet a tartalmilag, logikailag össze nem illő mondatok összekapcsolása. Miért siettem volna, hol van még karácsony! Hozzatok létre ti is hasonló mondatokat! ÁBRÁZOLT MONDATOK Pista, menj el a közértbe kenyeret venni, mert elfogyott! Nem ismerem t, így nem is mondhatok véleményt. Ide se igyelsz rám, még csak felém se fordulsz. Habár voltam moziban, de végigaludtam a ilmet. Beszélgessünk egy kicsit még, vagy aludjunk? A VALÓDI MELLÉRENDELÉSEK ALTÍPUSAI. kapcsolatos hozzátoldó A szekrényt is arrébb vittük, az ágyat is eltoltuk. összefoglaló Itt sem találtuk, ott sem leltük. megosztó Egyrészt nem voltál ott, másrészt telefonálhattál volna! fokozó Szeretem a sütit, s t magam is sütök néha. ellentétes kizáró Nem én voltam ott, hanem. megszorító Nem szereti a csokit, ámde most kivételt tett. egyszer Nem csak én gondolom, hanem más is így van vele. választó megenged Menjek, vagy maradjak kirekeszt Elmész holnap a postára, vagy megint nekem kell mennem? A MELLÉRENDEL ÖSSZETETT MONDATOK ÁBRÁJA. 5. SZÓBELI FELADAT Határozzátok meg a következő mellérendelő összetett mondatok tagmondatai közötti viszony típusát! Írd be az eredményt, hiszen tudod! Úgyis megveszem, még ha nem is tetszik neked! Most nagyon csinos vagy, pedig elég duci voltál! Együnk végre, mindjárt dél! Kinyitom az ablakot, vedd fel a pulóvered! Pista is ott volt, de János sem maradt otthon. Nem voltam suliban, és nem írtam dolgozatot sem. Nem szeretem az akciófilmeket, viszont a romantikusokat kedvelem

8 MUNKAFÜZET II. NYELVI SZINTEK 16. A SZÓFAJI CSOPORTOK ÉS AZ IGE SZÓFAJA a) iszik Jelentése... Alaktani viselkedése (Milyen toldalékokat vehet fel?)... Mondatban betöltött szerep (Milyen mondatrész lehet?)... b) rohan Jelentése... Alaktani viselkedése... Mondatban betöltött szerepe... c) zsiráf Jelentése... Alaktani viselkedése... Mondatban betöltött szerepe... Melyek azonos szófajúak? hoz hozd hozzad szabadít hisz mond lát ért kedvel néz 4. szépít fésül öltözik ken 5. mos a) cselekv ható... b) m veltet ható... c) szenved ható... d) visszaható ható keres, rohan, szeletel, koppan, lelkesedik, süt, sodródik, darál, t r, létezik, jön

Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró. Kézikönyv. a magyar nyelv tanításához

Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró. Kézikönyv. a magyar nyelv tanításához Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Kézikönyv a magyar nyelv tanításához 7. évfolyam nyelvtan7_ujra_kk.indd 1 6/10/14 9:55 AM Szerző SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte

Részletesebben

Adamikné dr. Jászó Anna Bocsák Veronika. Tanítói kézikönyv. Magyar nyelv és irodalom 3. osztály. Dinasztia Tankönyvkiadó

Adamikné dr. Jászó Anna Bocsák Veronika. Tanítói kézikönyv. Magyar nyelv és irodalom 3. osztály. Dinasztia Tankönyvkiadó Adamikné dr. Jászó Anna Bocsák Veronika Tanítói kézikönyv Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Dinasztia Tankönyvkiadó 1 AZ INTEGRÁLT MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI PROGRAM 3. OSZTÁLYOS TANKÖNYVEIHEZ Mesék földjén,

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

Az emberi testnek azokat a szerveit, amelyek a beszéd hangjait létrehozzák és módosítják, beszélőszerveknek nevezzük.

