címmel október 4-én a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében elhangzott elıadás összefoglalója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "címmel 2010. október 4-én a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében elhangzott elıadás összefoglalója"

Átírás

1 A Fıvárosi és Körzeti Földhivatalok a földhivatalok gyakorlatáról címmel október 4-én a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében elhangzott elıadás összefoglalója A vonatkozó jogszabályok jegyzéke: az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (Inytv.) az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (Inyvhr.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl (Ptk.) az illetékekrıl szóló évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilapmásolat igazgatási szolgáltatási díjáról a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény (Tht.) a személyazonosító jel helyébe lépı azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló évi XX. törvény (Szatv.) a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrıl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Korm.rendelet) a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) az ügyvédekrıl szóló évi XI. törvény (Ügyvédi tv.) 1. Azokban az eljárásokban, melyekben a tulajdonjog bejegyzését az Inytv. 47/A. (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárás függıben tartásával kérik, és a jelzálogjogosult bank törlési engedélye csak késıbb kerül széljegyzésre, a földhivatal a fennálló terhet csupán a vevı tulajdonjogának bejegyzését követıen törli. Szükséges-e a rangsorcserét kérni, vagy a benyújtás idıpontjától függetlenül a teher a tulajdonjog bejegyzését megelızıen is törölhetı? Vonatkozó jogszabályhely: Inytv. 44. (1)-(2) bekezdés, Inytv. 47/A. (1) bekezdés b) pont, Inyvhr. 28. (3) bekezdés Válasz: a beadványokat fıszabály szerint az iktatószámok sorrendjében kell elintézni. Ebbıl eredıen, ha a függıben tartással párosuló tulajdonjog bejegyzési kérelem korábbi idıpontban érkezik a földhivatalhoz, mint a terhek törlésére irányuló kérelem, a földhivatal akkor jár el jogszerően, ha legkésıbb 6 hónap eltelte után érdemben elıször a tulajdonjog bejegyzési kérelmet bírálja el. Visszásságot okozhat, ha elidegenítési és terhelési tilalom fennállása esetén a tulajdonjog bejegyzésének feltétele a jelzálogjogosult hozzájárulása, és az leggyakrabban törlési engedély formájában a következı széljegyen már az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére áll, ám mint késıbbi beadvány a tulajdonjog bejegyzési eljárásban nem vehetı figyelembe. A gyakorlatban sokszor jelentkezı probléma okiratszerő rangsorcsere-nyilatkozat benyújtásával küszöbölhetı ki. 2. A 6 hónapot meghaladó társasházi közös költség hátralék jogcímén kért jelzálogjog bejegyzésére irányuló eljárásokban nehézséget okoz, hogy az adós személyi azonosító számát is tartalmaznia kell a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, ám annak beszerzése nehézségbe ütközik, tekintettel arra, hogy sem a közös képviselı, sem pedig a társasház nem rendelkezik törvényi felhatalmazással annak kezelésére. Megoldási javaslatként felvetıdött, hogy a földhivatali okirattárban elfekvı iratokból állapítsa meg a földhivatal a hiányzó személyi azonosító számot; vagy bocsásson ki olyan tartalmú

2 hiánypótlási felhívást, melynek alapján a társasház igazolni tudja kezelési jogosultságát a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál. Vonatkozó jogszabályhely: Inytv. 32. (1) bekezdés a) pont, évi XX. törvény (Szatv.) 30., Szatv. 32. e) pont Iránymutatásul szolgál továbbá a Fıvárosi Bíróság 1.K.30329/2010/4. számú ítélete. Válasz: Az Inytv. eltérést nem engedı rendelkezése értelmében a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak tartalmaznia kell az ügyfél személyi azonosítóját, ettıl a földhivatal nem tekinthet el. Ez a követelmény a közös költség hátralék jogcímén történı jelzálogjog bejegyzése iránti eljárásokban csak akkor teljesíthetı, ha azt a zálogkötelezett a hátralékos tulajdonostárs rendelkezésre bocsátja, mintegy felhatalmazva ezzel a társasházat személyi azonosítójának kezelésére. Azokban az esetekben, amikor a hátralékos tulajdonostárs nem járul hozzá személyi azonosítójának kezeléséhez, a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a társasház hiába fordul megkereséssel a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához, eljárása nem vezethet eredményre, mert nem jogosult a személyi azonosító kezelésére. A probléma jogszabály-módosítással küszöbölhetı ki. Felmerült a kérdés, hogy azokban az esetekben, melyekben a földhivatalnak korábbi hivatalos tudomása van a zálogkötelezett személyi azonosító számáról, jogosan kéri-e ismételten a nyilvántartásában már szereplı adatot, azaz nem lehet-e annak megkövetelésétıl eltekinteni. A személyazonosító jel helyébe lépı azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló évi XX. törvény 32. e) pontja alapján a földhivatal a nyilvántartásába bejegyzett polgár azonosításához jogosult a személyi azonosító kezelésére. A személyi azonosító szám megkövetelése nem öncélú tehát az ingatlan-nyilvántartási eljárásban, hanem a közhitelesség és a forgalombiztonság szempontjából bír kiemelkedı jelentıséggel. Ebbıl következıen az ügyfél azonosítása érdekében minden egyes eljárásban eleget kell tenni az Inytv. 32. (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak, függetlenül attól, hogy az ügyfél az ingatlan-nyilvántartásban már szerepel vagy sem. Itt kívánom megjegyezni, hogy arra sincs mód, hogy a földhivatali irattárban szereplı iratokba történı betekintéssel ismerje meg a társasház (közös képviselı) a hiányzó adatot, hiszen adott esetben hiába valószínősíti jogi érdekét, attól még kezelési jogosultsággal nem rendelkezik, azaz a személyi azonosítót nem ismerheti meg. Végezetül megjegyzem, hogy a földhivatal által kibocsátott hiánypótlási felhívás sem lehet elegendı a kezelési jogosultság igazolásához, mert arra kizárólag törvényi rendelkezés, vagy a jogosult hozzájárulása hatalmazhat fel. 3. A végrehajtási jog bejegyzésére, illetve törlésére irányuló eljárásokban az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetése tekintetében a földhivatali gyakorlat egységesítése szükséges. Vonatkozó jogszabályhely: Díjtv. 32/E., Inytv. 39. (1) bekezdés Válasz: A Díjtv. értelmében jogszerzı, illetve jogosulttá váló hiányában a díjat annak kell megfizetnie, aki az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló megkeresést elıterjeszti. A díjfizetési kötelezettség a megkeresés elıterjesztésével, illetve az eljárás megindításával egyidejőleg esedékes. Az Inytv. szerint, ha a kérelemnek, illetıleg mellékletének vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak pótolható hiányossága van ideértve az igazgatási szolgáltatási díj meg nem fizetését is, a kérelmezıt, megkeresıt tíz munkanapon belül fel kell hívni a hiány pótlására. Ha jogerıs hatósági határozat, illetve hatósági megkeresés alapján induló eljárás esetén a megkeresı szerv esetlegesen nem tesz eleget a díjfizetés elmulasztása miatt kibocsátott hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, az ingatlanügyi hatóság az eljárást lefolytatja, azonban a meg nem fizetett díj és annak járulékai adók módjára behajtandó köztartozásnak minısülnek. Fenti szabályok mindazonáltal nem érvényesülnek a végrehajtási jog bejegyzésére, illetve törlésére irányuló eljárásokban, hiszen a végrehajtási jog bejegyzése esetén a végrehajtási jog 2

