KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: /2011. Tárgy: A TBMI Hungary Műanyagfeldolgozó Kft. által, a Kartal 1627 hrsz.-ú ingatlanon tervezett műanyagfeldolgozó gyártócsarnok létesítésének előzetes vizsgálati eljárása Előadó: Gaál Ottó dr. Szombati Zoltán Szabariné Madar Orsolya Illés Gábor Borbély Levente Kis-Benedek Beáta Scheiber Róbert Bágyi György Bera Szilvia Nagy Árpád Fehér Balázs H A T Á R O Z A T A TBMI Hungary Műanyagfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2.; Cg ; a továbbiakban: Kérelmező) megbízásából az SNC Lavalin Magyarország Építészeti és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság (1143 Budapest, Stefánia út 71. I. em. 5.; Cg.: ; a továbbiakban: Képviselő) kérelmére megindított előzetes vizsgálati eljárás alapján m e g á l l a p í t o m, hogy a Kartal 1627 hrsz. alatti ingatlanon tervezett műanyagfeldolgozó gyártócsarnok létesítésének jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. A fentiekkel egyidejűleg m e g á l l a p í t o m, hogy a tevékenység jogerős építési, illetve vízjogi létesítési engedély, majd az ezek alapján elkészült létesítményre vonatkozó jogerős használatbavételi, illetve vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg. Az építési engedélyhez, és a használatbavételi engedélyhez szükséges a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) szakhatósági állásfoglalása is. L e v e l e z é s i c í m : B u d a p e s t, P f. : E - m a i l : k o z e p d u n a v o l g y z o l d h a t o s a g. h u T e l e f o n : , T e l e f a x : H o n l a p : h t t p : / / k d v k t v f. z o l d h a t o s a g. h u Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 11. Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: ig, péntek: ig Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: , ig, péntek: ig

2 I. A tevékenységet jellemző adatok 1. A tevékenység helye: Kartal 1627 hrsz. alatti ingatlan 2. A tervezett beruházás célja: műanyagfeldolgozó gyártócsarnok létesítése 3. A tervezett létesítmény, a tevékenység rövid ismertetése: A Kérelmező a Kartal 1627 hrsz.-ú ingatlan területén műanyagfeldolgozó (fröccsöntő) gyártócsarnokot, valamint benne irodablokkok létesítését tervezi. A gyártócsarnokban a műanyag alkatrészek alapvetően két technológiával készülnek: fröccsöntés, hőre lágyuló egykomponensű műanyagokból (granulátumból), illetve fröccsöntés, hőre lágyuló kétkomponensű műanyagokból, így felhasználásra kész műanyag alkatrészek állíthatóak elő. Az alapanyag és készáru raktárhoz két-két dokkoló kapun keresztül tud majd a kamionos ki-be szállítás kapcsolódni. A Kérelmező jelenleg ugyanezen tevékenységet folytat, megegyező technológiával, Gödöllő belterületén, a beruházás célja pedig a teljes gyártási tevékenység új, korszerű gyártócsarnokba történő költöztetése. A tevékenységgel érintett ingatlan összterülete: m 2. A gyártó és raktárcsarnok területe: ~ m 2 A közelítőleg 120 m hosszú előre gyártott csarnok-együttes összesen kb. 70 m széles, melybe egymással párhuzamosan 3 db csarnok kerül megépítésre. A csarnoképületek köré utakat terveznek, ugyanakkor az ingatlan területének minimum 20%-át zöldterületként biztosítani fogják. Az épületek telepítése két lépésben kerül megvalósításra, az első lépés keretében a m 2 -es csarnokból 6000 m 2 -es csarnokrész kerül megépítésre, fennmaradó m 2 -es csarnokrész kiépítésének pontos idejét a beruházó nem tudja meghatározni. A várható napi személygépkocsi forgalmat maximum 40 gépjármű adja, melyhez a beruházó 39 férőhelyes parkolót alakít ki az üzem területén és az irodákban dolgozó helyi lakosok, kb fő számára. Várható napi kamionforgalom 4-8 tehergépkocsi, melyek a csarnoképülethez kialakítandó 2-2 dokkolóhoz állnak majd, így tehergépjárművek a telep területén nem parkolnak. A létesítmény várhatóan 3 műszakban fog üzemelni. II. Környezetvédelmi előírások 1. Hulladékgazdálkodási szempontból: 1.1. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Hgt.) foglaltaknak megfelelően a tevékenységet a hulladékképződés megelőzésével, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésével, a hulladék hasznosításával, környezetkímélő ártalmatlanításával kell végezni Az építkezés során be kell tartani az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben előírtakat. Az építési és használatbavételi engedélyezéshez szakhatósági hozzájárulás csak a kért dokumentáció (az építési hulladék terv illetve nyilvántartó lap, a keletkezett építésibontási hulladékok szakszerű elszállíttatásának igazolása, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolása, továbbá a majdani üzemelés során keletkező hulladékok elszállítására kötött szerződések másolata) beküldése után adható. 2

