MAGYAR NYELV tankönyvcsaládunkat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELV tankönyvcsaládunkat"

Átírás

1 Bemutatjuk a NAT 2012 és a hozzá kapcsolódó új kerettantervek alapján készült MAGYAR NYELV tankönyvcsaládunkat Mindennapok

2 MAGYAR NYELV Mindennapok MAGYAR NYELV 9. - TARTALOM A SOROZAT KÖTETEI A KÖVETKEZŐ KERETTANTERVEK ALAPJÁN KÉSZÜLNEK 4-osztályos gimnázium ( ) 6-osztályos gimnázium ( ) 8-osztályos gimnázium ( ) szakközépiskolai ( ) A SOROZAT KONCEPCIÓJA j szemlélet kiadványainkban szeretnénk megmutatni, hogy a nyelvtan nem a szabályok megtanulásáról szól, hanem a szövegértés fejlesztése, az íráskészség alakítása és anyanyelvünk pontos elsajátítása révén a mindennapi életben is fontos szerepet játszik. nnek a tudásnak, készségnek a megszerzésében segítenek a tartós használatra alkalmas, külön kötetben megjelen tankönyvek és a munkafüzetek áttekinthet leckéi. A tankönyv a hagyományos ismeretek és azok sokrét gyakorlati elmélyítése mellett a legmodernebb nyelvhasználati és kommunikációs jelenségekr l szerezhet ismereteket is tartalmazza. Az elméleti tudnivalókat szóbeli feladatokkal tettük színesebbé. A munkafüzet számos érdekes, a szociális és a digitális kompetenciát is fejleszt feladat révén segíti a tankönyvi anyagok gyakorlását, elmélyítését. A feladatok els sorban írásbeli megoldást kívánnak, otthoni és órai feldolgozásra egyaránt ajánljuk. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK A.-es tankönyv M - 45 kiadói kóddal, a.-es munkafüzet M - 46 kiadói kóddal elérhet a tankönyvjegyzéken. olytatásuk, a 10.-es tankönyv M - 4 kiadói kóddal és a 10.-es munkafüzet M - 48 kiadói kóddal teljes terjedelmükben elkészültek. Az t a tudáshoz sorozatba tartozó M -344 kiadói kódú 10.-es és M -346 kiadói kódú 11.-es tankönyv és munkafüzet változatlan formában szerepel a tankönyvjegyzéken. A KÖTETEK ELKÉSZÍTÉSÉNEK FONTOSABB ALAPELVEI 1. A tantárgy iránt kevésbé érdekl d tanulókat is motiválja. 2. iemelt hangsúlyt fektet a szövegértési és szövegalkotási képesség fejlesztésére. 3. A hétköznapi helyzetekb l kiindulva mutatja be a nyelvtani ismereteket. 4. A mindennapokban és más tudományágakban jól alkalmazható gyakorlati ismereteket nyújt. 5. Megtanítja a tanulókat a hivatalos és a magánélet különböz színterein való helyes nyelvhasználatra. 6. Az újszer tananyag-feldolgozás sokszín tanórai alkalmazásokra ad lehet séget (aktív tanulás, egyénileg vagy csoportosan elvégezhet gy jt munka, párbeszédek stb). 7. A komple gondolkodást a többi tantárgyhoz való kapcsolódás segítségével fejleszti. 8. zámos projektfeladatot, vitaindítót, gy jt munkára és internetes keresésre buzdító feladatot tartalmaz. 9. agyméret, jól áttekinthet fotókkal, ábrákkal és rajzokkal segíti a megértést. A képi elemek funkciója nem csupán az esztétikai nevelés, hanem a tanultak mindennapi életben való alkalmazásának segítése, az ismeretek pragmatikusságának rögzítése. 10. A fejezetek egy-egy összefoglaló leckével zárulnak, melyek segítenek áttekinteni, rendszerezni az addig tanultakat. DIGITÁLIS TANANYAGOK A tankönyvcsaládhoz digitális tananyagot fejlesztünk. zekben a hagyományos tanári kézikönyv elemein túl olyan animációkat, videókat és interaktív feladatokat kínálunk, amelyekkel akár a teljes tanítási órát is ki lehet tölteni. Első fejezet Kommunikáció 8 1. A kommunikáció folyamata és fejl dése A kommunikáció célja és funkciója, a nyelvi közlés A beszédhelyzet és a megnyilatkozás viszonya A nem nyelvi kommunikáció csatornái A beszéd zenei kifejez eszközei A tömegkommunikáció, a sajtó csatornája 20. A sajtó m fajai A rádió és a televízió csatornája, m fajai Az írásbeli és a szóbeli kommunikáció új formái. 26 sszefoglalás Második fejezet Nyelvi szintek A magyar és a tanult idegen nyelvek összevetése A magyar és a tanult idegen nyelvek összevetése A hangok világa, a magyar nyelv hangzórendszere yelvjárásaink és más nyelvek hangrendszerei A hangzók kapcsolódási törvényei A szóelemek nyelvi szintje: tövek és toldalékok A szófaji csoportok és az ige szófaja A névszók szófaji csoportja Amik még kifejeznek, és amik már nem A szavak kapcsolódási lehet ségei sszefoglalás A szószerkezet fogalma, a hozzárendelés Az alárendel szószerkezetek TARTALOM 22. A mellérendel szószerkezetek A mondat felépítése, típusai Az egyszer mondat szerkezeti elemzése A kifejezés összetettsége A mondatszint mellérendelések A mondatszint alárendelések sszefoglalás Harmadik fejezet Szövegértés, szövegalkotás A szöveg zövegszerkezet, szövegfeldolgozás zövegcsoportok, magánjelleg szövegek skolai szövegfajták, a jegyzetelés és a vázlat A mindennapi élet nem hivatalos szövegtípusai A hivatalos szövegek típusai és alkalmazásuk A szépirodalmi szöveg feldolgozása Az esszé szövegtípusa Anyaggy jtés, könyvtári keresés, forráskezelés nformációszerzés az interneten sszefoglalás Negyedik fejezet Helyesírási ismeretek elyesírásunk alapelvei A helyesírás értelemtükröz szerepe Mondatvégi és mondatközi írásjelek em latin bet s tulajdonnevek, idegen szavak sszefoglalás SZAKKIFEJEZÉSEK LISTÁJA