Az emberi testnek azokat a szerveit, amelyek a beszéd hangjait létrehozzák és módosítják, beszélőszerveknek nevezzük. 1. Beszédhangok képzése Az emberi testnek azokat a szerveit, amelyek a beszéd hangjait létrehozzák és módosítják, beszélőszerveknek nevezzük. Beszélőszervek: Tüdő Légcső Gégefő a hangszalagokkal Garatüreg

Részletesebben

Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK

Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK MAGYAR NYELV Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK Učebnica pre III. ročník gymnázií a pre III. ročník stredných odborných škől TERRA vydavateľstvo, s. r. o.

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv 6. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 2. sz. melléklet:

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 5. évfolyam szövegertes5_kk.indd 1 6/10/14 9:50 AM SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta:

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) MAGYAR NYELVTAN 5 8. ÉVFOLYAM Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: a társadalomtudományi munkaközösség

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Magyar nyelv és irodalom Madžarščina A tantárgyi vizsgakatalógus a 2016. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 A Felsővárosi Általános Iskola helyi tanterve magyar nyelvből Oktatási

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

A magyar nyelvi szakvizsga katalógusa BEVEZETÉS

A magyar nyelvi szakvizsga katalógusa BEVEZETÉS A magyar nyelvi szakvizsga katalógusa BEVEZETÉS Ez a katalógus azokat az alapvető magyar nyelvi ismereteket tartalmazza, amelyeket a szakvizsga szóbeli részében a jelölteknek ismerniük kell. A katalógus

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet [8. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] Kerettanterv a szakiskolák számára Tartalom: Bevezetés Kerettantervek Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola, 9

Részletesebben

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program Szakiskolai szakmai program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KÖZISMERETI KÉPZÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ

PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ 2 Alsó Általános iskola 1 2 3 4 Ábécéskönyv 1. osztály PD 331 Ábécéskönyvünk egy alaposan kidolgozott előkészítő szakasz (Előkészítő munkafüzet az olvasás, írás tanulásához) után

Részletesebben

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS 1. Cél: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 8. (3) alapján: az 5. és 6. évfolyamon (az alapozó szakaszban) a rendelkezésre álló tanítási időkeret 25-50%-át nem szakrendszerű

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához Fülöp Mária érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához Celldömölk nyelvtan2_kk_2014.indd 1 FÜLÖP MÁRIA a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. 6+6+5+5

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. 6+6+5+5 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. 6+6+5+5 Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák, valamint a nyolc- és hat évfolyamos gimnáziumok 9 12. évfolyamai számára készült. A magyar

Részletesebben

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 2.sz. melléklet

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 2.sz. melléklet 2014 HELYI TANTERV Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola 2.sz. melléklet Érvényes: 2014. szeptember 1-től Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalom KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

Részletesebben

MAGYAR NYELV MINT MÁSODIK NYELV A KÉTNYELVŰ (SZLOVÉN MAGYAR) GIMNÁZIUMBAN A MURAVIDÉK VEGYES NEMZETISÉGŰ TERÜLETÉN

MAGYAR NYELV MINT MÁSODIK NYELV A KÉTNYELVŰ (SZLOVÉN MAGYAR) GIMNÁZIUMBAN A MURAVIDÉK VEGYES NEMZETISÉGŰ TERÜLETÉN Ljubljana, 2008 MAGYAR NYELV MINT MÁSODIK NYELV A KÉTNYELVŰ (SZLOVÉN MAGYAR) GIMNÁZIUMBAN A MURAVIDÉK VEGYES NEMZETISÉGŰ TERÜLETÉN MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK V DVOJEZI^NI SLOVENSKO-MAD@ARSKI GIMNAZIJI

Részletesebben

Szakiskolai képzés közismereti tantárgyainak képzése

Szakiskolai képzés közismereti tantárgyainak képzése Ikt.sz: 10/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Német Nemzetiségi Nyelvoktató Pedagógiai program 2013. március TARTALOMJEGYZÉK Német nemzetiségi program...2 Bevezető...2 A nemzetiségi

Részletesebben