3 1.3. Az építés során keletkező hulladékokat hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szállító szállíthatja el és arra engedéllyel rendelkező kezelőnek adhatók át (hasznosításra, ártalmatlanításra) Biztosítani kell a keletkező hulladékok szelektív gyűjtését és lehetőség szerint minél nagyobb arányú hasznosítását A tevékenységből keletkező és visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékok ártalmatlanításra, hasznosításra történő átadása csak az adott hulladékokra érvényes kezelési engedéllyel rendelkező vállalkozásnak történhet. A kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően az engedélyesnek meg kell győződnie A keletkezett hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet) előírásai szerint végzendő A keletkező hulladékok kezelésénél be kell tartani a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet), illetve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet) előírásait A tevékenység során bekövetkező rendkívüli eseményekről, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről a Felügyelőséget értesíteni kell A tevékenységgel okozati összefüggésbe hozható, az épített vagy természetes környezetben kimutatható károkozásért a Kérelmező teljes körű felelősséggel tartozik. 2. Vízvédelmi szempontból: 2.1. A felszín alatti vizek védelme érdekében a telepítendő technológiák és tevékenységek vonatkozásában a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: favr.) előírásainak megfelelően kell eljárni, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a bontási és az építési munkák során a földtani közeg, illetve a felszín alatti víz ne szennyeződjön A parkolókból és a térburkolatról származó, potenciálisan szennyeződhető csapadékvizek csak megfelelő előtisztítás (olajfogó) után kerülhetnek kilocsolásra A földmedrű záportározó területére vonatkozóan a favr. 13. (5) bekezdése alapján elővizsgálatot kell végezni. Az elővizsgálati dokumentációt a favr. 4. számú melléklete szerinti formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és a csapadékvíz elvezetésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló kérelemmel együtt kell benyújtani a Felügyelőségre Az elvezetett szennyvíz minősége feleljen meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott küszöbértékeknek. 3. Zajvédelmi szempontból: 3.1. Az építőipari kivitelezési tevékenységet a telephely létesítése során a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) 12. -ában előírt követelmények érvényesítésével kell végezni úgy, hogy a zaj ellen védendő területeken teljesüljenek a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 2. számú mellékletében előírt határértékek. 3

4 3.2. Az építési engedélyezési tervekben a létesítménytől - összes zajforrástól - származó zajkibocsátást és a környezetben okozott zajterhelést a véglegesített építész- és gépészeti tervek alapján a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében előírt tartalommal kidolgozott zajvédelmi munkarészben meg kell határozni, illetve akusztikai számításokkal igazolni kell a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt határértékek teljesülését A használatbavételi engedélyezési eljárás során zajmérések alapján készült szakvéleményben kell bizonyítani, hogy a létesítmény környezetében lévő védendő épületek homlokzatai előtt 2 m-re a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében levő zajterhelési határértékek teljesülnek A létesítményre, mint zajforrásra zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni a Felügyelőségtől a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése alapján, és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint 2 példányban kell benyújtani a Felügyelőségnek. Határidő: a használatbavételi engedély benyújtásával egyidejűleg. * Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke jelen eljárásban Ft, azaz kettőszázötvenezer forint, amelyet a Kérelmező megfizetett. E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, a Felügyelőséghez négy példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja Ft, azaz egyszázhuszonötezer forint, amelyet a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség. I N D O K O L Á S A Kérelmező megbízásából a Képviselő benyújtotta a Felügyelőségre a Kartal 1627 hrsz.-ú ingatlanon tervezett műanyagfeldolgozó gyártócsarnok létesítésének az Agruniver Holding Kft. (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2.) által elkészített előzetes vizsgálati dokumentációját, mely alapján a Felügyelőség a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti előzetes vizsgálati eljárást december 6. napján megindította. A Felügyelőség megállapította, hogy a tervezett tevékenység a Rendelet 3. számú mellékletének 131. pontja Ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása (műszaki infrastruktúrával való ellátása) más célra használt területen 3 ha-tól, védett természeti területen méretmegkötés nélkül alapján a Felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység, tekintve, hogy a tervezett létesítmény területfoglalása: ~5,6 ha ( m 2 ). 4