3 A TANKÖNYVBEN FELLELHETŐ DIDAKTIKAI ESZKÖZTÁR A MUNKAFÜZETBEN FELLELHETŐ DIDAKTIKAI ESZKÖZTÁR 1. számait. SZÖVEG ÉS KÉP KAPCSOLATA. képek, diagramok, ábrák emotikonok kalligramma multidiszciplináris 1. ajánljuk. 5. Írd a képek alá jelentésüket! Milyen kódolásúak itt az információk? 2. Vitassátok meg, hogyan változik meg a következő mondatok jelentése és a mondatokhoz kapcsolódó válaszok a beszédhelyzetek megváltozásával! Melyiket tudnád a képekhez kapcsolni? Mit f ztél? Nem fázol? Jól nézel ki! 2 2. a 1. Határozzátok meg a következ közlések címzettjét! A XIX. század költ i 3. b 3. Az alábbi versb l hiányoznak az állítmányok. Egészítsd ki a hiányos mondatokat! Megoldásodat vesd össze Balassi költeményével! Borivóknak való 3. SZÓBELI FELADAT A képek alapján beszéljétek meg, milyennek kell lennie napjainkban egy meghívónak, és hogyan illik eljuttatni a meghívottakhoz! c 5. Készítsetek palindromokat! Írjátok le az általatok már ismerteket a magyar és más nyelvekb l! Hogyan épülhetnek fel a magyar és az angol palindromok? lángnál, láncnál; Meg ne lássál engem.; Kész a szék. A man, a plan, a cat, a ham, a yak, a yam, a hat, a canal-panama! Az eddig ismert leghoszszabb (12-soros) magyar palindrom (azaz oda-vissza olvasva azonos jelentésű szó, szöveg) Brayer Gyula magyar sakkmester szerelmes levele az 1800-as évek vége tájáról. (Olvassátok el az interneten!) 4. FORMAI JELLEMZŐK A rádió és a televízió az anyanyelvre is nagy hatással van. A beszédminta kialakulása szempontjából igen lényeges minden médium, így a rádió és a televízió által sugárzott műsorok nyelvhasználata is. A közszolgálati média inkább követi a köznyelvi, kulturálisan értékesebb nyelvi normát, kerüli a szlenges beszélt köznyelvet. d tok FORMAI JELLEMZŐK Bizonyítsátok be a párbeszédben tapasztalható funkcióváltó mondatok közlési szándékát! 4 5

