KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: /2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele, Zsolt u szám alatti fémhulladék begyűjtő és előkezelő telep, előzetes vizsgálati eljárása Előadók: Radványi Miklós Bera Szilvia dr. Dancza István Józsa Judit Hönigh Katalin Nagy Árpád dr. Hoblyák Júlia H A T Á R O Z A T Horváth Krisztián egyéni vállalkozó (2766 Tápiószele, Zsolt u. 23., a továbbiakban: Kérelmező) megbízásából, a VÉD-TERV Bt. (1083 Budapest, Práter u /45.; a továbbiakban: Tervező) által készített és benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció és kérelem alapján, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] szerint lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás alapján megállapítom, hogy a Tápiószele, Zsolt u szám alatti fémhulladék-begyűjtő és -előkezelő telep bővítésének jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. A tevékenység jogerős építési, továbbá jogerős hulladékkezelési engedély birtokában kezdhető meg. Az építési engedélyhez és a használatbavételi engedélyhez szükséges a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) szakhatósági állásfoglalása is. I. ALAPADATOK A Kérelmező adatai: Neve: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó Székhelye: Tápiószele, Zsolt u KÜJ szám: KTJ szám: KSH szám: L e v e l e z é s i c í m : B u d a p e s t, P f. : E - m a i l : k o z e p d u n a v o l g y z o l d h a t o s a g. h u T e l e f o n : , T e l e f a x : H o n l a p : h t t p : / / k d v k t v f. z o l d h a t o s a g. h u Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 11. Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: ig, péntek: ig Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: , ig, péntek: ig

2 A tevékenység helye: Tápiószele, Zsolt u (513/12, 524, 525 hrsz) Az ingatlanok tulajdonosának adatai: Neve: Horváth Krisztián A tevékenység rövid ismertetése: A Kérelmező a 2766 Tápiószele, Zsolt u szám (513/12, 524, 525 hrsz.) alatti telephelyén a KTVF: /2010. számú hulladékkezelési engedély birtokában fémhulladék begyűjtését, szállítását végzi. A Kérelmező a telephely kapacitását kívánja bővíteni 11t/nap (2750 t/év) mennyiségről 32 t/nap (8050 t/év) mennyiségre. A beérkező fémhulladékot válogatják (nem vasfémek, vasfémek, vas- és acél, színesfémek) majd a térbeton részen és a színesfém tárolóban tárolják. A darabolni szükséges hulladékot lángvágó berendezéssel darabolják. A kész másodnyersanyagot a meglévő 180 m 2 és a kialakítandó 80 m 2 területű térbetonon tárolják elszállításig. A hulladékká vált gépjárműveket az olajfogó berendezéssel rendelkező térbetonon szárazra fektetik, a keletkező másodlagos veszélyes hulladékot 20 m 2 -es veszélyes hulladéktárolóban tárolják. II. KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK Víz- és talajvédelem: 1. A veszélyes és nem veszélyes hulladékkezelési engedély iránti kérelemhez csatolni kell a telephely csapadékvíz-elvezetésére és -tisztítására vonatkozó részletes dokumentációt (csapadékvíz minősége, mennyisége, elvezető hálózat kialakítása, anyagminősége, befogadója). Teljesítési határidő: a tárgyi telephelyre vonatkozó veszélyes és nem veszélyes hulladékkezelési engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg 2. A hulladékkezelési tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: favr.) előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön. 3. A telephely területén a szállító járművek javítása, karbantartása, tisztítása, valamint üzemanyag töltése nem végezhető. 4. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Kérelmező köteles gondoskodni. Hulladékgazdálkodás: 5. A tervezett hulladékkezelési tevékenység során csak azok a hulladékok és olyan mennyiségben kezelhetők, melyet a Felügyelőség külön eljárásában kiadott hulladékkezelési engedélyben engedélyez. 6. A hulladékgazdálkodásról szóló, évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Hgt.) foglaltaknak megfelelően a tevékenységet a hulladékképződés megelőzésével, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésével, a hulladék hasznosításával, környezetkímélő ártalmatlanításával kell végezni. 2