5 A Kérelmező a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet) 1. mellékletének I./49. pontja szerinti Ft, azaz kettőszázötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat lerótta. A Felügyelőség a beérkezett kérelmet átvizsgálva megállapította, hogy a benyújtott dokumentáció tartalmazza a Rendelet 4. számú melléklete szerinti tartalmi követelményeket. A Felügyelőség megállapította továbbá, hogy országhatáron átterjedő hatásokkal nem kell számolni. A Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás megindításáról az ismert ügyfeleket, valamint a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése alapján elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált, a tárgyi területen működő környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületeket, társadalmi szervezeteket. A fentiekkel egyidejűleg a Felügyelőség a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a Rendelet 3. (3) és (4) bekezdései, valamint a Ket. 29. (6) bekezdése értelmében a hivatalában, a honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzétette az eljárásról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte a tervezett létesítmény helye szerinti Kartal Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjének. Kartal Nagyközség Önkormányzat Jegyzője /2010. számon tájékoztatta a Felügyelőséget a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról. A Felügyelőség figyelemmel a Ket. 44. (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra megkereste a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet) 32/A. (1) bekezdése és a 4. számú mellékletében foglaltak alapján az ügyben érdekelt szakhatóságokat. Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete (jelenleg: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve) a részükre megküldött előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a 659-1/2011. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a Kérelmező jelenleg Gödöllő belterületén, egy 40 éves gyártócsarnokban folytatja tevékenységét, amelyet a Kartal 1627 hrsz.-ú területre kíván áttelepíteni. Megállapította továbbá, hogy a dokumentációban foglaltak megvalósulása esetén a gyártócsarnok és a hozzá kapcsolódó kétszintes irodaépület építése közegészségügyi érdeket nem sért, a közegészségügyi hatóság részéről az engedély kiadásának jogszabályi akadálya nincsen, ezért szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta, valamint a beruházás környezetvédelmi engedélyezéséhez hatástanulmány készítését nem tartotta szükségesnek. Állásfoglalását az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvényben, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet) 10. (1) bekezdésének b) pontjában biztosított jogkörében és a Ket. 44. alapján alakította ki. Hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5