4 TANKÖNYV II. NYELVI SZINTEK 20. A SZAVAK KAPCSOLÓDÁSI LEHETŐSÉGEI AZ ÖSSZETETT SZAVAK mondaton belül hétvégemondaton kívül törvényhozó el tag utótag többszörös szóösszetétel SZÓÖSSZETÉTELEK 1. SZÓBELI FELADAT Hozzatok létre olyan egyéni, játékos szóösszetételeket, melyekkel osztálytársaitokat jellemzitek! Találjátok ki, kiről van szó! Biztosan észrevettétek már, hogy újságokban, termékeken, hirdetésekben, reklámszövegekben gyakran előfordulnak furcsa szókapcsolatok. Vajon tényleg létezik hosszanfriss tej? Hozzatok példákat helytelen vagy szándékosan humoros kapcsolódási módokra! A szóösszetétel a szókincs bővítésének egyik leggyakoribb módja, még ma is számtalan szavunk jön létre ilyen módon. Ennek oka valószínűleg az egyre gyorsuló életritmusunkban keresendő, ugyanis egyre dinamikusabbá válik az emberi kommunikáció, egyre tömörebben kell kifejeznünk magunkat. Az összetett szavakkal az életnek olyan jelenségeit nevezhetjük meg, amelyeket csak szószerkezetekkel vagy mondatokkal tudnánk közölni. AZ ALÁRENDEL SZÓÖSSZETÉTELEK jelölt jelöletlen Alanyos alárendelés zúette, széljárta, napsütötte tárgyas összetett szók jótállás tévészerel, útjavítás határozós összetett szók napraforgó, alvajáró kovak jelz s összetétel: széparcú, egyenáram ötéves, félszerzet, harmadkor kutyaház, iskolaorvos favágó mit vágó? fát vágó jelentéss rít összetett szavak motorcsónak, sarokház, szénapadlás Az összetett szók létrehozása szókincsünk bővülésének leggyakoribb módjává vált. Az összetett szók használata rendkívül praktikus, mert tömörek és könnyen érthetőek. Túlzott használatuk azonban kerülendő, mert nem mindig eléggé motiváltak, és helyesírásuk is problémákat vethet fel. 2. SZÓBELI FELADAT Kérdezzetek rá az előtaggal az utótagra, és nevezzétek meg az alárendelések fajtáját! híradó, ezermester 3. SZÓBELI FELADAT Alkossatok alárendelő szóösszetételeket a Botticelli-festmény alapján! A MELLÉRENDEL SZÓÖSSZETÉTELEK szókett zéssel létrejött szóösszetételek már-már, egy-egy véges-végig, folyton-folyvást ikerszókban gizgaz, irul-pirul A fontosabb szakkifejezésekre félkövér kiemelések- álikerszók ázik-fázik, dúl-fúl laza szerkezet mellérendel összetett szók süt-f z, jönmegy valódi mellérendel összetett szók rúgkapál, járókel AZ ÖSSZETETT SZAVAK HELYESÍRÁSA. mellérendel szókett zés messze-messze laza mellérendelel szóösszetételek eget-földet álikerszók valódi mellérendel árvíz ikerszók izeg-mozog limlom alárendel szóösszetételek el tag szervetlen szóösszetételek kétségkívül többszörös szóösszetételek tornász-csapatbajnokság mozgószabály kerekasztal-konferencia, kerekasztalkonferencia-rendezés 6. SZÓBELI FELADAT Fejezzétek ki egész mondattal a következő szóösszetételeket! világlátott, vízvezeték-szerelő 4. SZÓBELI FELADAT Állapítsátok meg az alábbi mellérendelésekről, melyik kettőztetés, ikerszó vagy álikerszó! szánom-bánom ejnye-bejnye nono A SZERVETLEN SZÓÖSSZETÉTE LEK hiszekegy nemtör döm ámbár, dehogy mindenki, bármilyen 5. SZÓBELI FELADAT Gyűjtsetek szervetlen szóösszetétellel létrejött kötőszókat, névmásokat!