3 7. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18) Korm. rendelet [a továbbiakban: 164/2003. (X. 18) Korm. rendelet] vonatkozó előírásait be kell tartani. 8. A tevékenység során keletkező, nem hasznosítható (másodlagos) hulladékok hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezet számára adhatók át hasznosításra/ártalmatlanításra. 9. A beszállítások és kiszállítások ütemét negyedévente vizsgálni kell. A területen való anyagfelhalmozás elkerülése érdekében a beszállított anyagok mennyisége a kiszállítottakét nem haladhatja meg. 10. Az előkezelt, hasznosítható hulladékokat közvetlen átadás útján kell jogerős hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hasznosítóknak továbbadni. 11. A hulladékká vált elektronikai berendezésekből az előkezelés során köteles eltávolítani az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet] 1. számú mellékletben meghatározott alkotórészeket és komponenseket. 12. Az elektronikai hulladékok előkezelésének szakmai, környezetvédelmi irányításáról a 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerint kell gondoskodni. 13. Az elektronikai hulladékok előkezeléséből származó hulladék frakciókat úgy kell továbbadni, hogy biztosítva legyen az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet[ 2. számú mellékletének B táblázatában előírt hasznosítási arány. 14. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok kizárólag a telephelyen kiépített veszélyes hulladék gyűjtőhelyen tárolhatók. Veszélyes hulladék a telephelyen nem tárolható 1 éven túl. 15. A tevékenység végzésénél be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet] előírásait. Zaj- és rezgésvédelem: 16. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 10. (1) bekezdése alapján a Kérelmezőnek az egész telephelyre, mint üzemi zajforrásra zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni a Felügyelőségtől. A kérelmet 2 példányban kell a Felügyelőségre benyújtani az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolással együtt. [A határérték kérelem az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, többször módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet I. mellékelt I./20.1. pontja alapján Ft igazgatási szolgáltatási díjköteles.] Teljesítési határidő: az előzetes vizsgálatot lezáró határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül. 3

4 17. A tevékenység bővítése miatt a Tápiószele 525 hrsz. ingatlanra véglegesen át kell építeni a telephely ki- és bejáratát, melyet fényképekkel igazolni kell a Felügyelőség felé. Teljesítési határidő: a tárgyi telephelyre vonatkozó veszélyes és nem veszélyes hulladékkezelési engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg. 18. A telephelyen végzett szokásos tevékenység és a használni kívánt zajforrások működtetése mellett elvégzett zajmérések alapján készült szakvéleményben kell bizonyítani, hogy a létesítmény környezetében a külön jogszabályban, jelenleg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülnek. Teljesítési határidő: a tárgyi telephelyre vonatkozó veszélyes és nem veszélyes hulladékkezelési engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg. III. SZAKHATÓSÁGI KIKÖTÉSEK Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve V-R- 021/ /2012. számú szakhatósági állásfoglalásában tett kikötése: A fémhulladék begyűjtő és előkezelő telep bővítése, működtetése nem járhat a talaj, a talajvíz és a levegő szennyeződésével, azt műszaki, technológiai és környezetvédelmi előírások betartásával ki kell zárni. A telephelyen begyűjtött akkumulátorokat elkülönítetten, saválló burkolatú konténerben, vagy saválló felületen kell tárolni. IV. EGYÉB ELŐÍRÁSOK Egyidejűleg megállapítom, hogy jelen eljárásban az igazgatási szolgáltatási díj mértéke Ft, amelyet a Kérelmező megfizetett. E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez négy példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség. A fellebbezési eljárás díja Ft, amelyet a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. INDOKOLÁS A Kérelmező a 2766 Tápiószele, Zsolt u szám (513/12, 524, 525 hrsz.) alatti telephelyén KTVF: /2010. számon érvényes hulladékkezelési engedély birtokában hulladékok begyűjtését, szállítását végzi. A Kérelmező hulladékkezelési tevékenységének bővítését, illetve kapacitásának növelését tervezi, ezért megbízásából a Tervező november 11. napján előzetes vizsgálati dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció), valamint az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be a Felügyelőségre. 4