6 32/A. (1) bekezdése és a 4. számú melléklete alapján, illetékességét pedig a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdése és 3. számú melléklete állapítja meg. A Felügyelőség megállapította, hogy az eljárásban szakhatóságként Kartal Nagyközség Önkormányzat Jegyzője az illetékes. Az Önkormányzat Jegyzője a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdése és 4. számú mellékletének 4. pontja szerint a hatáskörébe tartozó környezeti elem vagy rendszerre vonatkozóan, helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően minősül szakhatóságnak. Tekintettel arra, hogy a Felügyelőség birtokában lévő tulajdoni lap másolata szerint a tárgyi ingatlan tulajdonosa Kartal Nagyközség Önkormányzata volt, ezért a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalnál (jelenleg: Pest Megyei Kormányhivatal), mint Kartal Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjének felügyeleti szervénél a Felügyelőség a Ket. 42. (1) és (3)-(6) bekezdései szerint kizárási ok miatt a Ket 43. (4) és (5) bekezdése értelmében más eljáró hatóság kijelölése ügyében eljárást kezdeményezett. A Felügyelőség a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal az első fokon eljáró jegyző, mint szakhatóság kijelölése tárgyában hozott döntésének megérkezéséig, de legkésőbb február 28. napjáig a Ket. 32. (1) bekezdése alapján az előzetes vizsgálati eljárást a KTVF: /2010. számú végzésében felfüggesztette, egyidejűleg megállapította, hogy a Ket. 32. (9) bekezdése alapján az eljárás felfüggesztésének hatálya nem érinti a szakhatósági állásfoglalásra irányuló eljárási cselekményt. A Pest Megyei Kormányhivatal 50PM-15/3/2011. számú végzésében a Felügyelőség kizárási kérelmét elutasította, és Kartal Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjét a műanyagfeldolgozó gyártócsarnok létesítésének előzetes vizsgálati eljárásában szakhatósági állásfoglalás adás ügyében a Ket. 43. (5) bekezdése alapján - mivel kizárási okot nem állapított meg - a hatósági eljárásból nem zárta ki, és az ügy elbírálására más eljáró szervet nem jelölt ki. A Felügyelőség a Pest Megyei Kormányhivatal döntése alapján Kartal Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjétől január 21. napján kelt megkeresésével szakhatósági állásfoglalását kérte. Kartal Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 116-8/2011 számon szakhatósági nyilatkozatot adott. A kiadott szakhatósági nyilatkozatot megvizsgálva a Felügyelőség megállapította, hogy az ellentétes a Ket. 44. (6) bekezdésében foglaltakkal, ezért a Ket. 45. (3) bekezdése értelmében a KTVF: /2011. számon szakhatósági egyeztetést kezdeményezett, melyben az Önkormányzat Jegyzőjétől a Felügyelőség részére megküldött szakhatósági nyilatkozatának felülvizsgálatát, és a Ket. 44. (1) és a 33. (8) bekezdése értelmében ismételten a Ket. 44. (6) bekezdésének megfelelő szakhatósági állásfoglalását kérte. Kartal Nagyközség Önkormányzat Jegyzője /2011 számú szakhatósági állásfoglalásában a gyártócsarnok létesítésének terv szerinti megvalósítása ellen kifogást nem emelt és a helyi környezetvédelemre kiterjedően a szakhatósági hozzájárulását megadta, valamint egyben nyilatkozott arról, hogy a környezet- és természetvédelemre vonatkozóan nincs olyan helyi rendelet, mely az országos hatályú jogszabályoknál szigorúbb szabályokat állapít meg, és a Helyi Építési Szabályzat (HÉSz) szerint a tervezési terület természeti védettséget nem élvez. Állásfoglalását a Ket. 44., 45/A., 71. (1) és a 72. (1) bekezdései alapján adta meg. A Felügyelőség a dokumentációt átvizsgálva megállapította, hogy a Képviselő által benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció levegőtisztaság-védelmi, zajvédelmi, valamint vízvédelmi 6

7 és vízközmű szempontokból vizsgált fejezetei hiányosak és a benne foglaltak nem tartalmazzák azokat az adatokat, amelyek alapján a beruházás környezeti levegő minőségére, zajhatásokra, illetve a vízminőségre gyakorolt hatása megállapítható lenne. A fentiek miatt a Felügyelőség teljes és végleges szakvéleményének kialakításához a KTVF: /2011. számú végzésében tényállás tisztázására szólította fel a Képviselőt, melynek benyújtási határidejét február 28. napjában szabta meg. A Képviselő február 28. napján a tényállás tisztázására vonatkozó kiegészítő dokumentációját határidőn belül a Felügyelőség részére benyújtotta. A Felügyelőséghez a Rendelet 3. (3) bekezdésének d) pontjában megjelölt időponton belül az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett. * A Felügyelőség a dokumentáció elbírálása során figyelembe vette a Rendelet 5. számú mellékletében foglaltak szerint, a terület igénybevételének nagyságát (beleértve a kapcsolódó műveletek, létesítmények területigényét is), a más természeti erőforrás igénybevételének, illetve használata korlátozásának nagyságát, a tevékenység kapacitásának vagy más méretjellemzőjének nagyságát, a tevékenység telepítése, megvalósítása és felhagyása során keletkező hulladék mennyiségét, veszélyességét, kezelhetőségét, a környezetterhelés nagyságát, jelentőségét, a baleset, üzemzavar kockázatának mértékét (különös tekintettel a felhasznált anyagokra és az alkalmazott technológiára), valamint a vonzerőt más jelentős környezeti hatású tevékenységek, létesítmények létesítésére a telepítési hely szomszédságában. Mindezek alapján az egyes környezeti elemekre és a beruházás egyes környezeti hatásaira vonatkozóan - a rendelkező részben előírásként rögzítetteken túl - a következők szerinti értékelést tette a Felügyelőség: Hulladékgazdálkodási szempontból: A rendelkező rész II./1. pontjában szereplő kikötéseket a Felügyelőség a Hgt., a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, valamint a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai alapján tette. Hulladékgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatás nem várható, ezért hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. Vízvédelmi szempontból: A rendelkező rész II./2. pontjában szereplő előírások betartása mellett az építés és az üzemelés ideje alatt normál üzemi körülmények között felszíni, felszín alatti víz és talaj vonatkozásában jelentős hatás nagy valószínűséggel nem alakul ki. A favr. értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, és úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését. A Felügyelőség a rendelkező részben foglalt kikötéseit a favr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. -a alapján határozta meg. 7