3 jogosultja, végrehajtási jog törlése esetén pedig a kötelezett az ingatlan tulajdonosa jogszerzınek/jogosulttá válónak minısül, így ı köteles a díjfizetésre, részére kell kibocsátani a hiánypótlási felhívást, és adott esetben vele szemben van helye a díj adók módjára történı behajtásának. 4. A Díjtv. értelmében a társasház-alapítás bejegyzésének, továbbá a társasházi alapító okirat módosítása ingatlan-nyilvántartási átvezetésének díja társasházi különlaponként Ft. Kérdésként merül fel, hogy a társasház törzslapja után is szükséges-e megfizetni az eljárás igazgatási szolgáltatási díját. Vonatkozó jogszabályhely: Díjtv. 32/A. (7)-(8) bekezdés Válasz: a Díjtv. hivatkozott rendelkezése értelmében kizárólag a külön tulajdonban álló lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek azaz a különlapok után kell az eljárási díjat megfizetni. 5. Van-e olyan szerzıdéses rendelkezés, amely alapján az ingatlanügyi hatóság a felek együttes kérelme nélkül, egyoldalú nyilatkozat alapján elfogadja a szerzıdéstıl történı elállást? A tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye törölhetı-e az ingatlannyilvántartásból egyoldalú nyilatkozat alapján? Ragaszkodik-e a földhivatal minden esetben közös kérelemhez, illetve bírói döntéshez? Vonatkozó jogszabályhely: Ptk (3) bekezdés, Ptk (1) bekezdés, Ptk , Inytv. 26. (9) bekezdés, Inytv. 8., Inytv. 29., 30. (2) bekezdés Válasz: a Ptk. értelmében a felek az adásvételi szerzıdéstıl akkor állhatnak el, ha a szerzıdésben így állapodtak meg, illetve, ha jogszabály azt lehetıvé teszi. A földhivatal az eljárásában mindazonáltal nem vizsgálhatja az elállás jogszerőségét (feltételeinek fennállását), csupán azt, hogy a feljegyzett tulajdonjog fenntartás ténye törlésének, illetve a bejegyzett tulajdonjog esetén az eredeti állapot helyreállításának Inytv. szerinti feltételei adottak-e. Az Inytv. elıírásai alapján a tulajdonjog fenntartással történt eladás mint feljegyzett tény törléséhez nem szükséges kétoldalú megállapodás, elegendı a vevı alakszerő okiratba foglalt egyoldalú hozzájáruló nyilatkozata. A bejegyzett tulajdonjog esetén a tulajdonjog visszajegyzéséhez, azaz az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot helyreállításához jogerıs hatósági döntés, vagy alakszerő okiratba foglalt kétoldalú megállapodás (szerzıdés) szükséges, amely ugyancsak tartalmazza a vevı hozzájáruló nyilatkozatát (bejegyzési engedélyét). A fent leírtak értelemszerően nem vonatkoznak a folyamatban lévı ügyekre, melyekben a kérelem visszavonásának, és így az eljárás megszüntetésének lehet helye. 6. Módosítható-e az adásvételi szerzıdés tulajdonjog fenntartásos eladásról függıben tartásra, illetve fordítva? Függıben tartás esetén a hat hónapos határidı módosítható-e? Vonatkozó jogszabályhely: Inytv. 7. (1) bekezdés, Inytv. 26. (9) bekezdés, Inytv. 47/A. (1) bekezdés b) pont, Inyvhr. 32. Válasz: A tulajdonjog fenntartással kötött adásvételi szerzıdéssel megindított ingatlannyilvántartási eljárás módosítása függıben tartásos eljárásra akként történhet, hogy legkésıbb a módosított kérelem és okirat benyújtásával egyidejőleg a felek kérik a tulajdonjog fenntartás tényének törlését, és kérelmükhöz mellékelnek a törlés alapjául szolgáló és arra alkalmas okiratot. A függıben tartással indult eljárásban módosítás esetén elsıdlegesen szükséges a tulajdonjog bejegyzésére irányuló kérelem visszavonása, majd külön eljárásban kérhetı a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzése, a feljegyzésre alkalmas okirat csatolása mellett. 3