5 A Kérelmező a Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. A Felügyelőség megállapította, hogy a tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 107. pontja Fémhulladékgyűjtő, -feldolgozó és újrahasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) 5 t/nap kapacitástól és 108. pontja Veszélyeshulladék-tároló és/vagy -hasznosító telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) a) önálló telepként méretmegkötés nélkül - alapján a Felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles, mert a telephely kapacitása 32t/nap. Fentiek alapján a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati eljárás november 12. napján megindult a Felügyelőségen. A Felügyelőség megállapította, hogy a tevékenységgel kapcsolatban országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem várható. A Felügyelőség a Dokumentáció és a kérelem benyújtását követően a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. (3) és (4) bekezdései értelmében, a hivatalában, a honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte a tervezett tevékenység helye szerinti Tápiószele Város Önkormányzat Jegyzőjének. A fentiekkel egyidejűleg a Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése alapján elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált, a tárgyi területen illetékes érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket. Tápiószele Város Önkormányzat Jegyzője 55-3/TITK/2011. számú levelében tájékoztatta a Felügyelőséget arról, hogy az előzetes vizsgálati eljárás megindításáról szóló közlemény kifüggesztése megtörtént. A Felügyelőség - figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdésében foglaltakra megkereste a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 32/A. (1) bekezdése és 4. számú melléklete alapján az ügyben érintett szakhatóságokat. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve V-R-021/ /2012. számú szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenységhez a rendelkező részben foglalt kikötéssel hozzájárult, melyet az alábbiakkal indokolt: A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) KTVF: /2011. számú és Hatóságunknál december 27-én érkeztetett megkeresésében szakhatósági állásfoglalásomat kérte Horváth Krisztián egyéni vállalkozó fémhulladék begyűjtő és előkezelő telepének előzetes vizsgálati eljárásához. A megkereséshez csatolt, a Véd-Terv Bt. (1083 Budapest, Práter u. 59.) által összeállított dokumentációt áttanulmányoztam, és megállapítottam, hogy Horváth Krisztián egyéni vállalkozó augusztusa óta foglalkozik a területen fémhulladékok begyűjtésével és szállításával. A hulladékkezelési tevékenység végzését a Felügyelőség KTVF: /2010. iktatószámú határozatában engedélyezte, azonban Horváth Krisztián egyéni vállalkozó a tevékenység bővítését tervezi. A tervezett bővítés a telephelyen gyűjthető és előkezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladékok körét érinti. 5

6 A fémhulladék begyűjtő és előkezelő telep Tápiószele Lf1 besorolású övezetében, falusias lakóterületen fekszik. A telephelyet északról, nyugatról és keletről falusias, míg délről mezőgazdasági területek határolják. A telepen a bővítés előtt 200 m 2 -es betonozott területen történt a vashulladékok átmeneti tárolása, míg a színesfémeket 20 m 2 alapterületű fedett, szilárd burkolattal ellátott helyiségben gyűjtötték. A telep tervezett bővítése után a vashulladékokat és az egyéb nem veszélyes hulladékokat összesen 543 m 2 alapterületű térbetonon, a színesfémeket 81 m 2 alapterületű fedett tárolóban, míg a veszélyes hulladékokat a 20 m 2 alapterületű fedett, szilárd burkolattal ellátott helyiségben tervezik gyűjteni. A tervek szerint a térbeton egy részén történne a hulladékká vált gépjárművek szárazra fektetése, melyhez olajleválasztó berendezés kapcsolódik. Az akkumulátor hulladékokat a veszélyes hulladéktároló helyiségben, saválló PE ládákban kívánják gyűjteni. A dokumentációt a hatáskörömbe utalt kérdések tekintetében elbírálva megállapítottam továbbá, hogy az eljárás során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok nem merült fel, illetve azt is, hogy az előzetes vizsgálati eljáráshoz szükséges szakhatósági állásfoglalás közegészségügyi szempontból kikötéssel megadható. A beruházás környezetvédelmi engedélyezéséhez hatástanulmány készítését nem tartom szükségesnek. Az önálló jogorvoslat lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (9) bekezdése zárja ki. Kikötésemet az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 46. -a alapján tettem meg. Szakhatósági állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény 10. (1) bekezdésében biztosított hatósági jogkörömben, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdése és a 4. számú melléklete szerinti hatáskörömben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdésében meghatározott illetékességem alapján alakítottam ki. Tápiószele Város Önkormányzat Jegyzője 55-4/TITK/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenységhez kikötés nélkül hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalásában az alábbi megállapításokat tette: A beruházás műemléki területeket, egyedi műemlékeket, potenciális felszínmozgással érintett területeket, helyi védettségű, és a Natura 2000 területek szerint besorolt területeket, ökológiai folyosókat nem érint. - A tervezett tevékenység telepítési helye a területhasználatok szempontjából Tápiószele Város Helyi Építési Szabályzatában szereplő adatokat figyelembe véve befolyásoló hatással elhelyezkedését tekintve nem bír. A tervezett bővítés Tápiószele Város településszerkezeti és szabályozási tervével nem ellentétes, az a tervezési területen elvégezhető. A tervezett beruházás területrendezési tervek, településrendezési eszközök módosítását nem teszi szükségessé. - Tevékenysége felszíni alatti vízre kockázatot nem jelent. Felszíni vízfolyás a bővített tevékenység okán nem veszélyeztetett. - Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tervezett bővítés a levegő minőségére a terület övezeti besorolásából - Lf1 falusias lakóövezet adódóan a levegő minőségére jelentős hatást az övezet gyér járműforgalma okán nem gyakorol. - Zajvédelmi szempontból megállapítható, hogy a tevékenység a bővítéssel együtt sem haladja meg az adott övezetre vonatkozó zajkibocsátási határértéket. - Tevékenysége a hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályoknak megfelel. Végzésemből az indokolást és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 72. (4) alapján mellőzöm, mivel a kérelemnek teljes egészében helyt adtam, és az ügyben nincsen ellenérdekű fél. 6

7 A Felügyelőség KTVF: /2011. számú végzésében hiánypótlás benyújtására szólította fel a Kérelmezőt, mivel a Dokumentáció nem tartalmazott természetvédelmi fejezetet, illetve a Dokumentáció készítője nem rendelkezett táj- és természetvédelmi szakterületre vonatkozó tervezési jogosultsággal. A Kérelmező a felszólításnak eleget tett, a kért adatokat a Felügyelőségre benyújtotta. * A Felügyelőség a Dokumentáció és kiegészítése elbírálása során figyelembe vette a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglaltak szerint, a terület igénybevételének nagyságát (beleértve a kapcsolódó műveletek, létesítmények területigényét is), a más természeti erőforrás igénybevételének, illetve használata korlátozásának nagyságát, a tevékenység kapacitásának vagy más méretjellemzőjének nagyságát, a tevékenység telepítése, megvalósítása és felhagyása során keletkező hulladék mennyiségét, veszélyességét, kezelhetőségét, a környezetterhelés nagyságát, jelentőségét, a baleset, üzemzavar kockázatának mértékét (különös tekintettel a felhasznált anyagokra és az alkalmazott technológiára), valamint a vonzerőt más jelentős környezeti hatású tevékenységek, létesítmények létesítésére a telepítési hely szomszédságában. Mindezek alapján az egyes környezeti elemekre és a beruházás egyes környezeti hatásaira vonatkozóan a következők szerinti értékelést tette a Felügyelőség: Víz- és talajvédelmi szempontból: A Felügyelőség előírásait a favr. figyelembevételével adta meg. A favr. 8. -a értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel, csak ellenőrzött körülmények között történhet, és úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését. A Dokumentáció alapján a burkolt, technológiai felületekről származó szennyezett csapadékvizet tisztítás után zártan gyűjtik, majd elszállítják, ezért a tevékenység normál üzemi körülmények között sem a talaj, sem a talajvíz minőségét nem veszélyezteti, jelentős környezeti hatás kialakulása nem várható. Tárgyi telephelynek vízbázisvédelmi érintettsége nincs, vízellátása vezetékes vízhálózatról megoldott. A keletkező szociális szennyvizet zárt tartályban összegyűjtve tárolják, majd elszállításra kerül. Technológiai szennyvíz nem keletkezik. Vízvédelmi szempontból a tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. A Felügyelőség előírásait a favr., a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével adta meg. Hulladékgazdálkodási szempontból: A Kérelmező tárgyi telephelyén a KTVF: /2010. számú hulladékkezelési engedély birtokában fémhulladék begyűjtését, szállítását végzi. A Kérelmező a telephely kapacitását kívánja bővíteni 2750 t/év mennyiségről 8050 t/év mennyiségre. A Dokumentációban foglaltak szerint a tervezett tevékenység telepítése, végzése, illetve felhagyása során keletkező hulladékok kezelése összhangban van a Hgt. előírásaival. A 7

8 begyűjthető, szállítható, előkezelhető hulladékok meghatározása a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet melléklete szerint történt. A tevékenységre a rendelkező részbe foglalt előírások betartása mellett hulladékgazdálkodási szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. A Felügyelőség előírásait a Hgt., a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, a 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet, 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet alapján adta meg. Levegőtisztaság-védelmi szempontból: A Dokumentációban foglaltak alapján a Felügyelőség megállapította, hogy a tárgyi telephelyen folytatott tevékenység tervezett bővítése során jelentős építési, bontási tevékenységgel és az abból adódó esetleges levegőterheléssel nem kell számolni. A beruházás során bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás nem kerül kialakításra. A tevékenység bővítését követően a tevékenységből adódó esetleges forgalomnövekedés a levegő minőségére jelentős hatást nem gyakorol. Az üzemeltető által használt, meglévő szállítójárművek a hatályos jogszabályokban előírt levegőtisztaság-védelmi követelményeknek megfelelnek. Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység végzése során jelentős környezeti hatással levegőtisztaság-védelmi szempontból nem kell számolni. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból: A Dokumentáció részét képezi a Zajvédelmi Szakértői Iroda által október 22-én készített Zajvédelmi munkarész: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó MÉH Hulladék- és melléktermék-felvásárló telepen végzett tevékenységtől származó környezeti zaj vizsgálata (2766 Tápiószele, Zsolt u ) Előzetes vizsgálati dokumentációjához (továbbiakban: Szakvélemény). A Szakvélemény igazolja, hogy a telephely jelenlegi és a bővítés utáni zajkibocsátása is meg fog felelni a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt zajterhelési határértékeknek. A Szakvélemény mérések alapján igazolja, hogy a telephelyen folytatott jelenlegi tevékenységből származó zajkibocsátás hatásterületén belül védendő létesítmények vannak. Ezért indokolt tárgyi telephelyre zajkibocsátási határérték kérelmet benyújtani a Felügyelőségre a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése alapján. A Szakvélemény rögzíti, hogy a telephelyen végzett bővített tevékenységtől származó környezeti zajterhelés csak áttelepített bejárattal (Tápiószele, 525 hrsz-ú ingatlanra) felel meg a nappalra vonatkozó 50 db határértéknek. Ezért a bejárat áthelyezése a rendelkező részben előírásra került. Természetvédelem: Tárgyi telephely országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területet és a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 23. (2) bekezdés alapján ex lege védett természeti területet, illetve természeti értéket nem érint. Továbbá az ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) 8

9 Kormányrendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része és az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetét nem érinti. A tervezett tevékenység táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. * Összességében az eljárásba bevont szakhatóságok, valamint a Felügyelőség az előzetes vizsgálat során a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró okot nem találtak. A tevékenység létesítésének és üzemeltetésének környezetre gyakorolt hatásait nem ítélték jelentősnek, így a környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartották szükségesnek. A Dokumentációban nem került ismertetésre olyan adat, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének 3. b) pontja szerint államtitoknak, szolgálati titoknak minősül, vagy amely a Kérelmező szerint üzleti titkot képez. A fentiekre tekintettel a Felügyelőség a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 71. (1) bekezdés a) pontja, valamint 67. (2) bekezdése és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés a) és ac) pontja értelmében - a Ket. 71. (1) és 72. (1) bekezdésére figyelemmel - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Felhívom a figyelmet, hogy jelen határozat az I. pontban foglalt alapadatokkal meghatározott létesítmény továbbtervezésére jogosít. Amennyiben a tervezés, a megvalósítás során vagy azt követően bármikor a tevékenység módosítását, bővítését tervezik, erről szóló részletes leírással kell megkeresni a Felügyelőséget annak megállapítására, hogy a változtatás milyen engedélyezési kötelezettséget von maga után. A határozatot a Felügyelőség a Kvtv. 71. (3) bekezdése és a Ket. 80. (4) bekezdése alapján a hivatalában, a honlapján (http://kdvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (6) bekezdése alapján megküldi az eljárásban részt vett Tápiószele Város Önkormányzat Jegyzőjének, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. A Jegyző a határozat közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a Felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. melléklet I/49. pontja alapján került megállapításra. A Felügyelőség az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és azok indokolását a Ket. 72. (1) bekezdés db) és ed) pontjai alapján foglalta a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ket. 44. (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A határozat elleni fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja az ügyfél számára. A fellebbezés előterjesztésének idejéről a Ket. 99. (1) bekezdése rendelkezik. 9

10 A fellebbezési eljárás díjáról a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése rendelkezik. A Felügyelőség a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is megküldi. Jelen határozatot a Felügyelőség a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi. A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdésének c) pontja és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja állapítja meg. Felhívom a Kérelmezőt arra, hogy a döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilatkozzon, hogy a Felügyelőségre benyújtott és az eljárás lezárása után az irattári példányon felül fennmaradó tervdokumentációkra igényt tart-e. Tájékoztatom, hogy a Felügyelőség azok tárolásáról a jogerőt követő 30 napon túl nem gondoskodik, ezt követően megsemmisítésre kerülnek. Amennyiben a Kérelmező bejelenti a tervdokumentáció iránti igényét, úgy a Felügyelőség Ügyfélszolgálatán (Zöld Pont Iroda; 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 11.) veheti át azt(azokat) egy előzőleg egyeztetett időpontban. Jelen döntés fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. (10) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény időben utolsóként történt kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. Budapest, február 8. Dolla Eszter s. k. igazgató 10

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól. Általános rendelkezések

193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól. Általános rendelkezések 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1 az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. -a (7) bekezdésének c) és i) pontjaiban

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (III. 31.) BM rendelet A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Részletesebben

Fogalommeghatározások (Kt. 67-68. -aihoz)

Fogalommeghatározások (Kt. 67-68. -aihoz) 152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól A környezet védelmének általános

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3442-17/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: május 28. Tárgy: Csór, 0158/1

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 29., csütörtök Tartalomjegyzék 4/2015. (I. 29.) Korm. rendelet A fogyasztóknak állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú hitelek eltérő

Részletesebben

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről A Minisztertanács az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. törvény 53. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3398-15/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős:2012.02.27. Tárgy: Magyaralmás

Részletesebben