5 MUNKAFÜZET I. KOMMUNIKÁCIÓ feladatok Kreativitást Tételezzünk fel egy olyan emberi társadalmat, amelyben nem a nyelv a társadalmat A társadalmat alapeleme leggyakoribb rögzítése nyelv szó beszéd írás (írott nyelv) feladatok 9. a) Milyen zavaró tényez k jelentek meg a kommunikációs helyzetben? b) A zavart megszüntette-e valami, valaki? c) áltozott-e a közl személyek kommunikációja a helyzetben? a) kommunikáció:... b) jelrendszer:... c) nyelvi jelrendszer:... d) információcsere:... e) interakció:... f) kódolás dekódolás:

6 TANKÖNYV I. KOMMUNIKÁCIÓ 5. A BESZÉD ZENEI KIFEJEZŐESZKÖZEI A HANGZÓ NYELV. mondat- és szövegfonetikai eszközök, a beszéd prozódiája szupraszegmentális aszegmentális A vokális jelek feladatai: Jelöli: 2. SZÓBELI FELADAT Beszéljétek meg, hogy osztálytársaitok közül kinek a legmagasabb és a legmélyebb a hangja! Vajon a színpadon melyik hangmagasság érvényesül inkább? Játsszatok el két beszélgetést, amelyekben a következő érvényesül! 1. Nem az a kellemetlen, amit, hanem ahogyan mondják. 2. Nem kellene beszélni, megszólalni (a képen is láthatóan). 1. SZÓBELI FELADAT Soroljatok fel olyan alkalmakat, amikor a szép beszéd a meggyőző, hiteles kommunikáció alapfeltétele! HANGSZÍN, HANGER, HANGMAGASSÁG. hangszín hanghordozás hanger hangmagasság A HANGSÚLY nyomatékos mondat Nem mehetek el innen.; Miért nem beszélsz? szóhangsúly megmutatható, papírhenger hangsúlyos szótag szótag SZAKASZNAK szakaszhangsúly gyenge semleges mondat Felhúzom az órát csörg re.; Emelték a tej árát. közepes A füzeteket és a könyveket kell el venni. emelt A váza, a muranói eltörött. f - vagy mondathangsúly Nem érted, hogy együtt mentünk el!; Lámpabura, nem lámpaerny.; Bár megígérted, mégsem teszed. érzelmi hangsúly Úgy imádom a rántott sajtot!; Hagyjál már! HANGTERJEDELEM. hangterjedelem hangfekvés hanglejtés középhangfekvés hanglejtés BESZÉDTEMPÓ, BESZÉDSZÜNET. beszéddallambeszédsebesség ritmus tempó beszédszünet hatásszünet konkomittancia A CSEND SZEREPE A KOMMUNIKÁCIÓBAN. csend kronémiká 3. SZÓBELI FELADAT Döntsétek el, hová esik a hangsúly a következő mondatokban! Nem iszom én vizet. Milyen nagyszerű előadást néztünk tegnap! Biztonsági szakemberek szerint a legbiztonságosabb, feltörhetetlen beléptető rendszer alapja a beszéd. Jelölés Elnevezés Szakaszhangsúlyok jelölései 4. SZÓBELI FELADAT Beszéljétek meg, milyen írott hangsúlyelemeket használ ezeken kívül az internetes írás! Vitassátok meg, szükség van-e ezekre a jelekre! JJaJJ!!!! Mennyire örülök NEKED :))))))))))))) 5. SZÓBELI FELADAT Mit jelentenek a csenddel kapcsolatos szólások? Angyal szállt el a szobában. Húzza a csendest. Mondjatok ti is példákat!