8 Zajvédelmi szempontból: A tényállás tisztázásaként benyújtott kiegészítő dokumentáció A várható zajkibocsátás értékelése pontja rögzíti, hogy a Baross u. (221/1 hrsz.) alatti lakóépületnél számított zajterhelés nappal 46 db, éjjel 40 db. A Szt. István u. (339/1 hrsz.) alatti lakóépületnél a számított zajterhelés nappal 43 db, éjjel 38 db. A temetőnél számított jelenlegi zajterhelés nappal 46 db, a bővítésnél számított 48 db. A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletének 2. sora tartalmazza a zajterhelési határértékeket mindkét esetben. A számítások alapján a telephely várható zajkibocsátása megfelel a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben levő határértékeknek. A kiegészítő dokumentáció Az üzem várható hatásterülete pontja rögzíti, hogy a telephely hatásterülete nappal magában foglalja a temető teljes területét, és mintegy 30 m mélységben érinti a lakóterületeket. A hatásterület a Baross utcában, a Szent István utcában és a Bem utcában összesen 6-8 lakóházat foglal magában. A kiegészítő dokumentáció szintén rögzíti, hogy a telephely hatásterülete éjjel 250 m mélységben érinti a lakóterületet, és a Baross utcában, a Szent István utcában, a Bem utcában, az Alkotmány utcában és a Köztársaság utcában összesen mintegy 90 lakóházat foglal magában. Mivel a telephely hatásterületén védendő létesítmények vannak, ezért a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése alapján a zajkibocsátási határérték-kérelmet a Felügyelőségre be kell nyújtani. A kiegészítő dokumentáció Az üzem működésével összefüggő szállítási forgalom zajhatása pontja szerint a napi 16 db elhaladása nem növeli meg kimutatható mértékben a lakóépületeknél a zajterhelést. A rendelkező rész II./2. pontjában szereplő előírások teljesülése esetén zajvédelmi szempontból megállapítható, hogy a létesítést követően környezeti zaj vonatkozásában nem várható jelentős környezeti hatás, így nem indokolt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. Levegőtisztaság-védelmi szempontból: Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglalt adatok alapján a tervezett tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból megfelel a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak. A benyújtott dokumentációk alapján megállapítható, hogy a létesítés során az építési munkálatokkal, illetve szállítással járó kiporzás, valamint a munkagépek és szállítójárművek által kibocsátott légszennyező anyagok az időjárási viszonyoktól függően lokálisan jelentkező, időszakos levegőterhelést okozhatnak. A kiporzást a kivitelezés során takarással, a felületek szükség szerinti locsolásával kívánják csökkenteni. A dokumentációkban közölt adatok alapján a szállítójárművek napi forgalma a szállítási útvonalak forgalmához képest elhanyagolható mértékű lesz, továbbá a munkagépek kibocsátásai sem okoznak jelentős változást a levegő minőségében. A beruházás során egy bejelentés köteles légszennyező pontforrás létesül, a két melegvizes kazán közös kürtője. A dokumentációk alapján a pontforrás kibocsátása a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nél kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú mellékletében foglalt határértékeket várhatóan nem lépi túl. 8