4 Fentiek indoka, hogy ranghelyet alapítani kizárólag olyan kérelemmel lehet, amelyhez mellékelték a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot is. Amennyiben tehát a felek a fentiek szerint módosítani kívánják a kérelmüket, úgy az új kérelem és az érdemben megváltozott tartalmú okirat új ranghelyet fog az ingatlan-nyilvántartásban, az eredeti kérelem ranghelyén nem jelenhet meg, hiszen teljesen más a kérelem tárgyköre, és az alapul szolgáló okirat tartalma is. A függıben tartás maximális idıtartama az Inytv. értelmében hat hónap. A hat hónapos határidı meghosszabbítására nincs mód, azonban, ha a felek a szerzıdésükben eredetileg rövidebb határidıben állapodtak meg, azt meghosszabbíthatják. A határidı azonban így sem haladhatja meg az összesen hat hónapot. 7. A földhivatal mikor kéri hivatalból az elıvásárlási jog gyakorlásáról lemondó nyilatkozatot? Mi történik abban az esetben, ha az elıvásárlási jog jogszabályon alapul? Mi történik abban az esetben, ha társasház esetén az alapító okirat tartalmazza az elıvásárlási jogot, de az ingatlan-nyilvántartás nem? Társasháznál mi szükséges az elıvásárlási jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez? Vonatkozó jogszabályhely: Inyvhr. 75. (1) bekezdés, Inytv. 6. (1) bekezdés, Inytv. 29., Inytv. 55. (2) bekezdés, 338/2006. (XII.23.) Korm.rendelet 9. (1)-(2) bekezdés Válasz: a földhivatal akkor kéri hivatalból az elıvásárlási jog gyakorlásáról lemondó nyilatkozatot, ha az elıvásárlási jog jogszabályon alapul, vagy a szerzıdésen alapuló elıvásárlási jog bejegyzésre került az ingatlan-nyilvántartásba. Ebben a két esetben az ingatlanügyi hatóság a kérelem elbírálása során hivatalból köteles figyelembe venni a fennálló elıvásárlási jogot. Társasháznál, amennyiben a felek az alapító okiratban elıvásárlási jogot kötnek ki a külön tulajdonban álló lakásokra, és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, a földhivatal az elıvásárlási jogot kizárólag kérelemre jegyezheti be az ingatlan-nyilvántartásba, azaz önmagában az alapító okirat tartalma nem szolgálhat bejegyzés alapjául. Itt kívánom megjegyezni, hogy önmagában értelemszerően a kérelem sem elegendı a bejegyzéshez, tehát szükséges a kérelmen túl a tulajdonostársaknak az alapító okiratba foglalt erre irányuló megállapodása is. Ha a társasház alapításakor/társasházi alapító okirat módosításának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése során a társasház nem kéri az elıvásárlási jog bejegyzését, azt a késıbbi jogügyletek kapcsán a földhivatal nem veheti figyelembe. Ha pedig a földhivatal mulasztásán alapul az elıvásárlási jog bejegyzésének hiánya, úgy jogorvoslati eljárásban fellebbezési eljárásban 30 napon belül, vagy legkésıbb a döntés keltétıl számított 1 év 15 napon belül, vagy bírósági felülvizsgálat keretében küszöbölhetı ki a hiba, az Inytv., valamint a Korm.rendelet elıírásai szerint. 8. Az elıvásárlási jog gyakorlásáról lemondó nyilatkozatnak milyen alakiságokkal kell rendelkeznie? Kell-e rá ügyvédi ellenjegyzés? A nyilatkozó jogosultnak milyen adatait kell feltüntetni a lemondó nyilatkozatban? Vonatkozó jogszabályhely: Inytv. 32. (3) bekezdés, Inytv. 32. (1) bekezdés, Pp (1) bekezdés, Ptk (1)-(2) bekezdés, Inyvhr. 75. (1)-(2) bekezdés Válasz: az elıvásárlási jog gyakorlásáról lemondó nyilatkozat nem kötött ügyvédi ellenjegyzéshez. Az Inytv. taxatíve felsorolja az ellenjegyzéshez kötött okiratokat, melyek között a lemondó nyilatkozat nem szerepel (nem a tulajdonjog keletkezésére vonatkozó okirat, csupán az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés feltétele). Tekintettel azonban arra, hogy az Inytv. okiratot és nem iratot követel meg az ingatlan-nyilvántartási eljárásban, a nyilatkozatot teljes bizonyító erejő magánokiratba kell foglalni, azaz ellenjegyzés hiányában 4

5 szükséges, hogy a Pp (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt feltételek valamelyike fennálljon. A Ptk. rendelkezései értelmében az elıvásárlási jog gyakorlására jogosult személy a nyilatkozatát a konkrét vételi ajánlat ismeretében kell, hogy megtegye. Az Inyvhr. mindazonáltal nem írja elı, hogy a földhivatalnak vizsgálnia kellene az elıvásárlásra jogosult rendelkezésére bocsátott/részére megküldött iratok tartalmát. Ebbıl eredıen, ha a jogosult nyilatkozatot tesz, akkor abból annak kell kétséget kizáróan kiderülnie, hogy a vételi ajánlat tartalmának ismeretében történik a nyilatkozattétel. Amennyiben pedig a jogosult nem tesz nyilatkozatot, úgy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés feltétele a felszólító levél, az abban foglalt, vagy attól különbözı a vételi ajánlatot tartalmazó, és az átvételt igazoló okirat (tértivevény, átvételi elismervény) benyújtása. További fontos kritérium, hogy az elıvásárlási jog gyakorlásáról lemondó nyilatkozatból a nyilatkozattevı személye egyértelmően beazonosítható legyen, azaz abban a személyi azonosító szám kivételével meg kell jelölni az Inytv. által elıírt természetes személyazonosító adatokat. Az ingatlanügyi hatóság egyéb tartalmi vizsgálatot nem végezhet. 9. Az ügyleti meghatalmazás milyen alakszerőségekhez kötött? Lehet-e az okiratszerkesztı ügyvéd a meghatalmazás ellenjegyzıje is egyben? Vonatkozó jogszabályhely: Inytv. 33. (2) bekezdés Válasz: amennyiben az okiratot a nyilatkozattevı (szerzıdı fél) helyett meghatalmazott írta alá, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés feltétele a meghatalmazás csatolása. A meghatalmazást a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra vonatkozó alakszerőségi követelményeknek megfelelıen kell kiállítani. (Az okiratok kellékeirıl az Inytv. 32. (1)-(5) bekezdése rendelkezik részletesen.) Az okiratszerkesztı ügyvéd a meghatalmazást kizáró rendelkezés hiányában ellenjegyezheti. 10. Haszonélvezeti jog bejegyzése esetén mi a jogcím? Vonatkozó jogszabályhely: Inytv. 32. (1) bekezdés e) pont Válasz: az Inytv. rendelkezése értelmében a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak tartalmaznia kell a jogváltozás jogcímét. Tekintettel azonban arra, hogy a haszonélvezeti jog keletkezése szerzıdés alapján kizárólag annak alapítása útján történhet, klasszikus értelemben vett jogcímet értelemszerően nem lehet megjelölni. Ebbıl eredıen az okiratnak a haszonélvezeti jog alapítására vonatkozó rendelkezést kell tartalmaznia, azaz a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének nem feltétele a jogcím okiratban történı megjelölése. Itt kívánom megjegyezni, hogy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak tartalmaznia kell a szerzıdı felek (illetve a nyilatkozattevı) nyilvánvalóan azonosítható aláírását, így többek között meg kell jelölni az aláírásnál az ügyletkötıi minıséget. Az ügyletkötıi minıség haszonélvezeti jog alapítása esetén lehet a haszonélvezı, haszonélvezeti vevı, haszonélvezeti jog törlése esetén pedig ugyancsak a haszonélvezı. 11. Haszonélvezeti jogról ellenérték fejében történı lemondás azaz a haszonélvezeti jog quasi eladása esetén a teljes vételár megfizetéséig milyen lehetıség van a függés ingatlanügyi hatósági kezelésére (hiszen a fenntartás ez esetben nem lehetséges)? Lehetségese a bejegyzést a teljes vételár megfizetését igazoló eladói nyilatkozathoz kötni? Vonatkozó jogszabályhely: Inytv. 29. Válasz: a haszonélvezeti jog megállapodáson alapuló ingatlan-nyilvántartási törlésére a haszonélvezı alakszerő okiratba foglalt nyilatkozata törlési engedélye alapján kerülhet sor. A szerzıdı felek megállapodásának függvénye, hogy milyen feltételhez és idıponthoz kötik a törlési engedély megadását, és a törlés ingatlan-nyilvántartási kérelmezését. 5

6 12. Adott esetben ügyvezetıvel köt adásvételi szerzıdést egy cég, és nincs más képviseletre jogosult személy. A földhivatal bejegyzi a bejegyezni kért jogot/feljegyezni kért tény, ha eladóként és vevıként is egyaránt az ügyvezetı írja alá az adásvételi szerzıdést? Vonatkozó jogszabályhely: Inyvhr. 69., Inytv. 32. (2) bekezdés, Inytv. 37. (3) bekezdés Válasz: A vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében nincs akadálya annak, hogy ugyanazon természetes személy aláírja az adásvételi szerzıdést mindkét szerzıdı félként, egyrészt egy cég képviseletében eljárva, másrészt pedig magánszemélyként. Az aláíráskor szükséges figyelemmel lenni a nyilvánvaló azonosíthatóság követelményére, és értelemszerően mellékelni kell a cég képviseletére való jogosultságot igazoló okiratokat is. 13. Amennyiben a földhivatali intézkedés kézbesítése az ügyfelek részére a jogi képviselın keresztül történik, hány példányt küld a földhivatal az ügyvéd részére? Vonatkozó jogszabályhely: Inytv. 26. (2) bekezdés, Inytv. 52. (1)-(4) bekezdés, évi XI. törvény az ügyvédekrıl (Ügyvédi tv.) 26. (5) bekezdés, Ket. 40. (7) bekezdés Válasz: A kérelemre induló olyan eljárásokban, amelyekben a jogváltozás bejegyzésének alapjául közjegyzı által készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál, a jogi képviselet kötelezı. Jogi képviselınek kell tekinteni az ügyvédet (ügyvédi irodát), jogtanácsost és a fél képviseletében eljáró közjegyzıt. Amennyiben az ügyfél jogi képviselıvel rendelkezik, úgy az iratokat a hatóság a képviselı részére küldi meg. Az elızıek alól kivételt jelent, ha a jogi képviselı meghatalmazása nem terjed ki az iratok átvételére, ám ennek a meghatalmazásból egyértelmően ki kell tőnnie. Álláspontom szerint a jogi képviselı útján történı kézbesítés esetén elegendı, ha a földhivatal az intézkedésének csupán egy példányát küldi meg. 14. Tulajdonjog bejegyzésére irányuló eljárásban szükséges-e, illetve miért szükséges a külön okiratba foglalt bejegyzési engedélyben feltüntetni a nyilatkozattevı azaz az eladó személyes adatait, amennyiben azok az adásvételi szerzıdésben már feltüntetésre kerültek? Vonatkozó jogszabályhely: Inytv. 29., Inytv. 32. (1) bekezdés a) pont Válasz: jogok bejegyzésének, és tények feljegyzésének olyan okirat alapján van helye, amely tartalmazza többek között a bejegyzést, feljegyzést megengedı nyilatkozatot az ingatlannyilvántartásba bejegyzett, vagy közbensı szerzıként bejegyezhetı jogosult részérıl. A bejegyzési engedélyt a jogosult külön, a bejegyzés alapjául szolgáló okirattal azonos alakisággal rendelkezı okiratban is megadhatja. Az azonos alakiság, mint az Inytv. által a bejegyzés, feljegyzés feltételeként elıírt követelmény, magában foglalja azt, hogy a nyilatkozattevı, és a nyilatkozatban szintén feltüntetésre kerülı jogszerzı vonatkozásában is tartalmazza a bejegyzési engedély az Inytv. 32. (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatokat. Az Inytv. kógens rendelkezésétıl eltérni nem lehet. 15. Problémaként merül fel, hogy 90 vagy akár 100 éve bejegyzett haszonélvezeti jogok melyek jogosultjai már nyilvánvalóan nem élnek hogyan törölhetıek az ingatlannyilvántartásból. Ezen haszonélvezeti jogok még a telekkönyvi betétekbıl kerültek átvezetésre az ingatlan-nyilvántartásba, a régi telekkönyvi betétek azonban személyes adatokat nem tartalmaztak, így értelemszerően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett adatok is hiányosak, melynek következtében az esetek többségében kinyomozhatatlan a bejegyzett haszonélvezı esetleges elhalálozása, lehetetlen annak okirattal történı bizonyítása. Vonatkozó jogszabályhely: Inytv. 8., Inytv. 29., Inytv. 62. (1) bekezdés b) pont, Inytv. 62. (2) bekezdés Válasz: az ingatlan-nyilvántartásba jog bejegyzésének ebbıl eredıen bejegyzett jog törlésének törvény eltérı rendelkezése hiányában csak az Inytv-ben meghatározott okirat, 6

7 vagy jogerıs hatósági, illetve bírósági határozat alapján van helye. A bejegyzés, illetve törlés feltétele elsıdlegesen a bejegyzett jogosult bejegyzést megengedı nyilatkozata, illetve törlés esetén a bejegyzett jogosult törlést megengedı nyilatkozata (a haszonélvezı törlési engedélye). Az Inytv-ben elıírt alakszerőségi követelményeknek megfelelıen kiállított okirat (törlési engedély) hiányában, a haszonélvezeti jog törléséhez eredeti halotti anyakönyvi kivonat szükséges. Mód van továbbá arra, hogy az az érdekelt, aki bizonyítja, hogy a bejegyzett jog megszőnt, törlési pert indítson a bíróságnál, feltéve, hogy az ingatlanügyi hatósági eljárásban a bejegyzett jog például megfelelı okirat hiányában nem volt törölhetı, illetve azt eredménytelenül kísérelték meg. A jelenleg hatályos jogszabályi környezetben a haszonélvezeti jog törlésére egyéb lehetıség nincs. 16. Az Inyvhr. 73. (2) bekezdés f) pontja értelmében az alapító okiratnak tartalmaznia kell többek között a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény 10. (2) bekezdés alapján, a tulajdonostársak erre irányuló megállapodása esetén a közös tulajdon átruházására az összes tulajdoni hányad legalább kétharmadát képviselı tulajdonostársakat feljogosító rendelkezést, vagy a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény 10. (3) bekezdés szerinti, az összes tulajdoni hányad legalább négyötödét képviselı tulajdonostársaknak a közös tulajdon átruházásáról szóló közgyőlési határozata szerinti módosítást. A hivatkozott jogszabályhely eljárási szempontból történı megvitatásának szükségessége merült fel. Vonatkozó jogszabályhely: Inyvhr. 73. (2) bekezdés f) pont, Inytv. 29/A., Tht. 10. (2)- (3) bekezdés, Tht. 10. (4)-(5) bekezdés Válasz: az Inyvhr. 73. (2) bekezdés f) pontjában meghatározott elıírás nem minden esetben kötelezı tartalmi eleme az alapító okiratnak, csupán lehetıségként került szabályozásra. Amennyiben a tulajdonostársak a jövıben élni kívánnak a Tht. 10. (2) bekezdésében meghatározott 2/3-os elidegenítés lehetıségével, abban az esetben kell az alapító okiratnak az erre feljogosító rendelkezést tartalmaznia. Egyébként pedig a Tht. 10. (3) bekezdése alapján a tulajdonostársak 4/5-ös többséggel határozhatnak az elidegenítésrıl. Erre vonatkozóan az alapító okiratnak elızetes felhatalmazást tartalmaznia nem kell, ilyenkor a 4/5-ös többséggel meghozott közgyőlési határozat szerinti módosításokat kell az alapító okiratban feltüntetni. A kérdéshez kapcsolódó komplex problémakör az alábbiakban foglalható össze: Társasházi közös tulajdonba tartozó ingatlan(rész) tulajdonjogának átruházása az alapító okirat módosítását, továbbá a változások ingatlan-nyilvántartási átvezetését igényli. Az elidegenítés és az alapító okirat módosítása történhet valamennyi tulajdonostárs hozzájárulásával, továbbá a fentiek alapján történhet 4/5-ös vagy 2/3-os többséggel is. Az összes tulajdonostárs egyetértése esetén nem vetıdik fel jogértelmezési probléma. Ilyenkor a változásbejegyzési kérelemhez az alábbi okiratokat szükséges mellékelni: módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, amely rendelkezik többek között az elidegenített közös tulajdonú részek önálló ingatlanná alakításáról; valamennyi tulajdonostárs mint eladó, és a kialakítandó albetétek leendı tulajdonosa(i) mint vevı között létrejött adásvételi szerzıdést; jogerıs és végleges használatbavételi engedélyt; a jogszabályi elıírásoknak megfelelı szintenkénti alaprajzot. A Tht. és az Inytv. értelmében mindazonáltal 4/5-ös elidegenítés esetén, és amennyiben az alapító okirat az ilyen átruházást lehetıvé teszi 2/3-os elidegenítés estén a tulajdonjogváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez nem szükséges az összes tulajdonostárs szerzıdéses nyilatkozata, bejegyzési engedélye, és az elidegenítésrıl döntı, alakszerő okiratba foglalt közgyőlési határozatot ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratnak kell tekinteni. 7

8 A nemo plus iuris elvénél fogva kérdésként merül fel, hogy a közgyőlési határozat alapján megkötendı adásvételi szerzıdést, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot valamennyi tulajdonostársnak alá kell-e írnia, vagy a 2/3-os, illetve 4/5-ös szabály ezen utóbbi okiratokra is kiterjed. Válasz: álláspontunk szerint elegendı, ha az adásvételi szerzıdést, és az alapító okiratot is a 2/3-ot, illetve a 4/5-öt képviselı többség írja alá. A kisebbségben maradt tulajdonostársak vonatkozásában pedig elegendı a közös képviselı alakszerő nyilatkozata arról, hogy nem éltek keresetindítási jogukkal. 17. Kérdésként merült fel, hogy tetıtér beépítésekor, a tetıtérben több lakás kialakítása esetén az albetétesítés megtörténtéig a tetıtérhez képest milyen számítási módszerrel kell meghatározni az egyes lakásokra jutó osztatlan közös tulajdoni hányadot? Megkövetelhetı-e, hogy az egyes lakásokra esı osztatlan közös tulajdoni hányadot a teljes társasházhoz képest határozzák meg a felek a szerzıdésben? Van-e jogszabályi elıírás bármely számítási módszer alkalmazására? Vonatkozó jogszabályhely: Inyvhr. 6. (1) bekezdés, Inyvhr. 54. (1) bekezdés, Ptk (1)-(2) bekezdés Válasz: Amennyiben a tetıtérben kialakításra kerülı lakások albetétesítése még nem történt meg, úgy a tetıtér egy albetétnek minısül, azon a vállalkozó 1/1 hányadban szerez tulajdonjogot, majd arra a lakások vevıi osztatlan közös tulajdont létesíthetnek. Az osztatlan közös tulajdoni hányadok összegének egy egésznek kell lennie. A felek szerzıdési szabadságának körébe tartozik annak meghatározása, hogy ehhez az egy egészhez képest mekkora tulajdoni hányadot szereznek a vevık, erre vonatkozó jogszabályi elıírás nincs (sem a nevezıre, sem pedig a számlálóra). Ésszerőnek és logikusnak tőnik az egyes tulajdonostársakat megilletı tulajdoni hányadot annak arányában meghatározni, hogy a teljes tetıtérhez képest ami az albetétesítésig az egy egész mekkora az általuk megszerzett lakás mérete, ám ez sem kötelezı. Ettıl elkülönülten, a tetıtér tulajdoni lapjának elsı részén utalni kell a társasházi törzslapon nyilvántartott ingatlanból (azaz a teljes társasház vonatkozásában a közös tulajdon tárgyát képezı ingatlanrészekbıl) a hozzátartozó eszmei hányadra. Ez utóbbi eszmei hányad nem azonos a tetıtéren keletkezı osztatlan közös tulajdonként egy egészet kitevı tulajdoni hányadokkal. A tetıtérben kialakításra kerülı lakások albetétesítését követıen bír relevanciával a társasházi törzslapon nyilvántartott közös tulajdonban álló ingatlanrészekbıl az egyes új lakásokhoz rendelt eszmei hányad, amelynek a teljes társasház vonatkozásában 1/1-nek kell lennie. Ebben az esetben is mindazonáltal a felek szerzıdési szabadságának körébe tartozik annak meghatározása, hogy milyen számítási módszert alkalmaznak. Fenti esetekben tehát kötelezı érvényő jogszabályi elıírás nincsen, értelemszerően csupán az 1/1-es eredménynek kell mindkét esetben megvalósulnia. 8

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Ttv.) lehetőséget biztosít a társasház közösség

Részletesebben

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Ügyiratszám: 29422/4/2009. ELİTERJESZTÉS a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 13240-11/2012. 11. Elıkészítı: Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

Földhivatali Ügyintézés

Földhivatali Ügyintézés Földhivatali Ügyintézés I. Jogszabályok 1. 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 2. 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet II. Alapelvek 1. A bejegyzés és annak hatálya (Inytv. 3. ) - Egyes jogok

Részletesebben

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3..

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3.. Sajószöged község Önkormányzatának 3/2001.(I.31.) sz. KT. rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl a módosításokkal egységes szerkezetben A lakáscélú támogatásokról szóló

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

(1) Az útépítésben érdekeltek útépítési együttmőködési megállapodást kötnek, melynek mintáját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(1) Az útépítésben érdekeltek útépítési együttmőködési megállapodást kötnek, melynek mintáját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Alsónémedi Jókai utca kiépítésére fizetendı útépítési érdekeltségi hozzájárulásról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szabó Linda Zsófia A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban A haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének, keletkezésétől függetlenül meghatározó jelentősége

Részletesebben

TÁRSASHÁZI KISOKOS HOGYAN ÉRTÉKESÍTHETŐ A KÖZÖS TULAJDONI RÉSZ, KI DÖNTHET AZ ELIDEGENÍTÉSRŐL?

TÁRSASHÁZI KISOKOS HOGYAN ÉRTÉKESÍTHETŐ A KÖZÖS TULAJDONI RÉSZ, KI DÖNTHET AZ ELIDEGENÍTÉSRŐL? TÁRSASHÁZI KISOKOS MIKOR ALAPÍTHATÓ TÁRSASHÁZ? Társasházat fennálló vagy felépítendő épületre lehet alapítani, ha abban legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás, illetőleg nem lakás céljára

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 20/2005. (VIII.30.)

Részletesebben

Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai

Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala az elidegenítésre kijelölt szekszárdi 5794/14, illetve 5794/15 hrsz-ú beépítetlen terület

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK Tisztelt Ügyfelünk! ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK H I R D E T M É N Y A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: Bank) csak a megfelelő jogi formában, az alábbi kötelező tartalmi elemeket

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 200. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Garay téri volt általános iskola épületének iskolai célú hasznosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Tisztelt Budapesti 2. Számú Földhivatal útján Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala!

Tisztelt Budapesti 2. Számú Földhivatal útján Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala! 1 Tisztelt Budapesti 2. Számú Földhivatal útján Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala! A 1055 Budapest, Falk Miksa u. 10. sz. alatti Társasház, annak tulajdonostársai kérelmezőnek alapító okirat

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-78/2008/8. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Apáthy Endre kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1738/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 8/2008 Döntés a Komárom

Részletesebben

1. A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet módosítása

1. A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 3971 az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. e) és n)

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Hatályos: 2014.12.15-től Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag

Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag A Magyar Közlöny 154. számában jelenet meg a 246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

Ügyféltájékoztató az adásvételi szerzıdéssel kapcsolatos követelményekrıl

Ügyféltájékoztató az adásvételi szerzıdéssel kapcsolatos követelményekrıl Ügyféltájékoztató az adásvételi szerzıdéssel kapcsolatos követelményekrıl Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT ELFOGADÓ NYILATKOZAT az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Részvényeire tett nyilvános vételi Ajánlatra 1. Az Ajánlattevı BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt

Részletesebben

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel Miért érdemes a CIB eit választani? Mert: lakáscélra és szabad felhasználásra is megfelelı megoldást jelentenek A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata Nincs szerzıdéskötési díj Nincs hitelbírálati

Részletesebben

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános

Részletesebben

2011. évi CXCVII. tv. Dr. Tornyai Magdolna december 7.

2011. évi CXCVII. tv. Dr. Tornyai Magdolna december 7. 2011. évi CXCVII. tv. a cégeljc geljárás s változv ltozásáról Dr. Tornyai Magdolna 2012. december 7. 1 2011. évi CXCVII. tv. A csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv., a gazdasági

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

J a v a s l a t. - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; amely során a jogosult által elıterjesztett kérelemre a közjegyzı feltételesen marasztalja

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2009. (XI. 02.) r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2009. (XI. 02.) r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2009. (XI. 02.) r e n d e l e t e az elsı lakáshoz jutás feltételeinek helyi támogatásáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

KÉPVISELET OKTÓBER 13.

KÉPVISELET OKTÓBER 13. KÉPVISELET A POLGÁRI PEREKBEN 2014. OKTÓBER 13. A KÉPVISELİ A perbeli képviselı az a személy, akinek képviseleti jogosultságát jogszabály, jogügylet, vagy hatósági határozat teremtette meg. A képviselı

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére. vezetıi referens

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére. vezetıi referens E L İ T E R J E S Z T É S 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

Ingatlan adásvételi szerzıdés

Ingatlan adásvételi szerzıdés Ingatlan adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl (születési neve:, születési helye: ; születési ideje:, anyja neve: ; személyi azonosító jele: ; lakcíme: ; adóazonosító jele: ; magyar állampolgár),

Részletesebben

Nyársapát Község Önkormányzatának 9/2008. (IV. 14.) rendelete a tulajdonában lévı lakások elidegenítésének feltételeirıl.

Nyársapát Község Önkormányzatának 9/2008. (IV. 14.) rendelete a tulajdonában lévı lakások elidegenítésének feltételeirıl. Nyársapát Község Önkormányzatának 9/2008. (IV. 14.) rendelete a tulajdonában lévı lakások elidegenítésének feltételeirıl Általános rész Nyársapát Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás DE-ÁJK J K P olg l á g r á i r i El E j l á j rá r sj s o j gi g Tans n z s ék

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás DE-ÁJK J K P olg l á g r á i r i El E j l á j rá r sj s o j gi g Tans n z s ék A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás DE-ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; melynek során a közjegyzı a jogosult egyoldalú kérelme

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott bıvítési kölcsönök különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott bıvítési kölcsönök különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott bıvítési kölcsönök különös feltételei hatályos 2010. augusztus 17-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA csoport Magyarország

Részletesebben

az január 1 je elıtt benyújtott bejelentések alapján esedékessé vált díjakra vonatkozóan

az január 1 je elıtt benyújtott bejelentések alapján esedékessé vált díjakra vonatkozóan Az ipari és kereskedelmi miniszter 77/1995. (XII. 29.) IKM rendelete a Magyar Szabadalmi Hivatal elıtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról az 1996. január 1 je elıtt benyújtott bejelentések

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

külterületi ingatlan/ok/ra. Az ingatlan/ok/ra a haszonbérleti díj ajánlatom:... A kifizetés módja:... A haszonbérlet idıtartama:...

külterületi ingatlan/ok/ra. Az ingatlan/ok/ra a haszonbérleti díj ajánlatom:... A kifizetés módja:... A haszonbérlet idıtartama:... HASZONBÉRLETI AJÁNLAT TERMİFÖLDRE a termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvény, valamint a termıföldre vonatkozó elıvásárlási és elıhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló mód. 16/2002.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9341/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületneka Tiszáninneni Református

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ 10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KEKOLETI ^ ÖNKORUANÍZAIA,0^^ KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA Dr. Lukács Titanilla Vagyonhasznosítási Iroda Tárgy: Budapest

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Gara Község Önkormányzatának 2/2009.(II.12.) Kt. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl

Gara Község Önkormányzatának 2/2009.(II.12.) Kt. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Gara Község Önkormányzatának 2/2009.(II.12.) Kt. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Gara Község Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon Miért érdemes a CIB türelmi idıs Lakáshiteleit választani? A futamidı elsı idıszakában (1-3 év) alacsonyabb a törlesztés mértéke, mint a normál hiteleknél A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News április

Grant Thornton Hungary News április Grant Thornton Hungary News 2014 április Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel a körlevéllel szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy megjelent a Nemzetgazdasági Miniszter rendelete a személyi jövedelemadóról szóló

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 március

Grant Thornton Hungary News. 2014 március Grant Thornton Hungary News 2014 március Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel a körlevéllel szeretnénk felhívni figyelmüket egyrészt a Polgári Törvénykönyv (Ptk) fontos változásaira, másrészt egy új szabályozásra,

Részletesebben

K É R E L E M fiatal házasok önkormányzati lakástámogatása iránt

K É R E L E M fiatal házasok önkormányzati lakástámogatása iránt FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. Tel.: 63/366-555 Ikt. szám.:.. Tárgy:... Ügyintézı:. fiatal házasok lakástámogatás iránti kérelme Érkezés

Részletesebben

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja:

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja: Formanyomtatvány tulajdonosi(vagyonkezelői) hozzájárulás kéréséhez (a pályázói nyilatkozatok című rész a formanyomtatvány részét képezi) szélessávú hálózatok fejlesztésére irányuló pályázatok vagyonkezelői

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Képviselı-testület július 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Képviselı-testület július 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: Elıkészítı: Melléklet: Geiszler Éva ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2011. július

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

Ingatlan Adásvételi Szerzıdés

Ingatlan Adásvételi Szerzıdés 1 Ingatlan Adásvételi Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl: SPECIÁL 99 Külkereskedelmi Korlátolt Felelısségő Társaság (Cg.: 01-09-683625, 1173 Budapest, Géczi József u.21., adószám: 11926290-2-42., statisztikai

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 51. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a

Részletesebben

Sárospatak Város Képviselı-testülete. 13/1994. (IV.21.) számú. r e n d e l e t e. az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl

Sárospatak Város Képviselı-testülete. 13/1994. (IV.21.) számú. r e n d e l e t e. az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl Sárospatak Város Képviselı-testülete 13/1994. (IV.21.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl (Egységes szerkezetben) 8 Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont)

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont) Ingatlan-nyilvántartás AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Melyek az ingatlan-nyilvántartás alapelvei? (6 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 3. Soroljon

Részletesebben

T/10871. számú. törvényjavaslat

T/10871. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/10871. számú törvényjavaslat az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérı: Magyar Állami Operaház 1061 Budapest, Andrássy út 22. A beszerzés tárgya: A Budapesti Operabál eszközparkjának

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Tájékoztató. Regisztráció

Tájékoztató. Regisztráció Tájékoztató A nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a akban: Hbnytv.) és a nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a akban: Hbnyr.) rendelkezései

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

Társasházakkal összefüggő ingatlan-nyilvántartási eljárások

Társasházakkal összefüggő ingatlan-nyilvántartási eljárások INGATLANNYILVÁNTARTÁS Szalmás Zoltán Társasházakkal összefüggő ingatlannyilvántartási eljárások A földhivatalok, mint ingatlanügyi hatóságok ügyiratforgalmában ugyan nem képviselnek nagy tömeget a társasházalapítással,

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Pannonhalma Város Önkormányzata (székhely: 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10., KSH- szám: 0824305, képviseli Bagó Ferenc polgármester), mint tulajdonos az alábbi társasházat

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12368. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. október 1 2016. évi

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek.

A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek. Tisztelt Munkáltató! A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek. A munkáltató dolgozói részére lakáscélra nyújthat

Részletesebben