7 TANKÖNYV II. NYELVI SZINTEK 28. A MONDATSZINTŰ MELLÉRENDELÉSEK Képzeljétek el, hogy egy olyan képzeletbeli világba juttok, ahol annyira fontos, hogy minden egyenlő legyen, hogy még alárendelő mondatszerkezeteket sem használnak! Alkossatok mellérendelő mondatokból álló egybefüggő szöveget a kép kapcsán! A NEM VALÓDI MELLÉRENDEL ÖSSZETETT MONDATOK. következtet Nem akarok ma már többet tanulni, ezért lefekszem aludni. tehát, ezért, így, úgyhogy magyarázó Rád bíznám, hisz te már készítettél ilyet.pontosító-kifejt Vettem két új pólót, mégpedig kéket. úgyis, hiszen, ugyanis, azaz, vagyis, tudniillik, illetve Azért megyek vasárnap a nagyihoz, mert szülinapja van. Vasárnap megyek a nagyihoz, ugyanis szülinapja van. azért 3. SZÓBELI FELADAT Találjátok meg a kakukktojást! Jani megírta a leckét, mert megmondták neki a házit. Jól megírta azt, hiszen volt rá ideje. És úgy megírta, hogy ötöst kapott rá. Én nem írtam meg, mert beteg voltam. Felkelni sem tudtam, hiszen magas lázam volt. A MELLÉRENDEL ÖSSZETETT MONDATOK JELLEMZ I. gyakran, olykor olykor valódi, tipikus kapcsolatos, ellentétes választó nem valódi, nem tipikus következtet magyarázó A VALÓDI MELLÉRENDEL ÖSSZETETT MONDATOK. kapcsolatos Én olvastam, Péter pedig internetezett. és, s, meg, továbbá, sem sem, hol holplusz ellentétes Valóban voltam iskolában, de nem találkoztam Péterrel. pedig, de, is, meg, azonban, ellenben, viszont választó Elmosogatsz, vagy felmosod a padlót? vagy, akár akár, vagy vagy 1. SZÓBELI FELADAT Alkossatok nem valódi mellérendelő mondatokat a következő egyszerű mondatokból! Használjátok a tipikus kötőszavakat! A macska megitta a tejet. Az ásványvíz elfogyott. A hűtőajtó nyitva van. A vízmű csőkarbantartást végez. Nagyon meleg az idő. 2. SZÓBELI FELADAT Mondjatok kapcsolatos és ellentétes összetett mondatokat a képen ábrázolt jelenetről! 4. SZÓBELI FELADAT A humor egyik forrása lehet a tartalmilag, logikailag össze nem illő mondatok összekapcsolása. Miért siettem volna, hol van még karácsony! Hozzatok létre ti is hasonló mondatokat! ÁBRÁZOLT MONDATOK Pista, menj el a közértbe kenyeret venni, mert elfogyott! Nem ismerem t, így nem is mondhatok véleményt. Ide se igyelsz rám, még csak felém se fordulsz. Habár voltam moziban, de végigaludtam a ilmet. Beszélgessünk egy kicsit még, vagy aludjunk? A VALÓDI MELLÉRENDELÉSEK ALTÍPUSAI. kapcsolatos hozzátoldó A szekrényt is arrébb vittük, az ágyat is eltoltuk. összefoglaló Itt sem találtuk, ott sem leltük. megosztó Egyrészt nem voltál ott, másrészt telefonálhattál volna! fokozó Szeretem a sütit, s t magam is sütök néha. ellentétes kizáró Nem én voltam ott, hanem. megszorító Nem szereti a csokit, ámde most kivételt tett. egyszer Nem csak én gondolom, hanem más is így van vele. választó megenged Menjek, vagy maradjak kirekeszt Elmész holnap a postára, vagy megint nekem kell mennem? A MELLÉRENDEL ÖSSZETETT MONDATOK ÁBRÁJA. 5. SZÓBELI FELADAT Határozzátok meg a következő mellérendelő összetett mondatok tagmondatai közötti viszony típusát! Írd be az eredményt, hiszen tudod! Úgyis megveszem, még ha nem is tetszik neked! Most nagyon csinos vagy, pedig elég duci voltál! Együnk végre, mindjárt dél! Kinyitom az ablakot, vedd fel a pulóvered! Pista is ott volt, de János sem maradt otthon. Nem voltam suliban, és nem írtam dolgozatot sem. Nem szeretem az akciófilmeket, viszont a romantikusokat kedvelem

8 MUNKAFÜZET II. NYELVI SZINTEK 16. A SZÓFAJI CSOPORTOK ÉS AZ IGE SZÓFAJA a) iszik Jelentése... Alaktani viselkedése (Milyen toldalékokat vehet fel?)... Mondatban betöltött szerep (Milyen mondatrész lehet?)... b) rohan Jelentése... Alaktani viselkedése... Mondatban betöltött szerepe... c) zsiráf Jelentése... Alaktani viselkedése... Mondatban betöltött szerepe... Melyek azonos szófajúak? hoz hozd hozzad szabadít hisz mond lát ért kedvel néz 4. szépít fésül öltözik ken 5. mos a) cselekv ható... b) m veltet ható... c) szenved ható... d) visszaható ható keres, rohan, szeletel, koppan, lelkesedik, süt, sodródik, darál, t r, létezik, jön

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM A KÍSÉRLETI TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZETEK KONCEPCIÓJÁRÓL ÉS FELÉPÍTÉSÉRŐL A tankönyvsorozat

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 9-10. b /humán tagozat Helyi tanterv 9-10. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A humán tagozat heti 4 magyarórán (9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalom, 10. évfolyamon

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1.

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv A tanulási-tanítási egység témája: Nyelvi szintek: A szófajok Az óra címe, témája: A szófajok összefoglalása

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

Tanmenet a 10. évfolyam számára

Tanmenet a 10. évfolyam számára Tanmenet a 10. évfolyam számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 2. ÉV ELEJI ISMÉTLÉS 3 5. HANGTAN A hangtan területei A magánhangzók rendszere A mássalhangzók rendszere A magánhangzótörvények A

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

Óravázlat 1. Készítette: Dr. Nagyné Oláh Eszter Évfolyam: 9. osztály. Módszer:

Óravázlat 1. Készítette: Dr. Nagyné Oláh Eszter Évfolyam: 9. osztály. Módszer: Óravázlat 1. Tantárgy: kommunikáció-magyar (szakiskola) Készítette: Dr. Nagyné Oláh Eszter Évfolyam: 9. osztály Témakör: Az óra anyaga: Szóbeli és írásbeli kommunikáció anyanyelvi játékok Az óra típusa:

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA Az OFI kínálata - természettudományok Matematika Matematika Ajánlatunk:

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

Feladatlap (kommunikáció 9. osztály)

Feladatlap (kommunikáció 9. osztály) Feladatlap (kommunikáció 9. osztály) 1. Egészítsd ki a táblázatot a kommunikációs folyamat tényezőivel! valóság (világ) beszédhelyzet adó (beszélő) kód (nyelv) üzenet (közlemény) vevő (hallgató) 7 p. 2.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár.

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár. Óravázlat 2. osztályos nyelvtan Tananyag: Mit tudsz már a szavakról? Oktatási cél: A szavak jelentésének megfigyelése. Szómagyarázatok készítése az életkornak megfelelő szókincs használatával. Szavak összeállítása

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

Magyar nyelvi óra. Idő Az óra menete Didaktikai feladat

Magyar nyelvi óra. Idő Az óra menete Didaktikai feladat Magyar nyelvi óra A témakör címe: A grammatikai kapcsolóelemek I. A tematikus egység: A szöveg Az osztály: 9. osztály A tanítás időpontja: 2002. április 10. A tanárjelölt neve: Káli Diána Az intézmény

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu Nagy Erika Nyelvtanból Ötös A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak www.magyarnyelvtan.hu 1 Tartalom 1. Alapfogalmak...6 2. Szófajok...13 3. Névszó......14 4. Főnevek...16 5. Melléknevek...26

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai:

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai: FÖLDRAJZ TANTERV A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2011/2012-es tanévre

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2011/2012-es tanévre A listán az Általános iskolai tankönyveket követik a Középiskolai tankönyvek, az Idegen nyelvi tankönyvcsaládok és végül a Tankönyvcsomagok. Megrendeléseket egész évben elfogadunk és teljesítünk. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette:

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette: HELYI TANTERV ANGOL NYELV Tantárgy 3-3 - 3-3 óraszámokra Készítette: Steinbachné Horváth Mária munkaközösség-vezető Ellenőrizte: Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettes Jóváhagyta: Szabó Béla igazgató

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán az általános

Részletesebben

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 BIOLÓGIA 7-8. Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re A listán az Általános iskolai tankönyveket követik a Középiskolai tankönyvek és végül az Idegen nyelvi tankönyvcsaládok. Megrendeléseket egész évben elfogadunk és

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Kompetencia alapú oktatás Nyíregyházán A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza,

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel farkascs@jos.hu Miről lesz szó? A JOS tankönyvcsaládjának bemutatása tervezési koncepciók Informatikai ismeretek a középiskolák részére Az informatikatanítás

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A szakiskolások középiskolája 11 12. évfolyamának feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Tekintetbe veszi,

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében A tanulói különbségek mérhető komponensei Meglévő tudás Képességek (pl. intellektuális

Részletesebben

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8.

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A változat (1,5+1,5) alapján A biológia tantárgy tanításának céljai

Részletesebben

TANKÖNYV TANKÖNYV. Mindennapok tudománya

TANKÖNYV TANKÖNYV. Mindennapok tudománya TANKÖNYV TANKÖNYV Mindennapok tudománya előszó SzerzőK: Dr. Oláh TibOr PéTer OrsOlya LeKTOrOK: Gergelyné Bodó Mária középiskolai tanár Dr. Hoffmann Ildikó tudományos munkatárs P. Veres Ildikó középiskolai

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv Tanmenet Kínai, mint második idegen nyelv Az óra címe: Kínai, mint második idegen nyelv Évfolyam: 11. évfolyam Óraszám: heti 3 tanóra 43 héten keresztül: 129 tanóra/év Óraadó: Az óra rövid leírása: Az

Részletesebben