9 Az üzemeltetés során a telephely napi forgalma a főutak forgalmához képest elhanyagolható mértékű lesz, továbbá a gyártócsarnok pontforrásainak kibocsátásai sem okoznak majd jelentős változást a levegő minőségében. Táj- és természetvédelmi szempontból: A beruházással érintett ingatlan és hatásterülete nem része a természet védelméről szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) alapján országosan védett, a Tvt. 23. (2) bekezdése alapján a törvénye erejénél fogva védett területnek, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózatnak, valamint nem része az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvényben megjelent országos ökológiai hálózatnak. * A Felügyelőség az eljárás során figyelembe vette a kérelem alapjául szolgáló előzetes vizsgálati dokumentációt és a tényállás tisztázására benyújtott kiegészítő tanulmányt is, valamint a szakhatósági állásfoglalásokat, illetve a Felügyelőség szakosztályai által adott szakvéleményeket. A dokumentációban foglaltakat az eljárásban részt vett szakhatóságok, valamint a Felügyelőség szakosztályai megvizsgálták és a tevékenység megvalósításával és üzemeltetésével kapcsolatban kizáró okot nem találtak. A fentiek alapján a Felügyelőség a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 67. (2) bekezdése és 71. (1) bekezdésének a) pontja, valamint a Rendelet 5. (2) bekezdés ac) pontja értelmében - a Ket. 71. (1) bekezdésére és a 72. (1) bekezdésére figyelemmel - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A dokumentációban nem került - megjelölve, elkülönítve - ismertetésre olyan adat, amely a Rendelet 4. számú melléklet 3. b) pontja szerint államtitoknak, szolgálati titoknak minősül, vagy amely a Kérelmező szerint üzleti titkot képez. Felhívom a figyelmet, hogy jelen határozat az I. pontban foglalt alapadatokkal meghatározott létesítmény továbbtervezésére jogosít. Amennyiben a tervezés, a megvalósítás során, vagy azt követően bármikor a tevékenység módosítását, bővítését tervezik, erről szóló részletes leírással kell megkeresni a Felügyelőséget annak megállapítására, hogy a változtatás milyen engedélyezési kötelezettséget von maga után. A határozatot a Felügyelőség a Kvtv. 71. (3) bekezdése értelmében figyelemmel a Ket. 80. (4) bekezdésére - a hivatalában, a honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, továbbá a Rendelet 5. (6) bekezdése alapján megküldi az eljárásban részt vett Kartal Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjének, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. A Jegyző a határozat közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a Felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról. A határozat elleni fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja az ügyfél számára. A fellebbezési határidőről a Ket. 99. (1) bekezdése rendelkezik. Az igazgatási és szolgáltatási díj mértéke a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklete I. fejezetének 49. pontja alapján került megállapításra. 9

10 A fellebbezési eljárás díjának mértékét 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése írja elő. A 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát a Felügyelőség az illetékes Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is megküldi. A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg. Jelen határozat fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik a Ket (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. (10) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény időben utolsóként történt kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. Budapest, március 25. Dolla Eszter s. k. igazgató 10

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1908-9/2012. Tárgy: Budapest XII. kerület, Irhás-árok mederrendezése,

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 46726-16/2010. Tárgy: Budapest XXII. ker., Bányalég u. 70-78.

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5954-1/2012. Tárgy: A Budapesti Vegyiművek Zrt. f. a. által

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 25000/2014. Iktatószám: 19658/2015. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: A 83033/2013. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E- mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

)o:~. számú előterjesztés

)o:~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )o:~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Budapest X. kerület, Magyarfalu utca

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Kirendeltsége, Gyula. szennyvíztisztító telepen folytatott állati hulladék ártalmatlanítás Ügyintéző: Kopcsákné Lakatos Ildikó H A T Á R O Z A T

Kirendeltsége, Gyula. szennyvíztisztító telepen folytatott állati hulladék ártalmatlanítás Ügyintéző: Kopcsákné Lakatos Ildikó H A T Á R O Z A T Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: 14/2771-90/2013. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási és Tatabánya Ügyintéző: dr. Pósalaky Zita Schwenk Zsuzsanna Dr. Konecsny

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 7395-5/2011. Tárgy: Püspökszilágy külterület 043/20 hrsz.-ú

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 8942-25/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: Dr. Kuller Gábor Ódor Imre Sovánné Nagy Gréta Nagyné B. Ildikó Bender Ferenc Melléklet: 1 db. Alumetal Group

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 92.343-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY NYUGAT -DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 ~"'_""~'~"'_' n.. ~~.. n...._._._._...._.._ _ _._.. m.._n_ _..........._.....

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben